Toyota Auris (2017 year). Instruction in Danish - part 22

 

  Index      Toyota     Toyota Auris (2017 year) - instruction in Danish

 

Search            copyright infringement  

 

 

 

 

 

 

 

 

Content      ..     20      21      22      23     ..

 

 

Toyota Auris (2017 year). Instruction in Danish - part 22

 

 

372

5-5. Brug af en ekstern enhed

OM12K97DK

ADVARSEL

Advarsel under kørslen

Undlad at foretage tilslutning af USB-nøglen eller betjene knapperne.

BEMÆRK

Sådan undgår du at beskadige USB-nøglen

Efterlad ikke USB-nøglen i bilen. Temperaturen i bilen kan blive meget høj
og derved beskadige enheden.

Undlad at trykke ned på eller presse unødvendigt på USB-nøglen, mens
den er tilsluttet.

Sæt ikke fremmedlegemer ind i porten.

OM12K97DK.book  Page 372  Friday, October 21, 2016  3:37 PM

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

373

5-5. Brug af en ekstern enhed

OM12K97DK

5

Audi

o system

S. 344

Betjening af transportable afspilningsenheder, der er tilsluttet audiosystemet

Lydstyrken kan indstilles vha. bilens audioknapper. Alle andre indstillinger
skal foretages på den tilsluttede enhed.

Når der anvendes en transportabel afspilningsenhed, der er tilsluttet
strømudtaget

Der kan forekomme støj under afspilningen. Brug den transportable afspilningsen-
heds egen strømkilde.

Brug af AUX-indgangen

Denne indgang kan anvendes til at tilslutte en transportabel
afspilningsenhed til audiosystemet. Tryk på "MODE"-knappen,
indtil "AUX" vises.

Tilslutning af en transportabel afspiller

OM12K97DK.book  Page 373  Friday, October 21, 2016  3:37 PM

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

374

OM12K97DK

5-6. Brug af Bluetooth

®

-enheder

Bluetooth

®

-audio/telefon

Det følgende kan udføres ved hjælp af trådløs Bluetooth

®

-kom-

munikation:

 Bluetooth

®

-audio

Med Bluetooth

®-

audiosystemet kan du høre musik på en transpor-

tabel afspiller gennem bilens højttalere via trådløs kommunikation.
Dette audiosystem understøtter Bluetooth

®

, et trådløst datasy-

stem som kan overføre musik fra en transportabel afspiller uden
brug af kabler. Bluetooth

®

-systemet kan kun anvendes, hvis din

transportable afspiller understøtter Bluetooth

®

.

Bluetooth

®

-telefon (håndfrit telefonsystem)

Dette system understøtter Bluetooth

®

, hvilket gør det muligt at fore-

tage eller modtage opkald uden at skulle forbinde mobiltelefonen til
systemet og uden at skulle betjene mobiltelefonen.

OM12K97DK.book  Page 374  Friday, October 21, 2016  3:37 PM

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

375

5-6. Brug af Bluetooth

®

-enheder

OM12K97DK

5

Audi

o system

Enhedsregistrering/forbindelsesskema

1. Registrér en Bluetooth

®

-enhed, der skal anvendes sam-

men med audiosystemet (

S. 380)

2. Tilslut en registreret Bluetooth

®

-enhed, der skal anven-

des (

S. 381, 382)

Anvendelse til audio

Anvendelse til håndfri telefon

3. Indstil automatisk tilslutning af enheden 

(

S. 384)

4. Kontrollér tilstanden på Bluetooth

®

-tilslutningen 

(

S. 376)

5. Brug Bluetooth

®

-audio 

(

S. 391)

5. Brug Bluetooth

®

-telefon 

(

S. 394)

OM12K97DK.book  Page 375  Friday, October 21, 2016  3:37 PM

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

376

5-6. Brug af Bluetooth

®

-enheder

OM12K97DK

Bluetooth

®

-tilslutningsstatus

Hvis "BT" ikke vises, kan
Bluetooth

®

-audio/telefon ikke anven-

des.

