Toyota Auris (2017 year). Instruction in Danish - part 31

 

  Index      Toyota     Toyota Auris (2017 year) - instruction in Danish

 

Search            copyright infringement  

 

 

 

 

 

 

 

 

Content      ..     29      30      31      32     ..

 

 

Toyota Auris (2017 year). Instruction in Danish - part 31

 

 

525

7-3. Gør-det-selv vedligeholdelse

OM12K97DK

7

Vedl

ig

eh

old
else 

og

 pl

eje

Sideblinklys

Fjern dækslet

Sæt en flad skruetrækker ind og
lad den glide langs med side-
blinklyset.
Sæt et stykke tape på skrue-
trækkeren for at forebygge ska-
der på bilen.

Pres mod de to clips og tag
sideblinklyset af skærmhuset.

Tag soklen ud af sideblinkly-
sets hus.

Tag pæren ud.

1

2

3

4

OM12K97DK.book  Page 525  Friday, October 21, 2016  3:37 PM

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

526

7-3. Gør-det-selv vedligeholdelse

OM12K97DK

Udskift pæren, og montér
soklen i sideblinklysets hus.

Flugt rillerne på soklen med
sideblinklysets hus.

Montér sideblinklyset i skærm-
huset med ledningsnettet
igennem den nederste del af
sideblinklyset.

Flugt de 6 flige, og montér
afdækningen.

Vent til du hører et klik, og kon-
trollér at afdækningen sidder
sikkert.

Udskiftning af følgende pærer

Hvis en af nedennævnte lygter holder op med at virke, skal du få
pæren i den skiftet hos en autoriseret Toyota-forhandler/-reparatør
eller andre kvalificerede fagfolk.

Forlygter (biler med LED-forlygter)

Positionslys foran/kørelys

Højtsiddende stoplys

Baglys

Tågebaglygte

5

6

7

OM12K97DK.book  Page 526  Friday, October 21, 2016  3:37 PM

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

527

7-3. Gør-det-selv vedligeholdelse

OM12K97DK

7

Vedl

ig

eh

old
else 

og

 pl

eje

Lysdioder

Forlygterne (biler med LED-forlygter), tågebaglygten, det højtsiddende stop-
lys, positionslyset foran/kørelyset og baglygterne består af et antal lysdioder.
Hvis en eller flere af disse lysdioder holder op med at virke, skal du køre hen
til en autoriseret Toyota-forhandler/-reparatør eller andre kvalificerede fagfolk
for at få dioderne udskiftet.

Kondens på lygteglasset

Kortvarig og forbigående kondensdannelse på forlygteglasset er dog ikke en fejl. 
Kontakt en autoriseret Toyota-forhandler/-reparatør eller andre kvalificerede
fagfolk for nærmere oplysninger, hvis en af nedenstående situationer opstår:

Der samler sig store vanddråber på indersiden af lygteglasset.

Der samler sig vand i forlygten.

Når du udskifter pærer

S. 513

ADVARSEL

Udskiftning af pærer

Sluk for lygterne. Skift ikke pæren umiddelbart efter, at den er blevet slukket. 
Pærerne bliver meget varme og kan give forbrændinger.

Berør aldrig pærens glasdel med fingrene. Hvis det ikke kan undgås at
holde på glasdelen, skal du bruge en ren og tør klud for at undgå at få fugt
og olie på pæren. 
Endvidere kan pæren springe eller gå i stykker, hvis den skrammes eller
tabes.

Montér pæren og de tilhørende dele fuldstændig og forsvarligt. Ellers er
der risiko for varmeskader og brand. Der er også risiko for, at der trænger
vand ind i forlygten. Dette kan beskadige lygten eller forårsage kondens-
dannelse på lygteglasset.

Sådan undgår du skader eller brand

Sørg for, at pærerne sidder helt og forsvarligt fast.

OM12K97DK.book  Page 527  Friday, October 21, 2016  3:37 PM

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

530

OM12K97DK

8-1. Vigtige oplysninger

Tryk på kontakten.

