Fiat Linea (2015 year). Instruction turkish - part 9

 

  Index      Fiat     Fiat Linea (2015 year) - instruction in turkish

 

Search            copyright infringement  

 

 

 

 

 

 

 

 

Content      ..     7      8      9      10     ..

 

 

Fiat Linea (2015 year). Instruction turkish - part 9

 

 

139-152_LINEA_1ed_IT
22.09.2014
16:13
Sayfa 140
Eðer motor ilk denemede çalýþmaz ise, kontak anahtarýný
Eðer kontak anahtarý MAR konumunda iken, Y ve U
OTOMOBİLİN
uyarý lambalarý birlikte yanarsa, kontak anahtarýný STOP
STOP konumuna çeviriniz ve iþlemi tekrarlayýnýz.
TANITIMI
konumuna ve sonra MAR konumuna çeviriniz; eðer uyarý
Eðer kontak anahtarý MAR konumunda iken Y uyarý lam-
lambasý hala yanarsa otomobili verilen diðer anahtarlar ile
basý
m
uyarý lambasý ile birlikte yanarsa, anahtarý STOP
tekrar deneyiniz.
konumuna ve daha sonra da MAR konumuna çeviriniz;
GÜVENLİK
DÝKKAT Eðer Y uyarý lambasý yanýp sönmeye devam
uyarý lambasý yanarsa otomobil ile birlikte verilen diðer
SİSTEMLERİ
ederse, en kýsa sürede yetkili bir Fiat servisine müracaat
anahtarlar ile tekrar deneyiniz.
ediniz.
DÝKKAT Eðer Y uyarý lambasý yanýp sönmeye devam
DÝKKAT Motor çalýþmýyor iken kontak anahtarýný MAR ko-
ederse, en kýsa sürede yetkili bir Fiat servisine müracaat
OTOMOBİLİN
numunda býrakmayýnýz.
ediniz.
KULLANILIŞI
DÝKKAT Motor çalýþmýyorken kontak anahtarýný MAR ko-
numunda býrakmayýnýz.
UYARI
LAMBALARI VE
DÝZEL TÝPLERDE ÇALIÞTIRMA PROSEDÜRÜ
MESAJLAR
Aþaðýdaki iþlemleri yapýnýz:
El freninin çekili olduðundan emin olunuz.
ACİL
m
uyarý lambasý, ýsýtma bujileri sistemin-
DURUMDA
Vitesi boþa alýnýz.
de arýza olduðunu belirtmek için motor
YAPILACAKLAR
Kontak anahtarýný MAR konumuna getiriniz; gösterge
çalýþýnca 60 saniye veya uzun marþ süre-
panelinde
since yanýp söner. Eðer motor çalýþýrsa otomobili
m
ve Yuyarý lambalar yanar.
kullanabilirsiniz fakat mümkün olan en kýsa sürede
OTOMOBİLİN
Y ve
m
uyarý lambalarý sönünceye kadar bekleyiniz.
yetkili bir Fiat servisine başvurunuz.
BAKIMI
Motor ne kadar sýcak ise, uyarý lambalarý o kadar ça-
buk sönecektir.
Gaz pedalýna basmadan debriyaj pedalýna basýnýz.
TEKNİK
m
uyarý lambasý söner sönmez kontak anahtarýný AVV
ÖZELLİKLER
konumuna çeviriniz. Eðer uzun süre beklerseniz, ýsýtma
bujilerinin fonksiyonundan yararlanamazsýnýz. Motor
çalýþýr çalýþmaz, kontak anahtarýný serbest býrakýnýz.
İNDEKS
140
139-152_LINEA_1ed_IT
22.09.2014
16:13
Sayfa 141
ÇALIÞTIRILDIKTAN SONRA MOTORUN
MOTORUN DURDURULMASI
ISITILMASI (benzin ve dizel motorlu tipler)
OTOMOBİLİN.
Motor rölantide çalýþýrken kontak anahtarýný STOP konu-
TANITIMI
Aþaðýdaki iþlemleri yapýnýz:
muna getiriniz.
Motoru orta devirlerde çalýþtýrarak, yavaþça ileri doðru
DÝKKAT Otomobilinizi zor koþullarda kullandýktan son-
hareket ediniz.
ra, motoru durdurmadan önce soðutma s v s sýcaklýðý
GÜVENLİK
İlk birkaç kilometrede motoru fazla zorlamayýnýz.
düþene kadar kýsa bir süre rölantide çalýþtýrýnýz.
SİSTEMLERİ
Motor soğutma s v s s cakl k göstergesinin ibresi ha-
reket edinceye kadar bekleyiniz.
OTOMOBİLİN
KULLANILIŞI
Motor durdurulmadan önce motorun yük-
sek devire çýkartýlmasý sakýncalýdýr. Motor
devrini yükseltmenin hiçbir amacý yoktur ve
Motor çalýþmadýðý sürece, servo fren siste-
UYARI
gereksiz yere yakýt harcar ve özellikle turbo þarjlý
minin ve hidrolik direksiyon sisteminin ça-
LAMBALARI VE
motorlara zarar verir.
l þmayacaðýný unutmayýnýz. Bu sebeple,
MESAJLAR
fren pedalý ve direksiyon için oldukça fazla güç uy-
gulamanýz gerekeceðini unutmayýnýz.
ACİL
DURUMDA
YAPILACAKLAR
