Toyota Auris (2017 year). Instruction in Danish - part 10

 

  Index      Toyota     Toyota Auris (2017 year) - instruction in Danish

 

Search            copyright infringement  

 

 

 

 

 

 

 

 

Content      ..     8      9      10      11     ..

 

 

Toyota Auris (2017 year). Instruction in Danish - part 10

 

 

180

3-4. Indstilling af rat og spejle

OM12K97DK

ADVARSEL

Vigtige punkter under kørslen

Følg nedenstående sikkerhedsforanstaltninger under kørslen. 
Undladelse af dette kan medføre, at du mister kontrollen over bilen og forår-
sager en ulykke med døden eller alvorlig kvæstelse til følge.

Indstil ikke spejlene under kørslen.

Kør aldrig med sidespejlene klappet ind.

Sidespejlene i både fører- og passagerside skal være klappet ud og ind-
stillet korrekt, før du kører.

Når et spejl bevæger sig

For at undgå tilskadekomst og funktionsfejl skal du passe på, at din hånd
ikke kommer i klemme, når spejlet bevæger sig.

Når spejlvarmen er slået til

Rør ikke ved sidespejlene, da de kan blive meget varme og give forbrændinger.

OM12K97DK.book  Page 180  Friday, October 21, 2016  3:37 PM

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

181

OM12K97DK

3

Betjen

ing af hver enkel

t kompo

nent

3-5. Åbning og lukning af ruderne

El-ruderne kan åbnes og lukkes ved hjælp af kontakterne. 
Når du trykker på kontakten, bevæges ruden som følger:

Kun auto-åbning/lukning af rude i førersiden

Lukker
Auto-luk (kun rude i førerside)

*

Åbner
Auto-åbning (kun rude i fører-
side)

*

*

: Rudens bevægelse kan standses

undervejs ved at trykke kontakten i
modsat retning.

Auto-åbning/lukning for alle vinduer

Lukker
Auto-lukning

*

Åbner
Auto-åbning

*

*

: Rudens bevægelse kan standses

undervejs ved at trykke kontakten i
modsat retning.

Tryk på kontakten for at blokere
kontakterne til sideruderne.

Benyt denne kontakt til at forhin-
dre, at børn kommer til at åbne
eller lukke en siderude.

El-ruder

: Hvis monteret

Åbnings- og lukningsprocedurer

1
2
3
4

1
2
3
4

Kontakt til låsning af el-ruder

OM12K97DK.book  Page 181  Friday, October 21, 2016  3:37 PM

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

182

3-5. Åbning og lukning af ruderne

OM12K97DK

El-ruderne kan betjenes, når

Biler uden smart-nøgle: 
Tændingskontakten står på "ON".
Biler med smart-nøgle: 
Tændingskontakten står på IGNITION ON.

Betjening af el-ruderne, når der er slukket for motoren

Biler uden smart-nøgle: 
El-ruderne kan betjenes i ca. 45 sekunder, efter at tændingskontakten er dre-
jet til "ACC" eller "LOCK". De kan dog ikke betjenes, når en af fordørene er
blevet åbnet.
Biler med smart-nøgle: 
El-ruderne kan betjenes i ca. 45 sekunder, efter at tændingskontakten er sat
på ACCESSORY eller slået fra. De kan dog ikke betjenes, når en af fordø-
rene er blevet åbnet.

Klemmesikring (kun ruder med auto-luk-funktion)

Hvis en genstand kommer i klemme mellem ruden og vinduesrammen, standser
rudelukningen, og ruden kører en smule ned.

OM12K97DK.book  Page 182  Friday, October 21, 2016  3:37 PM

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

183

3-5. Åbning og lukning af ruderne

OM12K97DK

3

Betjen

ing af hver enkel

t kompo

nent

Når el-ruden ikke lukker normalt (kun ruder med auto-luk-funktion)

Hvis klemmesikringen ikke fungerer korrekt, og en rude ikke kan lukkes, skal
de følgende trin udføres med el-rudekontakten på den pågældende dør.

Biler uden smart-nøgle: Når bilen er blevet stoppet, kan ruden lukkes ved at
holde el-rudekontakten nede i auto-lukningspositionen, mens tændingskontak-
ten drejes hen til "ON".
Biler med smart-nøgle: Når bilen er blevet stoppet, kan ruden lukkes ved at
holde el-rudekontakten nede i auto-lukningspositionen, mens tændingskon-
takten sættes på IGNITION ON.

