Toyota Auris (2017 year). Instruction in Danish - part 7

 

  Index      Toyota     Toyota Auris (2017 year) - instruction in Danish

 

Search            copyright infringement  

 

 

 

 

 

 

 

 

Content      ..     5      6      7      8     ..

 

 

Toyota Auris (2017 year). Instruction in Danish - part 7

 

 

119

2. Instrumentgruppe

OM12K97DK

2

Instru

me
ntgrupp

e

Tryk på knappen "CAR" på navi-
gations-/multimediesystemet.

Vælg "Køretursoplysninger".

Skærmbilledet "Triptællerinformation"

Den gennemsnitlige hastig-
hed, siden motoren blev startet.
Rækkevidde (

S. 120)

Brændstofforbrug i de sidste
15 minutter
Hvor lang tid, der er gået,
siden motoren blev startet.
Nulstilling af forbrugsdata

Biler uden smart-nøgle:
Det gennemsnitlige brændstofforbrug i de sidste 15 minutter er ind-
delt med farve i tidligere gennemsnit og gennemsnit, siden tæn-
dingskontakten sidst blev sat på "ON". Brug det viste
gennemsnitlige brændstofforbrug som en baggrundsoplysning. 
Biler med smart-nøgle:
Det gennemsnitlige brændstofforbrug i de sidste 15 minutter er ind-
delt med farve i tidligere gennemsnit og gennemsnit, siden tæn-
dingskontakten sidst blev sat på IGNITION ON. Brug det viste
gennemsnitlige brændstofforbrug som en baggrundsoplysning.

Billedet er kun et eksempel.

Triptællerinformation

1

2

1

2
3

4

5

OM12K97DK.book  Page 119  Friday, October 21, 2016  3:37 PM

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

120

2. Instrumentgruppe

OM12K97DK

Tryk på knappen "CAR" på navi-
gations-/multimediesystemet.

Vælg "Tidligere data".

Skærmbillledet "Tidligere data"

Bedste registrerede brænd-
stofforbrug
Tidligere brændstofforbrugs-
registrering
Gennemsnitligt brændstoffor-
brug
Opdatering af dataene for gen-
nemsnitligt brændstofforbrug
Nulstilling af tidligere data

Historikken for det gennemsnitlige brændstofforbrug er farveinddelt i tid-
ligere gennemsnit og gennemsnitligt brændstofforbrug siden seneste
opdatering. Brug det viste gennemsnitlige brændstofforbrug som en
baggrundsoplysning.

Billedet er kun et eksempel.

Opdatering af tidligere data

Opdater det gennemsnitlige brændstofforbrug ved at vælge "Opdatering" for
at måle det aktuelle brændstofforbrug igen.

Nulstilling af dataene

Dataene for brændstofforbruget kan slettes ved at vælge "Slet".

Rækkevidde

Viser den anslåede maks. distance, der kan tilbagelægges med den reste-
rende mængde brændstof.
Denne distance er beregnet ud fra dit gennemsnitlige brændstofforbrug. 
Det betyder, at den faktiske distance, der kan tilbagelægges, kan afvige fra
den viste.

Tidligere data

1

2

1

2

3

4

5

OM12K97DK.book  Page 120  Friday, October 21, 2016  3:37 PM

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

122

OM12K97DK

3-1. Information om nøgler

Følgende nøgler leveres sammen med bilen:

Biler uden smart-nøgle (type A)

Nøgler

Betjening af den trådløse fjernbe-
tjeningsfunktion (

S. 123)

Nøglenummerplade

Biler uden smart-nøgle (type B)

Nøgle (med en trådløs fjernbe-
tjeningsfunktion)

