Fiat Linea (2015 year). Instruction turkish - part 5

 

  Index      Fiat     Fiat Linea (2015 year) - instruction in turkish

 

Search            copyright infringement  

 

 

 

 

 

 

 

 

Content      ..     3      4      5      6     ..

 

 

Fiat Linea (2015 year). Instruction turkish - part 5

 

 

033-078_LINEA_1ed_IT
22.09.2014
12:34
Sayfa 72
TORPİDO GÖZÜNDEKİ BÖLMELER
ÝÇ DONANIMLAR
OTOMOBİLN
(şekil 55)
TANITIMI
Öngörülen baz pazarlarda/versiyonlarda torpido gözünde
TORPÝDO GÖZÜ (şekil 54)
bir kart taş y c A, bir kalem taş y c B, bir doküman raf
Torpido gözünü açmak için A ile gösterilen tutamaðý kul-
C ve ufak eşyalar için bir bölme D bulunmaktad r.
lanýnýz. Torpido gözünde bir doküman raf bulunur.
GÜVENLİK
SİSTEMLERİ
OTOMOBİLİN
KULLANILIŞI
UYARI
LAMBALARI VE
MESAJLAR
ACİL
DURUMDA
YAPILACAKLAR
OTOMOBİLİN
BAKIMI
TEKNİK
ÖZELLİKLER
İNDEKS
F0R0453m
F0R0603m
şekil 54
şekil 55
72
033-078_LINEA_1ed_IT
22.09.2014
12:35
Sayfa 73
YAN TARAFTAKİ EŞYA GÖZÜ
ORTA KONSOLDAKİ BÖLÜM
OTOMOBİLİN
Eşya gözü (A-şekil 57) direksiyonun sol taraf nda bulun-
Bu bölme (A-şekil 58) orta konsolda el freninin önünde
TANITIMI
maktad r.
bulunmaktad r.
Ön panelin içinde bulunmaktad r.
Açmak ve kapatmak için, kapak üzerinde yer alan B tuta-
mağ n kullan n z (şekil 56).
GÜVENLİK
SİSTEMLERİ
OTOMOBİLİN
KULLANILIŞI
UYARI
LAMBALARI VE
MESAJLAR
ACİL
DURUMDA
YAPILACAKLAR
F0R0455m
şekil 56
OTOMOBİLİN
BAKIMI
TEKNİK
ÖZELLİKLER
İNDEKS
F0R0456m
F0R0457m
şekil 57
şekil 58
73
033-078_LINEA_1ed_IT
22.09.2014
12:35
Sayfa 74
EÞYA GÖZÜNE SAHÝP ÖN KOL DESTEÐÝ
Kullanmak için, þekil 59’da gösterildiði gibi aþaðýya çeki-
OTOMOBİLN
(öngörülen baz pazarlarda/versiyonlarda)
niz.
TANITIMI
B eşya saklama gözünü kullanmak üzere kol desteðinin üs-
Bazý tiplerde ön koltuklar arasýnda kol desteði bulunur
tünü kaldýrmak için A (þekil 60) butonuna basýnýz. Nor-
(A-şekil 59).
mal kullaným konumuna göre kol desteðini yatýrmak için C
kolunu kullanýnýz.
GÜVENLİK
SİSTEMLERİ
KAPI CEPLERÝ (şekil 61)
Tüm kap panellerinde belge/harita cepleri bulunmakta-
OTOMOBİLİN
d r.
KULLANILIŞI
Eşya gözlerine iyi kapat lmam ş herhangibir içecek kab koy-
may n z.
UYARI
LAMBALARI VE
MESAJLAR
ACİL
DURUMDA
YAPILACAKLAR
F0R0458m
şekil 59
OTOMOBİLİN
BAKIMI
TEKNİK
ÖZELLİKLER
İNDEKS
F0R0459m
F0R0600m
şekil 60
şekil 61
74
033-078_LINEA_1ed_IT
22.09.2014
12:35
Sayfa 75
BARDAK TUTUCU - ÝÇECEK KUTUSU
KART TUTUCU - CD TUTUCU (şekil 64)
TUTUCU (şekil 62-63)
OTOMOBİLİN
Orta konsolda kart veya CD’ler için muhafaza bulunmak-
TANITIMI
Orta konsolda bardaklar ve içecek kutularý için (ikisi el fre-
