Fiat Linea (2015 year). Instruction turkish - part 10

 

  Index      Fiat     Fiat Linea (2015 year) - instruction in turkish

 

Search            copyright infringement  

 

 

 

 

 

 

 

 

Content      ..     8      9      10      11     ..

 

 

Fiat Linea (2015 year). Instruction turkish - part 10

 

 

153-164_LINEA_1ed_IT
22.09.2014
16:29
Sayfa 157
DÜÞÜK MOTOR YAÐ SEVÝYESÝ
EBD ARIZASI (kýrmýzý) (sarý)
(kýrmýzý)
OTOMOBİLİN
Motor çalýþýyorken x ve > uyarý
k
(öngörülen baz pazarlarda/versiyonlarda)
x
>
TANITIMI
lambalar n n ayn anda yanmas EBD
Kontak anahtarý MAR konumuna çevrildiðinde gös-
sistemindeki bir ar zay veya sistemin
terge panelinde ilgili uyarý lambas yanar fakat birkaç sani-
çal şmad ğ n işaret eder; bu durumda sert frenlemelerle
ye sonra sönmelidir. Gösterge panelinde bulunan uyarý lam-
arac n arka tekerlekleri savrulmaya neden olacak şekilde
GÜVENLİK
bas (bazý tiplerde) motor yað seviyesi asgari seviyenin
zamans z olarak kilitlenebilir. Sistemi kontrol ettirmek için,
SİSTEMLERİ
aþaðýsýna düþtüðünde yanar. Uygun þekilde seviyeyi ta-
otomobilinizi en yakýn Fiat servisine kadar çok dikkatli bir
mamlayýnýz (“Otomobilin bakýmý” bölümündeki “Seviye
þekilde kullanarak götürünüz. Bazý tiplerde ekranda ilgili
kontrolleri” kýsmýna bak n z).
mesaj da gösterilir.
OTOMOBİLİN
KULLANILIŞI
Bazý tiplerde ekranda ilgili mesaj da gösterilir.
UYARI
ENJEKSÝYON SÝSTEMÝ ARIZASI
LAMBALARI VE
EMNÝYET KEMERLERÝ TAKILMADI
(Multijet tiplerinde - sarý)
MESAJLAR
(kýrmýzý)
U
EOBD SÝSTEMÝ ARIZASI
<
Gösterge panelindeki uyar lambas araç hareket
(benzin motorlu tiplerde - sarý)
ACİL
halinde iken sürücünün emniyet kemeri doğru bir
DURUMDA
şekilde bağlanmam şsa yanar. Buna birde sesli ikaz (buz-
Enjeksiyon sistemi arýzasý
YAPILACAKLAR
zer) eşlik etmektedir. Emniyet kemeri hat rlatma sistemi
(SBR) sisteminin sesli ikaz fonksiyonu bir yetkili Fiat ser-
Normal koþullar altýnda, kontak anahtarý MAR konumuna
visinde devre d ş b rak labilir.
çevrildiðinde uyarý lambasý yanar, fakat motor çalýþýr
OTOMOBİLİN
çalýþmaz sönmesi gerekir.
BAKIMI
Sistem baz versiyonlarda ayar menüsü üzerinden tekrar
Enjeksiyon/egzoz sisteminde bir arýzayý, olasý performans
devreye al nabilmektedir.
düþüklüðünü, düþük sürüþ kalitesini ve yüksek tüketim
deðerlerini bildirmek için uyarý lambas sabit olarak yanar
TEKNİK
veya seyahat esnasýnda yanar.
ÖZELLİKLER
Bazý tiplerde ekranda ilgili mesaj da gösterilir. Bu koþullar
altýnda, motora fazla yüklenilmeden veya yüksek süratle-
re çýkýlmadan yola devam edilmesi mümkündür. Bu du-
rumda en kýsa zamanda yetkili bir Fiat servisi ile temasa ge-
İNDEKS
çiniz.
157
153-164_LINEA_1ed_IT
22.09.2014
16:29
Sayfa 158
EOBD motor kumanda sistemi arýzasý
UYARI
OTOMOBİLİN
Kontak anahtarý MAR konumuna getirildiðinde, gösterge
Kontak anahtarý MAR konumuna getiril-
TANITIMI
panelindeki uyarý lambasý yanmalý, ancak motor
diğinde, uyarý lambasý U yanmaz veya
çalýþtýrýldýktan hemen sonra sönmelidir. Uyarý lambasýnýn
yolculuk sýrasýnda sürekli yanar ya da yanýp söner
kýsa bir þekilde yanmasý, lambanýn normal olarak çalýþtýðýný
ise (ayarlanabilir çok fonksiyonlu ekranda me-
GÜVENLİK
gösterir. Eðer uyarý lambasý sönmez veya seyahat esnasýnda
sajla birlikte), mümkün olan en kýsa zamanda yet-
SİSTEMLERİ
yanar ise aþaðýdaki durumlar söz konusudur:
kili bir Fiat servisine baþvurunuz. U iþletimi, uy-
gun donaným ile trafik görevlileri tarafýndan kont-
❒ Sürekli yanmasý: Egzozda yüksek emisyonlara yol açan
rol edilebilmektedir. Bu yüzden bulunduðunuz ül-
besleme/ateþleme sistemi arýzasý, olasý performans
OTOMOBİLİN
kenin yasa ve düzenlemelerine uyunuz.
düþüklüðü, düþük sürüþ kalitesi ve yüksek tüketim se-
KULLANILIŞI
viyeleri anlamýna gelmektedir.
Bazý tiplerde ekranda ilgili mesaj da gösterilir.
UYARI
Bu koþullar altýnda, motora fazla yüklenilmeden veya yük-
LAMBALARI VE
Öngörülen baz pazarlarda/versiyonlarda, gösterge paneli
