Fiat Linea (2015 year). Instruction turkish - part 6

 

  Index      Fiat     Fiat Linea (2015 year) - instruction in turkish

 

Search            copyright infringement  

 

 

 

 

 

 

 

 

Content      ..     4      5      6      7     ..

 

 

Fiat Linea (2015 year). Instruction turkish - part 6

 

 

079-114_LINEA_1ed_IT
22.09.2014
14:55
Sayfa 89
Tam geniþletme (şekil 88)
❒ Minderleri öne katlay n z.
❒ Koltuk sýrtlýklarýný açmak için kilitleme tertibatlarýný OTOMOBİLİN
Azami þekilde bagaj geniþletmeyi saðlamak için arka kol-
(A-şekil 86) yukarýya doðru çekip sýrtlýklarý minderin üze- TANITIMI
tuðu tümüyle öne yatýrýnz.
rine yatýrýnýz.
Aþaðýdaki iþlemleri yapýnýz:
❒ Arka koltuk baþlýklarýný tamamen indiriniz.
GÜVENLİK
SİSTEMLERİ
❒ Emniyet kemerinin dönmediðinden emin olunuz.
OTOMOBİLİN
KULLANILIŞI
UYARI
LAMBALARI VE
MESAJLAR
ACİL
DURUMDA
YAPILACAKLAR
OTOMOBİLİN
BAKIMI
TEKNİK
ÖZELLİKLER
İNDEKS
F0R0485m
F0R0486m
şekil 87
şekil 88
89
079-114_LINEA_1ed_IT
22.09.2014
14:55
Sayfa 90
Arka koltuðun orijinal konumuna geri getirilmesi
MOTOR KAPUTU
OTOMOBİLİN
(şekil 89)
TANITIMI
Koltuðun sýrtlýðýný kaldýrýnýz ve her iki tutucunun kilitlenme
MOTOR KAPUTUNUN AÇILMASI
sesini duyuncaya kadar bastýrýnýz.
Emniyet kemerinin kopçalarýný yukarý doðru yerleþtirin ve
Aþaðýda gösterilen þekilde hareket ediniz:
GÜVENLİK
minderi normal kullaným konumuna ayarlayýnýz.
❒ Kolu (şekil 90) ok iþaretine doðru çekiniz.
SİSTEMLERİ
DİKKAT Koltuk sýrtlýðýný normal kullaným pozisyonuna ge-
❒ Kola (A-şekil 91) þekilde gösterildiði gibi basýnýz.
tirirken mekanizmanýn kilitlendiðinden emin olunuz.
❒ Motor kaputunu kaldýrýnýz ve ayný zamanda B çubuðunu
(şekil 92) tutacaðýndan çýkartýnýz, ardýndan çubuðun ucu-
OTOMOBİLİN
nu (C-şekil 93) motor kaputundaki yuvasýna (D) takýnýz.
KULLANILIŞI
DÝKKAT Motor kaputunu açmadan önce, ön cam sile-
ceklerinin kaldýrýlmamýþ olduðunu kontrol ediniz.
UYARI
UYARI
LAMBALARI VE
Koltuk sýrtlýðýnýn ani frenlemelerde ileri-
MESAJLAR
ye doðru hareket ederek yolcularýn yara-
lanmasýna neden olmasýný önlemek için her iki ta-
raftanda uygun þekilde kilitlenmiþ olduðunu kont-
ACİL
rol ediniz.
DURUMDA
YAPILACAKLAR
OTOMOBİLİN
BAKIMI
TEKNİK
ÖZELLİKLER
İNDEKS
F0R0487m
F0R0488m
şekil 89
şekil 90
90
079-114_LINEA_1ed_IT
22.09.2014
14:55
Sayfa 91
MOTOR KAPUTUNUN KAPATILMASI
Motor bölümünde şu plaka vard r:
OTOMOBİLİN
Aþaðýdaki iþlemleri yapýnýz:
TANITIMI
❒ Tek elinizle motor kaputunu yukarda tutunuz ve diðer
elinizle de C (şekil 93) çubuðunu yuvadan (D) çýkartýp
yeniden tutucusuna (B-şekil 92) geri yerleþtiriniz.
GÜVENLİK
❒ Motor kaputunu motor bölmesinden yaklaþýk 20 cm ka-
SİSTEMLERİ
dar alçaltýnýz ve ardýndan býrakýnýz, tamamen ka-
pandýðýndan ve yalnýzca emniyet tutacaklarýndan tutul-
madýðýndan emin olunuz. Eðer motor kaputu düzgün ka-
OTOMOBİLİN
panmýyorsa aþaðýya doðru bastýrmayýp yeniden yukarý
