Toyota Auris (2017 year). Instruction in Danish - part 35

 

  Index      Toyota     Toyota Auris (2017 year) - instruction in Danish

 

Search            copyright infringement  

 

 

 

 

 

 

 

 

Content      ..     33      34      35      36     ..

 

 

Toyota Auris (2017 year). Instruction in Danish - part 35

 

 

591

8-2. Forholdsregler i nødsituationer

OM12K97DK

8

Hvis der opstår prob

lemer

Brug den mekaniske nøgle
(

S. 124) til at gøre følgende:

Låser alle døre
Låser alle døre op

Hvis den elektroniske nøgle ikke fungerer ordentligt

(biler med smart-nøgle)

Hvis kommunikationen mellem den elektroniske nøgle og bilen
bliver afbrudt (

S. 149), eller hvis den elektroniske nøgle ikke kan

bruges, fordi batteriet er fladt, er det heller ikke muligt at bruge
smart-nøglen, tændingskontakten og den trådløse fjernbetjening.
I sådanne tilfælde kan dørene åbnes og motoren startes ved at
følge nedenstående procedure.

Låsning og oplåsning af døre

1
2

OM12K97DK.book  Page 591  Friday, October 21, 2016  3:37 PM

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

592

8-2. Forholdsregler i nødsituationer

OM12K97DK

Multidrive: Kontrollér, at gearvælgeren står på P, og træd på brem-
sepedalen. 
Manuel transmission: Sæt gearvælgeren på N, og træd koblingen i
bund.
Lad siden med Toyota-emble-
met på den elektroniske nøgle
berøre tændingskontakten.

Når den elektroniske nøgle regi-
streres, lyder der en summer og
tændingskontakten drejer til IGNI-
TION ON.
Når smart-nøglen er deaktiveret i
en tilpasset indstilling, drejer tæn-
dingskontakten til ACCESSORY.

Biler med instrument med 3 ringe: Træd bremsepedalen (multidrive)
eller koblingspedalen (manuel transmission) helt ned, og kontrollér,
at indikatoren for smart-nøglen (grøn) tænder. 
Biler med instrument med 2 ringe: Træd bremsepedalen (multidrive)
eller koblingspedalen (manuel transmission) helt ned, og kontrollér, at

 vises på multi-informationsdisplayet.

Tryk på tændingskontakten.

Hvis motoren fortsat ikke kan startes, skal du kontakte en autoriseret
Toyota-forhandler/-reparatør eller andre kvalificerede fagfolk.

Start af motoren

1

2

3

4

OM12K97DK.book  Page 592  Friday, October 21, 2016  3:37 PM

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

593

8-2. Forholdsregler i nødsituationer

OM12K97DK

8

Hvis der opstår prob

lemer

Standsning af motoren

Sæt gearvælgeren på P (multidrive) eller N (manuel transmission), og tryk på
tændingskontakten, som du plejer at gøre, når du standser motoren.

Sådan udskiftes batteriet i nøglen

Da denne procedure er en midlertidig løsning, anbefales det at skifte batteri i
den elektroniske nøgle, så snart batteriet er ved at være fladt. (

S. 505)

Alarm (hvis monteret)

Når dørene låses med den mekaniske nøgle, aktiveres alarmsystemet ikke. 
Hvis en dør låses op med den mekaniske nøgle, når alarmsystemet er slået
til, kan alarmen muligvis udløses.

Ændring af tændingskontaktens tilstand

Slip bremsepedalen (multidrive) eller koblingen (manuel transmission), og
tryk på tændingskontakten i trin 

 ovenfor. 

Motoren starter ikke, og tilstanden ændres, hver gang du trykker på kontak-
ten. (

S. 216)

Hvis den elektroniske nøgle ikke fungerer ordentligt

Kontrollér, at smart-nøglen og tændingskontakten ikke er blevet deaktiveret
i en tilpasset indstilling. Hvis funktionen er slået fra, skal du slå den til. 
(Funktioner, der kan tilpasses individuelt 

S. 630)

Kontrollér, om batterisparefunktionen er indstillet. Annuller funktionen, hvis
den er indstillet. (

S. 148)

3

OM12K97DK.book  Page 593  Friday, October 21, 2016  3:37 PM

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

594

8-2. Forholdsregler i nødsituationer

OM12K97DK

Hvis du har et sæt startkabler og en anden (starthjælps-) bil med et
12-volt batteri, kan du starte din bil ved at gøre følgende.

