Fiat Linea (2015 year). Instruction turkish - part 13

 

  Index      Fiat     Fiat Linea (2015 year) - instruction in turkish

 

Search            copyright infringement  

 

 

 

 

 

 

 

 

Content      ..     11      12      13      14     ..

 

 

Fiat Linea (2015 year). Instruction turkish - part 13

 

 

201-224_LINEA_1ed_IT
23.09.2014
09:36
Sayfa 208
1. Motor yaðý.
OTOMOBİLİN
2. Motor soðutma s v s
TANITIMI
3. Ön cam yýkama sývýsý
4. Fren hidrolik sývýsý
GÜVENLİK
5. Akü
SİSTEMLERİ
6. Hidrolik direksiyon sývýsý.
OTOMOBİLİN
KULLANILIŞI
UYARI
LAMBALARI VE
F0R0578m
MESAJLAR
şekil 176 - 1.3 Multijet 95CV tipleri
ACİL
DURUMDA
YAPILACAKLAR
OTOMOBİLİN
BAKIMI
TEKNİK
ÖZELLİKLER
İNDEKS
208
201-224_LINEA_1ed_IT
23.09.2014
09:36
Sayfa 209
MOTOR YAÐI (şekil 177)
Motor yağ n n doldurulmas
OTOMOBİLİN
Motor durdurulduktan birkaç dakika sonra (yaklaþýk 5),
Yað seviyesi MIN iþaretine yakýn veya altýndaysa MAX iþare-
TANITIMI
otomobil düz bir zemine park edilmiþ haldeyken yað se-
tine kadar A dolum aðzýndan yað dolumu yapýnýz.
viyesini kontrol ediniz. Seviye ölçme çubuðu (B) MIN ile
Yað seviyesi kesinlikle MAX iþaretini geçmemelidir.
MAX seviyeleri arasýnda olmal d r.
DİKKAT Rutin kontrol sonras nda motor yağ seviyesinin
GÜVENLİK
MIN ile MAX arasýndaki mesafe yaklaþýk bir litrelik yaða
MAX işaretinin üzerinde olmas durumunda, doğru sevi-
SİSTEMLERİ
tekabül eder. Yað seviyesi MIN iþaretine yakýn veya
yeye getirilmesi için yetkili bir Fiat servisi ile temasa geçi-
altýndaysa MAX iþaretine kadar A dolum aðzýndan yað do-
niz.
lumu yapýnýz. Yað seviyesi kesinlikle MAX iþaretini geç-
OTOMOBİLİN
memelidir.
DİKKAT Yağ ekledikten ya da değiştirdikten sonra, bir-
KULLANILIŞI
kaç saniyeliğine motoru çal şt r n z ve motor yağ seviye-
sini kontrol etmeden önce motoru kapaman n ard ndan
birkaç dakika bekleyiniz.
UYARI
LAMBALARI VE
MESAJLAR
ACİL
DURUMDA
YAPILACAKLAR
OTOMOBİLİN
BAKIMI
TEKNİK
ÖZELLİKLER
İNDEKS
F0R0580m
şekil 177 - 1.4 tipleri
209
201-224_LINEA_1ed_IT
23.09.2014
09:36
Sayfa 210
MOTOR YAÐ TÜKETÝMÝ
Motorda bulunan yaðdan farklý özellikte
OTOMOBİLİN
Maksimum motor yaðý tüketimi 1000 km'de 400 gramdýr.
yað ilave etmeyiniz.
TANITIMI
Yeni otomobilin alýþma devresinden geçmesi gerekir, bu
nedenle motor yað tüketiminin ancak ilk 5.000 - 6.000
km'den sonra dengelenebileceði dikkate alýnmalýdýr.
GÜVENLİK
SİSTEMLERİ
DİKKAT Yağ tüketimi sürüş şekline ve otomobilin kulla-
n ld ğ koşullara bağl d r.
Kullanýlmýþ motor yaðlarý çevreye zarar ve-
ren tehlikeli maddeler içerir. Yaðýn ve filt-
OTOMOBİLİN
renin deðiþtirilmesi için atýk yað ve filtre-
KULLANILIŞI
leri doðaya zarar vermeden ve kanunlara uygun
þekilde imha edecek donanýma sahip olan yetkili
UYARI
bir Fiat servisine baþvurunuz.
UYARI
Motor sýcakken, yanma tehlikesini önle-
LAMBALARI VE
mek için motor bölmesinin içinde
MESAJLAR
çalýþýrken dikkat ediniz. Motor sýcakken, fanýn ani-
den çalýþmaya baþlayabileceðini unutmayýnýz: Ya-
ralanma tehlikesi. Eþarplar, atkýlar, kravatlar ve
ACİL
DURUMDA
diðer bol giysiler; hareketli parçalara takýlabilir-
YAPILACAKLAR
