Fiat Linea (2015 year). Instruction turkish - part 2

 

  Index      Fiat     Fiat Linea (2015 year) - instruction in turkish

 

Search            copyright infringement  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Content      ..      1      2      3      ..

 

 

Fiat Linea (2015 year). Instruction turkish - part 2

 

 

001-032_LINEA_1ed_IT
22.09.2014
11:46
Sayfa 21
AYAR MENÜSÜ
Alt menü ile bir ana menü opsiyonu seçmek:
OTOMOBİLİN
Menü, çevrimler halinde ard arda s ralanm ş bir dizi fonk-
- İlk alt menü opsiyonunu görüntülemek için k saca
TANITIMI
siyonu içerir ve bu fonksiyonlar aşağ daki paragraflarda ve-
MENU ESC butonuna bas n z.
rilen farkl seçimlerin veya ayarlar n yap lmas için kullan -
- Tüm alt menü opsiyonlar nda gezinmek için + veya - bu-
lan + ve - butonlar ile seçilebilir. Baz seçenekler için
tonuna k saca (tek bas ş) bas n z.
(Saat ve Birim) bir alt menü bulunmaktad r.
GÜVENLİK
SİSTEMLERİ
- Görüntülenen alt menü opsiyonunu seçmek ve ilgili ayar
Ayar menüsü MENU ESC butonuna k saca baslarak dev-
menüsünü açmak için MENU ESC butonuna k saca bas -
reye al nabilir.
n z.
Ayar menüsü seçeneklerinde hareket etmek için + veya
OTOMOBİLİN
- Bu alt menüde yeni ayar seçmek için k saca (tek bas ş)
butonlar na k saca bas n z.
KULLANILIŞI
+ veya - butonuna bas n z.
Kullaným modlarý, seçilen opsiyonun özelliklerine baðlý ola-
- Yeni ayarlar kaydetmek ve önceki alt menü opsiyonu-
rak birbirlerinden ayrýlýrlar.
UYARI
na geri dönmek için k saca MENU ESC butonuna bas n z.
LAMBALARI VE
Alt menü olmadan ana menü opsiyonu seçimi:
Tarih Ayar ve Saat Ayar seçimi:
MESAJLAR
– Ayarlamak istediğiniz menü opsiyonunu seçmek için k -
- Ayarlanacak ilk değeri seçmek için (saat/dakika veya
saca MENU ESC butonuna bas n z.
y l/ay/gün) MENU ESC butonuna k saca bas n z.
ACİL
DURUMDA
- Yeni ayar seçmek için k saca (tek bas ş) + veya - buto-
- Yeni ayar seçmek için k saca (tek bas ş) + veya - buto-
YAPILACAKLAR
nuna bas n z.
nuna bas n z.
- Seçilen ayar kaydetmek ve daha önce seçilen ana menü
- Yeni ayar n kaydedilmesi ve bir sonraki ayar menüsü op-
opsiyonuna dönmek için MENU ESC butonuna k saca ba-
OTOMOBİLİN
siyonuna ilerlemek için MENU ESC butonuna k saca bas -
snz.
BAKIMI
n z, eğer zaten bu sonuncu ise, önceki ana menü opsiyo-
nuna geri döneceksiniz.
TEKNİK
ÖZELLİKLER
İNDEKS
21
001-032_LINEA_1ed_IT
22.09.2014
11:46
Sayfa 22
MENU ESC butonuna uzunca bas lmas :
Menü aşağ dakileri içerir:
OTOMOBİLİN
- Ana menü içinde iseniz ayar menüsünden ç k lmas n sağ-
-
MENÜ
TANITIMI
lar.
-
HIZ UYARI
– Menünün örneğin bir noktas nda iken ana menüden ç -
YAĞMUR SENSÖRÜ
k lmas n sağlar (alt menü opsiyonu ayar seviyesi, alt me-
GÜVENLİK
(öngörülen baz pazarlarda/versiyonlarda)
SİSTEMLERİ
nü seviyesi veya ana menü opsiyonu ayar seviyesi).
-
FAR SENSÖRÜ
- Yeni kaydedilen ayarlar saklar (MENU ESC butonuna
bas larak onaylan r).
TRIP B VERİ
OTOMOBİLİN
Ayar menüsü görüntüsü zaman ayarl d r, zaman aş m ne-
SAAT AYARI
KULLANILIŞI
deni ile menüden ç k lmas durumunda, sadece kaydedi-
TARİH AYARI
len ayarlar saklanacakt r (MENU ESC butonuna k saca ba-
UYARI
s larak onaylan r).
-
İLK SAYFA
LAMBALARI VE