Alle blinklys aktiveres samtidig. 
Tryk på kontakten igen for at deak-
tivere dem.

Havariblink

Hvis havariblinket er i brug i lang tid, mens motoren ikke er i gang, kan batte-
riet blive afladet.

Havariblink

Havariblinket benyttes til at advare andre trafikanter, hvis du er
nødt til at standse bilen på vejen på grund af en skade el. lign.

OM12K97DK.book  Page 530  Friday, October 21, 2016  3:37 PM

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

531

8-1. Vigtige oplysninger

OM12K97DK

8

Hvis der opstår prob

lemer

Træd støt og roligt bremsepedalen ned med begge fødder.

Pump ikke bremsepedalen gentagne gange, da det gør det sværere at
reducere bilens hastighed.

Sæt gearvælgeren i N.

Hvis gearvælgeren flyttes til N
Stop bilen på et sikkert sted langs vejen, når du har reduceret
bilens hastighed.
Stands motoren.

Hvis gearvælgeren ikke kan flyttes til N
Hold bremsepedalen nedtrykket med begge fødder for at reducere
bilens hastighed så meget som muligt.
Biler uden smart-nøgle: Stop
motoren ved at dreje tændings-
kontakten til "ACC".

Biler med smart-nøgle: Stop
motoren ved at holde tændings-
kontakten inde i 2 sekunder
eller mere eller ved at trykke
kortvarigt på den 3 gange i træk
eller mere.

Stands bilen et sikkert sted langs vejen.

Hvis du skal stoppe bilen i en nødsituation

Stop kun bilen vha. følgende procedure i en nødsituation, fx hvis
det er umuligt at stoppe bilen på normal vis:

1

2

3

4

3

4

Hold nede i 2 sekunder eller mere, 
eller tryk kortvarigt mindst 3 gange

4

5

OM12K97DK.book  Page 531  Friday, October 21, 2016  3:37 PM

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

532

8-1. Vigtige oplysninger

OM12K97DK

ADVARSEL

Hvis motoren skal slukkes under kørsel

Servoen til bremser og rat holder op med at fungere, hvilket gør det svæ-
rere at træde bremsepedalen ned og gør rattet tungere at dreje. Reducér
hastigheden så meget som muligt, inden du slukker motoren.

Biler uden smart-nøgle: Forsøg aldrig at fjerne nøglen, da rattet så bliver låst.

OM12K97DK.book  Page 532  Friday, October 21, 2016  3:37 PM

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

533

OM12K97DK

8

Hvis der opstår prob

lemer

8-2. Forholdsregler i nødsituationer

Følgende kan indikere problemer med transmissionen. Kontakt en
autoriseret Toyota-forhandler/-reparatør eller andre kvalificerede fag-
folk eller en professionel redningstjeneste inden bugsering.

Motoren er i gang, men bilen flytter sig ikke.

Bilen lyder unormal.

For at forhindre skader på karros-
seriet må bilen ikke bugseres med
bugseringsstrop.

Hvis bilen skal bugseres

Hvis det er nødvendigt at bugsere bilen, anbefaler vi at lade en
autoriseret Toyota-forhandler/-reparatør eller andre kvalificerede
fagfolk som fx en professionel redningstjeneste bugsere bilen
på en bugseringsvogn med fejeblad og gaffel eller trukket helt
op på ladet. 
Brug en sikkerhedsgodkendt trækanordning i forbindelse med
al bugsering, og overhold alle lokale love.

Situationer, hvor der er nødvendigt at kontakte en forhandler, før
bilen bugseres

Bugsering med bugseringsstrop

OM12K97DK.book  Page 533  Friday, October 21, 2016  3:37 PM

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

534

8-2. Forholdsregler i nødsituationer

OM12K97DK

Træk parkeringsbremsen, og slå tændingskontakten fra.

Anbring stopklodser ved alle 4 hjul for at forhindre, at bilen ruller.

Sørg for at sikre bilen med
stropper fra hjulene til bugse-
ringsvognens lad som vist.

