Toyota Auris (2017 year). Instruction in Danish - part 29

 

  Index      Toyota     Toyota Auris (2017 year) - instruction in Danish

 

Search            copyright infringement  

 

 

 

 

 

 

 

 

Content      ..     27      28      29      30     ..

 

 

Toyota Auris (2017 year). Instruction in Danish - part 29

 

 

487

7-3. Gør-det-selv vedligeholdelse

OM12K97DK

7

Vedl

ig

eh

old
else 

og

 pl

eje

Registrering af id-koder

Dæktrykssensoren har en unik id-kode. Når dæktrykssensoren
udskiftes, er det nødvendigt at registrere id-koden. Lad en autorise-
ret Toyota-forhandler/-reparatør eller andre kvalificerede fagfolk
foretage registreringen af id-koden.
*: Gælder kun ved dæk, der ikke er retningsbestemte. Spørg din
autoriserede Toyota-forhandler/-reparatør eller andre kvalificerede
fagfolk, hvis du er i tvivl.

Hvornår skal dækkene skiftes?

Du bør skifte dæk i følgende situationer:

Slidindikatorerne kan ses på et dæk.

Hvis dækket fx har flænger, spalter eller dybe revner, så stoffet er synligt,
eller udbulinger, der er tegn på indvendige skader.

Hvis dækket bliver fladt gentagne gange eller ikke kan reparares pga. ska-
dens størrelse eller placering.

Hvis du er i tvivl, skal du kontakte en autoriseret Toyota-forhandler/-reparatør
eller andre kvalificerede fagfolk.

Udskiftning af dæk og fælge (biler med advarselssystem for lavt dæktryk)

Hvis dæktrykssensorens id-kode ikke er registreret, fungerer advarselssyste-
met for lavt dæktryk ikke korrekt. Når der er kørt i ca. 20 minutter, blinker
dæktryksadvarselslampen i 1 minut og lyser derefter konstant for at indikere
en systemfejl.

Dæklevetid

Dæk, der er over 6 år gamle, skal kontrolleres af et kvalificeret værksted - også
selvom de sjældent eller aldrig bliver brugt, eller der ikke er synlige skader.

Regelmæssig kontrol af dæktrykket (biler med advarselssystem for lavt
dæktryk)

Advarselssystemet for lavt dæktryk erstatter ikke den regelmæssige kontrol
af dæktrykket. Sørg for at kontrollere dæktrykket som en del af din daglige
rutinekontrol af bilen.

Lavprofildæk (17"-dæk)

Almindeligvis slides lavprofildæk hurtigere, og dækkenes vejgreb reduceres
på sne- og isdækkede veje sammenlignet med standarddæk. Husk vinterdæk
eller snekæder*, hvis der køres på sne- og/eller isdækkede veje, og kør for-
sigtigt med en hastighed, der passer til vejen og vejret.

*

: Der kan ikke monteres snekæder på 225/45R17-dæk.

OM12K97DK.book  Page 487  Friday, October 21, 2016  3:37 PM

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

488

7-3. Gør-det-selv vedligeholdelse

OM12K97DK

Hvis slidbanedybden på vinterdæk er mindre end 4 mm 0,16

Vinterdækket er så ikke længere effektivt.

Situationer, hvor advarselssystemet for lavt dæktryk muligvis ikke fun-
gerer korrekt (biler med advarselssystem for lavt dæktryk)

Advarselssystemet for lavt dæktryk virker muligvis ikke korrekt i følgende til-
fælde.
• Hvis der ikke benyttes originale Toyota-fælge.
• Et dæk er blevet udskiftet med et uoriginalt dæk.
• Et dæk er blevet udskiftet med et dæk, som ikke har den angivne størrelse.
• Der er monteret snekæder.
• Der er monteret et hjælpeunderstøttet RFT-dæk.
• Hvis der er monteret en vinduestoning, der påvirker radiosignalerne.
• Hvis der er meget sne eller is på bilen, især omkring hjulene eller hjulkas-

serne.

• Hvis dæktrykket er langt højere end det angivne niveau.
• Hvis der benyttes dæk, som ikke er forsynet med dæktrykssensorer.
• Hvis id-koden på dæktrykssensorerne ikke er registreret i dæktryksadvar-

selscomputeren.