Otomobili kesinlikle, iterek, çekerek ve yo-
kuþ aþaðý býrakarak çalýþtýrmayýnýz, bu me-
OTOMOBİLİN
tod, katalitik egzoz sistemine yakýt dol-
BAKIMI
masýna ve tamir edilemeyecek biçimde zarar gör-
mesine sebep olabilir.
TEKNİK
ÖZELLİKLER
İNDEKS
141
139-152_LINEA_1ed_IT
22.09.2014
16:13
Sayfa 142
EL FRENÝ (şekil 121)
PARK ETME
OTOMOBİLİN
El fren kolu iki ön koltuk arasýnda bulunmaktadýr. Oto-
Aþaðýdaki iþlemleri yapýnýz:
TANITIMI
mobil hareket etmeyinceye kadar el frenini yukarý çekili
Motoru durdurunuz ve el frenini çekiniz.
halde b rak n z. Otomobil dik bir eðimde ya da yüklü iken
Otomobilin yokuþ yukarý durmasý halinde birinci vite-
dokuz veya on diş gerekmesine raðmen düz bir yüzeyde
se, yokuþ aþaðý durmasý halinde geri vitese takýnýz ve
GÜVENLİK
iken dört veya beþ diş yeterlidir.
direksiyonu çevrili býrakýnýz.
SİSTEMLERİ
DÝKKAT Eðer durum böyle deðilse, el frenini ayarlatmak
Eðer otomobil dik bir eðimde park edilmiþ ise tekerlek-
için yetkili bir Fiat servisi ile temasa geçiniz.
lere bir tahta veya taþ takoz yerleþtiriniz. Akünün boþal-
OTOMOBİLİN
masýný önlemek için anahtarý kontaða takýlý halde býrak-
El freni çekilmiþ ve kontak anahtarý MAR konumunda
KULLANILIŞI
mayýnýz. Otomobilinizden inerken anahtarý daima yanýnýza
iken gösterge panelindeki x uyarý lambasý yanar.
alýnýz.
El frenini indirmek için:
UYARI
El frenini hafifçe kaldýrýnýz ve A butonuna basýnýz.
UYARI
LAMBALARI VE
Çocuklarý otomobilin içinde asla yalnýz
A butonuna basýlý tutarak kolu indiriniz. Gösterge
MESAJLAR
býrakmayýnýz. Otomobilinizden inerken
panelindeki x uyarý lambasý söner.
kontak anahtarýný daima yanýnýza alýnýz.
ACİL
Bu iþlemi yaparken aracýn kazara hareket etmesini önle-
DURUMDA
mek için fren pedalýna basýnýz.
YAPILACAKLAR
OTOMOBİLİN
BAKIMI
TEKNİK
ÖZELLİKLER
İNDEKS
F0R0520m
şekil 121
142
139-152_LINEA_1ed_IT
22.09.2014
16:13
Sayfa 143
1.4 tiplerinde boþta konumdan geri vitese (R) takmak
MANUEL VÝTESÝN KULLANILMASI
için vites kolu topuzunun altýndaki kayýcý halkayý
(A)
OTOMOBİLİN.
kaldýrýp ayný anda kolu saða ve daha sonrada geriye
TANITIMI
Vitesi deðiþtirmek için debriyaj pedalýna tamamýyla
doðru çekiniz (şekil 122).
basýnýz ve vites kolunu istenilen pozisyonlardan birine
getiriniz (þekil 122 ve 123’te vites topuzu üzerinde de
1.3 Multijet tiplerinde boþta konumdan geri vitese (R)
verilmiþtir).
takmak için vites kolunu saða ve daha sonrada geriye
GÜVENLİK
doðru çekiniz (şekil 123).
SİSTEMLERİ
DÝKKAT Otomobilin geri vitese takýlmasý için, otomobil
tamamen durmuþ olmalýdýr. Motor çalýþýyorken, geri vite-
se takmadan önce diþlilere hasar vermemek ve ses yap-
OTOMOBİLİN
masýný önlemek için debriyaj pedalýna en az 2 saniye
KULLANILIŞI
basarak bekleyiniz.
UYARI
LAMBALARI VE
MESAJLAR
ACİL
DURUMDA
YAPILACAKLAR
OTOMOBİLİN
BAKIMI
TEKNİK
ÖZELLİKLER
İNDEKS
F0R0521m
F0R0522m
şekil 122 - 1.4 tipleri
şekil 123 - 1.3 Multijet tipleri
143
139-152_LINEA_1ed_IT
22.09.2014
16:13
Sayfa 144
DİKKAT Debriyaj pedal sadece vites değişimlerinde
UYARI
OTOMOBİLİN
kullan lmal d r. Hafifçe dahi olsa ayağ n z debriyaj pedal
Düzgün vites deðiþtirmek için debriyaj pe-
TANITIMI
üzerinde iken seyahat etmeyiniz. Öngörülen baz pazar-
dalýna tamamen basmalýsýnýz. Bu yüzden
larda/versiyonlarda, yanl ş kullan m durumunda debriyaj
pedallarýn altýnda bir þey olmamasý gereklidir: Pas-
pedal elektronik kontrolü bir ar za gibi devreye girer.
paslarýn yere düzgün serildiðinden ve pedallar ile
GÜVENLİK
zemin arasýnda engel teþkil etmediðinden emin
SİSTEMLERİ
olunuz.
OTOMOBİLİN
KULLANILIŞI
Elinizi vites kolu üzerinde dinlendirerek yol-