Biler med en alarm: Kontrollér,
at du har den elektroniske
nøgle på dig.

Afhængig af situationen kan alar-
men blive aktiveret og dørene
låses, når startkablerne tilkobles.
(

S. 89)

Åbn motorhjelmen. (

S. 459)

På biler med 1ND-TV-motor fjernes motorafdækningen.
Løft det forreste af motorafdæk-
ningen for at hægte den af
klemmerne. Træk derefter i
afdækningen for at løsne den
fra beslagene på stangen bagtil
som vist på illustrationen.

Sæt startkablerne på efter følgende fremgangsmåde:

Hvis batteriet er afladet

Motoren kan startes ved hjælp af følgende procedurer, hvis
bilens batteri er fladt. 
Du kan også kontakte en autoriseret Toyota-forhandler/-repara-
tør eller andre kvalificerede fagfolk eller et kvalificeret værksted.

1

2
3

4

OM12K97DK.book  Page 594  Friday, October 21, 2016  3:37 PM

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

595

8-2. Forholdsregler i nødsituationer

OM12K97DK

8

Hvis der opstår prob

lemer

1NR-FE-motor

8NR-FTS-motor

OM12K97DK.book  Page 595  Friday, October 21, 2016  3:37 PM

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

596

8-2. Forholdsregler i nødsituationer

OM12K97DK

1ZR-FAE- og 1WW-motorer

1ND-TV-motor

Sæt en kabelklemme fra et positivt startkabel til bilens positive
(+) batteripol.
Sæt klemmen i den anden ende af pluskablet på pluspolen (+) på
starthjælpsbilens batteri.
Sæt klemmen på minuskablet på minuspolen (-) på starthjælps-
bilens batteri.
Sæt klemmen i den anden ende af det negative kabel på et
solidt, fast, ulakeret metalsted – væk fra batteriet og bevægelige
dele – som vist på illustrationen.

1

2

3

4

OM12K97DK.book  Page 596  Friday, October 21, 2016  3:37 PM

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

597

8-2. Forholdsregler i nødsituationer

OM12K97DK

8

Hvis der opstår prob

lemer

Start motoren i starthjælpsbilen. Giv en smule gas, og hold denne
hastighed i ca. 5 minutter for at genoplade batteriet i din bil.
Biler med smart-nøgle: Åbn og luk én af dørene på bilen, mens
tændingskontakten er slået fra.
Biler uden smart-nøgle: 
Fasthold omdrejningstallet på starthjælpsbilen, og drej tændings-
kontakten på "ON". Start derefter motoren i din bil.
Biler med smart-nøgle: 
Fasthold omdrejningstallet på starthjælpsbilen, og drej tændings-
kontakten på IGNITION ON. Start derefter motoren i din bil.
Når motoren er startet, fjernes startkablerne i præcis den omvendte
rækkefølge.

Få bilen efterset af en autoriseret Toyota-forhandler/-reparatør eller
andre kvalificerede fagfolk så hurtigt som muligt, når motoren er startet.

Start af motoren, hvis batteriet er afladet

Motoren kan ikke startes ved at trække eller skubbe bilen i gang.

Sådan forhindrer du afladning af batteriet

Sluk for forlygterne og audiosystemet, når motoren ikke er i gang. (Biler
med Stop & Start-system: undtagen når motoren standses af Stop & Start-
systemet).

Sluk for alle unødvendige elektriske komponenter, hvis bilen kører med lav
hastighed gennem længere tid, fx i tæt trafik.

Opladning af batteriet

Batteriet aflades gradvist, selv når bilen ikke er i brug, på grund af naturlig
afladning samt strømforbrug fra visse elektriske apparater. Hvis bilen efterla-
des i lang tid, kan batteriet blive afladet, og motoren kan ikke starte. (Batteriet
oplades automatisk under kørsel.)

