Toyota Auris (2017 year). Instruction in Danish - part 21

 

  Index      Toyota     Toyota Auris (2017 year) - instruction in Danish

 

Search            copyright infringement  

 

 

 

 

 

 

 

 

Content      ..     19      20      21      22     ..

 

 

Toyota Auris (2017 year). Instruction in Danish - part 21

 

 

356

5-4. Afspilning af audio-cd'er og MP3/WMA-discs

OM12K97DK

MP3- og WMA-afspilning
Når en disc med MP3- eller WMA-filer sættes i, foretages der først et tjek af
alle filer på disc'en. Når filtjekket er udført, afspilles den første MP3- eller
WMA-fil. For at få udført filtjekket hurtigere anbefaler vi, at du ikke skriver
andet end MP3- eller WMA-filer eller opretter unødvendige mapper.
Hvis disc'ene indeholder en blanding af musikdata og MP3- eller WMA-for-
matdata, er det kun musikdata, der kan afspilles.

Filtypeendelser
Hvis filtypeendelserne .mp3 og .wma benyttes til andre filer end MP3- og
WMA-filer, vil de fejlagtigt blive genkendt som sådanne og afspillet som
MP3- og WMA-filer. Derved kan der opstå kraftig støj, og højttalerne kan
tage skade.

Afspilning
• Af hensyn til en afspilning af MP3-filer med stabil lydkvalitet anbefaler vi en

fast bithastighed på mindst 128 kbps og en samplingfrekvens på 44,1 kHz.

• I nogle tilfælde er CD-R- eller CD-RW-afspilning evt. ikke mulig, afhæn-

gigt af cd'ens egenskaber.

• Der findes en bred vifte af freeware og anden kodningssoftware til MP3-

og WMA-filer på markedet, og afhængigt af kodningen og filformatet kan
der forekomme dårlig lydkvalitet eller støj i begyndelsen af afspilningen. I
nogle tilfælde er afspilning slet ikke mulig.

• Når der optages andre filer end MP3- og WMA-filer på en disc, kan det

tage længere tid at genkende disc'en, og i nogle tilfælde er afspilning slet
ikke mulig.

• Microsoft, Windows og Windows Media er registrerede varemærker tilhø-

rende Microsoft Corporation i USA og andre lande.

ADVARSEL

Certificering for cd-afspilleren

OM12K97DK.book  Page 356  Friday, October 21, 2016  3:37 PM

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

357

5-4. Afspilning af audio-cd'er og MP3/WMA-discs

OM12K97DK

5

Audi

o system

BEMÆRK

Discs og adaptere, der ikke kan bruges

Brug ikke nedenstående disc-typer.
Brug heller ikke 8 cm (3 in.) discadaptere, Dual Discs eller brændbare
discs.
Det kan medføre beskadigelse af afspilleren og/eller disc-isætnings-/
udskubningsfunktionen.

Discs med anden diameter end 12 cm (4,7 in.).

Discs af lav kvalitet eller deforme discs.

Discs med gennemsigtigt eller halvgennemsigtigt optageområde.

Discs, der har påsat tape, mærkater eller CD-R-mærkater, eller hvor mær-
katen er pillet af.

Forholdsregler i forbindelse med afspilleren

Hvis nedenstående forholdsregler ikke følges, kan disc'ene eller selve
afspilleren blive alvorligt beskadiget.

Der må ikke indsættes andet end discs i disc-åbningen.

Disc-afspilleren må ikke påføres olie.

Discs skal beskyttes mod direkte sollys.

Forsøg aldrig at skille nogen af disc-afspillerens dele ad.

OM12K97DK.book  Page 357  Friday, October 21, 2016  3:37 PM

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

358

OM12K97DK

5-5. Brug af en ekstern enhed

S. 344

Afspilning fra en iPod

Med tilslutning af en iPod kan du høre musik via bilens højtta-
lere. Tryk på "MODE"-knappen,

 

indtil "iPod" vises.

Tilslutning af en iPod

 Betjeningsknapper

Vis tekstmeddelelse
Vis lister
iPod-menufunktion
Gentag afspilning
Shuffle-afspilning
Knap til valg af funktion

Opsætningsmenu
Valg af en sang
Valg af en sang, hurtig frems-
poling eller tilbagespoling
Lydstyrke
Tænd/sluk

1
2
3
4
5
6

7
8
9

10

11

OM12K97DK.book  Page 358  Friday, October 21, 2016  3:37 PM

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

359

5-5. Brug af en ekstern enhed

OM12K97DK

5

Audi

o system

Tryk på 

 "Menu" for at vælge iPod-menufunktion.

