Toyota Auris (2017 year). Instruction in Danish - part 8

 

  Index      Toyota     Toyota Auris (2017 year) - instruction in Danish

 

Search            copyright infringement  

 

 

 

 

 

 

 

 

Content      ..     6      7      8      9     ..

 

 

Toyota Auris (2017 year). Instruction in Danish - part 8

 

 

141

3-2. Åbning, lukning og låsning af dørene

OM12K97DK

3

Betjen

ing af hver enkel

t kompo

nent

Løft bagklappen opad, mens du
skubber kontakten til bagklapsåb-
neren op.

Bagklappen kan ikke lukkes umid-
delbart efter, at der trykkes på kon-
takten til at åbne bagklappen.

Funktionssignaler

Havariblinket blinker som tegn på, at dørene er blevet låst/låst op ved hjælp
af adgangsfunktionen eller den trådløse fjernbetjening. (Låst: En gang; Låst
op: To gange)

Advarselssummer for åben dør

Hvis en dør eller bagklappen ikke er lukket helt, lyder en summer, når bilen
opnår en hastighed på 5 km/t.
Kun biler med instrument med 2 ringe: Den/de åbne døre(e) eller bagklappen
vises på multi-informationsdisplayet.

Ved lukning af bagklappen

Oplåsning af bagklappen

Sænk bagklappen ved at trække i bagklap-
håndtaget, og sørg for at trykke bagklappen
ned udefra, så den lukker helt.

Pas på ikke at trække bagklappen ud til
en af siderne, når du lukker den vha.
håndtaget.

OM12K97DK.book  Page 141  Friday, October 21, 2016  3:37 PM

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

142

3-2. Åbning, lukning og låsning af dørene

OM12K97DK

Bagagerumslys

Lyset i bagagerummet tændes, når bagklappen åbnes.

Hvis bagklapåbneren ikke virker

Bagklappen kan betjenes indefra.

Fjern afdækningen ved hjælp af en
skruetrækker.
Læg en klud mellem den flade skruetræk-
ker og afdækningen, som vist på illustrati-
onen, for at beskytte afdækningen.

Bevæg håndtaget.

ADVARSEL

Advarsel under kørslen

Bagklappen skal være lukket under kørslen. 
Hvis bagklappen står åben, kan den ramme genstande i nærheden under
kørslen. Eventuel bagage kan også falde ud, hvilket kan forårsage en
ulykke. 
Der kan desuden komme udstødningsgasser ind i bilen, hvilket kan medføre
død eller udgøre en alvorlig sundhedsrisiko. Sørg for at lukke bagklappen,
inden du kører.

Før du kører, skal du sikre dig, at bagklappen er helt lukket. Hvis bagklap-
pen ikke er helt lukket, kan den springe op under kørslen og forårsage en
ulykke.

Lad aldrig nogen sidde i bagagerummet. I tilfælde af en pludselig
opbremsning eller kollision er der risiko for, at vedkommende bliver kvæ-
stet eller dræbt.

1

2

OM12K97DK.book  Page 142  Friday, October 21, 2016  3:37 PM

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

143

3-2. Åbning, lukning og låsning af dørene

OM12K97DK

3

Betjen

ing af hver enkel

t kompo

nent

ADVARSEL

Når der er børn i bilen

Følg nedenstående sikkerhedsforanstaltninger. 
Hvis du ikke gør det, kan det medføre døden eller alvorlige kvæstelser.

Lad ikke børn lege i bagagerummet. 
Hvis et barn ved et uheld bliver låst inde i bagagerummet, kan det få
hedeslag eller andre skader.

Lad ikke børn åbne eller lukke bagklappen. 
Det kan få bagklappen til at bevæge sig uventet, eller barnets hænder,
hoved eller hals kan komme i klemme, når bagklappen lukker.

Betjening af bagklappen

Følg nedenstående sikkerhedsforanstaltninger. 
Undladelse heraf kan betyde, at legemsdele kommer i klemme med døden
eller alvorlig kvæstelse til følge.

Fjern alle tunge ting, som fx sne og is, fra bagklappen, inden du åbner
den. Undladelse heraf kan forårsage, at bagklappen pludselig falder ned
og lukker igen, efter at den er blevet åbnet.