ler.
OTOMOBİLİN
BAKIMI
TEKNİK
ÖZELLİKLER
İNDEKS
F0R0582m
şekil 178 - 1.3 Multijet tipleri
210
201-224_LINEA_1ed_IT
23.09.2014
09:36
Sayfa 211
MOTOR SOÐUTMA SIVISI (şekil 179-180)
Motor soðutma sisteminde, PARAFLUUP ko-
OTOMOBİLİN
Soðutma s v s n n seviyesi, motor soðukken kontrol edil-
ruyucu antifriz kullanýr. Tamamlama iþle-
TANITIMI
meli ve genleþme haznesindeki MIN ile MAX iþaretleri
mi sýrasýnda, soðutma sisteminde mevcut
arasýnda olmalýdýr. Eðer seviye düþükse, %50 saf su ve %50
olan sývýnýn aynýsýný kullanýnýz. PARAFLUUP antifriz,
PARAFLUUP (PETRONANS LUBRIFICANTS) karýþýmýný ya-
baþka tip antifrizlerle karýþtýrýlamaz. Eðer farklý
vaþça dolum deliðinden (A) MAX seviyesine gelene kadar
özellikte bir sývý ile karýþtýrýlmýþ ise, motoru
GÜVENLİK
ekleyiniz. %50 - %50 PARAFLUUP ve saf su karýþýmý don-
çalýþtýrmayýnýz ve yetkili bir Fiat servisi ile temasa
SİSTEMLERİ
maya karþý -35°C’ye kadar korur. Otomobil sert hava ko-
geçiniz.
şullar nda kullan l yorsa, %60 - %40 PARAFLUUP ve su ka-
rşmn tavsiye ediyoruz.
OTOMOBİLİN
KULLANILIŞI
UYARI
Motor çok s cakken hazne kapağ n ç -
karmay n z, haşlanabilirsiniz.
UYARI
Soðutma sistemi basýnçlýdýr. Gerekiyorsa, kapaðý
LAMBALARI VE
sadece orijinaliyle deðiþtirin, aksi taktirde sistem
MESAJLAR
verimliliði düþebilir. Motor sýcakken hazne ka-
paðýný açmayýnýz: Yanma tehlikesi.
ACİL
DURUMDA
YAPILACAKLAR
OTOMOBİLİN
BAKIMI
TEKNİK
ÖZELLİKLER
İNDEKS
F0R0584m
F0R0585m
şekil 179
şekil 180
211
201-224_LINEA_1ed_IT
23.09.2014
09:36
Sayfa 212
ÖN CAM YIKAMA SIVISI (şekil 181)
UYARI
OTOMOBİLİN
Tamamlamak için, kapaðý (A) açýnýz.
Ön cam yýkama sývýsý kabý boþ iken yola
TANITIMI
çýkmayýnýz: Görüþünüzü arttýrmak için ön
Aþaðýdaki miktarlarda su ve TUTELA PROFESSIONAL
cam yýkama sisteminin kullanýlmasý gereklidir.
SC35 karýþýmýný doldurunuz.
GÜVENLİK
Yaz mevsiminde % 30 TUTELA PROFESSIONAL SC35 ve
SİSTEMLERİ
70% su.
Kýþ mevsiminde % 50 TUTELA PROFESSIONAL SC35 ve
UYARI
% 50 su.
OTOMOBİLİN
Piyasada bulunan bazý cam yýkama sývýsý
KULLANILIŞI
Hava sýcaklýðýnýn -20°C’den düþük olmasý durumunda;
katkýlarý yanýcýdýr. Motor bölmesi içinde-
TUTELA PROFESSIONAL SC35’i sulandýrmadan kullanýnýz.
ki sýcak parçalar ile temas etmeleri halinde alev
alabilirler.
Haznedeki sývý seviyesini kontrol ediniz.
UYARI
LAMBALARI VE
MESAJLAR
ACİL
DURUMDA
YAPILACAKLAR
OTOMOBİLİN
BAKIMI
TEKNİK
ÖZELLİKLER
İNDEKS
F0R0586m
şekil 181
212
201-224_LINEA_1ed_IT
23.09.2014
09:36
Sayfa 213
FREN HİDROLİK SIVISI (şekil 182)
Yüksek derecede aþýndýrýcý fren sývýsýnýn bo-
OTOMOBİLİN
Kapaðý (A) çevirerek açýnýz ve haznedeki hidrolik yaðýn aza-
yalý yüzeylere damlamamasýna dikkat edi-
TANITIMI
mi seviyede olup olmadýðýný kontrol ediniz.
niz.
Kapağ n aç lmas nda, haznenin içine zararl maddelerin gir-
memesi için çok dikkatli olunuz.
GÜVENLİK
Haznedeki hidrolik yað seviyesi, MAX iþaretini geçmeme-
SİSTEMLERİ
lidir.
UYARI
Eğer s v ilave edilmesi gerekirse, "Yağ ve S v lar" tablo-
Fren hidroliði zehirli ve çok aþýndýrýcýdýr.
sunda önerilen fren s v s n kullan n z ("Teknik Özellikler"
Kazara temas edilmesi halinde, etkilenen