Tryk på knappen "TUNE>" for at skifte afspilningsfunktion i neden-
stående rækkefølge:
"Playlists"

"Artists"

"Albums"

"Songs"

"Podcasts"

"Genres" 

"Composers"

"Audiobooks"

Tryk på knappen "SETUP/ENTER" for at vælge den valgte afspil-
ningsfunktion.

Valg af en afspilningsfunktion

1

2

3

OM12K97DK.book  Page 359  Friday, October 21, 2016  3:37 PM

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

360

5-5. Brug af en ekstern enhed

OM12K97DK

Liste over afspilningsfunktioner

Valg af en liste

Tryk på knappen "<SELECT" eller "TUNE>" for at vælge den første
valgliste.

Tryk på knappen "SETUP/ENTER" for at vælge det ønskede
punkt.

Ved at trykke på knappen kan du skifte visning til næste valgliste.

Gentag denne fremgangsmåde for at vælge det ønskede emne.

Tryk på 

 "Back" for at gå tilbage til forrige valgliste.

Afspilnings-

funktion

Første 

valg

Andet 

valg

Tredje 

valg

Fjerde 

valg

"Playlists"

Afspilningsli-

ste

Sang

-

-

"Artists"

Kunstner

Album

Sang

-

"Albums"

Album

Sang

-

-

"Songs"

Sang

-

-

-

"Podcasts"

Podcast

Episode

-

-

"Genres"

Genre

Kunstner

Album

Sang

"Composers"

Komponist

Album

Sang

-

"Audio-
books"

Lydbog

Kapitel

-

-

1

2

3

OM12K97DK.book  Page 360  Friday, October 21, 2016  3:37 PM

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

361

5-5. Brug af en ekstern enhed

OM12K97DK

5

Audi

o system

Tryk på knappen "<SELECT", "TUNE>", "<TRACK" eller "SEEK>" for
at vælge den ønskede sang.

Tryk på 

 "List".

Listen over sange vises.

Tryk på knappen "<SELECT" eller "TUNE>" for at vælge en sang.

Tryk på knappen "SETUP/ENTER" for at afspille sangen.

Tryk på 

 "Back" for at gå tilbage til forrige skærmbillede.

Hold "SEEK>" eller "<TRACK" inde for at spole hurtigt frem eller tilbage.

Tryk på 

 

"RPT"

.

Du kan annullere ved at trykke på 

 

 "RPT" igen.

Når du trykker på knappen 

 "RDM" skiftes der funktion for

afspilning i tilfældig rækkefølge i denne rækkefølge: 
Bland numre 

 Bland album 

 Slået fra.

Tryk på 

 "Text".

Nummerets titel, kunstnerens navn og albummets titel vises på displayet.
Tryk på 

 "Text" eller 

 "Back" for at gå tilbage til forrige skærm-

billede.

Valg af en sang

Sådan vælges en sang på listen over sange

Hurtig fremspoling og tilbagespoling i sange

Gentagelse af afspilning

Shuffle-afspilning

Skift af visning

1

2

3

OM12K97DK.book  Page 361  Friday, October 21, 2016  3:37 PM

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

362

5-5. Brug af en ekstern enhed

OM12K97DK

Tryk på knappen "SETUP/ENTER" for at åbne opsætnings-
menufunktionen.

Tryk på knappen "<SELECT" eller "TUNE>" for at vælge lydfunktio-
ner. (

S. 345)

Om iPod

"Made for iPod" og "Made for iPhone" betyder, at et elektronisk tilbehør er
udviklet specifikt til tilslutning til iPod eller iPhone, og at det er blevet certifice-
ret af udvikleren til at overholde Apple-kvalitetsstandarderne.

Apple er ikke ansvarlig for betjening af denne enhed eller dens overholdelse af
sikkerheds- og lovmæssige standarder. Bemærk, at brugen af dette tilbehør
med iPod eller iPhone kan påvirke den trådløse funktion.

iPhone, iPod, iPod classic, iPod nano og iPod touch er varemærker tilhø-
rende Apple Inc., registreret i USA og andre lande.

iPod-funktioner

Når en iPod er tilsluttet, og iPod er valgt som lydkilde, genoptager iPoden
afspilningen fra det sted, hvor den sidst blev benyttet.

Afhængigt af, hvilken iPod der er sluttet til systemet, er nogle funktioner mulig-
vis ikke til rådighed. Hvis en funktion ikke kan benyttes pga. en fejl (i modsæt-
ning til en systemspecifikation), kan det eventuelt løse problemet at koble
enheden fra og slutte den til igen.

