Fiat Linea (2015 year). Instruction turkish - part 11

 

  Index      Fiat     Fiat Linea (2015 year) - instruction in turkish

 

Search            copyright infringement  

 

 

 

 

 

 

 

 

Content      ..     9      10      11      12     ..

 

 

Fiat Linea (2015 year). Instruction turkish - part 11

 

 

165-200_LINEA_1ed_IT
22.09.2014
16:47
Sayfa 174
Bu iþlemin 5 dakika sonrasýnda yine de 1.8 bar deðeri-
10 dakika kadar otomobili sürdükten sonra durup las-
OTOMOBİLİN
ne ulaþmak mümkün olmuyorsa, lastik aþýrý þekilde ha-
tik basýncýný yeniden kontrol ediniz; el frenini çekiniz.
TANITIMI
sarlandýðýndan sürmeye baþlamayýnýz, hýzlý lastik tamir
kiti lastiðin uygun þekilde tamir edilmiþ olduðunu ga-
ranti edemez, yetkili bir Fiat servisi ile temasa geçiniz.
GÜVENLİK
“Teknik bilgiler” bölümünde “Şişirme Bas nc ” kýsmýnda
UYARI
SİSTEMLERİ
belirtilen lastik basýncýna ulaþtýktan sonra hemen oto-
Eðer basýnç 1.8 barýn altýna düþerse, las-
mobili sürmeye baþlayýnýz.
tik aþýrý derecede hasarlý olduðundan oto-
mobili stop ediniz: Hýzlý lastik tamir kiti (Fix&Go),
OTOMOBİLİN
uygun þekilde tamir edilmiþ olduðunu garanti ede-
KULLANILIŞI
mez. Yetkili bir Fiat servisiyle temasa geçiniz.
UYARI
UYARI
Lastiðin hýzlý lastik tamir takýmý ile tamir
LAMBALARI VE
edildiðini belirten bir etiketi, sürücünün
En az 1.8 barlýk bir basýnç varsa, uygun basýncý þiþirin
MESAJLAR
kolayca görebileceði bir yere yapýþtýrýnýz. Özel-
(motor çalýþýyor ve el freni çekili vaziyetteyken) ve ye-
likle virajlarý dönerken, otomobili dikkatli sürü-
niden çalýþtýrýnýz.
nüz. 80 km/s hýz sýnýrýný aþmayýnýz. Ani hýzlan-
ACİL
Dikkatli bir þekilde sürerek en yakýn Fiat servisine gi-
malardan veya sert fren yapmaktan kaçýnýnýz.
DURUMDA
diniz.
YAPILACAKLAR
OTOMOBİLİN
BAKIMI
TEKNİK
ÖZELLİKLER
İNDEKS
F0R0535m
F0R0536m
şekil 135
şekil 136
174
165-200_LINEA_1ed_IT
22.09.2014
16:47
Sayfa 175
TÜP DEÐÝÞTÝRME PROSEDÜRÜ
UYARI
OTOMOBİLİN
Lastiðin kesinlikle hýzlý lastik tamir kiti ile
Tüp deðiþtirmek için, aþaðýdaki iþlemleri yapýnýz:
TANITIMI
tamir edilmiþ olduðunu belirtmelisiniz. Ta-
Baðlantýyý sökünüz (A-şekil 138).
limat broþürünü kit ile tamir edilmiþ olan lastik
üzerinde iþlem yapacak olan personele veriniz.
Deðiþitirilecek tüpü saat tersi yönünde döndürünüz ve
yükseltiniz.
GÜVENLİK
SİSTEMLERİ
Yeni tüpü takýn ve saat yönünde çeviriniz.
A baðlantýsýný veya B hortumunu yuvasýna yeniden
LASTİK BASINCININ KONTROLÜ VE
takýn z.
OTOMOBİLİN
DÜZELTÝLMESÝ
KULLANILIŞI