UYARI
culuk yapmayýnýz, sarf edilen güç hafif bi-
LAMBALARI VE
le olsa zamanla vites kutusunun iç parça-
MESAJLAR
larýnda erken aþýnmaya sebep olabilir.
ACİL
DURUMDA
YAPILACAKLAR
OTOMOBİLİN
BAKIMI
TEKNİK
ÖZELLİKLER
İNDEKS
144
139-152_LINEA_1ed_IT
22.09.2014
16:13
Sayfa 145
Elektrikli cihazlar
YAKIT TÜKETÝMÝNÝN AZALTILMASI
OTOMOBİLİN.
Elektrikli cihazlarý sadece gerekli olduðunda kullanýnýz. Ar-
Otomobilinizin kullaným masraflarýný ve atmosfere karýþan
TANITIMI
ka ýsýtmalý cam, farlar, ön cam silecekleri ve ýsýtýcý faný çok
zehirli emisyonlarý azaltmanýzý saðlayacak bazý tavsiyeler ve-
fazla miktarda enerji çekerler ve bu nedenle o andaki yakýt
rilmiþtir.
tüketim gereksinimini artýrýrlar (þehir içi kullanýmda +%25
seviyesine kadar).
GÜVENLİK
GENEL TAVSÝYELER
SİSTEMLERİ
Klima
Otomobilin bakýmý
Klima sistemi; yakýt tüketiminin artmasýna (ortalama ola-
OTOMOBİLİN
“Periyodik bakým” programýnda belirtilen kontrol ve ayar
rak %20 civarýnda) sebep olarak, motoru da büyük ölçü-
KULLANILIŞI
iþlemlerinin yapýlmasý gereklidir.
de etkiler. Otomobilin dýþýndaki hava sýcaklýðý uygun ise, ha-
valandýrma sistemini kullanýnýz.
Lastikler
UYARI
Aerodinamik aksesuarlar
4 haftadan daha uzun süre olmamak koþuluyla, düzenli ola-
LAMBALARI VE
rak lastik basýnçlarýný kontrol ediniz. Basýnç çok düþükse,
MESAJLAR
Otomobil üzerinde kullanýlmasý uygun olmayan aerodina-
direnç yüksek olacaðýndan tüketim seviyeleri artar.
mik aksesuarlar, otomobilin aerodinamik özelliðinin bo-
zulmasýna ve yakýt tüketiminin artmasýna sebep olur.
ACİL
Fazla yük
DURUMDA
YAPILACAKLAR
SÜRÜÞ ÞEKLÝ
Bagajda aþýrý yük ile seyahat etmeyiniz. Otomobilin aðýrlýðý
(özellikle þehir içinde) ve aksesuarlarý, yakýt tüketimi ve
denge üzerinde oldukça etkilidir.
Motorun çalýþtýrýlmasý
OTOMOBİLİN
Otomobil duruyor iken; yüksek ya da düþük devirlerde mo-
BAKIMI
Tavan yük taş ma ç tas
toru ýsýtmayýnýz. Bu koþullar altýnda motor çok daha yavaþ
Kullanýlmadýklarý zaman yük taş ma ç tas n tavandan sö-
ýsýnýr, elektrik tüketimi ve emisyonlar artar. Bu sebeple, mo-
künüz. Bu aksesuarlar hava akýþýný azaltýr ve yakýt tüketim
tor çal şt r ld ğ nda hemen hareket etmek ve yüksek hýzlar-
TEKNİK
seviyesi üzerinde olumsuz etki yapar. Özellikle büyük bo-
dan kaçýnmak önerilir. Bu þekilde motor daha çabuk ýsýnýr.
ÖZELLİKLER
yutlu yükleri taþýrken, bir römork kullanýlmasý daha uy-
gundur.
Gereksiz manevralar
Trafik ýþýklarýnda beklerken veya motoru durdurmadan ön-
İNDEKS
ce ani gaz vermeyiniz. Bunlar modern otomobillerde sa-
dece yakýt tüketiminin ve çevre kirliliðinin artmasýna sebep
olur.
145
139-152_LINEA_1ed_IT
22.09.2014
16:13
Sayfa 146
KULLANIM ÞEKLÝ
Vites seçimi
OTOMOBİLİN
Trafik þartlarý uygun olur olmaz bir üst vitese geçiniz. Da-
TANITIMI
Soðuk motorun çalýþtýrýlmasý
ha iyi performans elde etmek için düþük vites kullanýlmasý
Kýsa yolculuklar ve sýk sýk soðuk motorun çalýþtýrýlmasý, op-
tüketimi arttýrýr. Ayný þekilde yüksek vitesin gereksiz þekil-
timum çalýþma sýcaklýðýna eriþilmesini engeller. Bu tüketim
de kullanýlmasý emisyonlarý arttýrýr.
GÜVENLİK
seviyelerinin ve zararl gaz emisyonlar n n önemli ölçüde
SİSTEMLERİ
artmasýna (þehir içinde +%15 ila +%30 arasýnda) yol açar.
Maksimum hýz
Yakýt tüketimi hýza baðlý olarak önemli ölçüde artar. Yakýt
Trafik ve yol durumu
tüketiminin ve emisyonlarýn artmasýna neden olan sert fren-
OTOMOBİLİN
lerden ve ani hýzlanmalardan kaçýnýnýz.
Tüketim seviyesinin yükselmesi, daha yoðun trafik koþul-
KULLANILIŞI
larýna, örneðin sýkýþýk trafikte sýk sýk düþük vites kullanma