sek süratlere çýkýlmadan yola devam edilmesi mümkündür.
MESAJLAR
üzerindeki U uyar lambas n n EOBD fonksiyonu bulun-
Uyarý lambasý yanarken seyahate devam edilmesi hasara
mamakta olup sadece enjeksiyon sisteminin düzgün çal ş-
sebep olabilir. En kýsa zamanda yetkili bir Fiat servisi ile te-
mad ğ n bildiren fonksiyonu bulunmaktad r.
ACİL
masa geçiniz. Eðer arýza giderilir ise uyarý lambasý söner,
DURUMDA
fakat arýza sistem belleðinde kayýtlý kalýr.
YAPILACAKLAR
❒ Yanýp sönme: Katalitik konvertörün hasar görmüþ ola-
bileceðini belirtir (“Otomobilin Tan t m ” bölümünde-
ABS SÝSTEMÝ ARIZASI (sarý)
OTOMOBİLİN
ki “EOBD sistemi” konusuna bakýnýz).
BAKIMI
Kontak anahtarý MAR konumuna getirildiðinde,
>
Uyarý lambasý yanýp sönmeye baþlarsa, yanýp sönmeyi dur-
gösterge panelindeki uyarý lambasý yanmalý ve
durana kadar motorun devrini düþürmek için gaz pedalýný
motor çalýþtýrýldýktan birkaç saniye sonra sönmeli-
býrakmak gerekir; baþka yanýp sönmelere sebep olabilecek
dir.
TEKNİK
sürüþ þartlarýndan kaçýnarak normal bir hýzda yola devam
ÖZELLİKLER
Uyarý lambasý sistem etkisiz veya arýzalý olduðunda yanar.
ediniz ve en kýsa zamanda yetkili bir Fiat servisi ile tema-
Bu durumda, fren sisteminin performansý deðiþmez, fakat
sa geçiniz.
ABS sisteminden yararlanýlamaz. Dikkatli olunmasý ve yet-
kili bir Fiat servisi ile temasa geçilmesi gerekir. Bazý tip-
İNDEKS
lerde ekranda ilgili mesaj da gösterilir.
158
153-164_LINEA_1ed_IT
22.09.2014
16:29
Sayfa 159
YAKIT REZERVÝ (sarý)
DÝZEL FÝLTRESÝNDE SU VAR
(Multijet tiplerinde sarý)
OTOMOBİLİN
ç
Kontak anahtarý MAR konumuna getirildiðin-
E
Kontak anahtarý MAR konumuna getirildiðinde,
TANITIMI
de, gösterge panelindeki uyarý lambasý yanmalý ve
gösterge panelindeki uyarý lambasý yanmalý ve mo-
motor çalýþtýrýldýktan birkaç saniye sonra sönmeli-
tor çalýþtýrýldýktan birkaç saniye sonra sönmelidir. Uyarý
dir.
lambasý dizel filtresinde su olmasý durumunda yanar. Bazý
GÜVENLİK
Uyarý lambas depoda yaklaþýk 7 litre yakýt kaldýðýnda ya-
tiplerde ekranda ilgili mesaj da gösterilir.
SİSTEMLERİ
nar.
DÝKKAT Uyarý lambas bir arýzayý iþaret etmek için yanýp
sönerse, sistemi kontrol ettirmek için yetkili bir Fiat ser-
OTOMOBİLİN
visi ile en kýsa zamanda temasa geçiniz.
Yakýt devresinde su bulunmasý, tüm enjek-
KULLANILIŞI
siyon sistemine ciddi zararlar verebilir ve
ISITMA BUJÝLERÝ DEVREDE
motorun düzensiz çalýþmasýna sebep ola-
(Multijet tiplerinde - sarý)
bilir. Eðer
E
uyarý lambasý yanarsa (bazý tiplerde
UYARI
m
ekranda ilgili mesaj ile birlikte) sistemdeki suyun
LAMBALARI VE
ISITMA BUJÝLERÝ ARIZASI
boþaltýlmasý için mümkün olan en kýsa sürede yet-
MESAJLAR
(Multijet tiplerinde - sarý)
kili bir Fiat servisiyle temasa geçiniz. Eðer yukarýda
sayýlan belirtiler yakýt dolumundan hemen sonra
Buji ön ýsýtmasý
ACİL
ortaya çýkýyorsa muhtemelen deponun içine su gir-
DURUMDA
Kontak anahtarý MAR konumuna çevrildiðinde uyarý lam-
miþtir, motoru hemen durdurunuz ve yetkili bir
YAPILACAKLAR
basý yanar; ýsýtma bujileri istenilen sýcaklýða eriþtiklerinde
Fiat servisiyle temasa geçiniz.
de söner. Uyarý lambasý söndükten hemen sonra motoru
çalýþtýrýnýz.
OTOMOBİLİN
BAKIMI
DÝKKAT Ortam sýcaklýðýnýn yüksek olmasý durumunda,
uyarý lambasý kýsa bir süre için yanabilir.
ARAÇ KORUMA SÝSTEMÝ ARIZASI -
TEKNİK
Isýtma bujisi arýzasý
FIAT ÞÝFRE SÝSTEMÝ (sarý)
ÖZELLİKLER
Y
(öngörülen baz pazarlarda/versiyonlarda)
Buji ýsýtma arýzasý mevcutsa uyarý lambas yanar. En kýsa
zamanda yetkili bir Fiat servisi ile temasa geçiniz.
Fiat şifre sisteminde ar za olmas durumunda uya-
r lambas (baz tiplerde ekranda ilgili mesaj ile birlikte)
Bazý tiplerde ekranda ilgili mesaj da gösterilir.
İNDEKS
yanar. En k sa zamanda yetkili bir Fiat servisi ile temasa ge-
çiniz.
159
153-164_LINEA_1ed_IT
22.09.2014
16:29
Sayfa 160
DIÞ LAMBA ARIZASI
Motor yað basýncý sensörü arýzasý
OTOMOBİLİN
(sarý)
Motor yað basýncý sensörü arýzalandýðýnda uyarý lambasý dev-
TANITIMI
W