KULLANILIŞI
kaldýrýnýz ve prosedürü tekrarlayýnýz.
DÝKKAT Seyahat esnasýnda yeniden açýlmamasý için uy-
gun þekilde kapatýlmalýdýr.
UYARI
LAMBALARI VE
MESAJLAR
ACİL
DURUMDA
YAPILACAKLAR
OTOMOBİLİN
BAKIMI
TEKNİK
ÖZELLİKLER
İNDEKS
F0R0489m
F0R0490m
şekil 91
şekil 92
91
079-114_LINEA_1ed_IT
22.09.2014
14:55
Sayfa 92
UYARI
TAVAN YÜK TAŞIMA ÇITASI
OTOMOBİLİN
Güvenlik nedenlerinden dolayý, seyahat
TANITIMI
Ön baðlantýlar (A-şekil 94) noktalarýnda bulunmaktadýr.
esnasýnda yeniden açýlmamasý için motor
kaputu uygun þekilde kapatýlmalýdýr. Bu yüzden,
Arka baðlantýlar (B) noktalarýnda bulunmaktadýr.
her zaman düzgün þekilde kapatýlýp ka-
GÜVENLİK
patýlmadýðýný ve tutucunun devrede olup ol-
SİSTEMLERİ
madýðýný kontrol ediniz. Seyahat esnasýnda tutu-
cunun düzgün þekilde devreye alýnmadýðýný tespit
ederseniz, otomobili hemen durdurunuz ve motor
OTOMOBİLİN
kaputunu kapatýnýz.
KULLANILIŞI
UYARI
UYARI
LAMBALARI VE
Destek çubuðu doðru þekilde konum-
MESAJLAR
landýrýlmamýþsa kaput þiddetli bir þekilde
kapanabilir. Bakým iþlemleri araç hareketsiz ko-
numdayken yapýlmalýdýr.
ACİL
DURUMDA
YAPILACAKLAR
OTOMOBİLİN
BAKIMI
TEKNİK
ÖZELLİKLER
İNDEKS
F0R0491m
F0R0492m
şekil 93
şekil 94
92
079-114_LINEA_1ed_IT
22.09.2014
14:55
Sayfa 93
UYARI
UYARI
OTOMOBİLİN
Birkaç kilometre sonra, tutma vidalarýnýn
Otomobili sürerken yükü eþit daðýtýnýz,
TANITIMI
sýký olup olmadýðýný kontrol ediniz.
yan rüzgarlardan dolayý hassasiyetin faz-
lalaþacaðýný unutmayýnýz.
GÜVENLİK
SİSTEMLERİ
Azami toplam boyutla ilgili mevcut yasal
İzin verilen azami yük sýnýrýný hiçbir şekil-
düzenlemeleri gözetiniz.
de aþmayýnýz (”Teknik bilgiler” bölümüne
OTOMOBİLİN
bak n z).
KULLANILIŞI
UYARI
DÝKKAT Kitte bulunan montaj talimatlarýný mutlaka takip
LAMBALARI VE
ediniz. Montaj kalifiye personel tarafýndan yapýlmalýdýr.
MESAJLAR
ACİL
DURUMDA
YAPILACAKLAR
OTOMOBİLİN
BAKIMI
TEKNİK
ÖZELLİKLER
İNDEKS
93
079-114_LINEA_1ed_IT
22.09.2014
14:55
Sayfa 94
Far eðiminin ayarlanmasý (şekil 95)
FARLAR
OTOMOBİLİN
Kumanda panelindeki ve butonlarýna basýnýz.
TANITIMI
FARLARIN AYARLANMASI
Ayarlama iþlemi sýrasýnda ekranda konumlarýn görsel gös-
tergesi görüntülenir.
Far huzmesinin düzgün ayarý sizin ve ayný zamanda diðer
GÜVENLİK
sürücülerin güvenlik ve konforu için hayati öneme sahip-
Konum 0 - Ön koltuklarda bir veya iki kiþi.
SİSTEMLERİ
tir. Farlar açýk durumda seyir halindeyken sizin ve diðer
Konum 1 - Beþ yolcu.
sürücülerin en iyi görüþ þartlarýna sahip olmasýný saðlamak
için farlarýn doðru ayarlanmasý gerekir. Farlarý düzgün bir
Konum 2 - Beþ yolcu + bagajda yük var.
þekilde ayarlatmak için yetkili bir Fiat servisi ile temasa ge-
OTOMOBİLİN
Konum 3 - Sürücü + bagaj izin verilen maksimum yük ile
çiniz.
KULLANILIŞI
yüklenmiş.
FAR YÜKSEKLÝK AYARI
DÝKKAT Taþýnan yükün her deðiþikliðinde far yüksekliðini
UYARI
kontrol ediniz.
Anahtar MAR konumunda ve kýsa farlar yanýkken devre-