veya þehir içi çok fazla trafik ýþýðý olmasý ile iliþkilidir. Ayr -
Hýzlanma
ca, virajlý yollar ve kötü yol yüzeyleri tüketim üzerinde
UYARI
Gaza birden yüklenerek motor devrini artýrmak, yakýt tü-
olumsuz etki yapar.
LAMBALARI VE
ketimini ve emisyonlarý artýrýr: Hýzlanma yavaþ yavaþ ger-
MESAJLAR
çekleþtirilmeli ve maksimum torkun üzerine çýkýlmamalýdýr.
Trafikte durulmasý
ACİL
Uzun süre durmanýz gerekiyor ise motoru durdurunuz.
DURUMDA
YAPILACAKLAR
OTOMOBİLİN
BAKIMI
TEKNİK
ÖZELLİKLER
İNDEKS
146
139-152_LINEA_1ed_IT
22.09.2014
16:13
Sayfa 147
RÖMORK ÇEKÝLMESÝ
UYARI
OTOMOBİLİN.
ABS fren sistemi römork frenlerine etki et-
TANITIMI
mez. Bu nedenle kaygan yollarda çok dik-
ÖNEMLÝ NOTLAR
katli olunuz.
Karavan veya römork çekebilmek için, otomobilinizde
onaylanmýþ bir çeki kancasý ve uygun elektrik sistemi ol-
GÜVENLİK
malýdýr. Montaj iþlemi, trafiðe çýkmak için gerekli özel bel-
SİSTEMLERİ
ge saðlayacak uzman personel tarafýndan yapýlmalýdýr.
Trafik kurallarýna uygun özellikte ve/veya ilave dikiz ayna-
UYARI
OTOMOBİLİN
larý takýnýz.
Kesinlikle, römork frenlerine kumanda et-
KULLANILIŞI
Otomobilinizin, üzerindeki yüke göre maksimum eðim-
mek için otomobilin fren sisteminde
deki yokuþlarý çýkmakta zorlanacaðýný, frenleme aralýðýnýn
deðiþiklik yapmayýnýz. Römorkun fren sistemi,
yükseleceðini ve önünüzdeki aracý sollamanýn daha uzun
otomobilin hidrolik fren sisteminden tamamen
UYARI
süre alacaðýný unutmayýnýz.
baðýmsýz olmalýdýr.
LAMBALARI VE
MESAJLAR
Yokuþ aþaðý giderken sürekli frenleri kullanma yerine düþük
vitese geçiniz.
ACİL
Çeki kancasýndaki yük otomobilin çekiþ gücünü ayný oran-
DURUMDA
da azaltýr. Maksimum çekme aðýrlýðýný (araç ruhsatýnda be-
YAPILACAKLAR
lirtilen) geçmediðinizden emin olmak için, aksesuarlar ve
þahsi yüklerde dahil olmak üzere römorkun tam yüklü
aðýrlýðýný göz önüne almanýz gerektiðini unutmayýnýz.
OTOMOBİLİN
BAKIMI
Bulunduðunuz ülke içinde geçerli hýz sýnýrlamalarýný
aþmayýnýz. Her durumda 100 km/saat hýzý aþmayýnýz.
Çekilecek römorka uygun bir çeki dengeleyicisi takýnýz.
TEKNİK
ÖZELLİKLER
İNDEKS
147
139-152_LINEA_1ed_IT
22.09.2014
16:13
Sayfa 148
RÖMORK ÇEKÝ KANCASININ TAKILMASI
Elektrik fren sistemi kesit alaný asgari 2.5 mm2 olan bir kab-
OTOMOBİLİN
lo ile doðrudan aküye baðlanmalýdýr.
Çekme tertibatýnýn araç gövdesi üzerine uzman personel
TANITIMI
tarafýndan aþaðýda verilmekte olan talimatlar doðrultusun-
DÝKKAT Elektrikli fren veya diðer cihazlar motor çalýþýrken
da ve/veya bununla birlikte yürürlükte olan ve cihaz ima-
kullanýlmalýdýr.
latçýsý tarafýndan saðlanan bilgiler doðrultusunda takýlmas
Elektrik baðlantýlarýna ilave olarak, otomobilin elektrik sis-
GÜVENLİK
gerekmektedir.
temi besleme kablosuna sadece elektrikli fren ve 15W’ýn
SİSTEMLERİ
Çekme tertibatý 94/20/EC Direktifi ve deðiþik þekilleri esas-
üzerinde olmayacak dahili lambalar baðlanabilir.
larýna göre yürürlükte olan yönetmeliklere uygun olmalýdýr.
Baðlantýlar için 2.5 mm2’den az olmayan kesite sahip akü
OTOMOBİLİN
Kullanýlan her tipteki çeki kancasý, monte edilen otomo-
kablolarý ile birlikte baðlantý ünitesi kullanýnýz.
KULLANILIŞI
bilin maksimum çekme kapasitesi ile uyumlu olmal d r.
Elektrik baðlantýlarý için genellikle normal olarak çekme
tertibatý üzerine takýlan bir özel brakete baðlanan ve özel
UYARI
birleþik soket kullanýlmasý ve römork harici ýþýk kontrolü
LAMBALARI VE
için de özel ECU kullanýlmalýdýr. Elektrik baðlantýsý için 7
MESAJLAR
veya 13 uçlu 12VDC baðlantýsý kullanýlmasý gerekmekte-
dir (CUNA/UNI ve ISO/DIN Standartlarý). Otomobil ima-
ACİL
