Toyota Auris (2017 year). Instruction in Danish - part 33

 

  Index      Toyota     Toyota Auris (2017 year) - instruction in Danish

 

Search            copyright infringement  

 

 

 

 

 

 

 

 

Content      ..     31      32      33      34     ..

 

 

Toyota Auris (2017 year). Instruction in Danish - part 33

 

 

558

8-2. Forholdsregler i nødsituationer

OM12K97DK

Systemadvarselslampe

I følgende situation lyser eller blinker hovedadvarselslampen ikke. I stedet
lyser en separat systemadvarselslampe sammen med en meddelelsen, der
vises på multi-informationsdisplayet.

Fejl i bremsesystemet
Advarselslampen for bremsesystemet lyser. (

S. 541)

Advarselssummer

I nogle tilfælde høres summeren muligvis ikke på grund af støjende omgivel-
ser eller høj audiolyd.

Meddelelse for skift af motorolie tændes (kun 1ND-TV-motor)

Udskift oliefilteret, når meddelelsen om skift af motorolie ikke vises, selvom
du har kørt mere end 15000 km siden sidste olieskift.
Det er muligt, at meddelelsen "Oil maintenance required." vises, når du har
kørt mindre end 15000 km på baggrund af brugen eller kørselsforholdene.

ADVARSEL

Når du kører for at rense DPF-katalysatoren (dieselmotor)

Når du kører, skal du være opmærksom på vejret, vejforholdene, terrænet
samt trafikforholdene og overholde trafikreglerne. Hvis du undlader at gøre
dette, kan det medføre en uventet ulykke, der kan resultere i dødsfald eller
alvorlige kvæstelser.

BEMÆRK

Hvis advarselsmeddelelsen for DPF-systemet vises (dieselmotor)

Hvis advarselsmeddelelsen for DPF-systemet fortsat vises, uden at der er udført
rensning, kan indikatoren for fejl blive tændt efter yderligere 100 - 300 km. Hvis
dette sker, skal bilen straks efterses hos en autoriseret Toyota-forhandler/-repara-
tør eller andre kvalificerede fagfolk.

Hvis advarselsmeddelelsen for brændstoffilter vises (dieselmotor)

Kør aldrig i bilen, når advarselsmeddelelsen vises. Fortsat kørsel med vand
i brændstoffiltret ødelægger brændstofindsprøjtningspumpen.

OM12K97DK.book  Page 558  Friday, October 21, 2016  3:37 PM

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

559

8-2. Forholdsregler i nødsituationer

OM12K97DK

8

Hvis der opstår prob

lemer

Stop bilen på et sikkert sted med en fast og jævn overflade.

Aktivér parkeringsbremsen.

Stil gearvælgeren på P (multidrive) eller R (manuel transmission).

Stands motoren.

Tænd havariblinket. (

S. 530)

Hvis dækket er fladt (biler med reservehjul)

Bilen er udstyret med et reservehjul. Det flade dæk kan udskiftes
med reservehjulet.
Nærmere oplysninger om dæk: 

S. 483

ADVARSEL

Hvis dækket er fladt

Fortsæt ikke med at køre på et fladt dæk. 
Selv en kort køretur på et fladt dæk kan beskadige dæk og hjul så meget, at
de ikke kan repareres, hvilket kan føre til en ulykke.

Før bilen hæves med donkraft

OM12K97DK.book  Page 559  Friday, October 21, 2016  3:37 PM

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

560

8-2. Forholdsregler i nødsituationer

OM12K97DK

Biler med pladsbesparende reservehjul

Placering af reservehjul, donkraft og værktøj

Værktøjspose
Hjulnøgle
Donkrafthåndtag

Bugseringsøje
Donkraft
Reservehjul

1
2
3

4
5
6

OM12K97DK.book  Page 560  Friday, October 21, 2016  3:37 PM

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

561

8-2. Forholdsregler i nødsituationer

OM12K97DK

8

Hvis der opstår prob

lemer

Biler med almindeligt reservehjul

Donkrafthåndtag
Bugseringsøje
Hjulnøgle

Donkraft
Reservehjul

1
2
3

4
5

OM12K97DK.book  Page 561  Friday, October 21, 2016  3:37 PM

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

562

8-2. Forholdsregler i nødsituationer

OM12K97DK

Fjern afdækningsmåtten. (

S. 433)

Tag donkraften ud.