Kompresör ayný zamanda basýncýn düzeltilmesi için de kul-
lanýlabilir. Hýzlý baðlantýyý sökünüz ve doðrudan lastik valfýna
baðlayýnýz (şekil 138); bu yolla tüp kompresör ile baðlantýlý
UYARI
olmaz ve macun lastiðe doðru akmaz.
LAMBALARI VE
MESAJLAR
ACİL
DURUMDA
YAPILACAKLAR
OTOMOBİLİN
BAKIMI
TEKNİK
ÖZELLİKLER
İNDEKS
F0R0537m
F0R0538m
şekil 137
şekil 138
175
165-200_LINEA_1ed_IT
22.09.2014
16:47
Sayfa 176
AMPULÜN DEÐÝÞTÝRÝLMESÝ
UYARI
OTOMOBİLİN
Elektrik sisteminde (elektronik kontrol üni-
TANITIMI
teleri üzerinde) yapýlan modifikasyonlarýn
GENEL BÝLGÝLER
veya tamirlerin düzgün þekilde yapýlmamasý ve sis-
Bir lamba yanmýyorsa, ampulü deðiþtirmeden önce il-
temin özelliklerini gözetilmeden gerçekleþtirilme-
GÜVENLİK
gili sigortayý kontrol ediniz. Sigortalarýn yerleri için “Bir
si arýzalara ve yangýn tehlikesine yol açabilir.
SİSTEMLERİ
sigortanýn atmasý” bölümüne bakýnýz.
Bir ampulü deðiþtirmeden önce, baðlantý yerinin ok-
sitlenip oksitlenmediðini kontrol ediniz.
OTOMOBİLİN
KULLANILIŞI
Yanan ampuller, ayný tip ve güçte ampuller ile deðiþti-
UYARI
rilmelidir.
Halojen ampuller yüksek basýnçlý gaz içe-
Ampul deðiþiminden sonra, far yüksekliðini daima kont-
UYARI
rirler ve kýrýlmalarý halinde etrafa cam par-
rol ediniz.
LAMBALARI VE
çacýklarý sýçrayabilir.
MESAJLAR
ACİL
DURUMDA
Halojen ampulleri sadece metal
DÝKKAT Far iç yüzeyi buðulanabilir; bu düþük hava sýcaklýðý
YAPILACAKLAR
ve havadaki nem oranýndan kaynaklanmaktadýr ve nor-
kýsýmlarýndan tutunuz. Ampülün cam
kýsmýna dokunulduðu takdirde, ýþýk yoðun-
maldir. Buðulanma farlar yanar yanmaz ortadan kalkacaktýr.
luðu düþer ve ampulün kullaným ömrü kýsalýr. Ka-
Far içindeki damlalar ise bir problemi iþaret edebilir. Yet-
OTOMOBİLİN
kili bir Fiat servisi ile temasa geçiniz.
zara ampule dokunmanýz halinde, alkol ile nem-
BAKIMI
lendirilmiþ bir bez ile silip, kurumaya býrakýnýz.
TEKNİK
ÖZELLİKLER
İNDEKS
176
165-200_LINEA_1ed_IT
22.09.2014
16:47
Sayfa 177
AMPUL TÝPLERÝ (şekil 139)
C Boru şekline (silindirik) ampuller: Çýkarmak için
baðlantýlarýndan çýkarýnýz.
OTOMOBİLİN
Otomobil üzerinde farklý tiplerde ampuller mevcuttur:
TANITIMI
D-E Halojen ampuller: Ampulü çýkarmak için ampulü ye-
A Cam ampuller: Yerlerine klipslenmiþlerdir. Çýkartmak
rinde tutup klipsi açýnýz.
için sadece çekiniz.
B Pim kilitli ampuller: Bu tip ampulü tutucusundan çýkar-
GÜVENLİK
mak için ampulün üzerine bastýrýn, saat tersi yönde dön-
SİSTEMLERİ
dürünüz.
OTOMOBİLİN
KULLANILIŞI
UYARI
LAMBALARI VE
MESAJLAR
ACİL
DURUMDA
YAPILACAKLAR
