Toyota Auris (2017 year). Instruction in Danish - part 9

 

  Index      Toyota     Toyota Auris (2017 year) - instruction in Danish

 

Search            copyright infringement  

 

 

 

 

 

 

 

 

Content      ..     7      8      9      10     ..

 

 

Toyota Auris (2017 year). Instruction in Danish - part 9

 

 

162

3-2. Åbning, lukning og låsning af dørene

OM12K97DK

Käesolevaga kinnitab Toyota Motor Corporation seadme TMLF10-51 vastavust 

direktiivi 1999/5/EÜ põhinõuetele ja nimetatud direktiivist tulenevatele teistele 

asjakohastele sätetele.

 

Alulírott, Toyota Motor Corporation nyilatkozom, hogy a TMLF10-51 megfelel a 

vonatkozó alapvetõ követelményeknek és az 1999/5/EC irányelv egyéb elõírásainak.

 

Toyota Motor Corporation týmto vyhlasuje, že TMLF10-51 sp

ĎĖ

a základné požiadavky a 

všetky príslušné ustanovenia Smernice 1999/5/ES.

 

Toyota Motor Corporation tímto prohlašuje, že tento TMLF10-51 je ve shod

Č

 se 

základními požadavky a dalšími p

Ĝ

íslušnými ustanoveními sm

Č

rnice 1999/5/ES.

 

Toyota Motor Corporation izjavlja, da je ta TMLF10-51 v skladu z bistvenimi zahtevami 

in ostalimi relevantnimi dolo

þ

ili direktive 1999/5/ES. 

Šiuo Toyota Motor Corporation deklaruoja, kad šis TMLF10-51 atitinka esminius 

reikalavimus ir kitas 1999/5/EB Direktyvos nuostatas.

 

Ar šo Toyota Motor Corporation deklar

Ɲ

, ka TMLF10-51 atbilst Direkt

Ư

vas 1999/5/EK 

b

nj

tiskaj

Ɨ

m pras

Ư

b

Ɨ

m un citiem ar to saist

Ư

tajiem noteikumiem.

 

Niniejszym Toyota Motor Corporation o

Ğ

wiadcza, 

Ī

e TMLF10-51 jest zgodny z 

zasadniczymi wymogami oraz pozosta

á

ymi stosownymi postanowieniami Dyrektywy 

1999/5/EC. 

Hér með lýsir Toyota Motor Corporation yfir því að TMLF10-51 er í samræmi við 

grunnkröfur og aðrar kröfur, sem gerðar eru í tilskipun 1999/5/EC. 

Toyota Motor Corporation erklærer herved at utstyret TMLF10-51

 

er i samsvar med de 

grunnleggende krav og øvrige relevante krav i direktiv 1999/5/EF. 

ɧɚɫɬɨɹɳɟɬɨ

, Toyota Motor Corporation, 

ɞɟɤɥɚɪɢɪɚ

ɱɟ

 TMLF10-51 

ɟ

 

ɜ

 

ɫɴɨɬɜɟɬɫɬɜɢɟ

 

ɫɴɫ

 

ɫɴɳɟɫɬɜɟɧɢɬɟ

 

ɢɡɢɫɤɜɚɧɢɹ

 

ɢ

 

ɞɪɭɝɢɬɟ

 

ɩɪɢɥɨɠɢɦɢ

 

ɪɚɡɩɨɪɟɞɛɢ

 

ɧɚ

 

Ⱦɢɪɟɤɬɢɜɚ

 1999/5/

ȿɋ

Prin prezenta, Toyota Motor Corporation, declar

ă

 c

ă

 aparatul TMLF10-51 este in 

conformitate cu cerin

Ġ

ele esen

Ġ

iale 

ú

i cu alte prevederi pertinente ale Directivei 

1999/5/CE. 

Ovim, Toyota Motor Corporation, izjavljuje da ovaj TMLF10-51

  je uskla

ÿ

en sa bitnim 

zahtjevima i drugim relevantnim odredbama Direktive 1999/5/EC. 

Nepermjet kesaj, Toyota Motor Corporation, deklaroj qe ky TMLF10-51 eshte ne pajtim 

me kerkesat thelbesore dhe dispozitat e tjera perkatese te Direktives 1999/5/EC. 

OM12K97DK.book  Page 162  Friday, October 21, 2016  3:37 PM

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

163

3-2. Åbning, lukning og låsning af dørene

OM12K97DK

3

Betjen

ing af hver enkel

t kompo

nent

 

Ovim Toyota Motor Corporation, izjavljuje da je TMLF10-51 u sklau s bitnim zahtjevima 

i drugim relevantnim odredbama Direktive 1999/5/EC i Pravilnika o RiTT opremi (NN 

25/2012). 

