Toyota Auris (2017 year). Instruction in Danish - part 20

 

  Index      Toyota     Toyota Auris (2017 year) - instruction in Danish

 

Search            copyright infringement  

 

 

 

 

 

 

 

 

Content      ..     18      19      20      21     ..

 

 

Toyota Auris (2017 year). Instruction in Danish - part 20

 

 

340

4-7. Køretips

OM12K97DK

Montering af snekæder

Overhold følgende sikkerhedsforanstaltninger, når du monterer og afmonte-

rer kæderne:

Montér og afmontér snekæderne på et sikkert sted.

Montér snekæderne på forhjulene. Brug aldrig snekæder på baghjulene.

Montér snekæderne på forhjulene så stramt som muligt. Stram kæderne

efter 0,5 - 1,0 km.

Montér snekæderne efter de anvisninger, der gives i den medfølgende vejledning.

ADVARSEL

Kørsel med vinterdæk

Følg nedenstående sikkerhedsforanstaltninger for at nedsætte risikoen for

ulykker. 

Hvis du ikke gør det, kan du miste herredømmet over bilen, hvilket kan

medføre død eller alvorlig kvæstelse.

Brug dæk af den angivne størrelse.

Sørg for at opretholde det anbefalede dæktryk.

Overskrid ikke hastighedsbegrænsningen eller den fartgrænse, der er

angivet for de benyttede vinterdæk.

Brug vinterdæk på alle dækkene, ikke kun nogle af dem.

Kørsel med snekæder

Følg nedenstående sikkerhedsforanstaltninger for at nedsætte risikoen for

ulykker. 

Hvis du ikke gør det, kan det resultere i, at bilen ikke kan køres sikkert, og

forårsage dødsfald eller alvorlig personskade.

Overskrid ikke den fartgrænse, der er specificeret for de benyttede snekæder,

eller 50 km/t, afhængigt af, hvilken af de to der er lavest.

Undgå at køre på ujævne veje eller over huller.

Undgå brat acceleration, hurtige ratdrejninger, bratte opbremsninger og

gearskift, som kan føre til pludselig motorbremsning.

Sæt farten ned i ordentlig tid, før du kører ind i et sving, så du er sikker på

at bevare kontrollen med bilen.

BEMÆRK

Ved udskiftning af vinterdæk (biler med advarselssystem for lavt dæktryk)

Benyt Toyota-forhandlere eller autoriserede dækforhandlere til reparation
eller udskiftning af vinterdæk. 
Afmontering og montering af vinterdæk påvirker nemlig funktionen for ventilerne
og senderne i advarselssystemet for lavt dæktryk.

Montering af snekæder (biler med advarselssystem for lavt dæktryk)

Ventilerne og senderne i advarselssystemet for lavt dæktryk fungerer muligvis
ikke korrekt, når snekæderne er monteret.

OM12K97DK.book  Page 340  Friday, October 21, 2016  3:37 PM

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

342

OM12K97DK

5-1. Grundlæggende betjening

Biler med audiosystem

Biler med navigations-/multimediesystem

Ejere af modeller udstyret med et navigations-/multimediesystem
bedes læse instruktionsbogen til navigations- og multimediesystemet.

Brug af mobiltelefoner

Der kan muligvis høres støj i audiosystemets højttalere, hvis der bruges en
mobiltelefon i eller tæt på bilen, mens audiosystemet er i gang.

Om Bluetooth

®

Bluetooth-ordmærket og logoet er ejet af Bluetooth SIG., og der er givet tilla-
delse til at bruge varemærket tilhørende licenstageren Panasonic Corporation.
Andre varemærker og handelsnavne er ejet af deres respektive ejere.

Typer af audiosystemer

: Hvis monteret

BEMÆRK

Sådan forhindrer du afladning af batteriet

Lad ikke audiosystemet være tændt længere end nødvendigt, når motoren
er standset.

Sådan undgår du at beskadige audiosystemet

Pas på ikke at spilde drikkevarer eller andre væsker på audiosystemet.

