Toyota Auris (2017 year). Instruction in Danish - part 34

 

  Index      Toyota     Toyota Auris (2017 year) - instruction in Danish

 

Search            copyright infringement  

 

 

 

 

 

 

 

 

Content      ..     32      33      34      35     ..

 

 

Toyota Auris (2017 year). Instruction in Danish - part 34

 

 

575

8-2. Forholdsregler i nødsituationer

OM12K97DK

8

Hvis der opstår prob

lemer

Nødreparationssættets placering

*

: Brug af hjulkapselklemmen (hvis monteret) (

S. 501)

Hjulkapselklemme*
Bugseringsøje

Nødreparationssæt til punkte-
ring

1
2

3

OM12K97DK.book  Page 575  Friday, October 21, 2016  3:37 PM

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

576

8-2. Forholdsregler i nødsituationer

OM12K97DK

Delene i nødreparationssættet

Dyse
Slange
Kompressorkontakt

Lufttrykmåler
Trykudløserknap
Strømstik
Mærkater

1
2
3

4
5
6
7

OM12K97DK.book  Page 576  Friday, October 21, 2016  3:37 PM

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

577

8-2. Forholdsregler i nødsituationer

OM12K97DK

8

Hvis der opstår prob

lemer

Fjern afdækningsmåtten. (

S. 433)

Tag nødreparationssættet ud. (

S. 575)

Tag reparationssættet ud.

Riv ikke posen i stykker og kassér ikke posen, når du tager flasken ud af
den originale pose.

Sæt de to mærkater på som vist.

Fjern snavs og fugt fra hjulet før
påsætning af mærkaten. Hvis du
ikke kan sætte mærkaten på, skal du
huske at sige det til din autoriserede
Toyota-forhandler/-reparatør eller til
andre kvalificerede fagfolk, når de
reparerer og udskifter det dæk, som
forseglingen er sprøjtet ind i.

Tag hætten af ventilen til det
punkterede dæk.

Udtagning af nødreparationssættet

Nødreparationsmetode

1
2

1

2

3

OM12K97DK.book  Page 577  Friday, October 21, 2016  3:37 PM

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

578

8-2. Forholdsregler i nødsituationer

OM12K97DK

Tag hætten af dysen.

Sæt dysen på ventilen.

Skru enden af dysen helt i med uret.
Flasken skal hænge lodret uden at
nå jorden. Hvis flasken ikke hæn-
ger lodret, skal du flytte bilen, så
ventilen er placeret korrekt.

Tag hætten af flasken.

Træk slangen ud fra kompres-
soren.

4

5

6

7

OM12K97DK.book  Page 578  Friday, October 21, 2016  3:37 PM

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

579

8-2. Forholdsregler i nødsituationer

OM12K97DK

8

Hvis der opstår prob

lemer

Slut flasken til kompressoren.

Skru enden af dysen helt i med
uret.

Sørg for, at kompressorkontak-
ten er slået fra.

Tag strømstikket ud af kom-
pressoren.

Tilslut strømstikket til bilens
strømudtag. (

S. 439)

8

9

10

11

OM12K97DK.book  Page 579  Friday, October 21, 2016  3:37 PM

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

580

8-2. Forholdsregler i nødsituationer

OM12K97DK

Kontrollér det anbefalede dæktryk.

Dæktrykket står på mærkaten som vist. (

S. 625)

Start motoren.
Tænd for kompressoren på kon-
takten for at sprøjte forseglings-
midlet ind og pumpe dækket op.

12

Venstrestyrede biler

Højrestyrede biler

13
14

OM12K97DK.book  Page 580  Friday, October 21, 2016  3:37 PM

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

581

8-2. Forholdsregler i nødsituationer

OM12K97DK

8

Hvis der opstår prob

lemer

Pump dækket op, til det anbefa-
lede dæktryk er nået.

Forseglingsmidlet vil blive ind-
sprøjtet, og trykket vil stige og
derefter aftage gradvist.
Lufttrykmåleren viser det
aktuelle dæktryk ca. et minut
(fem minutter ved lav tempe-
ratur) efter, at der er tændt
for kompressoren.
Pump dækket op til det anbe-
falede dæktryk.