tadýr.
nin önünde biri arkada olmak üzere) boþluklar bulunmak-
tadýr.
GÜVENLİK
SİSTEMLERİ
OTOMOBİLİN
KULLANILIŞI
UYARI
LAMBALARI VE
MESAJLAR
ACİL
DURUMDA
YAPILACAKLAR
F0R0461m
şekil 62
OTOMOBİLİN
BAKIMI
TEKNİK
ÖZELLİKLER
İNDEKS
F0R0462m
F0R0463m
şekil 63
şekil 64
75
033-078_LINEA_1ed_IT
22.09.2014
12:35
Sayfa 76
ÇAKMAK (şekil 65)
KÜLLÜK (şekil 66-67)
OTOMOBİLN
(öngörülen baz pazarlarda/versiyonlarda)
(öngörülen baz pazarlarda/versiyonlarda)
TANITIMI
Orta konsolda el freninin önünde bulunmaktadýr. Kontak
Küllük, orta konsol üzerindeki bardak/içecek kutusu yu-
anahtarý MAR konumundayken çakmaðý devreye almak için
valarýna takýlabilen çýkartýlabilir bir plastik muhafazadýr.
A butonuna basýnýz.
GÜVENLİK
Yaklaþýk 15 saniye sonra buton yeniden ilk konumuna dö-
SİSTEMLERİ
necektir ve kullanýma hazýr olacaktýr.
Öngörülen baz pazarlarda/versiyonlarda çakmağ n yeri-
ne bir elektrik soketi bulunur.
OTOMOBİLİN
DÝKKAT Çakmaðýn kapal olduðunu her zaman kontrol
KULLANILIŞI
ediniz.
UYARI
LAMBALARI VE
MESAJLAR
UYARI
Çakmak aþýrý derecede ýsýnýr. Dikkatle kul-
lanýnýz ve çocuklar tarafýndan kul-
ACİL
DURUMDA
lanýlmadýðýndan emin olunuz: Yangýn ve/veya
YAPILACAKLAR
yanýk tehlikesi.
F0R0466m
şekil 66
OTOMOBİLİN
BAKIMI
TEKNİK
ÖZELLİKLER
İNDEKS
F0R0465m
F0R0467m
şekil 65
şekil 67
76
033-078_LINEA_1ed_IT
22.09.2014
12:35
Sayfa 77
DÝKKAT Küllüðü atýk kaðýt sepeti olarak kullanmayýnýz:
KOLTUK CEBÝ
Sigara izmaritleriyle temas ederek alev alabilir.
(öngörülen baz pazarlarda/versiyonlarda)
OTOMOBİLİN
TANITIMI
Bazý tiplerde koltuk sýrtlýðýnýn arkasýnda bir koltuk cebi bu-
GÜNEÞLÝKLER (şekil 68)
lunmaktadýr (şekil 69).
Güneþlikler iç dikiz aynasýnýn yanlarýnda bulunmaktadýr. Gü-
neşlikler aþaðýya veya yukarýya ve yanlara döndürülebilir.
GÜVENLİK
SİSTEMLERİ
Güneþliklerin arkasýna ayna mevcut olabilir.
Öngörülen bazý pazarlarda/versiyonlarda mevcut aynayý
kullanmak için A sürgülü kapakç ğ n açman z gerekir.
OTOMOBİLİN
KULLANILIŞI
UYARI
LAMBALARI VE
MESAJLAR
ACİL
DURUMDA
YAPILACAKLAR
OTOMOBİLİN
BAKIMI
TEKNİK
ÖZELLİKLER
İNDEKS
F0R0468m
F0R0469m
şekil 68
şekil 69
77
033-078_LINEA_1ed_IT
22.09.2014
12:35
Sayfa 78
ÖN PANEL EŞYA GÖZÜ
Bölme bir kapakla donat lm ş olabilir (öngörülen baz pa-
OTOMOBİLN
zarlarda/versiyonlarda).
A (şekil 70) bölmesi ön panelin ortas nda yer almaktad r.
TANITIMI
Açmak/kapatmak için şekil 71’de gösterilen noktaya hafif
bir bask uygulay n z.
GÜVENLİK
SİSTEMLERİ
OTOMOBİLİN
KULLANILIŞI
UYARI
LAMBALARI VE
MESAJLAR
ACİL
DURUMDA
YAPILACAKLAR
OTOMOBİLİN
BAKIMI
TEKNİK
ÖZELLİKLER
İNDEKS
F0R0470m
F0R0604m
şekil 70
şekil 71
78