Hvis ruden stadig ikke kan lukkes efter udførelsen af fremgangsmåden
ovenfor, skal funktionen initialiseres ved at udføre den følgende procedure.

Hold el-rudekontakten i auto luk-positionen. Bliv ved med at holde kon-
takten i yderligere 6 sekunder, når ruden er lukket.
Hold el-rudekontakten i auto åben-positionen. Bliv ved med at holde kon-
takten i yderligere 2 sekunder, når ruden er helt åben.
Hold el-rudekontakten i auto luk-positionen igen. Bliv ved med at holde
kontakten i yderligere 2 sekunder, når ruden er lukket.

Hvis du slipper kontakten, mens ruden er i bevægelse, skal du starte forfra igen. 
Hvis ruden fortsætter med at lukke, men åbnes en smule igen, efter at de
ovenstående trin er blevet udført korrekt, skal bilen kontrolleres af en autori-
seret Toyota-forhandler/-reparatør eller andre kvalificerede fagfolk.

1

2

3

OM12K97DK.book  Page 183  Friday, October 21, 2016  3:37 PM

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

184

3-5. Åbning og lukning af ruderne

OM12K97DK

ADVARSEL

Følg nedenstående sikkerhedsforanstaltninger. 
Hvis du ikke gør det, kan det medføre døden eller alvorlige kvæstelser.

Lukning af ruderne

Føreren har ansvaret for al betjening af el-ruderne, også fra passagerer-
nes side. For at forhindre, at især børn utilsigtet betjener el-ruderne, må
føreren ikke lade børn betjene el-ruderne. Der er risiko for, at børn og
andre passagerer kan komme i klemme i el-ruden. Det anbefales også at
benytte låseknappen for vinduesbetjeningen, når der er børn med i bilen.
(

S. 181)

Tjek, at ingen af passagererne har en legemsdel placeret, hvor den kan
komme i klemme, når ruden betjenes.

Når bilen forlades, skal tændingskontakten slås fra, nøglen tages med ud,
og bilen forlades sammen med barnet. Der kan ske utilsigtet betjening på
grund af unoder osv., hvilket kan føre til et uheld.

Klemmesikring (kun ruder med auto-luk-funktion)

Sæt aldrig en legemsdel i klemme for at aktivere klemmesikringen med vilje.

Klemmesikringen virker muligvis ikke, hvis der kommer noget imellem, lige
før ruden er helt lukket.

OM12K97DK.book  Page 184  Friday, October 21, 2016  3:37 PM

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

185

4

Kørsel

OM12K97DK

4-1.  Før kørsel

Kørsel af bilen....................186
Gods og bagage ................198
Kørsel med anhænger.......199

4-2. Kørselsprocedurer

Tændingskontakt (biler 

uden smart-nøgle) ...........209

Tændingskontakt (biler 

med smart-nøgle) ............213

Multidrive ...........................223
Manuel transmission..........230
Kontaktarm til blinklys........233
Parkeringsbremse .............234

4-3.  Betjening af lygter og 

vinduesviskere

Lyskontakt .........................235
Kontakt til tågelygte ...........241
Vinduesviskere/-vaskere ...243
Bagrudevisker 

og -vasker........................247

4-4. Optankning

Åbning af 

brændstofdækslet............249

4-5.  Toyota Safety Sense

Toyota Safety Sense .........252
PCS (pre-crash-

sikkerhedssystem)...........258

LDA (advarsel om 

vejbaneskift) ....................271

Indikator for automatisk 

fjernlys .............................276

RSA (oplysninger på 

færdselstavler).................280

4-6.  Brug af systemer til 

sikker og let kørsel

Stop & Start-system 

(Smart Stop) ....................286

Fartpilot..............................299
Fartbegrænser ...................304
Toyota-

parkeringshjælpsensor ....308

Enkel IPA (Simple-

Intelligent Parking 
Assist)..............................315

Dieselpartikelfiltersystem ....330
Systemer til sikker og let 

kørsel...............................332

4-7. Køretips

Tips til vinterkørsel.............338

OM12K97DK.book  Page 185  Friday, October 21, 2016  3:37 PM

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

186

OM12K97DK

4-1. Før kørsel

S. 209, 213

Multidrive
Træd på bremsepedalen, mens du flytter gearvælgeren til D.
(

S. 223)

Slæk parkeringsbremsen. (

S. 234)

Slip bremsepedalen gradvist, og træd forsigtigt på speederen for at
sætte bilen i gang.