latçýsý veya çeki kancasý imalatçýsý tarafýndan temin edilen
DURUMDA
talimatlarý takip ediniz.
YAPILACAKLAR
OTOMOBİLİN
BAKIMI
TEKNİK
ÖZELLİKLER
İNDEKS
148
139-152_LINEA_1ed_IT
22.09.2014
16:13
Sayfa 149
Montaj þemasý (şekil 124)
OTOMOBİLİN.
Çeki kancasý, toplam 6 adet M8 ve 2
TANITIMI
adet M10 cývata kullanýlarak; Ø sem-
bolü ile gösterilen noktalardan baðlan-
malýdýr.
GÜVENLİK
Arka tarafa konulacak destek pullarý
SİSTEMLERİ
en az 6 mm kalýnlýkta olmalýdýr.
Çeki kancasý arka tampona monte edi-
lirken; tampon üzerinde, çeki kan-
OTOMOBİLİN
Mevcut vida
casýnýn sökülmesi halinde görülebile-
KULLANILIŞI
cek delme ve kesme iþlemleri yapýlma-
malýdýr.
UYARI
DÝKKAT BAÐLANTIDAKÝ MAKSÝ-
LAMBALARI VE
MUM YÜK 70 kg yazan, uygun bo-
MESAJLAR
Mevcut delik
yutlarda ve uygun malzemeden
yapýlmýþ, rahatlýkla görülebilecek bir
Standart
bağlama
ACİL
topuzu
plakanýn takýlmasý gereklidir.
DURUMDA
YAPILACAKLAR
UYARI
Montajdan sonra, egzoz
OTOMOBİLİN
gazýnýn içeri sýzmasýný
BAKIMI
önlemek için baðlantý delikleri-
Mevcut delik
nin sýzdýrmazlýðýný saðlayýnýz.
TEKNİK
ÖZELLİKLER
Mevcut vida
İNDEKS
F0R0524m
şekil 124
149
139-152_LINEA_1ed_IT
22.09.2014
16:13
Sayfa 150
Frenleme esnasýnda daha iyi kontrol için, yüksek sürüþ
KIŞ LASTÝKLERÝ
OTOMOBİLİN
güvenliði tüm lastiklerin ayný marka ve ebatta olmasýný ge-
Otomobiliniz ile birlikte verilen standart lastikler boyu-
rektirir.
TANITIMI
tunda k ş lastikleri kullanýnýz.
Lastiklerin dönme yönünün deðiþtirilmemesi gerektiðini
Fiat Servisleri müþteri taleplerine en uygun lastikler için
unutmayýnýz.
gerekli tavsiyeleri vermekten mutlu olacaklardýr.
GÜVENLİK
Kullanýlacak lastik tipi ile ilgili olarak þiþirme basýnçlarý ve
SİSTEMLERİ
k ş lastiklerinin özellikleri için “Teknik Özellikler” kýsmýnda-
ki “Lastikler” paragrafýnda verilen talimatlarý takip ediniz.
Diþ derinliði 4 mm’nin altýna indiði zaman lastiklerin kýþ
OTOMOBİLİN
özellikleri azalmýþ demektir. Bu durumda deðiþtirilmeleri
UYARI
KULLANILIŞI
gerekmektedir.
K ş lastikleri maksimum hýzlarý: “Q” iþaret-
K ş lastiði olma özeliklerine baðlý olarak normal kullaným
li lastikler için 160 km/saat, “T” iþaretli
þartlarý altýnda veya uzun otoban seyahatlerinde bu lastik-
UYARI
lastikler için 190 km/saat, “H” iþaretli lastikler için
lerin performanslarý normal lastiklerden daha düþüktür. Bu
LAMBALARI VE
210 km/saat’tir. Bununla birlikte trafik hýz limit-
nedenle kullaným amaçlarý doðrultusunda kullanýlmalarý ge-
MESAJLAR
lerine kesinlikle uyulmalýdýr.
rekmektedir.
DİKKAT K ş lastikleri kullan rken otomobilin yapabilece-
ACİL
DURUMDA
ği (%5 artarak) maksimum h z limitleri indeksi, yolcu ka-
YAPILACAKLAR
bini içinde sürücünün görebileceği yerde bulunmal d r (AB
yönetmeliklerine uygun).
OTOMOBİLİN
BAKIMI
TEKNİK
ÖZELLİKLER
İNDEKS
150
139-152_LINEA_1ed_IT
22.09.2014
16:13
Sayfa 151
KAR ZÝNCÝRLERÝ
UYARI
OTOMOBİLİN.
205/45 R17 88V tipi lastiklere zincir ta-
Zincir kullanýmý otomobilin kullanýldýðý ülkenin kurallarýna
TANITIMI
k lamaz.
göre uygulanmalýdýr.
Kar zincirleri sadece çekiþ tekerleklerine (ön tekerlekle-
GÜVENLİK
re) takýlmalýdýr. Fiat aksesuar olarak temin edilebilen kar
SİSTEMLERİ
zincilerini kullanman z tavsiye edilir.
UYARI
Birkaç metre gittikten sonra kar zincirlerinin gerginliðini
Otomobilinize kar zinciri takýlmýþ ise,
kontrol ediniz.
hýzýnýzý düþürünüz. 50 km/saat hýzý geç-
OTOMOBİLİN
meyiniz. Çukurlara, kaldýrýmlara, kasisle-
KULLANILIŞI
DÝKKAT Kar zincirleri takýlýyken sürüþ tekerlerinin kayma
re dikkat ediniz ve otomobili uzun süre
olasýlýðýný önlemek veya en aza indirgemek için gaz pedalýný
kar olmayan yerlerde kullanmayýnýz.
