Toyota Auris (2017 year). Instruction in Danish - part 27

 

  Index      Toyota     Toyota Auris (2017 year) - instruction in Danish

 

Search            copyright infringement  

 

 

 

 

 

 

 

 

Content      ..     25      26      27      28     ..

 

 

Toyota Auris (2017 year). Instruction in Danish - part 27

 

 

455

7-2. Vedligeholdelse

OM12K97DK

7

Vedl

ig

eh

old
else 

og

 pl

eje

ADVARSEL

Manglende vedligeholdelse

Manglende vedligeholdelse kan medføre alvorlige skader på bilen og risiko
for personskader eller død.

Håndtering af batteriet

Batteriets poler og tilknyttet tilbehør indeholder bly og blyholdige forbindel-
ser, som kan give hjerneskader. Vask altid hænder efter håndtering af batte-
riet. (

S. 477)

OM12K97DK.book  Page 455  Friday, October 21, 2016  3:37 PM

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

456

OM12K97DK

7-3. Gør-det-selv vedligeholdelse

Sikkerhedsforanstaltninger ved 

gør-det-selv vedligeholdelse

Hvis du udfører vedligeholdelse selv, skal du omhyggeligt følge
den procedure, der er beskrevet i dette kapitel.

Hjælpemidler

Dele og hjælpemidler

Batteriets tilstand
(

S. 477)

• Varmt vand

• Natron

• Fedt

• Almindelig skruenøgle (til polsko)

Kølervæskestand
(

S. 474)

• "Toyota Super Long Life Coolant" eller en anden høj-

kvalitets ætylenglykol-baseret kølervæske uden sili-
kat, amin, nitrit eller borat med langtidsvirkende
organisk syre-teknologi
"Toyota Super Long Life Coolant" er en blanding af
50 % kølervæske og 50 % demineraliseret vand.

• Tragt (kun til påfyldning af kølervæske)

Motoroliestand
(

S. 467)

• "Toyota Genuine Motor Oil" eller tilsvarende
• Klud eller køkkenrulle
• Tragt (kun til påfyldning af motorolie)

Sikringer
(

S. 508)

• Sikring med samme amperetal som den oprindelige

Pærer (

S. 514)

• Pære med samme nummer og wattangivelse som

den originale

• Stjerneskruetrækker
• Almindelig skruetrækker • Skruenøgle

Køler, AC-køler/
kondensator og 
intercooler 
(

S. 476)

Dæktryk
(

S. 498)

• Dæktryksmåler
• Trykluftkilde

Sprinklervæske
(

S. 480)

• Destilleret vand eller sprinklervæske tilsat frostvæ-

ske (til brug om vinteren)

• Tragt (kun til påfyldning af vand eller sprinklervæske)

OM12K97DK.book  Page 456  Friday, October 21, 2016  3:37 PM

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

457

7-3. Gør-det-selv vedligeholdelse

OM12K97DK

7

Vedl

ig

eh

old
else 

og

 pl

eje

ADVARSEL

Motorrummet indeholder mange mekaniske dele og væsker, der pludselig kan
sætte sig i bevægelse, blive varme eller blive strømførende. Overhold derfor
nedenstående sikkerhedsforanstaltninger for at undgå død eller alvorlig kvæ-
stelse.

Ved arbejde i motorrummet

Hold fingre, tøj og værktøj på sikker afstand af køleventilatoren og moto-
rens drivrem.

Undgå at berøre motoren, køleren, udstødningsmanifolden osv. umiddel-
bart efter kørsel, da de kan være varme. Olie og andre væsker kan også
være varme.

Efterlad ikke brændbare genstande, såsom papir eller klude, i motorrummet.

Ryg ikke, frembring ikke gnister, og anvend ikke åben ild i nærheden af
brændstoffet eller batteriet. Dampene fra brændstoffet og batteriet er
brændbare.

Vær yderst forsigtig, når du arbejder med batteriet. Det indeholder giftig og
ætsende svovlsyre.

Vær forsigtig, da bremsevæske kan skade dine hænder eller øjne og
beskadige malede overflader. Hvis du får væsken på huden eller i øjnene,
skal du straks skylle området eller øjnene med rent vand. 
Hvis du stadig føler ubehag, skal du kontakte lægen.

