Fiat Linea (2015 year). Instruction turkish - part 12

 

  Index      Fiat     Fiat Linea (2015 year) - instruction in turkish

 

Search            copyright infringement  

 

 

 

 

 

 

 

 

Content      ..     10      11      12      13     ..

 

 

Fiat Linea (2015 year). Instruction turkish - part 12

 

 

165-200_LINEA_1ed_IT
22.09.2014
16:47
Sayfa 191
TORPİDO GÖZÜ AYDINLAMA LAMBASI
Ampulü (C) değiştiriniz (şekil 164).
(şekil) 163-164
OTOMOBİLİN
İzolasyonu kapat n z.
(öngörülen bazý pazarlarda/versiyonlarda)
TANITIMI
Önce kilitleme yay n n (A) z tt na karş l k gelen taraf-
Ampulü değiştirmek için, aşağdaki işlemleri yap n z:
tan takmak suretiyle tavan lambas n monte ediniz (şe-
Bir tornaviday kullanarak yay (A) hareket ettiriniz ve
kil 163).
GÜVENLİK
tavan lambas n ç kart n z (şekil 163).
SİSTEMLERİ
Lamban n izolasyonuna (B) yandan bast r n z ve ok yö-
nünde döndürünüz.
OTOMOBİLİN
KULLANILIŞI
UYARI
LAMBALARI VE
MESAJLAR
ACİL
DURUMDA
YAPILACAKLAR
OTOMOBİLİN
BAKIMI
TEKNİK
ÖZELLİKLER
İNDEKS
F0R0563m
F0R0564m
şekil 163
şekil 164
191
165-200_LINEA_1ed_IT
22.09.2014
16:47
Sayfa 192
SİGORTALARIN DEĞİŞTİRİLMESİ
Yanmýþ sigortayý sadece yeni bir sigorta ile
OTOMOBİLİN
değiştiriniz.
TANITIMI
GENEL ÖZELLÝKLER
Sigortalar, elektrik sistemi için koruyucudur: Genelde bir
GÜVENLİK
arýza durumunda veya sistemdeki uygunsuz bir geliþme ol-
UYARI
SİSTEMLERİ
duðunda devreye girer.
Bir sigortayý daha yüksek amper deðeri-
ne sahip bir baþka sigortayla deðiþtirme-
Cihazlardan birisi çalýþmadýðý zaman, öncelikle sigortasýný
yiniz, yangýn tehlikesi.
kontrol ediniz: İletken eleman (A-þekil 165) bozulmamýþ
OTOMOBİLİN
halde durmalýdýr. Kopmuþsa, sigortayý ayný amper deðerin-
KULLANILIŞI
de (ayný renkte) yenisiyle deðiþtiriniz.
UYARI
B Yanmamýþ sigorta
UYARI
Genel sigortanýn yanmasý durumunda,
C Hasarlý tele sahip sigorta.
LAMBALARI VE
herhangi bir tamir yapmayýnýz ve yetkili
MESAJLAR
bir Fiat servisi ile temasa geçiniz.
UYARI
ACİL
DURUMDA
Sigorta yeniden yanarsa, yetkili bir Fiat
YAPILACAKLAR
servisine baþvurunuz.
UYARI
Sigortayý deðiþtirmeden önce, kontak
anahtarý çýkarýlmýþ ve diðer elektrikli ci-
OTOMOBİLİN
hazlar kapatýlmýþ olmalýdýr.
BAKIMI
TEKNİK
UYARI
ÖZELLİKLER
Eğer güvenlik sistemleri, (hava yast ğ sis-
temi, fren sistemi) güç ünitesi sistemleri
(motor sistemi, aktarma sistemi) ya da direksiyon
İNDEKS
sistemi için olan ana sigorta atm ş ise, yetkili bir
Fiat servisi ile temasa geçiniz.
F0R0565m
şekil 165
192
165-200_LINEA_1ed_IT
22.09.2014
16:47
Sayfa 193
SÝGORTALARIN YERÝ
OTOMOBİLİN
Otomobilin koruyucu sigortalarý, ön panelin üzerinde, mo-
TANITIMI