Spænde
Løsne

ADVARSEL

Brug af donkraften

Følg nedenstående sikkerhedsforanstaltninger. 
Forkert brug af donkraften kan medføre, at bilen pludselig falder af donkraf-
ten, og forårsage dødsfald eller alvorlige kvæstelser.

Bilens donkraft er udelukkende beregnet til brug i nødstilfælde ved punktering.

Donkraften er ikke beregnet til brug ved skift til sommer- eller vinterdæk.

Brug ikke donkraften til andet end at skifte hjul eller montere eller afmon-
tere snekæder.

Brug kun bilens donkraft til at skifte hjul med. 
Brug den ikke på andre biler, og brug ikke andre donkrafte til at skifte hjul
på denne bil.

Anbring donkraften forsvarligt i donkraftpunktet.

Anbring aldrig en del af eller hele din krop under bilen, når den understøt-
tes af donkraften.

Start ikke motoren, og kør ikke med bilen, når bilen understøttes af donkraften.

Hæv ikke bilen, hvis der er personer eller bagage i den.

Læg ikke genstande på eller under donkraften, når bilen hæves.

Hæv ikke bilen mere end nødvendigt for at skifte hjul.

Brug altid bukke, hvis det er nødvendigt at komme ind under bilen.

Tjek, at der ikke er personer i nærheden af bilen, når du sænker bilen.
Advar eventuelle personer i nærheden, før bilen sænkes.

Sådan tages donkraften ud

1
2

1
2

OM12K97DK.book  Page 562  Friday, October 21, 2016  3:37 PM

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

563

8-2. Forholdsregler i nødsituationer

OM12K97DK

8

Hvis der opstår prob

lemer

Fjern afdækningsmåtten og bakken. (

S. 433)

Løsn fastgøringsgrebet, der
holder reservehjulet.

Sådan tages reservehjulet ud

1

Biler med pladsbesparende
reservehjul

Biler med almindeligt reserve-
hjul

2

ADVARSEL

Ved anbringelse og opbevaring af reservehjulet

Pas på, at du ikke får fingre eller andre kropsdele i klemme mellem det
pladsbesparende reservehjul og bilens karosseri.

OM12K97DK.book  Page 563  Friday, October 21, 2016  3:37 PM

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

564

8-2. Forholdsregler i nødsituationer

OM12K97DK

Sæt stopklodser foran/bag ved
hjulene.

Biler  med  stålfælge: Afmontér
hjulkapslen med skruenøglen.

Læg en klud mellem skruenøglen
og hjulkapslen for at beskytte hjul-
kapslen.

Løsn hjulmøtrikkerne en smule
(én omgang).

Sådan skiftes der hjul

1

Fladt dæk

Stopklodspositioner

Foran

Venstre side

Bag ved højre baghjul

Højre side

Bag ved venstre baghjul

Bag

Venstre side

Foran højre forhjul

Højre side

Foran venstre forhjul

2

3

OM12K97DK.book  Page 564  Friday, October 21, 2016  3:37 PM

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

565

8-2. Forholdsregler i nødsituationer

OM12K97DK

8

Hvis der opstår prob

lemer

Drej del "A" på donkraften med
hånden, indtil donkraftens kærv
har kontakt med donkraftspunk-
tet.

Styrene til donkraftspunktet findes
under beskyttelseslisterne. De
angiver donkraftspunkternes pla-
cering.

Hæv bilen, til dækket er løftet en smule fri af jorden.

Skru alle hjulmøtrikkerne af, og
tag hjulet af.

Læg hjulet med hjulkapselsiden
opad for at undgå skrammer.

4

5

Biler med pladsbesparende
reservehjul

Biler med almindeligt reserve-
hjul

6

OM12K97DK.book  Page 565  Friday, October 21, 2016  3:37 PM

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

566

8-2. Forholdsregler i nødsituationer

OM12K97DK

Fjern snavs og fremmedlege-
mer fra hjulets kontaktflade.

