Toyota Auris (2017 year). Instruction in Danish - part 28

 

  Index      Toyota     Toyota Auris (2017 year) - instruction in Danish

 

Search            copyright infringement  

 

 

 

 

 

 

 

 

Content      ..     26      27      28      29     ..

 

 

Toyota Auris (2017 year). Instruction in Danish - part 28

 

 

471

7-3. Gør-det-selv vedligeholdelse

OM12K97DK

7

Vedl

ig

eh

old
else 

og

 pl

eje

Fjern påfyldningsdækslet ved at dreje det mod uret.
Hæld olien langsomt på, idet du kontrollerer standen med måle-
pinden.
Skru påfyldningsdækslet på igen ved at dreje det med uret.

Valg af motorolie

S. 615

Oliemængde
(lav 

 fuld)

Benzinmotor

1,5 l

Dieselmotor

1,3 l

Hjælpemidler

Ren tragt

1
2

3

OM12K97DK.book  Page 471  Friday, October 21, 2016  3:37 PM

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

472

7-3. Gør-det-selv vedligeholdelse

OM12K97DK

Motorolieforbrug

Der forbruges en vis mængde motorolie under kørslen. I følgende situationer
kan olieforbruget øges, og der skal muligvis fyldes motorolie på mellem olie-
serviceintervallerne.

Når motoren er ny, for eksempel lige efter at bilen er købt, eller bilen har fået
ny motor

Hvis der bruges olie af dårlig kvalitet eller med forkert viskositet

Hvis der køres med høje hastigheder eller tungt læs, ved bugsering, eller
hvis der køres med hyppige accelerationer og decelerationer

Hvis motoren kører længe i tomgang, eller hvis der ofte køres i tæt trafik

Efter skift af motorolie (kun 8NR-FTS-, 1ND-TV- og 1WW-motorer)

Motorolievedligeholdelsesdataene skal nulstilles. Det gøres på følgende måde:

Biler med instrument med 3 ringe
Skift visning på displayet til triptæller "A", mens motoren kører. 
(

S. 102)

Slå tændingskontakten fra.
Biler uden smart-nøgle: 
Drej tændingskontakten over på "ON", mens du trykker på knappen til at
skifte display eller "DISP"-kontakten (

S. 102) – tænd ikke for motoren,

ellers annulleres nulstillingen. Bliv ved med at holde kontakten inde, til trip-
tælleren viser "000000".
Biler med smart-nøgle: 
Drej tændingskontakten over på IGNITION ON, mens du trykker på knap-
pen til at skifte display eller "DISP"-kontakten (

S. 102) – tænd ikke for

motoren, ellers annulleres nulstillingen. Bliv ved med at holde kontakten
inde, til triptælleren viser "000000".

Biler med instrument med 2 ringe
Skift visning på displayet til triptæller "A", mens motoren kører. 
(

S. 109)

Slå tændingskontakten fra.
Biler uden smart-nøgle: 
Drej tændingskontakten over på "ON", mens du trykker på "TRIP"-kontak-
ten (

S. 109) – tænd ikke for motoren, ellers annulleres nulstillingen. Bliv

ved med at holde kontakten inde, til triptælleren viser "00000".
Biler med smart-nøgle: 
Drej tændingskontakten over på IGNITION ON, mens du trykker på "TRIP"-
kontakten (

S. 109) – tænd ikke for motoren, ellers annulleres nulstillingen.

Bliv ved med at holde kontakten inde, til triptælleren viser "00000".

1

2

3

1

2

3

OM12K97DK.book  Page 472  Friday, October 21, 2016  3:37 PM

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

473

7-3. Gør-det-selv vedligeholdelse

OM12K97DK

7

Vedl

ig

eh

old
else 

og

 pl

eje

ADVARSEL

Brugt motorolie

Brugt motorolie indeholder potentielt skadelige forurenende stoffer, som
kan give hudsygdomme såsom betændelse og hudkræft. Undgå derfor
langvarig og hyppig kontakt. Hvis du får brugt motorolie på huden, skal du
vaske huden grundigt med vand og sæbe.