tor bölmesinde ve akünün pozitif kutup baþýnýn üzerinde
bulunan üç adet sigorta kutusunda toplanmýþtýr.
Ön panelin üzerindeki sigorta kutusu
GÜVENLİK
(şekil 166-167)
SİSTEMLERİ
Ön paneldeki sigorta kutusuna ulaþmak için tespit c vata-
lar n
(A-þekil 166) gevþetin ve muhafazayý çýkarýnýz.
OTOMOBİLİN
KULLANILIŞI
F0R0566m
şekil 166
UYARI
LAMBALARI VE
MESAJLAR
ACİL
DURUMDA
YAPILACAKLAR
OTOMOBİLİN
BAKIMI
TEKNİK
ÖZELLİKLER
İNDEKS
F0R0567m
şekil 167
193
165-200_LINEA_1ed_IT
22.09.2014
16:47
Sayfa 194
Motor bölmesindeki sigorta kutusu (şekil 168)
OTOMOBİLİN
Akünün yanýndaki sigorta kutusuna ulaþmak için koruyu-
TANITIMI
cu muhafazayý (þekil 168) çýkartmak gerekmektedir.
Koruyucu kapağ n içinde sigortalar ve röleler taraf ndan
korunan başl ca devrelere dair resimler bulunmaktad r (şe-
GÜVENLİK
kil 169).
SİSTEMLERİ
OTOMOBİLİN
KULLANILIŞI
F0R0569m
şekil 169
UYARI
LAMBALARI VE
MESAJLAR
ACİL
DURUMDA
YAPILACAKLAR
OTOMOBİLİN
BAKIMI
TEKNİK
ÖZELLİKLER
İNDEKS
F0R0568m
F0R0570m
şekil 168
şekil 170
194
165-200_LINEA_1ed_IT
22.09.2014
16:47
Sayfa 195
SÝGORTA ÖZET TABLOSU
OTOMOBİLİN
Ön panelin üzerindeki sigorta kutusu (şekil 167)
TANITIMI
Korunan devre
SÝGORTA
AMPER
Sað kýsa far
F12
7,5
GÜVENLİK
Sol kýsa far, far ayar tertibatý
F13
7,5
SİSTEMLERİ
Motor bölmesindeki sigorta kutusu ve araç bilgisayar ünitesindeki (T08, T17)
F31
7,5
röle bobinleri için kontak aç kken besleme
OTOMOBİLİN
Is tmal koltuklar
F32
15
KULLANILIŞI
Elektrikli cam açma tertibatý (arka sol kapý camý motoru)
F33
20
Elektrikli cam açma tertibatý (arka sað kapý camý motoru)
F34
20
UYARI
LAMBALARI VE
Geri vites lambas , normalde kapal fren lamba kumandas , debimetre, ön s tma
F35
7,5
MESAJLAR
ünitesi, dizel yak t su alg lama sensörü, km jeneratörü +15 besleme sigortas
Cam açma tertibatý (elektronik devre için + 30 besleme)
F36
7,5
ACİL
DURUMDA
Gösterge paneli, normalde açýk fren lamba kumandasý + 15 besleme sigortasý
F37
7,5
YAPILACAKLAR
Araç bilgisayar ünitesi
F38
20
Radyo bağlant s , klima bağlant s , Blue&MeTM
bağlant s
F39
10
OTOMOBİLİN
BAKIMI
Is tmal arka cam
F40
30
Dikiz aynasý buz çözme tertibatý
F41
7,5
TEKNİK
Cam silecek kumandasý (tek yönlü pompa)
F43
20
ÖZELLİKLER
İNDEKS
195
165-200_LINEA_1ed_IT
22.09.2014
16:47
Sayfa 196
Korunan devre
SÝGORTA
AMPER
OTOMOBİLİN
Çakmak veya akým prizi
F44
15
TANITIMI
Bagaj kilidi aktüatörü
F45
10
Elektrikli cam açma tertibatý (sürücü ön kapý cam açma motoru)
F47
20
GÜVENLİK
SİSTEMLERİ
Elektrikli cam açma tertibatý (yolcu ön kapý cam açma motoru)
F48
20
Aydýnlatma kumandalarý + 15 beslemesi: Direksiyon üzerindeki radyo kumandalarý;
F49
7,5
ön paneldeki kumandalar; elektrikli ayna kumandalarý, elektrikli cam açma tertibatý,