Manuel transmission
Træd på koblingen, mens du flytter gearvælgeren til 1.
(

S. 230)

Slæk parkeringsbremsen. (

S. 234)

Løft gradvist foden fra koblingen. Træd samtidig forsigtigt på spee-
deren for at sætte bilen i gang.

Kørsel af bilen

Følgende procedurer skal overholdes for at opnå sikker kørsel.

Start af motoren

Kørsel

1

2
3

1

2
3

OM12K97DK.book  Page 186  Friday, October 21, 2016  3:37 PM

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

187

4-1. Før kørsel

OM12K97DK

4

Kørsel

Multidrive
Træd på bremsepedalen, mens gearvælgeren står på D.

Biler med Stop & Start-system: Hvis Stop & Start-systemet er slået til, slukkes
motoren, hvis du træder på bremsepedalen.

Træk om nødvendigt parkeringsbremsen.

Når bilen skal standses i længere tid, skal du flytte gearvælgeren til P eller
N. (

S. 223)

Manuel transmission
Træd bremsepedalen ned, mens du træder koblingen ned.
Træk om nødvendigt parkeringsbremsen.

Når bilen skal standses i længere tid, skal du flytte gearvælgeren til N.
(

S. 230)

Biler med Stop & Start-system: Hvis Stop & Start-systemet er aktiveret, stand-
ses motoren ved at sætte gearvælgeren på N og slippe koblingspedalen.
(

S. 230)

Standsning

1

2

1
2

OM12K97DK.book  Page 187  Friday, October 21, 2016  3:37 PM

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

188

4-1. Før kørsel

OM12K97DK

Multidrive
Træd på bremsepedalen, mens gearvælgeren står på D.
Aktivér parkeringsbremsen (

S. 234), og sæt gearvælgeren på P

(

S. 223).

Anbring om nødvendigt stopklodser bag hjulene, hvis du parkerer på en
bakke.

Biler uden smart-nøgle: Sluk motoren ved at dreje tændingskontak-
ten til "LOCK".
Biler med smart-nøgle: Tryk på tændingskontakten for at standse
motoren.
Sørg for, at du har nøglen på dig, og lås døren.

Manuel transmission
Træd bremsepedalen ned, mens du træder koblingen ned.
Træk parkeringsbremsen. (

S. 234)

Sæt gearvælgeren i N. (

S. 230)

Sæt gearvælgeren på 1 eller R ved parkering på en bakke. Sæt om nød-
vendigt stopklodser ved hjulene.

Biler uden smart-nøgle: Sluk motoren ved at dreje tændingskontak-
ten til "LOCK".
Biler med smart-nøgle: Tryk på tændingskontakten for at standse
motoren.
Sørg for, at du har nøglen på dig, og lås døren.

Parkering af bilen

1
2

3

4

1
2
3

4

5

OM12K97DK.book  Page 188  Friday, October 21, 2016  3:37 PM

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

189

4-1. Før kørsel

OM12K97DK

4

Kørsel

Multidrive
Træk parkeringsbremsen hårdt, og flyt gearvælgeren til D.
Træd forsigtigt på speederpedalen.
Slæk parkeringsbremsen.

Manuel transmission
Træk parkeringsbremsen, og træd koblingen helt ned. Sæt derefter
gearvælgeren på 1.
Træd forsigtigt på speederen, mens du samtidig løfter foden grad-
vist fra koblingspedalen.
Slæk parkeringsbremsen.

Når du starter på en opadgående skråning

Hjælp til start på bakke (HAC) aktiveres. (

S. 332)

Kørsel i regn

Kør forsigtigt, når det regner. Udsynet er nedsat, ruderne kan dugge til, og
vejen bliver glat.

Kør forsigtigt, hvis det begynder at regne. Vejbanen er særlig glat ved de
første regndråber.

Kør ikke hurtigt på motorvejen i regnvejr. Der kan dannes et lag af vand mel-
lem dækkene og vejbanen. Dette vandlag gør det umuligt at styre og
bremse sikkert.

Motorens omdrejningstal under kørsel (biler med multidrive)

I følgende tilfælde kan motorens omdrejningstal blive højt under kørslen. Dette
skyldes automatisk gearskiftstyring opad eller gearskiftaktivering nedad for at
tilpasse til kørselsforholdene. Det er ikke tegn på en pludselig acceleration.

