Fiat Linea (2015 year). Instruction turkish - part 7

 

  Index      Fiat     Fiat Linea (2015 year) - instruction in turkish

 

Search            copyright infringement  

 

 

 

 

 

 

 

 

Content      ..     5      6      7      8     ..

 

 

Fiat Linea (2015 year). Instruction turkish - part 7

 

 

079-114_LINEA_1ed_IT
22.09.2014
14:55
Sayfa 106
Bir tekerlek/lastik değiştirme durumunda, sistemin doğru kullanımı için aşağıdaki tabloya bakınız:
OTOMOBİLİN
TANITIMI
İşlem
Sensör
Arıza
mevcudiyeti
bildirimi
Fiat servis işlemi
GÜVENLİK
SİSTEMLERİ
-
-
EVET
Yetkili bir Fiat servisine
başvurunuz
Tekerleği yedek tekerlek ile
Hasarlı lastiği
HAYIR
EVET
OTOMOBİLİN
değiştirme
değiştiriniz
KULLANILIŞI
Tekerlekleri kış lastikleri ile
HAYIR
EVET
Yetkili bir Fiat servisine
değiştirme
başvurunuz
UYARI
Tekerlekleri kış lastikleri ile
-
LAMBALARI VE
EVET
HAYIR
değiştirme
MESAJLAR
Tekerlekleri farklı
-
EVET
HAYIR
ACİL
boyutlara sahip
DURUMDA
tekerleklerle değiştirme (*)
YAPILACAKLAR
Tekerlekleri birbirleriyle
-
EVET
HAYIR
değiştirme (ön/arka) (**)
OTOMOBİLİN
BAKIMI
(*) Kullanım ve Bakım kitapçığında Fiat Aksesuar Serisinde mevcut alternatif olarak belirtilmektedirler.
(**) Çapraz olmamak kaydıyla (lastikler aynı tarafta kalmalıdır).
TEKNİK
ÖZELLİKLER
İNDEKS
106
079-114_LINEA_1ed_IT
22.09.2014
14:55
Sayfa 107
VİTES DEĞİŞİM GÖSTERGESİ
PARK SENSÖRLERÝ
OTOMOBİLİN
(öngörülen baz pazarlarda/versiyonlarda)
(öngörülen baz pazarlarda/versiyonlarda)
TANITIMI
“GSI” (Vites değişim göstergesi) sistemi, gösterge pane-
Park sensörleri otomobilin arka kýsmýnda bulunur (şekil
lindeki özel bir işaret arac l ğ yla sürücüye vites değiştir-
100); otomobilin arkasýnda bulunan engelleri algýlar ve sü-
GÜVENLİK
mesini önerir (bkz. şekil 99).
rücüyü uyarýr (akustik sinyal ile).
SİSTEMLERİ
Mevcut ise GSI arac l ğ yla, sürücüye başka bir vitese geç-
DEVREYE ALINMASI
menin tüketim aç s ndan tasarruf sağlayabileceğine dair
uyar da bulunulur.
Otomobil geri vitese takýldýðýnda sensörler otomatik ola-
OTOMOBİLİN
rak devreye girerler.
Yak t tasarrufuna yönelinen sürüşlerde trafik koşullar el-
KULLANILIŞI
verdikçe Vites Değişim Göstergesindeki önerilere uyul-
Sesli sinyal, otomobil ile engel arasýndaki mesafe azaldýðý
mas tavsiye edilir.
zaman artar.
UYARI
Göstergede VİTES YÜKSELTME ( SHIFT) simgesinin gö-
LAMBALARI VE
AKUSTÝK SÝNYAL
rüntülenmesi GSI'nin daha yüksek oranl bir vitese geç-
MESAJLAR
menizi önerdiği, göstergede VİTES DÜŞÜRME ( SHIFT)
Geri vitese takýldýðýnda fasýlalý sesli sinyal otomatik olarak
simgesinin görüntülenmesi GSI'nin daha küçük oranl bir
devreye girer.
ACİL
vitese geçmenizi önerdiği anlam na gelir.
DURUMDA
YAPILACAKLAR
OTOMOBİLİN
BAKIMI
Cuma 15 Mart
TEKNİK
ÖZELLİKLER
İNDEKS
F0R0615m
F0R0599m
şekil 99
şekil 100
107
079-114_LINEA_1ed_IT
22.09.2014
14:55
Sayfa 108
Akustik sinyal:
Sistemin düzgün çalýþmasý için, sensörler
OTOMOBİLİN
❒ Otomobil ve engel arasýndaki mesafe azald ğ nda sinyal
üzerindeki çamur, kir, kar ve buz temiz-
TANITIMI
artar.
lenmelidir. Sensörleri temizlerken, onlara
❒ Otomobil ve engel arasýndaki mesafe 30 cm'den daha
zarar vermemeye azami dikkat gösteriniz; buna yol
az kaldýðýnda süreklilik kazanýr ve bu mesafe artýnca du-
açacak kuru veya sert bezler kullanmayýnýz. Sen-
GÜVENLİK
rur.
sörler, gerektiðinde temiz su ve araç deterjaný ile
SİSTEMLERİ
yýkanmalýdýr.
