Toyota Auris (2017 year). Instruction in Danish - part 6

 

  Index      Toyota     Toyota Auris (2017 year) - instruction in Danish

 

Search            copyright infringement  

 

 

 

 

 

 

 

 

Content      ..     4      5      6      7     ..

 

 

Toyota Auris (2017 year). Instruction in Danish - part 6

 

 

103

2. Instrumentgruppe

OM12K97DK

2

Instru

me
ntgrupp

e

Gennemsnitligt brændstofforbrug

"

" vises.

Viser det gennemsnitlige brændstofforbrug siden sidste nulstilling
af funktionen.

• Nulstil ved at vise det gennemsnitlige brændstofforbrug, og hold kontak-

ten til skift af visning eller "DISP"-kontakten inde.

• Biler med multidrive: Når visningen ændres til den gennemsnitlige brænd-

stoføkonomi, vises indikatoren for miljøvenlig kørsel (

S. 105) i stedet

for temperaturmåleren for kølervæske.

• Brug det viste gennemsnitlige brændstofforbrug som en baggrundsop-

lysning.

Cruising-afstand

"

" vises.

Viser den anslåede maks. distance, der kan tilbagelægges med
den resterende mængde brændstof.

• Denne distance er beregnet ud fra dit gennemsnitlige brændstofforbrug.

Det betyder, at den faktiske distance, der kan tilbagelægges, kan afvige
fra den viste.

• Hvis du kun fylder en lille smule brændstof på tanken, er det ikke sik-

kert, at displayet opdateres.

• Slå tændingskontakten fra ved optankning. Hvis der fyldes brændstof

på tanken, uden at tændingskontakten slås fra, opdateres displayet
muligvis ikke.

Display til regulering af instrumentbelysningen

Viser displayet til regulering af instrumentbelysningen.

• Styring af instrumentlys kan kun vises, når baglygterne er tændt.
• Instrumenternes lysstyrke kan kun indstilles, når baglygterne er tændt.
• Indstil lysstyrken ved at vise styringen af instrumentlys og holde kontak-

ten for skift af visning eller "DISP"-kontakten inde.

OM12K97DK.book  Page 103  Friday, October 21, 2016  3:37 PM

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

104

2. Instrumentgruppe

OM12K97DK

Følgende visninger kan tilpasses:

Visninger der kan tilpasses

Indikator for miljøvenlig kørsel (hvis monteret)

Kan aktiveres eller deaktiveres

Pop-up-display med driftstid for Stop & Start-systemet (hvis
monteret)

Den aktuelle driftstid for Stop & Start-systemet kan aktiveres eller
deaktiveres.

Individuel tilpasning af visningen

Du skifter til skærmen for individuel tilpasning ved at vælge vis-
ning af kilometertælleren og derefter holde kontakten for skift af
visning eller "DISP"-kontakten inde i mindst 5 sekunder.
Indstillingen ændres ved at trykke på kontakten for skift af visning
eller på "DISP"-kontakten.

Hver gang, der trykkes på kontakten, ændres indstillingen.

Efter tilpasningen skal du trykke på knappen til skift af visning eller
på "DISP"-kontakten i mindst 2 sekunder for at skifte tilbage til kilo-
metertælleren.

Displaytilpasning

1

2

OM12K97DK.book  Page 104  Friday, October 21, 2016  3:37 PM

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

105

2. Instrumentgruppe

OM12K97DK

2

Instru

me
ntgrupp

e

Indikator for miljøvenlig kørsel (hvis monteret)

Indikatoren for miljøvenlig kørsel fungerer ikke under følgende forhold:

Gearvælgeren står i en anden stilling end D.

Gearskiftknappen (hvis monteret) betjenes.

Sport-funktionen er valgt.

Bilens hastighed er ca. 130 km/t eller højere.

Pop-up-display med driftstid for Stop & Start-systemet (hvis monteret)

Når Stop & Start-systemet er aktiveret (

S. 104), vises den aktuelle driftstid

for systemet på multi-informationsdisplayet.

