Toyota Auris (2017 year). Instruction in Danish - part 12

 

  Index      Toyota     Toyota Auris (2017 year) - instruction in Danish

 

Search            copyright infringement  

 

 

 

 

 

 

 

 

Content      ..     10      11      12      13     ..

 

 

Toyota Auris (2017 year). Instruction in Danish - part 12

 

 

212

4-2. Kørselsprocedurer

OM12K97DK

BEMÆRK

Sådan forhindrer du afladning af batteriet

Lad ikke tændingskontakten stå på "ACC" eller "ON" i længere tid, hvis
motoren ikke kører.

Når du starter motoren

Lad ikke starteren køre i mere end 30 sekunder ad gangen. Det kan over-
ophede starteren og ledningssystemet.

Undgå at speede motoren for kraftigt op, når den er kold.

Hvis motoren er svær at starte eller ofte sætter ud, skal bilen straks til kontrol
hos en autoriseret Toyota-forhandler/-reparatør eller andre kvalificerede fagfolk.

OM12K97DK.book  Page 212  Friday, October 21, 2016  3:37 PM

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

213

4-2. Kørselsprocedurer

OM12K97DK

4

Kørsel

Kontrollér, at parkeringsbremsen er trukket.
Kontrollér at gearvælgeren er i P (multidrive) eller N ( manuel trans-
mission).

Biler med instrument med 3 ringe
Multidrive: Træd bremsepedalen helt ned.
Manuel transmission: Træd koblingen helt ned.

Indikatoren for smart-nøglen (grøn) lyser. Hvis indikatoren ikke lyser, kan
motoren ikke startes.

Tryk kort og hårdt på tændings-
kontakten.

Når

 

tændingskontakten betjenes,

er ét enkelt kort tryk nok. Det er ikke
nødvendigt at holde knappen nede.
Motoren trækkes af starteren, indtil
den starter eller i op til 30 sekunder,
afhængigt af hvad der sker først.
Bliv ved med at træde på bremse-
pedalen (multidrive) eller koblings-
pedalen (instruction transmission),
indtil motoren er startet helt.
Dieselmodel: 

 tændes. Moto-

ren begynder at starte, når 
slukker.
Motoren kan startes fra alle tæn-
dingskontaktens tilstande.

Tændingskontakt (biler med smart-nøgle)

Gør som beskrevet nedenfor, hvis du starter motoren eller
ændrer tændingsnøglens tilstand ved at have den elektroniske
nøgle på dig.

Start af motoren

1
2

3

4

OM12K97DK.book  Page 213  Friday, October 21, 2016  3:37 PM

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

214

4-2. Kørselsprocedurer

OM12K97DK

Biler med instrument med 2 ringe
Multidrive: Træd bremsepedalen helt ned.
Manuel transmission: Træd koblingen helt ned.

 vises på multi-informationsdisplayet. 

Hvis det ikke vises, kan motoren ikke startes.

Tryk kort og hårdt på tændings-
kontakten.

Når

 

tændingskontakten betjenes,

er ét enkelt kort tryk nok. Det er ikke
nødvendigt at holde knappen nede.
Motoren trækkes af starteren, indtil
den starter eller i op til 30 sekunder,
afhængigt af hvad der sker først.
Bliv ved med at træde på bremse-
pedalen (multidrive) eller koblings-
pedalen (instruction transmission),
indtil motoren er startet helt.
Dieselmodel: 

 tændes. Moto-

ren begynder at starte, når 
slukker.
Motoren kan startes fra alle tæn-
dingskontaktens tilstande.

3

4

OM12K97DK.book  Page 214  Friday, October 21, 2016  3:37 PM

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

215

4-2. Kørselsprocedurer

OM12K97DK

4

Kørsel

Multidrive
Stands bilen.
Aktivér parkeringsbremsen (

S. 234), og sæt gearvælgeren på P.

Tryk på tændingskontakten.
Biler med instrument med 3 ringe: Slip bremsepedalen, og kontrol-
lér, at indikatoren for smart-nøglen (grøn) slukker.
Biler med instrument med 2 ringe: Slip bremsepedalen, og kontrol-
lér, at "Power ON" på multi-informationsdisplayet er slukket.