❒ Mesafe deðiþmezse sabittir; eðer durum yan sensör-
lerle ilgiliyse, örneðin duvar boyunca manevra iþlemi du-
rumunda uyarý sinyallerini önlemek için sesli uyarýcý yak-
OTOMOBİLİN
laþýk 3 saniye sonra devreden çýkacaktýr.
KULLANILIŞI
UYARI
Algýlama mesafeleri
Bununla beraber park manevralarý daima
UYARI
Eðer birkaç engel tespit edilirse, kontrol ünitesi en yakýn
sürücünün sorumluluðundadýr; sürücü her
LAMBALARI VE
olanýný gösterir.
zaman manevra sahasýndaki insanlarýn (özellikle
MESAJLAR
çocuklarýn) veya hayvanlarýn mevcudiyetini kont-
ARIZA UYARILARI
rol etmelidir. Bu sistem sadece sürücüye yardýmcý
olur, ancak sürücü çok düþük hýzlarda bile olsa
ACİL
"Uyar lambalar ve mesajlar" bölümüne bak n z.
tehlikeli manevralar yaparken asla dikkatini kay-
DURUMDA
YAPILACAKLAR
betmemelidir.
RÖMORK ÝLE ÇALIÞMA ÞEKLÝ
Park sensörleri römork elektrik kablosunun çeki kancasý
OTOMOBİLİN
soketine takýlmasýyla otomatik olarak devreden çýkmak-
BAKIMI
tadýr.
Sensörler kablonun çýkartýlmasý ile tekrar devreye alýnýr.
TEKNİK
Yýkama istasyonlarýnda, sensörleri en az 10 cm mesafe-
ÖZELLİKLER
den basýnçlý su veya buhar tutarak temizleyiniz.
İNDEKS
108
079-114_LINEA_1ed_IT
22.09.2014
14:55
Sayfa 109
GENEL UYARILAR
SES SÝSTEMÝ
OTOMOBİLİN
❒ Otomobili park ederken, sensörlerin üzerinde veya
(öngörülen baz pazarlarda/versiyonlarda)
TANITIMI
altýndaki engellere dikkat ediniz.
Ses sisteminin çal şmas na ilişkin olarak (öngörülen baz pa-
❒ Otomobilin önünde veya arkasýnda bulunan bazý nes-
zarlarda/versiyonlarda) Kullan m ve Bak m El Kitab ndaki
neler algýlanamayabilir ve bu nedenle de otomobilin ha-
mevcut bölüme bak n z.
GÜVENLİK
sar görmesine neden olabilir.
SİSTEMLERİ
Aşağ daki durumlar, park sensörü sisteminin performan-
SES SÝSTEMÝ BAÐLANTILARI
sn etkileyebilmektedir:
(öngörülen baz pazarlarda/versiyonlarda)
Sistemde aþaðýdaki parçalar bulunur:
OTOMOBİLİN
❒ Sensörün yüzeyi üzerindeki buz, kar, çamur, kal n bo-
ya tabakas varl ğ na bağl olarak, sensör hassasiyetinde
KULLANILIŞI
❒ Ses sistemi elektrik kablolarý.
ve park yard m sisteminin performans nda bir azalma
❒ Ön ve arka hoparlör elektrik kablolarý.
olabilmektedir.
❒ Anten güç kablolarý.
UYARI
❒ Sensör, mekanik parazitlere bağl olarak, örneğin ara-
LAMBALARI VE
❒ Ön kap lardaki 2 adet yüksek frekansl tiz hoparlörü
c n y kanmas , yağmur, şiddetli rüzgar gibi şartlarda, mev-
MESAJLAR
(herbiri maksimum 30W).
cut olmayan bir engeli tespit edebilmektedir.
❒ Ön kap lardaki 2 adet orta-alçak frekansta hoparlör (165
❒ Çevredeki yüksek frekansl ses kaynaklar (pnömatik k -
ACİL
mm çap nda ve herbiri maksimum 40W).
rclar vs.) sensörün hatal sinyaller tespit etmesine ne-
DURUMDA
❒ Arka kap lardaki ve yanlardaki 2 adet geniş frekansl ho-
YAPILACAKLAR
den olabilir.
parlör (130 mm çap nda ve herbiri maksimum 40W).
❒ Park sisteminin verimi sensörlerin konumundan da et-
❒ Anten.
kilenir (örneğin amortisörlerin ve süspansiyonlar n es-
OTOMOBİLİN
kimesi nedeniyle ayarlar n değişmesi, lastiklerin değiş-
BAKIMI
tirilmesi, arac n fazla yüklenmesi veya arac n alçalmas -
na neden olacak özel ayarlamalar yap lmas ).
TEKNİK
ÖZELLİKLER
İNDEKS
109
079-114_LINEA_1ed_IT
22.09.2014
14:55
Sayfa 110
Ses sistemi montajý
ARAÇ SAHÝBÝ TARAFINDAN SATIN
OTOMOBİLİN
Ses sistemi, eþya muhafazasýnda bulunan iki tutucu man-
ALINAN AKSESUARLAR
TANITIMI
dala basýlarak çýkarýlmasýyla uzaklaþtýrýlabilen eþya muhafa-