Indikatorlampe for miljøvenlig kørsel
Ved miljøvenlig acceleration (Eco-dri-
ving) tændes indikatorlampen for miljø-
venlig kørsel. Indikatoren slukker, når
accelerationen overskrider zonen for mil-
jøvenlig kørsel, eller når bilen standses.
Visning af zone for miljøvenlig kørsel
(Eco Drive)
Foreslår zone for miljøvenlig kørsel
med aktuel andel af miljøvenlig kørsel
baseret på acceleration.

Andel af miljøvenlig kørsel baseret på acceleration
Hvis accelerationen overskrider zonen for miljøvenlig kørsel, blinker den
højre side af visningen af zone for miljøvenlig kørsel, og indikatoren for
miljøvenlig kørsel slukkes.
Zone for miljøvenlig kørsel (Eco Drive)

1

2

3

4

OM12K97DK.book  Page 105  Friday, October 21, 2016  3:37 PM

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

106

2. Instrumentgruppe

OM12K97DK

Instrumenternes lysstyrke

Når baglygterne er tændt, reduceres lysstyrken en smule, medmindre instru-
menterne er indstillet til maksimal lysstyrke.

Ved frakobling og gentilslutning af bilens batteri

Nedenstående informationsdata nulstilles:

Gennemsnitligt brændstofforbrug

Cruising-afstand

LCD-display

Der kan komme små prikker eller lyse prikker på displayet. Dette fænomen er
typisk for LCD-displays, og du kan sagtens blive ved med at benytte displayet.

ADVARSEL

Sikkerhedsforanstaltninger for brug under kørsel

Ved betjening af multi-informationsdisplayet under kørsel skal du være
særligt opmærksom på sikkerheden omkring bilen.

Se aldrig på multi-informationsdisplayet i længere tid ad gangen under
kørsel, da det kan medføre, at du overser fodgængere, genstande på
vejen foran bilen osv.

Displayet ved lave temperaturer

Lad kabinen blive varm, inden displayet benyttes. Ved ekstremt lave tempera-
turer kan displayets skærm reagere langsomt, og ændringer på displayet kan
være forsinkede.
Eksempelvis kan der være forsinkelse mellem førerens gearskift og det nye
geartal, der vises i displayet. Denne forsinkelse kan få føreren til at skifte
nedad igen og dermed forårsage en pludselig motoropbremsning og ulykke,
der medfører dødsfald eller personskade.

Sikkerhedsforanstaltninger ved opsætning af displayet

Da motoren skal køre under opsætningen af displayet, skal du sørge for, at
bilen er parkeret et sted med god ventilation. I et lukket område, som fx en
garage, kan udstødningsgasserne og skadelig kulilte (CO) samle sig og
trænge ind i bilen. Dette kan medføre død eller udgøre en alvorlig sund-
hedsrisiko.

OM12K97DK.book  Page 106  Friday, October 21, 2016  3:37 PM

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

107

2. Instrumentgruppe

OM12K97DK

2

Instru

me
ntgrupp

e

Multi-informationsdisplayet viser føreren forskellige kørselsrelaterede
oplysninger, f.eks. den aktuelle udendørstemperatur. Multi-informati-
onsdisplayet kan også bruges til at ændre displayindstillinger og
andre indstillinger.

Udendørstemperatur (

S. 98)

Indikator for gearstilling (hvis
monteret) (

S. 223)

Pop-up-display
I nogle situationer vises en
advarselsmeddelelse eller drifts-
status for et system midlertidigt
på multi-informationsdisplayet.

På nogle modeller: Nogle pop-up-display kan slås til/fra. (

S. 113)

Triptællerinformation/Antal kilometer til næste motorolieskift
(

S. 109)

Viser følgende punkter:

• Kilometertæller
• Triptæller
• Antal kilometer til næste motorolieskift (hvis monteret)

Multi-informationsdisplay (instrument med 

2 ringe)

Displayindhold

OM12K97DK.book  Page 107  Friday, October 21, 2016  3:37 PM

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

108

2. Instrumentgruppe

OM12K97DK

Ikoner i menuen (

S. 110)

Vælg et ikon i menuen for at få vist dets indhold.
Menuikonerne vises ved at trykke på kontakten 

 eller 

 på rattet.