5

6

7

8

OM12K97DK.book  Page 597  Friday, October 21, 2016  3:37 PM

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

598

8-2. Forholdsregler i nødsituationer

OM12K97DK

Ved opladning eller udskiftning af batteriet

Biler med smart-nøgle: I nogle tilfælde kan dørene ikke åbnes med smart-
nøglen, hvis batteriet er fladt. Brug i så fald den trådløse fjernbetjening eller
den mekaniske nøgle til at oplåse og låse dørene.

Biler med smart-nøgle: Motoren kan muligvis ikke startes i første forsøg
efter opladning af batteriet, men den starter normalt i andet forsøg. Dette er
ikke en fejl.

Biler med smart-nøgle: Tændingskontaktens tilstand huskes af bilen. Når bat-
teriet tilsluttes igen, vender systemet tilbage til den tilstand, det var i, inden
batteriet blev fladt. Slå tændingskontakten fra, inden du frakobler batteriet. 
Hvis du er usikker på, hvilken tilstand tændingskontakten var i, inden batte-
riet blev fladt, skal du være særligt forsigtig, når du tilslutter batteriet igen.

Biler med Stop & Start-system: 
Efter opladning af batteriet eller gentilslutning af batteripolerne stopper Stop
& Start-systemet muligvis ikke motoren automatisk i ca. 5 - 40 minutter.

Udskiftning af batteriet (biler med Stop & Start-system)

Brug et batteri, der er specificeret til brug med Stop & Start-systemet, eller et
batteri der svarer til det originale batteri. Hvis der anvendes et batteri, som
ikke er beregnet til brug med Stop & Start-systemet, kan systemets funktioner
være begrænset for at beskytte batteriet. 
Desuden kan batteriets ydelse være reduceret, og motoren kan muligvis ikke
genstarte. Kontakt en autoriseret Toyota-forhandler/-reparatør eller andre
kvalificerede fagfolk for yderligere oplysninger.

ADVARSEL

Sådan undgås det, at batteriet bryder i brand eller eksploderer

Overhold følgende sikkerhedsforanstaltninger for at forebygge antændelse
af brændbar gas, der evt. siver ud af batteriet:

Sørg for, at hvert startkabel er sat på den rigtige pol, og at det ikke utilsig-
tet kommer til at berøre andet end den pol, som det skal sættes på.

Undgå, at den anden ende af startkablet sluttet til "+" polen rører ved andre
dele eller metaloverflader i området, fx beslag eller ulakerede metaldele.

Sørg for, at startkablernes + og - klemmer ikke kommer i kontakt med hinanden.

Rygning, åben ild samt anvendelse af tændstikker og lightere i nærheden
af batteriet er forbudt.

OM12K97DK.book  Page 598  Friday, October 21, 2016  3:37 PM

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

599

8-2. Forholdsregler i nødsituationer

OM12K97DK

8

Hvis der opstår prob

lemer

ADVARSEL

Sikkerhedsforanstaltninger vedrørende batteri

Batteriet indeholder giftig og korroderende syre samt bly og blyforbindelser.
Overhold følgende sikkerhedsforanstaltninger ved håndtering af batteriet:

Ved håndtering af batteriet skal du altid bære beskyttelsesbriller og passe
på, at syren i batteriet ikke kommer i kontakt med hud, tøj eller bilens
karosseri.

Læn dig ikke ind over batteriet.

Hvis syren i batteriet kommer i kontakt med hud eller øjne, skal du omgå-
ende skylle det berørte område med vand og søge læge. 
Læg en våd svamp eller klud på det berørte område, indtil du kan modtage
lægehjælp.

Vask altid hænder efter berøring af batteribeslag, poler og andre batteridele.

Hold børn væk fra batteriet.

BEMÆRK

Ved håndtering af startkabler

Pas på, at startkablerne ikke vikler sig ind i køleventilatoren eller motorens
drivrem ved monteringen.