OTOMOBİLİN
paragraf na bak n z).
bölgeyi su ve sabun ile yýkayýp durulayýnýz. Fren
KULLANILIŞI
sývýsýnýn yutulmasý durumunda, derhal doktora
NOT A hazne kapağ n ve çevresini uygun bir şekilde te-
baþvurunuz.
mizleyiniz.
UYARI
Seviye tamamlarken, aç kl ğ 0,12 mm veya daha az filtre-
LAMBALARI VE
si olan bir huni kullan n z.
MESAJLAR
DÝKKAT Fren sývýsý nem çeker. Bu nedenle araç baðýl ne-
min yüksek olduðu alanlarda kullanýlacak ise; fren hidrolik
UYARI
ACİL
sývýsýnýn
“Bakým Programý”nda belirtilenden daha sýk
DURUMDA
aralýklarla deðiþtirilmesi gerekir.
Kutu üzerindeki π sembolü sentetik tip
YAPILACAKLAR
fren hidroliðinin, mineral tip hidrolikten
ayýrt edilmesini saðlar. Mineral tip sývýnýn kul-
lanýlmasý; fren sisteminin özel kauçuktan üretil-
OTOMOBİLİN
miþ parçalarýna, tamir edilemeyecek þekilde ha-
BAKIMI
sar verir.
TEKNİK
ÖZELLİKLER
İNDEKS
F0R587m
şekil 182
213
201-224_LINEA_1ed_IT
23.09.2014
09:36
Sayfa 214
HÝDROLÝK DÝREKSÝYON SIVISI (şekil 183)
Hidrolik direksiyon yağ tüketimi çok düþük-
OTOMOBİLİN
Otomobil düz bir zemine park edilmiþ ve motor soðuk
tür, eðer çok kýsa zaman içersinde tekrar
TANITIMI
iken direksiyon hidrolik yaðý seviyesinin deponun üzerin-
yað ilavesi söz konusuysa sistemi kontrol et-
deki MIN ve MAX çizgileri arasýnda olduðunu kontrol edi-
tirmek için yetkili bir Fiat servisine baþvurunuz.
niz. Yað sýcak iken seviye MAX çizgisinin üzerinde olabi-
GÜVENLİK
lir. Eðer hidrolik yaðýnýn tamamlanmasý gerekiyorsa bu iþlem
SİSTEMLERİ
sistemde bulunan ve ayný özellikleri taþýyan hidrolik yaðý ile
yapýlmalýdýr.
Direksiyon hidrolik yaðý yanýcýdýr. Motorun
sýcak olan kýsýmlarýna damlamamasýna
OTOMOBİLİN
özen gösteriniz.
KULLANILIŞI
UYARI
LAMBALARI VE
MESAJLAR
ACİL
DURUMDA
YAPILACAKLAR
OTOMOBİLİN
BAKIMI
TEKNİK
ÖZELLİKLER
İNDEKS
F0R588m
şekil 183
214
201-224_LINEA_1ed_IT
23.09.2014
09:36
Sayfa 215
HAVA FÝLTRESÝ
AKÜ
OTOMOBİLİN
Hava filtresinin deðiþtirilmesi yetkili bir Fiat servisinde ger-
Akü, “fazla bakým gerektirmeyen” tiptendir: Normal çalýþma
TANITIMI
çekleþtirilmelidir.
koþullarý altýnda kullanýlan elektrolitin saf su ile seviye ta-
mamlanmasý gerektirmez.
GÜVENLİK
SİSTEMLERİ
POLEN FÝLTRESÝ
AKÜ ŞARJININ VE ELEKTROLİT SEVİYESİNİN
KONTROLÜ
Polen filtresinin deðiþtirilmesi yetkili bir Fiat servisinde ger-
Kontrol işlemleri, kullan m ve bak m kitapç ğ ndaki aç k-
OTOMOBİLİN
çekleþtirilmelidir.
lamalara göre uzman bir personel taraf ndan yap lmal d r.
KULLANILIŞI
Seviye tamamlama işlemi uzman bir personel taraf ndan ve
yetkili bir Fiat servisinde yap lmal d r.
UYARI
LAMBALARI VE
MESAJLAR
ACİL
UYARI
DURUMDA
YAPILACAKLAR
Akü sývýsý zehirli ve aþýndýrýcýdýr. Deri ve
gözler ile temas ettirmeyiniz. Açýk alev ve-
ya muhtemel kývýlcým kaynaklarýný aküye yak-
laþtýrmayýnýz: Patlama ve yangýn tehlikesi.
OTOMOBİLİN
BAKIMI
TEKNİK
ÖZELLİKLER
UYARI
Akünün elektrolit seviyesi düþükken kul-
lanýlmasý tamir edilemeyecek þekilde za-
rar görmesine ve ayrýca patlamasýna neden ola-
İNDEKS
bilir.
215
201-224_LINEA_1ed_IT
23.09.2014
09:36
Sayfa 216
AKÜ DEÐÝÞÝMÝ
Aküler çevreye zarar veren maddeler ihtiva
