Toyota Auris (2017 year). Instruction in Danish - part 23

 

  Index      Toyota     Toyota Auris (2017 year) - instruction in Danish

 

Search            copyright infringement  

 

 

 

 

 

 

 

 

Content      ..     21      22      23      24     ..

 

 

Toyota Auris (2017 year). Instruction in Danish - part 23

 

 

388

5-7. Menuen "SET UP"

OM12K97DK

Sletning af historik for ubesvarede opkald

Vælg "Missed calls" ved hjælp af knapperne "<SELECT",
"TUNE>" og "SETUP/ENTER".

Vælg det ønskede telefonnummer ved hjælp af knapperne

"<SELECT", "TUNE>" og "SETUP/ENTER", og tryk på 

 "Yes".

Du kan slette alle data for ubesvarede opkald ved at trykke på

 "All" og derefter på 

 "Yes".

Sletning af et nummer fra alle opkaldshistorikker (udgående opkald,
indgående opkald og ubesvarede opkald)

Vælg "All calls" ved hjælp af knapperne "<SELECT", "TUNE>" og
"SETUP/ENTER".

Vælg det ønskede telefonnummer ved hjælp af knapperne

"<SELECT", "TUNE>" og "SETUP/ENTER", og tryk på 

 "Yes".

Du kan slette alle opkaldshistorikdata ved at trykke på 

 "All"

og derefter på 

 "Yes".

1

2

1

2

OM12K97DK.book  Page 388  Friday, October 21, 2016  3:37 PM

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

389

5-7. Menuen "SET UP"

OM12K97DK

5

Audi

o system

Vælg "Delete contacts" ved hjælp af knapperne "<SELECT",
"TUNE>" og "SETUP/ENTER". (

S. 377)

Vælg det ønskede telefonnummer ved hjælp af knapperne

"<SELECT", "TUNE>" og "SETUP/ENTER", og tryk på 

 "Yes".

Du kan slette alle registrerede telefonnumre ved at trykke på 

"All" og derefter på 

 "Yes".

Tryk på 

 "A-Z" for at få vist de registrerede navne i alfabetisk

rækkefølge efter det første bogstav.

Vælg "Delete other PB" ved hjælp af knapperne "<SELECT",
"TUNE>" og "SETUP/ENTER". (

S. 377)

Vælg den ønskede telefonbog ved hjælp af knapperne "<SELECT",

"TUNE>" og "SETUP/ENTER", og tryk på 

 "Yes".

Vælg "Call volume" ved hjælp af knapperne "<SELECT", "TUNE>"
og "SETUP/ENTER". (

S. 377)

Foretag ændringen af opkaldslydstyrken.

Sænkning af lydstyrken: Tryk på knappen "<SELECT".
Øgning af lydstyrken: Tryk på knappen "TUNE>".

Tryk på 

 "Back" for at indstille lydstyrken.

Sletning af et registreret telefonnummer

Sletning af en anden mobiltelefons telefonbog

Indstilling af opkaldslydstyrken

1

2

1

2

1

2

OM12K97DK.book  Page 389  Friday, October 21, 2016  3:37 PM

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

390

5-7. Menuen "SET UP"

OM12K97DK

Vælg "Ringtone volume" ved hjælp af knapperne "<SELECT",
"TUNE>" og "SETUP/ENTER". (

S. 377)

Foretag ændringen af ringetonens lydstyrke.

Sænkning af lydstyrken: Tryk på knappen "<SELECT".
Øgning af lydstyrken: Tryk på knappen "TUNE>".

Tryk på 

 "Back" for at indstille lydstyrken.

Vælg "Ringtone" ved hjælp af knapperne "<SELECT", "TUNE>" og
"SETUP/ENTER". (

S. 377)

Vælg en ringetone (1 - 3) ved hjælp af knappen "<SELECT" eller

"TUNE>". Tryk på 

 "Back" for at indstille den valgte ringetone.

Vælg "Transfer history" ved hjælp af knapperne "<SELECT", "TUNE>"

og "SETUP/ENTER", og tryk på 

 "Yes".

Telefonnumre

Der kan gemmes op til 1000 navne.

Opkaldshistorik

Der kan lagres 10 numre i hver af hukommelserne for udgående, indgående
og ubesvarede opkald.

Begrænsning for antallet af cifre i telefonnummer

Telefonnumre med mere end 24 cifre kan ikke registreres.