Betjening af den trådløse fjernbe-
tjeningsfunktion (

S. 123)

Nøgle (uden en trådløs fjernbe-
tjeningsfunktion)
Nøglenummerplade

Biler med smart-nøgle

Elektroniske nøgler

• Betjening af smart-nøglen

(

S. 145)

• Betjening af den trådløse fjern-

betjeningsfunktion (

S. 123)

Mekaniske nøgler
Nøglenummerplade

Nøgler

Nøgler

1

2

1

2

3

1

2
3

OM12K97DK.book  Page 122  Friday, October 21, 2016  3:37 PM

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

123

3-1. Information om nøgler

OM12K97DK

3

Betjen

ing af hver enkel

t kompo

nent

Biler uden smart-nøgle

Låser alle døre (

S. 134)

Låser bagklappen op 
(

S. 140)

Låser alle døre op (

S. 134)

Biler med smart-nøgle

Låser alle døre (

S. 134)

Låser alle døre op (

S. 134)

Trådløs fjernbetjening

1
2

3

1
2

OM12K97DK.book  Page 123  Friday, October 21, 2016  3:37 PM

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

124

3-1. Information om nøgler

OM12K97DK

Udløsning

Tryk på knappen for at udløse nøg-
len.

Indklapning

Luk nøglen ved at trykke på knap-
pen og vippe nøglen ind.

For at tage den mekaniske nøgle ud
skal du trykke på udløserknappen.

Den mekaniske nøgle kan kun ind-
sættes på én måde, da nøglen kun
har riller på den ene side. Hvis
nøglen ikke kan sættes ind i en
låsecylinder, skal du vende den om
og prøve igen.

Opbevar den mekaniske nøgle i den elektroniske nøgle efter brug. Bring
den mekaniske nøgle med dig sammen med den elektroniske nøgle. Hvis
batteriet til den elektroniske nøgle er afladet, eller hvis adgangsfunktionen
ikke virker korrekt, skal du bruge den mekaniske nøgle. (

S. 591)

Hvis du mister nøglerne

Nye originale kan bestilles hos en autoriseret Toyota-forhandler/-reparatør
eller andre kvalificerede fagfolk ved at bruge den anden nøgle (biler uden
smart-nøgle) eller en mekanisk nøgle (biler med smart-nøgle) og nøglenum-
meret, der er stemplet ind i nøglens nummerplade. Opbevar pladen et sikkert
sted, fx i din pung, aldrig i bilen.

Brug af nøglen (biler uden smart-nøgle)

1

2

Brug af den mekaniske nøgle (biler med smart-nøgle)

OM12K97DK.book  Page 124  Friday, October 21, 2016  3:37 PM

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

125

3-1. Information om nøgler

OM12K97DK

3

Betjen

ing af hver enkel

t kompo

nent

Under flyrejser

Hvis du medbringer en nøgle med trådløs fjernbetjeningsfunktion på en fly-
rejse, skal du passe på, at du ikke kommer til at trykke på nøglens knapper,
når du er ombord på flyet. Hvis du har nøglen med i tasken, skal du sikre dig,
at knapperne ikke kan trykkes ind utilsigtet. Ved tryk på en knap er der risiko
for, at nøglen udsender radiobølger, som kan forstyrre flyets funktion.

Forhold, som har betydning for smart-nøglens og den trådløse fjernbe-
tjenings funktion

Biler uden smart-nøgle

Den trådløse fjernbetjeningsfunktion virker muligvis ikke normalt i følgende
situationer:

Hvis batteriet i den trådløse nøgle er afladet

Nær et tv-tårn, en radiostation, et elkraftværk, en lufthavn eller et andet
anlæg, der udsender kraftige radiobølger

Hvis man har en transportabel radio, mobiltelefon eller andet trådløst kom-
munikationsudstyr på sig

Hvis der er flere trådløse nøgler i umiddelbar nærhed

Hvis den trådløse nøgle har berøring med eller er dækket af en metalgenstand

Hvis en trådløs nøgle (som udsender radiobølger) benyttes i nærheden

Hvis den trådløse nøgle er blevet efterladt i nærheden af et elektrisk apparat
som fx en pc

Hvis bagruden er forsynet med en toning, som indeholder metal, eller der er
fastgjort metalgenstande til bagruden

Biler med smart-nøgle

S. 149

OM12K97DK.book  Page 125  Friday, October 21, 2016  3:37 PM

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

126

3-1. Information om nøgler

OM12K97DK

Afladning af batteriet i nøglen

Biler uden smart-nøgle

Hvis den trådløse fjernbetjeningsfunktion ikke virker, kan det skyldes, at bat-
teriet er afladet. Udskift batteriet ved behov. (

S. 505)

Biler med smart-nøgle

Batteriets standardlevetid er 1 til 2 år.