Ovim, Toyota Motor Corporation, deklariše da je TMLF10-51 u skladu sa osnovnim 

zahtevima i ostalim relevantnim odredbama Direktive 1999/5/EC. 

 

OM12K97DK.book  Page 163  Friday, October 21, 2016  3:37 PM

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

165

3-2. Åbning, lukning og låsning af dørene

OM12K97DK

3

Betjen

ing af hver enkel

t kompo

nent

OM12K97DK.book  Page 165  Friday, October 21, 2016  3:37 PM

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

167

3-2. Åbning, lukning og låsning af dørene

OM12K97DK

3

Betjen

ing af hver enkel

t kompo

nent

ADVARSEL

Advarsel angående interferens med andre elektroniske apparater

Personer med en implanteret pacemaker, pacemaker til hjerteresynkronisering
eller ICD-enhed bør ikke komme for tæt på smart-nøglens antenner. (

S. 145)

Radiobølgerne kan påvirke sådanne apparaters funktion. Om nødvendigt
kan adgangsfunktionen slås fra. Spørg en autoriseret Toyota-forhandler/-
reparatør eller andre kvalificerede fagfolk for yderligere information om fx
radiobølgers frekvens og intervaller for de udsendte radiobølger. Konsultér
derefter din læge for at finde ud af, om du bør slå adgangsfunktionen fra.

Brugere af andet elektrisk medicinsk udstyr end en implanteret pace-
maker, pacemaker til hjerteresynkronisering eller ICD-enhed skal kontakte
udstyrets producent for at indhente oplysninger om dets funktion ved
påvirkning fra radiobølger. 
Radiobølger kan have uventet indvirkning på funktionen i sådanne medi-
cinske apparater.

Kontakt en autoriseret Toyota-forhandler/-reparatør eller andre kvalificerede
fagfolk for nærmere oplysninger om frakobling af adgangsfunktionen.

OM12K97DK.book  Page 167  Friday, October 21, 2016  3:37 PM

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

168

OM12K97DK

3-3. Indstilling af sæder

Håndtag til sædeindstilling
Håndtag til indstilling af ryglæn
Håndtag til lodret højdeindstil-
ling (hvis monteret)
Kontakt til indstilling af lænde-
støtte (hvis monteret)

Forsæder

Indstillingsprocedure

1
2
3

4

OM12K97DK.book  Page 168  Friday, October 21, 2016  3:37 PM

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

169

3-3. Indstilling af sæder

OM12K97DK

3

Betjen

ing af hver enkel

t kompo

nent

ADVARSEL

Ved indstilling af sædet

Du skal passe på, at de øvrige passagerer ikke kommer til skade, når du
flytter sædet under indstillingen.

Anbring ikke hænderne under sædet eller i nærheden af de bevægelige
dele, mens du indstiller sædet. 
Fingrene kan komme i klemme i sædemekanismen.

Sørg for, at der er tilstrækkelig plads omkring fødderne, så de ikke bliver klemt.

Indstilling af sæde

Pas på, at sædet ikke støder mod en passager eller bagage.

Undgå at læne ryglænet længere tilbage end nødvendigt, så risikoen for at
glide ned under hofteselen under en kollision reduceres. 
Hvis sædet er lænet for meget bagover, kan hofteselen glide forbi hofterne
og udsætte maveregionen direkte for tilbageholdelseskraften, eller halsen
kan komme i kontakt med skulderselen, hvilket øger risikoen for død eller
alvorlige kvæstelser ved et eventuelt færdselsuheld. 
Undlad at foretage justeringer under kørslen, da dette kan få sædet til at
bevæge sig utilsigtet og medføre, at føreren mister kontrollen over bilen.

Kontrollér, at sædet er låst på plads, når du har foretaget indstillingen.

OM12K97DK.book  Page 169  Friday, October 21, 2016  3:37 PM

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

170

3-3. Indstilling af sæder

OM12K97DK

Flyt forsæderne fremad. (

S. 168)

Vip armlænet ved bagsædet op. (hvis monteret) (

S. 440)

Gem spændet til sikkerhedsse-
len bagest i midten væk.

Sænk nakkestøtterne til den laveste position. (

S. 172)

Træk i udløserhåndtaget for
ryglænet, og læg ryglænet ned.

Ryglænene kan lægges ned enkelt-
vist.

Bagsæder

: Hvis monteret

Bagsædernes ryglæn kan lægges ned.

Sådan lægges bagsæderyglænene ned

1
2

3

4
5

OM12K97DK.book  Page 170  Friday, October 21, 2016  3:37 PM

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

171

3-3. Indstilling af sæder

OM12K97DK

3

Betjen

ing af hver enkel

t kompo

nent

ADVARSEL

Følg nedenstående sikkerhedsforanstaltninger. Hvis du ikke gør dette, kan
det medføre døden eller alvorlige kvæstelser.