Bortskaf altid brugt olie og brugte oliefiltre på en sikker og miljømæssigt
forsvarlig måde. Bortskaf ikke brugt olie og brugte filtre med det alminde-
lige husholdningsaffald, og hæld ikke olien i afløbet eller jorden. 
Kontakt en autoriseret Toyota-forhandler/-reparatør eller andre kvalifice-
rede fagfolk, en tankstation eller forretning med autotilbehør angående
genanvendelse eller bortskaffelse.

Hold børn på sikker afstand af brugt olie.

BEMÆRK

Sådan undgår du alvorlige motorskader

Kontrollér oliestanden regelmæssigt.

Ved olieskift

Pas på, at du ikke spilder motorolie på bilens dele.

Undgå at fylde for meget olie på, da det kan beskadige motoren.

Kontrollér oliestanden med målepinden, hver gang du har påfyldt olie.

Kontrollér, at dækslet til motoroliepåfyldning er skruet forsvarligt fast.

Motorolie (kun 1ND-TV-motor)

Brug af anden motorolie end ACEA C2 kan medføre skade på katalysatoren.

Motorolie (kun 1WW-motor)

Brug af anden motorolie end "Toyota Genuine Motor Oil 5W-30 Premium
Fuel Economy til 1WW/2WW-motorer" eller en anden godkendt motorolie
kan beskadige katalysatoren. 
Hvis "Toyota Genuine Motor Oil 5W-30 Premium Fuel Economy til 1WW/
2WW-motorer" eller en af de godkendte motorolier i listen ikke kan skaffes
på det pågældende tidspunkt, kan der fyldes op med 1 liter ACEA C3.
(

S. 615)

OM12K97DK.book  Page 473  Friday, October 21, 2016  3:37 PM

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

474

7-3. Gør-det-selv vedligeholdelse

OM12K97DK

Kølervæskestanden er i orden, hvis den er mellem stregerne "FULL"
og "LOW" på beholderen, når motoren er kold.

Beholder til kølervæske

1NR-FE-, 1ZR-FAE- og 1ND-FTV-motorer

Dæksel til beholder
"FULL"-stregen
"LOW"-stregen

Hvis standen ligger på eller
under stregen "LOW", skal du
påfylde kølervæske op til stre-
gen "FULL".

8NR-FTS-motor

Dæksel til beholder
"FULL"-stregen
"LOW"-stregen

Hvis standen ligger på eller
under stregen "LOW", skal du
påfylde kølervæske op til stre-
gen "FULL".

1WW-motor

Dæksel til beholder
"FULL"-stregen
"LOW"-stregen

Hvis standen ligger på eller
under stregen "LOW", skal du
påfylde kølervæske op til stre-
gen "FULL".

Kølervæske

1
2
3

1
2
3

1
2
3

OM12K97DK.book  Page 474  Friday, October 21, 2016  3:37 PM

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

475

7-3. Gør-det-selv vedligeholdelse

OM12K97DK

7

Vedl

ig

eh

old
else 

og

 pl

eje

Beholder til kølervæske til intercooler (kun 8NR-FTS-motor)

Dæksel til beholder
"FULL"-stregen
"LOW"-stregen

Hvis standen ligger på eller
under stregen "LOW", skal du
påfylde kølervæske op til stre-
gen "FULL".

Valg af kølervæske

Undtagen 1WW-motor

Brug kun "Toyota Super Long Life Coolant" eller en anden højkvalitets etyl-
englykol-baseret kølervæske uden silikat, amin, nitrit eller borat med langtids-
virkende organisk syreteknologi.
"Toyota Super Long Life Coolant" er en blanding af 50 % kølervæske og 50 %
demineraliseret vand. (Minimumstemperatur: -35 

°

C:

Kontakt en autoriseret Toyota-forhandler/-reparatør eller andre kvalificerede
fagfolk for nærmere detaljer.