LAMBALARI VE
dedir. Araç yüklü iken geriye doðru yatar. Bu, far huzme-
MESAJLAR
ÖN SÝS FARI AYARI
sinin yükselmesi demektir. Bu durumda, doðru konuma
(öngörülen baz pazarlarda/versiyonlarda)
geçilmesi önemlidir.
ACİL
Farlarý düzgün bir þekilde ayarlatmak için yetkili bir Fiat
DURUMDA
YAPILACAKLAR
servisi ile temasa geçiniz.
OTOMOBİLİN
BAKIMI
TEKNİK
ÖZELLİKLER
İNDEKS
F0R0493m
şekil 95
94
079-114_LINEA_1ed_IT
22.09.2014
14:55
Sayfa 95
YURT DIŞINDA FAR YÜKSEKLÝK AYARI
Uygun yap şkan bant Fiat servislerinden temin edilebilir.
(şekil 96-97)
OTOMOBİLİN
Şekiller soldan sürüşten, sağdan sürüşe geçmek için refe-
TANITIMI
Kýsa farlar otomobilin satýþa sunulduðu ülkenin kanunlarýna
rans olmas için verilmiştir.
göre ayarlanmaktadýr. Trafiðin ters þeritten aktýðý ülkeler-
de, karþýdan gelen aracýn gözleri kamaþtýrmasýný engellemek
için, farlarýn kapsama alanýnýn aþaðýda gösterildiði þekilde
GÜVENLİK
SİSTEMLERİ
ayarlanmasý gerekir:
OTOMOBİLİN
KULLANILIŞI
UYARI
LAMBALARI VE
MESAJLAR
ACİL
DURUMDA
YAPILACAKLAR
OTOMOBİLİN
BAKIMI
TEKNİK
ÖZELLİKLER
İNDEKS
F0R0494m
F0R0495m
şekil 96
şekil 97
95
079-114_LINEA_1ed_IT
22.09.2014
14:55
Sayfa 96
ABS SÝSTEMÝNÝN DEVREYE GÝRMESÝ
ABS SÝSTEMÝ
OTOMOBİLİN
Sürücü ABS sisteminin devreye girdiðini fren pedal ndaki
TANITIMI
Daha önce ABS sistemine sahip bir otomobil kullanma-
titremeden ve sistemin gürültülü çal şmas ndan anlayabilir:
d ysan z güvenlik koşullar nda ve bulunduğunuz ülkenin tra-
bu durum, yol yüzey tipine uymak için otomobilin hýzýnýn
fik kurallar n gözeterek kaygan zeminlerde test amaçl sü-
deðiþtirilmesi gerektiði anlamýna gelir.
GÜVENLİK
rüşler yapman z tavsiye edilir. Aşağ daki aç klamalar dik-
SİSTEMLERİ
katle okuyunuz.
MEKANİK FREN DESTEK SİSTEMİ
(acil durum frenleme yardýmcýsý)
Araçta fren yapýldýðý zaman tekerleklerin kilitlenmesini ön-
(öngörülen baz pazarlarda/versiyonlarda)
leyen ve yolu daha iyi kavrayarak acil durumlarda ve zor-
OTOMOBİLİN
lu koþullar altýnda fren yapýldýðý zaman daha iyi direksiyon
Devre dýþý býrakýlamayan bu sistem acil durum frenini algýla-
KULLANILIŞI
hakimiyeti saðlayan ABS fren sistemi vardýr.
yarak (fren pedalý iþletim hýzýndan) fren devresine gelen
basýncý belirgin þekilde arttýrýr. Bu fren sisteminin daha h z-
ABS fren sistemine, fren iþlemini ön ve arka tekerlere
l ve daha güçlü çalşmasn sağlar.
UYARI
daðýtan elektronik frenleme sistemi (EBD) entegre edil-
LAMBALARI VE
miþtir.
DİKKAT Mekanik fren destek sistemi devreye al nd ğ n-
MESAJLAR
da sistemde sesler duyulabilir. Bu normaldir. Her durum-
DÝKKAT Fren sisteminden en yüksek verimi almak için,
da fren pedal n bas l tutunuz.
yaklaşýk 500 km’lik ayar periyodu gereklidir (araç yeniyken
ACİL
veya balatalar/diskler değiştirildikten sonra): Bu süre bo-
DURUMDA
yunca, sert, üst üste ve uzun süreli fren yapmaktan
YAPILACAKLAR
kaçýnýlmalýdýr.
OTOMOBİLİN
BAKIMI
UYARI
UYARI