OTOMOBİLİN
BAKIMI
TEKNİK
ÖZELLİKLER
İNDEKS
F0R0539m
şekil 139
177
165-200_LINEA_1ed_IT
22.09.2014
16:47
Sayfa 178
Ampuller
Referans þekil
Tip
Güç
OTOMOBİLİN
Uzun farlar
D
H1U55W
55W
TANITIMI
Kýsa farlar
D
H755W
55W
Ön park lambalarý
A
W5W
5W
GÜVENLİK
SİSTEMLERİ
Ön sis farlar (öngörülen bazý pazarlarda/versiyonlarda)
-
H1U55W
55W
Ön sinyal lambalarý
B
PY21W
21W
OTOMOBİLİN
Yan sinyal lambalarý
A
WY5W
5W
KULLANILIŞI
Arka sinyal lambalarý
B
Y21W
21W
Arka park lambalarý
B
R5W
5W
UYARI
LAMBALARI VE
Fren lambalarý
B
P21W
21W
MESAJLAR
İlave fren lambas
B
5W
5W
ACİL Geri vites lambasý
-
P21W
21W
DURUMDA
YAPILACAKLAR
Arka sis lambasý
-
P21W
21W
Plaka lambas
A
W5W
5W
OTOMOBİLİN
Spot ýþýklý ön tavan lambasý
C
10W x 2
10W
BAKIMI
Hareketli lenslere sahip arka tavan lambasý
C
10W
10W
Bagaj aydýnlatma lambasý
A
W5W
5W
TEKNİK
ÖZELLİKLER
Kapý içi eşik aydýnlatma lambasý
C
W5W
5W
Makyaj lambasý
C
1,2W x 2
1,2W
İNDEKS
Makyaj lambasý
C
C5W
5W
Torpido gözü ayd nlatma lambas
C
C5W
5W
178
165-200_LINEA_1ed_IT
22.09.2014
16:47
Sayfa 179
PARK LAMBALARI (şekil 141)
BÝR DIÞ LAMBA YANDIÐINDA
OTOMOBİLİN
Ampulü deðiþtirmek için, aþaðýdaki iþlemleri yapýnýz:
Ampul tipi ve güç oraný için, “Ampulün deðiþtirilmesi” bö-
TANITIMI
Muhafazayý okla gösterilen yöne doðru çýkarýnýz.
lümüne bakýnýz.
B uçlarýna basarak ampul tutucusunu çýkarýnýz.
ÖN LAMBA ÜNÝTELERÝ (şekil 140)
GÜVENLİK
Ampulü (C) çýkarýnýz ve deðiþtiriniz.
SİSTEMLERİ
Ön lamba üniteleri uzun farlarý, park lambalarý, sinyal lam-
Ampul tutucusunu yeniden yerine takarak baþlýðý yer-
balarýný ve kýsa far ampullerini içermektedir.
leþtiriniz, uygun þekilde kilitlendiðinden emin olunuz.
Ünitenin içindeki ampuller aþaðýdaki gibi yerleþtirilmiþtir:
OTOMOBİLİN
KULLANILIŞI
A Kýsa farlar
B Park lambalarý
UYARI
C Uzun farlar (çift ýþýklý)
LAMBALARI VE
D Sinyal lambalar (oklar)
MESAJLAR
ACİL
DURUMDA
YAPILACAKLAR
OTOMOBİLİN
BAKIMI
TEKNİK
ÖZELLİKLER
İNDEKS
F0R0540m
F0R0541m
şekil 140
şekil 141
179
165-200_LINEA_1ed_IT
22.09.2014
16:47
Sayfa 180
KISA FARLAR (şekil 142)
UZUN FARLAR (şekil 143)
OTOMOBİLİN
Ampülü deðiþtirmek için aþaðýdaki iþlemleri yapýnýz:
Ampülü deðiþtirmek için aþaðýdaki iþlemleri yapýnýz:
TANITIMI
Bast r larak tak lm ş olan muhafazay ç kar n z;
Bast r larak tak lm ş olan muhafazay ç kar n z.
Orta elektrik soketini çýkarýnýz ve ampul tutucusunun
Orta elektrik soketini çýkarýnýz ve ampul tutucusunun
GÜVENLİK
mandalýný serbest býrakýnýz.
mandalýný serbest býrakýnýz.
SİSTEMLERİ
Ampulü (B) çýkarýnýz ve deðiþtiriniz.