OTOMOBİLİN
Gerekiyorsa aküyü, ayný spesifikasyonlara sahip yeni bir
ederler. Akünüzü yetkili bir Fiat servisinde
TANITIMI
akü ile deðiþtiriniz.
deðiþtirmeniz tavsiye edilir.
Eðer farklý özelliklere sahip bir akü ile deðiþtirilirse,
“Periyodik Bakým Programý”ndaki aralýklar geçersiz ola-
GÜVENLİK
caktýr.
SİSTEMLERİ
Akü üreticisi firmanýn vermiþ olduðu açýklamalarý uygu-
layýnýz.
UYARI
OTOMOBİLİN
Eðer otomobiliniz uzun bir süre soðuk or-
KULLANILIŞI
tamda kalacaksa donmasýný önlemek için
aküyü sökünüz ve daha sýcak bir ortamda sak-
Elektrikli ve elektronik donanýmýn yanlýþ
UYARI
layýnýz.
takýlmasý otomobile ciddi hasarlar verebi-
LAMBALARI VE
lir. Otomobilinizi satýn aldýktan sonra, sü-
MESAJLAR
rekli elektrik çeken ilave aksesuarlar (alarm sis-
temleri, ses sistemi, cep telefonu araç kiti gibi) tak-
ACİL
mak isterseniz yetkili bir Fiat servisine gidiniz.
UYARI
DURUMDA
Akü üzerinde veya yakýnýnda çalýþýrken
YAPILACAKLAR
daima özel bir koruyucu gözlük takýnýz.
OTOMOBİLİN
BAKIMI
TEKNİK
ÖZELLİKLER
İNDEKS
216
201-224_LINEA_1ed_IT
23.09.2014
09:36
Sayfa 217
AKÜ KULLANIM ÖMRÜNÜN UZATILMASI
DİKKAT Eğer akü %50'den daha az bir şekilde şarj etmiş
ÝÇÝN YARARLI TAVSÝYELER
halde b rak l r ise, sülfatlama sebebi ile kapasitesini ve ça-
OTOMOBİLİN
l şma durumunu düşürecek şekilde hasara uğrar.
TANITIMI
Akünüzün boþalmasýný önlemek ve ömrünü uzatmak için,
aþaðýdaki göstergelere bakýnýz:
Ayr ca akünün daha fazla donma riski vard r (-10°C'da do-
nar). Eğer otomobil uzun süre kullan lmam ş ise, “Oto-
Otomobilinizi park ederken bütün kapýlarýn ve bagaj
mobilin kullan l ş ” bölümündeki “Otomobilin uzun süre
GÜVENLİK
kapýsýnýn kapalý olmasýna dikkat ediniz.
park edilmesi” paragraf na bak n z.
SİSTEMLERİ
Otomobilin içindeki tavan ayd nlatmalar n kapat n z:
Otomobili satýn aldýktan sonra sürekli elektrik kaynaðýna
Otomobil, tüm iç ayd nlatmalar otomatik olarak sön-
ihtiyaç duyan elektrikli donanýmlar kurmak isterseniz
düren bir sistem ile de donat lm şt r.
OTOMOBİLİN
(alarm, ses sistemi), en uygun akseuar ve cihazlarý öner-
Motor çalýþmýyor iken güç çeken aksesuarlarý (radyo,
KULLANILIŞI
menin yaný sýra aracýn elektrik sisteminin gereken gücü
dörtlü flaþör, park lambalarý gibi) uzun süre açýk býrak-
kaldýrýp kaldýramayacaðýný veya daha güçlü bir aküyle do-
mayýnýz.
natýlýp donatýlmayacaðýný kontrol ederek toplam güç tü-
UYARI
Elektrik sisteminde herhangi bir çalýþma yapmadan ev-
ketiminin deðerlendirilmesi için yetkili bir Fiat servisine
LAMBALARI VE
vel, akünün negatif kutbunu çýkartýnýz.
danýþýnýz.
MESAJLAR
Akü baðlantýlarý her zaman sýkýca takýlý olmalýdýr.
Gerçekte bu cihazlar kontak kapalýyken de akým çekme-
ye devam edeceði için, akü þarjýnýn yavaþ yavaþ düþmesine
ACİL
neden olurlar.
DURUMDA
YAPILACAKLAR
OTOMOBİLİN
BAKIMI
TEKNİK
ÖZELLİKLER
İNDEKS
217
201-224_LINEA_1ed_IT
23.09.2014
09:36
Sayfa 218
Lastiklerde anormal þiþlikler, düzensiz aþýnmalar ve las-
JANTLAR VE LASTÝKLER
OTOMOBİLİN
tik yanaklarýnda kesilmeler olup olmadýðýný periyodik
TANITIMI
olarak kontrol ediniz. Bunlardan herhangi biri varsa yet-