Når iPod'en er sluttet til systemet, kan den ikke betjenes med dens egne
knapper. I stedet skal knapperne på bilens audiosystem benyttes.

Når batteriniveauet på en iPod er meget lavt, kan iPod'en muligvis ikke
betjenes. Oplad iPod'en før brug, hvis det er tilfældet.

Understøttede modeller (

S. 364)

Indstilling af lydkvalitet og lydstyrkebalance

1

2

OM12K97DK.book  Page 362  Friday, October 21, 2016  3:37 PM

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

363

5-5. Brug af en ekstern enhed

OM12K97DK

5

Audi

o system

iPod-problemer

Hvis der opstår problemer med at bruge din iPod, løses de fleste ved at koble
iPod'en fra bilens iPod-tilslutning og nulstille den. 
Se i vejledningen for din iPod for anvisninger om nulstilling af din iPod.

Display

S. 353

Fejlmeddelelser

Se nedenstående tabel og iværksæt de relevante foranstaltninger, hvis der
vises en fejlmeddelelse. Hvis fejlen ikke forsvinder, skal du få systemet efter-
set hos en autoriseret Toyota-forhandler/-reparatør eller hos andre kvalifice-
rede fagfolk.

Meddelelse

Årsag/afhjælpning

"iPod error"

Indikerer, at dataene i iPod'en ikke kan læses.

"Error 3"

Indikerer, at der kan være en fejl ved iPod.

"Error 4"

Indikerer, at der er opstået en overstrømsfejl.

"Error 5"

Indikerer, at der er opstået en iPod-kommuni-
kationsfejl.

"Error 6"

Indikerer, at der er opstået en autentificeringsfejl.

"No songs"

Dette indikerer, at der ikke findes musikdata
på iPod'en.

"No playlists"

Dette indikerer, at nogle af de lagrede sange
ikke er fundet i en valgt afspilningsliste.

"Update your iPod"

Dette indikerer, at iPod-versionen ikke er
kompatibel. Opgrader din iPod-software til
nyeste version.

OM12K97DK.book  Page 363  Friday, October 21, 2016  3:37 PM

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

364

5-5. Brug af en ekstern enhed

OM12K97DK

Kompatible modeller

Nedenstående iPod

-, iPod nano

-, iPod classic

-, iPod touch

- og

iPhone

-enheder kan bruges sammen med dette system.

Fremstillet til
• iPod (5. generation)
• iPod touch (5. generation)
• iPod touch (4. generation)
• iPod touch (slutningen af 2009)
• iPod touch (3. generation)
• iPod touch (2. generation)
• iPod touch (1. generation)
• iPod classic (slutningen af 2009)
• iPod classic (2. generation)
• iPod classic
• iPod nano (7. generation)
• iPod nano (6. generation)
• iPod nano (5. generation)
• iPod nano (4. generation)
• iPod nano (3. generation)
• iPod nano (2. generation)
• iPod nano (1. generation)
• iPhone 5s
• iPhone 5c
• iPhone 5
• iPhone 4S
• iPhone 4
• iPhone 3GS
• iPhone 3G
• iPhone

Afhængigt af forskelle mellem modeller eller softwareversioner osv. er visse
modeller muligvis ikke kompatible med dette system.
Vedrørende standarder og begrænsninger gælder følgende:

Maks. antal lister i enheden: 9999

Maks. antal sange i enheden: 65535

Maks. antal sange pr. liste: 65535

OM12K97DK.book  Page 364  Friday, October 21, 2016  3:37 PM

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

365

5-5. Brug af en ekstern enhed

OM12K97DK

5

Audi

o system

ADVARSEL

Advarsel under kørslen

Undlad at foretage tilslutning af iPod'en eller betjene knapperne.

BEMÆRK

Sådan forebygges skader på iPod

Efterlad ikke iPod'en i bilen. Temperaturen i bilen kan blive meget høj og
derved beskadige iPod'en.

Undlad at trykke ned på eller presse unødvendigt på iPod'en, mens den er
tilsluttet.

Sæt ikke fremmedlegemer ind i porten.

OM12K97DK.book  Page 365  Friday, October 21, 2016  3:37 PM

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

366

5-5. Brug af en ekstern enhed

OM12K97DK

S. 344

Afspilning fra en USB-enhed

Med tilslutning af en USB-enhed kan du høre musik via bilens
højttalere. Tryk på "MODE"-knappen, indtil "USB" vises.