Kontrollér omhyggeligt, at området omkring bilen er frit, når du åbner eller
lukker bagklappen.

Hvis der er personer i nærheden, skal du sikre dig, at de er i sikker
afstand, og gøre dem opmærksom på, at du skal til at åbne eller lukke
bagklappen.

Vær forsigtig, når du åbner eller lukker bagklappen i blæsevejr, da den kan
bevæge sig uventet og ukontrolleret i kraftig vind.

Bagklappen kan lukke pludseligt, hvis
den ikke er helt åben. Det er vanskeli-
gere at åbne eller lukke bagklappen på
en skråning end på et plant underlag.
Derfor skal du undgå, at bagklappen
åbner eller lukker uventet af sig selv.
Sørg for, at bagklappen åbnes helt,
inden bagagerummet tages i brug.

OM12K97DK.book  Page 143  Friday, October 21, 2016  3:37 PM

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

144

3-2. Åbning, lukning og låsning af dørene

OM12K97DK

ADVARSEL

Undlad at trække i og hænge på dæmperen til bagklappen for at lukke den. 
Hvis du gør det, kan det medføre, at hænder eller fingre kommer i
klemme, eller at dæmperen til bagklappen går i stykker og forårsager en
ulykke.

Hvis der er monteret et cykelstativ eller en lignende tung genstand på bag-
klappen, kan den uventet smække i, når den er blevet åbnet, og personers
hænder, hoved eller nakke kan komme i klemme og blive kvæstet. Når der
monteres udstyr på bagklappen, anbefales det at bruge originalt Toyota-til-
behør.

BEMÆRK

Bagklapsdæmpere

Bagklappen er udstyret med dæmpere, der holder bagklappen på plads.
Følg nedenstående sikkerhedsforanstaltninger. 
Undladelse heraf kan ødelægge bagklapsdæmperne og medføre fejl.

Når du lukker bagklappen, skal du være
ekstra forsigtig, så du ikke får fingrene
osv. i klemme.

Tryk let ned på bagklappen udefra, når
du lukker den. Hvis du bruger bagklap-
håndtaget til at lukke bagklappen helt
med, kan hænder eller arme komme i
klemme.

Sæt ikke fremmedlegemer som fx mær-
kater, plastfolie eller klæbestrimler på
dæmperstængerne.

Undlad at berøre dæmperstængerne
med handsker eller andre stofprodukter.

Montér udelukkende originalt Toyota-til-
behør på bagklappen.

Læg ikke din hånd på dæmperen, og
udsæt den ikke for tryk fra siden.

OM12K97DK.book  Page 144  Friday, October 21, 2016  3:37 PM

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

145

3-2. Åbning, lukning og låsning af dørene

OM12K97DK

3

Betjen

ing af hver enkel

t kompo

nent

Låsning og oplåsning af døre (

S. 134)

Låsning og oplåsning af bagklappen (

S. 140)

Start af motoren (

S. 213)

Antennens placering

Smart-nøgle

: Hvis monteret

Følgende betjeninger kan udføres ved blot at have den elektroni-
ske nøgle på sig, som for eksempel i lommen. Føreren bør altid
have den elektroniske nøgle på sig.

Antenner uden for kabinen
Antenner i kabinen
Antenne i bagagerummet
Antenne uden for bagagerummet

1
2
3
4

OM12K97DK.book  Page 145  Friday, October 21, 2016  3:37 PM

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

146

3-2. Åbning, lukning og låsning af dørene

OM12K97DK

Effektiv rækkevidde (områder, hvor den elektroniske nøgle kan registreres)

Alarmer og advarselslamper

Biler med instrument med 3 ringe: Der bruges en kombination af udvendige
og indvendige summere samt advarselslamper til at forhindre tyveri af bilen
og uforudsete uheld som følge af forkert brug. Tag passende forholdsregler,
når en advarselslampe tændes. (

S. 547)

Biler med instrument med 2 ringe: Der bruges en kombination af udvendige
og indvendige summere samt advarselsmeddelelser, som vises i multi-infor-
mationsdisplayet, til at forebygge tyveri af bilen og uheld forårsaget af forkert
betjening. Træf de nødvendige forholdsregler ud fra den viste meddelelse.
(

S. 553)

Hvis der kun lyder en alarm, er omstændighederne og den korrekte frem-
gangsmåde til afhjælpning følgende.