(öngörülen baz pazarlarda/versiyonlarda)
MESAJLAR
-
RADYO GÖSTERİM
OTO. KAPATMA
ACİL
DURUMDA
ÖLÇÜM BİRİMİ
YAPILACAKLAR
-
LİSAN
UYARI SEVİYESİ
OTOMOBİLİN
BAKIMI
TUŞ SESİ
-
SERVİS
TEKNİK
MENÜDEN ÇIKIŞ
ÖZELLİKLER
İNDEKS
F0R0418m
şekil 17
22
001-032_LINEA_1ed_IT
22.09.2014
11:46
Sayfa 23
EKRAN FONKSİYONLARI
Not Mümkün olan ayar aralýðý daha önce ayarlanan üni-
teye baðlý olmak üzere 30 ila 200 km/s veya 20 ila 125 mph
OTOMOBİLİN
H z uyar
arasýndadýr (bkz. sonra açýklanan “Ölçüm birimi” paragrafý).
TANITIMI
+ / - butonlara her basýldýðýnda deðer 5 birim artar veya
Bu fonksiyon ile, otomobil için bir sürat limiti (km/saat ve-
azalýr. + / - butonlarýna sürekli bastýðýnýzda otomatik ola-
ya mph) belirlemek ve bu limit aþýldýðýnda sürücüyü hemen
rak hýzlý artýrma veya azaltmaya geçilir. İstenilen deðere
uyarmak mümkündür (“Uyarý lambalarý ve mesajlarý” bö-
GÜVENLİK
yaklaþtýðýnýzda, düðmeyi serbest býrakýnýz ve ayar iþlemini
SİSTEMLERİ
lümüne bakýnýz).
tek tek basarak tamamlayýnýz.
Hýz limitini ayarlamak için, aþaðýdaki iþlemleri yapýnýz:
- Menü ekranýna geri dönmek için kýsaca veya ayarlar kay-
- Kýsaca MENU ESC basýnýz, ekranda “H z uyar ” yazýsý gö-
detmeden standart ekrana dönmek için uzunca MENU ESC
OTOMOBİLİN
rünecektir.
butonuna basýnýz.
KULLANILIŞI
– H z limitini (On) veya (Off) olarak seçmek için + veya
Ayarý iptal etmek için, aþaðýdakileri uygulayýnýz:
- butonlar na bas n z.
UYARI
- MENU ESC butonuna kýsaca basýnýz: Ekranda (On) yazýsý
LAMBALARI VE
- Eðer fonksiyon aktifse (On) istenen hýzý seçmek için +
görünecektir.
MESAJLAR
veya - kullanýnýz ve daha sonra MENU ESC butonuna
- - butonuna basýnýz: Ekranda (Off) yazýsý görünecektir.
basýnýz.
- Menü ekran na geri dönmek için k saca veya kaydet-
ACİL
meksizin standart ekrana dönmek için uzunca MENU ESC
DURUMDA
YAPILACAKLAR
butonuna bas n z.
OTOMOBİLİN
BAKIMI
TEKNİK
ÖZELLİKLER
İNDEKS
23
001-032_LINEA_1ed_IT
22.09.2014
11:46
Sayfa 24
YAĞMUR SENSÖRÜ
FAR SENSÖRÜ
OTOMOBİLİN
(Hassasiyet ayar )
(Far sensörü otomatik hassasiyet ayar )
TANITIMI
(öngörülen baz pazarlarda/versiyonlarda)
(öngörülen baz pazarlarda/versiyonlarda)
Bu fonksiyon ýþýk sensörünün 3 seviye üzerinden hassasi-
Bu fonksiyon yağmur sensörü hassasiyetini 4 seviyede ayar-
yet ayarýnýn yapýlmasýný saðlar (1. seviye = minimum sevi-
lamaya imkan verir.
GÜVENLİK
ye, 2. seviye = orta seviye, 3. seviye = maksimum sevi-
SİSTEMLERİ
İstenilen hassasl k seviyesini ayarlamak için aşağ daki iş-
ye); hassasiyet ne kadar fazla ise lambalarýn yakýlmasý için
lemleri yap n z:
verilen kumanda için gerekli olan dýþ aydýnlatma ýþýk mik-
- MENU ESC butonuna k saca bas n z: Önceden ayarlanan
tarý o kadar düþüktür (örn. 3 nolu seviyede bir ayarlama
hassasiyet ekranda yan p sönecektir.
yap ld ğ nda, gün bat m nda, 1 ve 2 nolu seviyelere göre
OTOMOBİLİN
farlar daha önce yanacakt r).
KULLANILIŞI
- Değeri ayarlamak için + veya - butonuna bas n z.
Ayarý yapmak için þu þekilde hareket edilmelidir:
- Menü ekran na dönmek için MENU ESC butonuna k sa
bir süre bas n z veya kaydetmeden standart ekrana dön-
- MODE butonuna kýsaca basýnýz, ekranda yanýp sönme
UYARI
mek için butonu bas l tutunuz.