zasýnýn tuttuðu yere uygun bir þekilde kurulmalýdýr: Bura-
Otomobili satýn aldýktan sonra sürekli elektrik kaynaðýna
da ayný zamanda güç kablolarýný da bulacaksýnýz.
ihtiyaç duyan elektrikli donanýmlar (alarm, ahizesiz telefon,
GÜVENLİK
uydudan hýrsýzlýk önleme fonksiyonu, vs) veya her zaman
SİSTEMLERİ
Eþya muhafaza bölümünü çýkarmak için, resimde gösteri-
elektrik beslemesine fazla yük bindiren aksesuarlar takmak
len bölümü elinizle yukarý doðru bastýrýnýz (şekil 101).
isterseniz en uygun aksesuar ve cihazlar önermenin yaný
sýra elektrik sisteminin gereken gücü kaldýrýp kaldýrama-
OTOMOBİLİN
yacaðýný veya daha güçlü bir aküyle donatýlýp donatýlmaya-
KULLANILIŞI
UYARI
caðýný kontrol ederek toplam güç tüketimini deðerlendi-
recek nitelikli personele sahip yetkili bir Fiat servisine
Mevcut otomobil tesisatýna baðlantý ku-
danýþýnýz.
rulmasý ve otomobilin emniyetini azalta-
UYARI
bilecek herhangi bir arýzayý önlemek için yetkili
LAMBALARI VE
bir Fiat servisiyle temasa geçiniz.
MESAJLAR
UYARI
İlave aksesuar, saç jant ve standart ol-
ACİL
mayan jant kapaðý takarken dikkat edi-
DURUMDA
niz: Bunlar frenlerin havalandýrmasýný azaltabilir;
YAPILACAKLAR
bu nedenle ani ve ard arda yapýlan frenlemeler-
de ve yokuþ aþaðý kullanýmlarda frenleme etkisi-
ni azaltabilir. Frenlere basýldýðýnda engel olabi-
OTOMOBİLİN
lecek nesnelerin pedalýn altýnda bulunmadýðýndan
BAKIMI
emin olunuz.
TEKNİK
ÖZELLİKLER
İNDEKS
F0R0499m
şekil 101
110
079-114_LINEA_1ed_IT
22.09.2014
14:55
Sayfa 111
ELEKTRÝKLÝ/ELEKTRONÝK CÝHAZLARIN
RADYO VERÝCÝLERÝ VE CEP TELEFONLARI
MONTAJI
OTOMOBİLİN
Otomobilin dýþ kýsmýna monte edilmiþ ayrý bir anten kul-
TANITIMI
Otomobil sat n al nd ktan sonra veya sat ş sonras nda mon-
lanýlmadan, cep telefonlarý v diðer radyo vericileri otomobil
taj yap lm ş elektrikli/elektronik cihazlar cihazlar şu onay
içinde kullanýlamaz.
sembollerine sahip olmal d r:
DÝKKAT Yolcu bölmesinde benzer cihazlarýn kullanýlmasý
GÜVENLİK
(ayrý anten olmaksýzýn) rezonans etkisiyle yolcu bölmesin-
SİSTEMLERİ
deki etkisi artan radyo frekansýnda elektromanyetik alan-
lar yaratýr, bu da otomobilde bulunan elektrikli sistemle-
rin arýzalanmasýna yol açar. Bu durum, yolcularýn güven-
liði için potansiyel bir tehlike teþkil eder.
OTOMOBİLİN
KULLANILIŞI
Bunun yanýnda, bu sistemlerin ses alma ve gönderme fonk-
Fiat Auto S.p.A. al c verici montaj n n özel servislerde, Üre-
siyonlarý, otomobi gövdesinin koruyucu yapýsýndan da et-
tici spesifikasyonlar ile uyumlu bir şekilde yap lmas na izin
kilenebilir.
UYARI
verir.
AB standartlarýna uygun cep telefonlarý konusunda ise
LAMBALARI VE
(GSM, GPRS, UMTS), kesin þekilde cep telefonunun üre-
DİKKAT Otomobilin üzerinde değişikliklere neden ola-
MESAJLAR
ticisi tarafýndan verilen talimatlara uyunuz.
bilecek cihaz montajlar , yetkililer taraf ndan sürücü ehli-
yetinin geçersiz k l nmas na ve bu değişikliklerin direkt ve-
ACİL
ya indirekt olarak hatalar/ar zalar meydana getirebileceği
DURUMDA
için de garantinin geçersiz olmas na neden olabilecektir.
YAPILACAKLAR
Orijinal olmayan veya Tofaş taraf ndan önerilmeyen ak-
sesuarlar n kullan lmas ndan ve uygun olmayan montaj iş-
OTOMOBİLİN
lemlerinden kaynaklanan hasarlardan Tofaş sorumlu de-
BAKIMI
ğildir.
TEKNİK
ÖZELLİKLER
İNDEKS
111
079-114_LINEA_1ed_IT
22.09.2014
14:55
Sayfa 112
YAKIT DEPOSUNUN
Eğer otomobilinizi soğuk/dağl k bölgede uzun süre kulla-
OTOMOBİLİN