Manuel transmission
Stop bilen, mens du træder på koblingspedalen.
Sæt gearvælgeren i N.
Træk parkeringsbremsen. (

S. 234)

Tryk på tændingskontakten.
Biler med instrument med 3 ringe: Slip koblingspedalen, og kontrollér,
at indikatoren for smart-nøglen (grøn) slukker.
Biler med instrument med 2 ringe: Slip koblingspedalen, og kontrollér,
at "Power ON" på multi-informationsdisplayet er slukket.

Standsning af motoren

1
2
3
4

1
2
3
4
5

OM12K97DK.book  Page 215  Friday, October 21, 2016  3:37 PM

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

216

4-2. Kørselsprocedurer

OM12K97DK

Du kan skifte tilstand ved at trykke på tændingskontakten, mens du
ikke træder på bremsepedalen (multidrive) eller koblingspedalen
(manuel transmission). (Tilstanden skifter, hver gang du trykker på
kontakten).

Biler med instrument med 3 ringe

Fra

*

Havariblinket kan benyttes.
Indikatoren til smart-nøglen (grøn)
lyser ikke.

ACCESSORY

Nogle af de elektriske komponenter
som fx audiosystemet kan benyttes.
Indikatoren til smart-nøglen (grøn)
blinker langsomt.

IGNITION ON

Alle elektriske komponenter kan
benyttes.
Indikatoren til smart-nøglen (grøn)
blinker langsomt.

*

: Biler med multidrive: Hvis gearvælgeren står på andet end P, når der sluk-

kes for motoren, skifter tændingskontakten til ACCESSORY, ikke til OFF.

Ændring af tændingskontaktens tilstand

OM12K97DK.book  Page 216  Friday, October 21, 2016  3:37 PM

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

217

4-2. Kørselsprocedurer

OM12K97DK

4

Kørsel

Biler med instrument med 2 ringe

Fra

*

Havariblinket kan benyttes.
Multi-informationsdisplayet vises
ikke.

ACCESSORY

Nogle af de elektriske komponen-
ter som fx audiosystemet kan
benyttes.
"Power ON" vises på multi-infor-
mationsdisplayet.

IGNITION ON

Alle elektriske komponenter kan
benyttes.
"Power ON" vises på multi-infor-
mationsdisplayet.

*

: Biler med multidrive: Hvis gearvæl-

geren står på andet end P, når der
slukkes for motoren, skifter tæn-
dingskontakten  til ACCESSORY,
ikke til OFF.

OM12K97DK.book  Page 217  Friday, October 21, 2016  3:37 PM

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

218

4-2. Kørselsprocedurer

OM12K97DK

Hvis motoren stoppes med gearvælgeren i en anden position end P,
vil tændingskontakten ikke blive slået fra, men vil i stedet blive sat på
ACCESSORY. Udfør følgende procedurer for at slå kontakten fra:

Kontrollér, at parkeringsbremsen er trukket.
Sæt gearvælgeren på P.

Biler med instrument med 3 ringe
Kontrollér, at indikatoren for smart-nøglen (grøn) blinker langsomt,
og tryk derefter på tændingskontakten en enkelt gang.
Kontrollér, at indikatoren for smart-nøglen (grøn) ikke lyser.

Biler med instrument med 2 ringe
Kontrollér, at "Power ON" og "Turn power OFF" vises på skift i
multi-informationsdisplayet, og tryk derefter én gang på tændings-
kontakten.
Kontrollér, at "Power ON" og "Turn power OFF" i multi-informations-
displayet er slukket.

Hvis motoren stoppes, mens gearvælgeren står i en anden posi-
tion end P (biler med multidrive)

1
2

3

4

3

4

OM12K97DK.book  Page 218  Friday, October 21, 2016  3:37 PM

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

219

4-2. Kørselsprocedurer

OM12K97DK

4

Kørsel

Automatisk slukning

Biler med multidrive: Hvis bilen står på ACCESSORY i mere end 20 minutter
eller IGNITION ON (motoren kører ikke) i mere end en time med gearvælge-
ren på P, slår tændingskontakten automatisk fra.
Biler med manuel

 

transmission: Hvis bilen står på ACCESSORY i mere end

20 minutter eller IGNITION ON (motoren kører ikke) i mere end en time, slår
tændingskontakten automatisk fra.
Denne funktion kan dog ikke fuldstændig forhindre afladning af batteriet. Lad
ikke bilen stå med tændingskontakten på ACCESSORY eller IGNITION ON i
længere tid, uden at motoren kører.

