Fiat Linea (2015 year). Instruction turkish - part 4

 

  Index      Fiat     Fiat Linea (2015 year) - instruction in turkish

 

Search            copyright infringement  

 

 

 

 

 

 

 

 

Content      ..     2      3      4      5     ..

 

 

Fiat Linea (2015 year). Instruction turkish - part 4

 

 

033-078_LINEA_1ed_IT
22.09.2014
12:34
Sayfa 55
SICAKLIK AYARLARININ EŞİTLENMESİ
Klima kompresörünün devreden ç kar lmas motor kapa-
(MONO fonksiyonu)
t ld ktan sonra bile haf zaya kaydedilir. Klima kompresö-
OTOMOBİLİN
rünü devreye almak için veya AUTO butonuna tekrar
TANITIMI
Sürücü ve yolcu taraf ndaki hava s cakl ğ n eşitlemek için
bas n z: AUTO butonuna basarsan z diğer manuel ayarlar
MONO butonuna bas n z.
iptal olur.
Her iki bölgedeki hava s cakl klar n eşit miktarda art r-
GÜVENLİK
mak/azaltmak için AUTO veya MONO düğmesini çeviri-
HAVA DAĞITIMININ AYARI
SİSTEMLERİ
niz.
Yolcu kabinindeki 7 muhtemel hava dağ t m ayar ndan bi-
Fonksiyonu devreden ç karmak için tekrar MONO buto-
rini manuel olarak seçmek için Q/E/Z butonlar ndan bi-
nuna bas n z.
rine veya daha fazlas na bas n z.
OTOMOBİLİN
KULLANILIŞI
Q Hava ak m n n, buğu giderme ve buz çözme amac
KLİMA KOMPRESÖRÜNÜN DEVREYE
ile, ön cama ve ön yan camlara gönderilmesi.
ALINMASI/DEVREDEN ÇIKARILMASI
Z Ön ve arka alt bölümüne hava ak ş . Bu hava dağ -
UYARI
Klima kompresörünü açmak için butonuna bas n z.
t m yolcu bölmesini h zl s t r.
LAMBALARI VE
MESAJLAR
Kompresör aç k
Q
Hava ak m n n ön/arka havaland rma yönlendiricile-
rine, ön paneldeki orta/yan havaland rma yönlen-
❒ butonu üzerindeki LED yanar.
ZE
diricilerine, arka havaland rma yönlendiricilerine ön
ACİL
❒ Ekranda sembolü görüntülenir.
DURUMDA
ve ön yan cam buğu giderme havaland rma yön-
YAPILACAKLAR
lendiricilerine gönderilmesi.
Kompresör kapal
E Hava ak m n n ön paneldeki orta/yan havaland rma
❒ butonu üzerindeki LED söner.
yönlendiricisi (yolcunun gövdesine) gönderilmesi.
OTOMOBİLİN
❒ Ekranda sembolü kaybolur.
BAKIMI
Q Hava ak m n n alt havaland rma yönlendirileri ve ön
❒ İç hava sirkülasyonu devreden ç kar.
Z cam ve ön yan cam buz çözme/buğu giderme ha-
valand rma yönlendirileri gönderilmesi. Bu havalan-
Klima kompresörü kapal iken, düşük s cakl kta d şardan
TEKNİK
d rma, yolcu kabininin uygun şekilde s t lmas n sağ-
içeriye hava giremez; bu durumda ekrandaki sembol yan p
ÖZELLİKLER
lar ve camlar n buğulanmas n önler.
söner.
İNDEKS
55
033-078_LINEA_1ed_IT
22.09.2014
12:34
Sayfa 56
ZE Hava ak m n n alt havaland rma yönlendiricilerine
KLİMA KONTROL SİSTEMİNİN KAPATILMASI
OTOMOBİLN
(daha s cak hava) ve ön panel orta/yan ve arka (se-
OFF butonuna bas n z.
TANITIMI
rin hava) havaland rma yönlendiricilerine yönlendi-
rilmesi.
Ekranda aşağ daki bilgiler gösterilmektedir:
EQ Hava ak m n n ön panel orta/yan havaland rma yön-
❒ OFF ibaresi
GÜVENLİK
lendiricilerine, arka havaland rma yönlendiricilerine,
SİSTEMLERİ
❒ Dş hava scaklğ
ön cam ve ön yan cam buz çözme/buğu giderme
havaland rma yönlendiricilerine gönderilmesi. Bu ha-