n yor veya uzun süre park ediyorsan z, depoyu yerel ya-
DOLDURULMASI
TANITIMI
k t istasyonlar ndan doldurunuz.
Bu durumda deponuzu kulland ğ n z miktardan %50 daha
BENZÝN MOTORLU TÝPLER
fazla miktarda yak t ile doldurman z tavsiye edilir.
GÜVENLİK
Sadece kurþunsuz benzin kullanýnýz.
SİSTEMLERİ
Yanlýþlýklarý önlemek için yakýt deposu doldurma aðzýnýn
çapý kurþunlu benzin pompa tabancasýnýn giremeyeceði ka-
dar küçük yapýlmýþtýr. Oktan deðeri 95 R.O.N.’dan düþük
Dizel motorlu otomobiller için Avrupa Stan-
OTOMOBİLİN
olmayan kurþunsuz benzin kullanýnýz
dartýna uygun dizel yakýtý kullanýnýz (EN
KULLANILIŞI
590 standartýna uygun). Baþka ürünler ve-
DÝKKAT Yetersiz bir katalizör zararlý egzoz emisyonlarýna
ya karýþýmlarýn kullanýlmasý sebep olunan hasardan
dolayýsýyla hava kirliliðine yol açabilir.
UYARI
dolayý garantiyi geçersiz kýldýðý gibi motorda da ta-
LAMBALARI VE
DÝKKAT Çok az miktarda veya acil bir durumda bile asla
mir edilemez hasarlara sebep olabilir. Baþka bir
MESAJLAR
kurþunlu benzin kullanmayýnýz çünkü katalizöre tamir edi-
yakýtýn istenmeden doldurulmasý durumunda, mo-
lemeyecek zararlar verebilir.
toru çalýþtýrmayýnýz ve depoyu boþaltýnýz. Motor
çok kýsa bir süre olsa bile çalýþtýrýlmýþsa, depodan
ACİL
DÝZEL MOTORLU TÝPLER
baþka tüm yakýt devresinin de boþaltýlmasý gerek-
DURUMDA
YAPILACAKLAR
lidir.
Eðer dýþ hava sýcaklýðý çok düþük ise parafin formasyonu
nedeniyle dizel yakýtýnýn yoðunluðu artar ve yakýt filtresi-
nin týkanmasýna sebep olur. Bu problemleri önlemek için,
OTOMOBİLİN
farkl dizel tipleri mevsime göre dağ t lm şt r: Yaz tipi, k ş
BAKIMI
tipi ve kutup tipi (soğuk, dağl k alanlarda).
Mevcut s cakl kta dizel yak tla yeniden doldurmak müm-
kün değilse, dizel yak t TUTELA DIESEL ART katk mad-
TEKNİK
desiyle ve kutunun üzerinde belirlenen oranlarda depoya
ÖZELLİKLER
önce antifriz ve sonra dizel yak t koyarak kar şt r n z.
İNDEKS
112
079-114_LINEA_1ed_IT
22.09.2014
14:55
Sayfa 113
YAKIT DEPOSU KAPAÐI (şekil 102-103)
UYARI
OTOMOBİLİN
Yak t doldururken, d ş kapağ (B) açmak için (şekil 103)
Yangýn tehlikesinden dolayý yakýt doldur-
TANITIMI
kolu (A) çekiniz (şekil 102). Tapay (C) gevşetiniz ve bu-
ma borusunu yakýnýna ateþle veya yanan
nu kapağ n kancas na (D) tespit ediniz.
sigaralarla yaklaþmayýnýz. Zararlý buharlarý solu-
mamak için dolum borusuna çok yaklaþýp eðil-
Öngörülen baz pazarlarda/versiyonlarda, bu tapalar anah-
meyiniz.
GÜVENLİK
tarla kilitlenen tapalard r; tapaya erişmek için d ş kapağ
SİSTEMLERİ
aç n z, kontak anahtar n tapa kilidine tak n z ve saat yönü
tersine döndürünüz ve tapay gevşetiniz.
Yak t deposunun doldurulmas
Deponun sýzdýrmazlýðý depo içinde biraz basýnç oluþmasýna
OTOMOBİLİN
sebep olabilir. Depo kapaðýný gevþetirken biraz hava boþal-
Yak t deposu dolumu için yak t tabancas ndaki ilk klik se-
KULLANILIŞI
masý kesinlikle normaldir.
sinden sonra iki dolum işlemi uygulay n z. Yak t sistemine
zarar verebileği için depoyu ağz na kadar doldurmay n z.
UYARI
LAMBALARI VE
MESAJLAR
ACİL
DURUMDA
YAPILACAKLAR
OTOMOBİLİN
BAKIMI
TEKNİK
ÖZELLİKLER
İNDEKS
F0R0500m
F0R0501m
şekil 102
şekil 103
113
079-114_LINEA_1ed_IT
22.09.2014
14:55
Sayfa 114
ÇEVRENÝN KORUNMASI
UYARI
OTOMOBİLİN
Çalýþma esnasýnda katalizör yüksek
TANITIMI
Benzinli motor emisyonlarýný azaltma sistemleri þunlardýr:
sýcaklýða ulaþýr. Bu sebepten dolay , oto-
❒ Üç yollu katalitik konvertör.