OM12K97DK.book  Page 342  Friday, October 21, 2016  3:37 PM

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

343

5-1. Grundlæggende betjening

OM12K97DK

5

Audi

o system

Lydstyrkeknap:

• Tryk: Øger/sænker lydstyrken
• Tryk og hold inde: Øger/sæn-

ker lydstyrken kontinuerligt

Radiofunktion:

• Tryk: Vælger en radiostation
• Tryk og hold inde: Søger

opad/nedad

Cd, MP3/WMA-disc, Bluetooth

®

, iPod eller USB-funktion:

• Tryk: Vælger nummer/fil/sang
• Tryk og hold inde: Vælger mappe eller album (MP3/WMA-disk,

Bluetooth

®

, iPod eller USB)

"MODE"-knap:

• Tryk: Tænder for enheden, vælger en lydkilde
• Tryk og hold inde: Slår lyden fra eller sætter den aktuelle funktion

på pause. Tryk på knappen igen og hold den inde for at ophæve
lydløs eller pause.

Audioknapper på rattet

Nogle audiofunktioner kan styres vha. knapperne på rattet. 
Betjeningen kan være forskellig afhængigt af audiosystem- eller
navigationsystemtype. Se instruktionsbogen, der følger med
audio- eller navigationssystemet, for nærmere oplysninger.

Betjening af audiosystemet med knapperne på rattet

1

2

3

ADVARSEL

Sådan reducerer du risikoen for ulykker

Vær forsigtig, når du betjener audioknapperne på rattet.

OM12K97DK.book  Page 343  Friday, October 21, 2016  3:37 PM

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

344

5-1. Grundlæggende betjening

OM12K97DK

iPod

Tryk på dækslet for at åbne det,
og slut en iPod til vha. et iPod-
kabel.

Tænd for iPod'en, hvis den ikke
er tændt.

USB-enhed

Tryk på dækslet for at åbne det, og tilslut en USB-enhed.

Tænd for USB-enheden, hvis den ikke er tændt.

Transportabel audioafspiller

Tryk på dækslet for at åbne det, og tilslut en bærbar audioafspiller.

Tænd for den transportable audioafspiller, hvis den ikke er tændt.

AUX-indgang/USB-port

Slut en iPod, USB-enhed eller transportabel audioafspiller til
AUX-indgangen/USB-porten som vist nedenfor. Tryk på "MODE"
for at vælge funktionen "iPod", "USB" eller "AUX".

Tilslutning af AUX-indgangen/USB-porten

ADVARSEL

Under kørslen

Undlad at foretage tilslutning af en enhed eller betjene knapperne på enheden.

OM12K97DK.book  Page 344  Friday, October 21, 2016  3:37 PM

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

345

OM12K97DK

5

Audi

o system

5-2. Brug af audiosystemet

Viser den aktuelle funktion
Ændrer følgende indstillinger

• Lydkvalitet og lydstyrkeba-

lance (

S. 345)

Indstillinger af lydkvalitet og lyd-
styrkebalance kan ændres for at
give den bedste lyd.

• Automatisk lydstyrkejustering

til/fra (

S. 346)

Valg af en indstilling

Ændring af lydkvalitetstyper

Tryk på knappen "SETUP/ENTER".

Tryk på knappen "<SELECT" eller "TUNE>" for at vælge "Sound
settings".

Tryk på knappen "SETUP/ENTER".

Tryk på knappen "<SELECT" eller "TUNE>" for at vælge den
ønskede indstilling.
"Bass", "Treble", "Fader", "Balance" eller "ASL"

Tryk på knappen "SETUP/ENTER".

Optimal brug af audiosystemet

Lydkvaliteten (diskant/bas) og lydstyrkebalancen kan justeres.

1
2

3

Brug af audiostyringsfunktionen

1

2

3

4

5

OM12K97DK.book  Page 345  Friday, October 21, 2016  3:37 PM

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

346

5-2. Brug af audiosystemet

OM12K97DK

Justering af lydkvalitet

Tryk på knappen "<SELECT" eller "TUNE>" for at justere niveauet.