Visning 
Der vises en meddelelse, et
navn, et nummer osv.

Små bogstaver og specialtegn kan
ikke vises.

Viser opsætningsmenuen/indlæser det valgte element
Vælger emner som menu eller nummer
Tænd/kald op-knap 
Håndfrit telefonsystem tænder/starter et opkald
Sluk/afbryd-knap 
Håndfrit system slukker/afslutter et opkald/afviser et opkald
Viser information, der er for lang til at blive vist i displayet på én
gang (tryk på knappen, og hold den inde)
Vælger hurtigopkald

Audio-enhed

1

2

Mikrofon

3
4
5

6

7

8

OM12K97DK.book  Page 376  Friday, October 21, 2016  3:37 PM

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

377

5-6. Brug af Bluetooth

®

-enheder

OM12K97DK

5

Audi

o system

En menu åbnes ved at trykke på knappen "SETUP/ENTER" og navi-
gere i menuerne ved hjælp af knapperne "<SELECT", "TUNE>" og
"SETUP/ENTER":

Menuliste for Bluetooth

®

-audio/-telefon

Første menu

Anden menu

Tredje menu

Detaljer vedr. 

betjeningen

"Bluetooth

*

"

"Pairing"

-

Registrering af en 
Bluetooth

®

-enhed

"List phone"

-

Liste over de regi-
strerede mobilte-
lefoner

"List audio"

-

Liste over de regi-
strerede transpor-
table afspillere

"Passkey"

-

Ændring af 
adgangsnøglen

"BT power"

-

Indstilling af auto-
matisk tilslutning 
af enheden til/fra

"Bluetooth

*

 info"

"Device Name" 
"Device 
Address"

Visning af 
enhedsstatus

"Display setting"

-

Indstilling af 
bekræftelses-
skærmbillede af 
automatisk tilslut-
ning til/fra

"Reset"

-

Initialisering af 
indstillingerne

OM12K97DK.book  Page 377  Friday, October 21, 2016  3:37 PM

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

378

5-6. Brug af Bluetooth

®

-enheder

OM12K97DK

*

: Bluetooth er et registreret varemærke tilhørende SIG, Inc.

Bluetooth

®

-audio/telefonsystemfunktioner

Afhængigt af Bluetooth

®

-enheden er visse funktioner muligvis ikke til rådighed.

"PHONE" eller 
"TEL"

"Phonebook"

"Add contacts"

Tilføjelse af et 
nyt nummer

"Add SD"

Registrering af et 
hurtigopkald

"Delete call 
history"

Sletning af et 
nummer gemt i 
opkaldshistorik-
ken

"Delete contacts"

Sletning af et 
nummer gemt i 
telefonbogen

"Delete other PB"

Sletning af data-
ene i en telefon-
bog

"HF sound set-
ting"

"Call volume"

Indstilling af lyd-
styrke for opkald

"Ringtone
volume"

Indstilling af lyd-
styrke for ringe-
tone

"Ringtone"

Indstilling af rin-
getone

"Transfer history"

-

Overførsel af 
opkaldshistorik

Første menu

Anden menu

Tredje menu

Detaljer vedr. 

betjeningen

OM12K97DK.book  Page 378  Friday, October 21, 2016  3:37 PM

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

379

5-6. Brug af Bluetooth

®

-enheder

OM12K97DK

5

Audi

o system

Lydstyrke
Lydstyrken på stemmeguiden
kan ikke justeres vha. disse
knapper.
Tænd/kald op-knap 
Håndfrit telefonsystem tænder/
starter et opkald
Sluk/afbryd-knap
Slukker for det håndfri telefonsystem/afslutter et opkald/afviser et
opkald
Tale-knap (hvis monteret)
Der vises en meddelelse.

Brug af ratknapperne

Ratknapperne kan benyttes til at betjene en tilsluttet mobiltelefon
eller en transportabel digital audioafspiller (transportabel afspiller).

