Toyota Auris (2017 year). Instruction in Danish - part 4

 

  Index      Toyota     Toyota Auris (2017 year) - instruction in Danish

 

Search            copyright infringement  

 

 

 

 

 

 

 

 

Content      ..     2      3      4      5     ..

 

 

Toyota Auris (2017 year). Instruction in Danish - part 4

 

 

61

1-1. Sikker brug

1

Sikkerhed

OM12K97DK

Ved montering af et børnesikringssystem på forsædet

Indstil følgende, når du bruger et børnesikringssystem på forsædet:

Valg af et passende børnesikringssystem

Brug et børnesikringssystem, som passer til barnet, indtil barnet bliver stort
nok til at bruge bilens sikkerhedsseler korrekt.

Hvis barnet er for stort til et børnesikringssystem, skal det sidde på bagsæ-
det og bruge bilens sikkerhedssele. (

S. 38)

Ryglænet skal have den mest muligt
oprette position.
Hvis børnesikringssystemet generer
ryglænet, når systemet anbringes i sin
støttebasis, kan ryglænet indstilles bag-
over, indtil der ikke er nogen hindring.

Tag nakkestøtten af, hvis den er i vejen
for børnesikringssystemet.

Skub sædet så langt tilbage som muligt.
Hvis børnesikringssystemet ikke kan
monteres ordentligt fordi det støder
imod en del af bilens interiør el. lign.,
skal forsædets position og dets
ryglænsvinkel justeres.

Flyt sædepuden fremad, hvis skulder-
selefæstet er foran barnesædets sele-
holder.

Biler med et håndtag til lodret højdeind-
stilling: Indstil sædepuden til den højeste
position.

OM12K97DK.book  Page 61  Friday, October 21, 2016  3:37 PM

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

62

1-1. Sikker brug

OM12K97DK

ADVARSEL

Brug af et børnesikringssystem

Brug af et børnesikringssystem, som ikke er egnet til bilen, giver muligvis
ikke barnet eller spædbarnet tilstrækkelig sikkerhed. Det kan medføre død
eller alvorlige kvæstelser (i tilfælde af en brat opbremsning eller en ulykke).

Sikkerhedsforanstaltninger vedrørende børnesikringssystemer

For at sikre en effektiv beskyttelse ved bilulykker og hårde opbremsninger
skal børn være forsvarligt fastspændt ved hjælp af en sikkerhedssele eller et
børnesikringssystem afhængigt af børnenes alder og størrelse. At holde et
barn i favnen kan ikke gøre det ud for et børnesikringssystem. Ved en ulykke
kan barnet blive klemt mod forruden eller mellem dig og bilens interiør.

Toyota henstiller kraftigt til, at der benyttes et rigtigt børnesikringssystem,
som passer til barnets størrelse og installeres på bagsædet. Ifølge ulyk-
kesstatistikkerne vil barnet være bedre sikret på bagsædet end på forsæ-
det, når det er fastspændt forsvarligt.

Brug aldrig et bagudvendt børnesikringssystem på forsædet, når kontak-
ten til manuel til-/frakobling af airbaggene er slået til. (

S. 52)

I tilfælde af en ulykke kan kraften fra den hurtige udløsning af forsædeair-
baggen forårsage død eller alvorlig kvæstelse af barnet.

Et fremadvendt børnesikringssystem bør kun installeres på forsædet, hvis
der ikke er andre muligheder. Et børnesikringssystem, der kræver en top-
rem, bør ikke bruges på forsædet, da der ikke er noget forankringssted til
en toprem på forsædet. Ryglænet skal være så opretstående som muligt,
og sædet skal flyttes så langt tilbage som muligt, da forsædeairbaggen
kan blive udløst med stor hastighed og kraft. Ellers kan barnet blive dræbt
eller alvorligt kvæstet.