• Hvis dæktrykket stadig er lavere

end det anbefalede punkt efter
35 minutters oppumpning med
kontakten tændt, er dækket for
beskadiget til at blive repareret.
Sluk for kompressoren, og kon-
takt en autoriseret Toyota-for-
handler/-reparatør eller andre
kvalificerede fagfolk.

• Hvis dæktrykket overskrider det anbefalede lufttryk, skal noget af luften

lukkes ud for at regulere dæktrykket. (

S. 584, 625)

15

1

2

3

OM12K97DK.book  Page 581  Friday, October 21, 2016  3:37 PM

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

582

8-2. Forholdsregler i nødsituationer

OM12K97DK

Sluk for kompressoren.

Tag dysen af dækkets ventil, og træk strømstikket ud.

Noget forseglingsmiddel kan lække, når slangen fjernes.

Tryk på knappen for at lade tryk
slippe ud af flasken.

Sæt hætten på dysen.

Sæt ventilhætten på den reparerede dæks ventil.
Tag slangen af flasken, og sæt
hætten på flasken.

Anbring flasken i den originale
pose, og lyn posen til.

16

17

18

19

20
21

OM12K97DK.book  Page 582  Friday, October 21, 2016  3:37 PM

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

583

8-2. Forholdsregler i nødsituationer

OM12K97DK

8

Hvis der opstår prob

lemer

Opbevar flasken og kompressoren midlertidigt i bagagerummet.
Kør straks ca. 5 km under 80 km/t med bilen for at fordele det
flydende forseglingsmiddel i dækket jævnt.
Stands bilen et sikkert sted på
en fast og jævn overflade efter
at have kørt ca. 5 km, og for-
bind kompressoren igen.

Kontrollér dæktrykket.

Hvis dæktrykket er på under
130 kPa (1,3 kgf/cm

2

 eller

bar, 19 psi): Punkteringen kan
ikke repareres. Kontakt en
autoriseret Toyota-forhandler/
-reparatør eller andre kvalifi-
cerede fagfolk.
Hvis dæktrykket er på 130 kPa (1,3 kgf/cm

2

 eller bar, 19 psi) eller

højere, men mindre end det anbefalede: Gå videre til 

.

Hvis dæktrykket stemmer overens med det anbefalede lufttryk
(

S. 625): Gå videre til 

.

Tænd for kompressorkontakten for at pumpe dækket op, til det
anbefalede dæktryk nås. Kør ca. 5 km, og udfør så 

.

Opbevar kompressoren i bagagerummet.
Undgå brat opbremsning, brat acceleration og skarpe sving, hold
hastigheden under 80 km/t, og kør forsigtigt hen til den nærmeste
autoriserede Toyota-forhandler/-reparatør eller andre kvalificerede
fagfolk for at få dækket repareret eller skiftet.

22
23

24

25

1

2

26

3

27

26

24

27
28

OM12K97DK.book  Page 583  Friday, October 21, 2016  3:37 PM

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

584

8-2. Forholdsregler i nødsituationer

OM12K97DK

Hvis dæktrykket overskrider det anbefalede lufttryk

Kontrollér, at lufttryksmåleren viser det anbefalede dækttryk.
Tænd for kompressorkontakten igen, og gentag oppustningsproceduren, til
det anbefalede dæktryk nås, hvis lufttrykket er under det anbefalede tryk.

Når et dæk er blevet repareret med nødreparationssættet

Dæktrykssensoren skal udskiftes.

Dæktryksadvarselslampen kan lyse/blinke, selvom dæktrykket stemmer
overens med det anbefalede tryk.

Tryk på knappen for at lukke noget af
luften ud.

1

2

OM12K97DK.book  Page 584  Friday, October 21, 2016  3:37 PM

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

585

8-2. Forholdsregler i nødsituationer

OM12K97DK

8

Hvis der opstår prob

lemer

Bemærkning til kontrol af nødreparationssættet

Kontrollér forseglingsmidlets udløbsdato lejlighedsvist. 
Udløbsdatoen er angivet på flasken. Brug ikke forseglingsmiddel, hvis
udløbsdato er overskredet. Ellers kan dækket muligvis ikke repareres ordent-
ligt med nødreparationssættet.