*

: Lydkvalitetsniveauet indstilles individuelt i hver enkelt audiofunktion.

Indstilling af den automatiske lydstyrkejustering (ASL)

Når ASL er valgt, ændres ASL-niveauet i rækkefølgen "Low", "Mid"
og "High" ved at trykke på knappen "TUNE>".
ASL slås fra ved at trykke på knappen "<SELECT".

ASL justerer automatisk lydstyrken og lydkvaliteten iht. bilens hastighed.

Lydkvalitets-

type

Vist 

indstilling

Niveau

Tryk på knap-

pen 

"<SELECT".

Tryk på knap-

pen "TUNE>".

Bas

*

"Bass"

-5 til 5

Lav

Høj

Diskant

*

"Treble"

-5 til 5

For/bag 

lydstyrke-

balance

"Fader"

F7 til R7

Skifter til bag

Skifter til for

Venstre/højre 

lydstyrke-

balance

"Balance"

L7 til R7

Skifter til ven-

stre

Skifter til 

højre

OM12K97DK.book  Page 346  Friday, October 21, 2016  3:37 PM

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

347

OM12K97DK

5

Audi

o system

5-3. Brug af radioen

Søg efter en station ved at trykke på knappen "<SELECT" eller
"TUNE>".
Hold en ønsket stationsvælgerknap inde, indtil der høres et bip.

Radiobetjening

Vælg "AM" eller "FM" for at lytte til radioen.

Stationsvælgere
Knap til valg af funktion
Valg af punkt eller AF/regions-
kode/indstilling af TA-funktion
Indstil frekvens

Søg efter en frekvens
Vis liste over stationer
Lydstyrke
Tænd/sluk

Indstilling af fastindstillede stationer

1
2
3

4

5
6
7
8

1

2

OM12K97DK.book  Page 347  Friday, October 21, 2016  3:37 PM

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

348

5-3. Brug af radioen

OM12K97DK

Opdatering af listen over stationer

Tryk på 

 "List".

Listen over stationer vises.

Tryk på 

 "Update" for at opdatere listen.

Der står "Updating" på displayet, mens søgningen er i gang. Dernæst
vises der en liste over stationer på displayet.

Tryk på 

 "Back" for at annullere opdateringsprocessen.

Valg af en station på listen over stationer

Tryk på 

 "List".

Listen over stationer vises.

Tryk på knappen "<SELECT" eller "TUNE>" for at vælge en station.

Tryk på knappen "SETUP/ENTER" for at stille ind på stationen.

Tryk på 

 "Back" for at gå tilbage til forrige skærmbillede.

Denne funktion gør det muligt at modtage RDS-data.

Lytning til stationer fra det samme net

Tryk på knappen "SETUP/ENTER".

Tryk på knappen "<SELECT" eller "TUNE>" for at vælge "Radio",
og tryk på knappen "SETUP/ENTER".

Tryk på knappen "<SELECT" eller "TUNE>" for at vælge den
ønskede indstilling: "FM AF" eller "Region code".

Tryk på knappen "SETUP/ENTER" for at vælge "On" eller "Off".

Funktionen FM AF ON:

Den  station, der modtages bedst
blandt stationerne på samme net,
vælges.

Når Region code står på ON: Den station, der modtages bedst

blandt stationerne på samme net og
sender det samme program, væl-
ges.

Brug af listen over stationer

RDS (Radio Data System)

1

2

1

2

3

1

2

3

4

OM12K97DK.book  Page 348  Friday, October 21, 2016  3:37 PM

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

349

5-3. Brug af radioen

OM12K97DK

5

Audi

o system

Trafikinformation

Tryk på knappen "SETUP/ENTER".

Tryk på knappen "<SELECT" eller "TUNE>" for at vælge "Radio",
og tryk på knappen "SETUP/ENTER".