OTOMOBİLİN
elektrokromik ayna ve yaðmur sensörü
KULLANILIŞI
+15 h z sabitleyici kumandasý, ses sistemi, Blu&MeTM tertibatý,
F51
7,5
park sensörleri, klima sistemi
UYARI
Cam açma tertibatý, sürücü koltuðu ayar motoru
F52
15
LAMBALARI VE
MESAJLAR
Araç bilgisayar ve gösterge paneli
F53
7,5
ACİL
Motor bölmesindeki sigorta kutusu (şekil 170)
DURUMDA
YAPILACAKLAR
Korunan devre
SÝGORTA
AMPER
Korna
F10
10
OTOMOBİLİN
BAKIMI
Sað uzun far
F14
7,5
Sol uzun far
F15
7,5
TEKNİK
Klima kompresörü
F19
7,5
ÖZELLİKLER
Yakýt pompasý
F21
15
Ön cam silecek motoru
F23
20
İNDEKS
Yedek
F24
10
Sis lambalarý
F30
15
196
165-200_LINEA_1ed_IT
22.09.2014
16:47
Sayfa 197
Aküyü þarj etmek için aþaðýdaki iþlemleri yapýnýz:
AKÜNÜN ŞARJ EDİLMESİ
OTOMOBİLİN
Akü negatif kutbunu (A) sökünüz (B-şekil 171).
DÝKKAT Akünün þarj edilmesi ile ilgili açýklamalar sadece
TANITIMI
Kutuplarý doðru olarak þarj kablolarýný aküye baðlayýnýz.
bilgi için verilmiþtir. Bu iþlem yetkili bir Fiat servisi tarafýndan
yapýlmalýdýr.
Şarj cihazýný açýnýz.
GÜVENLİK
Aküyü çok düþük amper deðerinde ve yaklaþýk 24 saatlik
Şarj iþlemini tamamladýðýnýz zaman, akü baðlantýlarýný
SİSTEMLERİ
bir süre içersinde, yavaþça doldurmanýz tavsiye edilir. Akü-
sökmeden önce þarj cihazýný kapatýnýz.
nün çok uzun süre þarj edilmesi, zarar görmesine neden
Akü negatif kutbunu tekrar baðlayýnýz.
olabilir.
OTOMOBİLİN
KULLANILIŞI
UYARI
LAMBALARI VE
MESAJLAR
ACİL
DURUMDA
YAPILACAKLAR
OTOMOBİLİN
BAKIMI
TEKNİK
ÖZELLİKLER
İNDEKS
F0R0571m
şekil 171
197
165-200_LINEA_1ed_IT
22.09.2014
16:47
Sayfa 198
UYARI
OTOMOBÝLÝN KALDIRILMASI
OTOMOBİLİN
Akü suyu zehirli ve aþýndýrýcýdýr. Cilde ve-
TANITIMI
Otomobil kaldýrýlacaksa, kriko veya lifte sahip olan yetkili
ya göze temasýndan kaçýnýnýz. Akü þarj
iþlemi iyi havalandýrýlmýþ, muhtemel alev ve
bir Fiat servisine gidiniz.
kývýlcým kaynaklarýndan uzak bir yerde
Sadece şekil 172'de gösterilen noktalardan, kriko veya atöl-
GÜVENLİK
yapýlmalýdýr: Patlama ve yangýn tehlikesi.
ye lifti kollar n yerleştirerek otomobili kald r n z.
SİSTEMLERİ
OTOMOBİLİN
KULLANILIŞI
UYARI
UYARI
Donmuþ bir aküyü þarj etmeye
LAMBALARI VE
çalýþmayýnýz: İlk önce buzu çözülmelidir,
MESAJLAR
aksi takdirde patlayabilir. Donma gerçekleþmiþse,
iç elemanlarýnýn zarar görmediðinden ve zehirli ve
ACİL
aþýndýrýcý asitin akmasý riskini doðuracak þekilde
DURUMDA
dýþ muhafazasýnýn çatlamadýðýndan emin olmak
YAPILACAKLAR
için akü, uzman bir personel tarafýndan kontrol
edilmelidir.
OTOMOBİLİN
BAKIMI
TEKNİK
ÖZELLİKLER
İNDEKS
F0R0572m
şekil 172
198
165-200_LINEA_1ed_IT
22.09.2014
16:47
Sayfa 199
OTOMOBÝLÝN ÇEKÝLMESÝ
UYARI
OTOMOBİLİN