þeklinde daha önceden konmuþ olan seviye görüntülene-
LAMBALARI VE
cektir.
MESAJLAR
- Seçim yapmak için ▲ veya ▼ butonuna basýnýz.
- MODE butonuna kýsaca basýnýz, ana menüye dönmek ve-
ACİL
ya ayarlarý kaydetmeden standart ekrana dönmek için
DURUMDA
YAPILACAKLAR
uzunca ayný butona basýnýz.
OTOMOBİLİN
BAKIMI
TEKNİK
ÖZELLİKLER
İNDEKS
24
001-032_LINEA_1ed_IT
22.09.2014
11:46
Sayfa 25
TRIP B VERİ
SAAT AYARI
OTOMOBİLİN
Bu opsiyon vasýtasýyla Trip B fonksiyonunu devreye almak
Bu fonksiyon iki alt menü ile saatin ayarlanmasýný müm-
TANITIMI
(On) veya devreden çýkartmak (Off) mümkündür.
kün kýlar: “Saat” ve “Format”.
Daha fazla bilgi için “Yol bilgisayarý” bölümüne bakýnýz.
Ayarý yapmak için þu þekilde hareket edilmelidir:
Devreye alma/çýkartma için aþaðýdaki iþlemleri yapýnýz:
- MENU ESC butonuna kýsaca basýnýz, ekranda iki alt me-
GÜVENLİK
nü “Saat” ve “Format” görüntülenecektir.
SİSTEMLERİ
- MENU ESC butonuna kýsaca basýnýz, ekranda yanýp sön-
- İki alt menüde gezinmek için + veya - butonuna basýnýz.
me þeklinde daha önceden konmuþ olan (On) veya (Off)
görüntülenecektir.
- Ýstenilen alt menüyü seçtikten sonra kýsaca MENU ESC
butonuna basýnýz.
OTOMOBİLİN
- Seçim yapmak için + veya - butonuna basýnýz.
KULLANILIŞI
- “Saat” seçtiðinizde: MENU ESC butonuna kýsaca basýnýz
- MENU ESC butonuna kýsaca basýnýz veya ayarlarý kay-
ekranda yanýp sönme þeklinde “saatler” simgesi görüntü-
detmeden standart ekrana dönmek için uzunca ayný bu-
lenecektir.
tona basýnýz.
UYARI
- Ayar için + veya - butonuna basýnýz.
LAMBALARI VE
MESAJLAR
- MENU ESC butonuna kýsaca basýnýz, ekranda yanýp sön-
me þeklinde “dakikalar” simgesi görüntülenecektir.
- Ayar için + veya - butonuna basýnýz.
ACİL
DURUMDA
YAPILACAKLAR
OTOMOBİLİN
BAKIMI
TEKNİK
ÖZELLİKLER
İNDEKS
25
001-032_LINEA_1ed_IT
22.09.2014
11:46
Sayfa 26
“Format” seçtiðinizde: MENU ESC butonuna kýsaca basýnýz
TARİH AYARI
OTOMOBİLİN
ekrana yanýp sönme þeklinde görüntü modu gelecektir.
Bu fonksiyon tarihin güncelleþtirilmesini saðlamaktadýr (gün
TANITIMI
- “24 saat” veya “12 saat” saat seçimi yapmak için + ve-
- ay - yýl).
ya - butonuna basýnýz.
Tarihi ayarlamak için aþaðýdaki iþlemleri yapýnýz:
Ayarý yaptýktan sonra MENU ESC butonuna kýsaca basýnýz
GÜVENLİK
- MENU ESC butonuna kýsaca basýnýz: Ekranda gün (dd)
ana menüye dönmek veya ayarlarý kaydetmeden standart
SİSTEMLERİ
yazýsý görünecektir.
ekrana dönmek için uzunca ayný butona basýnýz.
- Ayarlama iþleminden sonra standart ekrana geri dönmek
- Ayar için + veya - butonuna basýnýz.
için veya menüde bulunulan noktaya göre ana menüye ge-
OTOMOBİLİN
- MENU ESC butonuna kýsaca basýnýz: Ekranda ay (mm)
ri dönmek için MENU ESC butonuna uzunca basýnýz.
KULLANILIŞI
yazýsý görünecektir.
- Ayar için + veya - butonuna basýnýz.
UYARI
- MENU ESC butonuna kýsaca basýnýz: Ekranda yýl (yyyy)
LAMBALARI VE
yazýsý görünecektir.
MESAJLAR
- Ayar için + veya - butonuna basýnýz.
ACİL
DURUMDA
YAPILACAKLAR
OTOMOBİLİN
BAKIMI
TEKNİK
ÖZELLİKLER
İNDEKS
26
001-032_LINEA_1ed_IT
22.09.2014
11:46
Sayfa 27
Not + veya - butonuna her basýldýðýnda deðer bir birim
İLK SAYFA
artar veya azalýr. Butona sürekli basýldýðýnda; otomatik hýzlý