079-114_LINEA_1ed_IT
22.09.2014
14:55
Sayfa 79
Eðer uzaktan kumandanýn üzerindeki Á butonuna (şekil
KAPILAR
72) basýldýktan sonra bir veya daha fazla kapý açýksa sinyal
OTOMOBİLİN
lambalarý ve sürücü kapýsýnýn üzerindeki led yaklaþýk 3 sa-
TANITIMI
MERKEZÝ KAPI KÝLÝTLEME/AÇMA SÝSTEMÝ
niye süre ile hýzlý bir þekilde yanýp sönmektedir.
Kapýlarýn dýþardan kilitlenmesi
GÜVENLİK
Kap lar kapal yken şekil 72'de gösterilen uzaktan kuman-
SİSTEMLERİ
da üzerindeki
Á
butonuna bas n z veya şekil 73'da gös-
terildiği gibi sürücü kap s kilidindeki metal düğmeyi saat
yönünde döndürünüz.
OTOMOBİLİN
Kap lar n kilitlendiği sürücü kap s üzerindeki ledin (A) bir
KULLANILIŞI
kereliğine yanmas ile ikaz edilir (şekil 74).
Kapýlarýn merkezi olarak kilitlenmesi sadece tüm kapýlar
UYARI
tam kapatýlmýþsa devreye girmektedir.
LAMBALARI VE
MESAJLAR
ACİL
DURUMDA
YAPILACAKLAR
F0R0473m
şekil 73
OTOMOBİLİN
BAKIMI
TEKNİK
ÖZELLİKLER
İNDEKS
F0R0472m
F0R0404m
şekil 72
şekil 74
79
079-114_LINEA_1ed_IT
22.09.2014
14:55
Sayfa 80
Kapýlardan biri veya birkaçý açýksa sadece sürücü kapýsý le-
Kapýlarýn dýþardan aç lmas
OTOMOBİLİN
di 3 saniye kadar hýzlý bir þekilde yanýp sönecektir. Kapýlar
Ë,
butonuna kýsaca basýnýz (þekil 72). Uzaktan kapý kilidi
TANITIMI
kapalý fakat bagaj kapaðý açýkken kapýlarýn kilitlenme iþlemi
açma iþlemini, zaman ayarlý tavan lambalarýnýn yanmasýný,
devreye alýnacaktýr: Sinyal lambalarý (yalnýzca
Á
şekil 72)
sinyal lambalarýnýn iki kere yanýp sönmesini gerçekleþtir-
butonuna basýlarak yapýlan kilitleme iþlemi için) ve butonun
mek için, metal ucu sürücü tarafýndaki kapýnýn kilidine takýp
üzerindeki led yaklaþýk 3 saniyeliðine yanýp söner.
GÜVENLİK
saat yönünün tersine çeviriniz.
SİSTEMLERİ
OTOMOBİLİN
KULLANILIŞI
UYARI
LAMBALARI VE
MESAJLAR
ACİL
DURUMDA
YAPILACAKLAR
OTOMOBİLİN
BAKIMI
TEKNİK
ÖZELLİKLER
İNDEKS
80
079-114_LINEA_1ed_IT
22.09.2014
14:55
Sayfa 81
Kap lar n içeriden kilitlenmesi/aç lmas
Güç eksikliðinde (sigortanýn yanmasý, akü baðlantýsýnýn ke-
silmesi, vb.) yine de kapýlarý manuel olarak kilitlemek müm-OTOMOBİLİN
Bütün kapýlarý kilitlemek için A (şekil 75) koluna basýnýz.
kündür.
TANITIMI
Tüm kap kilitlerini açmak için kolu çekiniz, sürücü kap s
üzerinde otomobilin durumunu (kapýlar kilitli veya kapýlar
20 km/s hýz deðerini aþtýktan sonra, ayar menüsünden
açýk) gösteren bir led (A-şekil 75) bulunmaktadýr. Kapýlar
ilgili fonksiyonu seçilmiþse kapýlar otomatik olarak kilitle-
kapandýğýnda led yanar, kapýlarýn kilidi aç ld ğ nda led sö-
nir (bu bölümdeki “Çok fonksiyonlu gösterge” paragrafýna
GÜVENLİK
SİSTEMLERİ