Hvis batteriniveauet bliver lavt, lyder der en alarm i kabinen, når motoren
stopper. (

S. 547)

Da den elektroniske nøgle altid modtager radiobølger, vil batteriet blive afladet,
selvom den elektroniske nøgle ikke er i brug. Nedenstående symptomer indike-
rer, at den elektroniske nøgle kan blive afladet. Udskift batteriet ved behov.
(

S. 505)

• Smart-nøglen eller den trådløse fjernbetjening fungerer ikke.
• Registreringsområdet bliver mindre.
• Lysdioden på nøglen tænder ikke.

For at undgå alvorlig beskadigelse må den elektroniske nøgle ikke efterla-
des inden for en afstand af 1 meter til følgende elektriske apparater, som
udvikler et magnetfelt:
• Tv-apparater
• Pc'er
• Mobiltelefoner, trådløse telefoner og batteriopladere
• Opladere til mobiltelefoner eller trådløse telefoner
• Bordlamper
• Induktionskogeplader

Når batteriet i nøglen er helt afladet

S. 505

Bekræftelse af antallet af registrerede nøgler (biler med smart-nøgle)

Det er muligt at få bekræftet antallet af nøgler, der er registreret til bilen. Kon-
takt en autoriseret Toyota-forhandler/-reparatør eller andre kvalificerede fag-
folk for nærmere oplysninger.

Hvis en forkert nøgle anvendes (undtagen venstrestyrede biler uden
smart-nøgle)

Nøglen kan drejes frit (den indvendige mekanisme er isoleret).

Individuel tilpasning

Indstillingerne (fx trådløst fjernbetjeningssystem) kan ændres. 
(Funktioner, der kan tilpasses: 

S. 630)

OM12K97DK.book  Page 126  Friday, October 21, 2016  3:37 PM

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

133

3-1. Information om nøgler

OM12K97DK

3

Betjen

ing af hver enkel

t kompo

nent

BEMÆRK

Forebyggelse af skade på nøglen

Undlad at tabe nøglen eller udsætte den for hårde stød. Pas også på, at
den ikke bliver bøjet.

Udsæt ikke nøglen for høje temperaturer gennem længere tid.

Lad ikke nøglen blive våd, og vask den ikke i en ultralydsrenser eller lignende.

Undlad at fastgøre metal- eller magnetiske materialer til nøglen eller at
placere den i nærheden af sådanne materialer.

Skil ikke nøglerne ad.

Sæt ikke klistermærker eller lign. på den elektroniske nøgle og nøglen
(med en trådløs fjernbetjeningsfunktion).

Biler med smart-nøgle: Læg ikke nøglerne i nærheden af genstande, der pro-
ducerer magnetfelter, fx fjernsynsapparater, audiosystemer, induktionskoge-
plader eller elektrisk medicinsk udstyr som fx lavfrekvent behandlingsudstyr.

Når du har den elektroniske nøgle på dig (biler med smart-nøgle)

Hold den elektroniske nøgle på en afstand af 10 cm eller mere fra elektrisk
udstyr, der er tændt. Radiobølger fra elektrisk udstyr nærmere end 10 cm
fra den elektroniske nøgle kan påvirke nøglen, så den ikke fungerer korrekt.

Hvis smart-nøglen ikke fungerer korrekt, eller der er andre problemer
med nøgler (biler med smart-nøgle)

Bring bilen og alle de elektroniske nøgler, der fulgte med bilen, til en autori-
seret Toyota-forhandler/-reparatør eller andre kvalificerede fagfolk.