ABS fonksiyonu lastik-yol arasýndaki tu-
ABS sisteminin devreye girmesi, yol yüze-
tuþtan en iyi þekilde yararlanýlmasýný
yi ile lastik arasýndaki tutuþun sýnýra
TEKNİK
saðlar, fakat bunu iyileþtiremez; bu yüzden kay-
ulaþtýðýnýn iþaretidir: Yol tutuþunu iyileþtirmek için
ÖZELLİKLER
gan yol yüzeylerinde seyahat ederken gereksiz
yavaþlamalýsýnýz.
tehlikelerden kaçýnýp her türlü dikkati gösterme-
lisiniz.
İNDEKS
96
079-114_LINEA_1ed_IT
22.09.2014
14:55
Sayfa 97
ARIZA UYARILARI
UYARI
OTOMOBİLİN
Eðer x uyarý lambasý yanarsa (çok fonk-
ABS arýzasý
TANITIMI
siyonlu göstergede mesajla birlikte) (ön-
Çok fonksiyonlu göstergedeki mesaj ile birlikte > uyarý
görülen baz pazarlarda/versiyonlarda), otomo-
lambasýnýn yanmasý, ABS fren sisteminde bir arýza olduðunu
bili durdurunuz ve en yakýn yetkili bir Fiat servisi
belirtir
(öngörülen baz pazarlarda/versiyonlarda),
ile temasa geçiniz. Hidrolik sistemindeki yað ka-
GÜVENLİK
SİSTEMLERİ
(“Uyarýlar ve mesajlar” bölümüne bakýnýz).
çaklarý hem klasik fren sistemlerinde hem de ABS’li
sistemlerde fren verimini düþürür.
Bu durumda frenleme sistemi ABS sisteminin yardýmý ol-
maksýzýn hala etkindir. Sistemi kontrol ettirmek için, oto-
OTOMOBİLİN
mobilinizi en yakýn yetkili bir Fiat servisine varana kadar
KULLANILIŞI
çok dikkatli bir þekilde kullanýnýz.
EBD arýzasý
UYARI
LAMBALARI VE
Çok fonksiyonlu göstergedeki mesaj ile birlikte > ve x
UYARI
MESAJLAR
uyarý lambalarý ayný anda yanarsa, EBD sisteminde bir arýza
ABS devreye girdiði ve fren pedalýnda tit-
var demektir (öngörülen baz pazarlarda/versiyonlarda),
reþim hissettiðiniz zaman ayaðýnýzý pedal-
(“Uyarýlar ve mesajlar” bölümüne bakýnýz).
ACİL
dan çekmeyiniz ve basmaya devam ediniz, böy-
DURUMDA
lece mevcut yol þartlarýna göre mümkün olan en
Bu durumda sert fren yapmak arka tekerleklerin çok er-
YAPILACAKLAR
kýsa mesafede durursunuz.
ken kilitlenmesine ve aracýn savrulmasýna sebep olabilir.
Sistemi kontrol ettirmek için, otomobilinizi en yakýn bir
Fiat servisine varana kadar çok dikkatli bir þekilde kullanýnýz.
OTOMOBİLİN
BAKIMI
TEKNİK
ÖZELLİKLER
İNDEKS
97
079-114_LINEA_1ed_IT
22.09.2014
14:55
Sayfa 98
ESC SÝSTEMÝ
SİSTEMİN DEVREYE GİRMESİ
OTOMOBİLİN
(Elektronik Denge Programý)
Sürücüye aracýn kritik denge ve yol tutuþ þartlarýnda bu-
TANITIMI
lunduðu bildirilir ve gösterge panelindeki á uyarý lambasý
(öngörülen baz pazarlarda/versiyonlarda)
yanar.
ESC sistemi lastiðin yol tutuşunda azalma olmas halinde
GÜVENLİK
SİSTEMİN DEVREYE ALINMASI
araç dengesini kontrol eden elektronik bir sistemdir.
SİSTEMLERİ
Bundan dolayý ESP sistemi deðiþen yol yüzeylerinin tutuþ
ESC sistemi motor çalýştýrýldýğýnda otomatik olarak dev-
þartlarýnda özellikle faydal d r.
reye girer ve devreden ç kar lamaz.
Sistem, otomobilin stabilitesi aç s ndan potansiyel tehlike
OTOMOBİLİN
arz eden durumlar belirler ve arac n dengeleme momen-
YOKUÞTA KAYMAYI ÖNLEYÝCÝ SÝSTEM