Ved arbejde i nærheden af kølevingerne eller kølergrillen

Biler uden smart-nøgle:
Kontrollér, at tændingskontakten er slået fra. 
Når tændingskontakten står på "ON", kan køleventilatoren pludselig starte
af sig selv, hvis airconditionsystemet er tændt, og/eller kølervæsketempera-
turen bliver høj. (

S. 476)

Biler med smart-nøgle:
Kontrollér, at tændingskontakten er slået fra. 
Når tændingskontakten står på IGNITION ON, kan den elektriske køleventi-
lator pludselig starte af sig selv, hvis airconditionsystemet er tændt, og/eller
kølervæsketemperaturen bliver høj. (

S. 476)

Øjenværn

Bær øjenværn, så du ikke får flyvende eller nedfaldende materialer, væske-
sprøjt eller lignende i øjnene.

OM12K97DK.book  Page 457  Friday, October 21, 2016  3:37 PM

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

458

7-3. Gør-det-selv vedligeholdelse

OM12K97DK

BEMÆRK

Hvis du afmonterer luftfilteret

Kørsel med luftfilteret afmonteret kan slide for meget på motoren pga.
snavs i luften.

Hvis væskestanden er lav

Det er normalt, at bremsevæskestanden falder en smule, i takt med, at
bremseklodserne slides, eller hvis væskestanden i akkumulatoren er høj. 
Hvis beholderen ofte skal efterfyldes, kan det være tegn på et alvorligt problem.

OM12K97DK.book  Page 458  Friday, October 21, 2016  3:37 PM

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

459

7-3. Gør-det-selv vedligeholdelse

OM12K97DK

7

Vedl

ig

eh

old
else 

og

 pl

eje

Træk i udløseren til motorhjel-
men.

Motorhjelmen springer en smule
op.

Træk hjælpelåsearmen opad,
og løft motorhjelmen.

Hold motorhjelmen oppe ved at
sætte støttestangen i hullet.

Motorhjelm

Motorhjelmen åbnes ved at udløse låsen inde fra bilen.

1

2

3

OM12K97DK.book  Page 459  Friday, October 21, 2016  3:37 PM

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

460

7-3. Gør-det-selv vedligeholdelse

OM12K97DK

ADVARSEL

Tjek inden kørsel

Tjek, at motorhjelmen er helt lukket og låst. 
Hvis motorhjelmen ikke er ordentligt låst, kan den springe op, mens bilen
kører, og forårsage en ulykke, der kan medføre alvorlige personskader eller
dødsfald.

Når støttestangen er sat i hullet

Sørg for, at støttestangen sidder sikkert, så motorhjelmen ikke falder ned på
dit hoved eller din krop.

BEMÆRK

Når motorhjelmen lukkes

Sørg for at sætte støttestangen tilbage i holderen, før du lukker motorhjel-
men. Hvis du lukker hjelmen og støttestangen ikke sidder i holderen, kan
det resultere i, at hjelmen bliver bøjet.

OM12K97DK.book  Page 460  Friday, October 21, 2016  3:37 PM

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

461

7-3. Gør-det-selv vedligeholdelse

OM12K97DK

7

Vedl

ig

eh

old
else 

og

 pl

eje

Foran

Bag

Type A

Type B

Anbringelse af en værkstedsdonkraft

Når du bruger en donkraft, skal du følge anvisningerne i manua-
len til donkraften og udføre proceduren sikkert.
Sørg for at anbringe donkraften ordentligt, når du hæver bilen
med en værkstedsdonkraft. Hvis donkraften er anbragt forkert,
kan den beskadige bilen eller forårsage alvorlige personskader.