mobili yanýcý maddeler üzerine park etmeyiniz (çi-
men, kuru yapraklar, çam yapraklarý): Yangýn teh-
❒ Lambda sensörü.
GÜVENLİK
likesi.
SİSTEMLERİ
❒ Yakýt buharlaþma sistemi.
Buna ilaveten, test amacý ile olsa bile, kesinlikle bir veya
daha fazla bujiyi çýkartarak motoru çalýþtýrmayýnýz.
OTOMOBİLİN
Dizel motor emisyonlarýný azaltma sistemleri þunlardýr:
KULLANILIŞI
❒ Oksitleyici katalitik konvertör.
❒ Egzoz gazlarý devridaim (E.G.R.) sistemi.
UYARI
❒ Dizel partikül filtresi (DPF) (öngörülen baz pazarlar-
LAMBALARI VE
da/versiyonlarda).
MESAJLAR
ACİL
DURUMDA
YAPILACAKLAR
OTOMOBİLİN
BAKIMI
TEKNİK
ÖZELLİKLER
İNDEKS
114
115-138_LINEA_1ed_IT
22.09.2014
15:36
Sayfa 115
GÜVENLİK SİSTEMLERİ
OTOMOBİLİN
TANITIMI
Dik yokuþlarda kemer kilitlenebilir. Bu normaldir. Toplayýcý
EMNÝYET KEMERLERÝ
mekanizma, kemer hýzla çekildiðinde, ani fren yapýldýðýnda,
çarpýþma durumunda veya yüksek hýzda viraj dönerken
GÜVENLİK
EMNÝYET KEMERLERÝNÝN KULLANILMASI
kilitlenir.
SİSTEMLERİ
(şekil 104-105)
Arka koltukta toplay c mekanizmal üç noktal emniyet ke-
Emniyet kemeri, göðüs dik olarak koltuk s rtlýðýna ta-
merleri vard r.
mamýyla dayanmýþ durumdayken takýlmalýdýr. Emniyet ke-
merlerini baðlamak için A dilini alarak “klik” sesini duya-
OTOMOBİLİN
na kadar B kilidinin içine yerleþtiriniz. Kemeri takarken
KULLANILIŞI
UYARI
eðer kemer sýkýþýrsa, kýsa bir bölümünün geriye sarýlmasýna
Otomobil hareket halinde iken C (şekil
izin verip, yavaþça yeniden dýþarý doðru çekiniz. Kemeri
104) butonuna basmayýnýz.
UYARI
serbest býrakmak için butona (C) basýnýz. Kemerin geriye
LAMBALARI VE
sarýlýrken dönmesini önlemek için, kemeri elinizle yönlen-
MESAJLAR
diriniz. Kemer toplayýcýdan çözülüp, yolcunun vücudunu
otomatik olarak, ona hareket özgürlüðü saðlayacak þekil-
Arka koltuklardaki emniyet kemerleri şekil 105’de göste-
de sarar.
ACİL
rildiði gibi kullanýlmalýdýr.
DURUMDA
YAPILACAKLAR
OTOMOBİLİN
BAKIMI
TEKNİK
ÖZELLİKLER
İNDEKS
F0R0502m
F0R0503m
şekil 104
şekil 105
115
115-138_LINEA_1ed_IT
22.09.2014
15:36
Sayfa 116
DÝKKAT Koltuklarý seyahat konumuna geri getirdikten
ÖN EMNÝYET KEMERLERÝ YÜKSEKLÝK AYARI
OTOMOBİLİN
sonra, bunlarý kullanýma hazýr hale getirmek için emniyet
Emniyet kemerlerinin yüksekliðini daima yolcularýn vücu-
TANITIMI
kemeri pozisyonunu düzeltiniz.
duna göre ayarlayýnýz. Bu önlem bir çarpýþma durumunda
yaralanma riskini azaltabilir.
Doðru yükseklik ayarý kemer yaklaþýk omuz kenarý ile bo-
GÜVENLİK
SİSTEMLERİ
yun arasýndak mesafenin yaklaþýk olarak yarýsýndan geçecek
þekilde baðlandýðýnda elde edilmektedir.
UYARI
Þiddetli bir çarpýþma halinde, kemer tak-
Yükseklik ayarýný yapmak için kilitleme mekanizmasýnýn tu-
OTOMOBİLİN
mamýþ olan arka koltuktaki yolcularýn bü-
tamağ n (B-þekil 106) kaldýrýnýz veya indiriniz ve ayný an-
KULLANILIŞI
yük bir riske maruz kalmalarýnýn yaný sýra, ön kol-
da da hareketli halkayý (A) mümkün olan yükseklik pozis-
tuktaki yolcular için de tehlike oluþturduðu unu-
yonlarýndan en uygun olanýn getiriniz.
tulmamalýdýr.
UYARI
LAMBALARI VE
MESAJLAR
ACİL
UYARI
DURUMDA
Koltuk s rtl klar n n her iki taraftanda sa-
YAPILACAKLAR
bit bir şekilde konumland r lm ş olduğun-
dan emin olunuz. Aksi halde koltuk s rtl klar ani
frenleme durumlar nda ön tarafa doğru hareket
OTOMOBİLİN
ederek yolcular n yaralanmas na sebep olabilir.
BAKIMI
TEKNİK
ÖZELLİKLER
İNDEKS
F0R0504m
şekil 106
116
115-138_LINEA_1ed_IT
22.09.2014