Afladning af batteriet i nøglen

S. 126

Forhold, som har betydning for brugen

S. 149

Bemærkninger vedr. adgangsfunktionen

S. 150

Hvis motoren ikke vil starte

Det er muligt, at startspærresystemet ikke har slået fra. (

S. 75) 

Kontakt en autoriseret Toyota-forhandler/-reparatør eller andre kvalificerede
fagfolk.

Biler med multidrive: Kontrollér, at gearvælgeren står fast på P. Motoren kan
muligvis ikke startes, hvis gearvælgeren flyttes fra P.

Biler med instrument med 3 ringe

Indikatoren til smart-nøglen (grøn) blinker hurtigt.

Biler med instrument med 2 ringe

"Shift to P position to start." vises på multi-informationsdisplayet.

Ratlås

Rattet låses pga. ratlåsfunktionen, efter at tændingskontakten slås fra, og
dørene åbnes og lukkes. Ved betjening af tændingskontakten igen annulleres
ratlåsfunktionen automatisk.

OM12K97DK.book  Page 219  Friday, October 21, 2016  3:37 PM

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

220

4-2. Kørselsprocedurer

OM12K97DK

Hvis ratlåsen ikke kan frigøres

Overophedning af ratlåsmotoren

For at forhindre ratlåsmotoren i at overophede kan motoren slå fra, hvis
bilens motor slukkes og tændes gentagne gange inden for en kort periode.
Undlad at bruge motoren i sådanne tilfælde. Ratlåsmotoren fungerer igen
efter ca. 10 sekunder.

Når indikatoren for smart-nøglen blinker gult (biler med instrument med
3 ringe), eller "Check entry & start system." vises på multi-informations-
displayet (biler med instrument med 2 ringe)

Der kan være fejl i systemet. Få omgående bilen efterset af en autoriseret
Toyota-forhandler/-reparatør eller andre kvalificerede fagfolk.

Hvis batteriet i nøglen er afladet

S. 505

Betjening af tændingskontakten

Hvis du ikke trykker kort og hårdt, skifter tilstanden muligvis ikke, og moto-
ren starter muligvis ikke.

Hvis du forsøger at genstarte motoren, umiddelbart efter du har slået tæn-
dingskontakten fra, starter motoren muligvis ikke i nogle tilfælde. Vent nogle
sekunder, efter du har slået tændingskontakten fra, før du genstarter moto-
ren.

Hvis smart-nøglen er blevet deaktiveret i en tilpasset indstilling

S. 591

Biler med instrument med 3 ringe: Indika-
toren til smart-nøglen (grøn) blinker hurtigt.
Biler med instrument med 2 ringe: "Steering
lock active" vises på multi-informationsdis-
playet.
Kontrollér, at gearvælgeren står på P
(multidrive). Tryk på tændingskontakten
igen, mens du drejer rattet til hhv. venstre
og højre.

OM12K97DK.book  Page 220  Friday, October 21, 2016  3:37 PM

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

221

4-2. Kørselsprocedurer

OM12K97DK

4

Kørsel

ADVARSEL

Når du starter motoren

Sid altid på førersædet, når du starter motoren. Træd under ingen omstæn-
digheder på speederen, mens du starter motoren. 
Det kan føre til en ulykke med død eller alvorlig kvæstelse til følge.

Advarsel under kørslen

Hvis motoren stopper, mens bilen er i bevægelse, skal du undlade at låse
eller åbne dørene, indtil bilen er standset helt på sikker vis. Hvis ratlåsen
aktiveres i et sådant tilfælde, kan der ske et uheld, som medfører døden
eller alvorlige kvæstelser.

Sådan stopper du motoren i en nødsituation

Hvis du skal stoppe motoren i en nødsituation, mens du kører bilen, skal du
holde tændingskontakten nede i mere end 2 sekunder eller trykke kortvarigt
på den mindst 3 eller flere gange efter hinanden. (

S. 531)

Du må dog kun trykke på tændingskontakten under kørslen i en nødsitua-
tion. Hvis der slukkes for motoren under kørsel, kan du stadig styre og
bremse bilen, men servoen til begge systemer vil være slået fra. Det bliver
derfor sværere at styre og bremse, og du bør holde ind til siden så snart, det
er muligt.