Kørselsinformation (

S. 111)

Vælg dette for at få vist forskellige kørselsdata.

Visning i relation til navigationssystem (hvis monteret)

Vælg dette for at få vist følgende informationer for navigationssystemet.

• Rutevejledning
• Kompasvisning (nord er opad/bilens retning er opad)

Visning i relation til audiosystem (hvis monteret)

Vælg dette for at muliggøre valg af en lydkilde eller et nummer på
instrumentet ved hjælp af instrumentbetjeningsknapperne.

Systemer til sikker og let kørsel (hvis monteret)

Vælg for at vise driftsstatus for følgende systemer:

• LDA (advarsel om vejbaneskift) (

S. 271)

• RSA (oplysninger på færdselstavler) (

S. 280)

Advarselsdisplay (

S. 553)

Vælg dette for at få vist advarselsmeddelelser samt forholdsregler,
der skal træffes, hvis der registreres en fejl.

Indstillingsdisplay (

S. 113)

Vælg dette for at ændre instrumentets displayindstillinger og andre
indstillinger.

OM12K97DK.book  Page 108  Friday, October 21, 2016  3:37 PM

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

109

2. Instrumentgruppe

OM12K97DK

2

Instru

me
ntgrupp

e

Ændring af display

Visningerne kan ændres ved at
trykke på kontakten "TRIP".

Hver gang, der trykkes på kon-
takten, ændres visningen.

Visninger

Kilometertæller

Viser det samlede antal kilometer, som bilen har kørt.

Triptæller A/triptæller B

Viser den kørte afstand, siden tælleren blev nulstillet sidst. Triptæl-
ler A og B kan bruges til registrering og visning af forskellige
afstande uafhængigt af hinanden.

Nulstil ved at vise den ønskede triptæller og holde kontakten "TRIP" inde.

Antal kilometer til næste motorolieskift (hvis monteret)

Viser det antal kilometer, bilen kan køre, før der skal udføres olieskift.

Antal kilometer til næste motorolieskift vises også i følgende situationer:

• Når tændingskontakten er drejet til "ON" (biler uden smart-nøgle)

eller IGNITION ON (biler med smart-nøgle).

• Når der vises en advarselsmeddelelse om, at olieskift skal udføres

snart eller er nødvendig.

• Nulstilling: 

S. 472

Triptællerinformation/Antal kilometer til næste motorolieskift

OM12K97DK.book  Page 109  Friday, October 21, 2016  3:37 PM

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

110

2. Instrumentgruppe

OM12K97DK

Brug af instrumentbetjeningsknapperne

Multi-informationsdisplayet betjenes ved hjælp af instrumentbetje-
ningsknapperne.

: Vis ikoner i menuen/

vælg ikoner i menuen

: Visningen ændres

ved at rulle op/ned i
skærmen og flytte
markøren op/ned

Tryk: Enter/Indstil
Tryk og hold inde: Reset
Tilbage til det forrige skærmbillede

Ikoner i menuen

1

2

3

OM12K97DK.book  Page 110  Friday, October 21, 2016  3:37 PM

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

111

2. Instrumentgruppe

OM12K97DK

2

Instru

me
ntgrupp

e

Kørselsinformation

Kørselsinformation 1/Kørselsinformation 2/Kørselsinformation 3

Viser kørselsinformation som f.eks.:

Kørselsinformation 1

• Aktuelt brændstofforbrug (brændstofmåler)
• Gennemsnitlig brændstoføkonomi (efter nulstilling)

Kørselsinformation 2

• Rækkevidde (distance)
• Bilens gennemsnitlige hastighed (efter nulstilling)

Kørselsinformation 3 (hvis monteret)

• Driftstid for Stop & Start-systemet (efter start)
• Driftstid for Stop & Start-systemet (efter nulstilling)

Visninger (vist nedenfor) kan ændres på indstillingsdisplayet.
(

S. 113)

Element

Indhold

Aktuelt brændstof-
forbrug 
(brændstofmåler)