çok dikkatli þekilde kullanýnýz, zincir kopup otomobilin göv-
UYARI
desine veya mekanik elemanlara zarar verebilir.
LAMBALARI VE
DİKKAT Geniþliði azaltýlmýþ 9 mm çapýnda kar zincirleri
MESAJLAR
kullanýnýz.
ACİL
DURUMDA
YAPILACAKLAR
OTOMOBİLİN
BAKIMI
TEKNİK
ÖZELLİKLER
İNDEKS
151
139-152_LINEA_1ed_IT
22.09.2014
16:13
Sayfa 152
OTOMOBÝLÝN UZUN SÜRE
Otomobili bir bez veya delikli plastik bir örtü ile
OTOMOBİLİN
örtünüz. Deliksiz plastik örtüler kullanmayýnýz çünkü
KULLANILMAMASI
TANITIMI
bunlar otomobil gövdesindeki nemin buharlaþmasýna
engel olurlar.
Eðer otomobiliniz uzun müddet çalýþtýrýlmayacaksa aþaðýda
verilen tedbirlere dikkat edilmelidir:
Lastikleri normal basýnçlarýndan 0,5 bar daha yüksek
GÜVENLİK
basýnçla þiþiriniz ve basýncý aralýklarla kontrol ediniz.
Otomobili kapalý, kuru ve mümkünse yeterli hava-
SİSTEMLERİ
landýrmasý olan bir yere park ediniz.
Bu kontrol her üç ayda bir tekrar edilmelidir, eðer
optik gösterge yeþil merkezi alaný göstermeyip koyu
Herhangi bir vitese takýnýz.
bir renk gösteriyorsa akünüzü þarj ediniz.
OTOMOBİLİN
El freninin çekilmediðini kontrol ediniz.
KULLANILIŞI
Motor soðutma sistemi s v s n boþaltmayýnýz.
Akü kutup baþlarýný sökünüz ve akü þarj durumunu
DÝKKAT Eðer mevcut ise, elektronik alarm sistemini uzak-
kontrol ediniz. Bu kontrol iþleminin, her üç ayda bir
tan kumanda ile devreden çýkartýnýz.
UYARI
tekrarlanmasý gerekir. Eðer optik gösterge ortasýnda
LAMBALARI VE
yeþil bölge olmadan koyu bir renkde ise, akü tekrar
MESAJLAR
þarj edilmelidir.
Boyalý bölümleri temizleyiniz ve korumak için koru-
ACİL
yucu cila yapýnýz.
DURUMDA
YAPILACAKLAR
Parlak metal bölümleri özel bir ürün ile temizleyiniz
ve koruyunuz.
OTOMOBİLİN
Ön ve arka cam silecek lastikleri üzerine talk pudrasý
BAKIMI
sürüp, silecekleri cam üzerinden kaldýrýnýz.
Camlarý hafif bir þekilde açýnýz.
TEKNİK
ÖZELLİKLER
İNDEKS
152
153-164_LINEA_1ed_IT
22.09.2014
16:29
Sayfa 153
UYARI LAMBALARI VE MESAJLAR
OTOMOBİLİN
TANITIMI
DÜÞÜK FREN HÝDROLÝÐÝ SEVÝYESÝ
UYARI LAMBALARI VE MESAJLAR
(k rm z )
x
EL FRENÝ ÇEKÝLÝ (k rm z )
GÜVENLİK
GENEL UYARILAR
Kontak anahtarý MAR konumuna getirildiðinde,
SİSTEMLERİ
Her bir arýza gösterimi ilgili uyarý lambas n n yanmasý (bazý
gösterge panelindeki uyarý lambasý yanmalý ve motor
tiplerde) ve varsa gösterge panelindeki ilgili uyarý mesajý ve
çalýþtýrýldýktan birkaç saniye sonra sönmelidir.
sesli uyarý ile belirtilir. Bu gösterimler tedbir amaçlýdýr ve
OTOMOBİLİN
otomobilde herhangi bir arýza durumu söz konusu ol-
Düþük fren hidroliði seviyesi
KULLANILIŞI
duðunda sürücünün hýzlýca yapmasý gereken iþlemi gös-
Devrede olasý bir sýzýntýdan dolayý fren hidroliðinin asgari
terme hedefi taþýr. Arýza belirtisi durumunda, bu bölüm-
seviyenin altýna düþmesi durumunda uyarý lambas yanar.
de bulunan bilgilere başvurunuz.
UYARI
Bazý tiplerde ekranda ilgili mesaj da gösterilir.
LAMBALARI VE
DÝKKAT Ekranda bildirilen arýza gösterimleri iki kategori
MESAJLAR
altýnda toplanýr: Çok ciddi ve daha az ciddi arýzalar.
Çok ciddi arýzalar tekrarlanan ve uzun süre devam eden
ACİL
uyarý “çevrimi” ile bildirilir.
UYARI
DURUMDA
x
uyarý lambasý, otomobil hareket halin-
YAPILACAKLAR
Daha az ciddi arýzalar sýnýrlý bir uyarý “çevrimi” ile bildiri-
lir.
de iken yanarsa otomobilinizi derhal dur-
durunuz ve yetkili bir Fiat servisi ile temasa geçi-
Bu “çevrimi” durdurmak için MENU ESC butonuna basýnýz:
OTOMOBİLİN
niz.
Bu durumda ise arýza giderilene kadar arýza simgesi ekranýn
BAKIMI
alt tarafýnda durmaya devam eder.
Dualogic şanz manla donatýlmýþ tipler ile ilgili mesajlar için