Indstilling af ringetonens lydstyrke

Indstilling af ringetone

Overførsel af opkaldshistorik

1

2

1

2

OM12K97DK.book  Page 390  Friday, October 21, 2016  3:37 PM

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

391

OM12K97DK

5

Audi

o system

5-8.  Bluetooth

®

-audio

Betjening af en Bluetooth

®

-kompatibel 

transportabel afspiller

Vis tekstmeddelelse
Afspilning/pause
Valg af et album
Gentag afspilning
Afspilning i tilfældig rækkefølge

Afspilning
Vælg en sang, hurtig fremspo-
ling eller tilbagespoling
Lydstyrke
Tænd/sluk

1
2
3
4
5

6
7

8
9

OM12K97DK.book  Page 391  Friday, October 21, 2016  3:37 PM

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

392

5-8. Bluetooth

®

-audio

OM12K97DK

Tryk på 

 "

" eller 

 "

" for at vælge det ønskede

album.

Tryk på knappen "SEEK>" eller "<TRACK" for at vælge det ønskede
nummer.

Afspil et nummer, eller sæt det på pause ved at trykke på 
"

".

Hold "SEEK>" eller "<TRACK" inde for at spole hurtigt frem eller tilbage.

Når du trykker på knappen 

 "RDM" skiftes der funktion for

afspilning i tilfældig rækkefølge i denne rækkefølge: 
Tilfældig afspilning af album

 Tilfældig afspilning af alle numre

 Slået fra

Valg af et album

Valg af et nummer

Afspilning af numre og afspilningspause

Hurtig fremspoling og tilbagespoling

Afspilning i tilfældig rækkefølge

OM12K97DK.book  Page 392  Friday, October 21, 2016  3:37 PM

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

393

5-8. Bluetooth

®

-audio

OM12K97DK

5

Audi

o system

Når du trykker på knappen 

 "RPT", skiftes der funktion for gen-

tagen afspilning i denne rækkefølge: 
Gentag numre 

 Gentag album 

 Slået fra

Tryk på 

 "Text".

Nummerets titel og kunstnerens navn vises på displayet.

Tryk på 

 "Text" eller 

 "Back" for at gå tilbage til forrige skærm-

billede.

Bluetooth

®

-audiosystemfunktioner

Afhængigt af, hvilken transportable afspiller der er sluttet til systemet, er
nogle funktioner muligvis ikke til rådighed.

Gentagelse af afspilning

Skift af visning

OM12K97DK.book  Page 393  Friday, October 21, 2016  3:37 PM

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

394

OM12K97DK

5-9. Bluetooth

®

-telefon

Vælg "Phonebook" ved hjælp af knapperne "<SELECT", "TUNE>"
og "SETUP/ENTER".
Vælg det ønskede navn ved hjælp af knapperne "<SELECT",
"TUNE>" og "SETUP/ENTER", og tryk på tænd/kald op-knappen.

Ved at trykke på 

 "Add S. Dial" og en af hurtigopkaldsknap-

perne, mens det ønskede navn er valgt, kan det valgte emne registre-
res som et hurtigopkald.

Tryk på 

 "A-Z" for at få vist de registrerede navne i alfabetisk

rækkefølge efter det første bogstav.

Vælg "Speed dials" ved hjælp af knapperne "<SELECT", "TUNE>"
og "SETUP/ENTER".

Tryk på den ønskede hurtigopkaldsknap, og tryk på tænd/kald op-
knappen.

Et registreret hurtigopkald slettes ved at vælge den ønskede hurtigop-
kaldsknap og trykke på 

 "Delete" og 

 "Yes".

Vælg "Dial by number" ved hjælp af knapperne "<SELECT",
"TUNE>" og "SETUP/ENTER".

Indtast telefonnummeret, og tryk på tænd/kald op-knappen.

Telefonopkald

Tryk på tænd/kald op-knappen for at aktivere "PHONE" eller "TEL".

Opkald ved at vælge et navn

Hurtigopkald

Opkald ved at indtaste et nummer

1

2

1

2

1

2

OM12K97DK.book  Page 394  Friday, October 21, 2016  3:37 PM

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

395

5-9. Bluetooth

®

-telefon

OM12K97DK

5

Audi

o system

Vælg "All calls", "Missed calls", "Incoming calls" eller "Outgoing
calls" ved hjælp af knapperne "<SELECT", "TUNE>" og "SETUP/
ENTER".