Otomobili çekmeye baþlamadan önce, di-
Otomobille birlikte verilen çeki kancasý, bagaj hal s n n
TANITIMI
reksiyon kilidini açýn (“Otomobilin Tan t -
altýndaki alet kutusundadýr.
m ” bölümünden “Kontak anahtar yuvas ” parag-
rafýna bakýnýz).
ÇEKME HALKASININ TAKILMASI
GÜVENLİK
(şekil 173-174)
SİSTEMLERİ
Aþaðýdaki iþlemleri yapýnýz:
A tapas n , bir tornaviday bunun yuvas na yerleştirmek
OTOMOBİLİN
suretiyle yard mc olarak ç kar n z.
UYARI
KULLANILIŞI
Takým çantasýndaki çeki kancasýný alýnýz (B).
Kancayý takmadan önce, vidalý yuvasýný
Ön (şekil 173) veya arka (şekil 174) diþli pimin üze-
iyice silip temizleyiniz. Çekmeye baþla-
rinde halkayý sýkýnýz.
madan önce, kancanýn sýkýca baðlandýðýndan
UYARI
emin olunuz.
LAMBALARI VE
MESAJLAR
ACİL
DURUMDA
YAPILACAKLAR
OTOMOBİLİN
BAKIMI
TEKNİK
ÖZELLİKLER
İNDEKS
F0R0573m
F0R0574m
şekil 173
şekil 174
199
165-200_LINEA_1ed_IT
22.09.2014
16:47
Sayfa 200
UYARI
UYARI
OTOMOBİLİN
Çekerken, hidrolik direksiyon ve fren
Ön ve arka çeki kancalar sadece acil du-
TANITIMI
arttýrýcýnýn yardýmý olmadan, direksiyon si-
rumda kullan lmal d r. Trafik kurallar ile
midine ve pedala büyük bir kuvvet uygulanmasý
uyumlu özel teçhizatlar (esnek olmayan barlar)
gerektiðini unutmayýnýz. Otomobilin çekilmesi
kullan larak otomobilin yol üzerinde k sa mesa-
GÜVENLİK
için, esnek kablolar/halatlar kullanmayýnýz. Çek-
felerde veya özel araç üzerinde çekilmesi işlem-
SİSTEMLERİ
me iþlemi yapýlýrken, baðlantý halkas n n, temas-
lerine izin verilir. Çeki kancas , yoldan ve engel-
ta bulunduðu parçalara zarar vermediðinden emin
lerden uzaklaşt rmak için otomobili çekmek
olunuz. Aracý çekerken; çeki kancasý ile ilgili koþul-
ve/veya esnek kablolar kullanarak çekmek için
OTOMOBİLİN
lara ve trafiðe açýk yollarda araçlarýn çekilme-
kullan lmamal d r. Yukar daki aç klamalara ilave
KULLANILIŞI
siyle ilgili yasalara uyunuz.
olarak, çekme işlemi iki araç ile (birisi çeken, di-
ğeri çekilen), olabildiğince ayn merkez aks çiz-
gisinde birbirine hizal olarak gerçekleşmelidir.
UYARI
LAMBALARI VE
MESAJLAR
ACİL
UYARI
DURUMDA
YAPILACAKLAR
Otomobil çekilirken motoru çal şt rmay -
n z.
OTOMOBİLİN
BAKIMI
TEKNİK
ÖZELLİKLER
İNDEKS
200
201-224_LINEA_1ed_IT
23.09.2014
09:36
Sayfa 201
OTOMOBİLİN BAKIMI
OTOMOBİLİN
TANITIMI
DÝKKAT Periyodik bakým aralýklarý, üretici firma tarafýndan
PERÝYODÝK BAKIM
belirlenmiþtir. Bunlarý yaptýrmamanýz garantinin geçersiz
GÜVENLİK
olmasýna neden olur.
Otomobilinizin uzun yýllar mükemmel durumda kalabilmesi
SİSTEMLERİ
için, bakým programýnýn doðru olarak yapýlmasý þarttýr.
Periyodik Bakým, önceden belirlenen zamanlarda bütün
Fiat servislerinde gerçekleþtirilebilir.