(öngörülen baz pazarlarda/versiyonlarda)
reye girer. En kýsa zamanda yetkili bir Fiat servisi ile tema-
Aþaðýda belirtilen lambalardan biri arýzalandýðýnda
sa geçiniz.
uyarý lambas yanar:
GÜVENLİK
Ataletli yakýt kesme anahtarý
- Park lambalar
(öngörülen baz pazarlarda/versiyonlarda)
SİSTEMLERİ
- Fren lambalar
Ataletli yakýt kesme anahtarý tetiklendiðinde uyarý lamba-
- Arka sis lambalar
s yanar (“Kumandalar” bölümündeki “Çok fonksiyonlu
- Sinyal lambalar
gösterge” paragraf na bak n z). Ýlgili mesaj ekranda görü-
OTOMOBİLİN
- Plaka lambalar
necektir.
KULLANILIŞI
Bazý tiplerde ekranda ilgili mesaj da gösterilir.
Yaðmur sensörü arýzasý
Bu lambalarla ilgili arýzalarýn sebebi þunlar olabilir: Bir ve-
(öngörülen baz pazarlarda/versiyonlarda)
UYARI
LAMBALARI VE
ya daha fazla ampulün yanýk olmasý, sigortanýn yanýk olmasý
Uyarý lambas yandýðýnda bu, yaðmur sensörünün arýza-
MESAJLAR
veya elektrik baðlantýsýnýn kesilmiþ olmasýdýr. Bazý tiplerde
landýðý anlamýna gelir (“Otomobilin Tan t m ” bölümün-
alternatif olarak è uyarý lambasý yanar. Bazý tiplerde ek-
deki “Çok fonksiyonlu gösterge” k sm na bak n z). Yetkili
randa ilgili mesaj da gösterilir.
bir Fiat servisi ile temasa geçiniz. Ýlgili mesaj ekranda gö-
ACİL
rünecektir.
DURUMDA
YAPILACAKLAR
Park sensörü arýzasý
(öngörülen baz pazarlarda/versiyonlarda)
ARKA SÝS LAMBALARI (sar )
OTOMOBİLİN
Uyar lambas park sensörlerinde bir ar zan n tespit edil-
BAKIMI
Arka sis lambalarý yandýðýnda uyarý lambas dev-
4
diğini bildirmek için yanar. Yetkili bir Fiat servisi ile temasa
reye girer.
geçiniz. Baz tiplerde ekranda ilgili mesaj da görüntülenir.
TEKNİK
H z limiti aş ld
ÖZELLİKLER
GENEL ARIZA BÝLDÝRÝMÝ
(öngörülen baz pazarlarda/versiyonlarda)
(sarý)
è
Otomobil, ayarlanan h z s n r n aşt ğ nda ekranda uyar
(öngörülen baz pazarlarda/versiyonlarda)
mesaj görüntülenir (“Otomobilin Tan t m ” bölümündeki
İNDEKS
Uyarý lambas aþaðýdaki durumlarda yanar.
“Çok fonksiyonlu gösterge” k sm na bak n z).
160
153-164_LINEA_1ed_IT
22.09.2014
16:29
Sayfa 161
FREN BALATALARI AÞINMIÞ
DPF (DİZEL PARTİKÜL FİLTRESİ)
(sarý)
TEMİZLENMESİ DEVAM EDİYOR
OTOMOBİLİN
d
(öngörülen baz pazarlarda/versiyonlarda)
t
(sadece DPF'li Multijet tiplerinde - sar )
TANITIMI
Ön fren balatalarý aþýnmýþsa uyarý lambas yanar; bu
Kontak anahtar MAR konumuna çevrildiğinde, uya-
durumda en kýsa zamanda fren balatalar n deðiþtiriniz. Bazý
r lambas yanar fakat birkaç saniye sonra sönmelidir. Te-
tiplerde ekranda ilgili mesaj da gösterilir.
mizleme prosesi ile DPF'nin partiküllerden temizlenmesi-
GÜVENLİK
ne gerek olduğunu sürücüye belirtmek için uyar lambas
SİSTEMLERİ
YOKUÞTA KAYMAYI ÖNLEYİCİ
yan k kal r.
SÝSTEM (HILL HOLDER) ARIZASI
Her DPF temizleme prosesinde uyar lambas yanmaz, fa-
(sarý)
OTOMOBİLİN
kat sadece sürüş şartlar gerektiğinde uyarmak için yanar.
(öngörülen baz pazarlarda/versiyonlarda)
KULLANILIŞI
Temizleme prosesi bitene kadar araç hareket halindeyse
Kontak anahtarý MAR konumuna getirildiðinde, gösterge
uyar lambas sönecektir. Proses normal olarak 15 dakika
panelindeki uyarý lambasý yanmalý ve motor çalýþtýrýldýktan
sürer. İşlemin tamamlanmas için optimum şartlar, arac 60
UYARI
birkaç saniye sonra sönmelidir
km/s h zla, 2000 dev/dakikan n üzerinde kullanmakt r.
LAMBALARI VE
Eðer uyarý lambasý yanmaya devam ederse bu yokuþta kay-
MESAJLAR
Uyar lambas yanarsa, araç ar zal demek değildir, yani ara-
may önleyici sistemde bir arýza olduðu anlamýna gelir. En
c servise götürmeye gerek yoktur. Uyar lambas yand-
kýsa zamanda yetkili bir Fiat servisi ile temasa geçiniz. Ba-
ğ nda ilgili mesaj ekranda belirir (öngörülen baz pazarlar-
ACİL
z tiplerde alternatif olarak
uyar lambas yanar. Baz
da/versiyonlarda).
DURUMDA
tiplerde ekranda ilgili mesaj da gösterilir.
YAPILACAKLAR
ESC SÝSTEMÝ ARIZASI (sarý)
OTOMOBİLİN
Kontak anahtarý MAR konumuna getirildiðinde,
BAKIMI
gösterge panelindeki uyarý lambasý yanmalý ve