Ýki haftada bir ve uzun yolculuklarýn öncesinde tüm lastik-
kili bir Fiat servisine danýþýnýz.
lerin ve stepnenin basýncýný kontrol ediniz. Hava basýnç
deðerlerinin, lastikler soðukken veya soðuyuncaya kadar
Aş r yüklü konumdayken araç ile seyahat etmekten ka-
GÜVENLİK
beklendikten sonra ölçülmesi gerekir.
çnn: Jantlar ve lastiklerde ciddi bir hasara neden ola-
SİSTEMLERİ
bilir.
Doðru basýnç deðerleri için “Teknik Özellikler” bölü-
mündeki “Lastikler” konusuna bakýnýz.
Bir lastik patlarsa; lastiðin, jantýn, süspansiyon sistemi-
nin ve direksiyon sisteminin zarar görmesini önlemek
OTOMOBİLİN
Yanlýþ basýnç anormal lastik aþýnmasýna yol açar (şekil 184):
için, derhal durunuz ve lastiði deðiþtiriniz.
KULLANILIŞI
A Normal basýnç: Lastik homojen þekilde aþýnýr.
Lastikler çok fazla kullanýlmasa da eskir. Diþlerde ve ya-
naklarda oluþan çatlaklar, lastiðin eskidiðinin iþareti-
B Normalden az basýnç: Lastik kenarlardan aþýnýr.
UYARI
dir. Her halükarda, lastikler bir araçta 6 seneden fazla
C Yüksek basýnç: Lastik orta kýsýmlardan aþýnýr.
bir süredir bulunuyorsa hala kullanýlýp kullanýlamaya-
LAMBALARI VE
MESAJLAR
caklarýnýn deðerlendirilmesi için uzman bir personel ta-
Lastikler lastik diþleri 1.6 mm’den daha az olursa deðiþti-
rafýndan kontrol edilmelidirler. Ayrýca stepneyi de kont-
rilmelidir. Her şartta, aracýn kullanýldýðý ülkedeki kanunla-
rol etmeyi unutmayýnýz.
ACİL
ra uyunuz.
DURUMDA
Nereden geldiði belli olmayan lastikleri kullanmaktan
YAPILACAKLAR
kaçýnýnýz.
ÖNEMLÝ NOTLAR
Mümkün olduðu kadar ani frenlemelerden ve sert kal-
OTOMOBİLİN
k þlardan kaçýnýnýz. Kaldýrým kenarlarýna ve diðer sert
BAKIMI
engellere çarpmayýnýz, çukurlara girmeyiniz. Bozuk ze-
minli yollarda uzun süre kullanmak, lastiklere zarar ve-
rebilir.
TEKNİK
ÖZELLİKLER
İNDEKS
F0R0589m
şekil 184
218
201-224_LINEA_1ed_IT
23.09.2014
09:36
Sayfa 219
Bir lastik deðiþtirilecekse þiþirme supabýný da deðiþtiri-
HORTUMLAR
niz.
OTOMOBİLİN
Ön ve arka lastikler arasýnda dengeli bir aþýnma saðla-
Fren ve yakýt sistemi lastik hortumlarý için “Periyodik bakým
TANITIMI
mak için dönüþ yönünün ters dönmemesi için aracýn
tablosuna” dikkatle uyunuz.
ayný tarafýnda tutularak her 10-15 bin kilometrede bir
Ozon gaz , yüksek s cakl klar ve sistem içerisindeki s v
yerlerinin deðiþtirilmesi önerilir.
GÜVENLİK
art klar hortumlarda sertleşmelere ve çatlaklara sebep ola-
SİSTEMLERİ
bilir. Bu durum devam nda hortumlarda kaçaklar meyda-
na gelmesine sebep olabilir.
UYARI
Dikkatli kontrol etmek gereklidir.
OTOMOBİLİN
Yol tutuþunun doðru þiþirilmiþ lastiklere de
KULLANILIŞI
baðlý olduðunu unutmayýnýz.
UYARI
LAMBALARI VE
MESAJLAR
UYARI
Düþük lastik basýncý, hasar verecek þekil-
ACİL
de lastiklerin ýsýnmasýna neden olabilir.
DURUMDA
YAPILACAKLAR
OTOMOBİLİN
BAKIMI
UYARI
Soldaki lastiði saða takarak veya tersini
yaparak, lastikleri çapraz olarak deðiþtir-
TEKNİK
meyiniz.
ÖZELLİKLER
Alaþým jantlar, jantlarýn mekanik özellikleri bo-
zulabileceðinden 150 °C üzerindeki sýcaklýklara
maruz býrakýlmamalýdýr (Lastiklerin mekanik özel-
İNDEKS
likleri azaltýlabilir).
219
201-224_LINEA_1ed_IT