OM12K97DK.book  Page 599  Friday, October 21, 2016  3:37 PM

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

600

8-2. Forholdsregler i nødsituationer

OM12K97DK

Biler med instrument med 3 ringe: Advarselslampen for høj køler-
væsketemperatur (

S. 541) tændes, når der sker tab af motorkraft

(eksempelvis øges bilens hastighed ikke)
Biler med instrument med 2 ringe: Temperaturmåleren for kølervæ-
ske (

S. 98) bevæger sig op i det røde område, eller bilen mister

motorkraft (eksempelvis øges bilens hastighed ikke).

Der kommer damp op af kølerhjelmen.

Stands bilen et sikkert sted, sluk for airconditionsystemet, og stands
derefter motoren.
Hvis der er damp: 
Løft forsigtigt motorhjelmen, når dampen er stilnet af.
Hvis der ikke er damp:
Løft forsigtigt motorhjelmen.

Undtagen 8NR-FTS- og 1WW-motorer

Kontrollér slanger og køler for
lækage, når motoren er kølet til-
strækkelig af.

Køler
Køleventilator

Kontakt en autoriseret Toyota-
forhandler/-reparatør eller andre
kvalificerede fagfolk, hvis der
lækkes meget kølervæske.

Hvis bilen overophedes

Følgende kan betyde, at din bil er overophedet.

Afhjælpning

1

2

3

1
2

OM12K97DK.book  Page 600  Friday, October 21, 2016  3:37 PM

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

601

8-2. Forholdsregler i nødsituationer

OM12K97DK

8

Hvis der opstår prob

lemer

8NR-FTS- og 1WW-motorer

Kontrollér slanger og køler for
lækage, når motoren er kølet til-
strækkelig af.

Køler
Blæsere

Kontakt en autoriseret Toyota-
forhandler/-reparatør eller andre
kvalificerede fagfolk, hvis der
lækkes meget kølervæske.

Væskestanden er i orden, hvis den ligger mellem stregerne "FULL"
og "LOW" på beholderen.

Beholder
"FULL"
"LOW"

3

1
2

4

1
2
3

Undtagen 8NR-FTS- og 1WW-
motorer

8NR-FTS-motor

1WW-motor

OM12K97DK.book  Page 601  Friday, October 21, 2016  3:37 PM

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

602

8-2. Forholdsregler i nødsituationer

OM12K97DK

Fyld om nødvendigt kølervæske på.

I en nødsituation kan du bruge vand, hvis du ikke har kølervæske til rådig-
hed.

Start motoren, og tænd for airconditionsystemet for at kontrollere, at
køleventilatoren fungerer, og om der lækker kølervæske fra køler
eller slanger.

Ventilatoren går i gang, hvis der tændes for airconditionsystemet umiddel-
bart efter en koldstart. Bekræft, at ventilatoren kører, ved at tjekke ventila-
torlyden og luftstrømmen. Tænd og sluk gentagne gange for
airconditionsystemet, hvis det er vanskeligt at tjekke dette. (Ved frosttem-
peraturer går ventilatoren muligvis ikke i gang).

Hvis ventilatoren ikke kører: 
Stands motoren øjeblikkeligt, og kontakt en autoriseret Toyota-for-
handler/-reparatør eller andre kvalificerede fagfolk.
Hvis ventilatoren kører: 
Få bilen efterset hos den nærmeste Toyota-forhandler/-reparatør
eller andre kvalificerede fagfolk.

5

Undtagen 8NR-FTS-motor

8NR-FTS-motor

6

7

OM12K97DK.book  Page 602  Friday, October 21, 2016  3:37 PM

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

603

8-2. Forholdsregler i nødsituationer

OM12K97DK

8

Hvis der opstår prob

lemer

ADVARSEL

Ved inspektion under bilens motorhjelm

Følg nedenstående sikkerhedsforanstaltninger. 
Ellers kan du komme alvorligt til skade, fx få forbrændinger.

Hvis der kommer damp ud ved motorhjelmen, må du ikke åbne motorhjel-
men, før dampmængden er aftaget. Motorrummet kan være meget varmt.

Hold hænder og tøj (særligt et slips, sjal eller halstørklæde) på afstand af
ventilatoren og remmene. Undladelse heraf kan betyde, at hænder eller
tøj kommer i klemme, hvilket kan medføre alvorlig kvæstelse.