Bu nedenle her 20,000 km’de bir dizi kontrol ve bakým
iþlemi programlanmýþtýr.
Her bakým esnasýnda, programlanmýþ olana ilave olarak,
OTOMOBİLİN
baþka parça deðiþimleri veya onarýmlarý ihtiyac ortaya
KULLANILIŞI
Ancak, bu periyodik bakýmýn, otomobilin tüm gereksinim-
çýkarsa bunlar müþterinin onayýyla gerçekleþtirilebilir.
lerini tamamen kapsamayacaðýný bilmeniz önemlidir: Ay-
r ca 20.000 km bakýmýn öncesindeki ilk dönemde ve son-
DÝKKAT Ufak problemlerde, bir sonraki periyodik bakým
UYARI
için kilometrenin dolmasý beklenmeden derhal yetkili bir
rasýnda, periyodik bak mlar aras nda, rutin bakým, sývýlarýn
LAMBALARI VE
tamamlanmasý, lastik basýnç kontrolü gibi sýradan bakým
Fiat servisi ile temasa geçiniz.
MESAJLAR
iþlemlerinin yapýlmasý gereklidir.
Eðer otomobil sýk sýk römork çekmek için kullanýlýyorsa,
periyodik bakým aralýklarýndan daha sýk bakým yaptýrýlmalýdýr.
ACİL
DURUMDA
YAPILACAKLAR
DÝKKAT 1.3 ve 1.9 dizel motorlarda motor yağ ve motor OTOMOBİLİN
yağ filtresi değişimi her 10.000 km’de bir yap lmas ge- BAKIMI
rekmektedir.
Bakanlýkça belirlenen 10 yýllýk kullaným ömrü boyunca, satýþ
TEKNİK
sonrasý servis hizmetleri ve yedek parça temininin ima-
ÖZELLİKLER
latçý/ithalatçý firma tarafýndan saðlanmasý zorunludur.
İNDEKS
201
201-224_LINEA_1ed_IT
23.09.2014
09:36
Sayfa 202
PERÝYODÝK BAKIM TABLOSU
OTOMOBİLİN
TANITIMI
KM
20 000
40 000
60 000
80 000
100 000
120 000
140 000
160 000
180 000
AŞAĞIDAKİ DURUMLARIN GÖZLE KONTROLU
GÖVDE VE GÖVDE ALT KAPLAMASI (PVC), BORULAR (EGZOZ-YAKIT-FRENLER) VE KAUÇUK PARÇALARIN(KÖRÜKLER-HORTUMLAR-BURÇLAR GİBİ),
GÜVENLİK
SİSTEMLERİ
EXAMINER İLE ELEKTRONİK SİSTEMLERİN KONTROLU (Motor, ABS, Body Computer, Can Ağı vb.)
SIVI SEVİYELERİNİN TAMAMLANMASI
(MOTOR SOĞUTMA, ÖN CAM YIKAMA, AKÜ VS) AKÜ, SOĞUTMA SIVISI VE CAM YIKAMA SIVISI YOĞUNLUKLARININ ÖLÇÜLMESİ, GEREKİRSE UYGUN YOĞUNLUK DEĞERİNİN SAĞLANMASI.
OTOMOBİLİN
YARDIMCI SİSTEM KAYIŞLARININ DURUMLARININ VE GERGİNLİKLERİNİN KONTROLU VE GEREKİSE AYARI (Otomatk Kayış Gergisiyle Takılan Kayışlar Hariç)
KULLANILIŞI
YARDIMCI SİSTEM KAYIŞLARININ DEĞİŞİMİ (Alternatör, Klima Kompresörü, Hidrolik Direksiyon Pompası vb.)
UYARI
YARDIMCI SİSTEM KAYIŞLARINA AİT RULMANLARIN DEĞİŞİMİ (Alternatör, Klima Kompresörü, Hidrolik Direksiyon Pompası vb.)
LAMBALARI VE
TRİGER KAYIŞININ / ZİNCİRİNİN DURUMUNUN KONTROLU
MESAJLAR
MOTOR VE YAKIT SİSTEMLERİ KARBON TEMİZLİĞİ (Emme Manifoldu Temizliği Dahil) (**)
MOTOR YAĞI DEĞİŞİMİ (1.3 ve 1.9 Dizel Motorlarda Her 10.000 Km' de Bir) (***)
ACİL
MOTOR YAĞ FİLTRESİ DEĞİŞİMİ (1.3 ve 1.9 Dizel Motorlarda Her 10.000 Km' de Bir) (***)
DURUMDA
HAVA FİLTRESİ DEĞİŞİMİ (***)