Ved låsning og oplåsning af døre
Systemet kan betjenes, når den
elektroniske nøgle er inden for en
afstand af ca. 0,7 m fra et udven-
digt fordørshåndtag og bagklap-
pen. (Kun de døre, der kan
registrere nøglen, kan betjenes).

Ved start af motoren eller ændring af tændingskontaktens funktioner
Systemet kan betjenes, når den elektroniske nøgle befinder sig i
bilen.

Alarm

Situation

Afhjælpning

Udvendig summer lyder
én gang i 5 sekunder

Biler med instrument
med 3 ringe: Der blev
gjort et forsøg på at låse
dørene ved hjælp af
smart-nøglen, mens den
elektroniske nøgle sta-
dig befandt sig i bilen.

Fjern den elektroniske
nøgle fra bilen, og lås
dørene igen.

Der blev gjort et forsøg
på at låse bilen, mens
en af dørene stod åben.

Luk alle døre, og lås
dørene igen.

Den indvendige sum-
mer lyder konstant

Tændingskontakten
blev sat på ACCES-
SORY, mens førerdøren
stod åben (eller førerdø-
ren blev åbnet, mens
tændingskontakten stod
på ACCESSORY).

Slå tændingskontakten
fra, og luk førerdøren.

OM12K97DK.book  Page 146  Friday, October 21, 2016  3:37 PM

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

147

3-2. Åbning, lukning og låsning af dørene

OM12K97DK

3

Betjen

ing af hver enkel

t kompo

nent

*

: Biler med multidrive

Biler med instrument
med 3 ringe: Den ind-
vendige summer lyder
én gang, og den udven-
dige summer lyder én
gang i 5 sekunder

Der blev gjort et forsøg
på at låse en af fordø-
rene ved at åbne en
dør og sætte den ind-
vendige låseknap i låst
position og derefter
lukke døren ved at
trække i det udvendige
håndtag, mens den
elektroniske nøgle sta-
dig befandt sig i bilen.

Fjern den elektroniske
nøgle fra bilen, og lås
dørene igen.

Biler med instrument
med 3 ringe: Den ind-
vendige summer lyder
konstant

*

Førerdøren er blevet
åbnet, mens gearvæl-
geren stod i en anden
position end P, og tæn-
dingskontakten ikke var
slået fra.

Sæt gearvælgeren på P.

Alarm

Situation

Afhjælpning

OM12K97DK.book  Page 147  Friday, October 21, 2016  3:37 PM

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

148

3-2. Åbning, lukning og låsning af dørene

OM12K97DK

Når indikatoren for smart-nøglen blinker gult (biler med instrument med
3 ringe), eller "Check entry & start system." vises på multi-informations-
displayet (biler med instrument med 2 ringe)

Der kan være fejl i systemet. Få omgående bilen efterset af en autoriseret
Toyota-forhandler/-reparatør eller andre kvalificerede fagfolk.

Batterisparefunktion

Batterisparefunktionen aktiveres for at forhindre afladning af batteriet i den
elektroniske nøgle og bilens batteri, hvis bilen ikke skal benyttes i længere tid.

I nedenstående situationer kan det tage lidt tid, før smart-nøglen låser
dørene op.
• Den elektroniske nøgle har befundet sig uden for bilen i en afstand af ca.

2 m fra bilen i 10 minutter eller længere.

• Smart-nøglen har ikke været brugt i 5 dage eller længere.

Hvis smart-nøglen ikke har været i brug i 14 dage eller længere, kan bilens
døre kun låses op ved førerdøren. Du skal i så fald gribe om håndtaget på
førerdøren eller låse dørene op med den trådløse fjernbetjening eller den
mekaniske nøgle.

Batterisparefunktion for den elektroniske nøgle

Når batterisparefunktionen er aktiveret,
minimeres afladningen af batteriet ved at
den elektroniske nøgles modtagelse af
radiobølger stoppes.

