Toyota Auris (2017 year). Instruction in Danish - part 24

 

  Index      Toyota     Toyota Auris (2017 year) - instruction in Danish

 

Search            copyright infringement  

 

 

 

 

 

 

 

 

Content      ..     22      23      24      25     ..

 

 

Toyota Auris (2017 year). Instruction in Danish - part 24

 

 

406

6-1. Brug af aircondition- og afdugningssystemet

OM12K97DK

Skift mellem luft udefra og recirkuleret luft

Tryk på 

.

Funktionen skifter mellem luft udefra (indikator slukket) og recirkuleret

luft (indikator lyser), hver gang du trykker på 

.

Afdugning af forruden

Der anvendes et afdugningssystem til at fjerne dug fra forruden og
de forreste sideruder.

Tryk på 

.

Affugtningsfunktionen kører, og blæserhastigheden øges. 
Sæt knappen til udendørs/recirkuleret luft til udendørs luft, hvis der bruges
recirkuleret luft. (Den skifter muligvis automatisk).
Skru op for luftstrøm og temperatur for tidligt at fjerne dug fra forruden
og sideruderne. 

Tryk på 

 igen for at vende tilbage til den forrige tilstand, når dug-

gen på forruden er væk.

Afdugning af bagrude og sidespejle

Elbagrude og sidespejlvarme bruges til at fjerne dug fra bagruden
og til at fjerne regndråber, dug og frost fra sidespejlene.

Tryk på 

.

Elbagruden og sidespejlvarmen slukkes automatisk efter et tidsrum.

Andre funktioner

OM12K97DK.book  Page 406  Friday, October 21, 2016  3:37 PM

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

407

6-1. Brug af aircondition- og afdugningssystemet

OM12K97DK

6

Indven

digt udstyr

Luftdysernes placering

Luftdyserne og luftmængden
skifter afhængigt af den valgte
luftfordelingsfunktion. 
(

S. 405)

: På nogle modeller

Justering af luftdysernes indstilling samt åbning og lukning af
dem

Dyser foran i midten

Luftstrøm mod venstre eller
højre, op eller ned.
Drej knappen op for at åbne
dysen og ned for at lukke
dysen.

Dyser foran i siderne

Luftstrøm mod venstre eller
højre, op eller ned.

Luftdyser

1

2

OM12K97DK.book  Page 407  Friday, October 21, 2016  3:37 PM

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

408

6-1. Brug af aircondition- og afdugningssystemet

OM12K97DK

Åbning af dysen
Lukning af dysen

Tildugning af ruderne

Ruderne kan dugge til, hvis der benyttes recirkuleret luft.

Udendørs/recirkuleret luft

Ved kørsel på støvede veje, i tunneller eller i tung trafik skal du indstille knap-
pen til recirkuleret luft. Det er effektivt til at forhindre udendørsluften i at komme
ind i bilen.

Friskluftfilter

S. 503

1
2

ADVARSEL

Sådan forhindrer du forruden i at dugge til

Forebyggelse af forbrændinger

Rør ikke ved sidespejlene, når sidespejlvarmen er slået til.

BEMÆRK

Sådan forhindrer du afladning af batteriet

Lad ikke varmesystemet være tændt længere end nødvendigt, når motoren
er standset.

Undlad at anbringe ting på instrument-
bordet, som kan tildække luftdyserne.
Hvis du gør det, kan luftstrømmen blive
blokeret og forhindre forrudens afdug-
ningssystem i at virke.

OM12K97DK.book  Page 408  Friday, October 21, 2016  3:37 PM

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

409

6-1. Brug af aircondition- og afdugningssystemet

OM12K97DK

6

Indven

digt udstyr

Uden dobbelt funktion

Automatisk aircondition

: Hvis monteret

Luftdyserne og blæserhastigheden justeres automatisk afhæn-
gigt af temperaturindstillingen.
Illustrationerne nedenfor gælder for venstrestyrede biler.
I højrestyrede biler sidder knapperne anderledes og ser anderle-
des ud.
Displayet og knappernes placering vil også være forskellig
afhængigt af systemets type.

Reguleringsknapper til aircondition

OM12K97DK.book  Page 409  Friday, October 21, 2016  3:37 PM

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

410

6-1. Brug af aircondition- og afdugningssystemet

OM12K97DK

Med dobbelt funktion

Justering af temperaturindstillingen

Øger temperaturen
Reducerer temperaturen

Indstilling af blæserhastighed

Øger blæserhastigheden
Reducerer blæserhastigheden

1
2

1
2

OM12K97DK.book  Page 410  Friday, October 21, 2016  3:37 PM

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

411

6-1. Brug af aircondition- og afdugningssystemet

OM12K97DK

6

Indven

digt udstyr

Skift af luftfordelingsfunktion

Luftfordelingsfunktionen
ændres ved at justere knappen
opad eller nedad.