(öngörülen baz pazarlarda/versiyonlarda)
OTOMOBİLİN
arttýrma veya azaltma saðlanýr. Ýstenilen deðere yak-
TANITIMI
Bu fonksiyon ana ekranda görüntülenmesini istediğiniz bil-
laþtýðýnýzda, düðmeyi serbest býrakýnýz ve ayar iþlemini tek
gilerin seçilmesini sağlar. Tarih veya turbo kompresör ba-
tek basarak tamamlayýnýz.
s nc n görüntülemek mümkündür.
- Menü ekran na geri dönmek için k saca veya kaydet-
GÜVENLİK
Her ikisinden birisini seçmek için aşağ dakileri uygulay -
SİSTEMLERİ
meksizin standart ekrana dönmek için uzunca MENU ESC
n z:
butonuna bas n z.
- MENU ESC butonuna k saca bas n z, “İlk sayfa” görün-
tülenir.
OTOMOBİLİN
KULLANILIŞI
- "Tarih" ve "Motor Bilgisi" opsiyonlar n görüntülemek
için MENU ESC butonuna tekrar k saca bas n z.
UYARI
- Ana ekranda görüntülenmesini istediğiniz bilgileri seç-
LAMBALARI VE
mek için + veya - butonuna bas n z.
MESAJLAR
- Seçimi kaydetmek ve önceki ekrana dönmek için MENU
ESC butonuna k saca veya ayarlar kaydetmeden standart
ACİL
ekrana dönmek için butona uzunca bas n z.
DURUMDA
YAPILACAKLAR
Kontak anahtar MAR konumuna çevrilince, başlang ç kont-
rolünden sonra çok fonksiyonlu göstergede “İlk sayfa” kul-
lan larak seçilen bilgiler görüntülenir.
OTOMOBİLİN
BAKIMI
TEKNİK
ÖZELLİKLER
İNDEKS
27
001-032_LINEA_1ed_IT
22.09.2014
11:46
Sayfa 28
RADYO GÖSTERİM
OTO. KAPATMA
OTOMOBİLİN
(Audio bilgilerinin tekrar )
(Araç hareket halindeyken kap lar n otomatik
TANITIMI
kilitlenmesi)
Bu fonksiyon ses sistemi bilgilerinin ekranda görüntülen-
mesini saðlar.
Bu fonksiyon devredeyken (ON), otomobilin hýzý 20 km/s
deðerini aþtýðýnda otomatik olarak kapýlarý kilitler.
- Radyo: Seçilmiþ radyo istasyonu frekansý veya RDS me-
GÜVENLİK
SİSTEMLERİ
sajý, otomatik gezinme aktivasyonu veya AutoStore.
Bu fonksiyonu devreye almak/devreden çýkarmak için
(ON/OFF) aþaðýdaki iþlemleri yapýnýz:
- CD, CD MP3: Parça numarasý.
- MENU ESC k saca bas n z: Ekranda bir alt menü görün-
- CD Deðiþtirici: CD numarasý ve parça numarasý.
OTOMOBİLİN
tülenecektir.
KULLANILIŞI
Bilgi akýþýný devreye almak/devreden çýkarmak için
- MENU ESC butonuna kýsaca basýnýz: “Harekette” (On)
(ON/OFF) aþaðýdaki iþlemleri yapýnýz:
veya Off (önceden yapýlmýþ ayarlara göre) ekranda yanýp
- MENU ESC butonuna kýsaca basýnýz: Ekranda ON veya
sönecektir.
UYARI
OFF yazacaktýr (önceden yapýlan ayarlara göre).
LAMBALARI VE
- Ayarlamak için + veya - butonlarýna basýnýz.
MESAJLAR
- Ayarlamak için + veya - butonlarýna basýnýz.
- Alt menü ekranýna geri dönmek için kýsaca veya ayarlarý
- Menü ekran na geri dönmek için k saca veya kaydet-
kaydetmeden ana menü ekran na dönmek için uzunca
ACİL
MENU ESC butonuna basýnýz.
meksizin standart ekrana dönmek için uzunca MENU ESC
DURUMDA
YAPILACAKLAR
butonuna bas n z.
- Standart ekrana veya menüde bulunduğunuz noktaya gö-
re ana menü ekran na dönmek için uzunca MENU ESC bu-
tonuna basýnýz.
OTOMOBİLİN
BAKIMI
TEKNİK
ÖZELLİKLER
İNDEKS
28
001-032_LINEA_1ed_IT
22.09.2014
11:46
Sayfa 29
ÖLÇÜM BİRİMİ
- Ayarlamak için + veya - butonlarýna basýnýz.
OTOMOBİLİN
Bu fonksiyon ile üç alt menüde ölçüm birimleri ayarlana-
- “Sýcaklýk” seçerseniz: Kýsaca MENU ESC butonuna basýnýz,
TANITIMI