Effektiviteten kan påvirkes i følgende situationer:
• Nær et tv-tårn eller elkraftværk, en benzinstation, radiostation, stor-

skærm, lufthavn eller et andet anlæg, som udsender kraftige radiobølger
eller elektrisk støj.

• Hvis man går med en transportabel radio, mobiltelefon, trådløs telefon

eller andet trådløst kommunikationsudstyr.

Når bilen holder stille, kan den tid, det tager for advarslen at starte eller
slukke, være længere.

Hvis dæktrykket falder meget hurtigt, fx hvis et dæk eksploderer, fungerer
advarslen muligvis ikke.

OM12K97DK.book  Page 488  Friday, October 21, 2016  3:37 PM

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

489

7-3. Gør-det-selv vedligeholdelse

OM12K97DK

7

Vedl

ig

eh

old
else 

og

 pl

eje

Initialiseringsprocessen (biler med advarselssystem for lavt dæktryk)

Sørg for at foretage initialisering, når du har justeret dæktrykket. 
Sørg også for, at dækkene er kolde, inden du foretager initialisering eller
justerer dæktrykket.

Hvis du er kommet til at slå tændingen fra under initialiseringen, er det ikke
nødvendigt at trykke på nulstillingskontakten igen, da initialiseringen gen-
starter automatisk, næste gang tændingskontakten sættes på IGNITION ON
(biler med smart-nøgle) eller "ON" (biler uden smart-nøgle).

Hvis du kommer til at trykke på nulstillingskontakten, når initialisering ikke er
nødvendig, skal du justere dæktrykket til det krævede niveau, mens dæk-
kene er kolde, og udføre initialiseringen igen.

Advarsler i advarselssystemet for lavt dæktryk (biler med advarselssy-
stem for lavt dæktryk)

Advarslen fra advarselssystemet for lavt dæktryk ændrer sig alt efter kørsels-
forholdene. Derfor kan systemet give en advarsel, selvom dæktrykket ikke
har nået et tilstrækkeligt lavt niveau, eller hvis trykket er højere end det tryk,
der blev justeret til, da systemet blev initialiseret.

Hvis initialiseringen af advarselssystemet for lavt dæktryk mislykkes
(biler med advarselssystem for lavt dæktryk)

Initialiseringen kan udføres i løbet af nogle få minutter. I følgende tilfælde er
indstillingerne imidlertid ikke blevet registreret, og systemet fungerer ikke kor-
rekt. Hvis gentagne forsøg på at registrere dæktryksindstillingerne ikke lykkes,
skal du dog snarest muligt få bilen undersøgt hos en autoriseret Toyota-for-
handler/-reparatør eller andre kvalificerede fagfolk.

Når nulstillingskontakten for advarselssystemet for lavt dæktryk aktiveres,
blinker dæktryksadvarselslampen ikke 3 gange.

Efter at have kørt et stykke tid efter at initialiseringen er udført, tænder
advarselslampen og blinker i 1 minut.

Registrering af id-koder (biler med advarselssystem for lavt dæktryk)

Der kan registreres id-koder for to sæt hjul i advarselssystemet for lavt dæktryk.
Det er ikke nødvendigt at registrere id-koder, når der skiftes mellem sommer-
dæk og vinterdæk, hvis id-koderne for både sommerdækkene og vinterdæk-
kene er registreret på forhånd.
Kontakt en autoriseret Toyota-forhandler/-reparatør eller andre kvalificerede
fagfolk for oplysninger om ændring af id-koder.

OM12K97DK.book  Page 489  Friday, October 21, 2016  3:37 PM

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

496

7-3. Gør-det-selv vedligeholdelse

OM12K97DK

ADVARSEL

Ved inspektion eller udskiftning af dæk

Følg nedenstående sikkerhedsforanstaltninger for at undgå ulykker: 
Hvis ikke, kan der opstå skader på dele af drivlinjen. Styringen af bilen kan
også blive påvirket, hvilket kan føre til alvorlige personskader eller dødsulykke.

Undlad at blande dæk, der er forskellige med hensyn til fabrikat, model
eller slidbanemønster. 
Undlad også at blande dæk, der afviger væsentligt hvad angår slitage på
slidbanen.