YAPILACAKLAR
BUJİLERİN DEĞİŞİMİ
TRİGER KAYIŞI VE RULMANLARININ DEĞİŞİMİ (*) (Hareketli ve Sabit Rulmanlar)
EGZOZ EMİSYON KONTROLU (Gaz Analiz Cihazı ile)
OTOMOBİLİN
YAKIT FiLTRESİ DEĞİŞİMİ
BAKIMI
ZİNCİRLİ TRİGER MOTORLARDA ZİNCİR SETİNİN DEĞİŞİMİ (*) (Zincir, Gergi, Dişliler, Sabitleme Civataları ve Paletler)
KAYIŞLI TRİGER MOTORLARDA TRİGER KAYIŞI VE RULMANLARIN DEĞİŞİMİ (*) (Hareketli ve Sabit Rulmanlar)
TEKNİK
DUMAN KONTROLU (Opasimetre Cihazı İle)
ÖZELLİKLER
DEBRİYAJ PEDALININ HAREKET MESAFESİNİN KONTROLÜ VE AYARI (Hidrolik Kumandalı Tiplar Hariç)
DEBRİYAJ SİSTEMİ VERİMLİLİK KONTROLÜNÜN YAPILMASI, GEREKİRSE BASKI VE/VEYA BALATASININ DEĞİŞİMİ (**)
İNDEKS
202
201-224_LINEA_1ed_IT
23.09.2014
09:36
Sayfa 203
KM
20 00040 000
60 000
80 000
100 000
120 000
140 000160 000180 00
MTA VİTES KUTULU ARAÇLARIN VİTES KUTUSU YAĞ SEVİYE KONTROLÜ
OTOMOBİLİN
MANUEL VİTES KUTUSU YAĞI DEĞİŞİMİ (veya Her 3 Yılda Bir) (MTA VİTES KUTULU ARAÇLAR DAHİL)
TANITIMI
OTOMATİK VE SPEEDGEAR TİPİ VİTES KUTULARININ YAĞ DEĞİŞİMİ (veya Her 2 Yılda Bir)
ROBOTİZE (Selespeed&MTA) VİTES KUTULU ARAÇLARDA DEBRİYAJ AKTÜATÖRÜ HİDROLİK KUMANDA SİSTEM YAĞ SEVİYESİNİN KONTROLÜ (veya Her 2 Yılda Bir) (1.4 Benzin Motorlu Araçlar Hariç)
GÜVENLİK
ROBOTİZE (Selespeed&MTA) VİTES KUTULU ARAÇLARDA DEBRİYAJ AKTÜATÖRÜ HİDROLİK KUMANDA SİSTEM YAĞININ DEĞİŞİMİ (veya Her 2 Yılda Bir) (1.4 Benzin Motorlu Araçlar Hariç)
SİSTEMLERİ
FREN HİDROLİK SIVISI DEĞİŞİMİ (veya Her 2 Yılda Bir)
FREN HİDROLİĞİNİN SEVİYE KONTROLU VE GEREKİRSE TAMAMLANMASI
FREN HİDROLİK YAĞININ KAYNAMA NOKTASININ KONTROLÜ
OTOMOBİLİN
ÖN FREN DİSKİ VE BALATALARI AŞINMA KONTROLÜ, GEREKİRSE DEĞİŞİMİ (**)
KULLANILIŞI
ÖN DİSK FREN BALATA AŞINMA UYARI LAMBASI ÇALIŞMA KONTROLÜ
ARKA FREN DİSK VE BALATA AŞINMA KONTROLÜ, GEREKİRSE DEĞİŞİMİ (MEVCUT OLAN TİPLERDE) (**)
ARKA KAMPANALI FREN BALATASI DURUM VE AŞINMA KONTROLÜ, GEREKİRSE DEĞİŞİMİ (**)
UYARI
LAMBALARI VE
EL FRENİ KURSUNUN KONTROLÜ VE AYARI, VAR İSE EL FREN BALATASI AŞINMA KONTROLÜ, GEREKİRSE DEĞİŞİMİ (**)
MESAJLAR
LASTİKLERİN AŞINMA VE DURUMLARININ KONTROLÜ, GEREKİRSE BASINÇ AYARI (Stepne Dahil)
ÖN DÜZEN AYARI
ACİL
HİDROLİK DİREKSİYON SİSTEMİ YAĞININ DEĞİŞİMİ (veya Her 2 Yılda Bir)
DURUMDA
YAPILACAKLAR
ÖN VE ARKA SÜSPANSİYON ELEMANLARININ BOŞLUK KONTROLÜ, GEREKİRSE İLGİLİ ELAMANLARIN DEĞİŞİMİ (**) (Rotbaşı, Rotl, Salıncak Burcu, Amortsör, Amortsör takoz ve Burçları)
OTOMOBİLİN
ALTERNATÖR ŞARJ AKIMI VE VOLTAJININ KONTROLÜ
BAKIMI
ALTERNATÖR KABLOLARININ BAĞLANTI KONTROLÜ
MARŞ MOTORUNUN ÇEKTİĞİ AKIM VE VOLTAJ DÜŞÜMÜ KONTROLÜ
AKÜ VOLTAJININ VE AKÜ GÖZLERİ YOĞUNLUK KONTROLÜ
TEKNİK