Når du mister en elektronisk nøgle (biler med smart-nøgle)

Hvis du ikke finder den elektroniske nøgle igen, øges risikoen for at bilen
bliver stjålet væsentligt. Kontakt straks en autoriseret Toyota-forhandler/-
reparatør eller andre kvalificerede fagfolk, og medbring alle de tilbagevæ-
rende elektroniske nøgler, der fulgte med bilen.

OM12K97DK.book  Page 133  Friday, October 21, 2016  3:37 PM

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

134

OM12K97DK

3-2. Åbning, lukning og låsning af dørene

Adgangsfunktion (biler med smart-nøgle)

Bær den elektroniske nøgle på dig for at aktivere denne funktion.

Tag fat i fordørens håndtag
for at låse alle døre op.

Sørg for at berøre sensoren bag
på håndtaget.
Dørene kan ikke låses op igen i
3 sekunder, efter at de er blevet
låst.

Berør låsesensoren (fordyb-
ningen på fordørens hånd-
tag) for at låse alle dørene.

Kontrollér, at døren er sikkert låst.

Trådløs fjernbetjening

Biler uden smart-nøgle

Låser alle døre

Kontrollér, at døren er sikkert
låst.

Låser alle døre op

Sidedøre

Oplåsning og låsning af dørene udefra

1

2

1

2

OM12K97DK.book  Page 134  Friday, October 21, 2016  3:37 PM

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

135

3-2. Åbning, lukning og låsning af dørene

OM12K97DK

3

Betjen

ing af hver enkel

t kompo

nent

Biler med smart-nøgle

Låser alle døre

Kontrollér, at døren er sikkert
låst.

Låser alle døre op

Nøgle

Når du drejer nøglen, aktiveres dørene på følgende måde:

Biler uden smart-nøgle

Låser alle døre
Låser alle døre op

Biler med smart-nøgle

Dørene kan også låses og låses op med den mekaniske nøgle.
(

S. 591)

Funktionssignaler

Havariblinket blinker som tegn på, at dørene er blevet låst/låst op ved hjælp
af adgangsfunktionen eller den trådløse fjernbetjening. (Låst: En gang; Låst
op: To gange)

1

2

1
2

OM12K97DK.book  Page 135  Friday, October 21, 2016  3:37 PM

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

136

3-2. Åbning, lukning og låsning af dørene

OM12K97DK

Sikkerhedsfunktion

Biler uden smart-nøgle

Hvis en dør ikke åbnes i løbet af ca. 30 sekunder efter, at bilen er låst op med
den trådløse fjernbetjening, låser sikkerhedsfunktionen automatisk bilen igen.

Biler med smart-nøgle

Hvis en dør ikke åbnes i løbet af ca. 30 sekunder efter, at bilen er låst op med
adgangsfunktionen eller den trådløse fjernbetjening, låser sikkerhedsfunktio-
nen automatisk bilen igen. (Alt efter, hvor den elektroniske nøgle er, registreres
den dog muligvis som værende i bilen. I så fald er bilen måske ulåst).

Hvis døren ikke kan låses via låsesensoren på overfladen af fordørens
håndtag (biler med smart-nøgle)

Summer for dørlåsning (biler med en smart-nøgle)

Hvis du forsøger at låse dørene med adgangsfunktionen eller den trådløse fjernbe-
tjening, og en dør ikke er helt lukket, lyder en summer vedvarende i 5 sekunder.
Luk døren helt for at stoppe summeren, og lås dørene igen.

Alarm (hvis monteret)

Når dørene låses ved hjælp af adgangsfunktionen eller fjernbetjeningen, akti-
veres alarmsystemet. (

S. 87)

Smart-nøglen eller den trådløse fjernbetjening fungerer ikke korrekt

Biler med smart-nøgle: Brug den mekaniske nøgle til at låse dørene og låse
dem op. (

S. 591)

Udskift nøglens batteri, hvis det bliver afladet. (

S. 505)

Berør låsesensoren med håndfladen.