Ampulü (B) çýkarýnýz ve deðiþtiriniz.
Yeni ampülü takýnýz, metalik kýsmýn kenarlarý ile ref-
Yeni ampülü takýnýz, metalik kýsmýn kenarlarý ile ref-
OTOMOBİLİN
lektörün oluklarýnýn üst üste gelmesine dikkat ediniz.
lektörün oluklarýnýn üst üste gelmesine dikkat ediniz.
KULLANILIŞI
Ampul tutucusunun mandalýný yerine yerleþtiriniz ve
Ampul tutucusunun mandalýný yerine yerleþtiriniz ve
elektrik konnektörünü yeniden baðlayýnýz.
elektrik konnektörünü yeniden baðlayýnýz.
UYARI
Muhafazayý uygun þekilde takýnýz.
Muhafazayý uygun þekilde takýnýz.
LAMBALARI VE
MESAJLAR
ACİL
DURUMDA
YAPILACAKLAR
OTOMOBİLİN
BAKIMI
TEKNİK
ÖZELLİKLER
İNDEKS
F0R0542m
F0R0543m
şekil 142
şekil 143
180
165-200_LINEA_1ed_IT
22.09.2014
16:47
Sayfa 181
SÝNYAL LAMBALARI
Muhafazayý saat yönü tersine çeviriniz.
OTOMOBİLİN
Ampulü (D) iterek ve saat yönünün tersine çevirerek
Ön (şekil 144)
TANITIMI
yavaþça çýkarýnýz ("sürgülü kilitlemeli" tip).
Ampulü deðiþtirmek için, aþaðýdaki iþlemleri yapýnýz:
Saat yönünde döndürerek C muhafazasýný/ampul tutu-
Sað/sol tekerleði þekilde gösterildiði gibi dýþa döndü-
cusunu yeniden takýnýz ve uygun þekilde kilitleyiniz.
GÜVENLİK
rünüz.
Kapaðý kapatýn z ve kilitleme tertibatýný çeviriniz.
SİSTEMLERİ
Kilitleme tertibatýný ok iþaretine doðru döndürüp giriþ
kapaðýný kullanýnýz.
OTOMOBİLİN
KULLANILIŞI
UYARI
LAMBALARI VE
MESAJLAR
ACİL
DURUMDA
YAPILACAKLAR
OTOMOBİLİN
BAKIMI
TEKNİK
ÖZELLİKLER
İNDEKS
F0R544m
şekil 144
181
165-200_LINEA_1ed_IT
22.09.2014
16:47
Sayfa 182
Yan sinyal (şekil 145)
ÖN SÝS FARLARI
OTOMOBİLİN
(öngörülen baz pazarlarda/versiyonlarda)
Ampülü deðiþtirmek için aþaðýdaki iþlemleri yapýnýz:
TANITIMI
Ön sis farlar n (A-şekil 146) deðiþtirmek ve ayarlamak için
İç kancayý (B) sýkýþtýrmak için A lenslerini kullanýnýz,
yetkili bir Fiat servisi ile temasa geçiniz.
ardýndan üniteyi dýþarý doðru çekiniz.
GÜVENLİK
Ampul tutucusunu (C) saat yönünün tersine çeviriniz
SİSTEMLERİ
ve tutturularak yerleþtirilen ampulü (D) çýkarýp deðiþti-
riniz.
Ampul tutucusunu (C) saat yönünde döndürerek lens-
OTOMOBİLİN
lere takýnýz.
KULLANILIŞI
Kancasý B yuvasýna kliklenecek þekilde üniteyi yeniden
yerleþtiriniz.
UYARI
LAMBALARI VE
MESAJLAR
ACİL
DURUMDA
YAPILACAKLAR
OTOMOBİLİN
BAKIMI
TEKNİK
ÖZELLİKLER
İNDEKS
F0R0545m
F0R0546m
şekil 145
şekil 146
182
165-200_LINEA_1ed_IT
22.09.2014
16:47
Sayfa 183
ARKA LAMBA ÜNÝTELERÝ (şekil 147-148-149-150)
OTOMOBİLİN
Arka lamba üniteleri arka lambalarýn, fren lambalarýnýn ve sinyal lambalarýnýn ampullerinden oluþmaktadýr.