AKÜ KUTUP BAŞLARI VE BAĞLANTILARININ KONTROLÜ, YÜZEY TEMİZLİK KONTROLÜ
ÖZELLİKLER
KLİMA SİSTEMİ ÇALIŞMA PERFORMANSI KONTROLÜ
POLEN FİLTRESİNİN DEĞİŞİMİ (veya Her Yıl)
İNDEKS
203
201-224_LINEA_1ed_IT
23.09.2014
09:36
Sayfa 204
KM
20 000 40 000
60 000
80 000
100 000
120 000
140 000
160 000
180 000
OTOMOBİLİN
TANITIMI
AYDINLATMA SİSTEMİ KONTROLÜ, FARLAR, SİNYAL LAMBALARI, DÖRTLÜ FLAŞÖRLER, BAGAJ, YOLCU KABİNİ, TORPİDO GÖZÜ AYDINLATMASI, UYARI LAMBALARI vb.
CAM YIKAMA / SİLME SİSTEMİ KONTROLÜ, FISKİYELERİN AYARI
GÜVENLİK
ÖN CAM VE ARKA CAM SİLECEKLERİ POZİSYON VE AŞINMA KONTROLÜ, GEREKİRSE DEĞİŞİMİ (**)
SİSTEMLERİ
BOYA YÜZEY KONTROLÜ YAPILMASI VE SONUÇLARIN GARANTİ BELGESİNİN İLGİLİ BÖLÜMÜNE KAYDEDİLMESİ
OTOMOBİLİN
KULLANILIŞI
(*) Veya kilometreye bakılmaksızın her 5 yılda bir, zor şartlar altnda kullanımda her 3 yılda bir.
(**) Periyodik bakım işçilik ücretne dahil olmayan ek ücrete tabi işlemler veya kontroller sonrası değiştrilmesi öngörülebilecek parçalara ait ek ücrete tabi işçilikler.
(***) Zor şartlar altnda kullanımda motor yağı, yağ filtresi ve hava filtresinin periyodik bakım tablosunda belirtlen sürelerden daha kısa sürelerde değiştrilmesi tavsiye edilir.
UYARI
1.4 T-JET benzin motorlu tplerde, motorun düzgün çalışmasını sağlamak ve motorda oluşabilecek herhangi bir hasardan kaçınmak için, teknik özellikler bölümünde belirtlen,
LAMBALARI VE
aynı tp ve marka bujiler kullanılmalı ve bujilerin değişimi periyodik bakım tablosunda belirtlen sürelerde yapılmalıdır.
MESAJLAR
ACİL
DURUMDA
YAPILACAKLAR
OTOMOBİLİN
BAKIMI
TEKNİK
ÖZELLİKLER
İNDEKS
204
201-224_LINEA_1ed_IT
23.09.2014
09:36
Sayfa 205
Lastiklerin durumu/aş nma kontrolü ve gerekirse ba-
YILLIK BAKIM
s nçlar n n ayar (yedek lastik dahil)
OTOMOBİLİN
Bir y l içerisinde 20.000 Km'ye ulaş lmamas durumunda
TANITIMI
Ön ve arka süspansiyon elemanlar n n boşluk kontro-
aşağ daki işlemler ve kontroller yap lmal d r.
lü, gerekirse ilgili elemanlar n değişimi (**) (Rotbaş ,
Motor yağ n n değişimi
Rotil, Sal ncak Burcu, Amortisör, Amortisör takoz ve
Burçlar )
GÜVENLİK
Motor yağ filtresinin değişimi
SİSTEMLERİ
Ayd nlatma sistemlerinin kontrolü (farlar, sinyaller,
Hava filtresinin değişimi
dörtlü flaşör, bagaj lambas , yolcu kabini ayd nlatma lam-
Polen filtresinin değişimi (Klimal modeller için)
bas , uyar lambalar )
OTOMOBİLİN
Ateşleme bujilerinin değişimi (Benzin motorlu tipler)
Gözle yap lacak kontroller; motor, vites kutusu, trans-
KULLANILIŞI
misyon, borular (egzoz, yak t, fren borular ), kauçuk
Svlarn kontrolü ve gerekiyor ise tamamlanmas (Mo-
parçalar
tor soğutma s v s , fren hidrolik yağ , cam y kama s v -
UYARI
s , akü vb)