bilir: “Mesafe”, “Tüketim” ve “Sýcaklýk”.
ekranda “°C” veya “°F” görünecektir (önceden yapýlan
ayarlara göre).
Ýstenen birimi ayarlamak için aþaðýdaki iþlemleri yapýnýz:
- Ayarlamak için + veya - butonlarýna basýnýz.
- Üç alt menü opsiyonunu ekrana getirmek için kýsaca
GÜVENLİK
SİSTEMLERİ
MENU ESC butonuna basýnýz.
Alt menü ekranýna geri dönmek için kýsaca veya ayarlarý
kaydetmeden ana menü ekran na dönmek için uzunca
- Üç alt menüde gezinmek için + veya - butonuna basýnýz.
MENU ESC butonuna basýnýz.
- İstenen alt menüyü seçiniz ve ardýndan kýsaca MENU ESC
OTOMOBİLİN
- Standart ekrana veya menüde bulunduğunuz noktaya gö-
butonuna basýnýz.
KULLANILIŞI
re ana menü ekran na dönmek için uzunca MENU ESC bu-
“Mesafe” seçerseniz: Kýsaca MENU ESC butonuna basýnýz,
tonuna basýnýz.
ekranda “km” veya “mi” görüntülenir (önceden yapýlan
UYARI
ayarlara göre).
LAMBALARI VE
MESAJLAR
- Ayarlamak için + veya - butonlarýna basýnýz.
- “Tüketim” seçerseniz: Kýsaca MENU ESC butonuna basýnýz,
ACİL
ekranda “km/I”, “I/100km” veya “mpg” görüntülenir (ön-
DURUMDA
ceden yapýlan ayarlara göre).
YAPILACAKLAR
Mesafe birimi ayarý “km” ise, yakýt tüketimi birimi km/I ve-
ya I/100km olarak görünecektir.
OTOMOBİLİN
Mesafe birimi ayarý “mi” ise, yakýt tüketimi birimi “mpg”
BAKIMI
olarak görünecektir.
TEKNİK
ÖZELLİKLER
İNDEKS
29
001-032_LINEA_1ed_IT
22.09.2014
11:46
Sayfa 30
LİSAN
UYARI SEVİYESİ
OTOMOBİLİN
Ekrana gelen mesajlar aþaðýdaki dillerde görüntülenebilir:
Herhangi bir arýza/uyarý belirtisine eþlik eden ikaz sesi 8 se-
TANITIMI
Ýtalyanca, Ýngilizce, Almanca, Portekizce, Ýspanyolca,
viyeli olarak ayarlanabilir.
Fransýzca, Türkçe, Flemenkçe ve Lehçe.
Ses seviyesini ayarlamak için aþaðýdaki iþlemleri yapýnýz:
Ýstenen dili ayarlamak için aþaðýdaki iþlemleri yapýnýz:
GÜVENLİK
- MENU ESC butonuna kýsaca basýnýz: Önceden ayarlanan
SİSTEMLERİ
- MENU ESC butonuna kýsaca basýnýz: Önceden ayarlanmýþ
seviye ekranda görünecektir.
“Lisan” ekranda görünecektir.
- Ayarlamak için + veya - butonlarýna basýnýz.
- Ayarlamak için + veya - butonlarýna basýnýz.
OTOMOBİLİN
- Menü ekranýna geri dönmek için kýsaca veya ayarlarý kay-
KULLANILIŞI
- Menü ekranýna geri dönmek için kýsaca veya ayarlarý kay-
detmeden standart ekrana dönmek için uzunca MENU ESC
detmeden standart ekrana dönmek için uzunca MENU ESC
butonuna basýnýz.
butonuna basýnýz.
UYARI
LAMBALARI VE
MESAJLAR
ACİL
DURUMDA
YAPILACAKLAR
OTOMOBİLİN
BAKIMI
TEKNİK
ÖZELLİKLER
İNDEKS
30
001-032_LINEA_1ed_IT
22.09.2014
11:46
Sayfa 31
TUŞ SESİ
PERİYODİK BAKIM
OTOMOBİLİN
Bu fonksiyon ile MENU ESC, + ve - butonlarýn n ses se-
Bu fonksiyon ile düzenli periyodik bak m aral ğ bilgilerinin
TANITIMI
viyesi 8 seviyeye kadar ayarlanabilir.
görüntülenmesi mümkündür.
Aþaðýdaki iþlemleri yapýnýz:
Ses seviyesini ayarlamak için aþaðýdaki iþlemleri yapýnýz:
- MENU ESC butonuna kýsaca basýnýz: daha önceki ayar-
- MENU ESC butonuna kýsaca basýnýz: Önceden ayarlanan
GÜVENLİK
lara baðlý olarak km veya mil biriminde servis aral ğ gö-
SİSTEMLERİ
“seviye” ekranda görünecektir.
rüntüye gelecektir (bkz. “Ölçüm birimi” paragrafý).
- Ayarlamak için + veya - butonlarýna basýnýz.
- Menü ekranýna geri dönmek için kýsaca veya ayarlarý kay-