15:36
Sayfa 117
EMNİYET KEMERİ HATIRLATICISI
ÖN GERDÝRÝCÝLER
OTOMOBİLİN
(Seat Belt Reminder - SBR)
Otomobiliniz, ön koltuklardaki emniyet kemerlerinin da-
TANITIMI
(öngörülen baz pazarlarda/versiyonlarda)
ha etkili koruma saðlamasý için gerdirici sistem ile do-
natýlmýþtýr. Bu sistem, bir sensör yardýmý ile þiddetli bir
Otomobilde Emniyet Kemeri Hat rlatma Sistemi (S.B.R.)
çarpýþma olduðunu algýlar ve kemerin birkaç santim daha
GÜVENLİK
ad verilen ve sürücünün emniyet kemerini bağlamad ğ n
gerilip kýsalmasýný saðlar.
SİSTEMLERİ
sesli bir ikaz ile birlikte gösterge panelindeki < uyar lam-
bas n n yan p sönme şeklinde yak lmas ile işaret eden bir
Bu þekilde; kemer kullanýcýyý arkada tutmaya baþlamadan
sistem bulunmaktad r
(öngörülen baz pazarlar-
önce, gerdirici kemerin vücudu boþluksuz bir þekilde sar-
OTOMOBİLİN
da/versiyonlarda).
masýný saðlar.
KULLANILIŞI
Kalýcý olarak devreden çýkarýlmasý için, yetkili bir Fiat ser-
Emniyet kemeri kilitlendiðinde, gerdiricinin devreye girdiði
visine baþvurunuz. Dijital ekran kullanýlarak emniyet ke-
anlaþýlýr ve emniyet kemeri el ile bile çekilmez. Ayr ca bu
meri hat rlat c yalnýzca yetkili bir Fiat servisinde tekrar
araçta ikinci bir gerdirici sistem vard r (eşik ç tas n n bu-
UYARI
devreye al nabilir. Çok fonksiyonlu göstergelerde kul-
lunduğu yerde tak l d r) ve devreye girdiği metal kablonun
LAMBALARI VE
lanýlarak emniyet kemeri hat rlat c ayrýca ayar menüsü
k salmas yla anlaş l r.
MESAJLAR
vasýtasýyla tekrar devreye al nabilir.
DÝKKAT Gerdiricinin maksimum koruma saðlamasý için
emniyet kemeri göðüs ve kalçalarý saracak þekilde baðlan-
ACİL
DURUMDA
malýdýr.
YAPILACAKLAR
Küçük bir miktar duman ortaya çýkabilir. Bu duman hiç bir
þekilde zehirli deðildir ve bir yangýn tehlikesi oluþturmaz.
OTOMOBİLİN
Ön gerdiriciler herhangi bir bakým veya yaðlama gerek-
BAKIMI
tirmez.
Orijinal konumunda yapýlan tüm deðiþiklikler, etkinliðini
geçersiz kýlar.
TEKNİK
ÖZELLİKLER
Ýstisnai doðal afetler (sel, deniz fýrtýnalarý gibi) sonucunda
sistem ýslanýr veya çamurlanýr ise, deðiþtirilmesi zorunlu-
dur.
İNDEKS
117
115-138_LINEA_1ed_IT
22.09.2014
15:36
Sayfa 118
EMNÝYET KEMERLERÝNÝN KULLANIMI ÝLE
UYARI
OTOMOBİLİN
ÝLGÝLÝ GENEL BÝLGÝLER
Gerdirici sadece bir kez kullanýlabilir. Dev-
TANITIMI
reye girdiði bir çarpýþmadan sonra yetkili
Sürücü emniyet kemerlerinin kullanýmý ile ilgili yerel trafik
bir Fiat servisinde deðiþtirilmelidir.
kurallarýna uymak ve bunu otomobilin içerisindeki diðer
yolculara bildirmekle yükümlüdür. Emniyet kemerini her
GÜVENLİK
zaman hareket etmeden önce takýnýz.
SİSTEMLERİ
Ön gerdirici etrafýndaki bölgede oluþan pat-
Hamile bayanlar da emniyet kemeri takmak zorundadýrlar
lama, titreþim veya lokal ýsýnmaya (6 saa-
Kemer takmamalarý halinde kendileri ve doðacak çocuk-
te kadar 100°C üzerinde) yol açan iþlem-
larý için kaza durumunda yaralanma riski daha fazladýr.
OTOMOBİLİN
ler sistemin hasar görmesine veya devreye girme-
KULLANILIŞI
sine sebep olabilir. Herhangi bir yardým için yetki-
Hamile bayanlar, emniyet kemerinin alt kýsmý karýn bölge-
li bir Fiat servisine baþvurunuz.
sinin altýndan geçecek þekilde ayarlamalýdýrlar (şekil 107).
UYARI
LAMBALARI VE
MESAJLAR
YÜK SINIRLAYICILARI
Yolcunun güvenliðini arttýrmak için, ön koltuk emniyet ke-
ACİL
mer makaralarý önden çarpma halinde, kemer kilitleme
DURUMDA
sýrasýnda omuzlara ve göðüse uygulanan kuvvetin miktarýný