Benyt ikke dæk af anden størrelse end anbefalet af Toyota.

Undlad at blande forskellige dæktyper (radialdæk, diagonalbæltedæk eller
diagonaldæk).

Undlad at blande sommer-, helårs- og vinterdæk.

Brug ikke dæk, der har været brugt på en anden bil. 
Brug ikke dæk, hvis du ikke ved, hvordan de har været brugt tidligere.

Biler med pladsbesparende reservehjul: Kør ikke med anhænger, hvis
bilen er monteret med et pladsbesparende reservehjul.

Ved initialisering af advarselssystemet for lavt dæktryk (biler med
advarselssystem for lavt dæktryk)

Aktivér ikke nulstillingskontakten for advarselssystemet for lavt dæktryk
uden først at have justeret dæktrykket til det angivne niveau. Ellers lyser
dæktryksadvarselslampen muligvis ikke, selvom dæktrykket er lavt, eller
det lyser, når dæktrykket er normalt.

OM12K97DK.book  Page 496  Friday, October 21, 2016  3:37 PM

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

497

7-3. Gør-det-selv vedligeholdelse

OM12K97DK

7

Vedl

ig

eh

old
else 

og

 pl

eje

BEMÆRK

Reparation og udskiftning af dæk, fælge, dæktrykssensorer og ventil-
hætter (biler med advarselssystem for lavt dæktryk)

Kontakt en autoriseret Toyota-forhandler/-reparatør eller andre kvalifice-
rede fagfolk, når fælgene, dækkene eller dæktrykssensorerne skal afmon-
teres eller tilpasses, da dæktrykssensorerne kan blive beskadiget, hvis de
ikke håndteres korrekt.

Husk at sætte ventilhætterne på. Hvis ventilhætterne ikke sættes på, kan
der trænge vand ind i dæktrykssensorerne og få dem til at binde.

Brug kun de angivne ventilhætter ved udskiftning af hætterne. Ellers kan
hætten sætte sig fast.

Forebyggelse af skade på dæktrykssensorer (biler med advarselssy-
stem for lavt dæktryk)

Hvis et dæk er repareret med flydende forseglingsmiddel, fungerer dæktryks-
sensoren muligvis ikke korrekt. Hvis der er benyttet et flydende forseglings-
middel, bør du hurtigst muligt kontakte en autoriseret Toyota-forhandler/-
reparatør eller andre kvalificerede fagfolk. Når der er brugt flydende forseg-
lingsmiddel, skal dæktrykssensoren udskiftes, når dækket repareres eller
udskiftes. (

S. 485)

Kørsel på ujævne veje

Vær ekstra forsigtig, når du kører på veje med løs belægning eller huller. 
Disse forhold kan medføre tab af dæktryk, så dækkenes støddæmpende
evne forringes. Endvidere kan kørsel på ujævne veje beskadige selve dæk-
kene samt bilens hjul og karosseri.

Lavprofildæk (17"-dæk)

Lavprofildæk kan påføre hjulene større skade end normalt, når de opfanger
stød fra vejoverfladen. Sørg derfor for at overholde følgende:

Kontrollér, at dæktrykket er korrekt. Hvis dæktrykket er for lavt, tager dæk-
kene lettere skade.

Undgå huller, ujævn vejbelægning, kantsten og andre forhindringer på
vejen. I modsat fald kan dæk og hjul tage skade.

Hvis dæktrykket falder under kørslen

Fortsæt ikke med at køre, da dækkene og/eller hjulene kan blive ødelagt.

OM12K97DK.book  Page 497  Friday, October 21, 2016  3:37 PM

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

498

7-3. Gør-det-selv vedligeholdelse

OM12K97DK

Det anbefalede dæktryk vises på mærkaten i døråbningen i førersiden
som vist her.

Konsekvenser af ukorrekt dæktryk

Kørsel med ukorrekt dæktryk kan resultere i følgende:

Forringet brændstoføkonomi

Nedsat kørekomfort og forringede køreegenskaber

Kortere dæklevetid som følge af slid

Forringet sikkerhed

Skader på drivlinjen

Hvis du ofte skal fylde luft på et dæk, skal du få dækket tjekket hos en autori-
seret Toyota-forhandler/-reparatør eller andre kvalificerede fagfolk.