KULLANILIŞI
tini sağlamak üzere frenlere otomatik olarak dört teker-
(HILL HOLDER)
lek üzerinde ayr şekilde müdahale eder.
Kayma önleyici sistem ESP sisteminin bir parçasý olup yo-
ESC şu alt sistemlere sahiptir:
UYARI
kuþ baþlangýcýnda devreye girer.
❒ Yokuşta kaymay önleyici sistem (Hill Holder)
LAMBALARI VE
❒ ASR
MESAJLAR
Aþaðýdaki durumlarda otomatik olarak devreye girer:
❒ HBA
❒ Yokuþ yukarý: Eðimi %5'den daha fazla olan bir yolda ha-
reketsiz halde bulunan otomobilde motor çalýþýyor, deb-
ACİL
DURUMDA
riyaj ve fren pedallarý basýlý, vites boþta veya geri vites
YAPILACAKLAR
hariç herhangi bir vitesteyken.
❒ Yokuþ aþaðý: Eðimi %5'den daha fazla olan bir yolda ha-
reketsiz halde bulunan otomobilde motor çalýþýyor, deb-
OTOMOBİLİN
riyaj ve fren pedallarý basýlý, vites boþta veya geri vites
BAKIMI
takýlýyken.
ESP sistemi arac n çekişi için gerekli olan tork motor sis-
teminde oluşuncaya kadar veya fren pedal ndan gaz peda-
TEKNİK
l na geçişe kadarki 2 saniyelik sürede yeterli fren kuvveti-
ÖZELLİKLER
ni uygulayacakt r.
İNDEKS
98
079-114_LINEA_1ed_IT
22.09.2014
14:55
Sayfa 99
Eğer araç bu zaman içinde kalk ş yapmazsa, sistem fren
ASR SÝSTEMÝ (Anti Patinaj Sistemi)
kuvvetini yavaşca boşaltacakt r.
OTOMOBİLİN
ASR fonksiyonu aracýn çekiþini kontrol altýnda tutar ve di-
TANITIMI
Serbest býrakýldýðýnda, frenin devreden çýkarýldýðýna ve oto-
namik tekerleklerden biri veya ikisi kaydýðýnda otomatik
mobilin hareket edeceðine dair bir ses iþitilecektir.
olarak müdahalede bulunur.
DİKKAT Yokuşta kaymay önleyici (Hill Holder) sistem bir
Kayma koþullarý altýnda, iki farklý kumanda sistemi devre-
GÜVENLİK
park freni değildir, bu yüzden otomobilden ayr lmadan ön-
ye girer:
SİSTEMLERİ
ce el frenini çekmeyi, motoru kapat p 1. vitese almay , oto-
❒ Eðer fazla güç aktarýmý sebebi ile her iki dinamik teker-
mobili güvenlik koşullar na getirmeyi unutmay n z (daha
lekte de kayma söz konusu ise, ASR sistemi müdahale-
fazla bilgi için “Otomobilin kullan l ş ” bölümündeki “Park
de bulunur ve motor tarafýndan aktarýlan gücü azaltýr.
OTOMOBİLİN
etme” paragraf na bak n z).
❒ Eðer kayma sadece bir çekiþ tekerleðini içeriyorsa, ASR
KULLANILIŞI
sistemi kayan tekerleði frenleyerek otomatik olarak dev-
reye girer.
UYARI
LAMBALARI VE
MESAJLAR
ACİL
DURUMDA
YAPILACAKLAR
OTOMOBİLİN
BAKIMI
TEKNİK
ÖZELLİKLER
İNDEKS
99
079-114_LINEA_1ed_IT
22.09.2014
14:55
Sayfa 100
ASR sisteminin devreye alýnmasý /devreden
UYARI
OTOMOBİLİN
çýkarýlmasý
ESC ve ASR sistemlerinin düzgün çalýþmasý
TANITIMI
ASR fonksiyonu, motor her çalýþtýrýldýðýnda otomatik ola-
için lastikler tüm tekerleklerde kesinlikle
rak devreye girer. ASR fonksiyonu, sürüþ esnasýnda dev-
ayný marka ve tipte, mükemmel durumda ve en
re dýþý býrakýlýr ve orta konsoldaki A butonuna basýlarak
önemlisi belirtilen tipte, markada ve boyutta ol-
GÜVENLİK
tekrar devreye alýnabilir (þekil 98).