Lad ikke barnet læne hovedet eller en del af kroppen mod døren eller det
område af sædet, front-, eller bagstolpen eller tagrælingerne, hvorfra
SRS-sideairbaggene og -gardinairbaggene udløses – heller ikke selvom
barnet er i børnesikringssystemet. Det er farligt, hvis SRS-sideairbaggene
og -gardinairbaggene udløses, og kraften kan dræbe eller kvæste barnet
alvorligt.

Vær sikker på, at du har fulgt alle de installationsanvisninger, som produ-
centen af børnesikringssystemet har fastlagt, og at systemet er fastgjort
forsvarligt. Hvis det ikke er fastgjort forsvarligt, kan det medføre død eller
alvorlig kvæstelse af barnet i tilfælde af en hård opbremsning eller ulykke.

OM12K97DK.book  Page 62  Friday, October 21, 2016  3:37 PM

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

63

1-1. Sikker brug

1

Sikkerhed

OM12K97DK

ADVARSEL

Når der er børn i bilen

Lad ikke børn lege med sikkerhedsselen. Hvis selen bliver snoet omkring et
barns hals, kan det medføre kvælning eller andre alvorlige kvæstelser, som
kan have døden til følge. 
Hvis situationen skulle opstå, og spændet ikke kan udløses, skal selen klip-
pes over med en saks.

Når børnesikringssystemet ikke er i brug

Hold børnesikringssystemet forsvarligt fastspændt på sædet, også selvom det
ikke er i brug. Opbevar ikke børnesikringssystemet løst i passagerkabinen.

Fjern børnesikringssystemet fra bilen, eller opbevar det sikkert i bagage-
rummet, hvis det bliver nødvendigt at afmontere det. Hvis en nakkestøtte
er blevet fjernet ved monteringen af et børnesikringssystem, skal nakke-
støtten altid sættes på igen før kørslen. Dermed forhindrer du, at det påfø-
rer passagerer skade i tilfælde af en hård opbremsning eller ulykke.

OM12K97DK.book  Page 63  Friday, October 21, 2016  3:37 PM

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

64

1-1. Sikker brug

OM12K97DK

Sikkerhedsseler (en ELR-sele
kræver en låseklemme)

ISOFIX-beslag

Der er lavtsiddende beslag til de
yderste bagsæder. (På sæderne er
der mærkater, som viser beslage-
nes placering).

Forankringsbeslag (til toprem)

Der er forankringsbeslag til de
yderste bagsæder.

Installation af børnesikringssystemer

Følg anvisningerne fra producenten af børnesikringssystemet. Fast-
gør børnesikringssystemet forsvarligt til sædet vha. sikkerhedsselen
eller ISOFIX-beslagene. Fastgør topremmen ved montering af et bør-
nesikringssystem.

OM12K97DK.book  Page 64  Friday, October 21, 2016  3:37 PM

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

65

1-1. Sikker brug

1

Sikkerhed

OM12K97DK

Bagudvendt babysæde/barnesæde

Placér børnesikringssystemet
på bagsædet, så det vender
bagud.

Træk sikkerhedsselen gen-
nem børnesikringssystemet,
og sæt låsetungen fast i
spændet. Kontrollér, at selen
ikke er snoet.

Montér en låseklemme i nær-
heden af låsetungen på
hofte- og skulderselen ved at
føre hofte- og skulderselens
stofdel gennem indsnittene i
låseklemmen. Fastgør låset-
ungen til spændet igen. Hvis
selen er løs, skal du udløse
spændet og montere låsek-
lemmen igen.

Installation af børnesikringssystemer ved hjælp af sikkerhedssele

1

2

3

OM12K97DK.book  Page 65  Friday, October 21, 2016  3:37 PM

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

66

1-1. Sikker brug

OM12K97DK

Fremadvendt

 

barnesæde

Placér børnesikringssystemet
på sædet, så det vender
fremad.

Hvis en nakkestøtte er i vejen for
børnesikringssystemet, som der-
for ikke kan installeres korrekt,
skal nakkestøtten tages af, før
børnesikringssystemet installe-
res. (

S. 172)

Træk sikkerhedsselen gen-
nem børnesikringssystemet,
og sæt låsetungen fast i
spændet. Kontrollér, at selen
ikke er snoet.