Det vurderes, at bilen kører op eller ned ad bakke

Når speederen slippes

Når der trædes på bremsepedalen, mens sportskørefunktionen er valgt

Start på en stejl opadgående skråning

1
2
3

1

2

3

OM12K97DK.book  Page 189  Friday, October 21, 2016  3:37 PM

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

190

4-1. Før kørsel

OM12K97DK

Tilkørsel af din nye Toyota

Overhold nedenstående sikkerhedsforanstaltninger for at forlænge bilens
levetid:

De første 300 km:
Undgå kraftige opbremsninger.

De første 800 km:
Undlad at køre med anhænger.

De første 1000 km:
• Undlad at køre med meget høj fart.
• Undgå pludselig acceleration.
• Undgå at køre i lave gear over længere tid.
• Undlad at køre i længere tid ved samme fart.

Kørsel i udlandet

Overhold lovene vedr. bilens indregistrering, og tjek, at det er muligt at købe
den korrekte type brændstof. (

S. 614)

 Tomgangstid før motoren stoppes

Lad motoren gå i tomgang umiddelbart efter kørsel ved høj hastighed eller
bjergkørsel for at undgå, at turboladeren tager skade.

8NR-FTS-motor

1ND-TV- og 1WW-motorer

Kørselsforhold

Tomgangstid

Normal bykørsel

Ikke påkrævet

Kørsel ved høj
hastighed

Konstant hastighed på ca. 
100 km/t

Ca. 1 min.

Bjergkørsel eller kontinuerlig kørsel ved 100 km/t
eller mere (banekørsel etc.) eller kørsel med
anhænger

Ca. 

2 minutter

Kørselsforhold

Tomgangstid

Normal bykørsel

Ikke påkrævet

Kørsel ved høj
hastighed

Konstant hastighed på ca. 
80 km/t

Ca. 

20 sekunder

Konstant hastighed på ca. 
100 km/t

Ca. 1 min.

Bjergkørsel eller kontinuerlig kørsel ved 100 km/t
eller mere (banekørsel etc.)

Ca. 

2 minutter

OM12K97DK.book  Page 190  Friday, October 21, 2016  3:37 PM

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

191

4-1. Før kørsel

OM12K97DK

4

Kørsel

ADVARSEL

Følg nedenstående sikkerhedsforanstaltninger. 
Hvis du ikke gør det, kan det medføre døden eller alvorlige kvæstelser.

Når du starter bilen (biler med multidrive)

Træd altid på bremsepedalen, når du holder stille med motoren kørende.
Dette forhindrer, at bilen ruller.

Under kørslen

Undlad at køre, hvis du ikke er sikker på, hvor bremsepedalen og spee-
derpedalen sidder, for at undgå at træde på den forkerte pedal.
• Hvis du ved et uheld kommer til at træde på speederpedalen i stedet for

bremsepedalen, sker der en pludselig acceleration, hvilket kan forår-
sage en ulykke.

• Når du bakker, skal du muligvis dreje kroppen, hvilket kan gøre det van-

skeligt at betjene pedalerne. Tjek, at du træder på de rigtige pedaler.

• Sørg for at sidde i en korrekt kørestilling, når du kører – selv når bilen

kun bevæger sig langsomt fremad. Så kan du nemlig træde bremse- og
speederpedal korrekt ned.

• Træd på bremsepedalen med din højre fod. Hvis du bruger venstre fod

til at træde på bremsen, kan det forsinke din reaktion i en nødsituation,
hvilket kan medføre en ulykke.

Kør ikke bilen over, og stop den ikke i nærheden af brændbare materialer. 
Udstødningssystemet og udstødningsgasser kan blive meget varme.
Disse varme dele kan forårsage brand, hvis der er brændbart materiale i
nærheden.

Sluk ikke for motoren under normal kørsel. Hvis der slukkes for motoren
under kørsel, kan du stadig styre og bremse bilen, men servoen til begge
systemer vil være slået fra. Det bliver derfor sværere at styre og bremse,
og du bør holde ind til siden så snart, det er muligt. 
I nødstilfælde, fx hvis det er umuligt at stoppe bilen på almindelig vis:

S. 531

Brug motorbremsning (nedgearing) for at holde en sikker hastighed, når
du kører ned ad en stejl skråning. 
Vedvarende brug af bremserne kan føre til overophedning og nedsættelse
af virkeevnen. (

S. 223, 230)

Undlad at indstille rattet, sædet eller de indvendige eller udvendige spejle,
mens du kører. 
Det kan bevirke, at du mister styringen.