motor çalýþtýrýldýktan birkaç saniye sonra sönmeli-
dir.
TEKNİK
ÖZELLİKLER
ESP-ASR sistem ar zas
Uyarý lambas sönmezse veya seyahat esnasýnda ASR bu-
tonu üzerindeki led ile birlikte yanarsa, yetkili bir Fiat ser-
visi ile temasa geçiniz. Bazý tiplerde ekranda ilgili mesaj da
İNDEKS
gösterilir.
Not Seyahat esnasýnda uyarý lambasýnýn yanýp sönmesi ESC
sisteminin devrede olduðunu belirtir.
161
153-164_LINEA_1ed_IT
22.09.2014
16:29
Sayfa 162
LASTİK BASINÇ KONTROLÜ (sar )
UYARI
OTOMOBİLİN
Daima trafik şartlar , yol ve h z limitleri-
n
TANITIMI
YETERSİZ LASTİK BASINCI (sar )
ne uygun bir h zda arac kullan n z. DPF
lambas yand ğ nda bazen motor kapanabilir; te-
HIZA UYGUN OLMAYAN LASTİK BASINCI
mizleme sürecinin devaml olarak kesilmesi ya-
(sar )
GÜVENLİK
ğ n erken bozulmas na sebep olabilir. Bu neden-
(öngörülen baz pazarlarda/versiyonlarda)
SİSTEMLERİ
le, motoru kapatmadan önce yukar daki tali-
matlara uyarak uyar lambas n n sönmesini bek-
lemek her zaman tavsiye edilir. Araç dururken,
Anahtar MAR konumuna çevrildiğinde bu uyar lambas ya-
OTOMOBİLİN
DPF temizlenme prosesinin tamamlanmas n bek-
nar, ancak birkaç saniye sonra sönmesi gerekir.
KULLANILIŞI
lemek iyi bir fikir değildir.
Lastik bas nç kontrolü
Kadrandaki bu uyar lambas lastiğin inmiş olduğunu be-
lirtmek üzere yanar. İki veya ikiden fazla lastiğin inmiş ol-
UYARI
PARK/ARKA LAMBALAR VE
mas halinde, gösterge lastiklere ilişkin işaretleri s rayla gö-
LAMBALARI VE
KISA FARLAR (yeşil)
3
rüntüleyecektir.
MESAJLAR
BENİ EVE KADAR İZLE (FOLLOW ME
Bu durumda, doğru bas nç değerlerinin mümkün oldu-
HOME) FONKSİYONU (yeşil)
ğunca k sa bir süre içerisinde ayarlanmas tavsiye edilir
ACİL
(“Teknik Özellikler” bölümündeki “Soğuk Lastik Şişirme
DURUMDA
Park lambalar ve kýsa farlar
YAPILACAKLAR
Bas nc ” paragraf na bak n z).
Park lambalar ve kýsa farlar yandýðýnda uyarý lambas yanar.
Yetersiz lastik bas nc
Beni eve kadar izle (Follow me home)
Gösterge panelindeki bu uyar lambas bir veya birden faz-
OTOMOBİLİN
fonksiyonu
la lastikte bas nc n önceden belirlenmiş bas nç eşiğinin al-
BAKIMI
t na düşmesi halinde yanar. Bu şekilde, lastik bas nc izle-
Uyarý lambas beni eve kadar izle fonksiyonu devreye
me sistemi (T.P.M.S.) sürücüyü lastiğin/lastiklerin tehlike-
alýndýðýnda yanar (“Otomobilin Tan t m ” bölümündeki “Be-
li bir şekilde inmiş ve dolay s yla delinmiş olabileceğine da-
ni eve kadar izle (Follow me home) fonksiyonu” kýsmý). Ýlgi-
TEKNİK
ir uyar r.
li mesaj ekranda görünecektir.
ÖZELLİKLER
İNDEKS
162
153-164_LINEA_1ed_IT
22.09.2014
16:29
Sayfa 163
DİKKAT Otomobilin sürülebilirliğini tehlikeye atabilece-
UYARI
ğinden, lastiklerin biri veya birden fazlas inmiş halde sü-
OTOMOBİLİN
Şiddetli radyo frekans parazitleri lastik ba-
rüşe devam etmeyiniz. Ani fren ve manevralardan kaç na-
TANITIMI
s nc izleme sisteminin (T.P.M.S.) düzgün
rak sürüşü durdurunuz. Tekerleği derhal stepne ile (ön-
çal şmamas na sebep olabilir. Bu durum sürücü-
görülen baz pazarlarda/versiyonlarda) değiştiriniz veya özel
ye bir mesajla bildirilir (öngörülen baz pazarlar-
kiti kullanarak tamir edip, mümkün olan en k sa sürede yet-
da/versiyonlarda). Bu bildirim, radyo frekans pa-
GÜVENLİK
kili bir Fiat servisine başvurunuz.
razitinin sistem üzerindeki etkisi geçtiğinde oto-
SİSTEMLERİ
H za uygun olmayan lastik bas nc
matik olarak gözden kaybolur.
Saatte 160 km üzeri bir h zla seyahat etmeyi planl yorsa-
n z lastikleri “Şişirme bas nc ” paragraf nda belirtilenlere
OTOMOBİLİN
uygun olarak şişirmeniz gerekir.
KULLANILIŞI
Lastik bas nc izleme sisteminin (T.P.M.S.) (öngörülen ba-
z pazarlarda/versiyonlarda) bir veya birden fazla lastikte
ÖN SÝS FARLARI (yeþil)
UYARI
bas nc n gidilen h za uygun olmad ğ n tespit etmesi halin-
LAMBALARI VE
de uyar lambas yanar (göstergede ilgili bir mesajla birlik-
Ön sis farlar yandýðýnda uyarý lambas devreye
5
MESAJLAR
te) ve otomobilin h z önceden belirlenmiş eşiğin alt na dü-
girer.