Montér en låseklemme i nær-
heden af låsetungen på
hofte- og skulderselen ved at
føre hofte- og skulderselens
stofdel gennem indsnittene i
låseklemmen. Fastgør låset-
ungen til spændet igen. Hvis
selen er løs, skal du udløse
spændet og montere låsek-
lemmen igen.

1

2

3

OM12K97DK.book  Page 66  Friday, October 21, 2016  3:37 PM

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

67

1-1. Sikker brug

1

Sikkerhed

OM12K97DK

Juniorsæde

Placér børnesikringssystemet på sædet, så det vender fremad.

Hvis en nakkestøtte er i vejen for børnesikringssystemet, som derfor
ikke kan installeres korrekt, skal nakkestøtten tages af, før børnesik-
ringssystemet installeres. (

S. 172)

Sæt barnet på plads i bør-
nesikringssystemet. Tilpas
sikkerhedsselen til børne-
sikringssystemet efter pro-
ducentens anvisninger, og
sæt låsetungen fast i spæn-
det. Kontrollér, at selen ikke
er snoet.

Sørg for, at skulderselen sidder korrekt over barnets skulder, og at hof-
teselen sidder så lavt som muligt på barnets hofter. (

S. 38)

1

Sæde med høj ryg

Forstærket sæde

2

OM12K97DK.book  Page 67  Friday, October 21, 2016  3:37 PM

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

68

1-1. Sikker brug

OM12K97DK

Tryk på spændets udløserknap,
og træk selen helt ind.

Afmontering af et børnesikringssystem installeret med en 
sikkerhedssele

OM12K97DK.book  Page 68  Friday, October 21, 2016  3:37 PM

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

69

1-1. Sikker brug

1

Sikkerhed

OM12K97DK

Indstil nakkestøtten til den
øverste position.

Hvis en nakkestøtte er i vejen for
børnesikringssystemet, som derfor
ikke kan installeres korrekt, skal nak-
kestøtten tages af, før børnesikrings-
systemet installeres. (

S. 172)

Hvis børnesikringssystemet er forsynet med en toprem, skal baga-
gedækkenet tages af. (

S. 435)

Hægt spænderne på de særlige beslag.
Stik ISOFIX-beslagene ned i
mellemrummet, indtil de låser i
de særlige beslag.

Hvis børnesikringssystemet er forsynet med en toprem, skal topremmen
hægtes på beslaget.
Før topremmen under nakkestøtten.

Installation med ISOFIX-beslag

1

2

3

OM12K97DK.book  Page 69  Friday, October 21, 2016  3:37 PM

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

70

1-1. Sikker brug

OM12K97DK

Indstil nakkestøtten til den
øverste position.

Hvis en nakkestøtte er i vejen for
børnesikringssystemet, som derfor
ikke kan installeres korrekt, skal nak-
kestøtten tages af, før børnesikrings-
systemet installeres. (

S. 172)

Fastgør børnesikringssystemet
ved hjælp af sikkerhedsselen
eller ISOFIX-beslagene.

Tag bagagedækkenet af. (

S. 435)

Hægt krogen på forankringsbe-
slaget, og stram topremmen.

Før topremmen under nakkestøtten.
Kontrollér, at topremmen er hægtet
sikkert på.

Børnesikringssystemer med toprem

1

2

3
4

OM12K97DK.book  Page 70  Friday, October 21, 2016  3:37 PM

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

71

1-1. Sikker brug

1

Sikkerhed

OM12K97DK

Ved installation af et børnesikringssystem

For at installere børnesikringssystemet skal du bruge en låseklemme. Følg
anvisningerne fra producenten af systemet. Hvis dit børnesikringssystem ikke
har en låseklemme, kan du købe en hos en autoriseret Toyota-forhandler/-
reparatør eller andre kvalificerede fagfolk.