Dæktryk

Oprethold altid korrekt dæktryk. Dæktrykket bør kontrolleres
mindst en gang om måneden. Dog anbefaler Toyota, at du kontrol-
lerer dæktrykket hver 14. dag. (

S. 625)

Mærkat med dækbelastningsoplysninger

Venstrestyrede biler

Højrestyrede biler

OM12K97DK.book  Page 498  Friday, October 21, 2016  3:37 PM

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

499

7-3. Gør-det-selv vedligeholdelse

OM12K97DK

7

Vedl

ig

eh

old
else 

og

 pl

eje

Anvisninger for kontrol af dæktryk

Følg nedenstående anvisninger, når du kontrollerer dæktrykket:

Kontrollér kun dæktrykket, når dækkene er kolde. 
Du får en præcis måling af dæktrykket for kolde dæk, hvis bilen har holdt stille
i mindst 3 timer, eller du ikke har kørt mere end 1,5 km siden den holdt stille.

Brug altid en dæktryksmåler. 
Det er vanskeligt at vurdere, om dæktrykket er korrekt baseret på dets udse-
ende alene.

Det er normalt, at dæktrykket er højere efter kørsel, da der udvikles varme i
dækket. Undlad at sænke dæktrykket efter kørsel.

Passagerer og bagage bør placeres på en sådan måde, at bilen er i
balance.

ADVARSEL

Korrekt dæktryk er yderst vigtigt for dækkenes ydelse og funktion

Sørg altid for, at der er tilstrækkelig luft i dækkene. 
Hvis dæktrykket ikke er korrekt, kan der opstå følgende forhold, som kan
medføre en ulykke, der resulterer i død eller alvorlig personskade:

For kraftig slitage

Ujævn slitage

Dårlig styring

Risiko for eksplosion grundet overophedning af dækket

Udsivning af luft mellem dæk og fælg

Deformation af fælgen og/eller beskadigelse af dækket

Større risiko for skade på dækket under kørslen (som følge af forhindrin-
ger på vejen, ekspansionssamlinger, skarpe kanter på vejen osv.)

BEMÆRK

Ved inspektion og regulering af dæktryk

Husk at sætte ventilhætterne på igen. 
Hvis ventilhætten mangler kan der trænge snavs eller fungt ind i ventilen,
hvilket kan medføre udsivning af luft og dermed et lavere dæktryk.

OM12K97DK.book  Page 499  Friday, October 21, 2016  3:37 PM

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

500

7-3. Gør-det-selv vedligeholdelse

OM12K97DK

Når du skifter fælge, skal du udskifte dem med nye med samme
bæreevne, diameter, bredde og fremspring

*

 som de oprindelige. 

Du kan få reservefælge hos en autoriseret Toyota-forhandler/-repara-
tør eller andre kvalificerede fagfolk.

*

: Kaldes også "offset".

Toyota fraråder brug af følgende:

Fælge af forskellig størrelse eller type

Brugte fælge

Fælge, der er blevet rettet op

Brug kun Toyota-hjulmøtrikker og hjulnøgler, der er beregnet til alu-
fælge.

Når du har ombyttet, repareret eller skiftet dæk, skal du kontrollere
hjulmøtrikkernes tilspænding efter 1600 kms kørsel.

Hvis du monterer snekæder, skal du passe på, at alu-fælgene ikke
tager skade.

Når du afbalancerer hjulene, skal du benytte originale Toyota-balan-
ceklodser eller tilsvarende samt en plast- eller gummihammer.

Ved udskiftning af fælge (biler med advarselssystem for lavt dæktryk)

Bilens fælge (undtagen reservehjulet) er forsynet med dæktrykssensorer,
som gør det muligt for advarselssystemet for lavt dæktryk at give en tidlig
advarsel, hvis dæktrykket falder. Når fælgene udskiftes, skal der altid monte-
res dæktrykssensorer. (

S. 485)

Fælge

Hvis en fælg er bøjet, revnet eller meget korroderet, skal den
udskiftes. Ellers kan dækket gå af fælgen eller være årsag til tab
af styreevne.