De benyttede luftdyser ændres,
hver gang knappen flyttes.

Luft strømmer ind mod over-
kroppen.
Luft strømmer ind mod over-
kroppen og fødderne.
Luft strømmer primært ind
mod fødderne.
Luft strømmer primært ind
mod fødderne, og forrudeaf-
dugningen er i gang.

Tryk på 

.

Affugtningsfunktionen går i gang. Luftdyserne og blæserhastighe-
den justeres automatisk afhængigt af temperaturindstillingen.
Juster temperaturindstillingen.

Tryk på 

 for at afbryde funktionen.

Indikator for automatisk funktion

Hvis blæserens hastighedsindstilling eller luftfordelingsfunktionerne
betjenes, slukker indikatoren for automatisk funktion. Men den
automatiske funktion fortsætter for de funktioner, der ikke betjenes.

Knap til ændring af luftfordeling

1

2

3

4

Brug af automatisk funktion

1

2

3

OM12K97DK.book  Page 411  Friday, October 21, 2016  3:37 PM

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

412

6-1. Brug af aircondition- og afdugningssystemet

OM12K97DK

Separat justering af temperaturen for fører- og passagersæde
(biler med dobbeltfunktion)

Slå dobbeltfunktionen til på en af følgende måder:

Tryk på 

.

Juster temperaturindstillingen i passagersiden.

Indikatoren lyser, når dobbeltfunktionen er slået til.

Skift mellem luft udefra og recirkuleret luft

Biler uden dobbeltfunktion

Tryk på 

 for at skifte til recirkuleret luft.

Tryk på 

 for at skifte til luft udefra.

Hvis recirkuleret er valgt, lyser indikatoren på 

.

Hvis luft udefra er valgt, lyser indikatoren på 

.

Biler med dobbeltfunktion

Tryk på 

.

Funktionen skifter mellem luft udefra (indikator slukket) og recirkuleret

luft (indikator lyser), hver gang du trykker på 

.

Andre funktioner

OM12K97DK.book  Page 412  Friday, October 21, 2016  3:37 PM

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

413

6-1. Brug af aircondition- og afdugningssystemet

OM12K97DK

6

Indven

digt udstyr

Afdugning af forruden

Der anvendes et afdugningssystem til at fjerne dug fra forruden og
de forreste sideruder.

Tryk på 

.

Affugtningsfunktionen kører, og blæserhastigheden øges. 
Sæt knappen til udendørs/recirkuleret luft til udendørs luft, hvis der bru-
ges recirkuleret luft. (Den skifter muligvis automatisk).
Skru op for luftstrøm og temperatur for tidligt at fjerne dug fra forruden
og sideruderne. 

Tryk på 

 igen for at vende tilbage til den forrige tilstand, når dug-

gen på forruden er væk.

Afdugning af bagrude og sidespejle

Elbagrude og sidespejlvarme bruges til at fjerne dug fra bagruden
og til at fjerne regndråber, dug og frost fra sidespejlene.

Tryk på 

.

Elbagruden og sidespejlvarmen slukkes automatisk efter et tidsrum.

Blæserindstilling

Indstillingerne for blæserhastigheden kan ændres.

Tryk på 

.

Tryk på 

.

For hvert tryk på 

 ændres blæserhastigheden som følger.

"MEDIUM" 

 "SOFT" 

 "FAST"

1

2

3

OM12K97DK.book  Page 413  Friday, October 21, 2016  3:37 PM

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

414

6-1. Brug af aircondition- og afdugningssystemet

OM12K97DK

Luftdysernes placering

Luftdyserne og luftmængden
skifter afhængigt af den valgte
luftfordelingsfunktion. 
(

S. 411)

: På nogle modeller

Justering af luftdysernes indstilling samt åbning og lukning af dem

Dyser foran i midten

Luftstrøm mod venstre eller
højre, op eller ned.
Drej knappen op for at åbne
dysen og ned for at lukke
dysen.

Dyser foran i siderne

Luftstrøm mod venstre eller
højre, op eller ned.

Luftdyser

1

2

OM12K97DK.book  Page 414  Friday, October 21, 2016  3:37 PM

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

415

6-1. Brug af aircondition- og afdugningssystemet

OM12K97DK

6

Indven

digt udstyr

Åbning af dysen
Lukning af dysen

Brug af automatisk funktion

Blæserhastigheden justeres automatisk afhængigt af temperaturindstillingen
og de omgivende betingelser.