şünceye kadar yan k halde kal r.
ACİL
DİKKAT Bu durumda lastiğin aş r s nmas performans ve
DURUMDA
kullan m ömrünü düzeltilemeyecek şekilde etkileyebile-
SOL SÝNYAL UYARI LAMBASI
YAPILACAKLAR
ceğinden ve hatta lastiğin patlamas na yol açabileceğin-
(yeþil - fasýlalý)
den h z derhal düşürünüz.
F
Sinyal lambalarý kumanda kolu aþaðý doðru ha-
OTOMOBİLİN
reket ettirildiðinde veya dörtlü flaþör butonuna
BAKIMI
basýldýðýnda, sað sinyal lambasý ile birlikte yanýp söner.
TEKNİK
SAÐ SÝNYAL UYARI LAMBASI
ÖZELLİKLER
(yeþil - fasýlalý)
D
Sinyal lambalarý kumanda kolu yukarý doðru ha-
reket ettirildiðinde veya dörtlü flaþör butonuna
İNDEKS
basýldýðýnda, sol sinyal lambasý ile birlikte yanýp söner.
163
153-164_LINEA_1ed_IT
22.09.2014
16:29
Sayfa 164
HIZ SABİTLEYİCİ
UZUN FARLAR (mavi)
OTOMOBİLİN
(CRUISE CONTROL) (yeþil)
Uzun farlar yakýldýðýnda, gösterge paneli üzerin-
Ü
1
TANITIMI
(öngörülen baz pazarlarda/versiyonlarda)
deki uyarý lambasý yanar.
Kontak anahtarý MAR konumuna getirildiðinde,
gösterge panelindeki uyarý lambasý yanmalý ve motor
GÜVENLİK
çalýþtýrýldýktan birkaç saniye sonra sönmelidir.
Yolda muhtemel buzlanma
SİSTEMLERİ
Şanz manda bir ar za tespit edildiğinde gösterge panelin-
uyarý lambasý, hava sýcaklýðý 3°C’ye veya altýna
deki uyar lambas yan p söner (ayarlanabilir çok fonksi-
düþtüðü zaman yolda meydana gelebilecek buz-
yonlu göstergede görüntülenen bir mesaj ve sesli bir sin-
lanma ihtimali konusunda sürücüyü uyarmak için
OTOMOBİLİN
yalle birlikte).
yanýp sönmeye baþlar.
KULLANILIŞI
“DUALOGIC” VİTES KUTUSU
UYARI
ARIZASI (k rm z )
LAMBALARI VE
Bak m zaman
MESAJLAR
(öngörülen baz pazarlarda/versiyonlarda)
Anahtar MAR konumuna çevrildiğinde bu uyar
õ
Bak m zaman n belirtmek için gösterge pane-
lambas yanar ancak birkaç saniye sonra sönmesi gerekir.
ACİL
linde özel bir mesaj görüntülenir.
DURUMDA
Şanz manda bir ar za tespit edildiğinde gösterge panelin-
YAPILACAKLAR
deki uyar lambas yan p söner (ayarlanabilir çok fonksi-
yonlu göstergede görüntülenen bir mesaj ve sesli bir sin-
yalle birlikte).
OTOMOBİLİN
BAKIMI
Şanz manda bir ar za meydana gelmesi ha-
TEKNİK
linde, sistemi kontrol ettirmek için, müm-
ÖZELLİKLER
kün olan en k sa sürede yetkili bir Fiat ser-
visine başvurunuz.
İNDEKS
164
165-200_LINEA_1ed_IT
22.09.2014
16:47
Sayfa 165
ACİL DURUMDA YAPILACAKLAR
OTOMOBİLİN
TANITIMI
Acil durumda, Garanti Kitapç ğ nda bulunan acil servis numaras n araman z tavsiye edilir. Ayr ca, en yak n yet-
kili servisi www.fiat.com.tr sitesinden bulabilirsiniz.
GÜVENLİK
Aþaðýdaki iþlemleri yapýnýz:
SİSTEMLERİ
MOTORUN ÇALIÞTIRILMASI
Her iki akünün pozitif (+) kutuplarýný takviye kablosu
ile birbirine baðlayýnýz.
OTOMOBÝLÝN ACÝL DURUMLARDA
İkinci bir takviye kablosu ile, yardýmcý akünün negatif
OTOMOBİLİN
ÇALIÞTIRILMASI
(-) kutup baþýný, aküsü boþalmýþ motor veya vites ku-
KULLANILIŞI
Eðer Y uyarý lambasý uzun süreli yanarsa, yetkili bir Fiat
tusu üzerindeki E topraklama noktasýna baðlayýnýz.
servisi ile temasa geçiniz.
Motoru çalýþtýrýnýz.
UYARI
Motor çalýþtýðýnda, takviye kablolarýný yukarýdaki sýranýn
LAMBALARI VE
OTOMOBÝLÝN TAKVÝYE ÝLE ÇALIÞTIRILMASI
tersine göre çýkartýnýz.
MESAJLAR
(şekil 125)
Birkaç denemeden sonra motoru çalýþtýramazsanýz; daha
Eðer akünüz boþalmýþ ise motoru ayný kapasitedeki veya
fazla denemeyiniz ve en yakýn yetkili bir Fiat servisine baþvu-
ACİL
biraz daha yüksek kapasitedeki baþka bir yardýmcý akü ile
runuz.
DURUMDA
çalýþtýrabilirsiniz.
YAPILACAKLAR
OTOMOBİLİN
UYARI
BAKIMI
Bu çalýþtýrma prosedürü kalifiye personel
tarafýndan gerçekleþtirilmelidir çünkü
yanlýþ iþlemler yüksek yoðunlukta elektrik
TEKNİK
deþarjýna neden olabilir. Akü elektroliti, zehirli ve
ÖZELLİKLER
çürütücüdür. Cildinize veya gözünüze bulaþma-
masýna çok dikkat ediniz. Açýk alev ve yanan si-
gara ile akünün yanýna yaklaþmayýnýz, kývýlcýmla-
ra neden olmayýnýz.
İNDEKS
F0R00525m
şekil 125
165
165-200_LINEA_1ed_IT
22.09.2014
16:47
Sayfa 166