Hvis der er fremmedlegemer på
hjulets kontaktoverflade, kan møt-
rikkerne løsne sig, så hjulet falder
af, mens bilen kører.

ADVARSEL

Ved skift af dæk

Berør ikke fælgene eller området omkring bremserne lige efter, at bilen har kørt. 
Når bilen har kørt, kan fælgene og området omkring bremserne være
meget varme. At berøre disse områder med en hånd, en fod eller en
anden del af kroppen, når du skifter dæk osv., kan give forbrændinger.

Hvis disse sikkerhedsforanstaltninger ikke overholdes, kan hjulmøtrik-
kerne løsne sig og hjulet falde af, hvilket kan forårsage dødsfald eller
alvorlige kvæstelser.
• Smør aldrig hjulboltene eller hjulmøtrikkerne med olie eller fedt. 

Olie og fedt kan få hjulmøtrikkerne til at blive spændt for meget, hvilket
fører til skader på skruen eller hjulmøtrikken. Desuden kan olie eller fedt
bevirke, at hjulmøtrikkerne løsner sig, og at hjulet evt. falder af med
alvorligt uheld til følge. Fjern eventuel olie eller fedt fra hjulboltene eller -
møtrikkerne.

• Når du har skiftet hjul, skal du hurtigst muligt sørge for at få møtrikkerne

efterspændt til 103 N•m (10,5  kgf•m) med en momentnøgle.

• Sæt ikke en svært beskadiget hjulkapsel på. Kapslen kan blive slynget

af hjulet, mens bilen kører.

• Brug kun hjulmøtrikker, der er specielt beregnet til det pågældende hjul,

når du sætter et dæk på.

• Hvis der er revner eller deformeringer på boltene, møtrikgevindene eller

hjulets bolthuller, skal du få bilen tjekket hos en autoriseret Toyota-for-
handler/-reparatør eller andre kvalificerede fagfolk.

• Sørg for at genmontere hjulmøtrikkerne med den skrå kant indad.

(

S. 501)

Sådan sættes reservehjulet på

1

OM12K97DK.book  Page 566  Friday, October 21, 2016  3:37 PM

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

567

8-2. Forholdsregler i nødsituationer

OM12K97DK

8

Hvis der opstår prob

lemer

Sæt reservehjulet på, og spænd hjulmøtrikkerne løst og nogen-
lunde ens med hånden.
Hvis du erstatter en stålfælg
med en anden stålfælg (herun-
der et pladsbesparende reser-
vehjul), skal du spænde
møtrikkerne, indtil den skrå del
får let kontakt med fælgkanten.

Hvis du erstatter en alu-fælg
med en stålfælg (herunder et
pladsbesparende reservehjul),
skal du spænde møtrikkerne,
indtil den skrå del får let kontakt
med fælgkanten.

Sænk bilen.

2

Skrå del

Fælgkant 

Skrå del

Fælgkant

3

Biler med pladsbesparende
reservehjul

Biler med almindeligt reserve-
hjul

OM12K97DK.book  Page 567  Friday, October 21, 2016  3:37 PM

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

568

8-2. Forholdsregler i nødsituationer

OM12K97DK

Spænd hver enkelt hjulmøtrik
godt to eller tre gange i den
rækkefølge, der er vist på illu-
strationen.

Tilspændingsmoment:
103 N•m (10,5 kgf•m)

Pak det flade dæk, donkraften og alt værktøj væk.

Almindeligt reservehjul

På biler med advarselssystem for lavt dæktryk har reservehjulet en mærkat
med teksten "Temporary use only" (kun til midlertidig brug) uden på hjulet. 
Brug kun reservehjulet midlertidigt og kun i en nødsituation.

Sørg for at kontrollere dæktrykket i reservehjulet. 
(

S. 625)

Pladsbesparende reservehjul

Det pladsbesparende reservehjul er mærket på siden med "TEMPORARY
USE ONLY". 
Brug kun det pladsbesparende reservehjul i en nødsituation.