❒ İç hava sirkülasyonu devrede ibaresi (
T
butonu üze-
va dağ t m , yolcu kabininin uygun şekilde havalan-
rindeki LED yanar).
OTOMOBİLİN
drlmasn sağlar ve camlarn buğulanmasn önler.
KULLANILIŞI
DİKKAT Klima sisteminin çal şmas için, aşağ daki buton-
lar n birisinin kullan lmas gerekir: Q/E/Z. Sistem Q/E/Z
butonlar n n tümünü kapatmaya izin vermez.
UYARI
LAMBALARI VE
DİKKAT Klima sistemini tekrar çal şt rmak için OFF bu-
MESAJLAR
tonuna bas n z: Bu şekilde daha önceki kaydedilen işlem-
ler klima kapat lmadan önce s f rlanacakt r.
ACİL
Manuel yap lan bir hava dağ l m düzenlemesinden sonra,
DURUMDA
otomatik kontrole geçmek için AUTO düğmesine bas n z.
YAPILACAKLAR
OTOMOBİLİN
BAKIMI
TEKNİK
ÖZELLİKLER
İNDEKS
56
033-078_LINEA_1ed_IT
22.09.2014
12:34
Sayfa 57
UZUN FARLAR (şekil 38)
DIÞ LAMBALAR
OTOMOBİLİN
Çentikli halka 2 konumunda iken kolu direksiyona doðru
Sol kumanda kolu dýþ lambalarýn büyük bir kýsmýna kumanda
TANITIMI
çekiniz (2. geçici pozisyon).
eder. Dýþ aydýnlatma sadece kontak anahtarý MAR konu-
munda iken yapýlabilir. Dýþ lambalar yakýldýðýnda gösterge
Gösterge panelindeki 1 uyarý lambasý yanacaktýr.
paneli ve ön panelin üzerindeki çeþitli kumandalar aydýnlan-
Uzun farlarý söndürmek için kolu yeniden direksiyona
GÜVENLİK
maktadýr.
SİSTEMLERİ
doðru çekiniz (kýsa farlar yanar).
KISA FARLAR/PARK LAMBALARI (şekil 38)
SELEKTÖR (şekil 38)
Kontak anahtar MAR konumundayken, çentikli halkay 2
OTOMOBİLİN
Çentikli halkann konumuna baðlý olmaksýzýn farlar, kolun
konumuna çeviriniz. Eğer k sa farlar devreye al n rsa, gün-
KULLANILIŞI
direksiyon simidine doðru çekilmesi ile (sabit olmayan ko-
düz sürüş farlar sönecektir, park lambalar ve k sa farlar
num) selektör yaparlar. Gösterge panelindeki 1 uyarý
yanacakt r. Gösterge panelindeki lamba
3
yanar.
lambasý yanacaktýr.
UYARI
Kontak anahtar MAR konumundayken, çentikli halka O
LAMBALARI VE
konumundan 6 konumuna çevrildiğinde, bütün park lam-
PARK LAMBALARI (şekil 38)
MESAJLAR
balar , arka lambalar ve plaka lambalar yanar.
Kontak anahtar STOP konumuna çevrildiğinde veya anah-
tar yerinden ç kar ld ğ nda ve çentikli halka O konumun-
ACİL
dan 6 konumuna çevrildiğinde, bütün park lambalar ya-
DURUMDA
YAPILACAKLAR
nar. Gösterge panelindeki
3
uyar lambas yanacakt r.
OTOMOBİLİN
BAKIMI
TEKNİK
ÖZELLİKLER
İNDEKS
F0R0606m
şekil 38
57
033-078_LINEA_1ed_IT
22.09.2014
12:34
Sayfa 58
OTOMATİK FAR SENSÖRÜ
SÝNYAL LAMBALARI (şekil 39)
OTOMOBİLN
(gün ş ğ sensörü) (şekil 38)
Kolu sabit pozisyona itiniz:
TANITIMI
(öngörülen baz pazarlarda/versiyonlarda)
Yukarý (konum 1): Saða sinyal verilir.
Aşağ daki hassasl k ayarlar na göre sensör, otomobilin d -
ş ndaki ayd nl k seviyesi değişikliklerini tespit eder: yük-
Aþaðý (konum 2): Sola sinyal verilir.
GÜVENLİK
sek hassasl kta, otomobilin d ş ndaki ayd nl k seviyesi dü-
SİSTEMLERİ
Gösterge panelindeki ¥ veya Î lambalar yan p-sönecek-
şüktür ve farlar n yanmas gerekir. Sensör hassasiyeti ek-
tir. Direksiyon simidi düz konuma getirildiğinde sinyal lam-
ran üzerindeki "Setup-Ayar" menüsü taraf ndan ayarlana-