Når bagsæderyglænene lægges ned

Undlad at lægge ryglænene ned under kørslen.

Stands bilen på et plant sted, træk parkeringsbremsen, og sæt gearvælge-
ren på P (multidrive) eller N (manuel transmission).

Lad aldrig nogen sidde på et ryglæn, der er lagt ned, eller i bagagerummet
under kørslen.

Lad ikke børn kravle ind i bagagerummet.

Lad ikke nogen sidde på bagsædet i midten, hvis det højre bagsæde er
lagt ned, da sikkerhedsselespændet til midterste bagsæde så er skjult
under sædet, der er lagt ned, og derfor ikke kan bruges.

Pas på, at du ikke får hånden i klemme, når du lægger bagsæderyglæ-
nene ned.

Indstil forsædernes position, før bægsæderyglænene lægges ned, så
sæderne ikke kommer i vejen, når bagsæderyglænene lægges ned.

Når bagsæderyglænene er sat tilbage i opretstående stilling

Kontrollér, om ryglænet er låst sikkert i
position, ved at skubbe det let frem og
tilbage. 
Hvis ryglænet ikke er sikkert låst, er det
røde mærke på udløserhåndtaget til
ryglænet synligt. Kontrollér, at det røde
mærke ikke er synligt.

Kontrollér, at sikkerhedsselerne ikke er
snoet eller hænger fast i ryglænet. 
Hvis sikkerhedsselen kommer i klemme
mellem ryglænets låsekrog og beslag,
kan sikkerhedsselen tage skade.

OM12K97DK.book  Page 171  Friday, October 21, 2016  3:37 PM

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

172

3-3. Indstilling af sæder

OM12K97DK

Lodret indstilling

Op

Træk nakkestøtterne op.

Ned

Pres nakkestøtten nedad, mens du
trykker på udløserknappen.

Afmontering af nakkestøtterne

Indstilling af nakkestøtternes højde

Indstilling af bagsædernes nakkestøtter

Hæv altid nakkestøtten et trin fra laveste stilling, når den er i brug.

Nakkestøtter

Der er nakkestøtter til alle sæder.

Udløserknap

1

2

Træk nakkestøtten opad, mens du trykker
på udløserknappen.

Sørg for, at nakkestøtterne er indstillet
således, at nakkestøttens midte er tættest
på overkanten af dine ører.

Udløserknap

OM12K97DK.book  Page 172  Friday, October 21, 2016  3:37 PM

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

173

3-3. Indstilling af sæder

OM12K97DK

3

Betjen

ing af hver enkel

t kompo

nent

ADVARSEL

Sikkerhedsforanstaltninger vedrørende nakkestøtter

Overhold nedenstående sikkerhedsforanstaltninger vedrørende nakkestøt-
terne. Hvis du ikke gør dette, kan det medføre døden eller alvorlige kvæstelser.

Brug den nakkestøtte, der er udformet til det enkelte sæde.

Indstil altid nakkestøtterne til korrekt position.

Efter indstilling af nakkestøtterne: Pres ned på nakkestøtterne, og kontrol-
lér, at de er låst på plads.

Kør ikke med nakkestøtterne fjernet.

OM12K97DK.book  Page 173  Friday, October 21, 2016  3:37 PM

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

174

OM12K97DK

3-4. Indstilling af rat og spejle

Hold fast i rattet, og skub håndta-
get ned.

Indstil rattet i den bedste stilling
ved at bevæge rattet vandret og
lodret.

Træk grebet op for at sikre rattet,
når du har foretaget indstillingen.

For at dytte skal du trykke på eller
i nærheden af mærket 

.

Rat

Indstillingsprocedure

1

2

Horn

OM12K97DK.book  Page 174  Friday, October 21, 2016  3:37 PM

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

175

3-4. Indstilling af rat og spejle

OM12K97DK

3

Betjen

ing af hver enkel

t kompo

nent

ADVARSEL

Advarsel under kørslen

Rattet må ikke indstilles under kørslen. 
Du kan miste herredømmet over bilen, så der sker en ulykke med død eller
alvorlig kvæstelse til følge.

Efter indstilling af rattet

Kontrollér, at rattet er sikkert låst på plads. 
Ellers kan rattet pludselig flytte sig og muligvis forårsage en ulykke med
døden eller alvorlige kvæstelser til følge. Desuden fungerer hornet muligvis
ikke, hvis rattet ikke er låst sikkert på plads.

OM12K97DK.book  Page 175  Friday, October 21, 2016  3:37 PM

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

176

3-4. Indstilling af rat og spejle

OM12K97DK

Bakspejlets højde kan justeres for at passe til kørestillingen.
Indstil højden på bakspejlet ved at
flytte det op eller ned.