malýdýr.
SİSTEMLERİ
Sistemin devrede olduğu baz versiyonlarda göstergede gö-
rüntülenen bir mesajla bildirilir.
OTOMOBİLİN
Sistemin devreden ç kar ld ğ ASR OFF butonu üzerinde-
KULLANILIŞI
ki LED'in yanmas yla ve baz versiyonlarda göstergede gö-
rüntülenen bir mesajla vurgulan r.
UYARI
Yedek tekerleğin kullan m durumunda
Sürüş esnas nda devreden ç kar lmas sonras nda ASR, ara-
UYARI
ESC çal şmaya devam eder. Bununla bir-
c n bir sonraki çal şt r lmas nda otomatik olarak yeniden
LAMBALARI VE
likte, normal lastiğe k yasla daha ufak boyutlara
devreye al n r.
MESAJLAR
sahip olduğundan, stepnenin diğer lastiklere gö-
Karlý yollarda kar zincirleri ile seyahat ederken ASR sis-
re daha az bir kavrama sağlayacağ unutulma-
ACİL
teminin devre dýþý býrakýlmasý uygun olur. Bu koþullarda,
mal d r.
DURUMDA
otomobilin kalkýþý esnasýnda dinamik tekerleklerin kaymasý,
YAPILACAKLAR
çekiþin daha iyi olmasýný saðlar.
OTOMOBİLİN
UYARI
BAKIMI
ESC ve ASR sisteminin güvenlik perfor-
mansý, sürücünün anlamsýz ve gereksiz
riskler almasýna sebep olmamalýdýr. Sürüþ tarzý
TEKNİK
daima yol yüzeyine, görüþ mesafesine ve trafik
ÖZELLİKLER
koþullarýna uygun olmalýdýr. Yol güvenliði her za-
man sürücünün sorumluluðundadýr.
İNDEKS
F0R0496m
şekil 98
100
079-114_LINEA_1ed_IT
22.09.2014
14:55
Sayfa 101
HBA SİSTEMİ (Hidrolik Fren Desteği)
UYARI
OTOMOBİLİN
HBA sistemi bir acil frenleme esnas nda frenleme kapasi-
HBA sistemi lastiklerin yol tutuşunu fizik
TANITIMI
tesini optimize etmek üzere tasarlanm şt r. Sistem, acil fren-
kanunlar n n koyduğu s n rlar n ötesinde
lemeyi fren pedal na basma h z ve kuvvetini izleyerek ta-
art ramaz: Daima dikkatli bir şekilde, yol yüzey
n r ve neticesinde frenlere optimal bir bask uygular.
koşullar na göre hareket ederek sürünüz.
GÜVENLİK
Bu, frenleme mesafelerinin azalt lmas na yard mc olur:
SİSTEMLERİ
❒ HBA sistemi ABS sistemini tamamlar.
HBA'dan maksimum destek, fren pedal na oldukça h zl ba-
OTOMOBİLİN
s ld ğ nda sağlan r.
KULLANILIŞI
Ayr ca, sistemin sunduğu avantajlardan faydalanmak için,
UYARI
frenleme esnas nda fren pedal na sürekli olarak bas lmal ,
HBA sistemi virajlarda aş r h za, düşük tu-
UYARI
aral kl basmaktan kaç n lmal d r.
tuşlu yüzeyde sürüşe veya slak zeminde
LAMBALARI VE
kaymaya bağl olanlar da dahil olmak üzere ka-
Frenlemeye ihtiyaç kalmay ncaya kadar fren pedal n n üze-
MESAJLAR
zalar önleyemez.
rindeki bask y azaltmay n z.
Fren pedal serbest b rak ld ğ nda HBA devreden ç kar.
ACİL
DURUMDA
YAPILACAKLAR
OTOMOBİLİN
UYARI
BAKIMI
HBA sistemi sürücü desteği niteliğindedir:
Sürücü, sürüş esnas nda asla dikkatini kay-
betmemelidir. Sürüş ile ilgili sorumluluk daima sü-
TEKNİK
rücüye aittir. HBA sisteminin kabiliyetleri asla sü-
ÖZELLİKLER
rücünün, otomobilde bulunan diğer yolcular n ve
trafikteki diğer kullan c lar n güvenliğini riske ata-
cak derecede sorumsuz ve tehlikeli bir şekilde test