necektir. Merkezi kapý kilidi sadece bütün kapýlar uygun bir
bakýnýz).
þekilde kapatýldýðýnda devreye girecektir.
OTOMOBİLİN
KULLANILIŞI
UYARI
LAMBALARI VE
MESAJLAR
ACİL
DURUMDA
YAPILACAKLAR
OTOMOBİLİN
BAKIMI
TEKNİK
ÖZELLİKLER
İNDEKS
F0R0452m
şekil 75
81
079-114_LINEA_1ed_IT
22.09.2014
14:55
Sayfa 82
ÇOCUK EMNÝYET KÝLÝDÝ (şekil 76)
UYARI
OTOMOBİLİN
Arka kapýlar içeriden açýlmalarýný engelleyecek bir emniyet
Otomobilde çocuk taþýnýrken daima bu
TANITIMI
kilidi ile donatýlmýþtýr.
emniyet kilidini kullanýnýz.
Emniyet kilitleri, sadece kapýlar açýk iken devreye alýnabi-
lir.
GÜVENLİK
❒ Konum 1 - Emniyet kilidi devrede (kapýlar kilitli).
SİSTEMLERİ
❒ Konum 2 - Emniyet kilidi devre dýþý (kapý içerden açýla-
UYARI
bilir).
Her iki arka kapýdaki çocuk emniyet kili-
OTOMOBİLİN
Çocuk emniyet kilidi kapýlar merkezi kilitleme sistemi ta-
dini devreye aldýktan sonra kapý iç açma
KULLANILIŞI
rafýndan açýlmýþ dahi olsalar devrede kalýr.
kollarýný çekerek, kapýlarýn açýlmadýðýný kontrol
ediniz.
UYARI
LAMBALARI VE
MESAJLAR
ACİL
DURUMDA
YAPILACAKLAR
OTOMOBİLİN
BAKIMI
TEKNİK
ÖZELLİKLER
İNDEKS
F0R0474m
şekil 76
82
079-114_LINEA_1ed_IT
22.09.2014
14:55
Sayfa 83
Otomatik sürekli iþletim
ELEKTRİKLİ KUMANDALI CAMLAR
(öngörülen baz pazarlarda/versiyonlarda)
OTOMOBİLİN
Elektrik kumandalý camlar, kontak anahtarý MAR konu-
TANITIMI
Elektrikli ön camlara sahip tipler sürücü tarafýnda otoma-
munda iken sürücü taraf kap paneli üzerinde bulunan iki
tik cam açma/kapama cihazýyla donatýlmýþtýr. Elektrikli ön
(þekil 78) veya (öngörülen baz pazarlarda/versiyonlarda)
ve arka camlara sahip tipler tüm kapýlarda otomatik cam
beþ (þekil 77) adet düğme vasýtasý ile çalýþýr:
açma/kapama cihazýyla donatýlmýþtýr.
GÜVENLİK
SİSTEMLERİ
A Ön sol camý açýp kapatmak için.
B Ön sað camý açýp kapatmak için.
OTOMOBİLİN
C Arka sol camý açýp kapatmak için (öngörülen baz
KULLANILIŞI
pazarlarda/versiyonlarda).
D Arka sað camý açýp kapatmak için (öngörülen baz
pazarlarda/versiyonlarda).
UYARI
LAMBALARI VE
E Arka kapý kumandalarýnýn çalýþmasýný önlemek için
MESAJLAR
(öngörülen baz pazarlarda/versiyonlarda).
ACİL
DURUMDA
YAPILACAKLAR
OTOMOBİLİN
BAKIMI
TEKNİK
ÖZELLİKLER
İNDEKS
F0R0475m
F0R0476m
şekil 77
şekil 78
83
079-114_LINEA_1ed_IT
22.09.2014
14:55
Sayfa 84
Kumanda düğmelerini yarým saniyeden fazla basýlý tutmak
DİKKAT Bazý tiplerde, uzaktan kumandanýn Ë, butonuna
OTOMOBİLİN
otomatik sürekli iþletimi devreye alýr. Cam tamamen aç l-
2 saniyeden daha uzun bir süre basýlmasý camlarýn açýlmasýna
TANITIMI
d ğ nda/kapand ğ nda veya düğmeye tekrar bas ld ğ nda