Derfor kan blæseren standse et stykke tid efter at du har trykket på 

,

inden varm eller kølig luft kan strømme ind i bilen.

Tildugning af ruderne

Ruderne bliver let duggede, når luftfugtigheden i bilen er høj. Når 

 slås

til, vil luften fra dyserne være affugtet, så duggen på forruden fjernes effektivt.

Hvis du slår 

 fra, kan ruderne lettere blive duggede.

Ruderne kan dugge til, hvis der benyttes recirkuleret luft.

Udendørs/recirkuleret luft

Ved kørsel på støvede veje, i tunneller eller i tung trafik skal du indstille
knappen til recirkuleret luft. Det er effektivt til at forhindre udendørsluften i at
komme ind i bilen. Under brug af kølig luft vil indstilling til recirkuleret luft
også køle bilens interiør effektivt.

Der skiftes muligvis automatisk mellem udendørs/recirkuleret luft, afhængigt
af temperaturindstillingen eller temperaturen i bilen.

Når udendørstemperaturen er lav

Affugtningsfunktionen går måske ikke i gang, selvom du trykker på 

.

1
2

OM12K97DK.book  Page 415  Friday, October 21, 2016  3:37 PM

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

416

6-1. Brug af aircondition- og afdugningssystemet

OM12K97DK

Ventilation og lugt fra aircondition

Luk frisk luft ind ved at indstille airconditionsystemet til udendørsluft.

Under brug kan forskellige lugte inde fra og uden for bilen komme ind i air-
conditionsystemet og samle sig der. Det kan bevirke, at der kommer lugt ud
gennem dyserne.

Sådan reduceres eventuel lugt:
• Det anbefales, at du indstiller airconditionsystemet til at bruge udendørs-

luft, før du standser bilen.

• Blæseren kan være forsinket et kort stykke tid, lige efter at airconditionsy-

stemet er startet i automatisk funktion.

Friskluftfilter

S. 503

Individuel tilpasning

Indstillinger (fx indstilling af aircondition) kan ændres. 
(Funktioner, der kan tilpasses individuelt 

S. 630)

ADVARSEL

Sådan forhindrer du forruden i at dugge til

Brug ikke 

, når du bruger kølig luft i ekstremt fugtigt vejr. Temperatur-

forskellen mellem luften udenfor og forruden kan medføre, at forruden
dugger til på ydersiden, så dit udsyn spærres.

Forebyggelse af forbrændinger

Rør ikke ved sidespejlene, når sidespejlvarmen er slået til.

BEMÆRK

Sådan forhindrer du afladning af batteriet

Lad ikke airconditionsystemet være tændt længere end nødvendigt, når
motoren er standset.

Undlad at anbringe ting på instrument-
bordet, som kan tildække luftdyserne.
Hvis du gør det, kan luftstrømmen blive
blokeret og forhindre forrudens afdug-
ningssystem i at virke.

OM12K97DK.book  Page 416  Friday, October 21, 2016  3:37 PM

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

417

6-1. Brug af aircondition- og afdugningssystemet

OM12K97DK

6

Indven

digt udstyr

Til/fra

Tilskudsvarmeren tænder ca. 30
sekunder efter, at du har trykket på
kontakten, og der går ca. 55
sekunder, inden varmeren begyn-
der at varme.

Tilskudsvarmeren kan betjenes, når

Motoren kører.

Normale kendetegn ved tilskudsvarmerens drift

Følgende er ikke tegn på fejl.

Når du tænder eller slukker for tilskudsvarmeren, kan der komme en smule
hvid røg og en svag lugt fra tilskudsvarmerens udstødning, der er placeret
under vognbunden.

Når tilskudsvarmeren anvendes under ekstremt kolde forhold, kan der være
synlig damp fra tilskudsvarmerens udstødning.

Når tilskudsvarmeren slukkes, kan der muligvis høres en lyd i motorrummet
i ca. to minutter, indtil tilskudsvarmeren slukker helt.

Efter slukning af tilskudsvarmeren

Vi anbefaler, at du ikke tænder tilskudsvarmeren igen før tidligst 10 minutter
efter, at du har slukket for den. I modsat fald kan der opstå støj, når tilskuds-
varmeren tænder.

Ved optankning af bilen

Motoren skal være slukket. Når du slukker for motoren, slukker du ligeledes
for tilskudsvarmeren.