balar otomatik olarak söner.
bilir.
OTOMOBİLİN
Devreye al nmas
Şerit değiştirme fonksiyonu
KULLANILIŞI
A
üzerine çevrildiğinde, otomobilin d ş n-
Şerit değiştirme işareti vermek isterseniz, şerit değiştir-
daki ayd nlatma seviyesine göre yan/arka park lambalar ve
mek üzere olduğunu göstermek için sol kumanda kolunu
UYARI
k sa farlar otomatik yanar.
yar m saniyeden az bir süre geçici pozisyonda tutunuz. Se-
LAMBALARI VE
çilen yöndeki sinyal lambas beş kez yan p sönecek ve son-
Farlar sadece sensör devrede iken selektör yapar.
MESAJLAR
ra otomatik olarak kapanacakt r.
Devre dýþý býrakýlmasý
ACİL
DURUMDA
Uzun farlar, sensör devreden ç kar ld ktan yaklaş k 10 sa-
YAPILACAKLAR
niye sonra yan/arka park lambalar ile birlikte sönecektir.
Sensör sis mevcudiyetini tespit etmez: bu durumda sis lam-
OTOMOBİLİN
balar n manuel olarak yak n z.
BAKIMI
TEKNİK
ÖZELLİKLER
İNDEKS
F0R0605m
şekil 39
58
033-078_LINEA_1ed_IT
22.09.2014
12:34
Sayfa 59
“BENİ EVE KADAR İZLE”
Devre dýþý býrakýlmasý
(FOLLOW ME HOME) FONKSÝYONU
OTOMOBİLİN
Kolu direksiyon simidine doðru çekilmiþ olarak 2 saniye-
TANITIMI
Bu fonksiyon, otomobilin ön tarafýnýn ayarlanan bir süre
den uzun bir süre tutunuz.
boyunca aydýnlatýlmasýný saðlar.
Devreye alýnmasý
GÜVENLİK
SİSTEMLERİ
Kontak anahtarý STOP konumunda veya yerinden
çýkartýlmýþ iken kumanda kolunun, motor durdurulduktan
sonra 2 dakika içinde, direksiyon simidine doðru çekil-
mesi ile devreye alýnýr.
OTOMOBİLİN
Kolun her bir hareketi ile lambalarýn yanma süreleri 30
KULLANILIŞI
saniyeden 210 saniyeye kadar uzatýlmaktadýr, daha sonra
lambalar otomatik olarak sönmektedir.
UYARI
Kumanda kolu direksiyon simidine doðru her çekildiðin-
LAMBALARI VE
de, gösterge paneli üzerinde yer alan
3
uyarý lambasý ek-
MESAJLAR
randa bir mesaj ile birlikte görüntülenir (“Uyarý Lambalarý
ve Mesajlar” kýsmýna bakýnýz). Kol ilk çalýþtýrýldýðýnda uyarý
lambasý yanar ve otomatik fonksiyon otomatik olarak dev-
ACİL
reden çýkýncaya kadar yanýk kalýr. Kolun her hareketi, lam-
DURUMDA
YAPILACAKLAR
balarýn açýk kalma süresini uzatýr.
OTOMOBİLİN
BAKIMI
TEKNİK
ÖZELLİKLER
İNDEKS
59
033-078_LINEA_1ed_IT
22.09.2014
12:34
Sayfa 60
Kumanda kolunu serbest býraktýðýnýzda, kol orijinal konu-
CAM YIKAMA
OTOMOBİLN
muna döner ve ön cam sileceði otomatik olarak durur.
TANITIMI
Sað kumanda kolu (şekil 40) ön cam sileceðini/yýkayýcýsýný
Çentikli halka
konumundayken silme hýzý (silecekle-
kumanda eder.
rin hýzý) otomatik olarak otomobilin hýzýna göre ayarlanýr.
DÝKKAT Silecek kollarýný "Otomobilin bakýmý" bölümünde
GÜVENLİK
ÖN CAM YIKAMA/SİLME
SİSTEMLERİ
açýklandýðý gibi deðiþtiriniz.
Bu fonksiyon sadece kontak anahtarý MAR konumunda
iken çalýþýr.
OTOMOBİLİN
Bu kumanda kolu dört ayrý konuma getirilebilir:
KULLANILIŞI
O Ön cam sileceði kapalý
Ön cam sileceðini kesinlikle cam üzerinde
biriken kar ve buzu temizlemek amacý ile
Fasýlalý çalýþma
kullanmayýnýz. Bu þartlarda silecek aþýrý
UYARI
Sürekli yavaþ
þekilde zorlanýr ve motor koruma sisteminin dev-
LAMBALARI VE