ADVARSEL

Ved installation af et børnesikringssystem

Følg de anvisninger, der gives i monteringsvejledningen til børnesikringssy-
stemet, og fastgør børnesikringssystemet sikkert på dets plads. 
Hvis børnesikringssystemet ikke er korrekt fastgjort på dets plads, kan bar-
net eller andre passagerer komme alvorligt til skade eller blive dræbt ved en
hård opbremsning eller en ulykke.

Hvis førersædet er i vejen for børnesik-
ringssystemet og forhindrer, at det kan
fastgøres ordentligt, skal børnesikrings-
systemet anbringes på højre bagsæde
(i venstrestyrede biler) eller venstre
bagsæde (i højrestyrede biler).

Indstil passagersædet, så det ikke er i
vejen for børnesikringssystemet.

Anbring kun et fremadvendt børnesik-
ringssystem på forsædet, hvis der ikke
er andre muligheder.

Ved montering af et fremadvendt børne-
sikringssystem på forsædet skal sædet
rykkes så langt tilbage som muligt og
nakkestøtten fjernes. 
I modsat fald er der risiko for dødsfald
eller alvorlige kvæstelser, hvis airbag-
gene udløses.

OM12K97DK.book  Page 71  Friday, October 21, 2016  3:37 PM

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

72

1-1. Sikker brug

OM12K97DK

ADVARSEL

Ved installation af et børnesikringssystem

Brug aldrig et bagudvendt børnesik-
ringssystem på forsædet, når kontakten
til manuel til-/frakobling af airbaggene
er slået til. (

S. 52)

Kraften fra den hurtige udløsning af for-
sædeairbaggen kan forårsage død eller
alvorlig kvæstelse af barnet i tilfælde af
en ulykke.

På solskærmen i passagersiden sidder
en mærkat, der angiver, at det er forbudt
at anbringe et bagudvendt børnesik-
ringssystem på forsædet.
Indholdet af mærkaten på solskærmen
er vist på tegningen herunder.

OM12K97DK.book  Page 72  Friday, October 21, 2016  3:37 PM

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

73

1-1. Sikker brug

1

Sikkerhed

OM12K97DK

ADVARSEL

Ved installation af et børnesikringssystem

Hvis der er regler for børnesikringssystemer i det land, du bor i, så kontakt
en autoriseret Toyota-forhandler/-reparatør eller andre kvalificerede fag-
folk, når du skal have udskiftet eller monteret et børnesikringssystem.

Ved installation af et juniorsæde skal du altid kontrollere, at skulderselen
sidder hen over midten af barnets skulder. Selen skal sidde sådan, at den
ikke er for tæt på barnets hals, men heller ikke glider ned over skulderen.
Manglende overholdelse af dette kan medføre død eller alvorlige kvæstel-
ser i tilfælde af en brat opbremsning, skarp drejning eller en ulykke.

Sørg for, at selen og låsetungen er sikkert låst, og at selen ikke er snoet.

Ryk til højre og venstre samt frem og tilbage i børnesikringssystemet for at
sikre, at det er monteret forsvarligt.

Når du har fastgjort børnesikringssystemet, må du ikke ændre sædets
indstilling.

Følg alle anvisninger fra producenten af børnesikringssystemet.

Korrekt fastgørelse af et børnesikringssystem til beslagene

Ved anvendelse af de lavtsiddende beslag skal du kontrollere, at der ikke er
fremmede genstande rundt om beslagene, og at sikkerhedsselen ikke hæn-
ger fast bag ved børnesikringssystemet. Kontrollér, at børnesikringssyste-
met er fastgjort forsvarligt. Ellers kan det medføre død eller alvorlig
kvæstelse af barnet eller andre passagerer i tilfælde af en hård opbrems-
ning eller en ulykke.

Når børnesikringssystemet ikke er i brug

Fjern børnesikringssystemet fra bilen, eller opbevar det sikkert i bagage-
rummet, hvis det bliver nødvendigt at afmontere det. Hvis en nakkestøtte er
blevet fjernet ved monteringen af et børnesikringssystem, skal nakkestøtten
altid sættes på igen før kørslen. Dermed forhindrer du, at det påfører passa-
gerer skade i tilfælde af en hård opbremsning eller ulykke.