Nødreparationssæt til punktering

Forseglingsmidlet i nødreparationssættet kan kun bruges én gang til at repa-
rere et dæk midlertidigt. Hvis forseglingsmidlet har været anvendt og skal
udskiftes, skal du købe en ny flaske hos en autoriseret Toyota-forhandler/-
reparatør eller andre kvalificerede fagfolk. Kompressoren kan bruges igen.

Forseglingsmidlet kan bruges ved en udendørstemperatur på mellem -30 °C
og 60 °C.

Reparationssættet er udelukkende beregnet til bilens originale dækstørrelse
og -type. Brug ikke reparationssættet til dæk, der afviger i størrelse fra origi-
naldækket, eller til andre formål.

Forseglingsmidlet har en begrænset levetid. Udløbsdatoen er angivet på fla-
sken. Flasken med forseglingsmidlet bør skiftes ud inden udløbsdatoen.
Kontakt en autoriseret Toyota-forhandler/-reparatør eller andre kvalificerede
fagfolk vedrørende udskiftning.

Forseglingsmidlet giver pletter, hvis du får det på tøjet.

Hvis forseglingsmidlet kommer på fælgen eller karrosseriet, skal det fjernes
omgående. Hvis der går for lang tid, kan pletten muligvis ikke fjernes. Tør
straks pletten af med en våd klud.

Reparationssættet frembringer en kraftig lyd under brug. Dette er ikke tegn
på en fejl.

Brug det ikke til at kontrollere eller justere dæktrykket.

OM12K97DK.book  Page 585  Friday, October 21, 2016  3:37 PM

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

586

8-2. Forholdsregler i nødsituationer

OM12K97DK

ADVARSEL

Kør ikke med et fladt dæk

Fortsæt ikke med at køre på et fladt dæk. 
Selv en kort køretur på et fladt dæk kan beskadige dæk og hjul så meget, at
de ikke kan repareres.
Hvis der køres med et fladt dæk, dannes der en fure i dækkets side. I sådan
et tilfælde kan dækket eksplodere, hvis der anvendes et reparationssæt.

Advarsel under kørslen

Reparationssættet er kun beregnet til din bil. 
Brug ikke reparationssættet på andre biler. Det kan føre til en ulykke med
død eller alvorlig kvæstelse til følge.

Brug ikke reparationssættet til dæk, der afviger i størrelse fra originaldæk-
ket, eller til andre formål. Hvis dækkene ikke er korrekt repareret, kan det
føre til en ulykke med død eller alvorlig kvæstelse til følge.

Forholdsregler ved brug af forseglingsmiddel

Det er farligt at indtage forseglingsmidlet. Hvis du kommer til at sluge for-
seglingsmiddel, skal du drikke så meget vand som muligt, og derefter
straks opsøge en læge.

Hvis du får forseglingsmiddel i øjnene eller på huden, skal det straks skyl-
les af med vand. Hvis ubehaget varer ved, skal du søge læge.

Ved reparation af det flade dæk

Stop bilen et sikkert, fladt og jævnt sted.

Berør ikke hjulene eller området omkring bremserne lige efter, at bilen har kørt. 
Når bilen har kørt, kan hjulene og området omkring bremserne være
meget varme. Det kan resultere i forbrændinger at berøre områderne med
hænder, fødder eller andre legemsdele.

Undgå risiko for at flasken går i stykker eller lækker kraftigt: Pas på ikke at
tabe eller beskadige flasken. Kontrollér flasken visuelt, før den bruges.
Brug ikke en flaske med stødmærker, revner, ridser, lækage eller anden
beskadigelse. I så fald skal flasken straks udskiftes.

Sørg for en sikker tilslutning mellem ventilen og slangen. Hjulet skal sidde
på bilen. Hvis slangen ikke er sat ordentligt på ventilen, kan der opstå en
luftlækage, og forseglingsmidlet kan sprøjte ud.