Tryk to gange på 

, mens 

 hol-

des inde. Kontrollér, at indikatoren for den
elektroniske nøgle blinker 4 gange. 
Smart-nøglen kan ikke bruges, når batte-
risparefunktionen  er  aktiveret. Annullér
funktionen ved at trykke på en vilkårlig
knap på den elektroniske nøgle.

OM12K97DK.book  Page 148  Friday, October 21, 2016  3:37 PM

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

149

3-2. Åbning, lukning og låsning af dørene

OM12K97DK

3

Betjen

ing af hver enkel

t kompo

nent

Forhold, som har betydning for betjeningen

Smart-nøglen benytter svage radiobølger. I nedenstående situationer kan
kommunikationen mellem den elektroniske nøgle og bilen blive forstyrret og
forhindre, at smart-nøglen, den trådløse fjernbetjening og startspærren fun-
gerer korrekt. 
(Afhjælpning: 

S. 591)

Når batteriet i den elektroniske nøgle er afladet

Nær et tv-tårn eller elkraftværk, en benzinstation, radiostation, storskærm,
lufthavn eller et andet anlæg, som udsender kraftige radiobølger eller elek-
trisk støj

Hvis man går med en transportabel radio, mobiltelefon, trådløs telefon eller
andet trådløst kommunikationsudstyr

Hvis den elektroniske nøgle er i kontakt med eller dækkes af en af de føl-
gende metalgenstande
• Kort med påsat alufolie
• Cigaretpakker med indvendig alufolie
• Metalpunge eller -tasker
• Mønter
• Håndvarmere af metal
• Medier som fx cd'er og dvd'er

Hvis en anden trådløs nøgle (som udsender radiobølger) benyttes i nærheden

Hvis man bærer den elektroniske nøgle sammen med følgende ting, som
udsender radiobølger
• En elektronisk nøgle til en anden bil eller en trådløs nøgle, som udsender

radiobølger

• Pc'er eller håndholdte computere (PDA'er)
• Digitale afspillere
• Bærbare spillekonsoller

Hvis bagruden er forsynet med en toning, som indeholder metal, eller der er
fastgjort metalgenstande til bagruden

Når den elektroniske nøgle anbringes i nærheden af en batterioplader eller
elektroniske enheder

OM12K97DK.book  Page 149  Friday, October 21, 2016  3:37 PM

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

150

3-2. Åbning, lukning og låsning af dørene

OM12K97DK

Bemærkning til adgangsfunktionen

Selv når den elektroniske nøgle er inden for sin effektive rækkevidde (regi-
streringsområdet), kan det i nedenstående tilfælde ske, at systemet ikke
fungerer korrekt:
• Den elektroniske nøgle er for tæt på ruden eller det udvendige dørhånd-

tag, nær jorden eller et højt sted, når dørene låses eller låses op.

• Den elektroniske nøgle er nær jorden eller et højt sted eller for tæt på

midten af bagkofangeren, når bagklappen åbnes.

• Den elektroniske nøgle befinder sig på instrumentbordet, på bagagedæk-

kenet eller gulvet eller i dørlommerne eller handskerummet, når motoren
startes, eller tændingskontaktens tilstand ændres.

Efterlad ikke den elektroniske nøgle oven på instrumentbordet eller nær dør-
lommerne, når bilen forlades. Afhængigt af modtageforholdene for radiobølger
kan nøglen blive registreret af antennen uden for kabinen. Derved er det muligt
at låse døren udefra, og den elektroniske nøgle kan blive låst inde i bilen.

Så længe den elektroniske nøgle er inden for den effektive rækkevidde, kan
dørene låses og låses op af hvem som helst. Men det er kun de døre, der
registrerer den elektroniske nøgle, der kan bruges til at låse bilen op.

Selvom den elektroniske nøgle ikke befinder sig inde i bilen, kan det være
muligt at starte motoren, hvis den elektroniske nøgle er nær vinduet.

Dørene kan låse op eller låse, hvis der sprøjter en stor mængde vand på
dørhåndtaget, som fx i regnvejr eller i en vaskehal, hvis den elektroniske
nøgle er inden for den effektive rækkevidde. (Dørene låser automatisk efter
ca. 30 sek., såfremt de ikke åbnes og lukkes).