OM12K97DK.book  Page 221  Friday, October 21, 2016  3:37 PM

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

222

4-2. Kørselsprocedurer

OM12K97DK

BEMÆRK

Sådan forhindrer du afladning af batteriet

Lad ikke tændingskontakten stå på ACCESSORY eller IGNITION ON i
længere tid, hvis motoren ikke kører.

Biler med instrument med 3 ringe: Hvis indikatoren for smart-nøglen
(grøn) er tændt, er tændingskontakten ikke slået fra. Kontrollér altid ved
udstigning fra bilen, at tændingskontakten er slået fra.

Biler med instrument med 2 ringe: Hvis "Power ON" vises på multi-infor-
mationsdisplayet, er tændingskontakten ikke slået fra. Kontrollér altid ved
udstigning fra bilen, at tændingskontakten er slået fra.

Biler med multidrive: Undlad at stoppe motoren, når gearvælgeren står på
andet end P. Hvis motoren er stoppet i en anden gearvælgerposition, slås
tændingskontakten ikke fra, men vil i stedet blive sat på ACCESSORY.
Hvis bilen efterlades i ACCESSORY-tilstand, kan batteriet blive afladet.

Når du starter motoren

Undgå at speede motoren for kraftigt op, når den er kold.

Hvis motoren er svær at starte eller ofte sætter ud, skal bilen straks til kontrol
hos en autoriseret Toyota-forhandler/-reparatør eller andre kvalificerede fagfolk.

Symptomer, der tyder på fejl i tændingskontakten

Hvis tændingskontakten ser ud til at fungere anderledes end normalt, som
fx hvis kontakten sidder lidt fast, kan der være tale om en defekt. Kontakt
straks en autoriseret Toyota-forhandler/-reparatør eller andre kvalificerede
fagfolk.

OM12K97DK.book  Page 222  Friday, October 21, 2016  3:37 PM

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

223

4-2. Kørselsprocedurer

OM12K97DK

4

Kørsel

Biler uden smart-nøgle:
Træd på bremsepedalen, og flyt gearvælgeren, mens tæn-
dingskontakten står på "ON".
Biler med smart-nøgle:
Træd på bremsepedalen og flyt gearvælgeren, mens tæn-
dingskontakten står på IGNITION ON .

Når du flytter gearvælgeren mellem P og D, skal du kontrollere, at
bilen står helt stille.

Multidrive

: Hvis monteret

Betjening af gearvælgeren

OM12K97DK.book  Page 223  Friday, October 21, 2016  3:37 PM

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

224

4-2. Kørselsprocedurer

OM12K97DK

*

1

: Stil gearvælgeren på D for normal kørsel for at forbedre brændstofeffektivi-

teten og mindske støjniveauet.

*

2

: Du kan kontrollere motorbremsekraften ved at vælge geartrin med gear-

skiftknappen i positionen M.

Tryk på kontakten.

Til kraftig acceleration og kørsel i
bjergområder.
Tryk på kontakten igen for at komme
tilbage til normal kørefunktion.

*

1

: Biler med instrument med 3 ringe

*

2

: Biler med instrument med 2 ringe

De forskellige gearstillingers funktion

Gearstilling

Hensigt eller funktion

P

Parkering af bilen/start af motoren

R

Bak

N

Frigear

D

Normal kørsel

*

1

M

Kørsel i 7-gears sport-funktion

*

2

 (

S. 226)

Sport-kørefunktion

*

1

*

2

OM12K97DK.book  Page 224  Friday, October 21, 2016  3:37 PM

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

225

4-2. Kørselsprocedurer

OM12K97DK

4

Kørsel

Brug gearskiftknapperne "-" og "+" for at køre i tilstanden for midlertidigt
valg af geartrin. Geartrinnene kan derefter vælges med gearskiftknap-
perne "-" og "+". Du kan kontrollere motorbremsekraften ved at vælge
geartrin med gearskifteknappen.

Gearskift opad
Gearskift nedad

Det valgte gearområde, (D1 til D7)
vises i indikatoren.