Vælg det ønskede nummer ved hjælp af knapperne "<SELECT",
"TUNE>" og "SETUP/ENTER", og tryk på tænd/kald op-knappen.

Følgende kan udføres:

Registrering af et nummer som hurtigopkald

Tryk på 

 "Add S. Dial", og tryk på den ønskede hurtigop-

kaldsknap.

Sletning af det valgte nummer

Tryk på 

 "Delete" og derefter på 

 "Yes".

Opkald fra opkaldshistorik

1

2

OM12K97DK.book  Page 395  Friday, October 21, 2016  3:37 PM

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

396

5-9. Bluetooth

®

-telefon

OM12K97DK

Tryk på tænd/kald op-knappen.

Tryk på sluk/afbryd-knappen.

Tryk på tænd/kald op-knappen.

Hvis du trykker på tænd/kald op-knappen igen, skiftes der tilbage til det forrige
opkald.

Indstil ringetonelydstyrken ved hjælp af knappen "VOL-" eller "VOL+".
Sænkning af lydstyrken: Tryk på knappen "VOL-".
Øgning af lydstyrken: Tryk på knappen "VOL+".

Modtagelse af telefonopkald

Besvarelse af opkald

Afvisning af et opkald

Modtagelse af et opkald, mens et andet er i gang

Indstilling af ringetonelydstyrken ved modtagelse af et opkald

OM12K97DK.book  Page 396  Friday, October 21, 2016  3:37 PM

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

397

5-9. Bluetooth

®

-telefon

OM12K97DK

5

Audi

o system

Et opkald kan overføres mellem mobiltelefonen og systemet, mens
der foretages opkald, modtages et opkald, eller under en samtale.
Brug en af følgende metoder:
a. Betjen mobiltelefonen.

Se brugervejledningen, der leveres sammen med mobiltelefonen, ang.
betjening af telefonen.

b. Tryk på 

*

 "Phone".

*

: Denne procedure kan kun udføres, når der overføres et opkald fra mobilte-

lefonen til systemet under en samtale.

Tryk på 

 "Mute".

Tryk på 

 "0 - 9", og indtast de ønskede tal ved hjælp af knap-

perne "<SELECT", "TUNE>" og "SETUP/ENTER".

• Tryk på 

 "Send" for at sende de indtastede tal.

• Tryk på 

 "Wait" for at vende tilbage til forrige skærmbillede,

når forløbet er afsluttet.

Indstil opkaldslydstyrken ved hjælp af knappen "VOL-" eller "VOL+".
Sænkning af lydstyrken: Tryk på knappen "VOL-".
Øgning af lydstyrken: Tryk på knappen "VOL+".

Tale i telefonen

Overførsel af opkald

Indstilling af lydløs (så din stemme ikke høres)

Indlæsning af tal

Indstilling af opkaldslydstyrken

OM12K97DK.book  Page 397  Friday, October 21, 2016  3:37 PM

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

398

5-9. Bluetooth

®

-telefon

OM12K97DK

Under samtale

Tal ikke på samme tid som den anden person.

Hold lydstyrken på den modtagne stemme nede. Et for højt lydniveau vil
kunne skabe et ekko.

Automatisk justering af lydstyrke

Når bilens hastighed er 80 km/t eller derover, vil lydstyrken automatisk blive
forøget. Lyden vender tilbage til den oprindelige styrke, når bilens hastighed
falder til 70 km/t eller derunder.

Telefonopkaldssystemfunktioner

Afhængigt af mobiltelefonen er visse funktioner muligvis ikke til rådighed.

Situationer, hvor systemet muligvis ikke genkender din stemme

Ved kørsel på ujævn vej

Ved kørsel med høj hastighed

Når der blæser luft ud af dyserne mod mikrofonen

Hvis aircondition-blæseren støjer

OM12K97DK.book  Page 398  Friday, October 21, 2016  3:37 PM

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

399

OM12K97DK

5

Audi

o system

5-10. Bluetooth

®

Under brug af Bluetooth

®

-audio/-telefon

I nedennævnte situationer fungerer systemet muligvis ikke.
• Den transportable afspiller understøtter ikke Bluetooth

®

• Mobiltelefonen befinder sig uden for funktionsområdet
• Der er slukket for Bluetooth

®

-enheden

• Lavt batteriniveau i Bluetooth

®

-enheden

• Bluetooth

®

-enheden er ikke er sluttet til systemet

• Bluetooth

®

-enheden er skjult bag sædet eller ligger i handskerummet eller

konsolboksen, eller enheden er i kontakt med eller dækket af metalmaterialer

Der kan være en forsinkelse, hvis der oprettes en mobiltelefonforbindelse
under Bluetooth

®

-audioafspilning.