Tilslutning af en USB-enhed

Betjeningsknapper

Vis tekstmeddelelse
Vis mappeliste
Vælg en mappe
Gentag afspilning
Afspilning i tilfældig rækkefølge
Knap til valg af funktion

Åbn den valgte fil
Vælg en fil
Vælg en fil, hurtig fremspoling
eller tilbagespoling
Lydstyrke
Tænd/sluk

1
2
3
4
5
6

7
8
9

10

11

OM12K97DK.book  Page 366  Friday, October 21, 2016  3:37 PM

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

367

5-5. Brug af en ekstern enhed

OM12K97DK

5

Audi

o system

Valg af en mappe ad gangen

Tryk på 

 "

" eller 

 "

" for at vælge den ønskede

mappe.

Valg af en mappe og en fil på mappeliste

Tryk på 

 "List".

Mappelisten vises.

Tryk på knappen "<SELECT" eller "TUNE>" for at vælge en
mappe eller en fil.

Tryk på knappen "SETUP/ENTER" for at åbne den valgte
mappe/fil.

Tryk på 

 "Back" for at gå tilbage til forrige skærmbillede.

Skift tilbage til den første mappe

Hold 

 "

" inde, indtil der høres et bip.

Tryk på knappen "<SELECT", "TUNE>", "<TRACK" eller "SEEK>" for
at vælge den ønskede fil.

Hold "SEEK>" eller "<TRACK" inde for at spole hurtigt frem eller tilbage.

Valg af en mappe

Valg af en fil

Hurtig fremspoling og tilbagespoling af fil

1

2

3

OM12K97DK.book  Page 367  Friday, October 21, 2016  3:37 PM

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

368

5-5. Brug af en ekstern enhed

OM12K97DK

Når du trykker på knappen 

 "RPT", skiftes der funktion for gen-

tagen afspilning i denne rækkefølge: 
Gentagelse af fil 

 Gentagelse af mappe

*

 

 Slået fra

*

: Kan ikke bruges, hvis RDM (afspilning i tilfældig rækkefølge) er valgt

Når du trykker på knappen 

 "RDM" skiftes der funktion for

afspilning i tilfældig rækkefølge i denne rækkefølge: 
Tilfældig afspilning i mappe 

 Tilfældig afspilning på enheden 

 Slået fra.

Tryk på 

 "Text".

Nummerets titel, kunstnerens navn og albummets titel (kun MP3) vises på
displayet.
Tryk på 

 "Text" eller 

 "Back" for at gå tilbage til forrige skærm-

billede.

USB-enhedsfunktioner

Afhængigt af den USB-nøgle, der er sluttet til systemet, virker selve enhe-
den eventuelt ikke, og nogle funktioner er muligvis ikke til rådighed. Hvis
enheden ikke virker eller en funktion ikke kan benyttes pga. en fejl (i mod-
sætning til en systemspecifikation), kan det eventuelt løse problemet at
koble enheden fra og slutte den til igen.

Hvis USB-nøglen stadig ikke virker efter dette, skal den formateres.

Display

S. 353

Gentagelse af afspilning

Afspilning i tilfældig rækkefølge

Skift af visning

OM12K97DK.book  Page 368  Friday, October 21, 2016  3:37 PM

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

369

5-5. Brug af en ekstern enhed

OM12K97DK

5

Audi

o system

Fejlmeddelelser

Se nedenstående tabel og iværksæt de relevante foranstaltninger, hvis der
vises en fejlmeddelelse. Hvis fejlen ikke forsvinder, skal du få systemet efterset
hos en autoriseret Toyota-forhandler/-reparatør eller hos andre kvalificerede
fagfolk.

Meddelelse

Årsag/afhjælpning

"USB error"

Indikerer, at dataene på USB-enheden ikke
kan læses.

"Error 3"

Indikerer, at der kan være en fejl ved USB-
enheden.

"Error 4"

Indikerer, at der er opstået en overstrømsfejl.

"Error 5"

Indikerer, at der er opstået en USB-kommuni-
kationsfejl.

"No music"

Dette indikerer, at der ikke findes MP3/WMA-
filer på USB-enheden.

OM12K97DK.book  Page 369  Friday, October 21, 2016  3:37 PM

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

370

5-5. Brug af en ekstern enhed

OM12K97DK

USB-enhed

Kompatible enheder
USB-enhed, som kan benyttes til afspilning af MP3 og WMA

Kompatible enhedsformater
Følgende enhedsformater kan bruges:
• USB-kommunikationsformater: USB2,0 FS (12 Mbps)
• Filformater: FAT12/16/32 (Windows)
• Kommunikationsklasse: Masselagerklasse
MP3- og WMA-filer, som er skrevet i andre formater end de ovenfor
nævnte, vil muligvis ikke blive afspillet korrekt, og filernes og mappernes
navne vil muligvis ikke blive vist korrekt.
Vedrørende standarder og begrænsninger gælder følgende:
• Maks. bibliotekshierarki: 8 niveauer
• Maks. antal mapper i en enhed: 999 (inklusive roden)
• Maks. antal filer på en enhed: 9999
• Maks. antal filer pr. mappe: 255