YAPILACAKLAR
kýsýtlayan bir yük sýnýrlayýcýsý içerir.
OTOMOBİLİN
BAKIMI
TEKNİK
ÖZELLİKLER
İNDEKS
F0R0505m
şekil 107
118
115-138_LINEA_1ed_IT
22.09.2014
15:36
Sayfa 119
UYARI
UYARI
OTOMOBİLİN
Kemer k vr lm ş olmamalýdýr. Üst kýsým,
Maksimum güvenlik için, koltuk s rtlýðý dik
TANITIMI
omuzun üzerinden göðsü çaprazlamasýna
pozisyonda ayarlanmýþ olarak arkanýza
geçmelidir. Alt kýsým kullanýcýnýn öne doðru kay-
yaslanýnýz ve kemerin göðüs ve kalçalarýnýzýn üze-
masýný önlemek için karýn üzerinden deðil kalça
rinden geçerek baðlandýðýndan emin olunuz. Ön
üzerinden baðlanmalýdýr (þekil 108), kemerin yol-
ve arka koltuklardaki yolcularýn emniyet kemer-
GÜVENLİK
cunun vücudunu sarmasýný önlemek için klipsler,
lerinin baðlý olduðundan mutlaka emin olunuz! SİSTEMLERİ
tutucu parçalar vs. kullanmayýnýz.
Kemerlerinizi baðlamadan yola çýktýðýnýzda,
çarpýþma durumunda ciddi bir þekilde yaralanma
veya ölüm riskini artýrýrsýnýz.
OTOMOBİLİN
KULLANILIŞI
UYARI
Hiç bir koþul altýnda emniyet kemerinin ve
UYARI
ön gerdiricinin parçalarý kurcalanmamalý
LAMBALARI VE
veya deðiþtirilmemelidir. Tüm iþlemler kalifiye ve
MESAJLAR
yetkili personel tarafýndan gerçekleþtirilmelidir.
Her zaman yetkili bir Fiat servisiyle temasa geçi-
ACİL
niz.
DURUMDA
YAPILACAKLAR
OTOMOBİLİN
BAKIMI
TEKNİK
ÖZELLİKLER
İNDEKS
F0R0506m
F0R0507m
şekil 108
şekil 109
119
115-138_LINEA_1ed_IT
22.09.2014
15:36
Sayfa 120
EMNÝYET KEMERLERÝNÝN DAÝMA ÝYÝ
UYARI
OTOMOBİLİN
DURUMDA TUTULMASI ÝÇÝN YAPILMASI
Eğer kemer ani ve sert bir şekilde çal şma
TANITIMI
GEREKENLER
zorunda kalm ş ise (örneğin bir kaza son-
ras nda), bağlant lar , bağlant tespit vidalar ve
Aþaðýdaki hususlara dikkat ediniz:
gerdiricisi ile birlikte kemerin komple değiştiril-
❒ Kemer daima gergin, dönmemiþ ve hiçbir zorlukla
GÜVENLİK
mesi gerekir. Kemerde gözle görülür herhangi
karþýlaþmadan serbest þekilde kayabilecek pozisyonda
SİSTEMLERİ
bir kusur olmasa da esnekliğini kaybetmiş olabi-
kullanýlmalýdýr.
lir.
❒ Emniyet kemerlerini, ciddi bir kazadan sonra üzerlerinde
herhangi bir hasar görünmese bile deðiþtiriniz. Ön ger-
OTOMOBİLİN
diriciler devreye girmiþse emniyet kemerlerini her za-
KULLANILIŞI
man deðiþtiriniz.
❒ Emniyet kemerlerini sabunlu su ile yýkayýp durulayarak,
UYARI
UYARI
gölgede kurutunuz. Kemer dokusuna zarar verebilecek
LAMBALARI VE
Her bir emniyet kemeri sadece bir kişi için-
türden; kuvvetli deterjanlar, çamaþýr suyu, renklendiri-
MESAJLAR
dir. Emniyet kemeri çocuğun üzerinden
ci veya baþka kimyasal maddeler kullanmayýnýz.
geçecek şekilde kucağ n za çocuk alarak seyahat
❒ Toplayýcý makaralarýný kesinlikle ýslatmayýnýz. Sadece ku-
etmeyiniz. Vücuda emniyet kemeri ile aran za ge-
ru kalmalarý halinde düzgün olarak çalýþmalarý garanti
ACİL
DURUMDA
lecek şekilde herhangi bir nesne bağlamay n z.
edilir.
YAPILACAKLAR
❒ Emniyet kemerlerini herhangi bir aþýnma veya üzerle-
rinde kesik tespit edildiði zaman deðiþtiriniz.
OTOMOBİLİN
BAKIMI
TEKNİK
ÖZELLİKLER
İNDEKS
120
115-138_LINEA_1ed_IT
22.09.2014
15:36
Sayfa 121
ÇOCUKLARIN GÜVENLÝ BÝR
1,50 m’den daha uzun boylu olan çocuklar, koruyucu sis-
temlerin kullanýmý açýsýndan yetiþkin olarak kabul edilirler
OTOMOBİLİN
ÞEKÝLDE TAÞINMASI
ve normal emniyet kemerini kullanabilirler.
TANITIMI
Her bir aðýrlýk grubundaki çocuklarýn Fiat marka araçlar
Bir çarpýþma anýnda en iyi koruma için tüm yolcular otu-