1WW-motor

Brug kun "Toyota Genuine Premium Long Life Coolant 1WW/2WW" eller til-
svarende.
"Toyota Genuine Premium Long Life Coolant 1WW/2WW" er et koncentreret
produkt, der altid skal blandes i forholdet 50 % kølervæske og 50 % demine-
raliseret vand. (Minimumstemperatur: -35 

°

C:

Kontakt en autoriseret Toyota-forhandler/-reparatør eller andre kvalificerede
fagfolk for nærmere detaljer.

Hvis kølervæskestanden falder kort tid efter påfyldning

Foretag en visuel kontrol af køleren, slangerne, dækslet til kølervæskebehol-
deren, afløbshanen og vandpumpen.
Hvis du ikke kan finde en lækage, skal du få en autoriseret Toyota-forhandler/
-reparatør eller andre kvalificerede fagfolk til at teste dækslet og kontrollere
kølesystemet for lækage.

1
2
3

ADVARSEL

Når motoren er varm

Fjern ikke dækslet til kølervæskebeholderen. 
Kølesystemet kan være under tryk og sprøjte varm kølervæske ud, hvilket
kan give alvorlige skader som fx forbrændinger.

OM12K97DK.book  Page 475  Friday, October 21, 2016  3:37 PM

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

476

7-3. Gør-det-selv vedligeholdelse

OM12K97DK

Kontrollér køleren, kondensatoren og intercooleren

*

, og fjern eventu-

elle fremmedlegemer. 
Hvis en eller flere af de ovennævnte dele er meget snavsede, eller du
ikke er sikker på deres tilstand, skal du få bilen efterset hos en autori-
seret Toyota-forhandler/-reparatør eller andre kvalificerede fagfolk.

*

: Kun 1ND-TV- og 1WW-motorer

BEMÆRK

Påfyldning af kølervæske

Kølervæske er hverken almindeligt vand eller ren frostvæske. Der skal
anvendes den korrekte blanding af vand og frostvæske for at sikre korrekt
smøring, korrosionsbeskyttelse og køling. Husk at læse etiketten på frost-
væsken eller kølervæsken.

Hvis du spilder kølervæske

Skyl spildt kølervæske af med vand, så den ikke beskadiger delene eller
lakken.

Køler, AC-køler/kondensator og intercooler

ADVARSEL

Når motoren er varm

Undlad at berøre køleren, AC-køleren/kondensatoren eller intercooleren, da
de kan være varme og give alvorlige skader, for eksempel forbrændinger.

OM12K97DK.book  Page 476  Friday, October 21, 2016  3:37 PM

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

477

7-3. Gør-det-selv vedligeholdelse

OM12K97DK

7

Vedl

ig

eh

old
else 

og

 pl

eje

Batteriet kontrolleres som beskrevet nedenfor.

Advarselssymboler

Advarselssymbolerne på toppen af batteriet betyder følgende:

Batteriets udvendige tilstand

Kontrollér, at batteripolerne ikke er korroderede, og at der ikke er
løse tilslutninger, revner eller løse fastgøringsbeslag.

Poler
Fastgøringsbeslag

Batteri

Rygning forbudt, brug
af åben ild forbudt,
undgå gnister

Batterisyre

Beskyt øjnene

Læs brugsanvisningen

Hold børn på sikker
afstand

Eksplosiv gas

1
2

OM12K97DK.book  Page 477  Friday, October 21, 2016  3:37 PM

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

478

7-3. Gør-det-selv vedligeholdelse

OM12K97DK

Før genopladning

Under genopladningen udvikler batteriet hydrogengas, der er brændbar og eks-
plosiv. Du skal derfor være opmærksom på følgende inden genopladningen:

Frakobl stelkablet, hvis du foretager genopladning, mens batteriet sidder i bilen.

Kontrollér, at opladeren er slukket, når du kobler laderkablerne til og fra batteriet.