Bugsering ved hjælp af bugseringskøretøj med fejeblad og gaffel

Fra forenden

Fra bagenden

Slæk parkeringsbremsen.

Anvend en bugseringsrullevogn
under forhjulene.

Bugsering på ladvogn

1

2

OM12K97DK.book  Page 534  Friday, October 21, 2016  3:37 PM

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

535

8-2. Forholdsregler i nødsituationer

OM12K97DK

8

Hvis der opstår prob

lemer

Hvis du ikke kan få fat i en bugseringsvogn, kan din bil i nødstilfælde
bugseres kortvarigt med tove eller kæder, der fastgøres i nødbugse-
ringsøjerne. Dette bør kun forsøges på veje med hård overflade over
en strækning på maks. 80 km med en fart på under 30 km/t. 
Der skal være en fører i bilen til at styre og bremse bilen. Bilens hjul,
drivlinje, aksler, styretøj og bremser skal være i god stand.

Tag bugseringsøjet ud. (

S. 560, 575)

Fjern dækslet til bugsering-
søjet med en almindelig skrue-
trækker.

Dæk spidsen af skruetrækkeren
med en klud, så der ikke opstår
skade.

Sæt bugseringsøjet ind i hullet,
og skru det foreløbigt fast med
hånden.

Spænd bugseringsøjet sikkert
til ved hjælp af hjulnøglen

*

 eller

en hård metalstang.

*

: Hvis der ikke hører en hjulnøgle til

bilen, kan den købes hos en autori-
seret Toyota-forhandler/-reparatør
eller andre kvalificerede fagfolk.

Nødbugsering

Fremgangsmåde ved nødbugsering

1
2

3

4

OM12K97DK.book  Page 535  Friday, October 21, 2016  3:37 PM

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

536

8-2. Forholdsregler i nødsituationer

OM12K97DK

Fastgør tovene eller kæderne omhyggeligt til det dertil indrettede øje.

Pas på ikke at beskadige bilens karosseri.

Biler uden smart-nøgle: Sæt dig ind i den bil, der bugseres, og start
motoren.

Hvis motoren ikke starter, skal tændingsnøglen sættes på "ON".
Biler med Stop & Start-system: Før bilen bugseres skal tændingskontakten
slås fra og motoren startes.
Biler med smart-nøgle: Sæt dig ind i den bil, der bugseres, og start motoren.
Hvis motoren ikke starter, skal tændingsnøglen sættes på IGNITION ON.
Biler med Stop & Start-system: Før bilen bugseres skal tændingskontakten
slås fra og motoren startes.

Sæt gearvælgeren på N, og slæk parkeringsbremsen. 
Hvis gearvælgeren ikke kan flyttes: 

S. 228

Under bugseringen

Hvis motoren ikke er i gang, fungerer servoen til bremser og styretøj ikke,
hvilket gør det vanskeligere at styre og bremse.

Hjulnøgle

Biler uden hjulnøgle: Hjulnøgle kan købes hos en autoriseret Toyota-forhand-
ler/-reparatør eller andre kvalificerede fagfolk. 
Biler med hjulnøgle: Hjulnøglen findes i bagagerummet. (

S. 560)

5

6

7

OM12K97DK.book  Page 536  Friday, October 21, 2016  3:37 PM

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

537

8-2. Forholdsregler i nødsituationer

OM12K97DK

8

Hvis der opstår prob

lemer

ADVARSEL

Følg nedenstående sikkerhedsforanstaltninger. 
Hvis du ikke gør det, kan det medføre døden eller alvorlige kvæstelser.

Når bilen bugseres

Forebyggelse af alvorlig beskadigelse af Stop & Start-systemet ved
bugsering (biler med Stop & Start-system)

Bugsér aldrig bilen med alle fire hjul på vejen. Brug en ladvogn, eller løft for-
eller baghjulene med et køretøj med fejeblad og gaffel.

Under bugseringen

Ved bugsering med stropper eller kæder skal pludselig igangsætning osv.,
der kan overbelaste bugseringsøjerne eller stropperne/kæderne, undgås.
Bugseringsøjerne og stropperne eller kæderne kan blive beskadiget,
afbrækkede dele kan ramme personer og volde stor skade.