Viser det aktuelle brændstofforbrug på en
brændstofmåler

Aktuelt brændstof-
forbrug 
(numerisk visning)

Brug det viste aktuelle brændstofforbrug
som et tal

Gennemsnitlig
brændstoføko-
nomi 
(efter nulstilling)

Viser det gennemsnitlige brændstofforbrug
efter nulstilling af displayet

*

2, 3

Gennemsnitlig
brændstoføko-
nomi 
(efter start)

Viser det gennemsnitlige brændstofforbrug
efter start af motoren

*

3

Gennemsnitlig
brændstoføko-
nomi 
(efter påfyldning af
brændstof)

Viser det gennemsnitlige brændstofforbrug
efter påfyldning af brændstoft

*

3, 4

Driftstid for Stop &
Start-systemet
(efter nulstilling) 

*

1

Viser den samlede tid, hvori motoren har
været stoppet vha. Stop & Start-systemet,
siden systemet sidst blev nulstillet

*

2

OM12K97DK.book  Page 111  Friday, October 21, 2016  3:37 PM

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

112

2. Instrumentgruppe

OM12K97DK

*

1

: Hvis monteret

*

2

: Værdier, der kan nulstilles, vises med en cirkel (

) i øverste højre hjørne. 

Nulstil ved at vise den ønskede visning og holde kontakten 

 inde. Hvis

begge visninger kan nulstilles, vises en skærm til valg af nulstilling.

*

3

: Brug det viste brændstofforbrug som en baggrundsoplysning.

*

4

: Hvis der kun fyldes en lille smule brændstof på tanken, er det ikke sikkert,

at displayet opdateres.
Slå tændingskontakten fra under optankningen. Hvis der fyldes brændstof på
tanken, uden at tændingskontakten slås fra, opdateres displayet muligvis ikke.

*

5

: Denne distance er beregnet ud fra dit gennemsnitlige brændstofforbrug.

Det betyder, at den faktiske distance, der kan tilbagelægges, kan afvige fra
den viste.

Indikator for miljøvenlig kørsel (hvis monteret)

S. 115

Digitalt speedometer

Viser bilens hastighed som et tal.

Driftstid for Stop & 
Start-systemet 
(efter start)

*

1

Viser den tid, hvori motoren har været stop-
pet vha. Stop & Start-systemet, siden moto-
ren blev startet.

Bilens gennem-
snitlige hastighed 
(efter nulstilling)

Viser bilens gennemsnitlige hastighed efter
nulstilling af displayet

*

2

Bilens gennem-
snitlige hastighed 
(efter start)

Viser bilens gennemsnitlige hastighed siden
start af motoren

Kørt tid (efter nul-
stilling)

Viser den tid, der er kørt, siden nulstilling af
displayet

*

2

Kørt tid (efter 
start)

Viser den tid, der er kørt, siden motoren blev
startet

Rækkevidde 
(distance)

Viser distancen med det resterende brænd-
stof

*

4, 5

Distance 
(efter start)

Viser kørt distance, siden bilen blev startet

Tom

Ingen visning

Element

Indhold

OM12K97DK.book  Page 112  Friday, October 21, 2016  3:37 PM

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

113

2. Instrumentgruppe

OM12K97DK

2

Instru

me
ntgrupp

e

Indstillingsdisplay

 Følsomhed for LDA-advarsel (advarsel om vejbaneskift)

(hvis monteret)

Følsomheden for LDA-advarsler kan indstilles til 2 forskellige
niveauer.

 

Toyota-parkeringshjælpsensor (hvis monteret)

Vælg for at aktivere/deaktivere sensorsystemet til Toyota-parke-
ringhjælp.

 RSA (oplysninger på færdselstavler) (hvis monteret)

Vælg for at aktivere/deaktivere RSA-systemet.

 Lysregulering af instrument

Vælg for at justere instrumenternes lysstyrke i natfunktion

*

.