MP3- og WMA-filer
MP3 (MPEG Audio LAYER 3) er et standard-audiokomprimeringsformat.
Filer kan komprimeres til ca. 1/10 af deres oprindelige størrelse vha. MP3-kom-
primering.
WMA (Windows Media Audio) er et audiokomprimeringsformat fra Microsoft.
Dette format komprimerer audiodata til en mindre størrelse end MP3-formatet.
Der er grænser for, hvilke MP3- og WMA-filstandarder, der kan bruges, og
hvilke medier/formater, filerne er optaget på.

MP3-filkompatibilitet
• Kompatible standarder

MP3 (MPEG1 AUDIO LAYERII, III, MPEG2 AUDIO LAYERII, III,
MPEG2,5)

• Kompatible samplingfrekvenser

MPEG1 AUDIO LAYERII, III: 32, 44,1, 48 (kHz)
MPEG2 AUDIO LAYERII, III: 16, 22,05, 24 (kHz)
MPEG2,5: 8, 11 025, 12 (kHz)

• Kompatible bithastigheder (VBR understøttes)

MPEG1 AUDIO LAYERII, III: 32 - 320 (kbps)
MPEG2 AUDIO LAYERII, III: 8 - 160 (kbps)
MPEG2,5: 8 - 160 (kbps)

• Kompatible kanalfunktioner: stereo, joint stereo, to-kanal og mono

OM12K97DK.book  Page 370  Friday, October 21, 2016  3:37 PM

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

371

5-5. Brug af en ekstern enhed

OM12K97DK

5

Audi

o system

WMA-filkompatibilitet
• Kompatible standarder

WMA ver. 7, 8, 9

• Kompatible samplingfrekvenser

HIGH PROFILE 32, 44,1, 48 (kHz)

• Kompatible bithastigheder 

HIGH PROFILE 32 - 320 (kbps, CBR)

Filnavne
De eneste filer, der kan genkendes som MP3/WMA og afspilles, er filer
med filtypeendelsen .mp3 eller .wma.

ID3- og WMA-tags
Der kan føjes ID3-tags til MP3-filer, hvorved det bliver muligt at registrere
nummertitel og kunstnernavn osv.
Systemet er kompatibelt med ID3 ver. 1.0, 1,1 og ver. 2.2, 2,3, 2,4 ID3-tags.
(Antallet af tegn er baseret på ID3 ver. 1.0 og 1,1).
Der kan føjes WMA-tags til WMA-filer, hvorved det bliver muligt at registrere
nummertitlen og kunstnernavnet på samme måde som med ID3-tags.

MP3- og WMA-afspilning
• Når en enhed med MP3- eller WMA-filer sluttes til, foretages der først et

tjek af alle filer på USB-nøglen. Når filtjekket er udført, afspilles den første
MP3- eller WMA-fil. For at få udført filtjekket hurtigere anbefaler vi, at du
ikke medtager andet end MP3- eller WMA-filer eller opretter unødvendige
mapper.

• Når USB-nøglen er tilsluttet, og lydkilden er skiftet til USB-funktion, star-

ter USB-nøglen afspilningen af den første fil i den første mappe. Hvis
USB-nøglen tages ud og sættes i igen (og indholdet ikke er blevet
ændret), genoptager USB-nøglen afspilningen fra det sted, hvor den sidst
blev benyttet.

Filtypeendelser
Hvis filtypeendelserne .mp3 og .wma benyttes til andre filer end MP3- og
WMA-filer, springes de over (afspilles ikke).

Afspilning
• Af hensyn til en afspilning af MP3-filer med stabil lydkvalitet anbefaler vi en

fast bithastighed på mindst 128 kbps og en samplingfrekvens på 44,1 kHz.

• Der findes en bred vifte af freeware og anden kodningssoftware til MP3-

og WMA-filer på markedet, og afhængigt af kodningen og filformatet kan
der forekomme dårlig lydkvalitet eller støj i begyndelsen af afspilningen. I
nogle tilfælde er afspilning slet ikke mulig.

• Microsoft, Windows og Windows Media er registrerede varemærker til-

hørende Microsoft Corporation i USA og andre lande.

OM12K97DK.book  Page 371  Friday, October 21, 2016  3:37 PM

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

 

 

 

 

 

Content      ..     19      20      21      22     ..