OM12K97DK.book  Page 73  Friday, October 21, 2016  3:37 PM

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

74

1-1. Sikker brug

OM12K97DK

Forholdsregler i forbindelse med 

udstødningsgas

Udstødningsgas indeholder stoffer, der er farlige for mennesker
ved indånding.

ADVARSEL

Udstødningsgasser indeholder skadelig kulilte (CO), som er farveløs og lugt-
fri. Følg nedenstående sikkerhedsforanstaltninger. 
Undladelse heraf kan medføre, at der trænger udstødningsgas ind i bilen,
hvilket kan resultere i en ulykke på grund af svimmelhed, eller føre til død eller
alvorlig sundhedsrisiko.

Vigtige punkter under kørslen

Hold bagklappen lukket.

Hvis der lugter af udstødningsgas i bilen, selvom bagklappen er lukket,
skal du åbne vinduerne og hurtigst muligt få bilen kontrolleret af en autori-
seret Toyota-forhandler/-reparatør eller andre kvalificerede fagfolk.

Ved parkering

Stands motoren, hvis bilen står et sted med dårlig udluftning eller et lukket
sted som fx en garage.

Forlad ikke bilen i længere tid, hvis motoren kører. 
Hvis dette ikke kan undgås, skal du parkere bilen på et åbent område og
kontrollere, at der ikke kommer udstødningsgas ind i kabinen.

Lad ikke motoren køre på steder, hvor der ligger snedriver, eller hvor det
sner. Hvis der dannes snedriver rundt om bilen, mens motoren kører, kan
der samle sig udstødningsgas, der trænger ind i bilen.

Udstødningsrør

Udstødningssystemet skal kontrolleres jævnligt. Sørg for at få bilen set efter
og repareret hos en autoriseret Toyota-forhandler/-reparatør eller andre
kvalificerede fagfolk, hvis der er huller eller revner forårsaget af korrosion,
eller hvis der er skader på samlinger eller unormal støj fra udstødningen.

OM12K97DK.book  Page 74  Friday, October 21, 2016  3:37 PM

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

75

1

Sikkerhed

OM12K97DK

1-2. Tyverialarm

Biler uden smart-nøgle:
Indikatoren blinker, når nøglen fjer-
nes fra tændingskontakten, som
tegn på, at systemet er slået til.
Indikatoren stopper med at blinke,
når den registrerede nøgle sættes
i tændingskontakten, som tegn
på, at systemet er slået fra.
Biler med smart-nøgle:
Indikatoren blinker, når tændingskontakten er blevet slået fra, som
tegn på at systemet er slået til.
Indikatoren stopper med at blinke, når tændingskontakten sættes på
ACCESSORY eller IGNITION ON, som tegn på, at systemet er slået fra.

Startspærre

Bilens nøgler er forsynet med indbyggede transponderchips,
som forhindrer motoren i at starte, hvis en nøgle ikke forinden er
blevet registreret i bilens computer.
Lad aldrig nøglerne ligge i bilen, når du forlader den.
Systemet er udviklet til at hjælpe med at forebygge biltyveri,
men garanterer ikke absolut sikkerhed mod alle biltyverier.

OM12K97DK.book  Page 75  Friday, October 21, 2016  3:37 PM

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

76

1-2. Tyverialarm

OM12K97DK

Vedligeholdelse af systemet

Bilen har et vedligeholdelsesfrit startspærresystem.

Forhold, som kan bevirke, at systemet ikke fungerer korrekt

Hvis nøglens greb er i kontakt med en metalgenstand

Hvis nøglen er i nærheden af eller rører ved en nøgle til en anden bils sikker-
hedssystem (nøgle med indbygget transponderchip)

OM12K97DK.book  Page 76  Friday, October 21, 2016  3:37 PM

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

 

 

 

 

 

Content      ..     2      3      4      5     ..