Hvis den trådløse fjernbetjening benyttes til at låse dørene, når den elektro-
niske nøgle er nær bilen, kan døren muligvis ikke låses op ved hjælp af
adgangsfunktionen. (Benyt den trådløse fjernbetjening til at låse dørene op.)

Dørene kan muligvis ikke låses/låses op, hvis du har handsker på, når du
berører låse-/oplåsningssensoren.

Når du låser dørene vha. låsesensoren, afgives der registreringssignaler én
eller to gange efter hinanden. Derefter afgives der ingen registreringssignaler.

Hvis dørhåndtaget bliver vådt, mens den elektroniske nøgle er inden for sin
effektive rækkevidde, kan døren låse og låse op flere gange. Følg i så fald
følgende afhjælpningstrin, når bilen skal vaskes:
• Anbring den elektroniske nøgle et sted, der har en afstand på mindst 2 m

til bilen. (Pas på, at nøglen ikke bliver stjålet).

• Indstil den elektroniske nøgle til batterisparefunktion for at deaktivere

smart-nøglen. (

S. 148)

OM12K97DK.book  Page 150  Friday, October 21, 2016  3:37 PM

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

151

3-2. Åbning, lukning og låsning af dørene

OM12K97DK

3

Betjen

ing af hver enkel

t kompo

nent

Biler med instrument med 3 ringe: Hvis den elektroniske nøgle befinder sig
inde i bilen, og et dørhåndtag bliver vådt under en bilvask, lyder der en sum-
mer uden for bilen. Slå alarmen fra ved at låse alle døre.

Biler med instrument med 2 ringe: Hvis den elektroniske nøgle befinder sig
inde i bilen, og et dørhåndtag bliver vådt under en bilvask, vises der muligvis
en meddelelse i multi-informationsdisplayet, og der lyder en summer uden
for bilen. Slå alarmen fra ved at låse alle døre.

Låsesensoren fungerer muligvis ikke korrekt, hvis den kommer i kontakt
med is, sne, mudder osv. Rengør låsesensoren og forsøg igen.

En pludselig betjening af håndtaget eller betjening af håndtaget lige efter, at
nøglen er kommet inden for den effektive rækkevidde, kan forhindre, at
dørene kan låses op. Berør døroplåsningssensoren, og kontrollér at dørene
er låst op, inden der trækkes i håndtaget igen.

Hvis der er en anden elektronisk nøgle inden for registreringsområdet, kan det
vare lidt længere tid, før dørene låses op, efter at du har taget fat i dørhåndtaget.

Når der ikke køres i bilen i længere perioder

For at forebygge tyveri må den elektroniske nøgle ikke efterlades inden for
en afstand af 2 meter fra bilen.

Smart-nøglen kan deaktiveres på forhånd. (

S. 630)

Korrekt betjening af systemet

Sørg for at have den elektroniske nøgle på dig, når du betjener systemet. Lad
ikke den elektroniske nøgle være for tæt på bilen, når du betjener systemet
uden for bilen. 
Afhængigt af den elektroniske nøgles placering og holderetning kan det ske,
at nøglen ikke registreres korrekt, og systemet ikke fungerer rigtigt. (Alarmen
kan sætte vilkårligt i gang, eller det kan ske, at dørlåsningsforhindringen ikke
fungerer).

Hvis smart-nøglen ikke fungerer korrekt

Låsning og oplåsning af døre: Brug den mekaniske nøgle. (

S. 591)

Start af motoren: 

S. 592

Individuel tilpasning

Indstillingerne (fx smart-nøgle) kan ændres. 
(Funktioner, der kan tilpasses: 

S. 630)

Hvis smart-nøglen er blevet deaktiveret i en tilpasset indstilling

Låsning og oplåsning af døre: 
Brug den trådløse fjernbetjening eller mekaniske nøgle. (

S. 134, 591)

Start af motoren og ændring af tændingskontaktens funktioner: 

S. 592

Standsning af motoren: 