23.09.2014
09:36
Sayfa 220
Ön cam silecek lastiklerinin deðiþtirilmesi
ÖN CAM SÝLECEKLERÝ
OTOMOBİLİN
(şekil 185)
TANITIMI
Silecek lastiklerinin deðiþtirilmesi:
SÝLECEK LASTÝKLERÝ
Ön cam silecek kolunu kaldýrýnýz (A).
Lastiði özel ürünle düzenli olarak temizleyin; bunun için
GÜVENLİK
TUTELA PROFESSIONAL SC 35 önerilir.
Sileceði (B) kolun son bölümü üzerinde C piminin çev-
SİSTEMLERİ
resinde 90° döndürünüz.
Lastikler bükülmüþse veya yýpranmýþsa deðiþtirilmelidir-
ler. Her durumda yýlda bir kez deðiþtirilmelidirler.
Silecek lastiðinin kilitleme klipslerine bastýrýnýz.
Silecek lastiðini C piminden çýkarýnýz.
OTOMOBİLİN
Bir kaç basit bilgi lastiklerin hasar görmesi olasýlýðýný azal-
KULLANILIŞI
tabilir:
Sýcaklýk sýfýr derecenin altýna düþtüðünde, silecek sü-
Yeni silecek lastiðinin takýlmasý:
pürgelerinin donarak cama yapýþýp yapýþmadýðýný kont-
UYARI
Silecek lastiðinin kilitleme klipslerini kolun ucundaki de-
rol ediniz. Eðer gerekiyor ise, buz çözücü bir antifriz
LAMBALARI VE
liðe takýnýz.
ile çözülmelerini saðlayýnýz.
MESAJLAR
Silecek kolunu ve lastiðini ön camýn üzerine konum-
Cam üzerinde biriken karlarý temizleyiniz: Bu þekilde
landýrarak düzeltiniz.
silecek süpürgelerini korur ve elektrikli ön cam silecek
ACİL
motorunun zorlanýp, fazla ýsýnmasýný engellemiþ olur-
DURUMDA
YAPILACAKLAR
sunuz.
Ön cam sileceklerini kuru cam üzerinde çalýþtýrmayýnýz.
OTOMOBİLİN
BAKIMI
UYARI
Görüþ mesafesini azaltacaðý için, aþýnmýþ
TEKNİK
silecek lastikleri ile yola çýkmak tehlikeli-
ÖZELLİKLER
dir.
İNDEKS
F0R0590m
şekil 185
220
201-224_LINEA_1ed_IT
23.09.2014
09:36
Sayfa 221
SU FISKÝYELERÝ
KAROSER
OTOMOBİLİN
Ön cam su f skiyeleri (şekil 186)
TANITIMI
OTOMOBÝLÝN KÖTÜ HAVA ÞARTLARINDAN
Eðer hiç sývý püskürmüyor ise, önce rezervuarda sývý olup
KORUNMASI
olmadýðýný kontrol ediniz (bu bölümde yer alan “Seviye
Pas oluþumunun ana sebepleri þunlardýr:
kontrolleri” kýsmýna bakýnýz).
GÜVENLİK
Hava kirliliði.
SİSTEMLERİ
Daha sonra, fýskiye deliklerinin týkalý olup olmadýðýný kont-
Havadaki nem ve tuz (deniz kenarýnda veya çok sýcak
rol ediniz, gerekiyor ise bir iðne kullanarak temizleyiniz.
ve nemli bölgelerde).
Su fiskiyeleri püskürtme açýlarý ayarlanarak ön cama yön-
Mevsime özel çevre þartlarý.
OTOMOBİLİN
lendirilir.
Ayrýca, havadaki tozun, rüzgarla taþýnan kumun ve diðer
KULLANILIŞI
araçlardan sýçrayan çamur ve taþlarýn aþýndýrýcý etkisi de gö-
Püskürtülen sývý ön camýn üst kýsmýndan yaklaþýk 1/3 me-
zardý edilmemelidir.
safeye ayarlanmalýdýr.
UYARI
Otomobilinizin karoserini pasa karþý etkin bir biçimde ko-
LAMBALARI VE
rumak için, Fiat yüksek teknolojiye sahip çözümler uygu-
MESAJLAR
lamýþtýr.
Bu çözümler þunlardýr:
ACİL
Otomobilin paslanma ve çizilmeye karþý dirençli olmasýný
DURUMDA
saðlayan boya sistemleri ve ürünleri.
YAPILACAKLAR
Pasa karþý yüksek direnci olan galvanizli (veya ön iþlem
görmüþ) çelik sac kullanýlmasý.
OTOMOBİLİN
Gövdenin altýna, motor bölmesine, çamurluk iç
BAKIMI
kýsýmlarýna ve diðer parçalara yüksek koruyucu özel-
liklere sahip, balmumu ihtiva eden ürünlerin püskür-
tülmesi.
TEKNİK