DÝKKAT Her iki akünün negatif kutup baþlarýný direkt ola-
TEKERLEK DEĞİŞİMİ
OTOMOBİLİN
rak birbirine baðlamayýnýz: Kývýlcýmlar aküden yanýcý gaz-
TANITIMI
larý ateþleyebilir. Eðer yardýmcý akü diðer bir araçta ise,
bu araç ile aküsü boþalmýþ araç arasýndaki metal parçalara
GENEL BÝLGÝLER
dokunmaktan kaçýnýnýz.
Tekerleklerin deðiþtirilmesi ve kriko ile küçük yedek te-
GÜVENLİK
kerleğin doðru kullanýlmasý, aþaðýda verilen bazý önlemle-
SİSTEMLERİ
OTOMOBÝLÝN ÝTEREK VB. ÞEKÝLLERDE
rin alýnmasýný gerektirir.
ÇALIÞTIRILMASI
Otomobili kesinlikle, iterek, çekerek ve yokuþ aþaðý býra-
OTOMOBİLİN
karak çalýþtýrmayýnýz, bu metod, katalitik egzoz sistemine
UYARI
KULLANILIŞI
yakýt dolmasýna ve tamir edilemeyecek biçimde zarar gör-
Otomobilinizin durduğunu belirtmek için
mesine sebep olabilir.
dörtlü flaşör, üçgen reflektör, vb. kullan -
UYARI
DÝKKAT Motor çalýþmadýðý sürece, servo fren sisteminin
n z. Tekerleğin değiştirilmesini beklemek için özel-
LAMBALARI VE
ve hidrolik direksiyon sisteminin çalýþmayacaðýný unut-
likle yoğun trafikte yolcular araçtan ç kmal ve
MESAJLAR
mayýnýz. Bu sebeple, fren pedalý ve direksiyon için olduk-
trafikten uzak bir yerde beklemelidirler. El freni-
ça fazla güç uygulamanýz gerekir.
ni çekiniz.
ACİL
DURUMDA
YAPILACAKLAR
UYARI
OTOMOBİLİN
BAKIMI
Küçük yedek tekerlek otomobilinize özel-
dir, bu lastiði kesinlikle baþka modellerde
kullanmayýnýz veya diðer modellere ait yedek las-
tikleri de kendi otomobilinizde kullanmayýnýz. Te-
TEKNİK
kerlek bijonlarý otomobilinize özeldir: Bu bijon-
ÖZELLİKLER
larn diðer tiplerde ve diðer tiplerin tekerlek bi-
jonlarýný kendi otomobilinizde kullanmayýnýz.
İNDEKS
166
165-200_LINEA_1ed_IT
22.09.2014
16:47
Sayfa 167
Önemli notlar:
UYARI
OTOMOBİLİN
Patlak lastiði mümkün olan en kýsa süre-
Krikonun aðýrlýðý 1,76 kg’dýr.
TANITIMI
de tamir ettiriniz ve yerine takýnýz. Tak-
Kriko ayar gerektirmez.
madan önce hiçbir zaman bijonlarýn diþlerini gres-
Kriko tamir edilemez. Eðer arýzalanýrsa, yenisi ile
lemeyiniz: Kayýp gevþeyebilirler.
deðiþtirilmelidir.
GÜVENLİK
Kriko üzerine sadece kendi kaldýrma kolu takýlabilir.
SİSTEMLERİ
Lastiði aþaðýda açýklanan þekilde deðiþtiriniz:
UYARI
Otomobili trafik akýþýna engel teþkil etmeyecek ve te-
OTOMOBİLİN
Kriko, sadece ait olduðu aracýn veya ayný
kerleği güven içinde deðiþtirebileceðiniz bir yere park
KULLANILIŞI
model ve tipteki bir baþka aracýn lastik-
ediniz. Zemin düz ve yeterli derecede sert olmalýdýr.
lerini deðiþtirmek için kullanýlmalýdýr. Baþka mo-
Motoru durdurunuz ve el frenini çekiniz.
dellerdeki araçlarýn kaldýrýlmasý gibi farklý amaç-
UYARI
lar için kesinlikle kullanýlmamalýdýr. Kriko, aracýn
Birinci vitese veya geri vitese takýnýz.
LAMBALARI VE
altýnda yapýlacak tamir iþlemleri sýrasýnda; hiçbir
MESAJLAR
Diðer sürücülerin sizi farketmesi için üçgen reflektö-
nedenle ve hiçbir þekilde asla kullanýlmamalýdýr.
rünü uygun bir þekilde yola yerleþtiriniz.
Eðer kriko doðru olarak yerleþtirilmez ise,
ACİL
Bagaj kapaðýný açýnýz ve hal y veya kargo kutusunu (ön-
kaldýrýlan otomobil düþebilir. Krikoyu, üzerinde
DURUMDA
görülen baz pazarlarda/versiyonlarda) çýkarýnýz.
yer alan etikette belirtilenden daha aðýr yükleri
YAPILACAKLAR
kaldýrmak için kullanmayýnýz.
Cvatay gevþetiniz (A-şekil 126).
Takým çantasýný (C) dýþarý alýnýz ve deðiþtirilecek teker-
OTOMOBİLİN
leðin yanýna koyunuz.
BAKIMI
UYARI
Yedek lastiði çýkartýnýz (B).
Lastiðin hareket esnasýnda çýkmamasý için
Bijon anahtar ile (E-şekil 127) bir kez döndürerek te-
jant kapaðýný doðru bir þekilde takýnýz.
kerleðin bijonlarýný gevþetiniz; otomobilde alaþým jant
TEKNİK
Þiþirme supabýný kesinlikle kurcalamayýnýz. Jant
mevcut ise jantý çýkarmak için biraz zorlayýnýz.
ÖZELLİKLER
ile lastik arasýna hiçbir zaman baþka araçlar koy-
mayýnýz. Lastiklerin ve yedek lastiðin hava
basýnçlarýný kontrol ediniz ve gerekiyorsa “Teknik
özellikler” bölümünde verilen deðerlere göre dü-
İNDEKS
zeltiniz.
167