reye girmesine ve silme iþleminin birkaç saniye sü-
MESAJLAR
¥
Sürekli hýzlý.
resince durmasýna neden olur. Eðer yeniden çalş-
A (sabit olmayan konum) konumundaki çalýþma, kol bu ko-
maya başlamaz ise yetkili bir Fiat servisi ile tema-
ACİL
numda tutulduðu süre boyunca devam eder.
sa geçiniz.
DURUMDA
YAPILACAKLAR
OTOMOBİLİN
“Akýllý yýkama” fonksiyonu
BAKIMI
Kol direksiyon simidine doðru çekilmesi (sabit olmayan
konum), ön cam yýkayýcýsýný çalýþtýrýr.
TEKNİK
Eðer kumanda kolu yarým saniyeden daha uzun bir süre
ÖZELLİKLER
için direksiyon simidine doðru çekilir ise, silme ve y kama
iþlemi otomatik olarak gerçekleþir.
Kumanda kolu serbest býrakýldýktan sonra, ön cam sileceði
üç silme hareketi yaparak durur. Ýlave bir silme hareketi
İNDEKS
6 saniye sonra silme iþlemini tamamlar.
F0R0440m
şekil 40
60
033-078_LINEA_1ed_IT
22.09.2014
12:34
Sayfa 61
YAÐMUR SENSÖRÜ
Devre dýþý býrakýlmasý
(öngörülen baz pazarlarda/versiyonlarda)
OTOMOBİLİN
Kumanda kolunu şekil 40’daki
iþaretinin ters yö-
TANITIMI
Yaðmur sensörü, iç dikiz aynasýnýn arkasýna monte edilen,
nüne doðru hareket ettiriniz ve kontak anahtarýný STOP
ön cam sileceði ile kombine, elektronik bir tertibat olup;
konumuna çeviriniz. Daha sonra motor çalýþtýrýldýðýnda
fasýlalý çalýþma esnasýnda, yaðmurun þiddetine baðlý olarak,
(MAR konumu), kumanda kolu
(şekil 40) konumunda
silme sayýsýný otomatik olarak ayarlar.
kalsa bile tekrar devreye girmez. Yaðmur sensörünü dev-
GÜVENLİK
SİSTEMLERİ
reye almak için kumanda kolunu baþka bir konuma hare-
DÝKKAT Sensörün bulunduðu bölgeyi temiz tutunuz.
ket ettirdikten sonra
konumuna geri getiriniz.
Yaðmur sensörü bu þekilde tekrar devreye alýndýktan son-
Devreye alma
ra; ön cam kuru olsa bile, silecek en az bir silme hareke-
OTOMOBİLİN
Sað kumanda kolunu şekil 40’daki
iþaretine doðru
ti yaparak, sensörün devreye girdiðini bildirir.
KULLANILIŞI
hareket ettiriniz. Yağmur sensörünün devreye girmesi si-
Yaðmur sensörü farklý bir hassasiyet gerektiren aþaðýdaki
leceğin bir silme hareketi ile bildirilir. Çentikli halkay dön-
þartlarý tanýyacakt r:
UYARI
dürmek suretiyle yaðmur sensörünün hassasiyetini
❒ Kontrol yüzeyi üzerinde yer alan pislikler (tuz, kirler,
LAMBALARI VE
arttýrmak mümkündür. Yaðmur sensörü hassasiyetinin art-
vb.).
MESAJLAR
masý sileceðin bir “silme” hareketi ile bildirilir. Ön cam
yýkamanýn, yaðmur sensörü devrede iken çalýþtýrýlmasý ha-
❒ Gece ile gündüz arasýndaki fark.
linde; normal yýkama fonksiyonu, yaðmur sensörü normal
ACİL
DÝKKAT Su darbeleri sileceklerin istem dýþý hareket et-
otomatik çalýþma fonksiyonuna döndükten sonra gerçek-
DURUMDA
mesine neden olabilir.
YAPILACAKLAR
leþir.
OTOMOBİLİN
BAKIMI
TEKNİK
ÖZELLİKLER
İNDEKS
61
033-078_LINEA_1ed_IT
22.09.2014
12:34
Sayfa 62
HIZ SABİTLEYİCİ
❒ Kolu en az üç saniye süresince (+) konumuna getirin ve
OTOMOBİLN
sonra býrakýnýz. Otomobilin hýzý kaydedilir, dolayýsýyla da
(CRUISE CONTROL)
TANITIMI
gaz pedalý serbest býrakýlabilir.
(öngörülen baz pazarlarda/versiyonlarda)
Gereken durumlarda (örneðin sollama yapýlýrken), sade-