El freni çekili
TEKNİK
iliþikteki Ek kitapçýða bakýnýz.
Uyarý lambasý, el freni çekili olduðunda yanar.
ÖZELLİKLER
Bazý tiplerde, eðer otomobil hareket halinde ise sesli uyarýcý
devreye girecektir.
İNDEKS
DÝKKAT Uyarý lambasý, otomobil hareket halinde iken ya-
narsa el freninin çekili olmadýðýný kontrol ediniz.
153
153-164_LINEA_1ed_IT
22.09.2014
16:29
Sayfa 154
HAVA YASTIÐI ARIZASI (kýrmýzý)
MOTOR SOÐUTMA SIVISI SICAKLIÐI
OTOMOBİLİN
ÇOK YÜKSEK (kýrmýzý)
Kontak anahtarý MAR konumuna getirildiðin-
ç
TANITIMI
¬
de, gösterge panelindeki uyarý lambasý yanmalý ve
Kontak anahtarý MAR konumuna getirildiðinde,
motor çalýþtýrýldýktan birkaç saniye sonra sönmeli-
gösterge panelindeki uyarý lambasý yanmalý ve motor
dir.
çalýþtýrýldýktan birkaç saniye sonra sönmelidir. Uyarý lam-
GÜVENLİK
basý, motor aþýrý ýsýndýðýnda yanar. Eðer uyarý lambasý sürüþ
Eðer hava yastýðý sisteminde bir çalýþma arýzasý varsa uyarý
SİSTEMLERİ
sýrasýnda yanarsa, aþaðýdaki iþlemleri yapýnýz:
lambasý sürekli olarak yanar. Bazý tiplerde ekranda ilgili me-
saj da gösterilir.
❒ Normal sürüþ durumunda: Otomobili durdurup, mo-
toru stop ediniz ve soðutma s v s n n MIN referansýnýn
OTOMOBİLİN
altýnda olup olmadýðýný kontrol ediniz. Diðer bir ifadeyle
KULLANILIŞI
UYARI
motorun soðumasý için birkaç dakika bekleyiniz, son-
Kontak anahtarýný MAR konumuna çevir-
ra kapaðý yavaþ ve dikkatli bir þekilde açýnýz, soðutma
diðinizde ¬ uyarý lambas yanmýyor veya
svsyla tamamladýktan sonra haznedeki seviyenin MIN
UYARI
seyahat esnasýnda yanýyorsa, güvenlik sistemle-
ve MAX iþaretleri arasýna gelip gelmediðini kontrol edi-
LAMBALARI VE
rinde bir arýza mevcut demektir (Bu durumda her-
niz. Gözle sýzýntý kontrolü yapýnýz. Motoru tekrar
MESAJLAR
hangi bir çarpýþma anýnda hava yastýklarý ve ön
çalýþtýrdýðýnýzda uyarý lambasý yanarsa, yetkili bir
gergiler tetiklenmeyebilir ve bazý durumlarda da
Fiat servisi ile temasa geçiniz.
ACİL
kaza ile tetiklenebilir). Sistemi kontrol ettirmek
❒ Zor þartlarda kullanýmda (örneðin yokuþ yukarý römork
DURUMDA
için yetkili bir Fiat servisi ile baðlantý kurunuz.
çekiyor veya otomobil tam yüklü iken): Yavaþlayýnýz,
YAPILACAKLAR
eðer uyarý lambasý sürekli yanarsa, otomobili durdu-
runuz. Motoru çalýþýr durumda 2 veya 3 dakika býrakýnýz
OTOMOBİLİN
ve motor soðutma s v s n n sirkülasyonunu hýzlandýrmak
BAKIMI
için, hafifçe gaza basýnýz ve motoru stop ediniz. Önce-
den açýklandýðý gibi uygun soðutma s v s seviyesini kont-
rol ediniz.
TEKNİK
DÝKKAT Zor þartlarda kullaným durumunda, motoru dur-
ÖZELLİKLER
durmadan önce motor çalýþýr durumda iken bir kaç daki-
ka hafifçe gaza basýnýz.
Bazý tiplerde ekranda ilgili mesaj da gösterilir.
İNDEKS
154
153-164_LINEA_1ed_IT
22.09.2014
16:29
Sayfa 155
PARK SENSÖRÜ ARIZASI (sar )
Düþük motor yaðý basýncý
OTOMOBİLİN
t(öngörülen baz pazarlarda/versiyonlarda)
Uyarý lambas öngörülen bazý pazarlarda/versiyonlarda ek-
TANITIMI
randa ilgili mesajla birlikte sistem motor yaðý bas nc n n dü-
Uyar lambas park sensörlerinde bir ar za tespit
şük olduğunu tespit ettiðinde yanýp sönmeye baþlar.
edildiğinde yanar.
Baz tiplerde è uyar lambas alternatif olarak yanar.
GÜVENLİK
SİSTEMLERİ
Bu durumda yetkili bir Fiat servisi ile temasa geçiniz.
UYARI
Baz tiplerde özel bir mesaj ekrana gelir.
v
uyarý lambasý seyir halinde iken ya-
narsa (bazý versiyonlarda ekrandaki me-
OTOMOBİLİN
sajla birlikte) motoru hemen durdurunuz ve yet-
KULLANILIŞI
kili bir Fiat servisi ile temasa geçiniz.
DÜÞÜK AKÜ ÞARJI (kýrmýzý)
(öngörülen baz pazarlarda/versiyonlarda)
UYARI
w