edilmemelidir.
İNDEKS
101
079-114_LINEA_1ed_IT
22.09.2014
14:55
Sayfa 102
EOBD SÝSTEMÝ
Eðer kontak anahtarý MAR konumuna çev-
OTOMOBİLİN
(öngörülen baz pazarlarda/versiyonlarda)
rildiðinde U uyarý lambasý yanmaz veya sü-
TANITIMI
rüþ esnasýnda sabit olarak yanar veya yanýp
EOBD sistemi, emisyon sistemi ile ilgili elemanlarýn sürekli
söner ise (bazý tiplerde çok fonksiyonlu gösterge-
test edilmesini saðlar.
deki mesajla birlikte), derhal bir Fiat servisi ile te-
GÜVENLİK
masa geçiniz. U uyarý lambasýnýn çalýþmasý özel
SİSTEMLERİ
Bu koþullar gösterge panelindeki U uyarý lambasýný yaka-
ekipmanlar ile kontrol edilebilir. Her zaman seya-
rak çok fonksiyonlu göstergedeki mesajla birlikte sürücü-
hat ediyor olduðunuz ülkedeki trafik kurallarýný dik-
yü uyarýr (“Uyarý lambalarý ve mesajlar” bölümüne bakýnýz).
kate al n z.
OTOMOBİLİN
Burada amaç þudur:
KULLANILIŞI
❒ Sistemin verimini kontrol altýnda tutmak.
❒ Emisyonlarýn verilen limitlerin dýþýna çýkmasýna sebep
UYARI
olan arýzalarý bildirmek.
LAMBALARI VE
❒ Aþýnmýþ parçalarýn deðiþtirilmesini önermek.
MESAJLAR
Sistemin ayrýca, elektronik kontrol ünitesinin hafýzasýnda
bulunan arýza kodlarýnýn diyagnostik bir konnektör ile
ACİL
baðlantýsý olan uygun bir gösterge üzerinde motorun
DURUMDA
çalýþmasý ile ilgili spesifik parametreler doðrultusunda okun-
YAPILACAKLAR
masýný saðlamaktýr. Bu kontrol trafik polisi tarafýndan da
yapýlabilir.
OTOMOBİLİN
DÝKKAT Arýza giderildikten sonra sistemin komple kont-
BAKIMI
rol edilmesi için yetkili Fiat servisleri test cihazlarý ile ge-
rekli kontrolleri yapar. Gerekli ise yolda sürüş deneme-
leri yap l r ve bu denemeler uzun mesafeli sürüşler olabi-
TEKNİK
lir.
ÖZELLİKLER
İNDEKS
102
079-114_LINEA_1ed_IT
22.09.2014
14:55
Sayfa 103
LASTİK BASINCI İZLEME SİSTEMİ
UYARI
OTOMOBİLİN
(TPMS)
Lastik bas nc lastikler dinlenmiş ve soğuk
TANITIMI
halde kontrol edilmelidir; herhangi bir se-
(öngörülen baz pazarlarda/versiyonlarda)
beple lastikleri s cak iken kontrol etmeniz halinde,
öngörülen değerden yüksek olsa dahi bas nc dü-
Otomobilin lastik bas nç izleme sistemi (T.P.M.S) ile do-
şürmeyin, lastikler soğuduğunda yeniden kontrol
GÜVENLİK
nat lmas mümkündür. Bu sistem, tekerleklerin her birin-
SİSTEMLERİ
edin.
de lastiğin iç k sm ndaki janta monte edilmiş, lastiğin ba-
s nç bilgilerini kontrol ünitesine gönderebilen bir radyo fre-
kansl al c sensörden oluşmaktad r.
OTOMOBİLİN
KULLANILIŞI
UYARI
UYARI
LAMBALARI VE
Lastik bas nc izleme sisteminin (T.P.M.S.)
MESAJLAR
mevcut olmas sürücünün lastik ve stepne
bas nc n düzenli olarak kontrol etme zorunlulu-
ğunu ortadan kald rmaz (“Otomobilin bak m ” bö-
ACİL
lümündeki “Tekerlekler” paragraf na bak n z).
DURUMDA
YAPILACAKLAR
UYARI
Lastik bas nc n kontrol ederken veya dü-
zeltirken azami dikkat gösteriniz. Aş r bir
OTOMOBİLİN
bas nç yol kavrama kabiliyetini azalt r, süspansi-
BAKIMI