Når batteriet er genopladet/tilsluttet igen (biler med smart-nøgle)

Det er muligt, at dørene ikke kan åbnes med smart-nøglen, umiddelbart
efter at batteriet tilkobles igen. Du skal i så fald bruge den trådløse fjernbe-
tjening eller den mekaniske nøgle til at oplåse og låse dørene.

Start motoren med tændingskontakten på ACCESSORY. Motoren starter
muligvis ikke med tændingskontakten slået fra. Motoren vil dog fungere nor-
malt fra andet forsøg.

Tændingskontaktens tilstand registreres af bilen. Når batteriet tilsluttes igen,
får tændingskontakten den tilstand, den var i ved frakobling af batteriet.
Husk at slukke for motoren, før batteriet frakobles. Vær ekstra forsigtig, når
du tilslutter batteriet, hvis tændingskontaktens tilstand var ukendt, før batte-
riet blev fladt.

Hvis systemet ikke starter efter flere forsøg, skal du kontakte en autoriseret
Toyota-forhandler/-reparatør eller andre kvalificerede fagfolk.

ADVARSEL

Kemikalier i batteriet

Batterier indeholder giftig og ætsende svovlsyre og kan udvikle hydrogen-
gas, som er brændbar og eksplosiv. Tag derfor følgende sikkerhedsforan-
staltninger, når du arbejder med eller nær batteriet:

Frembring ikke gnister ved at berøre batteripolerne med værktøj.

Undlad at ryge eller bruge åben ild i nærheden af batteriet.

Undgå kontakt med øjnene, huden eller tøjet.

Undgå at indånde eller sluge elektrolyt.

Brug beskyttelsesbriller, når du arbejder i nærheden af batteriet.

Hold altid børn på sikker afstand af batteriet.

OM12K97DK.book  Page 478  Friday, October 21, 2016  3:37 PM

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

479

7-3. Gør-det-selv vedligeholdelse

OM12K97DK

7

Vedl

ig

eh

old
else 

og

 pl

eje

ADVARSEL

Hvor er det sikkert at oplade batteriet?

Oplad altid batteriet i det fri. Oplad ikke batteriet i en garage eller et andet
lukket rum, hvor der ikke er tilstrækkelig udluftning.

Sådan oplades batteriet

Benyt udelukkende langsom opladning (5 A eller mindre). Batteriet kan eks-
plodere, hvis det lades hurtigere op.

Nødforanstaltninger i forbindelse med elektrolyt

Hvis du får elektrolyt i øjnene
Skyl øjnene med rent vand i mindst 15 minutter, og søg derefter læge. Bliv
om muligt ved med at skylle øjnene med vand fra en svamp eller klud på
vej til lægen.

Hvis du får elektrolyt på huden
Vask det berørte område grundigt. Hvis du har smerter eller en sviende
fornemmelse, skal du straks søge læge.

Hvis du får elektrolyt på tøjet
Elektrolytten kan sive gennem tøjet ind på huden. Fjern straks det berørte
tøj, og følg om nødvendigt anvisningerne ovenfor.

Hvis du ved et uheld kommer til at sluge elektrolyt
Drik masser af vand eller mælk. Søg straks læge.

BEMÆRK

Ved genopladning af batteriet

Genoplad aldrig batteriet med motoren kørende. Sluk også for alt tilbehør.

OM12K97DK.book  Page 479  Friday, October 21, 2016  3:37 PM

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

480

7-3. Gør-det-selv vedligeholdelse

OM12K97DK

Biler uden forlygtevasker

Hvis vaskerne ikke fungerer, er
beholderen med sprinklervæske
muligvis tom. Påfyld sprinklervæske.

Biler med forlygtevasker

Hvis væskestanden er meget lav,
skal du påfylde sprinklervæske.

Løft dækslet, idet du trykker finge-
ren ned på hullet i midten, og kon-
trollér væsken i røret.

Sprinklervæske

ADVARSEL

Påfyldning af sprinklervæske

Fyld ikke sprinklervæske på, når motoren er varm eller i gang, da sprinkler-
væsken indeholder sprit og kan antændes, hvis den spildes på motoren osv.