Valg af fælge

Forholdsregler ved aluminiumsfælge (hvis monteret)

OM12K97DK.book  Page 500  Friday, October 21, 2016  3:37 PM

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

501

7-3. Gør-det-selv vedligeholdelse

OM12K97DK

7

Vedl

ig

eh

old
else 

og

 pl

eje

Afmontering af hjulkapslen (biler med hjulkapselklemme)

Afmontér hjulkapslen ved hjælp af hjul-
kapselklemmen.

ADVARSEL

Ved skift af fælge

Benyt ikke fælge af andre størrelser end anbefalet i instruktionsbogen, da
du ellers kan forringe styreevnen.

Benyt aldrig en inderslange på en utæt fælg, der er beregnet til et slange-
frit dæk. Der er risiko for alvorlige personskader eller dødsulykker.

Ved montering af hjulmøtrikkerne

Smør aldrig hjulboltene eller hjulmøtrikkerne med olie eller fedt. 
Olie og fedt kan få hjulmøtrikkerne til at blive spændt for meget, hvilket
fører til skader på skruen eller hjulmøtrikken. Desuden kan olie eller fedt få
hjulmøtrikkerne til at løsne sig, og hjulet kan falde af, hvilket kan medføre
en ulykke med døden eller alvorlige kvæstelser til følge. Fjern eventuel
olie eller fedt fra hjulboltene eller -møtrikkerne.

Det er forbudt at anvende defekte fælge (biler med aluminumfælge)

Anvend ikke revnede eller deforme fælge.
Det kan medføre, at dækket taber luft under kørslen, hvilket kan forårsage
en ulykke.

Sørg for, at montere hjulmøtrikkerne
med de skrå kanter vendende indad.
Montering af møtrikkerne med de skrå
ender vendende udad kan medføre, at
hjulene revner eller falder af under kør-
sel, hvilket kan resultere i en ulykke med
døden eller alvorlig kvæstelse til følge.

Skrå del

OM12K97DK.book  Page 501  Friday, October 21, 2016  3:37 PM

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

502

7-3. Gør-det-selv vedligeholdelse

OM12K97DK

BEMÆRK

Genmontering af dæktrykssensorer (biler med advarselssystem for
lavt dæktryk)

Eftersom reparation eller udskiftning af et dæk kan påvirke dæktrykssenso-
ren, skal dækkene serviceres af en autoriseret Toyota-forhandler/-reparatør
eller et andet kvalificeret værksted. Køb desuden dæktrykssensorerne hos
en autoriseret Toyota-forhandler/-reparatør eller andre kvalificerede fagfolk.

Sørg for, at der udelukkende benyttes originale Toyota-fælge på din bil. 
Dæktrykssensorerne vil muligvis ikke fungere korrekt sammen med ikke-
originale fælge.

OM12K97DK.book  Page 502  Friday, October 21, 2016  3:37 PM

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

503

7-3. Gør-det-selv vedligeholdelse

OM12K97DK

7

Vedl

ig

eh

old
else 

og

 pl

eje

Slå tændingskontakten fra.
Åbn handskerummet. Træk
dæmperen af.

Tryk handskerummet indad på
bilens yderside for at tage det
ud af tapperne. Træk derefter
handskerummet ud og afmon-
tér de nederste tappe.

Friskluftfilter

Friskluftfilteret skal udskiftes regelmæssigt, så airconditionsy-
stemet kan blive ved med at fungere effektivt.

Aftagning

1
2

3

OM12K97DK.book  Page 503  Friday, October 21, 2016  3:37 PM

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

504

7-3. Gør-det-selv vedligeholdelse

OM12K97DK

Fjern filterdækslet.

Fremgangsmåde ved udskiftning

Tag friskluftfilteret ud, og udskift
det med et nyt.

Mærkerne "

UP" på filteret skal

pege opad.

Inspektionsinterval

Inspicér og udskift friskluftfilteret i henhold til vedligeholdelsesprogrammet. I
støvede områder eller områder med tæt trafik skal filteret muligvis skiftes
oftere. (Der er yderligere vedligeholdelsesoplysninger i hæftet "Toyota service-
& garantihæfte").

Hvis luftstrømmen fra dyserne falder markant

Filteret kan være tilstoppet. Kontrollér filteret, og udskift det om nødvendigt.

4

BEMÆRK

Ved brug af airconditionsystemet

Sørg for, at der altid er monteret et filter. 
Brug af airconditionsystemet uden et filter kan beskadige systemet.