neden olurken uzaktan kumandanýn Á butonuna 2 sani-
cam hareketi sonlanacakt r.
yeden daha uzun bir süre basýlmasý camlar kapatacaktýr.
DİKKAT Kontak anahtarý STOP konumunda veya
Ön ve arka yolcu kapýsý camlarý
GÜVENLİK
çýkartýlmýþ iken cam açma tertibatý yaklaþýk 2 dakika süre
SİSTEMLERİ
(öngörülen baz pazarlarda/versiyonlarda)
ile devrede kalmakta ve kapýlardan biri açýldýðýnda derhal
devreden çýkmaktadýr.
Ön yolcu kapýsýnýn kol dayanaðý ve arka kapýnýn kol daya-
naklarýnda bulunan A (şekil 79) düğmeleri ilgili camýn ku-
OTOMOBİLİN
mandasýnda kullanýlýr.
KULLANILIŞI
Arka kapý düğmelerinin çalýþmasýný önlemek için A (şekil
UYARI
80) tuşuna basýnýz
(öngörülen baz pazarlar-
Sistem, yolcu bölmesinin dýþýna sarkan yol-
da/versiyonlarda).
UYARI
cularýn güvenliði konusundaki 2000/4/EC
LAMBALARI VE
standardýna uygundur.
MESAJLAR
ACİL
DURUMDA
YAPILACAKLAR
OTOMOBİLİN
BAKIMI
TEKNİK
ÖZELLİKLER
İNDEKS
F0R0477m
F0R0478m
şekil 79
şekil 80
84
079-114_LINEA_1ed_IT
22.09.2014
14:55
Sayfa 85
ARKA CAM MANUEL AÇMA KOLLARI
UYARI
(şekil 81)
OTOMOBİLİN
Elektrik kumandalý camlarýn hatalý kul-
(öngörülen baz pazarlarda/versiyonlarda)
TANITIMI
lanýmý tehlikelidir. Kullan m öncesinde ve
kullan m esnas nda araç içindeki şah slar n hare-
Camý açmak veya kapamak için ilgili cam kolunu kullanýnýz.
ket eden cam veya cama s k şabilecek nesneler se-
bebiyle yaralanma riskine maruz kalmad ğ ndan
GÜVENLİK
SİSTEMLERİ
emin olunuz. Otomobilin dýþýna çýkacaðýnýz za-
man elektrik kumandalý camlarýn yanl şl kla
çalýþtýrýlmasýný engellemek ve otomobil içerisin-
deki yolculara bir tehlike oluþturmamasý için mut-
OTOMOBİLİN
laka kontak anahtarýný çýkarýnýz.
KULLANILIŞI
UYARI
LAMBALARI VE
MESAJLAR
Cam güvenlik sisteminin devreye alýnmasý
Güvenlik sistemi, akü baðlantýsý kesildikten veya ilgili ko-
ACİL
ruma sigortasý yandýktan sonra yeniden devreye alýnmalýdýr.
DURUMDA
YAPILACAKLAR
Devreye alma prosedürü:
❒ Devreye almak için camý manuel olarak tamamen ka-
patýnýz.
OTOMOBİLİN
❒ Camýn durmasýndan sonra, en az 1 saniye müddetle ka-
BAKIMI
patma kumandasýna basmaya devam ediniz.
TEKNİK
ÖZELLİKLER
İNDEKS
F0R0479m
şekil
81
85
079-114_LINEA_1ed_IT
22.09.2014
14:55
Sayfa 86
Bagaj kapağ kilidinin aç lmas için otomobilin içinden A bu-
BAGAJ
OTOMOBİLİN
tonuna bas labilir (şekil 83).
TANITIMI
BAGAJ KAPAÐININ AÇILMASI
Bagaj kapağ n n kilidi arac n d ş ndan uzaktan kumandann
üzerindeki
R
butonuna (şekil 82) bas larak aç labilir.
GÜVENLİK
SİSTEMLERİ
Kapaðýn uzaktan kumanda ile açýlmasý sinyal lambalarýnýn iki
kez yanýp sönmesi ile bildirilir.
OTOMOBİLİN
KULLANILIŞI
UYARI
LAMBALARI VE
MESAJLAR