ce gaz pedalýna basýlarak hýzlanýlabilir. Gaz pedalý býrakýldýðý
30 km/saat hýzýn üzerinde otomobilin, gaz pedalýna bas-
GÜVENLİK
zaman otomobil daha önce kaydedilmiþ olan hýz deðerin-
madan, uzun, kuru ve düz yollarda (örneðin otobanda) se-
SİSTEMLERİ
de yoluna devam eder.
çilen hýzda kullanýlmasýný saðlar. Bu sistem þehir dýþýnda,
sýkýþýk trafik olmayan bölgelerde kullanýlmasý tavsiye edilir.
KAYDEDİLEN HIZ DEĞERİNİN SIFIRLANMASI
Þehir içinde kullanmayýnýz.
OTOMOBİLİN
Eðer tertibat; fren veya debriyaj pedalýna basýlarak devre
KULLANILIŞI
DEVREYE ALINMASI
dýþý býrakýlýr ise, kaydedilen hýz deðeri, aþaðýda açýklanan
þekilde eski haline getirilebilir:
Kolu (A-şekil 41) ON konumuna çeviriniz.
UYARI
❒ Kaydedilen hýz deðerine yaklaþana kadar yavaþça
Hýz sabitleyici 1. viteste veya geri viteste devreye alýnamaz.
LAMBALARI VE
hýzlanýnýz.
Sadece 4. ve daha büyük viteslerde devreye alýnmasý tav-
MESAJLAR
❒ Hýz deðerinin kaydedildiði anda seçilmiþ olan vitese
siye edilir.
takýnýz.
Sistem devrede iken yokuþ aþaðý otomobil kullanýlmasý du-
ACİL
❒ RES (B-şekil 41) butonuna basýnýz.
rumunda, otomobilin hýzý kaydedilen hýzdan daha fazla ola-
DURUMDA
bilir.
YAPILACAKLAR
Sistem devrede iken, gösterge paneli üzerindeki Ü uyarý
lambasý ilgili mesaj ile yanar (öngörülen baz pazarlar-
da/versiyonlarda).
OTOMOBİLİN
BAKIMI
HIZIN AYARLANMASI
Aþaðýdaki iþlemleri yapýnýz:
TEKNİK
❒ A (şekil 41) kumandasýný ON konumuna getiriniz ve gaz
ÖZELLİKLER
pedalýna basarak otomobilin istenilen hýza ulaþmasýný
saðlayýnýz.
İNDEKS
F0R0441m
şekil 41
62
033-078_LINEA_1ed_IT
22.09.2014
12:34
Sayfa 63
KAYDEDİLEN HIZ DEĞERİNİN
❒ Debriyaj pedalýna basýldýðýnda
ARTTIRILMASI
❒ Gaz pedalýna basýlmasý; bu durumda sistem gerçekten dev-
OTOMOBİLİN
re dýþý býrakýlmamýþ olur fakat hýzlanma talebine sistem
TANITIMI
Hafýzaya alýnan hýz iki þekilde artýrýlabilir:
üzerinde öncelik verilir. H z sabitleyici (Cruise Control)
❒ Pedalýna basýlýp daha sonra ulaþýlan yeni hýz deðerini kay-
etkin konumdad r ve h zlanma sona erdiğinde önceki şart-
dederek
lar etkinleştirmek için RES (B-şekil 41) butonuna bas-
GÜVENLİK
veya
maya gerek yoktur.
SİSTEMLERİ
❒ Kolu (+) konumuna getirerek.
Aþaðýdaki durumlarda cihaz otomatik olarak devreden
çýkmaktadýr:
Kumandanýn her kademesinde hýz deðeri yaklaþýk 1 km/saat
OTOMOBİLİN
artar, kumanda sürekli olarak çevrildiðinde ise, hýz deðeri
❒ ABS veya ESP sistemlerinin devreye alýnmasýnda
KULLANILIŞI
sürekli olarak artar.
❒ Otomobilin hýzý ayarlanmýþ limitin altýndayken
❒ Sistem hatasý oluşursa.
KAYDEDİLEN HIZ DEĞERİNİN AZALTILMASI
UYARI
LAMBALARI VE
Hafýzaya alýnan hýz iki þekilde azalt labilir:
MESAJLAR
❒ Tertibat devre dýþý býrakýlarak ve daha sonra yeni hýz
UYARI
deðerini kaydederek
H z sabitleyici devredeyken, vites kolunu
ACİL
veya
DURUMDA
boþa almayýnýz.
YAPILACAKLAR
❒ Kolu, otomatik olarak hafýzaya alýnacak yeni hýza ulaþýnca-
ya kadar, aþaðýya (-) doðru hareket ettirerek.
Kolun her kademesinde hýz deðeri yaklaþýk 1 km/saat azalýr,
OTOMOBİLİN
kumanda sürekli olarak çevrildiðinde ise, hýz deðeri sürekli