Afhængigt af, hvilken type af transportabel audioafspiller der er sluttet til
systemet, kan betjeningen afvige en smule, og nogle funktioner er muligvis
ikke til rådighed.

Når bilen skifter ejer

Initialiser systemet for at undgå uretmæssig adgang til personlige data. (

S. 385)

Om Bluetooth

®

Kompatible modeller

Bluetooth

®

-specifikationer:

ver. 1.1 eller højere (anbefalet: ver. 2.1 +EDR eller højere)

Følgende profiler:
• A2DP (Advanced Audio Distribution Profile) ver. 1.0 eller højere (anbefa-

let: ver. 1.2 eller højere)

• AVRCP (Audio/Video Remote Control Profile) ver. 1.0 eller højere (anbe-

falet: ver. 1.3 eller højere)

Transportable afspillere skal opfylde ovenstående specifikationer for at kunne slut-
tes til Bluetooth

®

-audiosystemet. Vær dog opmærksom på, at nogle funktioner kan

være begrænsede, afhængigt af, hvilken type transportabel afspiller der benyttes.

Mobiltelefoner
• HFP (Hands Free Profile) ver. 1.0 eller højere (anbefalet: ver. 1.5)
• OPP (Object Push Profile) ver. 1.1
• PBAP (Phone Book Access Profile) ver. 1.0

Bluetooth

®

Bluetooth er et registreret varemærke til-
hørende Bluetooth SIG, Inc.

OM12K97DK.book  Page 399  Friday, October 21, 2016  3:37 PM

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

402

5-10. Bluetooth

®

OM12K97DK

ADVARSEL

Under kørslen

Betjen ikke den transportable audioafspiller eller mobiltelefonen, og tilslut
ikke en enhed til Bluetooth

®

-systemet.

Advarsel angående interferens med andre elektroniske apparater

Bilens audioenhed er udstyret med Bluetooth

®

-antenner. Personer med

en implanteret pacemaker, pacemaker til hjerteresynkronisering eller ICD-
enhed bør ikke komme for tæt på Bluetooth

®

-antennerne. Radiobølgerne

kan påvirke sådanne apparaters funktion.

Før Bluetooth

®

-udstyr tages i anvendelse, skal brugere af andet elektrisk

medicinsk udstyr end en implanteret pacemaker, pacemaker til hjertere-
synkronisering eller ICD-enhed kontakte udstyrets producent for at ind-
hente oplysninger om dets funktion ved påvirkning fra radiobølger.
Radiobølger kan have uventet indvirkning på funktionen i sådanne medi-
cinske apparater.

BEMÆRK

Når du stiger ud af bilen

Efterlad ikke din transportable audioafspiller eller mobiltelefonen i bilen. Der
kan blive varmt inde i bilen, og det kan beskadige den transportable
audioafspiller eller mobiltelefonen.

OM12K97DK.book  Page 402  Friday, October 21, 2016  3:37 PM

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

404

OM12K97DK

6-1. Brug af aircondition- og afdugningssystemet

Varmesystem

: Hvis monteret

Knapper på tilskudsvarmeren

OM12K97DK.book  Page 404  Friday, October 21, 2016  3:37 PM

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

405

6-1. Brug af aircondition- og afdugningssystemet

OM12K97DK

6

Indven

digt udstyr

Justering af temperaturindstillingen

Øger temperaturen
Reducerer temperaturen

Indstilling af blæserhastighed

Øger blæserhastigheden
Reducerer blæserhastigheden

Skift af luftfordelingsfunktion

Luftfordelingsfunktionen
ændres ved at justere knappen
opad eller nedad.

De benyttede luftdyser ændres,
hver gang knappen flyttes.

Luft strømmer ind mod over-
kroppen.
Luft strømmer ind mod over-
kroppen og fødderne.
Luft strømmer primært ind
mod fødderne.
Luft strømmer primært ind
mod fødderne, og forrudeaf-
dugningen er i gang.

1
2

1
2

Knap til ændring af luftfordeling

1

2

3

4

OM12K97DK.book  Page 405  Friday, October 21, 2016  3:37 PM

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

 

 

 

 

 

Content      ..     21      22      23      24     ..