Tryk på knappen "<SELECT" eller "TUNE>" for at vælge indstil-
lingen "FM TA".

Tryk på knappen "SETUP/ENTER" for at vælge "On" eller "Off".

TA-funktion: Systemet skifter automatisk til trafikinformation, når

der modtages en udsendelse med et trafikinformati-
onssignal.

Når trafikinformationen er slut, skiftes der tilbage til den for-
rige station.

EON (Enhanced Other Network)-system (til trafikmeldingsfunktion)

Hvis den RDS-station (med EON-data), du lytter til, ikke udsender et trafikinfor-
mationsprogram, og audiosystemet befinder sig i TA (trafikmelding)-funktionen,
skifter radioen automatisk til en station, der udsender et trafikinformationspro-
gram fra EON AF-listen, når trafikinformationen begynder.

Når batteriet frakobles

Forudindstillede stationer slettes.

Modtagefølsomhed

Pga. stadige skift af antennens position, forskelle i signalets styrke og omgi-
vende genstande såsom tog, sendere osv. er det svært altid at opretholde
en perfekt radiomodtagelse.

Radioantennen er monteret bagerst på taget.

1

2

3

4

OM12K97DK.book  Page 349  Friday, October 21, 2016  3:37 PM

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

350

OM12K97DK

5-4. Afspilning af audio-cd'er og MP3/WMA-discs

Sæt en disc i.

Tryk på 

, og fjern disc'en.

Betjening af cd-afspiller

Vis tekstmeddelelse
Viser liste over mapper/numre
Valg af en mappe (kun MP3/
WMA-discs)
Gentag afspilning
Afspilning i tilfældig rækkefølge
Knap til valg af funktion

Åbn det valgte nummer/den
valgte fil
Valg af nummer/fil
Valg af nummer/fil, hurtig
fremspoling eller tilbagespoling
Lydstyrke
Tænd/sluk
Udskub en disc

Indlæsning af en cd, MP3- eller WMA-disc

Udskubning af en cd, MP3- eller WMA-disc

1
2
3

4
5
6

7

8
9

10

11

12

OM12K97DK.book  Page 350  Friday, October 21, 2016  3:37 PM

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

351

5-4. Afspilning af audio-cd'er og MP3/WMA-discs

OM12K97DK

5

Audi

o system

Valg af et nummer

Tryk på knappen "TUNE>" eller "SEEK>" for at gå op eller
"<SELECT" eller "<TRACK" for at gå ned, til det ønskede nummer
vises.

Sådan vælges et nummer på en nummerliste

Tryk på 

 "List".

Listen over numre vises.

Tryk på knappen "<SELECT" eller "TUNE>" for at vælge et nummer.

Tryk på knappen "SETUP/ENTER" for at åbne det valgte nummer.

Tryk på 

 "Back" for at gå tilbage til forrige skærmbillede.

Hurtig fremspoling og tilbagespoling

Hold "SEEK>" eller "<TRACK" inde for at spole hurtigt frem eller tilbage.

Gentagelse af afspilning

Tryk på 

 "RPT".

Det aktuelle nummer gentages, indtil der trykkes på 

 "RPT" igen.

Afspilning i tilfældig rækkefølge

Tryk på 

 "RDM".

Numrene afspilles i tilfældig rækkefølge, indtil der trykkes på 
"RDM" igen.

Skift af visning

Tryk på 

 "Text".

Nummerets titel, kunstnerens navn og cd'ens titel vises på displayet.
Tryk på 

 "Text" eller 

 "Back" for at gå tilbage til forrige

skærmbillede.

Brug af cd-afspilleren

1

2

3

OM12K97DK.book  Page 351  Friday, October 21, 2016  3:37 PM

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

352

5-4. Afspilning af audio-cd'er og MP3/WMA-discs

OM12K97DK

Valg af en mappe

Vælg den ønskede mappe ved at trykke på 

 "

" eller

 "

".

Valg af en mappe og en fil på mappeliste

Tryk på 

 "List".

Mappelisten vises.