OM12K97DK.book  Page 504  Friday, October 21, 2016  3:37 PM

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

505

7-3. Gør-det-selv vedligeholdelse

OM12K97DK

7

Vedl

ig

eh

old
else 

og

 pl

eje

Almindelig skruetrækker

Lille almindelig skruetrækker

Lithium-batteri CR2016 (biler uden smart-nøgle) eller CR2032 (biler
med smart-nøgle)

Biler uden smart-nøgle

Tag afdækningen af.

Dæk spidsen af skruetrækkeren
med en klud, så du ikke beskadiger
nøglen.

Tag det flade batteri ud.

Sæt et nyt batteri i med "+"-polen
opad.

Trådløs fjernbetjening/batteri til 

elektronisk nøgle

Batteriet skal udskiftes, hvis det er afladet, eller hvis "Key bat-
tery low." vises på multi-informationsdisplayet (kun biler med
instrument med 2 ringe).

Du skal bruge følgende hjælpemidler:

Udskiftning af batteriet

1

2

OM12K97DK.book  Page 505  Friday, October 21, 2016  3:37 PM

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

506

7-3. Gør-det-selv vedligeholdelse

OM12K97DK

Biler med smart-nøgle

Tag den mekaniske nøgle ud.

Tag afdækningen af.

Dæk spidsen af skruetrækkeren
med en klud, så du ikke beskadiger
nøglen.

Fjern batteriafdækningen.

Dæk spidsen af skruetrækkeren
med en klud, så du ikke beskadiger
nøglen.

Tag det flade batteri ud.

Sæt et nyt batteri i med "+"-polen
opad.

1

2

3

4

OM12K97DK.book  Page 506  Friday, October 21, 2016  3:37 PM

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

507

7-3. Gør-det-selv vedligeholdelse

OM12K97DK

7

Vedl

ig

eh

old
else 

og

 pl

eje

Brug et litium-batteri CR2016 (biler uden smart-nøgle) eller CR2032 (biler
med smart-nøgle)

Batterier kan købes hos en autoriseret Toyota-forhandler/-reparatør eller
andre kvalificerede fagfolk, hos fotohandlere eller hos andre forhandlere af
forbrugerelektronik.

Udskift kun med samme eller lignende type, som producenten har anbefalet.

Bortskaf brugte batterier i henhold til gældende regler.

Hvis batteriet i nøglen er afladet

Nedenstående tegn kan forekomme:

Smart-nøglen (hvis monteret), tændingskontakten (hvis monteret) og den
trådløse fjernbetjening fungerer ikke korrekt.

Rækkevidden vil blive reduceret.

ADVARSEL

Batterier og andre dele, der er blevet fjernet

Disse dele er små og kan medføre kvælning, hvis børn sluger dem. Hold
børn på sikker afstand. Hvis de ikke holdes uden for børns rækkevidde, kan
det være livsfarligt eller forårsage alvorlige kvæstelser.

Certificering af litiumbatteri

ADVARSEL: 
DER ER FARE FOR EKSPLOSION, HVIS DER ANVENDES ET BATTERI
AF FORKERT TYPE. BORTSKAF BRUGTE BATTERIER I HENHOLD TIL
FORSKRIFTERNE

BEMÆRK

Ved udskiftning af batteri

Følg nedenstående sikkerhedsforanstaltninger for at undgå ulykker:

Sørg for at have tørre hænder. 
Fugt kan få batteriet til at ruste.

Undlad at berøre eller flytte andre komponenter i fjernbetjeningen.

Undlad at bøje batteripolerne.

OM12K97DK.book  Page 507  Friday, October 21, 2016  3:37 PM

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

508

7-3. Gør-det-selv vedligeholdelse

OM12K97DK

Slå tændingskontakten fra.
Åbn dækslet til sikringsboksen.

Motorrum

Tryk fligen ind, og løft låget op.

Kontrol og skift af sikringer

Hvis en elektrisk komponent ikke fungerer, kan der være sprun-
get en sikring. Du skal så kontrollere og udskifte sikringen.

1
2

OM12K97DK.book  Page 508  Friday, October 21, 2016  3:37 PM

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

 

 

 

 

 

Content      ..     27      28      29      30     ..