ACİL
DURUMDA
YAPILACAKLAR
OTOMOBİLİN
BAKIMI
TEKNİK
ÖZELLİKLER
İNDEKS
F0R0480m
F0R0481m
şekil 82
şekil 83
86
079-114_LINEA_1ed_IT
22.09.2014
14:55
Sayfa 87
BAGAJ KAPAÐININ ACÝL DURUMDA
Arka şapkal k k sm na veya bagaj kapağ -
AÇILMASI (şekil 84)
OTOMOBİLİN
na ilave parçalarýn (aksesuar, hoparlör gi-
TANITIMI
bi) takýlmasý (üretici taraf ndan izin veri-
Akü baðlantýsý kesilmiþse veya arka kap n n elektrikli kili-
lenler hariç), gazlý amortisörlerin doðru olarak
dinde bir arýza varsa yolcu bölümünden aþaðýda gösteril-
çalýþmalarýný engelleyebilir ve bagajýn kullanýmý
diði gibi açýlabilir:
açýsýndan sakýncalý olabilir.
GÜVENLİK
❒ Arka koltuklarý öne yatýrýnýz (bu bölümdeki “Bagajýn Ge-
SİSTEMLERİ
niþletilmesi” kýsmýna bak n z).
❒ Bagajýn içindeki A koluna basýnýz.
UYARI
Bagajý kullanýrken izin verilen maksimum
OTOMOBİLİN
yük kapasitesini kesinlikle geçmeyiniz
KULLANILIŞI
(“Teknik Özellikler” bölümüne bakýnýz). Ayrýca,
ani fren yapmanýz halinde öne doðru gelerek yol-
UYARI
cularý incitmesini önlemek için yüklerin uygun bir
LAMBALARI VE
þekilde yerleþtirildiðinden emin olunuz.
MESAJLAR
ACİL
DURUMDA
UYARI
YAPILACAKLAR
Bir kaza veya sert frenleme sýrasýnda ön
tarafa fýrlayarak yolcularýn yaralanmasýný
OTOMOBİLİN
önlemek için, arka þapkalýk üzerinde herhangi bir
BAKIMI
eþya bulundurmayýnýz.
TEKNİK
ÖZELLİKLER
BAGAJ KAPAÐININ KAPATILMASI
Bagaj kapýsýný kapatmak için kilitlenme sesini duyana ka-
dar kilide doðru indirip bastýrýnýz.
İNDEKS
F0R0482m
şekil 84
87
079-114_LINEA_1ed_IT
22.09.2014
14:55
Sayfa 88
BAGAJ BÖLMESÝNÝN GENÝÞLETÝLMESÝ
❒ Minderi (sağ veya sol) öne katlay n z.
OTOMOBİLİN
❒ Koltuk sýrtlýðýnýn sol veya sað parçasýný açmak için kilit-
TANITIMI
Kýsmi geniþletme (1/3 veya 2/3) (şekil 85-86-87)
leme tertibatlarýný (A-şekil 86) yukarýya doðru çekip
(öngörülen baz pazarlarda/versiyonlarda)
sýrtlýðý minderin üzerine yatýrýnýz.
Bagaj kýsmi olarak (1/3 veya 2/3) veya arka koltuklar sö-
Sað tarafa doðru bagaj geniþletme iþlemi arka koltuðun sol
GÜVENLİK
külerek tamamen geniþletilebilir.
tarafýnda iki yolcu taþýnmasýný mümkün kýlar. Sol tarafa
SİSTEMLERİ
doðru bagaj geniþletme iþlemi arka koltuðun sað tarafýnda
Aþaðýdaki iþlemleri yapýnýz:
bir yolcu taþýnmasýný mümkün kýlar.
❒ Arka koltuk başl klar n n yüksekliğini en alt konuma ge-
tiriniz.
OTOMOBİLİN
KULLANILIŞI
❒ Emniyet kemerinin dönmediðinden emin olunuz.
UYARI
LAMBALARI VE
MESAJLAR
ACİL
DURUMDA
YAPILACAKLAR
OTOMOBİLİN
BAKIMI
TEKNİK
ÖZELLİKLER
İNDEKS
F0R0483m
F0R0484m
şekil 85
şekil 86
88

 

 

 

 

 

 

 

Content      ..     3      4      5      6     ..