Tryk på knappen "<SELECT" eller "TUNE>" for at vælge en
mappe eller en fil.

Tryk på knappen "SETUP/ENTER" for at åbne den valgte mappe/fil.

Tryk på 

 "Back" for at gå tilbage til forrige skærmbillede.

Skift tilbage til den første mappe

Hold 

 "

" inde, indtil der høres et bip.

Valg af en fil

Tryk på knappen "<SELECT", "TUNE>", "<TRACK" eller "SEEK>"
for at vælge den ønskede fil.

Hurtig fremspoling og tilbagespoling af fil

Hold "SEEK>" eller "<TRACK" inde for at spole hurtigt frem eller tilbage.

Gentagelse af afspilning

Når du trykker på knappen 

 "RPT", skiftes der funktion for

gentagen afspilning i denne rækkefølge: 
Gentagelse af fil 

 Gentagelse af mappe

*

 

 Slået fra

*

: Kan ikke bruges, hvis RDM (afspilning i tilfældig rækkefølge) er valgt

Afspilning i tilfældig rækkefølge

Når du trykker på knappen 

 "RDM" skiftes der funktion for

afspilning i tilfældig rækkefølge i denne rækkefølge: 
Tilfældig afspilning i mappe 

 Tilfældig afspilning på enheden 

 Slået fra.

Afspilning af en MP3- eller WMA-disc

1

2

3

OM12K97DK.book  Page 352  Friday, October 21, 2016  3:37 PM

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

353

5-4. Afspilning af audio-cd'er og MP3/WMA-discs

OM12K97DK

5

Audi

o system

Skift af visning

Tryk på 

 "Text".

Nummerets titel, kunstnerens navn og albummets titel (kun MP3) vises på
displayet.
Tryk på 

 "Text" eller 

 "Back" for at gå tilbage til forrige skærm-

billede.

Display

Afhængigt af det optagede indhold kan det ske, at tegnene ikke vises korrekt
eller slet ikke vises.

Fejlmeddelelser

Se nedenstående tabel og iværksæt de relevante foranstaltninger, hvis der
vises en fejlmeddelelse. Hvis fejlen ikke forsvinder, skal du få systemet efterset
hos en autoriseret Toyota-forhandler/-reparatør eller hos andre kvalificerede
fagfolk.

Meddelelse

Årsag

Afhjælpning

"CD check"

• Disc'en er snavset eller

beskadiget.

• Disc'en er isat

omvendt.

• Rengør disc'en.
• Vend disc'en korrekt.

"Error 3"

Der er en fejlfunktion i
systemet.

Skub disc'en ud.

"Error 4"

Der er opstået en over-
strømsfejl.

Drej tændingskontak-
ten til "LOCK".

"No support"

Der er ikke MP3/WMA-
filer på cd'en.

Skub disc'en ud.

OM12K97DK.book  Page 353  Friday, October 21, 2016  3:37 PM

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

354

5-4. Afspilning af audio-cd'er og MP3/WMA-discs

OM12K97DK

Discs, der kan bruges

Discs med nedenstående varemærker kan bruges. 
Afspilning er evt. ikke mulig afhængigt af optageformat og disc'ens egenska-
ber eller pga. ridser, snavs eller slid.

Cd'er med kopieringsbeskyttelse kan muligvis ikke afspilles korrekt.

Beskyttelse af cd-afspilleren

For at beskytte de indvendige komponenter afbrydes afspilningen automa-
tisk, når der konstateres et problem.

Hvis en disc efterlades i cd-afspilleren eller i udskubbet position i læn-
gere tid

Disc'en kan blive beskadiget og vil muligvis ikke blive afspillet korrekt.

Linserensere

Brug ikke linserensere. Ellers kan du beskadige cd-afspilleren.