165-200_LINEA_1ed_IT
22.09.2014
16:47
Sayfa 168
Krikoyu yükseltmek için, krikonun üst kýsmýný (G), H
Krikoyu çalýþtýrmak için kolu L takýnýz ve tekerlek yer-
OTOMOBİLİN
yuvasýna düzgün þekilde oturana kadar yükseltmek üze-
den kalkacak þekilde aracý kaldýrýnýz.
TANITIMI
re F (þekil 128) elemanýný kullanýnýz.
Kaldýrýlacak olan otomobilin yakýnýndaki herkesi uyarýnýz.
Tekrar yere indirilene kadar otomobilden uzakta dur-
GÜVENLİK
malý ve otomobile dokunmamalýdýrlar.
SİSTEMLERİ
OTOMOBİLİN
KULLANILIŞI
UYARI
LAMBALARI VE
MESAJLAR
ACİL
DURUMDA
YAPILACAKLAR
F0R0527m
şekil 127
OTOMOBİLİN
BAKIMI
TEKNİK
ÖZELLİKLER
İNDEKS
F0R0526m
F0R0528m
şekil 126
şekil 128
168
165-200_LINEA_1ed_IT
22.09.2014
16:47
Sayfa 169
Lastik poryasýna sahip tipler için, 3 bijonu gevþettikten
Bijonlarý þekilde gösterilen sýra ile sabitleyiniz (şekil 130).
sonra lastik poryasýný çýkarýnýz ve sonunda dördüncü bi-
OTOMOBİLİN
Alaþým janta sahip tekerleği deðiþtirirken yedek teker-
jonu da gevþeterek L (þekil 129) lastiği çýkarýnýz.
TANITIMI
lek bölmesine saðlam tarafý üste gelecek þekilde geçici
Yedek tekerlek ile temas edecek yüzeylerin temiz ol-
olarak yerleþtiriniz.
duðundan ve üzerlerinde bijonlarýn daha sonra
gevþemesine sebep olabilecek maddeler bulun-
GÜVENLİK
madýðýndan emin olunuz.
SİSTEMLERİ
Yedek lastiği tak n z, bu esnada birinci bijonu şişirme
sübab na en yak n olan deliğe iki dişli kadar tak n z.
Anahtar kullanarak takýlan bijon ile hilal þeklindeki de-
OTOMOBİLİN
liði üst üste getirerek tekerlek poryasýný yerleþtiriniz.
KULLANILIŞI
Bijonlarý sýkýnýz.
Krikonun kolunu (L-þekil 129) çevirerek otomobili in-
UYARI
diriniz ve krikoyu çýkartýnýz.
LAMBALARI VE
MESAJLAR
ACİL
DURUMDA
YAPILACAKLAR
OTOMOBİLİN
BAKIMI
TEKNİK
ÖZELLİKLER
İNDEKS
F0R0529m
F0R0530m
şekil 129
şekil 130
169
165-200_LINEA_1ed_IT
22.09.2014
16:47
Sayfa 170
STANDART LASTÝÐÝN TEKRAR TAKILMASI
Alaþým jantlý tipler için:
OTOMOBİLİN
Yukarýda açýklanan iþlemleri yaparak otomobili kaldýrýnýz ve
Aþaðýdaki iþlemleri yapýnýz:
TANITIMI
yedek lastiði çýkartýnýz.
Tekerleði tekerlek poyrasýna takýp c vatalar verilen
anahtar ile sýkýnýz.
Saç jantlý tipler için:
GÜVENLİK
Otomobili indiriniz ve krikoyu çýkartýnýz.
Aþaðýdaki iþlemleri yapýnýz:
SİSTEMLERİ
Bijon anahtarn ý kullanarak, bijonlarý þekilde gösterildiði
Lastik ile temas edecek yüzeylerin temiz olduðundan
gibi sabitleyiniz.
ve üzerlerinde bijonlarýn daha sonra gevþemesine se-
OTOMOBİLİN
bep olabilecek maddeler bulunmadýðýndan emin olunuz.
Bitirdiðinizde:
KULLANILIŞI
Standart tekerleği şişirme subab n n yak n ndaki pim-
Küçük yedek tekerleði bagaj içindeki yerine yerleþtiri-
lere birinci bijon denk gelecek şekilde tak n z.
niz.
UYARI
Takýlan cývata ile hilal þeklindeki deliði üst üste getire-
LAMBALARI VE
Yolculuk esnasýnda titreþim yapmasýný önlemek için güç
rek tekerlek poryasýný yerleþtiriniz, ardýndan diðer 3 c -
MESAJLAR
kullanarak krikoyu kýsmen açýk olarak yerine yerleþti-
vatay da takýnýz.
riniz.
Bijon anahtar n kullanarak bijonlar sýkýn z.
ACİL
El aletlerini tekrar kutudaki yerlerine koyunuz.
DURUMDA
Otomobili indiriniz ve krikoyu çýkartýnýz.
YAPILACAKLAR
Kutuyu aletleri tamamlanmýþ bir þekilde küçük yedek
Bijonlarý þekilde gösterildiði gibi sabitleyiniz.
tekerleðin üzerine yerleþtiriniz.
Alet çantasýnýn mandalýný sýkýnýz.
OTOMOBİLİN
BAKIMI
Bagaj hal s n veya kargo kutusunu (öngörülen baz pa-
zarlarda/versiyonlarda) yeniden yerleþtiriniz.
TEKNİK
ÖZELLİKLER
İNDEKS
170
165-200_LINEA_1ed_IT
22.09.2014
16:47
Sayfa 171
HIZLI LASTÝK TAMÝR KÝTÝ -
İbre ve baðlantýlar dahil olmak üzere kompresör
(D-şekil 131).
OTOMOBİLİN
(FIX & GO)
TANITIMI
Kompresörün yan boþluðunda yer alan bir çift koruma
(öngörülen baz pazarlarda/versiyonlarda)
eldiveni.
Hýzlý lastik tamir kiti (Fix & Go) bagajda bulunmaktadýr.
Farklý elemanlarý þiþirmek için adaptörler.
GÜVENLİK
Kit (şekil 131) aþaðýdakileri içerir:
SİSTEMLERİ
Alet çantasýnda (bagajda hal n n altýnda bulunmaktadýr)