OM12K97DK.book  Page 480  Friday, October 21, 2016  3:37 PM

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

481

7-3. Gør-det-selv vedligeholdelse

OM12K97DK

7

Vedl

ig

eh

old
else 

og

 pl

eje

Du kan selv tømme brændstoffilteret. Da det er en svær proces, anbefaler
vi dog, at du får det tømt hos en autoriseret Toyota-forhandler/-reparatør
eller hos andre kvalificerede fagfolk. Selvom du beslutter dig for at tømme
det selv, skal du kontakte en autoriseret Toyota-forhandler/-reparatør eller
andre kvalificerede fagfolk.

Biler med instrument med 3 ringe

Der skal tappes vand af brændstoffilteret, hvis advarselslampen for
brændstoffilteret lyser og der lyder en summer.

Biler med instrument med 2 ringe

Der skal tappes vand af brændstoffilteret, hvis advarselsmeddelelsen
"Drain water from fuel filter." vises på multi-informationsdisplayet, og
der lyder en summer.

Biler uden smart-nøgle: Drej tændingskontakten til "LOCK". 
Biler med smart-nøgle: Slå tændingskontakten fra.
Placer en lille bakke under aftapningsskruen for at opfange vandet
og eventuelt brændstof, der kommer ud.

BEMÆRK

Benyt ikke anden væske end sprinklervæske

Benyt ikke sæbevand eller frostvæske til motoren i stedet for sprinklervæske. 
Dette kan give striber på bilens lak.

Fortynding af sprinklervæske

Sprinklervæsken kan efter behov fortyndes med destilleret vand. 
Se frysetemperaturerne på mærkaten på sprinklervæskebeholderen.

Brændstoffilter (kun 1ND-TV-motor)

1

2

OM12K97DK.book  Page 481  Friday, October 21, 2016  3:37 PM

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

482

7-3. Gør-det-selv vedligeholdelse

OM12K97DK

Drej aftapningsskruen mod uret
2 - 2½ omgang.

Betjen spædepumpen, indtil
brændstoffet begynder at løbe ud.

Spænd aftapningsskruen til med hånden efter aftapning.

Der skal tømmes vand af brændstoffilteret i følgende
situationer:
Brændstoffilter type A

*

: For hver 20000 km

Brændstoffilter type B

*

: "Drain water from fuel filter." vises på

multi-informationsdisplayet, og der lyder en summer.

*

: Kontakt en autoriseret Toyota-forhandler/-reparatør eller andre 

kvalificerede fagfolk for oplysninger om brændstoffiltertypen.

Få brændstoffilteret tømt hos en autoriseret Toyota-forhandler/-repa-
ratør eller hos andre kvalificerede fagfolk.

3

4

Brændstoffilter (kun 1WW-motor)

BEMÆRK

Når der er vand i brændstoffilteret

Undgå at køre i længere tid med vand i brændstoffilteret. Dette beskadiger
brændstofindsprøjtningspumpen.

5

OM12K97DK.book  Page 482  Friday, October 21, 2016  3:37 PM

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

483

7-3. Gør-det-selv vedligeholdelse

OM12K97DK

7

Vedl

ig

eh

old
else 

og

 pl

eje

Kontrollér, om slidindikatorerne kan ses på dækkene. Kontrollér også,
om dækkene er ujævnt slidt, f.eks. kraftig slitage på siden af slidbanen.
Kontrollér reservehjulets tilstand og dæktryk, hvis det ikke indgår i
dækombytningen.

Ny slidbane
Slidt slidbane
Slidindikator

Slidindikatorernes placering er markeret med mærket "TWI" eller "

Δ

"

el.lign. på siden af hvert dæk. 
Skift dækkene, hvis slidindikatorerne kan ses på dækkene.

Dæk

Skift eller ombyt dækkene iht. vedligeholdelsesprogrammer og
slidbaneslitage.