*

: Natfunktion: 

S. 116

 Andre indstillinger

Vælg for at ændre følgende indstillinger:

 Indstilling af RSA (oplysninger på færdselstavler) (hvis

monteret)

• Meddelelsesmetode (for høj hastighed/andre advarsler) 

Vælg for at ændre meddelelsesmetode for følgende advarsler
til ingen advarsel/kun display/display og summer.
Advarsel om for høj hastighed: 
Advarer føreren, hvis bilen overskrider den hastighed, der er
angivet på hastighedsbegrænsningstavlen på multi-informati-
onsdisplayet.
Andre advarsler: 
Advarer føreren, hvis systemet vurderer, at bilen overhaler, når
der vises en færdselstavle med overhaling forbudt på multi-
informationsdisplayet.

• Niveau for advarsel om for høj hastighed

Vælg for at indstille hastighedsgrænsen for, hvornår advarslen
om for høj hastighed skal aktiveres, når der vises en hastig-
hedsbegrænsningstavle på multi-informationsdisplayet.

 Driftstid for Stop & Start-systemet (hvis monteret)

Den tid, Stop & Start-systemet kører, når airconditionsystemets
"A/C"-kontakt er aktiveret, kan indstilles til 2 forskellige niveauer.

OM12K97DK.book  Page 113  Friday, October 21, 2016  3:37 PM

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

114

2. Instrumentgruppe

OM12K97DK

Enheder
Vælg for at ændre de måleenheder, der vises på multi-informati-
onsdisplayet.

 

Indikator for miljøvenlig kørsel (hvis monteret)

Vælg for at aktivere/deaktivere indikatorlampen for miljøvenlig
kørsel.

Kørselsinformation 1/Kørselsinformation 2/Kørselsinformation 3
Vælg dette for at vælge op til 2 emner, som vil blive vist henholdsvis
på skærmen Kørselsinformation 1, Kørselsinformation 2 og Kørsels-
information 3 (hvis monteret). (

S. 111)

Pop-up-display
Vælg for at slå følgende pop-up-displays til/fra.

• Visning af indgående opkald i det håndfrie telefonsystem (hvis

monteret)

• Visning af rutevejledning i systemet i relation til navigationssy-

stemet (hvis monteret)

• Stop & Start-system (hvis monteret)

Initialisering
Vælg dette for at nulstille visningsindstillingerne for instrumen-
terne. (

S. 631)

 

Sprog

Vælg dette for at skifte sproget på displayet.

OM12K97DK.book  Page 114  Friday, October 21, 2016  3:37 PM

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

115

2. Instrumentgruppe

OM12K97DK

2

Instru

me
ntgrupp

e

Indikator for miljøvenlig kørsel (hvis monteret)

Indikatoren for miljøvenlig kørsel fungerer ikke under følgende forhold:

Gearvælgeren står i en anden stilling end D.

Gearskiftknappen (hvis monteret) betjenes.

Sport-funktionen er valgt.

Bilens hastighed er ca. 130 km/t eller højere.

Pop-up-display med information om Stop & Start-systemet (hvis monteret)

I nogle situationer vises følgende informationer om Stop & Start-systemet
midlertidigt på multi-informationsdisplayet:

Aktuel driftstid for Stop & Start-systemet

Driftsstatusmeddelelser for Stop & Start-systemet (

S. 294)

Indikatorlampe for miljøvenlig kørsel
Ved miljøvenlig acceleration (Eco-dri-
ving) tændes indikatorlampen for miljø-
venlig kørsel. Indikatoren slukker, når
accelerationen overskrider zonen for mil-
jøvenlig kørsel, eller når bilen standses.

Visning af zone for miljøvenlig kørsel (Eco Drive)
Foreslår zone for miljøvenlig kørsel med aktuel andel af miljøvenlig kør-
sel baseret på acceleration.
Andel af miljøvenlig kørsel baseret på acceleration 
Det antal grønne segmenter, der vises på visningen af zone for miljøven-
lig kørsel reduceres/øges afhængig af accelerationen. 
Hvis accelerationen overskrider zonen for miljøvenlig kørsel, forsvinder
alle de grønne segmenter, og indikatoren for miljøvenlig kørsel slukkes.
Zone for miljøvenlig kørsel (Eco Drive)

1

2

3

4

OM12K97DK.book  Page 115  Friday, October 21, 2016  3:37 PM

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

116

2. Instrumentgruppe

OM12K97DK

Instrumenternes lysstyrke (dagfunktion og natfunktion)

Instrumenternes lysstyrke skifter mellem dagfunktion og natfunktion.