Betjening af en Bluetooth

®

-telefon ved hjælp af knapperne på

rattet

1

2

3

4

OM12K97DK.book  Page 379  Friday, October 21, 2016  3:37 PM

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

380

5-6. Brug af Bluetooth

®

-enheder

OM12K97DK

Tryk på "SETUP/ENTER"-knappen og vælg "Bluetooth

*

" med

knappen "<SELECT" eller "TUNE>".

*

: Bluetooth er et registreret varemærke tilhørende SIG, Inc.

Tryk på "SETUP/ENTER"-knappen og vælg "Pairing" med knappen
"<SELECT" eller "TUNE>".

Der vises en adgangsnøgle.

Bluetooth

®

-enheder, der ikke er kompatible med SSP (Secure

Simple Pairing): Indtast adgangsnøglen i enheden. 
Bluetooth

®

-enheder, der er kompatible med SSP (Secure Simple

Pairing): Vælg "Yes" for at registrere enheden. Afhængigt af
enhedstypen kan den være registreret automatisk.

Hvis en Bluetooth

®

-enheden både har musikafspiller- og mobiltelefon-

funktioner, registreres begge funktioner samtidigt. Når enheden slettes,
slettes begge funktioner samtidigt.
Hvis der trykkes på tænd/kald op-knappen, og "PHONE"- eller "TEL"-
funktionen åbnes, uden at der er registreret en telefon, vises registre-
ringsskærmbilledet automatisk.

Registrering af en Bluetooth

®

-enhed

Før Bluetooth

®

-audio/telefon bruges, skal systemet registrere

en Bluetooth

®

-enhed.

 

Du kan registrere op til 5 Bluetooth

®

-

enheder.

Sådan registrerer du en Bluetooth

®

-enhed

1

2

3

OM12K97DK.book  Page 380  Friday, October 21, 2016  3:37 PM

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

381

OM12K97DK

5

Audi

o system

5-7. Menuen "SET UP"

*

: Bluetooth er et registreret varemærke tilhørende SIG, Inc.

Vælg "Pairing" med knapperne "<SELECT", "TUNE>" og "SETUP/
ENTER" (

S. 377), og udfør proceduren til registrering af en trans-

portabel afspiller. (

S. 380)

Vælg "List phone" ved hjælp af knapperne "<SELECT", "TUNE>" og
"SETUP/ENTER". (

S. 377) Listen med registrerede mobiltelefoner vises.

Tilslutning af den registrerede mobiltelefon til audiosystemet

Vælg navnet på den mobiltelefon, der skal tilsluttes, ved hjælp af
knapperne "<SELECT", "TUNE>" og "SETUP/ENTER".
Vælg "Select" ved hjælp af knapperne "<SELECT", "TUNE>" og
"SETUP/ENTER".

Sletning af en registreret mobiltelefon

Vælg navnet på den mobiltelefon, der skal slettes, ved hjælp af
knapperne "<SELECT", "TUNE>" og "SETUP/ENTER".
Vælg "Delete" ved hjælp af knapperne "<SELECT", "TUNE>" og
"SETUP/ENTER".

Tryk på 

 "Yes".

Brug af menuen "SET UP" 

("Bluetooth*"-menu)

Når en Bluetooth

®

-enhed registreres i systemet, kan systemet

benyttes. Følgende funktioner kan anvendes af registrerede
enheder:

Registrering af en transportabel afspiller

Liste over de registrerede mobiltelefoner

1

2

1

2

3

OM12K97DK.book  Page 381  Friday, October 21, 2016  3:37 PM

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

382

5-7. Menuen "SET UP"

OM12K97DK

Frakobling af den registrerede mobiltelefon i audiosystemet

Vælg navnet på den mobiltelefon, der skal frakobles, ved hjælp
af knapperne "<SELECT", "TUNE>" og "SETUP/ENTER".
Vælg "Disconnect" ved hjælp af knapperne "<SELECT",
"TUNE>" og "SETUP/ENTER".

Tryk på 

 "Yes".

Vælg "List audio" ved hjælp af knapperne "<SELECT", "TUNE>" og
"SETUP/ENTER". (

S. 377) Listen med registrerede transportable

afspillere vises.