Sørg for at kontrollere dæktrykket i det pladsbesparende reservehjul. 
(

S. 625)

Med pladsbesparende reservehjul

Bilens frihøjde bliver lavere, når du kører med det pladsbesparende reserve-
hjul, i forhold til frihøjden med standarddæk.

Når reservehjulet er i brug (biler med advarselssystem for lavt dæktryk)

Da reservehjulet ikke er forsynet med en dæktrykssensor, viser systemet til
advarsel om lavt dæktryk ikke et lavt dæktryk i reservehjulet. Ligeledes forbli-
ver advarselslampen for lavt dæktryk tændt, hvis du udskifter reservehjulet,
efter at lampen er tændt.

4

5

OM12K97DK.book  Page 568  Friday, October 21, 2016  3:37 PM

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

569

8-2. Forholdsregler i nødsituationer

OM12K97DK

8

Hvis der opstår prob

lemer

Hvis du har et fladt fordæk på en sne- eller isdækket vej

Montér det pladsbesparende reservehjul som et af bilens baghjul. Udfør
nedenstående trin, og sæt snekæder på forhjulene:

Skift et af baghjulene ud med det pladsbesparende reservehjul.
Skift det flade fordæk ud med det afmonterede bagdæk.
Sæt snekæder på forhjulene.

Genmontering af hjulkapsel (biler med stålfælge)

Sørg for, at hjulkapslens udskæring pas-
ser med ventilstilken, som vist på billedet.

1

2

3

OM12K97DK.book  Page 569  Friday, October 21, 2016  3:37 PM

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

571

8-2. Forholdsregler i nødsituationer

OM12K97DK

8

Hvis der opstår prob

lemer

ADVARSEL

Når det almindelige reservehjul er i brug (biler med advarselssystem
for lavt dæktryk)

Udskift det almindelige reservehjul med et standarddæk så hurtigt som muligt.

Undgå brat acceleration, hurtige ratdrejninger, bratte opbremsninger og
gearskift, som kan føre til pludselig motorbremsning.

Ved brug af pladsbesparende reservehjul

Husk, at det pladsbesparende reservehjul er specielt beregnet til brug på
din bil. Brug ikke dit pladsbesparende reservehjul på en anden bil.

Brug ikke mere end et pladsbesparende reservehjul samtidigt.

Udskift det pladsbesparende reservehjul med et standarddæk så hurtigt
som muligt.

Undgå brat acceleration, hurtige ratdrejninger, bratte opbremsninger og
gearskift, som kan føre til pludselig motorbremsning.

Kørsel med det pladsbesparende reservehjul monteret

Bilens hastighed måles muligvis ikke korrekt, og følgende systemer funge-
rer muligvis ikke korrekt:

Hastighedsgrænse ved brug af pladsbesparende reservehjul

Kør ikke med en hastighed over 80 km/t med et pladsbesparende reservehjul.
Det pladsbesparende reservehjul er ikke beregnet til kørsel med høj hastig-
hed. Der er risiko for en ulykke med død eller alvorlig kvæstelse til følge,
hvis denne sikkerhedsforanstaltning ikke overholdes.

Efter brug af værktøj og donkraft

Før du kører, skal du sikre dig, at alt værktøj og donkraften er anbragt sikkert
på deres opbevaringsplads for at nedsætte risikoen for personskade ved
sammenstød eller pludselig opbremsning.

• ABS og bremseassistancesystem
• VSC
• TRC
• Automatisk fjernlys 

(hvis monteret)

• Fartpilot (hvis monteret)
• EPS
• PCS (hvis monteret)
• LDA (advarsel om vejbaneskift)

 (hvis monteret)

OM12K97DK.book  Page 571  Friday, October 21, 2016  3:37 PM

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

572

8-2. Forholdsregler i nødsituationer

OM12K97DK

BEMÆRK

Vær forsigtig, når du kører over bump med det pladsbesparende reser-
vehjul monteret på bilen.

Bilens frihøjde bliver lavere, når du kører med det pladsbesparende reser-
vehjul, i forhold til frihøjden med standarddæk. Vær forsigtig ved kørsel på
ujævn vej.