MP3- og WMA-filer

MP3 (MPEG Audio LAYER3) er et standard-audiokomprimeringsformat.
Filer kan komprimeres til ca. 1/10 af deres oprindelige størrelse vha. MP3-
komprimering.
WMA (Windows Media Audio) er et audiokomprimeringsformat fra Microsoft.
Dette format komprimerer audiodata til en mindre størrelse end MP3-formatet.
Kompatibiliteten for MP3- pg WMA-filer og medie/formater er begrænset.

MP3-filkompatibilitet
• Kompatible standarder

MP3 (MPEG1 LAYER3, MPEG2 LSF LAYER3)

• Kompatible samplingfrekvenser

MPEG1 LAYER3: 32, 44,1, 48 (kHz)
MPEG2 LSF LAYER3: 16, 22,05, 24 (kHz)

• Kompatible bithastigheder (kompatible med VBR)

MPEG1 LAYER3: 32, 40, 48, 56, 64, 80, 96, 112, 128, 160, 192, 224,
256, 320 (kbps)
MPEG2 LSF LAYER3: 8, 16, 24, 32, 40, 48, 56, 64, 80, 96, 112, 128, 144,
160 (kbps)

• Kompatible kanalfunktioner: stereo, joint stereo, to-kanal og mono

OM12K97DK.book  Page 354  Friday, October 21, 2016  3:37 PM

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

355

5-4. Afspilning af audio-cd'er og MP3/WMA-discs

OM12K97DK

5

Audi

o system

WMA-filkompatibilitet
• Kompatible standarder

WMA ver. 7, 8, 9

• Kompatible samplingfrekvenser

32, 44,1, 48 (kHz)

• Kompatibel bithastighed (kun kompatibel med 2-kanalers afspilning)

Ver. 7, 8: CBR 48, 64, 80, 96, 128, 160, 192 (kbps)
Ver. 9: CBR 48, 64, 80, 96, 128, 160, 192, 256, 320 (kbps)

Kompatible medier
De medier, der kan bruges til MP3- og WMA-afspilning, er CD-R'er og CD-
RW'er.
I nogle tilfælde er afspilning evt. ikke mulig, hvis CD-R- eller CD-RW-cd'en
ikke er færdiggjort (finalized). Afspilning er evt. ikke mulig, eller lyden kan
hoppe, hvis cd'en er ridset, eller der er fingeraftryk på den.

Kompatible discformater
Følgende discformater kan bruges.
• Disc-formater:CD-ROM Mode 1 og Mode 2

CD-ROM XA Mode 2, Form 1 og Form 2

• Filformater: ISO9660 Level 1, Level 2, (Romeo, Joliet)

MP3- og WMA-filer, som er skrevet i andre formater end de ovenfor
nævnte, vil muligvis ikke blive afspillet korrekt, og filernes og mappernes
navne vil muligvis ikke blive vist korrekt.

Vedrørende standarder og begrænsninger gælder følgende:
• Maks. bibliotekshierarki: 8 niveauer
• Maks. længde på mappe-/filnavne: 32 tegn
• Maks. antal mapper: 192 (inklusive roden)
• Maks. antal filer pr. disc: 255

Filnavne
De eneste filer, der kan genkendes som MP3/WMA og afspilles, er filer
med filtypeendelsen .mp3 eller .wma.

Multisession-discs
Da audiosystemet er kompatibelt med multisession-discs, er det muligt at
afspille discs, der indeholder MP3- og WMA-filer. Det er dog kun den første
session, der kan afspilles.

ID3- og WMA-tags
Der kan føjes ID3-tags til MP3-filer, hvorved det bliver muligt at registrere
nummertitel og kunstnernavn osv.
Systemet er kompatibelt med ID3 ver. 1.0, 1,1 og ver. 2.2, 2,3 ID3-tags.
(Antallet af tegn er baseret på ID3 ver. 1.0 og 1,1).
Der kan føjes WMA-tags til WMA-filer, hvorved det bliver muligt at registrere
nummertitlen og kunstnernavnet på samme måde som med ID3-tags.

OM12K97DK.book  Page 355  Friday, October 21, 2016  3:37 PM

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

 

 

 

 

 

Content      ..     18      19      20      21     ..