yonlar ve tekerlekler üzerindeki bask y art r r ve
lastiklerin anormal biçimde eskimesine yol açar.
TEKNİK
ÖZELLİKLER
İNDEKS
103
079-114_LINEA_1ed_IT
22.09.2014
14:55
Sayfa 104
LASTİK BASINCI İZLEME SİSTEMİNİN
UYARI
OTOMOBİLİN
(T.P.M.S.) KULLANIMI İLE İLGİLİ UYARILAR
Normal lastikleri k şl k lastiklerle veya k ş
TANITIMI
Ar za bildirimleri kaydedilmemektedir; dolay s yla moto-
last klerini normal lastiklerle değiştirme iş-
run kapat l p yeniden çal şt r lmas durumunda görüntü-
lemi, lastik bas nc izleme sisteminin (TPMS) ayar-
lenmezler.
lanmas n da gerektirir ve bu ayarlama işlemi sa-
GÜVENLİK
dece yetkili bir Fiat servisi taraf ndan yap lmal d r.
SİSTEMLERİ
Ar za koşullar n n değişmemesi halinde, kontrol ünitesi il-
gili sinyalleri otomobil hareket ettikten k sa bir süre son-
ra gösterge paneline gönderir.
OTOMOBİLİN
DİKKAT Şiddetli radyo frekans parazitleri T.P.M.S. siste-
KULLANILIŞI
minin düzgün çal şmamas na neden olabilir. Bu durum gös-
tergede görüntülenen bir mesajla sürücüye bildirilir. Bu bil-
dirim, radyo frekans parazitinin sistem üzerindeki etkisi
UYARI
geçtiğinde otomatik olarak gözden kaybolur.
UYARI
LAMBALARI VE
Lastik bas nc izleme sistemi (TPMS) özel
MESAJLAR
ekipmanlar kullanmay gerektirir. Sistem-
le uyumlu aksesuarlar (tekerlekler, jant kapakla-
ACİL
r vs.) için yetkili bir Fiat servisine dan ş n z. Baş-
DURUMDA
ka tür aksesuarlar n kullan m sistemin düzgün ça-
YAPILACAKLAR
l şmamas na sebep olabilir.
UYARI
Lastik bas nc izleme sistemi (TPMS) las-
OTOMOBİLİN
tiklerdeki ani bas nç kay plar n
(örneğin
BAKIMI
bir lastiğin patlamas gibi) bildirebilir özellikte de-
ğildir. Böyle bir durumda otomobili dikkatlice fren-
leyerek ve ani manevralardan kaç narak durdu-
TEKNİK
runuz.
ÖZELLİKLER
İNDEKS
104
079-114_LINEA_1ed_IT
22.09.2014
14:55
Sayfa 105
UYARI
UYARI
OTOMOBİLİN
Lastiklerin bas nc d ş s cakl ğa bağl ola-
Otomobil lastik bas nc izleme sistemi
TANITIMI
rak değişebilir. Lastik bas nc izleme siste-
(TPMS) ile donat lm ş ise lastik ve /veya
mi (TPMS), geçici olarak yetersiz bir bas nç bildi-
jantlar n montaj ve sökme işlemleri özel dikkat ge-
rebilir. Böyle bir durumda lastikler soğuk halde ba-
rektirir; sensörlerin zarar görmemesi veya yanl ş
s nc kontrol ediniz ve gerekirse şişirilme değerle-
tak lmamas için lastik ve /veya jantlar n montaj
GÜVENLİK
SİSTEMLERİ
rini düzeltiniz.
ve sökme işlemleri sadece uzman personel tara-
f ndan yap lmal d r. Yetkili bir Fiat servisine baş-
vurunuz.
OTOMOBİLİN
KULLANILIŞI
UYARI
UYARI
LAMBALARI VE
Otomobil lastik bas nc izleme sisteminin
MESAJLAR
(TPMS) ile donat lm ş ise bir lastik sökme
işlemi yürütüldüğünde valfin kauçuk contas n n da
değiştirilmesi önerilir. Yetkili bir Fiat servisine baş-
ACİL
DURUMDA
vurunuz.
YAPILACAKLAR
OTOMOBİLİN
BAKIMI
TEKNİK
ÖZELLİKLER
İNDEKS
105

 

 

 

 

 

 

 

Content      ..     4      5      6      7     ..