Tjek altid, at ingen af passagererne har arme, hoved eller andre kropsdele
uden for bilen.

OM12K97DK.book  Page 191  Friday, October 21, 2016  3:37 PM

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

192

4-1. Før kørsel

OM12K97DK

ADVARSEL

Følg nedenstående sikkerhedsforanstaltninger. 
Hvis du ikke gør det, kan det medføre døden eller alvorlige kvæstelser.

Når du kører på glatte veje

Kraftige opbremsninger, accelerationer og styreudslag kan medføre, at
dækkene slipper grebet på vejbanen, hvilket reducerer din mulighed for at
styre bilen.

Pludselig acceleration, motorbremsning på grund af gearskift eller
ændring af motorhastigheden kan få bilen til at skride ud.

Når du har kørt igennem en vandpyt, skal du træde let på bremsepedalen
for at være sikker på, at bremserne fungerer korrekt. Våde bremseklodser
kan bevirke, at bremserne ikke virker, som de skal. Hvis bremserne i kun
den ene side er våde og dermed ikke fungerer ordentligt, kan bilens sty-
ring blive påvirket.

Når du betjener gearvælgeren

Biler med multidrive: Lad ikke bilen rulle baglæns, mens gearvælgeren
står i et fremadgående gear, og lad ikke bilen rulle fremad, mens gearvæl-
geren står på R.
Dette kan få motoren til at gå i stå eller give dårlige bremse- eller styre-
egenskaber, hvilket kan medføre en ulykke eller skader på bilen.

Biler med multidrive: Flyt ikke gearvælgeren til P, mens bilen er i bevægelse. 
Det kan medføre skader på transmissionen og føre til, at man mister styringen.

Flyt ikke gearvælgeren til R, mens bilen kører fremad. 
Det kan medføre skader på transmissionen og føre til, at man mister styringen.

Flyt ikke gearvælgeren til en køreposition, mens bilen bakker. 
Det kan medføre skader på transmissionen og føre til, at man mister styringen.

Hvis du flytter gearvælgeren til N, mens bilen er i bevægelse, frakobles
hybridsystemet. Motorbremsning er ikke muligt, når N er valgt.

Biler med multidrive: Undgå at flytte gearvælgeren, mens der trædes på
speederen. Hvis gearet skiftes til et andet gear end P eller N, kan det få
bilen til at accellerere uventet hårdt, hvilket kan forårsage en ulykke, der
kan medføre død eller alvorlige kvæstelser.

OM12K97DK.book  Page 192  Friday, October 21, 2016  3:37 PM

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

193

4-1. Før kørsel

OM12K97DK

4

Kørsel

ADVARSEL

Følg nedenstående sikkerhedsforanstaltninger. 
Hvis du ikke gør det, kan det medføre døden eller alvorlige kvæstelser.

Hvis du hører en hvinende eller skrabende lyd (slitageindikatorer for
bremseklodserne)

Få bremseklodserne efterset af en autoriseret Toyota-forhandler/-reparatør
eller andre kvalificerede fagfolk så hurtigt som muligt. 
Hvis bremseklodserne ikke skiftes, når der er behov for det, kan det med-
føre skade på bremseskiverne.
Det er farligt at køre i bilen, hvis bremseklodsernes og/eller bremseskiver-
nes slitagegrænser overskrides.

Når bilen er standset

Gas ikke motoren op. 
Hvis bilen står i et andet gear end P (multidrive) eller N, kan bilen accele-
rere pludseligt og uventet med en ulykke til følge.

Biler med multidrive: For at undgå ulykker, der skyldes, at bilen ruller
fremad eller bagud, skal du altid træde på bremsen, når motoren er i gang,
og om nødvendigt trække parkeringsbremsen.

Hvis bilen standses på en skråning, skal du - for at undgå ulykker, der skyldes,
at bilen ruller fremad eller bagud - altid træde på bremsen og om nødvendigt
aktivere parkeringsbremsen.

Undgå at køre motoren med for høje omdrejninger. 
Hvis motoren køres med høj hastighed, mens bilen står stille, kan det få
udstødningssystemet til at overophede, hvilket kan forårsage en brand,
hvis der er brændbare materialer i nærheden.