Dýþ etkiye açýk; kapý altý, çamurluk içleri ve kenarlar
ÖZELLİKLER
gibi bölgelerin korunmasý için plastik kaplama malze-
melerinin püskürtülmesi.
İçerisinde su cepleri ve yoğuşma oluşmas n önlemek
için "aç k" tipten kutu kesitli bölmelerin kullan lmas .
İNDEKS
F0R0591m
şekil 186
221
201-224_LINEA_1ed_IT
23.09.2014
09:36
Sayfa 222
GÖVDENÝN VE ALT KISIMLARIN GARANTÝSÝ
Otomobilinizi doðru þekilde yýkamak için:
OTOMOBİLİN
Otomobiliniz bütün orjinal karoser konstrüksiyonu ve göv-
Otomatik yýkama makinelerinde hasar görmesini ön-
TANITIMI
de parçalarý pas nedeni ile delinmeye karþý garanti kapsa-
lemek için, anteni tavandan sökünüz.
m ndad r.
Gövdeyi düþük basýnçlý su ile ýslatýnýz.
Bu garantinin genel þartlarý için “Garanti Kitapçýðý”na
Süngeri sýk sýk sabunlu suya batýrarak, otomobili
GÜVENLİK
bakýnýz.
yýkayýnýz.
SİSTEMLERİ
Su ile iyice durulayýp, hava püskürterek kurutunuz ve-
GÖVDENÝN ÝYÝ DURUMDA TUTULMASI ÝÇÝN
ya güderi bir bez ile kurulayýnýz.
OTOMOBİLİN
ÖNERÝLER
Kuruturken suyun bulunabileceði kapý kenarlarý, kaput ve
KULLANILIŞI
farlarýn etrafý gibi gözle az görülür alanlara özellikle dik-
Boya
kat ediniz. Yýkama iþleminden hemen sonra otomobili ka-
Boya sadece otomobilinizin çekici görünmesini saðlamaz,
palý bir alana götürmeyip, açýkta býrakarak üzerindeki su-
UYARI
ayný zamanda sacý korur.
yun buharlaþmasýný saðlayýnýz.
LAMBALARI VE
MESAJLAR
Eðer otomobilinizin boyasý üzerinde derin çizikler ve
Otomobilinizi, uzun süre güneþte parkedilmiþ ise veya mo-
aþýnmalar varsa, pas oluþumunu engellemek için rötüþ yap-
tor kaputu sýcak iken yýkamayýnýz; boyanýn cilasýný bozarsýnýz.
ACİL
manýz tavsiye edilir. Rötuþ yaparken, sadece orjinal ürün-
Dýþ plastik parçalar da aracýn geri kalanýyla ayný þekilde te-
DURUMDA
leri kullanýnýz (“Teknik özellikler” bölümündeki “Araç
mizlenmelidir.
YAPILACAKLAR
tanýtým plakalarý” konusuna bakýnýz).
Mümkün olan yerde aðaç altýna park etmeyin; bir çok
Boyanýn iyi durumda kalabilmesi için yapýlacak iþlemler-
aðacýn ürettiði reçinemsi maddeler boyaya mat bir görü-
OTOMOBİLİN
den biri de otomobilin yýkanmasýdýr, yýkama iþleminin sýklýðý
nüm verip paslanma sürecini hýzlandýrma olasýlýðýný artýrýr.
BAKIMI
otomobilin kullanýldýðý þartlara ve çevreye baðlýdýr. Örneðin
otomobilinizi hava kirliliðinin yüksek olduðu yerlerde kul-
DÝKKAT Kuþ pislikleri, derhal büyük bir dikkatle yýkan-
lanýyorsanýz, tuz serpilmiþ yollarda kullanýyorsanýz, sýk sýk
malýdýr. Bunlarýn asidi zararlýdýr.
yýkamanýz tavsiye edilir.
TEKNİK
ÖZELLİKLER
İNDEKS
222
201-224_LINEA_1ed_IT
23.09.2014
09:36
Sayfa 223
Deterjanlar sularý kirletir. Bu sebepten do-
OTOMOBÝLÝN ÝÇÝ
OTOMOBİLİN
lay otomobil, y kama esnas nda kullan lan
Sacýn paslanmasýna sebep olabileceði için, paspaslarýn altýnda
TANITIMI
suyun toplanabildiği ve ar t labildiği tesis-
lerde y kanmal d r.
su birikip birikmediðini (ayakkabý ve þemsiyelerden dam-
layan sular gibi) zaman zaman kontrol ediniz.
GÜVENLİK
Camlar
SİSTEMLERİ
Özel cam temizleyicisi ürünlerini kullanýnýz.
Camý çizmemek veya þeffaflýða hasar vermemek için çok
UYARI
OTOMOBİLİN