Biler uden smart-nøgle: Drej ikke tændingskontakten til "LOCK". 
Det er muligt, at rattet er låst og ikke kan betjenes. 
Biler med smart-nøgle: Slå ikke tændingskontakten fra. 
Det er muligt, at rattet er låst og ikke kan betjenes.

Ved montering af bugseringsøjer på bilen

Sørg for, at bugseringsøjerne monteres forsvarligt. 
Hvis bugseringsøjerne ikke er monteret forsvarligt, kan de gå løs under
bugseringen.

Sørg for at transportere bilen med løftede
forhjul eller med alle fire hjul hævet fra
jorden. Hvis bilen bugseres, og forhju-
lene har kontakt med jorden, kan drivlin-
jen og dermed forbundne dele tage
skade.

OM12K97DK.book  Page 537  Friday, October 21, 2016  3:37 PM

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

538

8-2. Forholdsregler i nødsituationer

OM12K97DK

BEMÆRK

Forebyggelse af skader på bilen ved bugsering ved hjælp af bugse-
ringskøretøj med fejeblad og gaffel

Biler uden smart-nøgle: Bugsér ikke bilen i bagenden, når tændingskon-
takten på "LOCK", eller nøglen er taget ud.
Ratlåsmekanismen er ikke stærk nok til at holde forhjulene lige.

Biler med smart-nøgle: Bugsér ikke bilen fra bagenden med tændingskontak-
ten slået fra. Ratlåsmekanismen er ikke stærk nok til at holde forhjulene lige.

Kontrollér, når bilen hæves, at der under den lave ende af bilen er nok
plads til, at bilen kan bugseres. Hvis der ikke er plads nok, kan bilen tage
skade under bugseringen.

Forebyggelse af skader på bilen ved bugsering med bugseringsstrop

Bilen må ikke bugseres ophængt i stropper, hverken forlæns eller baglæns.

Forebyggelse af skader på bilen under bugsering

Der må ikke fastgøres tove eller kæder på affjedringens dele.

Forebyggelse af skader på bilen ved bugsering trukket helt op på ladet

Kør ikke hen over stopklodser, da det kan beskadige dækkene.

Spænd ikke bilen fast mod ladet via andre dele end hjulene (brug ikke dele
som f.eks. affjedringen).

Bugsering af en bil med Stop & Start-system (hvis monteret)

Biler uden smart-nøgle: Hvis det er nødvendigt at bugsere bilen med alle 4 hjul
på jorden, skal følgende fremgangsmåde følges, før bilen bugseres, for at
beskytte systemet. 
Slå tændingskontakent fra, og start derefter motoren. Hvis motoren ikke
starter, skal tændingsnøglen sættes på "ON".
Biler med smart-nøgle: Hvis det er nødvendigt at bugsere bilen med alle 4 hjul
på jorden, skal følgende fremgangsmåde følges, før bilen bugseres, for at
beskytte systemet. 
Slå tændingskontakent fra, og start derefter motoren. Hvis motoren ikke
starter, skal tændingsnøglen sættes på IGNITION ON.

OM12K97DK.book  Page 538  Friday, October 21, 2016  3:37 PM

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

539

8-2. Forholdsregler i nødsituationer

OM12K97DK

8

Hvis der opstår prob

lemer

Lækager under bilen. 
(Det er normalt, at der drypper vand fra airconditionanlægget efter brug).

Dækkene ser flade ud eller ujævn dækslitage

Biler med instrument med 3 ringe: Advarselslampen for høj køle-
væsketemperatur tændes.

Biler med instrument med 2 ringe: Nålen på kølervæsketemperatur-
måleren står konstant højere end normalt.