OM12K97DK.book  Page 461  Friday, October 21, 2016  3:37 PM

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

462

7-3. Gør-det-selv vedligeholdelse

OM12K97DK

1NR-FE-motor

Motorrum

Sprinklervæskebeholder

(

S. 480)

Beholder til kølervæske 

(

S. 474)

Dæksel til motoroliepåfyld-
ning

(

S. 470)

Oliemålepind

 (

S. 467)

Batteri

(

S. 477)

Sikringsboks

 (

S. 508)

Køleventilator
Kondensator (

S. 476)

Køler (

S. 476)

1

2

3

4

5
6
7
8
9

OM12K97DK.book  Page 462  Friday, October 21, 2016  3:37 PM

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

463

7-3. Gør-det-selv vedligeholdelse

OM12K97DK

7

Vedl

ig

eh

old
else 

og

 pl

eje

1ZR-FAE-motor

Sprinklervæskebeholder

(

S. 480)

Beholder til kølervæske 

(

S. 474)

Dæksel til motoroliepåfyld-
ning

(

S. 470)

Oliemålepind

 (

S. 467)

Batteri

(

S. 477)

Sikringsboks

 (

S. 508)

Køleventilator
Kondensator (

S. 476)

Køler (

S. 476)

1

2

3

4

5
6
7
8
9

OM12K97DK.book  Page 463  Friday, October 21, 2016  3:37 PM

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

464

7-3. Gør-det-selv vedligeholdelse

OM12K97DK

8NR-FTS-motor

Beholder til kølervæske 

(

S. 474)

Beholder til kølervæske 
til intercooler

(

S. 475)

Dæksel til motoroliepåfyld-
ning

(

S. 470)

Oliemålepind

 (

S. 467)

Batteri

(

S. 477)

Sikringsboks

 (

S. 508)

Køler (

S. 476)

Kondensator (

S. 476)

Køleventilatorer
Intercooler
Sprinklervæskebeholder

(

S. 480)

1

2

3

4

5
6
7
8
9

10

11

OM12K97DK.book  Page 464  Friday, October 21, 2016  3:37 PM

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

465

7-3. Gør-det-selv vedligeholdelse

OM12K97DK

7

Vedl

ig

eh

old
else 

og

 pl

eje

1ND-TV-motor

Sprinklervæskebeholder

(

S. 480)

Beholder til kølervæske 

(

S. 474)

Dæksel til motoroliepåfyldning

(

S. 470)

Oliemålepind

 (

S. 467)

Brændstoffilter

(

S. 481)

Batteri

(

S. 477)

Sikringsboks

 (

S. 508)

Køler (

S. 476)

Køleventilator
Kondensator (

S. 476)

Intercooler

(

S. 476)

1

2

3

4

5
6
7
8
9

10

11

OM12K97DK.book  Page 465  Friday, October 21, 2016  3:37 PM

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

466

7-3. Gør-det-selv vedligeholdelse

OM12K97DK

1WW-motor

Sprinklervæskebeholder

(

S. 480)

Beholder til kølervæske 

(

S. 474)

Dæksel til motoroliepåfyldning

(

S. 470)

Oliemålepind

 (

S. 467)

Brændstoffilter

(

S. 482)

Sikringsboks

 (

S. 508)

Batteri

(

S. 477)

Kondensator (

S. 476)

Køleventilatorer
Intercooler

(

S. 476)

Køler (

S. 476)

1

2

3

4

5
6
7
8
9

10

11

OM12K97DK.book  Page 466  Friday, October 21, 2016  3:37 PM

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

467

7-3. Gør-det-selv vedligeholdelse

OM12K97DK

7

Vedl

ig

eh

old
else 

og

 pl

eje

Kontrollér oliestanden vha. oliemålepilen. Motoren skal have drift-
stemperatur og være slukket.

Kontrol af oliestand

Benzinmotor: Parkér bilen på jævnt underlag. Når du har slukket
motoren, skal du vente mere end 5 minutter, så olien kan løbe til-
bage til bunden af motoren.
Dieselmotor: Parkér bilen på jævnt underlag. Når motoren er varmet
op, og du har slukket for motoren, skal du vente mere end 5 minutter,
så olien kan løbe tilbage til bunden af motoren.

Motorolie

1

OM12K97DK.book  Page 467  Friday, October 21, 2016  3:37 PM

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

468

7-3. Gør-det-selv vedligeholdelse

OM12K97DK

Træk målepinden ud, og hold en klud under enden af den.

2

1NR-FE-motor

1ZR-FAE-motor

8NR-FTS-motor

1ND-TV-motor

1WW-motor

OM12K97DK.book  Page 468  Friday, October 21, 2016  3:37 PM

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

469

7-3. Gør-det-selv vedligeholdelse

OM12K97DK

7

Vedl

ig

eh

old
else 

og

 pl

eje

Tør målepinden af.
Før målepinden helt ind igen.
Træk den ud igen, idet du holder kluden under enden, og kontrol-
lér oliestanden.

Lav
Normal
For meget

Målepindens form kan variere afhængigt af bil- eller motortype.
Tør målepinden af, og før den tilbage på plads.

3
4
5

1
2
3

Flad målepind

Ikke-flad målepind type A

Ikke-flad målepind type B

6

OM12K97DK.book  Page 469  Friday, October 21, 2016  3:37 PM

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

470

7-3. Gør-det-selv vedligeholdelse

OM12K97DK

Påfyldning af motorolie

Hvis oliestanden er under eller i nærheden af mærket for lav stand,
skal du påfylde olie af samme type, som allerede findes i motoren.

Kontrollér olietypen, og hav de hjælpemidler, du skal bruge, klar, før
du påfylder olie.

1NR-FE-motor

1ZR-FAE-motor

8NR-FTS-motor

1ND-TV-motor

1WW-motor

OM12K97DK.book  Page 470  Friday, October 21, 2016  3:37 PM

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

 

 

 

 

 

Content      ..     25      26      27      28     ..