OM12K97DK.book  Page 136  Friday, October 21, 2016  3:37 PM

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

137

3-2. Åbning, lukning og låsning af dørene

OM12K97DK

3

Betjen

ing af hver enkel

t kompo

nent

Dørlåskontakt

Låser alle døre
Låser alle døre op

Knapper til låsning indefra

Låser døren
Låser døren op

Fordørene kan åbnes ved at
trække i de indvendige hånd-
tag, også selvom låseknapperne
er i låseposition.

Flyt den indvendige låseknap til låseposition.
Luk døren, mens du trækker i dørhåndtaget.

Biler uden smart-nøgle

Døren kan ikke låses, hvis nøglen sidder i tændingskontakten.

Biler med smart-nøgle

Døren kan ikke låses, hvis tændingskontakten står på ACCESSORY eller
IGNITION ON, eller hvis den elektroniske nøgle er efterladt inde i bilen.

Nøglen registreres muligvis ikke korrekt, og døren låses muligvis.

Oplåsning og låsning af dørene indefra

1
2

1
2

Låsning af fordørene udefra uden nøgle

1
2

OM12K97DK.book  Page 137  Friday, October 21, 2016  3:37 PM

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

138

3-2. Åbning, lukning og låsning af dørene

OM12K97DK

Døren kan ikke åbnes indefra, når
låsen er slået til.

Lås op
Lås

Disse låse kan slås til for at forhin-
dre børn i at åbne de bageste side-
døre. Tryk ned på hver af
kontakterne i de bageste sidedøre
for at låse begge døre.

Advarselssummer for åben dør

Hvis en dør eller bagklappen ikke er lukket helt, lyder en summer, når bilen
opnår en hastighed på 5 km/t.
Kun biler med instrument med 2 ringe: Den/de åbne døre(e) eller bagklappen
vises på multi-informationsdisplayet.

Forhold, som har betydning for smart-nøglens og den trådløse fjernbe-
tjenings funktion

Biler uden smart-nøgle

S. 125

Biler med smart-nøgle

S. 149

Børnesikring på bageste sidedør

1
2

OM12K97DK.book  Page 138  Friday, October 21, 2016  3:37 PM

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

139

3-2. Åbning, lukning og låsning af dørene

OM12K97DK

3

Betjen

ing af hver enkel

t kompo

nent

ADVARSEL

Forebyggelse af uheld

Overhold nedenstående sikkerhedsforanstaltninger, når du kører bilen. 
Undladelse af dette kan medføre, at en dør går op, og en passager slynges
ud af bilen, med døden eller alvorlige kvæstelser til følge.

Kontrollér, at alle døre er ordentligt lukket og låst.

Træk ikke i det indvendige håndtag på dørene, mens du kører. 
Vær særligt forsigtig med førerdøren og passagerdøren, da døren kan
åbnes, selvom den indvendige låseknap er i låst position.

Slå børnesikringen på de bageste sidedøre til, hvis der er børn på bagsæderne.

OM12K97DK.book  Page 139  Friday, October 21, 2016  3:37 PM

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

140

3-2. Åbning, lukning og låsning af dørene

OM12K97DK

Kontakt til dørlås

S. 137

Adgangsfunktion (biler med smart-nøgle)

Tryk på knappen for at låse
bagklappen op.

Døren kan ikke låses op igen i
3 sekunder, efter at den er ble-
vet låst.

Tryk på knappen for at låse
bagklappen.

Kontrollér, at døren er sikkert låst.

Trådløs fjernbetjening

Biler uden smart-nøgle

Låser alle døre

Kontrollér, at døren er sikkert låst.

Låser bagklappen op

Biler med smart-nøgle

S. 134

Nøgle

S. 135

Bagklap

Bagklappen kan låses/oplåses og åbnes på følgende måder.

Oplåsning og låsning af bagklappen

1

2

1

2

OM12K97DK.book  Page 140  Friday, October 21, 2016  3:37 PM

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

 

 

 

 

 

Content      ..     5      6      7      8     ..