Ændringer i lyden fra udstødningen

Dækkene hyler for meget i sving

Unormale lyde ved hjulophænget

Banke- eller andre lyde fra motoren

Motoren hakker, banker eller kører ujævnt

Markant fald i motorens ydelse

Bilen trækker til den ene side ved opbremsning

Bilen trækker til den ene side ved kørsel på lige og jævn vej

Tab af bremseevne, bremsepedalen føles blød, bremsepedalen
kan næsten trædes i bund

Hvis du tror, at der er noget galt

Hvis du bemærker ét af følgende symptomer, skal bilen sand-
synligvis justeres eller repareres. Kontakt en autoriseret Toyota-
forhandler/-reparatør eller andre kvalificerede fagfolk så hurtigt
som muligt.

Synlige symptomer

Hørbare symptomer

Driftssymptomer

OM12K97DK.book  Page 539  Friday, October 21, 2016  3:37 PM

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

540

8-2. Forholdsregler i nødsituationer

OM12K97DK

Følg nedenstående fremgangsmåde for at starte motoren igen, efter
at systemet har været aktiveret.

Biler uden smart-nøgle
Drej tændingskontakten til "ACC" eller "LOCK".
Start motoren igen.

Biler med smart-nøgle
Drej tændingskontakten til ACCESSORY eller OFF.
Start motoren igen.

Benzinafbrydelsessystem for 

brændstofpumpe (kun benzinmotor)

Brændstofpumpens benzinafbrydelsessystem stopper tilførslen
af brændstof til motoren for at minimere risikoen for brændstof-
lækage, hvis motoren sætter ud, eller hvis en airbag aktiveres
ved kollision.

BEMÆRK

Før du starter motoren

Undersøg underlaget under bilen. 
Hvis du opdager brændstoflækage på jorden, skyldes det, at brændstofsy-
stemet er beskadiget og skal repareres. Start ikke motoren.

1
2

1
2

OM12K97DK.book  Page 540  Friday, October 21, 2016  3:37 PM

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

541

8-2. Forholdsregler i nødsituationer

OM12K97DK

8

Hvis der opstår prob

lemer

Hvis en advarselslampe tændes, eller der 

lyder en advarselssummer

Udfør roligt nedenstående trin, hvis en advarselslampe lyser
eller blinker. Hvis en lampe tændes eller blinker og går ud igen,
betyder det ikke nødvendigvis, at der er fejl i systemet. Hvis det
bliver ved, skal du dog få bilen tjekket hos en autoriseret Toyota-
forhandler/-reparatør eller andre kvalificerede fagfolk.

Liste over advarselslamper og advarselssummere

Advar-

selslampe

Advarselslampe/beskrivelse/handlinger

Advarselslampe for bremsesystem (advarselssummer)

*

1

Angiver, at:
• Bremsevæskestanden er lav eller
• Der er fejl i bremsesystemet

Denne lampe tændes også, hvis parkeringsbremsen
ikke slækkes. Hvis lampen slukker, når parkeringsbrem-
sen er slækket helt, fungerer systemet normalt.

Stands øjeblikkeligt bilen på et sikkert sted, og kon-
takt en autoriseret Toyota-forhandler/-reparatør eller
andre kvalificerede fagfolk. Det kan være farligt at
fortsætte med at køre.

(Hvis monteret)

Advarselslampe for ladesystem

Angiver en fejl i bilens ladesystem

Stands øjeblikkeligt bilen på et sikkert sted, og kon-
takt en autoriseret Toyota-forhandler/-reparatør eller
andre kvalificerede fagfolk.

(Hvis monteret)

Advarselslampe for lavt motorolietryk

Angiver, at motorolietrykket er for lavt.

Stands øjeblikkeligt bilen på et sikkert sted, og kon-
takt en autoriseret Toyota-forhandler/-reparatør eller
andre kvalificerede fagfolk.

(Hvis monteret)

Advarselslampe for høj kølervæsketemperatur

Angiver, at motoren er tæt på at blive overophedet.
(

S. 600)

Stands øjeblikkeligt bilen på et sikkert sted, og kon-
takt en autoriseret Toyota-forhandler/-reparatør eller
andre kvalificerede fagfolk.

OM12K97DK.book  Page 541  Friday, October 21, 2016  3:37 PM

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

 

 

 

 

 

Content      ..     29      30      31      32     ..