Kontrol af dækkene

1
2
3

OM12K97DK.book  Page 483  Friday, October 21, 2016  3:37 PM

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

484

7-3. Gør-det-selv vedligeholdelse

OM12K97DK

Ombyt dækkene på den måde,
der er vist nedenfor.

For at få jævnt dækslid og længere
dæklevetid anbefaler Toyota, at
man bytter rundt på dækkene for
hver 10000 km.

Ved ombytning af for- og bagdæk
med forskelligt dæktryk skal du
huske at initialisere advarselssy-
stemet for lavt dæktryk efter
dækombytningen.

Ombyt dækkene på den måde, der er vist nedenfor.

For at få jævnt dækslid og længere dæklevetid anbefaler Toyota, at
man bytter rundt på dækkene for hver 10000 km.

Dækrotation (biler med advarselssystem for lavt dæktryk)*

Foran

Dækrotation (biler uden advarselssystem for lavt dæktryk)*

Biler med et reservehjul af en
anden type end de monterede
dæk eller med nødreparations-
sæt til punktering

Biler med reservehjul af
samme type som de monte-
rede dæk

Foran

Foran

OM12K97DK.book  Page 484  Friday, October 21, 2016  3:37 PM

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

485

7-3. Gør-det-selv vedligeholdelse

OM12K97DK

7

Vedl

ig

eh

old
else 

og

 pl

eje

Bilen er udstyret med et advarselssystem for lavt dæktryk, som benyt-
ter dæktrykssensorer til at registrere lavt dæktryk, før der opstår alvor-
lige problemer. (

S. 546)

Montering af dæktrykssensorer

Ved udskiftning af dæk eller fælge skal også dæktrykssensorer
monteres.
Når der monteres nye dæktrykssensorer, skal der indkodes nye id-
koder i dæktryksadvarselscomputeren, og advarselssystemet for
lavt dæktryk skal initialiseres. Lad en autoriseret Toyota-forhandler/
-reparatør eller andre kvalificerede fagfolk foretage registrering af
id-koderne for dæktrykssensorerne. (

S. 487)

Initialisering af advarselssystemet for lavt dæktryk

Advarselssystemet for lavt dæktryk skal initialiseres i forbin-
delse med følgende omstændigheder:

Ved ombytning af for- og bagdæk med forskelligt dæktryk.

Ved skift af dækstørrelse.

Når dæktrykket ændres, som fx når kørehastigheden eller
lastens vægt ændres.

Når advarselssystemet for lavt dæktryk initialiseres, indstilles det
aktuelle dæktryk som standardtryk.

Advarselssystem for lavt dæktryk (hvis monteret)

OM12K97DK.book  Page 485  Friday, October 21, 2016  3:37 PM

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

486

7-3. Gør-det-selv vedligeholdelse

OM12K97DK

Sådan initialiseres advarselssystemet for lavt dæktryk

Parkér bilen et sikkert sted, og slå tændingskontakten fra.

Initialiseringen kan ikke udføres, mens bilen er i bevægelse.

Justér dæktrykket til det angivne dæktryk for kolde dæk.
(

S. 625)

Kontrollér, at dæktrykket justeres til det angivne dæktryk for kolde dæk.
Advarselssystemet for lavt dæktryk arbejder ud fra dette dæktryk.

Biler med smart-nøgle: Stil tændingskontakten på IGNITION ON. 
Biler uden smart-nøgle: Drej tændingskontakten til "ON".
Åbn handskerummet. Hold nul-
stillingskontakten for advarsels-
systemet for lavt dæktryk inde,
indtil dæktrykadvarselslampen
blinker langsomt 3 gange.

Biler med smart-nøgle: Vent nogle minutter med tændingskon-
takten på IGNITION ON, og slå derefter tændingskontakten fra. 
Biler uden smart-nøgle: Vent nogle minutter med tændingskontakten
på "ON", og drej derefter tændingsnøglen til "ACC" eller "LOCK".

1

2

3

4

5

OM12K97DK.book  Page 486  Friday, October 21, 2016  3:37 PM

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

 

 

 

 

 

Content      ..     26      27      28      29     ..