Yal t m s v s (A) içeren þiþe aþaðýdakilerden oluşur:
ayrýca tornavida ve çeki kancasý da bulunmaktadýr.
- Dolum borusu B.
OTOMOBİLİN
- “Azami
80 km/h” yazýsý olan bir etiket, lastik
KULLANILIŞI
onarýldýktan sonra sürücünün göreceði bir þekilde
UYARI
yerleþtirilmelidir (C).
Kit ile onarýlan lastik üzerinde iþlem ya-
UYARI
Hýzlý lastik tamir kitini hýzlý ve uygun þekilde kullanmak
pacak olan personele talimat broþürünü
LAMBALARI VE
ve ardýndan lastik tamir kiti ile onarýlan lastiðin üze-
veriniz.
MESAJLAR
rinde çalýþacak olan personele verilmek için bir tali-
mat broþürü (bkz. şekil 132).
ACİL
DURUMDA
YAPILACAKLAR
OTOMOBİLİN
BAKIMI
TEKNİK
ÖZELLİKLER
İNDEKS
F0R531m
F0R0532m
şekil 131
şekil 132
171
165-200_LINEA_1ed_IT
22.09.2014
16:47
Sayfa 172
Lastiðin yabancý nesneler tarafýndan pat-
UYARI
OTOMOBİLİN
latýlmasý durumunda lastik izi üzerinde ve-
Kompresör,
20
dakikadan fazla
TANITIMI
ya kenardaki hasar azami 4 mm çapa ka-
çalýþtýrýlmamalýdýr. Aþýrý ýsýnma tehlikesi
dar tamir edilebilir.
vardýr! Hýzlý lastik tamir kitiyle tamir edilen las-
tikler sadece geçici olarak kullanýlmalýdýrlar.
GÜVENLİK
SİSTEMLERİ
UYARI
Lastiðin yan duvarlarýnda meydana gelen
OTOMOBİLİN
UYARI
delik ve hasarlar tamir edilemez. Hasar,
KULLANILIŞI
Tüp etilen glikol içermektedir. Tüp lateks
inik lastikle otomobili sürmekten kaynaklanýyor-
içerebilir ve bu alerjik reaksiyonlara yol
sa hýzlý lastik tamir kitini kullanmayýnýz.
açabilir. Yutulduðunda veya solunduðunda za-
UYARI
rarlýdýr ve gözleri tahriþ edebilir. Herhangi bir te-
LAMBALARI VE
mas halinde hemen su ile yýkayýnýz ve kirli giysi-
MESAJLAR
UYARI
lerinizi çýkarýnýz. Yutulursa, kusmayýnýz, aðzýnýzý
Jantta (hava kaçaðýnýn olduðu deformas-
çalkalayýnýz, çok miktarda su içiniz ve hemen dok-
ACİL
tora haber veriniz. Çocuklardan uzak tutunuz. Bu
yon) veya daha önce belirtilen sýnýr alan-
DURUMDA
larýnýn dýþýndaki lastikteki hasarlarda, onarým
ürün astým hastalarý tarafýndan kullanýlmamalýdýr.
YAPILACAKLAR
mümkün deðildir. Lastiðe girmiþ olan yabancý
Buharlarýný solumayýnýz. Alerjik reaksiyonlar ol-
maddeleri (vidalarý veya çivileri) çýkarmayýnýz.
duðunda hemen doktora baþvurunuz. Tüpü bu
amaç için açýlan boþlukta saklayýnýz ve sýcaktan
OTOMOBİLİN
uzak tutunuz. Macunun sýnýrlý bir ömrü vardýr.
BAKIMI
ÖNEMLİ BİLGİLER:
TEKNİK
Hýzlý lastik tamir kitinin macunu -20°C ila +50°C arasý dýþ
ÖZELLİKLER
sýcaklýklarýnda etkilidir.
Macunun belirli bir süre ömrü vardýr.
İNDEKS
172
165-200_LINEA_1ed_IT
22.09.2014
16:47
Sayfa 173
El frenini çekiniz. Lastik þiþirme valfýnýn baþlýðýný gevþeti-
Yalýtýcý tükenirse tüpü deðiþtiriniz. Tüp ile
niz, lastik valfýndan dolum hortumunu (A-şekil 133) ve
OTOMOBİLİN
yalýtým sývýsýný atmayýnýz. Yalýtýcý sývýyý ve
halka somunu (B) çýkarýnýz.
TANITIMI
tüpü ulusal ve yerel kanunlara uygun ola-
Kompresör þalterini (D-şekil 134) 0 (kapalý) konumu-
rak çöpe atýnýz.
na getiriniz, motoru çalýþtýrýp F (şekil 135) fiþini en yakýn
elektrik prizine takýnýz ve ardýndan kompresörü
GÜVENLİK
(D-şekil 134) düğmesini I (açýk) konumuna getirerek
SİSTEMLERİ
çalýþtýrýnýz. Lastiði “Teknik bilgiler” bölümündeki “Şi-
ÞÝÞÝRME PROSEDÜRÜ
şirme Bas nc ” kýsmýnda belirtilen basýnçlarda þiþiriniz.
OTOMOBİLİN
F (şekil 134) göstergesinde lastik basýncýný kontrol ediniz,
KULLANILIŞI
deðerleri doðru þekilde okumak için kompresörü kapatýnýz.
UYARI
Hýzlý lastik tamir kiti ile birlikte verilen ko-
5 dakika sonra asgari 1.5 barlýk deðere ulaþmak müm-
ruma eldivenlerini giyiniz.
kün olmuyorsa valfý kullanarak kompresörü ve akým
UYARI
çýkýþýný devre dýþý býrakýn, ardýndan macunun lastiðe eþit
LAMBALARI VE
þekilde daðýlmasýný saðlamak için otomobili 10 metre
MESAJLAR
ileri hareket ettirin ve þiþirme iþlemini tekrarlayýnýz.
ACİL
DURUMDA
YAPILACAKLAR
OTOMOBİLİN
BAKIMI
TEKNİK
ÖZELLİKLER
İNDEKS
F0R0533m
F0R0534m
şekil 133
şekil 134
173

 

 

 

 

 

 

 

Content      ..     8      9      10      11     ..