Biler uden automatisk lysstyringssystem

• Dagfunktion: Når baglygterne er slukket
• Natfunktion: Når baglygterne er tændt

Biler med automatisk lysstyringssystem

• Dagfunktion: Når baglygterne er slukket, eller når baglygterne er tændt,

men omgivelserne er lyse

• Natfunktion: Når baglygteren er tændt, og omgivelserne er mørke

I natfunktionen reduceres lysstyrken en smule, medmindre instrumenterne
er indstillet til maksimal lysstyrke.

Afbrydelse af indstillingsdisplayet

Multi-informationsdisplayet kan ikke ændres til opsætningsfunktion under
kørsel. Stop bilen et sikkert sted, før indstillingerne ændres.

I følgende situationer kan nogle af indstillingsvisningerne være midlertidigt
afbrudt.
• Når der vises en advarselsmeddelelse på multi-informationsdisplayet
• Når bilen begynder at køre

Ved frakobling og gentilslutning af bilens batteri

Kørselsinformationsdataene

*

 nulstilles.

*

: Undtagen driftstid for Stop & Start-system

LCD-display

Der kan komme små prikker eller lyse prikker på displayet. Dette fænomen er
typisk for LCD-displays, og du kan sagtens blive ved med at benytte displayet.

Sidste displayvisninger

Når tændingskontakten er slået fra, vises følgende informationer om den
aktuelle tur midlertidigt på multi-informationsdisplayet.

Kørt tid (efter start)

Distance (efter start)

Gennemsnitlig brændstoføkonomi (efter start)

OM12K97DK.book  Page 116  Friday, October 21, 2016  3:37 PM

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

117

2. Instrumentgruppe

OM12K97DK

2

Instru

me
ntgrupp

e

ADVARSEL

Sikkerhedsforanstaltninger for brug under kørsel

Ved betjening af multi-informationsdisplayet under kørsel skal du være
særligt opmærksom på sikkerheden omkring bilen.

Se aldrig på multi-informationsdisplayet i længere tid ad gangen under
kørsel, da det kan medføre, at du overser fodgængere, genstande på
vejen foran bilen osv.

Informationsdisplayet ved lave temperaturer

Lad kabinen blive varm, inden LCD-displayet benyttes. Ved ekstremt lave
temperaturer kan informationsdisplayets skærm reagere langsomt, og
ændringer på displayet kan være forsinket. 
Eksempelvis kan der være forsinkelse mellem førerens gearskift og det nye
geartal, der vises i displayet. Denne forsinkelse kan få føreren til at skifte
nedad igen og dermed forårsage en pludselig motoropbremsning og ulykke,
der medfører dødsfald eller personskade.

Sikkerhedsforanstaltninger ved opsætning af displayet

Da motoren skal køre under opsætningen af displayet, skal du sørge for, at
bilen er parkeret et sted med god ventilation. I et lukket område, som fx en
garage, kan udstødningsgasserne og skadelig kulilte (CO) samle sig og
trænge ind i bilen. Dette kan medføre død eller udgøre en alvorlig sund-
hedsrisiko.

BEMÆRK

Under opsætningen af displayet

For at forebygge, at batteriet aflades, skal motoren være i gang, mens dis-
playfunktionerne opsættes.

OM12K97DK.book  Page 117  Friday, October 21, 2016  3:37 PM

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

118

2. Instrumentgruppe

OM12K97DK

Navigations-/multimediesystem

Oplysninger om brændstofforbrug

: Hvis monteret

På navigations-/multimediesystemet kan der vises oplysninger
om brændstofforbruget.

OM12K97DK.book  Page 118  Friday, October 21, 2016  3:37 PM

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

 

 

 

 

 

Content      ..     4      5      6      7     ..