Motor yağ kalitesi düşük
LAMBALARI VE
Anahtarýn MAR konumuna çevrilmesiyle gös-
(sadece DPF mevcut Multijet tiplerinde)
MESAJLAR
terge paneli üzerindeki uyarý lambasý yanar, ancak
motor çalýþtýrýldýktan hemen sonra sönmelidir (motor rö-
Uyar lambas yan p söner ve ekranda bir mesaj (öngörü-
lantide çalýþýyorken lambanýn sönmesi kýsa bir süre geci-
len baz pazarlarda/versiyonlarda) görülecektir. Uyar lam-
ACİL
DURUMDA
kebilir).
bas modele bağl olarak, aşağ daki şekillerde yan p-söne-
YAPILACAKLAR
Baz tiplerde özel bir mesaj ekrana gelir.
bilir.
- Her iki saatte bir 1 dakika
- Yağ değiştirilene kadar 3 dakikal k çevrimlerle ve 5 sa-
OTOMOBİLİN
niyelik aral klarla uyar lambas n n yan p sönmesi.
BAKIMI
Yağ değiştirilene kadar, ilk uyar dan sonra motor her ça-
DÜÞÜK MOTOR YAÐ BASINCI
l şt r l ş nda, uyar lambas yukar da tarif edildiği şekilde ya-
(kýrmýzý)
n p-sönecektir. Özel bir mesaj uyar lambas na ilave olarak
TEKNİK
v
ekranda görülecektir
(öngörülen baz pazarlar-
ÖZELLİKLER
YETERSÝZ YAÐ (kýrmýzý)
da/versiyonlarda).
(öngörülen baz pazarlarda/versiyonlarda)
Uyar lambas yan p-sönerse bu arac n ar zaland ğ anla-
Kontak anahtarý MAR konumuna getirildiðinde, gösterge
m na gelmez, fakat düzenli araç kullan m n n sonucu olarak
İNDEKS
panelindeki uyarý lambasý yanmalý, ancak motor
yağ değiştirmenin gerekli olduğu konusunda sürücüyü ba-
çalýþtýrýldýktan hemen sonra sönmelidir.
sitçe bilgilendirmektedir.
155
153-164_LINEA_1ed_IT
22.09.2014
16:29
Sayfa 156
Motor yağ bozulmas aşağ daki durumlarda daha h zl olur.
nedenlerle yağ n değiştirilmesi gerektiği konusunda uya-
OTOMOBİLİN
- Arac şehir içi trafikte s k kullanmak, dizel partikül filt-
r r. Yağ değiştirilmezse, U uyar lambas da yanar ve mo-
TANITIMI
resi (DPF) temizliğinin daha s k yap lmas na sebep olur.
tor işletimi ikinci bir eşik değerine ulaş ld ğ nda 3000 de-
- Arac k sa mesafelerde kullanmak, bu durumda motor
vir/dakika olarak s n rland r l r. Yağ değiştirilmezse, üçün-
çal şma s cakl ğ na ulaşmaz
cü bir eşik değerine ulaş ld ğ nda motor meydana gelebi-
- Temizleme sürecinin devaml olarak kesilmesi, bu durum
lecek bir hasar engellemek icin 1500 devir/dakika ile s -
GÜVENLİK
DPF uyar lambas n n yanmas ile belirtilir.
n rland r l r.
SİSTEMLERİ
OTOMOBİLİN
KULLANILIŞI
UYARI
UYARI! Motorun zarar görmesini önlemek
Uyar lambas yand ktan sonra, asla 500
için,
v
uyar lambas yan p söndüğünde
km’yi geçirmeden mümkün olan en k sa
UYARI
motor yağ n n değiştirilmesi tavsiye edil-
sürede motor yağ değiştirilmelidir.
LAMBALARI VE
mektedir. Yetkili bir Fiat servisi ile temasa geçiniz.
Yukar daki uyar lara dikkat edilmemesi motorda
MESAJLAR
ciddi hasara ve garantinin geçersiz olmas na se-
bep olur. Unutmay n z ki uyar lambas n n yan-
ACİL
mas motor yağ seviyesi düşük anlam nda değil-
DURUMDA
dir, yani motor yağ eklemenize gerek yoktur.
YAPILACAKLAR
KAPI/BAGAJ/KAPUT AÇIK (k rm z )
OTOMOBİLİN
Baz tiplerde, bir veya daha fazla kap veya ba-
BAKIMI
gaj düzgün şekilde kapanmad ğ nda uyar lamba-
s yanar. Baz tiplerde özel bir mesaj ekrana gelir.
Herhangi bir kap aç k ve otomobil hareket ediyorsa, bir
Öngörülen baz pazarlarda/versiyonlarda:
uyar sesi duyars n z.
TEKNİK
ÖZELLİKLER
Sistem motor yağ bas nc n n düşük olduğunu tespit etti-
ğinde gösterge üzerinde bir uyar mesaj ile
v
uyar lam-
bas yan p söner (baz tiplerde). Uyar lambas yan p sö-
nüyorsa, bu arac n ar za yapt ğ anlam na gelmez, fakat sü-
İNDEKS
rücüyü basitçe arac n düzenli kullan m ndan kaynaklanan
156

 

 

 

 

 

 

 

Content      ..     7      8      9      10     ..