Hvis slangen springer af ventilen, mens dækket pumpes op, er der risiko
for, at slangen bevæger sig uventet og ukontrolleret på grund af lufttrykket.

OM12K97DK.book  Page 586  Friday, October 21, 2016  3:37 PM

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

587

8-2. Forholdsregler i nødsituationer

OM12K97DK

8

Hvis der opstår prob

lemer

ADVARSEL

Ved reparation af det flade dæk

Når dækket er pumpet op, kan forseglingsmidlet sprøjte ud, når slangen
tages af, eller hvis der slipper luft ud af dækket.

Følg driftsproceduren for at reparere dækket. Hvis procedurerne ikke føl-
ges, kan forseglingsmidlet sprøjte ud.

Hold afstand til dækket, mens det pumpes op, da der er risiko for, at dæk-
ket eksploderer under oppumpningen. Hvis du opdager revner eller defor-
meringer i dækket, skal du omgående slukke for kompressoren og indstille
reparationen.

Reparationssættet kan overophedes, hvis det bruges i lang tid. Lad ikke
reparationssættet arbejde konstant i mere end 40 minutter.

Dele af reparationssættet bliver varme under reparationsproceduren. Vær for-
sigtig under og efter reparationsproceduren. Berør ikke metaldelen i forbindel-
sesområdet mellem flasken og kompressoren. Den vil være meget varm.

Sæt ikke mærkatet, der advarer mod for høj hastighed, på andre steder
end det anviste. Hvis mærkaten sættes på et sted, hvor der er en SRS-air-
bag, som fx på ratpuden, kan dette bevirke, at SRS-airbaggen ikke virker
som den skal.

Kørsel for at fordele forseglingsmidlet jævnt

Følg nedenstående sikkerhedsforanstaltninger for at nedsætte risikoen for
ulykker. 
Hvis du ikke gør det, kan du miste herredømmet over bilen, hvilket kan
medføre død eller alvorlig kvæstelse.

Kør bilen forsigtigt med lav hastighed. Vær særlig forsigtig ved vending og
når du drejer i sving.

Hvis bilen ikke kører lige, eller du føler, at det trækker i rattet, skal du
standse bilen og kontrollere følgende.
• Dækkets tilstand. Dækket kan være gået løs af fælgen.
• Dæktrykket. Hvis dæktrykket er på 130 kPa (1,3 kgf/cm

2

 eller bar, 19 psi)

eller mindre, kan dækket være alvorligt beskadiget.

OM12K97DK.book  Page 587  Friday, October 21, 2016  3:37 PM

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

588

8-2. Forholdsregler i nødsituationer

OM12K97DK

BEMÆRK

Når du foretager en nødreparation

Et dæk skal kun repareres med nødreparationssættet til punktering, hvis
skaden er forårsaget af en spids genstand som fx et søm eller en skrue,
der har boret sig gennem slidbanen. 
Tag ikke den spidse genstand ud af dækket. Hvis du fjerner sømmet/
skruen, kan hullet blive større, så det ikke kan repareres med nødreparati-
onssættet.

Reparationssættet er ikke vandtæt. Sørg for, at reparationssættet ikke
udsættes for vand, fx når det regner.

Sæt ikke reparationssættet direkte på et støvet underlag som fx sand i vej-
siden. Hvis reparationssættet suger støv op, er der risiko for fejlfunktion.

Vend ikke flasken på hovedet, når du bruger den, da det kan medføre
skade på kompressoren.

Forholdsregler i forbindelse med nødreparationssættet

Reparationssættets strømkilde skal være 12 V jævnstrøm, der er egnet til
brug i biler. Tilslut ikke reparationssættet til en anden strømkilde.

Spildt benzin på reparationssættet kan nedbryde reparationssættet. Sørg
for, at reparationssættet ikke kommer i kontakt med benzin.

Anbring reparationssættet i en opbevaringspose, når det pakkes væk, så
det ikke udsættes for snavs eller vand.