BAKIMI
UYARI
olarak azalýr.
Eðer sistem arýzalý veya çalýþmaz durum-
da ise, A kumandasýný OFF konumuna ge-
DEVREDEN ÇIKARTILMASI
TEKNİK
tiriniz ve yetkili bir Fiat servisi ile temasa geçiniz.
ÖZELLİKLER
Sistem aþaðýdaki işlemlerle devreden çýkartlabilir;
❒ A düðmesi OFF konumuna çevrildiðinde
❒ Motor durdurulduðunda
İNDEKS
❒ Fren pedalýna basýldýðýnda
63
033-078_LINEA_1ed_IT
22.09.2014
12:34
Sayfa 64
Tavan lambasý zamanlayýcýsý
TAVAN LAMBALARI
OTOMOBİLN
Bazý tiplerde, otomobilin içine girerken ve dýþarý çýkarken
TANITIMI
kullanýlmak üzere iki zamanlama modu mevcuttur.
ÖN TAVAN LAMBASI
OTOMOBİLİN İÇİNE GİRERKEN TAVAN LAMBASI ZAMANLAMASI
A düðmesi (şekil 42) bu lambalarýn açýlýp/kapatýlmasýný
GÜVENLİK
saðlar.
Tavan lambasý aþaðýdaki durumlarda yanar:
SİSTEMLERİ
A orta konumda iken, kapýlar aç l rken/kapan rken C ve
❒ Ön kapý kilitleri açýldýðýnda yaklaþýk 10 saniye
D lambalarý yanar/söner.
❒ Yan kapýlardan birisi açýldýðýnda yaklaþýk 3 dakika
A düðmesi sol tarafa basýlý iken, C ve D lambasý sürekli sö-
❒ Kapýlardan birisi kapandýðýnda yaklaþýk 10 saniye
OTOMOBİLİN
KULLANILIŞI
nük kal r.
Kontak anahtarý MAR konumuna çevrildiðinde zamanlama
A düðmesi sað tarafa basýlý iken, C ve D lambasý sürekli ya-
devreden çýkar.
nar.
UYARI
LAMBALARI VE
Lambalar yavaþ yavaþ açýlýp/kapanma özelliðine sahiptir.
MESAJLAR
Tavan lambas kapalý iken B düðmesi aþaðýdaki lambalarý
devreye alýr:
ACİL
❒ Eðer sol tarafa basýlýrsa C lambasýný
DURUMDA
YAPILACAKLAR
❒ Eðer sað tarafa basýlýrsa D lambasýný
DÝKKAT Otomobilden ayrýlmadan önce, her iki butonun-
da orta konumda olduðundan emin olunuz. Bu durumda,
OTOMOBİLİN
kapýlar kapandýðýnda her iki tavan lambasý da sönecektir.
BAKIMI
Yine de, düðme istenmeden açýk
(on) konumunda
býrakýlmýþsa, tavan lambas otomatik olarak motor durdu-
TEKNİK
rulduktan 15 dakika sonra söneceklerdir.
ÖZELLİKLER
İNDEKS
F0R0442m
şekil 42
64
033-078_LINEA_1ed_IT
22.09.2014
12:34
Sayfa 65
OTOMOBİLDEN ÇIKARKEN TAVAN LAMBASI ZAMANLAMASI
HAREKETLÝ LENSLERE SAHÝP ÖN TAVAN
LAMBASI
OTOMOBİLİN
Tavan lambasý, kontak anahtarý yerinden çýkartýldýðýnda
TANITIMI
aþaðýdaki durumlarda yanar:
Lamba þekil 43'de gösterildiði gibi, saðdaki veya soldaki ha-
reketli lenslere basýlarak açýlýr/kapanýr.
❒ Motor stop edildikten sonra iki dakika içinde yaklaþýk
10 saniye
GÜVENLİK
❒ Yan kapýlardan birisi açýldýðýnda yaklaþýk 3 dakika
SİSTEMLERİ
❒ Kap lardan birisi kapandýðýnda yaklaþýk 10 saniye
Kapýlar kilitlendiðinde zamanlama otomatik olarak devre-
den çýkar.
OTOMOBİLİN
KULLANILIŞI
UYARI
LAMBALARI VE
MESAJLAR
ACİL
DURUMDA
YAPILACAKLAR
OTOMOBİLİN
BAKIMI
TEKNİK
ÖZELLİKLER
İNDEKS
F0R0443m
şekil 43
65
033-078_LINEA_1ed_IT
22.09.2014
12:34
Sayfa 66
BAGAJ LAMBASI (şekil 44)
KAPI EÞÝÐÝ LAMBALARI (şekil 45)
OTOMOBİLN
(öngörülen baz pazarlarda/versiyonlarda)
(öngörülen baz pazarlarda/versiyonlarda)
TANITIMI
Bagaj lambasýna sahip tiplerde bagaj kapaðý açýldýðýnda oto-
Bu lambalar (A) kapýlarda bulunmaktadýr ve ilgili kapý
matik olarak yanar ve kapatýldýðýnda da söner.