Tilskudsvarmer

: Hvis monteret

Denne funktion anvendes til at holde kabinen varm i meget koldt vejr.

OM12K97DK.book  Page 417  Friday, October 21, 2016  3:37 PM

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

418

6-1. Brug af aircondition- og afdugningssystemet

OM12K97DK

ADVARSEL

For at undgå forbrændinger eller skader på din bil

BEMÆRK

For at undgå skader på bilen

Undlad at tænde og slukke for tilskudsvarmeren gentagne gange inden for
5 minutter, da det kan reducere levetiden på tilskudsvarmerens kompo-
nenter. Hvis motoren skal startes og standses gentagne gange inden for
kort tid (fx hvis bilen benyttes til varelevering), skal tilskudsvarmeren være
slået fra.

Undlad at foretage ændringer ved eller at åbne tilskudsvarmeren uden at
rådføre dig med en autoriseret Toyota-forhandler/-reparatør eller andre
kvalificerede fagfolk. Dette kan medføre fejl i tilskudsvarmeren eller brand.

Undgå at sprøjte vand eller spilde væske direkte på tilskudsvarmeren eller
dens brændstofpumpe. Dette kan medføre fejl i tilskudsvarmeren.

Hold tilskudsvarmerens indsugnings- og udstødningsrør fri for vand, sne, is,
mudder osv. Hvis rørene tilstoppes, kan der opstå fejl i tilskudsvarmeren.

Hvis du bemærker noget unormalt, fx væskelækage, røg eller dårlig funktion,
skal du slukke for tilskudsvarmeren og få bilen efterset hos en autoriseret
Toyota-forhandler/-reparatør eller andre kvalificerede fagfolk.

Rør ikke ved tilskudsvarmeren eller
dens udstødningsrør, da de er meget
varme. Der er risiko for forbrændinger.

Hold brændbare emner, som fx brænd-
stof, på afstand af tilskudsvarmeren og
dens udstødningsrør. Der er risiko for
brand.

OM12K97DK.book  Page 418  Friday, October 21, 2016  3:37 PM

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

419

6-1. Brug af aircondition- og afdugningssystemet

OM12K97DK

6

Indven

digt udstyr

Træk i låget for at åbne det, og
tryk på kontakten.

Høj temperatur
Lav temperatur

Indikatorlyset tændes, når der er
tændt for kontakten.

Sædevarme

: Hvis monteret

ADVARSEL

Vær forsigtig for at undgå personskader, hvis nogen af nedenstående
kommer i kontakt med sæderne, når opvarmningen er slået til:
• Spædbørn, små børn, ældre, syge og fysisk handicappede
• Personer med følsom hud
• Personer, der er udmattede
• Personer, som har indtaget alkohol eller søvnfremkaldende lægemidler

(sovemedicin, forkølelsesmidler osv.)

Træf nedenstående forholdsregler for at forhindre mindre forbrændinger
eller overophedning
• Dæk ikke sædet til med et tæppe eller en pude, når sædevarmen bruges.
• Brug ikke sædevarmen mere end nødvendigt.

BEMÆRK

Anbring ikke tunge genstande med en ujævn overflade på sædet, og stik
ikke skarpe genstande (nåle, søm osv.) ind i sædet.

For at undgå afladning af batteriet, må funktionerne ikke anvendes, når
motoren ikke er startet.

1
2

OM12K97DK.book  Page 419  Friday, October 21, 2016  3:37 PM

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

420

6-1. Brug af aircondition- og afdugningssystemet

OM12K97DK

Biler uden smart-nøgle: 
Sædevarmen kan benyttes, når tændingskontakten står på "ON". 
Biler med smart-nøgle: 
Sædevarmen kan benyttes, når tændingskontakten står på IGNITION ON.

Når sædevarmen ikke er i brug, skal kontakten stå i neutral position. Indikatoren
slukker.

OM12K97DK.book  Page 420  Friday, October 21, 2016  3:37 PM

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

421

OM12K97DK

6

Indven

digt udstyr

6-2. Brug af kabinelyset

Makeup-lys (hvis monteret) (

S. 422)

Forreste kabinelys/personligt lys (

S. 422, 423)

Kabinelys bagtil (hvis monteret) (

S. 422)

Personligt lys ved bagsædet (hvis monteret) (

S. 423)

Lys i tændingskontakt (biler med smart-nøgle)

Liste over kabinelys

1
2
3

4

OM12K97DK.book  Page 421  Friday, October 21, 2016  3:37 PM

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

 

 

 

 

 

Content      ..     22      23      24      25     ..