Tilslut den registrerede transportable afspiller til audiosystemet

Vælg navnet på den transportable afspiller, der skal tilsluttes, ved
hjælp af knapperne "<SELECT", "TUNE>" og "SETUP/ENTER".
Vælg "Select" ved hjælp af knapperne "<SELECT", "TUNE>" og
"SETUP/ENTER".

Sletning af en registreret transportabel afspiller

Vælg navnet på den transportable afspiller, der skal slettes, ved
hjælp af knapperne "<SELECT", "TUNE>" og "SETUP/ENTER".
Vælg "Delete" ved hjælp af knapperne "<SELECT", "TUNE>" og
"SETUP/ENTER".

Tryk på 

 "Yes".

Liste over de registrerede transportable afspillere

1

2

3

1

2

1

2

3

OM12K97DK.book  Page 382  Friday, October 21, 2016  3:37 PM

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

383

5-7. Menuen "SET UP"

OM12K97DK

5

Audi

o system

Frakobling af den registrerede transportable afspiller i audiosystemet

Vælg navnet på den transportable afspiller, der skal frakobles,
ved hjælp af knapperne "<SELECT", "TUNE>" og "SETUP/
ENTER".
Vælg "Disconnect" ved hjælp af knapperne "<SELECT",
"TUNE>" og "SETUP/ENTER".

Tryk på 

 "Yes".

Valg af tilslutningsmetode

Vælg navnet på den ønskede transportable afspiller ved hjælp af
knapperne "<SELECT", "TUNE>" og "SETUP/ENTER".
Vælg "Connection method" ved hjælp af knapperne "<SELECT",
"TUNE>" og "SETUP/ENTER".

Vælg "From vehicle" eller "From audio" ved hjælp af knapperne
"<SELECT", "TUNE>" og "SETUP/ENTER".

Vælg "Passkey" ved hjælp af knapperne "<SELECT", "TUNE>" og
"SETUP/ENTER". (

S. 377)

Indtast en adgangsnøgle på 4 - 8 cifre ved hjælp af knapperne
"<SELECT", "TUNE>" og "SETUP/ENTER".

Indlæs koden et ciffer ad gangen.

Når det samlede nummer, der skal registreres som adgangsnøgle,
er indlæst, skal du trykke på 

 "Enter".

Hvis den adgangsnøgle, der skal registreres, har 8 cifre, er det ikke nød-
vendigt at trykke på 

 "Enter".

Ændring af adgangsnøglen

1

2

3

1

2

3

1

2

3

OM12K97DK.book  Page 383  Friday, October 21, 2016  3:37 PM

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

384

5-7. Menuen "SET UP"

OM12K97DK

Hvis "BT power" er indstillet til ON, tilsluttes den registrerede enhed
automatisk, når tændingskontakten sættes på "ACC".

Vælg "BT power" ved hjælp af knapperne "<SELECT", "TUNE>" og
"SETUP/ENTER". (

S. 377)

Vælg "On" eller "Off" ved hjælp af knappen "SETUP/ENTER".

Vælg "Bluetooth

*

 info" ved hjælp af knapperne "<SELECT", "TUNE>"

og "SETUP/ENTER". (

S. 377)

*

: Bluetooth er et registreret varemærke tilhørende SIG, Inc.

Visning af enhedens navn
Vælg "Device name" ved hjælp af knapperne "<SELECT", "TUNE>"
og "SETUP/ENTER".

Visning af enhedens adresse
Vælg "Device address" ved hjælp af knapperne "<SELECT",
"TUNE>" og "SETUP/ENTER".

Hvis "Display setting" er indstillet til ON, vises den transportable
afspillers tilslutningsstatus, når tændingskontakten sættes på "ACC"
eller "ON".

Vælg "Display setting" ved hjælp af knapperne "<SELECT",
"TUNE>" og "SETUP/ENTER". (

S. 377)

Vælg "On" eller "Off" ved hjælp af knappen "SETUP/ENTER".