*

1

: Biler med instrument med 3 ringe

*

2

: Biler med instrument med 2 ringe

Midlertidigt aktiverede valg af geartrin i positionen D (biler med
gearskiftknap)

*

1

*

2

1
2

OM12K97DK.book  Page 225  Friday, October 21, 2016  3:37 PM

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

226

4-2. Kørselsprocedurer

OM12K97DK

7-gears sport-funktionen med sekventielt kørselsvalg vælges ved at
stille gearvælgeren i positionen M. Du kan vælge det gear, du fore-
trækker at køre i, ved hjælp af gearvælgeren eller gearskiftknapperne
(biler med gearskiftknap).

Gearskift opad
Gearskift nedad

Der skiftes et gear op eller ned,
hver gang gearvælgeren eller
gearskiftknappen bruges.
Det valgte gearområde, (M1 til M7)
vises i indikatoren.

*

1

: Biler med instrument med 3 ringe

*

2

: Biler med instrument med 2 ringe

Men selv når gearvælgeren står på M, skiftes geartrinnene automa-
tisk, hvis motorens omdrejningstal er for højt eller for lavt.

Geartrinsfunktioner

Du kan vælge mellem 7 niveauer af motorbremsekraft.

Et lavere geartrin vil give større motorbremsekraft end et højere geartrin, og
motoromdrejningstallet vil også øges.

Hvis indikatoren for 7-gears sport-funktionen ikke lyser, selvom gear-
vælgeren er flyttet til M

Dette kan være et tegn på en fejl i multidrive-systemet. Få omgående bilen
efterset af en autoriseret Toyota-forhandler/-reparatør eller andre kvalifice-
rede fagfolk. 
(I denne situation fungerer transmissionen, som om gearvælgeren står på D.)

Når bilen stopper med gearvælgeren på M

Transmissionen skiftes automatisk ned til M1, når bilen stoppes.

Efter et stop, starter bilen i M1.

Når bilen stopper, står transmissionen fast på M1.

Skift af geartrin i M-position

*

1

*

2

1
2

OM12K97DK.book  Page 226  Friday, October 21, 2016  3:37 PM

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

227

4-2. Kørselsprocedurer

OM12K97DK

4

Kørsel

Automatisk deaktivering af valg af geartrin i D-position (biler med gear-
skiftknap)

Midlertidigt valg af geartrin i positionen D vil være deaktiveret i følgende situ-
ationer:

Når bilen bringes til standsning

Hvis speederen trædes ned i mere end et bestemt stykke tid i et geartrin

Hvis gearvælgeren skiftes til andet end D

Når gearskifteknappen "+" holdes nede i et stykke tid

Når du kører med fartpiloten aktiveret (hvis monteret)

Selvom du udfører følgende handlinger for at aktivere motorbremsen, aktiveres
motorbremsen ikke, da fartpiloten ikke deaktiveres.

Under kørsel i D eller 7-gears sport-funktion, gearskift ned til 6, 5 eller 4.
(

S. 299)

Når du skifter kørefunktion til sportsfunktion, mens du kører med gearvæl-
geren på D. (

S. 224)

Advarselssummer ved begrænset gearskift nedad

Af hensyn til sikkerheden og køreegenskaberne kan gearskift nedad i visse
tilfælde være begrænset. I nogle tilfælde er det ikke muligt at skifte gear
nedad, heller ikke selvom du betjener gearvælgeren eller gearskifteknappen
(hvis monteret). (Der vil lyde en summer to gange).

Automatisk deaktivering af sport-kørefunktionen

Sport-kørefunktionen slås automatisk fra, hvis tændingskontakten slås fra
efter kørsel med sport-kørefunktionen.

Gearlåsesystem

Gearlåsesystemet er et system, der forhindrer utilsigtet brug af gearvælge-
ren, når bilen startes.
Gearvælgeren kan kun flyttes fra P, når tændingskontakten står på "ON"
(biler uden smart-nøgle) eller IGNITION ON (biler med smart-nøgle), og der
trædes på bremsen.

OM12K97DK.book  Page 227  Friday, October 21, 2016  3:37 PM

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

 

 

 

 

 

Content      ..     10      11      12      13     ..