Undlad at løsne dækslet på kølervæskebeholderen, når motoren og køle-
ren er varme. 
Risiko for, at damp eller kølervæske med høj temperatur sprøjter ud.

BEMÆRK

Påfyldning af kølervæske

Vent, til motoren er kølet tilstrækkeligt af, og fyld langsomt kølervæske på.
Hvis kølervæsken hældes på for hurtigt, kan motoren tage skade.

Sådan undgår du skader på kølesystemet

Følg nedenstående sikkerhedsforanstaltninger:

Undgå at forurene kølervæsken med fremmedlegemer (sand, støv osv.).

Brug ikke kølervæskeadditiver.

OM12K97DK.book  Page 603  Friday, October 21, 2016  3:37 PM

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

604

8-2. Forholdsregler i nødsituationer

OM12K97DK

Tank bilen op.
Aktivér spædepumpen, indtil du
mærker mere modstand for at
udlufte brændstofsystemet.

Start motoren. (

S. 209, 213)

Hvis motoren ikke starter, efter at du har udført ovenstående trin, skal du
vente i 10 sekunder og prøve trin 2 og 3 igen. Hvis motoren stadig ikke
starter, skal du kontakte en autoriseret Toyota-forhandler/-reparatør eller
andre kvalificerede fagfolk.

Når motoren er startet, skal du træde let på speederen, til motoren går
jævnt.

Hvis du løber tør for brændstof, og motoren 

går i stå (kun 1ND-TV-motor)

Hvis du løber tør for brændstof, og motoren går i stå:

1
2

BEMÆRK

Ved genstart af motoren

Start ikke motoren, før du har tanket op og betjent spædepumpen. Ellers
kan motoren og brændstofsystemet tage skade.

Biler uden smart-nøgle: Lad ikke starteren køre i mere end 30 sekunder ad
gangen. Det kan overophede starteren og ledningssystemet.

3

OM12K97DK.book  Page 604  Friday, October 21, 2016  3:37 PM

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

605

8-2. Forholdsregler i nødsituationer

OM12K97DK

8

Hvis der opstår prob

lemer

Stands motoren. Stil gearvælgeren på P (multidrive) eller N
(manuel transmission), og træk parkeringsbremsen.
Fjern mudder, sne eller sand omkring forhjulene.
Anbring træ, sten eller andet materiale, der kan øge friktionen,
under forhjulene.
Start motoren igen.
Sæt gearvælgeren på D eller R (multidrive) eller 1 eller R (manuel
transmission), og slæk parkeringsbremsen. Træd derefter forsigtigt
på speederpedalen.

Når det er svært at få bilen fri

Biler med instrument med 3 ringe

Biler med instrument med 2 ringe

Hvis bilen kører fast

Gør som følger ved hjulspin i mudder, sand eller sne:

Tryk på 

 for at slå TRC fra.

Tryk på 

 for at slå TRC fra.

1

2
3

4
5

OM12K97DK.book  Page 605  Friday, October 21, 2016  3:37 PM

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

606

8-2. Forholdsregler i nødsituationer

OM12K97DK

ADVARSEL

Når du prøver at få bilen fri

Hvis du vælger at rokke bilen frem og tilbage for at få den fri, skal du være
sikker på, at området omkring bilen er frit, så du ikke rammer andre biler,
genstande eller personer. Bilen kan evt. pludselig sætte i ryk, når den går
fri. Vær meget forsigtig.

Når du betjener gearvælgeren

Undgå at flytte gearvælgeren, mens der trædes på speederen. 
Dette kan medføre en uventet hurtig acceleration af bilen, hvilket kan forår-
sage en ulykke med død eller alvorlige kvæstelser til følge.

BEMÆRK

Sådan undgås beskadigelse af transmissionen og andre komponenter

Undgå hjulspin, og træd ikke mere på speederpedalen end højst nødvendigt.

Hvis bilen stadig sidder fast, efter at du har foretaget disse procedurer, kan
det være nødvendigt at slæbe bilen fri.

OM12K97DK.book  Page 606  Friday, October 21, 2016  3:37 PM

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

 

 

 

 

 

Content      ..     33      34      35      36     ..