için özel olarak tasarlanmýþ ve denenmiþ Fiat Aksesuar Se-
rur durumda ve yeterli tutma sistemiyle kuþanmýþ ol-
risinde bulunan çocuk koruyucu sistemlerini kullanmalarýný
malýdýrlar.
GÜVENLİK
tavsiye ediyoruz.
SİSTEMLERİ
Bu özellikle çocuklar için daha da önemlidir (Otomobili-
niz 2003/20/EC Avrupa direktiflerine uymaktadýr).
Çocuklarýn baþlarý; vücut aðýrlýklarýyla kýyaslandýðýnda ye-
tiþkinlerinkinden daha büyük ve aðýrken kas ve kemik
GRUP 0 ve 0+
OTOMOBİLİN
yapýlarý da tam olarak geliþmemiþtir. Bu nedenle, çocuklar
KULLANILIŞI
13 kg aðýrlýða kadar olan bebekler; bebeðin baþýný destek-
için yetiþkinlerin emniyet kemerlerinden daha baþka gü-
leyen ve arka tarafa bakar þekilde monte edilen özel tip-
venlik sistemleri gereklidir. En iyi çocuk koruyucu sistem-
te koruyucu koltuklara oturtulmalýdýr.
leri üzerinde yapýlan araþtýrmalarýn sonuçlarý, Avrupa Stan-
UYARI
dardý ECE-R44 içinde yer almaktadýr. Bu standart aþaðýda
Koruyucu koltuk, otomobilin koltuðuna emniyet kemeri
LAMBALARI VE
beþ grupta belirtilen koruyucu sistemlerin kullanýmýný þart
ile baðlanýr (þekil 110), çocuðun da koruyucu koltuðun ke-
MESAJLAR
koþar:
merleri ile baðlanmýþ olmasý gerekir.
ACİL
Grup 0
10 kg’a kadar
DURUMDA
Grup 0+
13 kg’a kadar
YAPILACAKLAR
Grup 1
9-18 kg aras
OTOMOBİLİN
Grup 2
15-25 kg aras
BAKIMI
Grup 3
22-36 kg aras
Birden fazla aðýrlýk grubunu kapsayan koruyucu sistemler
de olduðundan, belirtilen aðýrlýk gruplarý kýsmen farklýlýklar
TEKNİK
gösterebilir.
ÖZELLİKLER
Birden fazla aðýrlýk grubunu kapsayan koruyucu sistemler
de olduðundan, belirtilen aðýrlýk gruplarý kýsmen farklýlýklar
gösterebilir.
İNDEKS
F0R0508m
şekil 110
121
115-138_LINEA_1ed_IT
22.09.2014
15:36
Sayfa 122
UYARI
UYARI
OTOMOBİLİN
Ön yolcu taraf nda hava yast ğ varsa ön
Otomobilin ön yolcu hava yast ğ n n dev-
TANITIMI
koltuğa çocuk koltuğu bağlamay n z. Bir
reden ç kar lmas mümkün değildir.
çarp şma durumunda hava yast ğ n n devreye gir-
mesi ciddi ve hatta ölümcül yaralanmalara sebe-
GÜVENLİK
biyet verebilir. Çocuklar daima kaza olmas ha-
UYARI
SİSTEMLERİ
linde en güvenli yer olmas nedeniyle koltuklar -
CİDDİ TEHLİKE Çocuk koltuğunu asla
n arka koltuğa bağlayarak taş y n z.
otomobilin ön yolcu koltuğunun üzerine
monte etmeyiniz. Bir çarp şma durumunda hava
OTOMOBİLİN
yast ğ n n devreye girmesi, taş nan çocukta dar-
benin ciddiyeti fark etmeksizin ölümcül yaralan-
KULLANILIŞI
malara sebebiyet verebilir. Çocuklar daima ken-
di koruyucu koltuğuna oturmuş halde, arka kol-
UYARI
tukta taş y n z.
LAMBALARI VE
MESAJLAR
GRUP 1
9 kg ve 18 kg arasý aðýrlýkta olan çocuklar, ön tarafýnda
UYARI
ACİL
yastýklar bulunan çocuk koruyucu koltuklarýna, öne bakar
Verilen þekil montaj için bir örnektir. Kul-
DURUMDA
þekilde oturtulmalýdýr.
landýðýnýz özel çocuk emniyet sisteminin
YAPILACAKLAR
beraberinde bulunmasý gereken baðlama tali-
matlarýna uyunuz.
OTOMOBİLİN
BAKIMI
UYARI
Çocuðun emniyeti için aracýn emniyet ke-
merine ve kendi kemerlerine ilave olarak
TEKNİK
Isofix ile arka baðlantýya sahip olan ve 0 ve 1
ÖZELLİKLER
gruplarýndaki çocuklar için uygun olan koltuklar
kullan lmal d r. Çocuk koltuklarý; bir yastýk kul-
lanýlarak yanlýþ þekilde monte edilmeleri halin-
de, boyutlarýndan dolayý tehlikeli olabilirler. Kol-
İNDEKS
tukla birlikte verilen kurulum talimatlarýna har-
fiyen uyunuz.
F0R0509m
şekil 111
122

 

 

 

 

 

 

 

Content      ..     5      6      7      8     ..