açýldýðýnda kontak anahtarýnýn konumuna bakmaksýzýn ya-
narlar.
GÜVENLİK
SİSTEMLERİ
OTOMOBİLİN
KULLANILIŞI
UYARI
LAMBALARI VE
MESAJLAR
ACİL
DURUMDA
YAPILACAKLAR
OTOMOBİLİN
BAKIMI
TEKNİK
ÖZELLİKLER
İNDEKS
F0R0444m
F0R0601m
şekil 44
şekil 45
66
033-078_LINEA_1ed_IT
22.09.2014
12:34
Sayfa 67
MAKYAJ AYNASI LAMBALARI (şekil 46)
TORPİDO GÖZÜ AYDINLATMA LAMBASI
(öngörülen baz pazarlarda/versiyonlarda)
(şekil 47)
OTOMOBİLİN
(öngörülen baz pazarlarda/versiyonlarda)
TANITIMI
Yolcu taraf ndaki güneşliğin arkas nda, ş ğ n az olduğu şart-
larda bile, tavan ayd nlatmas sayesinde kullan lmas müm-
Baz tiplerde, torpido gözü kapağ aç l nca ayd nlatma lam-
kün olan bir ayna vard r.
bas otomatik olarak yanar ve kapat l nca söner.
GÜVENLİK
Aynaya erişmek için A kapağ n kald r n z, bu durumda B
SİSTEMLERİ
tavan lambas otomatik olarak yanacakt r.
OTOMOBİLİN
KULLANILIŞI
UYARI
LAMBALARI VE
MESAJLAR
ACİL
DURUMDA
YAPILACAKLAR
OTOMOBİLİN
A
BAKIMI
TEKNİK
ÖZELLİKLER
B
B
İNDEKS
F0R0216m
F0R0598m
şekil 46
şekil
47
67
033-078_LINEA_1ed_IT
22.09.2014
12:34
Sayfa 68
PARK LAMBALARI
KUMANDALAR
OTOMOBİLN
Bu lambalar yalnýzca kontak anahtarý STOP konumunda ve-
TANITIMI
DÖRTLÜ FLAÞÖR (şekil 48)
ya çýkarýlmýþken, sol kumanda kolundaki çentikli halkay ön-
ce O ve ardýndan 6 veya 2 konumuna hareket ettir-
A butonuna basýldýðýnda; flaþör, kontak anahtarýnýn konu-
diðinizde devreye alýnýr.
mundan baðýmsýz olarak çalýþýr.
GÜVENLİK
Gösterge paneli üzerindeki
3
uyarý lambasý yanar.
SİSTEMLERİ
Dörtlü flaþör devrede iken buton üzerindeki lamba yanýp
söner, gösterge paneli üzerindeki Î ve ¥ uyarý lambalarý
ÖN SÝS FARLARI (şekil 49)
yanar.
(öngörülen baz pazarlarda/versiyonlarda)
Flaþörü kapatmak için düðmeye tekrar basýnýz. Dörtlü
OTOMOBİLİN
Bu lambalarý devreye almak için, park lambalarý da devre-
flaþörlerin kullanýlmasý, bulunduðunuz ülkenin Yol Trafik
KULLANILIŞI
Kanunu ile düzenlenmiþtir. Bu kurallarý gözetiniz.
deyken 5 butonuna basýnýz.
Gösterge panelindeki 5 uyarý lambasý yanar.
Acil durum freni
Ön sis farlar n kapatmak için düðmeye tekrar basýnýz.
UYARI
Sis farlar n n kullanýlmasý, bulunduðunuz ülkenin Yol Trafik
LAMBALARI VE
Acil frenleme durumunda, dörtlü flaşörler ve gösterge pa-
Kanunu ile düzenlenmiþtir. Bu kurallarý gözetiniz.
MESAJLAR
nelindeki Î ve ¥ lambalar otomatikman yanacakt r. Bu
fonksiyon, acil frenleme durumu ortadan kalkt ktan son-
ACİL
ra otomatik olarak söner. Bu fonksiyon yürürlükte olan il-
DURUMDA
gili kanunlar ve kurallara göre değişiklik gösterebilir.
YAPILACAKLAR
OTOMOBİLİN
BAKIMI
TEKNİK
ÖZELLİKLER
İNDEKS
F0R0448m
F0R0449m
şekil 48
şekil 49
68
033-078_LINEA_1ed_IT
22.09.2014
12:34
Sayfa 69
ARKA SÝS LAMBALARI (şekil 50)
ISITMALI ARKA CAM (şekil 51)
OTOMOBİLİN
4 butonuna basýnýz, bu lambalarýn yanmasý için kýsa farlarýn
Bu fonksiyonu devreye almak için A butonuna basýnýz. Bu
TANITIMI
yanýyor olmasý veya
(öngörülen baz pazarlar-
fonksiyon yaklaþýk 20 dakika sonra otomatik olarak dev-
da/versiyonlarda) ön sis farlar n n devrede olmasý gerek-
re dýþý kalacaktýr.