ince kumaþlar kullanýnýz.
Otomobilin içini hiçbir zaman yað, eter
KULLANILIŞI
veya iþlenmiþ petrol ürünleriyle temizle-
DÝKKAT Rezistansa zarar vermemek için, rezistanslý arka
meyiniz. Silme sýrasýnda oluþabilecek elektrosta-
camýn iç kýsmýný rezistanslarýn yönüne paralel olarak ya-
tik kývýlcýmlar yangýna sebep olabilir.
UYARI
vaþça siliniz.
LAMBALARI VE
Motor bölümü
MESAJLAR
Kýþ sonunda, motor bölmesinin içi su jeti doðrudan elek-
tronik kumanda birimlerine tutulmadan dikkatlice yýkan-
ACİL
malýdýr. Motoru yýkatmak için uzman bir servis ile temasa
DURUMDA
geçmeniz tavsiye edilir.
YAPILACAKLAR
UYARI
DÝKKAT Otomobil; motor soðuk ve anahtar STOP ko-
Otomobil içinde sprey tüpleri bulundur-
numundayken yýkanmalýdýr. Yýkama iþleminden sonra çeþit-
mayýnýz, patlama tehlikesi vardýr. Sprey
OTOMOBİLİN
li korumalarýn (lastik kapaklar ve çeþitli kaplamalar gibi) ha-
tüplerinin 50°C daha fazla sýcaklýða maruz kal-
BAKIMI
sar görmediðinden veya çýkmadýðýndan emin olunuz.
mamalarý gerekir. Hava ýsýnmaya baþladýðýnda,
otomobil içindeki sýcaklýk bu rakam n üzerine
Ön farlar
çýkabilir.
TEKNİK
DÝKKAT Ön farlarý temizlemek için aromatik maddeler
ÖZELLİKLER
(örn. benzin) veya keton (örn. aseton) kullanmayýnýz.
İNDEKS
223
201-224_LINEA_1ed_IT
23.09.2014
09:36
Sayfa 224
KOLTUKLARIN VE KUMAÞ VE KADÝFE
ÝÇ PLASTÝK PARÇALAR
OTOMOBİLİN
BÖLÜMLERÝN TEMÝZLENMESÝ
Plastik parçalarý su ve aþýndýrýcý olmayan nötr bir deterjan
TANITIMI
Tozu temizlemek için yumuþak bir fýrça veya elektrik sü-
ile nemlendirilmiþ bezle siliniz. Gres veya sert kirleri çýkar-
pürgesi kullanýnýz. Fýrça hafif ýslatýlýrsa, kadife daha iyi te-
mak için parçalarýn görünümlerini koruyacak uygun bir
mizlenebilir.
ürün kullanýnýz.
GÜVENLİK
DÝKKAT Gösterge panelinin camýný temizlemek için alkol
Koltuklarý, doðal deterjanlý suyla hafifçe ýslatýlmýþ bir sün-
SİSTEMLERİ
gerle siliniz.
veya benzin kullanmayýnýz.
DERÝ KAPLI DÝREKSÝYON SÝMÝDÝ/VÝTES
OTOMOBİLİN
Otomobilinizin döþemelik kumaþý normal
KOLU TOPUZU
KULLANILIŞI
kullanýmdan dolayý meydana gelecek
aþýnmalara karþý dayanýklý olarak üretil-
Bu elemanlar su ve nötr sabun ile temizlenmelidir.
miþtir. Bununla birlikte, metal kilitli, çýtçýtlý, tokalý,
Kesinlikle ispirto veya alkol bazlý ürünler kullanmayýnýz.
UYARI
vs. giysilerin neden olabileceði sert ve/veya uzun
LAMBALARI VE
süreli sürtünme/kazýnmadan meydana gelebilecek
Ýç mekaný temizlemek için herhangi bir özel ürün kullan-
MESAJLAR
tahribatlardan kesinlikle korunmalýdýr.
madan önce, etiket talimatlarýný ve bilgilerini bunlarýn is-
pirto ve/veya alkol bazlý maddeler içermediklerinden emin
ACİL
olmak için dikkatlice okuyunuz.
DURUMDA
YAPILACAKLAR
Ön camý özel cam temizleme ürünleri kullanarak temiz-
lerken bazý damlalar direksiyon simidi/vites deðiþtirme ko-
lu baþlýðýndaki deri kaplama üstüne düþerse, bunlarý hemen
OTOMOBİLİN
su ve nötr sabun ile temizleyiniz.
BAKIMI
DİKKAT Direksiyon kilit ekipman kullan rken, deri kap-
lamaya zarar vermemek için dikkat ediniz.
TEKNİK
ÖZELLİKLER
İNDEKS
224

 

 

 

 

 

 

 

Content      ..     11      12      13      14     ..