Opbevar reparationssættet i værktøjsbakken under afdækningsmåtten, så
det er utilgængeligt for børn.

Forsøg ikke at skille reparationssættet ad eller ændre på det. Udsæt ikke
dele som lufttrykmåleren for stød eller slag. Dette kan forårsage fejlfunktion.

Forebyggelse af skade på dæktrykssensorer (biler med advarselssy-
stem for lavt dæktryk)

Hvis et dæk er repareret med flydende forseglingsmiddel, fungerer dæk-
trykssensoren muligvis ikke korrekt. Hvis der er benyttet et flydende forseg-
lingsmiddel, bør du hurtigst muligt kontakte en autoriseret Toyota-
forhandler/-reparatør eller andre kvalificerede fagfolk. Når der er brugt fly-
dende forseglingsmiddel, skal dæktrykssensoren udskiftes, når dækket
repareres eller udskiftes. (

S. 485)

OM12K97DK.book  Page 588  Friday, October 21, 2016  3:37 PM

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

589

8-2. Forholdsregler i nødsituationer

OM12K97DK

8

Hvis der opstår prob

lemer

Problemet kan skyldes en af følgende årsager:

Der er ikke nok brændstof i tanken. 
Tank bilen op.

Motoren kan være druknet. 
Prøv at starte motoren igen ved at følge den korrekte startproce-
dure. (

S. 209, 213)

Der kan være fejl i startspærren. 
(

S. 75)

Problemet kan skyldes en af følgende årsager:

Batteriet kan være afladet. (

S. 594)

Batteriets polforbindelser kan være løse eller korroderede.

Motorens startersystem kan være fejlbehæftet på grund af et elektrisk
problem, fx et fladt batteri i den elektroniske nøgle eller en sprunget
sikring. Der findes en midlertidig løsning til start af motoren. 
(

S. 590)

Hvis motoren ikke vil starte

Hvis motoren ikke vil starte, selvom de korrekte startprocedurer føl-
ges (

S. 209, 213), skal du overveje hvert enkelt af følgende punkter:

Motoren starter ikke, selvom starteren fungerer normalt.

Starteren trækker motoren langsomt rundt, kabinelyset og forlyg-
terne lyser svagt, eller hornet afgiver en svag eller slet ingen lyd.

Starteren trækker ikke rundt (biler med smart-nøgle)

OM12K97DK.book  Page 589  Friday, October 21, 2016  3:37 PM

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

590

8-2. Forholdsregler i nødsituationer

OM12K97DK

Problemet kan skyldes en af følgende årsager:

Én eller begge batteripoler kan være afbrudt.

Batteriet kan være afladet. (

S. 594)

Der kan være fejl i ratlåsen.

Kontakt en autoriseret Toyota-forhandler/-reparatør eller andre kvalifice-
rede fagfolk, hvis problemet ikke kan afhjælpes, eller hvis proceduren til
afhjælpning af fejlen ikke kendes.

Hvis motoren ikke vil starte, kan du benytte nedenstående fremgangs-
måde som en midlertidig løsning til at starte motoren, hvis tændings-
kontakten fungerer normalt:

Stil gearvælgeren på P (multidrive) eller N (manuel transmission).
Træk parkeringsbremsen.
Sæt tændingskontakten på ACCESSORY.
Tryk på tændingskontakten i ca. 15 sekunder, mens du træder
hårdt på bremsepedalen (multidrive) eller koblingspedalen (manuel
transmission).

Selvom motoren kan startes ved at følge ovenstående trin, kan systemet
være fejlbehæftet. Få bilen tjekket hos en autoriseret Toyota-forhandler/-
reparatør eller andre kvalificerede fagfolk.

Starteren trækker ikke motoren rundt, kabinelyset og forlygterne
lyser ikke, eller hornet afgiver ingen lyd.

Nødstartsfunktion (biler med smart-nøgle)

1
2
3
4

OM12K97DK.book  Page 590  Friday, October 21, 2016  3:37 PM

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

 

 

 

 

 

Content      ..     32      33      34      35     ..