OM12K97DK.book  Page 193  Friday, October 21, 2016  3:37 PM

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

194

4-1. Før kørsel

OM12K97DK

ADVARSEL

Følg nedenstående sikkerhedsforanstaltninger. 
Hvis du ikke gør det, kan det medføre døden eller alvorlige kvæstelser.

Når bilen er parkeret

Efterlad ikke briller, lightere, spraydåser eller sodavandsdåser i bilen, når
den står i solen. 
Ellers kan der ske følgende:
• Der kan komme gas ud af lighteren eller spraydåsen, hvilket kan forår-

sage brand.

• Temperaturen i bilen kan få brilleglas af plastik og plastmateriale på bril-

ler til at deformere eller revne.

• Sodavandsdåser kan eksplodere, så indholdet sprøjter ud over bilens inte-

riør og eventuelt fører til en kortslutning i bilens elektriske komponenter.

Efterlad ikke lightere i bilen. Hvis der er en cigarettænder i fx handskerum-
met eller på gulvet, kan den tændes utilsigtet ved læsning af bagage eller
justering af sædet.

Undlad at montere skiver eller lignende på forruden eller de øvrige vin-
duer. Undlad at montere beholdere som f.eks. luftfriskere på instrument-
bordet eller instrumentbrættet. Skiver eller beholdere, der er monteret på
ruden, kan fungere som linser og dermed forårsage en brand i bilen.

Lad ikke en dør eller en rude stå åben, hvis det buede glas er belagt med
metalfilm, fx en sølvfarvet film. Genspejlet sollys kan få glasset til at fun-
gere som en linse, hvilket kan forårsage brand.

Biler med multidrive: Træk altid parkeringsbremsen, flyt gearvælgeren til P,
stands motoren, og lås bilen. 
Efterlad aldrig bilen uden opsyn, mens motoren kører.
Hvis bilen parkeres med gearvælgeren i P, men parkeringsbremsen ikke
er aktiveret, kan bilen begynde at rulle, hvilket kan medføre en ulykke.

Undgå at berøre udstødningsrørene, mens motoren kører, eller lige efter,
at motoren er blevet slukket. 
Det kan give forbrændinger.

OM12K97DK.book  Page 194  Friday, October 21, 2016  3:37 PM

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

195

4-1. Før kørsel

OM12K97DK

4

Kørsel

ADVARSEL

Følg nedenstående sikkerhedsforanstaltninger. 
Hvis du ikke gør det, kan det medføre døden eller alvorlige kvæstelser.

Hvis man tager en lur i bilen

Sluk altid for motoren. I modsat fald kan du ved et uheld komme til at flytte
gearvælgeren eller træde på speederen, hvilket kan forårsage en ulykke
eller brand pga. overophedning af motoren. Hvis bilen er parkeret et sted
med dårlig ventilation, kan der komme udstødningsgas ind i bilen, hvilket
kan forårsage død eller alvorlig sundhedsfare.

Ved bremsning

Kør forsigtigt, når bremserne er våde. 
Når bremserne er våde, er bremselængden forøget. Våde bremser kan
også bevirke, at den ene side af bilen bremser anderledes end den anden.
Desuden kan parkeringsbremsen ikke holde bilen på en sikker måde.

Hvis bremseforstærkeren ikke virker, skal du holde afstand til andre biler
og undgå stejle veje eller skarpe sving, som kræver nedbremsning. 
I sådanne tilfælde er det dog stadig muligt at bremse, men der skal trædes
hårdere på bremsepedalen end normalt. Bremselængden vil også være
forøget. Få bremserne repareret hurtigst muligt.

Bliv ikke ved med at pumpe med bremsepedalen, hvis motoren sætter ud. 
Hver gang du træder på bremsepedalen, bruges der af den oplagrede servore-
serve til bremserne.

Bremsesystemet består af 2 separate hydrauliksystemer: Hvis et af syste-
merne svigter, virker det andet stadig. I et sådant tilfælde skal der trædes
hårdere på bremsepedalen end normalt, og bremselængden forøges. 
Få bremserne repareret hurtigst muligt.

BEMÆRK

Når du kører bilen (biler med multidrive)

Træd ikke på speederpedalen og bremsepedalen samtidig under kørslen,
da dette kan blokere motorens effekt.

Brug ikke speederen, eller træd samtidigt på speederen og bremsepeda-
len for at holde bilen på en bakke.

OM12K97DK.book  Page 195  Friday, October 21, 2016  3:37 PM

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

 

 

 

 

 

Content      ..     8      9      10      11     ..