detmeden standart ekrana dönmek için uzunca MENU ESC
- Menü ekranýna geri dönmek için kýsaca veya ayarlarý kay-
OTOMOBİLİN
butonuna basýnýz.
detmeden standart ekrana dönmek için uzunca MENU ESC
KULLANILIŞI
butonuna basýnýz.
UYARI
LAMBALARI VE
MESAJLAR
ACİL
DURUMDA
YAPILACAKLAR
OTOMOBİLİN
BAKIMI
TEKNİK
ÖZELLİKLER
İNDEKS
31
001-032_LINEA_1ed_IT
22.09.2014
11:46
Sayfa 32
Not Periyodik Bakým Programý’na göre bakým yapýlmasý ge-
MENÜDEN ÇIKIŞ
OTOMOBİLİN
reken kilometreden (20,000 km) 2,000 km (veya 1,240 mil)
Bu fonksiyon, fonksiyonlarýn art arda sýralandýðý ilk menü
TANITIMI
önce kontak anahtarý MAR konumundayken, otomatik ola-
ekranýndaki çevrimi kapatan son fonksiyondur.
rak uyarý görüntüye gelir ve bu uyarý 200 km’de (veya 124
mil) bir tekrarlanýr.
Standart ekrana ayarlarý kaydetmeden geri dönmek için
200 km’nin altýnda servis bilgileri daha sýk görüntüye ge-
kýsaca MENU ESC butonuna basýnýz.
GÜVENLİK
lir. Servis bilgileri önceden belirlenmiþ birim ayarýna göre
SİSTEMLERİ
Ýlk menü opsiyonuna (Hýz Limiti Ayar ) geri dönmek için
km veya mil olarak belirtilir. Periyodik bir bakým aralýðý yak-
- butonuna basýnýz.
laþmaktayken kontak anahtarýný MAR konumuna çevirme-
nizle birlikte araç bakýmýna kadar gidilebilecek km/mil me-
OTOMOBİLİN
safesini belirten “Servis” mesajý ekrana gelecektir. “Peri-
KULLANILIŞI
yodik bakým” mesajý servis aralýðýna göre km/mil cinsin-
den ekranda görülür. Periyodik bakým programý ile belir-
lenmiþ her türlü bakým iþleminin gerçekleþtirilmesi ve gös-
UYARI
tergenin sýfýrlanmasý için yetkili bir Fiat servisine baþvuru-
LAMBALARI VE
nuz.
MESAJLAR
ACİL
DURUMDA
YAPILACAKLAR
OTOMOBİLİN
BAKIMI
TEKNİK
ÖZELLİKLER
İNDEKS
32
033-078_LINEA_1ed_IT
22.09.2014
12:34
Sayfa 33
Ekrana gelen deðerler
YOL BÝLGÝSAYARI
OTOMOBİLİN
D ş hava s cakl ğ
TANITIMI
Genel özellikler
Otomobilin d ş ndaki s cakl k gösterilir.
“Yol Bilgisayarý” otomobilin kullaným durumuna göre bilgi
verir (kontak anahtarý MAR konumundayken). Bu fonksi-
Menzil
GÜVENLİK
yon otomobilin iki ayrý ve baðýmsýz “Trip A” ve “Trip B”
SİSTEMLERİ
Bu deðer, otomobilin deposunda bulunan mevcut yak t
yolculuğundan oluþmaktadýr; Her iki fonksiyon da sýfýrla-
ile gidebileceði mesafeyi (km veya mil), sürüþ þartlarýnýn
nabilirdir (sýfýrlama - yeni yolculuk baþlangýcý).
deðiþmediði varsayýmý altýnda belirtir. Gösterge aþaðýdaki
“Trip A” fonksiyonu aþaðýdakileri gösterir:
durumlarda “----” gösterir:
OTOMOBİLİN
– D ş hava s cakl ğ
KULLANILIŞI
- 50 km’den (veya 30 mil) daha küçük deðerler.
– Menzil
- Otomobil uzun bir süre için motor çalýþýr halde park edil-
- A gidilen yol
miþse.
UYARI
- A ort. tüketim
LAMBALARI VE
- Anlýk tüketim
Gidilen yol
MESAJLAR
- A ortalama hýz
Bu deðer, yeni bir yolculuk baþlangýcýndan itibaren kate-
– A seyahat süresi
dilen mesafeyi gösterir.
ACİL
DURUMDA
Çok fonksiyonlu göstergede mevcut olan “Trip B” fonk-
Ortalama tüketim
YAPILACAKLAR
siyonu aþaðýdaki bilgileri gösterir:
- B gidilen yol
Bu deðer, yeni yolculuk baþlangýcýndan itibaren ortalama
yakýt tüketimini gösterir.
- B ort. tüketim
OTOMOBİLİN
- B ortalama hýz
BAKIMI
Anlýk tüketim
– B seyahat süresi