Indstilling af automatisk tilslutning af enheden til/fra

Visning af enhedsstatus

Indstilling af bekræftelsesskærmbillede af automatisk tilslutning
til/fra

1

2

1

2

OM12K97DK.book  Page 384  Friday, October 21, 2016  3:37 PM

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

385

5-7. Menuen "SET UP"

OM12K97DK

5

Audi

o system

Vælg "Reset" ved hjælp af knapperne "<SELECT", "TUNE>" og
"SETUP/ENTER". (

S. 377)

Initialisering af lydindstillingerne
Vælg "Sound setting" ved hjælp af knapperne "<SELECT",

"TUNE>" og "SETUP/ENTER", og tryk på 

 "Yes".

Nærmere oplysninger om lydindstillinger: 

S. 389

Initialisering af oplysninger om enheden
Vælg "Car Device Info" ved hjælp af knapperne "<SELECT",

"TUNE>" og "SETUP/ENTER", og tryk på 

 "Yes".

Adgangsnøglen indstillet af brugeren og visningen af den automatiske
bekræftelse vender tilbage til standardindstillingerne.

Initialisering af alle indstillinger
Vælg "Reset all" ved hjælp af knapperne "<SELECT", "TUNE>" og

"SETUP/ENTER", og tryk på 

 "Yes".

Initialisering

OM12K97DK.book  Page 385  Friday, October 21, 2016  3:37 PM

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

386

5-7. Menuen "SET UP"

OM12K97DK

Vælg "Add contacts" ved hjælp af knapperne "<SELECT", "TUNE>"
og "SETUP/ENTER". (

S. 377)

Overførsel af alle telefonnumre fra mobiltelefonen
Vælg "Overwrite all" ved hjælp af knapperne "<SELECT", "TUNE>"

og "SETUP/ENTER", og tryk på 

 "Yes".

Overførsel af et telefonnummer fra mobiltelefonen
Vælg "Add contact" ved hjælp af knapperne "<SELECT", "TUNE>"

og "SETUP/ENTER", og tryk på 

 "Yes".

Vælg "Add SD" ved hjælp af knapperne "<SELECT", "TUNE>" og
"SETUP/ENTER". (

S. 377)

Vælg de ønskede data ved hjælp af knapperne "<SELECT",
"TUNE>" og "SETUP/ENTER".

Hold den ønskede hurtigopkaldsknap inde.
Nærmere oplysninger om indstilling af hurtigopkaldsknapper fra
opkaldshistorikken: 

S. 395

Nærmere oplysninger om sletning af hurtigopkaldsknapper:

S. 394

Brug af menuen "SET UP" ("Phone"-menu)

Tilføjelse af et nyt telefonnummer

Indstilling af hurtigopkald

1

2

3

OM12K97DK.book  Page 386  Friday, October 21, 2016  3:37 PM

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

387

5-7. Menuen "SET UP"

OM12K97DK

5

Audi

o system

Vælg "Delete call history" ved hjælp af knapperne "<SELECT",
"TUNE>" og "SETUP/ENTER". (

S. 377)

Sletning af historik for udgående opkald

Vælg "Outgoing calls" ved hjælp af knapperne "<SELECT",
"TUNE>" og "SETUP/ENTER".

Vælg det ønskede telefonnummer ved hjælp af knapperne

"<SELECT", "TUNE>" og "SETUP/ENTER", og tryk på 

 "Yes".

Du kan slette alle data for udgående opkald ved at trykke på 

"All" og derefter på 

 "Yes".

Sletning af historik for indgående opkald

Vælg "Incoming calls" ved hjælp af knapperne "<SELECT",
"TUNE>" og "SETUP/ENTER".

Vælg det ønskede telefonnummer ved hjælp af knapperne

"<SELECT", "TUNE>" og "SETUP/ENTER", og tryk på 

 "Yes".

Du kan slette alle data for indgående opkald ved at trykke på

 "All" og derefter på 

 "Yes".

Sletning af opkaldshistorik

1

2

1

2

OM12K97DK.book  Page 387  Friday, October 21, 2016  3:37 PM

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

 

 

 

 

 

Content      ..     20      21      22      23     ..