Bakspejl med manuel nedblænding

Reflekteret lys fra lygterne på bagvedkørende biler kan reduceres ved
at betjene håndtaget.

Normal position
Nedblændingsposition

Bakspejl

Bakspejlets position kan justeres for at give tilstrækkeligt udsyn
bagud.

Indstilling af højden på bakspejlet (kun bakspejl med automatisk
nedblænding)

Nedblændingsfunktion

1
2

OM12K97DK.book  Page 176  Friday, October 21, 2016  3:37 PM

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

177

3-4. Indstilling af rat og spejle

OM12K97DK

3

Betjen

ing af hver enkel

t kompo

nent

Bakspejl med automatisk nedblænding

Det genspejlede lys reduceres automatisk i forhold til lysstyrken i lyg-
terne på bagvedkørende biler.
Ændring af funktionstilstand for
den automatiske nedblændings-
funktion
Til/fra

Indikatoren lyser, når den automatisk
nedblændingsfunktion er slået til.
Biler uden smart-nøgle: Funktio-
nen slås til, hver gang tændings-
kontakten sættes på "ON".
Biler med smart-nøgle: Funktionen slås til, hver gang tændingskontakten
sættes på IGNITION ON.
Funktionen kan slås fra ved at trykke på knappen. (Indikatoren slukker også).

Sådan forhindrer du sensorfejl (biler med bakspejl med automatisk
nedblænding)

Indikator

For at sikre at sensorerne fungerer kor-
rekt, må du hverken berøre eller tildække
dem.

ADVARSEL

Indstil ikke bakspejlet under kørslen. 
Du kan miste herredømmet over bilen, så der sker en ulykke med død eller
alvorlig kvæstelse til følge.

OM12K97DK.book  Page 177  Friday, October 21, 2016  3:37 PM

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

178

3-4. Indstilling af rat og spejle

OM12K97DK

Tryk på kontakten for at vælge
det spejl, der skal indstilles.

Venstre
Højre

Tryk på kontakten for at indstille
spejlet.

Op
Højre
Ned
Venstre

Sidespejle

Indstillingsprocedure

1

1
2

2

1
2
3
4

Sådan klappes spejlene ind

Manuel type

El-type

Skub spejlet bagud i retning af
bilens bagende.

Tryk på kontakten for at klappe
spejlene ind.

Tryk på kontakten igen for at
bringe spejlene tilbage til
udgangspositionen.

OM12K97DK.book  Page 178  Friday, October 21, 2016  3:37 PM

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

179

3-4. Indstilling af rat og spejle

OM12K97DK

3

Betjen

ing af hver enkel

t kompo

nent

Med funktionen til automatisk ind-/udklapning af sidespejlene kan
spejlene klappes ind og ud, når dørene låses og låses op.
Automatisk funktion kan deaktiveres ved at gøre følgende.

Slå tændingskontakten fra.
Hold knappen til ind-/udklapning
af spejlene og 

 på knappen til

justering af spejlvinklen inde
samtidigt i mindst 2 sekunder.

Hvis denne fremgangsmåde udfø-
res igen, aktiveres automatisk
funktion.

Spejlvinklen kan indstilles, når

Biler uden smart-nøgle: 
Tændingskontakten står på "ACC" eller "ON".
Biler med smart-nøgle: 
Tændingskontakten står på ACCESSORY eller IGNITION ON.

Ved frakobling og gentilslutning af batteriets poler (biler med automatisk
ind-/udklapning af sidespejlene)

Funktionen til automatisk ind-/udklapning af sidespejlene slås til igen som
standard. Funktionen slås fra ved at trykke på kontakten igen og vælge OFF.

Når spejlene er duggede

Duggen på sidespejlene kan fjernes ved hjælp af spejlvarmen. Tænd for el-
bagruden for at aktivere spejlvarmen i sidespejlene. (

S. 406, 413)

Brug af funktionen til automatisk ind-/udklapning af sidespejlene i koldt
vejr (hvis monteret)

Når funktionen til automatisk ind-/udklapning af sidespejlene bruges i koldt
vejr, kan sidespejlene fryse til, og automatisk ind- og udklapning kan muligvis
ikke foretages. I så fald fjernes eventuel is og sne fra sidespejlene, og spej-
lene betjenes manuelt ved hjælp af kontakten til ind- og udklapning af spej-
lene eller ved at flytte spejlet med hånden.

Automatisk ind- og udklapning af spejlene (hvis monteret)

1
2

OM12K97DK.book  Page 179  Friday, October 21, 2016  3:37 PM

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

 

 

 

 

 

Content      ..     7      8      9      10     ..