S. 215

OM12K97DK.book  Page 151  Friday, October 21, 2016  3:37 PM

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

153

3-2. Åbning, lukning og låsning af dørene

OM12K97DK

3

Betjen

ing af hver enkel

t kompo

nent

OM12K97DK.book  Page 153  Friday, October 21, 2016  3:37 PM

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

155

3-2. Åbning, lukning og låsning af dørene

OM12K97DK

3

Betjen

ing af hver enkel

t kompo

nent

OM12K97DK.book  Page 155  Friday, October 21, 2016  3:37 PM

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

157

3-2. Åbning, lukning og låsning af dørene

OM12K97DK

3

Betjen

ing af hver enkel

t kompo

nent

OM12K97DK.book  Page 157  Friday, October 21, 2016  3:37 PM

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

159

3-2. Åbning, lukning og låsning af dørene

OM12K97DK

3

Betjen

ing af hver enkel

t kompo

nent

OM12K97DK.book  Page 159  Friday, October 21, 2016  3:37 PM

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

161

3-2. Åbning, lukning og låsning af dørene

OM12K97DK

3

Betjen

ing af hver enkel

t kompo

nent

Hereby, Toyota Motor Corporation, declares that this TMLF10-51 is in compliance with 

the essential requirements and other relevant provisions of Directive 1999/5/EC.

Toyota Motor Corporation vakuuttaa täten että TMLF10-51 tyyppinen laite on direktiivin 

1999/5/EY oleellisten vaatimusten ja sitä koskevien direktiivin muiden ehtojen 

mukainen.

Hierbij verklaart Toyota Motor Corporation dat het toestel TMLF10-51 in 

overeenstemming is met de essentiële eisen en de andere relevante bepalingen van 

richtlijn 1999/5/EG.

Par la présente Toyota Motor Corporation déclare que l'appareil TMLF10-51 est 

conforme aux exigences essentielles et aux autres dispositions pertinentes de la 

directive 1999/5/CE.

Härmed intygar Toyota Motor Corporation att denna TMLF10-51 står I 

överensstämmelse med de väsentliga egenskapskrav och övriga relevanta 

bestämmelser som framgår av direktiv 1999/5/EG.

 

Undertegnede Toyota Motor Corporation erklærer herved, at følgende udstyr 

TMLF10-51 overholder de væsentlige krav og øvrige relevante krav i direktiv 

1999/5/EF.

 

Hiermit erklärt Toyota Motor Corporation, dass sich das Gerät TMLF10-51 in 

Übereinstimmung mit den grundlegenden Anforderungen und den übrigen 

einschlägigen Bestimmungen der Richtlinie 1999/5/EG befindet.

ȂǼ

 

ȉǾȃ

 

ȆǹȇȅȊȈǹ

 Toyota Motor Corporation 

ǻǾȁȍȃǼǿ

 

ȅȉǿ

 TMLF10-51 

ȈȊȂȂȅȇĭȍȃǼȉǹǿ

 

ȆȇȅȈ

 

ȉǿȈ

 

ȅȊȈǿȍǻǼǿȈ

 

ǹȆǹǿȉǾȈǼǿȈ

 

Ȁǹǿ

 

ȉǿȈ

 

ȁȅǿȆǼȈ

 

ȈȋǼȉǿȀǼȈ

 

ǻǿǹȉǹȄǼǿȈ

 

ȉǾȈ

 

ȅǻǾīǿǹȈ

 1999/5/EK. 

Con la presente Toyota Motor Corporation dichiara che questo TMLF10-51 è conforme 

ai requisiti essenziali ed alle altre disposizioni pertinenti stabilite dalla direttiva 

1999/5/CE.

 

Por medio de la presente Toyota Motor Corporation declara que el TMLF10-51 cumple 

con los requisitos esenciales y cualesquiera otras disposiciones aplicables o exigibles 

de la Directiva 1999/5/CE.

 

Toyota Motor Corporation declara que este TMLF10-51 está conforme com os 

requisitos essenciais e outras disposições da Directiva 1999/5/CE.

Hawnhekk, Toyota Motor Corporation, jiddikjara li dan TMLF10-51 jikkonforma 

mal-

ƫ

ti

ƥ

ijiet essenzjali u ma provvedimenti o

ƫ

rajn relevanti li hemm fid-Dirrettiva 

1999/5/EC.

 

OM12K97DK.book  Page 161  Friday, October 21, 2016  3:37 PM

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

 

 

 

 

 

Content      ..     6      7      8      9     ..