Examiner ile elektronik sistemlerin kontrolü (Motor,
LAMBALARI VE
ABS, Araç bilgisayar , Can Ağ vb.)
Akü şarj durumunun kontrolü ve sisteme yüklenmesi
MESAJLAR
Triger ve yard mc sistem kay şlar n n kontrolü
ACİL
Ön fren balatalar n n ve ön fren disklerinin aş nma ve
DURUMDA
YAPILACAKLAR
çal şma kontrolü, gerekirse değişimi (**)
Ön/arka cam silecekleri aş nma ve pozisyon kontrolü,
gerekirse değişimi (**)
OTOMOBİLİN
BAKIMI
Ön cam silecekleri çal şma kontrolü, f skiyelerin ayar
TEKNİK
ÖZELLİKLER
İNDEKS
205
201-224_LINEA_1ed_IT
23.09.2014
09:36
Sayfa 206
ÝLAVE KONTROLLER
OTOMOBÝLÝN ZOR ÞARTLARDA
OTOMOBİLİN
KULLANILMASI
TANITIMI
Her 1.000 km veya uzun seyahatlerden önce þunlarý kont-
rol edip gerekirse tamamlayýnýz:
Otomobilin kullanýldýðý koþullar özellikle aþaðýda belirtilen
Motor soðutma s v s seviyesi
zor þartlardan biriyse:
GÜVENLİK
Fren hidroliği seviyesi
Römork veya karavan çekme.
SİSTEMLERİ
Ön cam yýkama sývýsý seviyesi
Tozlu ve kirli hava/yol koşullar .
Lastiklerin durumu ve hava basýnçlarýnýn kontrolü
Dýþ hava sýcaklýðý sýfýrýn altýnda iken sýk sýk kýsa mesafe-
OTOMOBİLİN
lerde kullaným (7-8 km’den az).
KULLANILIŞI
Aydýnlatma sisteminin çalýþma kontrolü (farlar, sinyal-
ler, flaþör, vs..)
Motorun sýkça rölantide çalýþtýrýlmasý veya düþük hýzda
uzun mesafelerde kullaným (örneðin kapýdan kapýya tes-
Cam silme/yýkama sisteminin çalýþma kontrolü ve
UYARI
lim araçlarý, taksiler), otomobilin uzun süre kullanýlma-
ön/arka silecek lastiklerinin durum ve aþýnma kontro-
LAMBALARI VE
masý, dur kalk yapma veya düşük h zda seyretme.
lu
MESAJLAR
Her 3.000 kilometrede þunlarý kontrol ediniz veya ta-
ACİL
mamlayýnýz: Motor yaðý seviyesi
DURUMDA
Fiat araçlarý için hazýrlanmýþ ve üretilmiþ olan PETRONAS
YAPILACAKLAR
LUBRICANTS yaðlarýný kullanmanýz tavsiye edilir (bkz.
“Teknik özellikler” bölümünde “Kapasiteler” tablosu).
OTOMOBİLİN
BAKIMI
TEKNİK
ÖZELLİKLER
İNDEKS
206
201-224_LINEA_1ed_IT
23.09.2014
09:36
Sayfa 207
SEVÝYE KONTROLLERÝ
OTOMOBİLİN
TANITIMI
UYARI
Motor
bölmesinde
çalýþýrken asla sigara iç-
GÜVENLİK
meyiniz; gaz ve yanýcý buhar ve
SİSTEMLERİ
yangýn riski olabilir.
OTOMOBİLİN
KULLANILIŞI
Seviye
tamamlarken,
UYARI
farklý tipteki sývýlarý bir-
LAMBALARI VE
birleri ile karýþtýrmayýnýz,
F0R0575m
şekil 175 - 1.4 tipleri
MESAJLAR
bunlar birbirleri ile uyumlu olma-
yabilirler ve otomobilin zarar gör-
mesine sebep olabilirler.
ACİL
DURUMDA
YAPILACAKLAR
OTOMOBİLİN
BAKIMI
1. Motor soðutma s v s
2. Akü
TEKNİK
ÖZELLİKLER
3. Cam yýkama sývýsý
4. Fren hidrolik s v s
5. Motor yaðý
İNDEKS
6. Hidrolik direksiyon sývýsý.
207

 

 

 

 

 

 

 

Content      ..     10      11      12      13     ..