Bu deðer, anlýk yakýt tüketimini gösterir (her saniye güncel-
Nota “Trip B” fonksiyonu devre dýþý býrakýlabilir (bkz. bö-
lenir). Otomobil motor çalýþýyorken park edilmiþse, ekran-
TEKNİK
da “- - -” simgesi görünür.
lüm “Trip B On”). “Menzil” ile “Anl k tüketim” fonksiyo-
ÖZELLİKLER
nu sýfýrlanamaz.
Ortalama hýz
Bu deðer, yeni yolculuk baþlangýcýndan itibaren ortalama
hýzý toplam zamanýn bir fonksiyonu olarak gösterir.
İNDEKS
33
033-078_LINEA_1ed_IT
22.09.2014
12:34
Sayfa 34
Seyahat süresi
Yeni yolculuk
OTOMOBİLN
Bu deðer, yeni yolculuk baþlangýcýndan itibaren geçen za-
Sýfýrlama ve yeni yolculuk başlatma:
TANITIMI
maný gösterir.
- TRIP butonuna basýlarak sürücü tarafýndan “manuel” ola-
DÝKKAT Herhangi bir veri eksik olduðunda, Yol Bilgisa-
rak yapýlabilir.
yarý “----” simgesini gösterir. Normal çalýþma koþullarý
GÜVENLİK
- “Gidilen yol” deðeri 99999,9 km deðerine ulaþtýðýnda ve-
SİSTEMLERİ
sýfýrlandýðýnda, deðiþik birimlerin hesaplanmasýna düzenli
ya “Seyahat süresi” deðeri 999.59 (999 saat ve 59 daki-
olarak yeniden baþlanacaktýr. Arýzadan önce gösterilen
ka) deðerine ulaþtýðýnda otomatik olarak sýfýrlanabilir.
deðerler sýfýrlanmayacaktýr.
- Akü baðlantýsýný kestikten/yeniden baðladýktan sonra
OTOMOBİLİN
TRIP butonu (şekil 18)
sýfýrlanabilir.
KULLANILIŞI
Sað kumanda kolunda bulunan TRIP butonu, (kontak anah-
DÝKKAT “Trip A” fonksiyonuyla ilgili ekranlar görüntüle-
tarý MAR konumundayken) aþaðýdaki açýklanan fonksiyon-
nirken yapýlan sýfýrlama iþlemi, yalnýzca bu fonksiyonun bil-
UYARI
larý girmek için kullanýlýr.
gilerini sýfýrlar.
LAMBALARI VE
- Farklý deðerlerin görüntüye gelmesi için kýsaca basma.
DÝKKAT “Trip B” fonksiyonuyla ilgili ekranlar görüntüle-
MESAJLAR
nirken yapýlan sýfýrlama iþlemi ise, yalnýzca bu fonksiyonun
- S f rlamak ve yeni bir yolculuða baþlamak için uzun bas-
bilgilerini sýfýrlar.
ACİL
ma.
DURUMDA
YAPILACAKLAR
Trip prosedürü başlatma
Kontak anahtarý MAR konumundayken fonksiyonu sýfýrla-
mak için TRIP butonunu 2 saniyeden daha fazla basýlý tu-
OTOMOBİLİN
tunuz.
BAKIMI
Trip fonksiyonundan çýkýþ
Trip fonksiyonundan çýkmak için: MENU ESC butonunu
TEKNİK
2 saniyeden fazla basýlý tutunuz.
ÖZELLİKLER
İNDEKS
F0R0419m
şekil 18
34
033-078_LINEA_1ed_IT
22.09.2014
12:34
Sayfa 35
ÖN KOLTUKLAR
UYARI
OTOMOBİLİN
Ayar kolunu býraktýktan sonra koltuðu ile-
TANITIMI
ri ve geri hareket ettirerek kilitlerine otur-
UYARI
duðundan emin olunuz. Koltuðun kýzaklarýnýn
Koltuk ayarlarýný otomobil hareketsiz iken
üzerinde kilitlenmemesi hareket etmesine ve oto-
yapýnýz.
mobilin kontrolünü kaybetmenize sebep olabilir.
GÜVENLİK
SİSTEMLERİ
Yükseklik ayarý (şekil 19)
OTOMOBİLİN
Otomobilinizdeki koltuk kumaþ kaplama-
(öngörülen baz pazarlarda/versiyonlarda)
KULLANILIŞI
larý normal kullaným ile ilgili aþýnmalara
uzun süre dayanacak þekilde tasarlanmýþtýr.
Kolu (B) istediðiniz yüksekliði elde edene kadar aþaðýya ve-
Bununla birlikte metal kilitler, halkalar, yap şkan
ya yukarýya doðru hareket ettiriniz.
UYARI
keçeli (örn. amerikan fermuar) tipten bağlant lar
LAMBALARI VE
DİKKAT Ayar iþlemi yapýlýrken koltukta birinin oturuyor
ve benzerleri gibi giyim aksesuarlar n n koltuk kap-
MESAJLAR
olmasý gerekir.