mektedir.
Gösterge panelindeki 4 uyarý lambasý yanar.
GÜVENLİK
SİSTEMLERİ
Lambalarý söndürmek için yeniden butona basýnýz veya kýsa
farlarý ve/veya ön sis farlar n
(bazý tiplerde) söndürünüz.
Arka sis lambalarýnýn kullanýmý bulunduðunuz ülkedeki Yol
trafik kanunu tarafýndan düzenlenmektedir. Bu kurallarý
OTOMOBİLİN
gözetiniz.
KULLANILIŞI
UYARI
LAMBALARI VE
MESAJLAR
ACİL
DURUMDA
YAPILACAKLAR
OTOMOBİLİN
BAKIMI
TEKNİK
ÖZELLİKLER
İNDEKS
F0R0450m
F0R0451m
şekil 50
şekil 51
69
033-078_LINEA_1ed_IT
22.09.2014
12:34
Sayfa 70
KAPI KÝLÝDÝ (şekil 52)
Kap kilit ledleri (şekil 53)
OTOMOBİLN
Açma: Açma kolunu (A) çekiniz.
Kap kilidi devredeyken sürücü kap s paneli üzerindeki A
TANITIMI
ledi yanar.
Kapatma: Kapýyý kapatýp (A) koluna basýnýz. Bu þekilde ar-
ka kapýlarda kilitlenmektedir (merkezi kilit sistemli versi-
yonlarda).
GÜVENLİK
SİSTEMLERİ
Bir kapýnýn tam kapatýlmamasý halinde ´ uyarý lambasý çok
fonksiyonlu göstergede görüntülenen bir mesaj ile birlik-
te yanmaktadýr (“Uyarý lambalar ve mesajlar” bölümüne
OTOMOBİLİN
bak n z).
KULLANILIŞI
UYARI
LAMBALARI VE
MESAJLAR
ACİL
DURUMDA
YAPILACAKLAR
OTOMOBİLİN
BAKIMI
TEKNİK
ÖZELLİKLER
İNDEKS
F0R0452m
F0R0404m
şekil 52
şekil 53
70
033-078_LINEA_1ed_IT
22.09.2014
12:34
Sayfa 71
YAKIT KESME SİSTEMİ
Çarpýþma esnasýnda kapý kilitlerinin açýlmasý
OTOMOBİLİN
Bir kaza an nda aşağ dakileri devreye al r:
Yakýt kesme anahtarýný tetikleyen bir çarpýþmanýn ardýndan
TANITIMI
❒ Motorun durmas ile yak t beslemesini kapat r
otomobile girilebilmesini kolaylaþtýrmak için kapýlar oto-
❒ Kap kilitleri otomatik olarak aç l r
matik olarak açýlýr ve ayný zamanda yolcu bölgesi lamba-
❒ Otomobilin içindeki tüm ayd nlatmalar yanar.
larý devreye girer. Ancak kapý iç kollarý kullanlarak yolcu
bölmesinin içerisinden kapýlarý açmak her zaman müm-
GÜVENLİK
Sistem devreye al nd ğ nda ekranda bir mesaj görüntüle-
SİSTEMLERİ
kündür. Eðer bir çarpýþma sonrasýnda herhangi bir yakýt
nir. Otomobilde herhangi bir s z nt olmad ğ n (motor bö-
sýzýntýsý yoksa ve otomobil çalýþtýrýlabiliyorsa yakýt kesme
lümünde, otomobilin alt nda veya yak t deposu yak n nda)
anahtarýný devreye alýp, aþaðýda verilen talimatlarý uygu-
dikkatle kontrol ediniz. Kaza sonras nda, akünün boşal-
layýnýz.
OTOMOBİLİN
mas n önlemek için kontak anahtar n STOP konumuna
KULLANILIŞI
getiriniz.
Sfrlama işlemi için aşağdakileri uygulaynz:
❒ Kontak anahtar n MAR konumuna çeviriniz
UYARI
❒ Sağ sinyal lambas n yak n z
UYARI
LAMBALARI VE
Eðer herhangi bir kaza sonrasýnda yak t
❒ Sağ sinyal lambas n kapat n z
MESAJLAR
kokusu duyar veya yakýt sisteminde sýzýntý
❒ Sol sinyal lambas n yak n z
görürseniz, yangýn tehlikesinden kaçýnmak için
❒ Sol sinyal lambas n kapat n z
düðmeye basmayýnýz.
ACİL
❒ Sağ sinyal lambas n yak n z
DURUMDA
YAPILACAKLAR
❒ Sağ sinyal lambas n kapat n z
❒ Sol sinyal lambas n yak n z
❒ Sol sinyal lambas n kapat n z
OTOMOBİLİN
BAKIMI
❒ Kontak anahtar n STOP konumuna çeviriniz.
TEKNİK
ÖZELLİKLER
İNDEKS
71

 

 

 

 

 

 

 

Content      ..     2      3      4      5     ..