Kørsel med snekæder og det pladsbesparende reservehjul

Sæt ikke snekæder på det pladsbesparende reservehjul. 
Snekæder kan beskadige bilens karosseri og påvirke køreegenskaberne
negativt.

Ved udskiftning af dæk (biler med advarselssystem for lavt dæktryk)

Kontakt en autoriseret Toyota-forhandler/-reparatør eller andre kvalificerede
fagfolk, når fælgene, dækkene eller dæktrykssensorerne skal afmonteres
eller tilpasses, da dæktrykssensorerne kan blive beskadiget, hvis de ikke
håndteres korrekt.

Forebyggelse af skade på dæktrykssensorer (biler med advarselssy-
stem for lavt dæktryk)

Hvis et dæk er repareret med flydende forseglingsmiddel, fungerer dæktryks-
sensoren muligvis ikke korrekt. Hvis der er benyttet et flydende forseglingsmid-
del, bør du hurtigst muligt kontakte en autoriseret Toyota-forhandler/-reparatør
eller andre kvalificerede fagfolk. Husk at montere dæktrykssensoren igen, når
der skiftes dæk. (

S. 485)

OM12K97DK.book  Page 572  Friday, October 21, 2016  3:37 PM

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

573

8-2. Forholdsregler i nødsituationer

OM12K97DK

8

Hvis der opstår prob

lemer

Hvis dækket er fladt (biler med 

nødreparationssæt til punktering)

Bilen er ikke udstyret med et reservehjul, men i stedet med et nødrepa-
rationssæt. 
En punktering, der skyldes et søm eller en skrue gennem dækkets slid-
bane, kan repareres midlertidigt med nødreparationssættet. (Sættet inde-
holder en flaske med forseglingsmiddel. Forseglingsmidlet kan kun
benyttes én gang til midlertidig reparation af ét dæk, uden at du skal
fjerne sømmet eller skruen fra dækket). Hvis skaden er for stor eller kom-
pliceret, kan sættet ikke bruges til at reparere dækket. (

S. 574)

Efter midlertidig reparation af dækket med sættet skal du få dækket
endeligt repareret eller skiftet hos en autoriseret Toyota-forhandler/-
reparatør eller andre kvalificerede fagfolk. Reparation af dækket med
nødreparationssættet er kun ment som en midlertidig løsning. Få dæk-
ket repareret eller udskiftet så hurtigt som muligt.

OM12K97DK.book  Page 573  Friday, October 21, 2016  3:37 PM

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

574

8-2. Forholdsregler i nødsituationer

OM12K97DK

Før dækreparationen

Stop bilen på et sikkert sted med en fast og jævn overflade.

Aktivér parkeringsbremsen.

Stil gearvælgeren på P (multidrive) eller N (manuel transmission).

Stands motoren.

Tænd havariblinket. (

S. 530)

Tjek dækskadens omfang.
Fjern ikke sømmet eller
skruen fra dækket. Hvis du
fjerner sømmet/skruen, kan
hullet blive større, så det ikke
kan nødrepareres med repa-
rationssættet.

Et punkteret dæk, der ikke kan repareres med nødreparationssættet

I nedenstående tilfælde kan dækket ikke repareres med nødreparationssæt-
tet. Kontakt en autoriseret Toyota-forhandler/-reparatør eller andre kvalifice-
rede fagfolk.

Hvis dækskaden skyldes kørsel med for lavt dæktryk

Hvis der er revner eller skader andre steder på dækket end på slidbanen, fx
på siderne

Hvis dækket har løsnet sig synligt fra fælgen

Hvis revnen eller skaden på slidbanen er 4 mm eller større

Hvis fælgen er beskadiget

Hvis to eller flere dæk er punkteret

Hvis der er trængt 2 eller flere skarpe genstande, fx søm eller skruer, gen-
nem slidbanen på et enkelt dæk

Når forseglingsmidlet er blevet for gammelt

OM12K97DK.book  Page 574  Friday, October 21, 2016  3:37 PM

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

 

 

 

 

 

Content      ..     31      32      33      34     ..