lamalar na tak larak buralarda aş nma ve/veya
uzamaya sebep olmalar engellenmelidir. Aksi hal-
Koltuk sýrtlýðýnýn yatýrýlmasý (şekil 19)
ACİL
de koltuk kaplamas n n dokusu zarar görür.
DURUMDA
C ayar çark n çeviriniz.
YAPILACAKLAR
OTOMOBİLİN
Koltuðun ileri geri hareket ettirilmesi (şekil 19)
BAKIMI
Kolu (A) kaldýrýp koltuðu ileri veya geri itiniz: Sürüþ po-
zisyonunda iken kollarýnýz hafifçe bükülmüþ ve elleriniz di-
TEKNİK
reksiyon simidi üzerinde bulunmalýdýr.
ÖZELLİKLER
İNDEKS
F0R0420m
şekil 19
35
033-078_LINEA_1ed_IT
22.09.2014
12:34
Sayfa 36
UYARI
ARKA KOLTUKLAR
OTOMOBİLN
Maksimum güvenlik için koltuk s rtl ğ dik
TANITIMI
Arka koltuklar öne doğru yat rmak için, bu bölümdeki
pozisyonda ayarlanmýþ olarak arkanýza
yaslanýnýz; kemerin göðüs ve kalçalarýnýzýn üze-
"Bagaj n Genişletilmesi" paragraf na bak n z.
rinden geçerek baðlandýðýndan emin olunuz.
GÜVENLİK
SİSTEMLERİ
Otomobilinizdeki koltuk kumaþ kaplama-
larý normal kullaným ile ilgili aþýnmalara
Elektrikli bel desteğinin ayarlanmas
uzun süre dayanacak þekilde tasarlanmýþtýr.
OTOMOBİLİN
(sürücü koltuğu) (şekil 20)
Bununla birlikte koltuk kýlýf ve kaplamalarýnýn di-
KULLANILIŞI
(öngörülen baz pazarlarda/versiyonlarda)
kiþlerine ayný bölgede lokalize olarak aþýrý bir
Elektrikli bel desteðinin ayarlanmasý için E kumandalarýný
baskýda bulunan emniyet kemerlerinin metal kilit-
kullanýnýz.
leri, halkalar, kendinden yapýþmalý keçe tipten
UYARI
baðlantýlarý gibi aksesuarlarýn koltuk kýlýflarýnýn di-
LAMBALARI VE
kiþ iplerinin kopmalarýna ve buna baðlý olarak kol-
MESAJLAR
tuk kýlýfýna zarar verecek darbe ve/veya aþýrý
aþýnmalarýna karþý kesinlikle dikkat edilmesi gerek-
ACİL
mektedir.
DURUMDA
YAPILACAKLAR
OTOMOBİLİN
BAKIMI
TEKNİK
ÖZELLİKLER
İNDEKS
F0R0421m
şekil 20
36
033-078_LINEA_1ed_IT
22.09.2014
12:34
Sayfa 37
Baþlýðýn koruyucu fonksiyonunu optimize etmek için kol-
KOLTUK BAÞLIKLARI
tuk sýrtlýðýný ayarlayýnýz ve baþýnýzý baþlýða mümkün ol-
OTOMOBİLİN
duðunca yakýn tutunuz.
TANITIMI
ÖN KOLTUK BAŞLIKLARI (şekil 21)
Bazý tiplerde baþlýklar yükseklik olarak ayarlanabilir ve oto-
matik olarak istenilen konumda kilitlenebilmektedirler.
GÜVENLİK
UYARI
SİSTEMLERİ
Baþlýklarý ayarlamak için aþaðýdaki iþlemleri yapýnýz:
Koltuk baþlýklarý boynunuzun deðil
baþýnýzýn arka kýsmýný destekleyecek þekil-
❒ Kaldýrmak için: Kilitlenme sesini duyana kadar baþlýðý
de ayarlanmalýdýr. Sadece bu durumda koruma
kaldýrýnýz.
OTOMOBİLİN
fonksiyonunu yerine getirirler.
KULLANILIŞI
❒ İndirmek için: A butonuna basýn ve baþlýðý indiriniz.
Ön baþlýklarý kaldýrýp çýkarmak için: iki yanda bulunan A
“Boyun Koruma” fonksiyonu
ve B butonlarýna ayný anda basýnýz ve baþlýklarý çýkarýnýz.
UYARI
Koltuk başl ğ nda “Boyun Koruma” sistemi bulunuyorsa,
LAMBALARI VE
bir arkadan çarpma olay nda baş ile koltuk başl ğ aras n-
MESAJLAR
daki mesafe azalacakt r. Böylece travma etkisi de azala-
cakt r.
ACİL
DURUMDA
Yolcu s rtl ğa gövdesi veya eli ile bast rd ğ zaman başl k
YAPILACAKLAR
hareket edebilir: Bu sistemin etkisidir, bir ar za değildir.
OTOMOBİLİN
BAKIMI
TEKNİK
ÖZELLİKLER
İNDEKS
F0R0422m
şekil 21
37

 

 

 

 

 

 

 

Content      ..      1      2      3      ..