TANITIMI
Ünitenin içindeki ampuller aþaðýdaki gibi yerleþtirilmiþtir:
A Fren lambalarý (çift ýþýklý).
GÜVENLİK
B Park lambalarý
SİSTEMLERİ
C Arka sis lambalarý
D Sinyal lambalar (oklar)
OTOMOBİLİN
E Geri vites lambasý.
KULLANILIŞI
UYARI
LAMBALARI VE
MESAJLAR
ACİL
DURUMDA
YAPILACAKLAR
OTOMOBİLİN
BAKIMI
TEKNİK
ÖZELLİKLER
İNDEKS
F0R0547m
F0R0548m
şekil 147
şekil 148
183
165-200_LINEA_1ed_IT
22.09.2014
16:47
Sayfa 184
Ampul tutucusunu (F) yeniden takýp c vatalar n sýkýnýz.
Ampulü deðiþtirmek için, aþaðýdaki iþlemleri yapýnýz:
OTOMOBİLİN
Arka sis lambasýný deðiþtirmek için vidalar (H-şekil 150),
Bagaj kapaðýný açýnýz ardýndan iki tespit vidas n (G-şe-
TANITIMI
kil 148) gevþetiniz.
gevşeterek koruyucuyu çýkartýn ve ampulü deðiþtiri-
niz.
Merkez elektrik baðlantý parçasýnýn baðlantýsýný keserek
lens ünitesini dýþarý doðru çekiniz.
Elektrik baðlantý parçasýný yeniden baðlayýnýz, üniteyi uy-
GÜVENLİK
gun þekilde otomobilin gövdesine takýnýz ve tespit vi-
SİSTEMLERİ
F c vatalar n gevþeterek ampul tutucusunu çýkarýnýz.
dalar n (G-şekil 148) sýkýnýz.
Ampulü deðiþtirmek için (A, B, C veya D-şekil 149) am-
pulü hafifçe iterek ve saat yönünün tersine çevirerek
OTOMOBİLİN
("sürgülü kilitlemeli" tip) çýkarýnýz ve deðiþtiriniz.
KULLANILIŞI
UYARI
LAMBALARI VE
MESAJLAR
ACİL
DURUMDA
YAPILACAKLAR
OTOMOBİLİN
BAKIMI
TEKNİK
ÖZELLİKLER
İNDEKS
F0R0549m
F0R0550m
şekil 149
şekil 150
184
165-200_LINEA_1ed_IT
22.09.2014
16:47
Sayfa 185
ÝLAVE FREN LAMBASI (şekil 151-152)
İki yan pimi gevşetiniz (B-şekil 151).
OTOMOBİLİN
Ampulü deðiþtirmek için, aþaðýdaki iþlemleri yapýnýz:
Ampul tutucusunu ç kart n z.
TANITIMI
Bagajý açýnýz.
Ampulü ç kart n z ve yenisini tak n z (şekil 152).
Elektrik bağlant s n ç kart n z (A-şekil 151).
GÜVENLİK
SİSTEMLERİ
OTOMOBİLİN
KULLANILIŞI
UYARI
LAMBALARI VE
MESAJLAR
ACİL
DURUMDA
YAPILACAKLAR
OTOMOBİLİN
BAKIMI
TEKNİK
ÖZELLİKLER
İNDEKS
F0R0551m
F0R0552m
şekil 151
şekil 152
185
165-200_LINEA_1ed_IT
22.09.2014
16:47
Sayfa 186
PLAKA LAMBASI (şekil 153-154)
Yan tutucularýndan çýkararak ampulü deðiþtiriniz (şekil
OTOMOBİLİN
154) ve yeni ampulün tutuculara düzgün þekilde geçti-
Ampulü deðiþtirmek için, aþaðýdaki iþlemleri yapýnýz:
TANITIMI
ğinden emin olunuz.
Oklarýn gösterdiði noktalarý kullanarak lensi (A-şekil
Klipsle takýlan lens ünitesini tekrar takýnýz.
153) çýkarýnýz.
GÜVENLİK
SİSTEMLERİ
OTOMOBİLİN
KULLANILIŞI
UYARI
LAMBALARI VE
MESAJLAR
ACİL
DURUMDA
YAPILACAKLAR
OTOMOBİLİN
BAKIMI
TEKNİK
ÖZELLİKLER
İNDEKS
F0R0553m
F0R0554m
şekil 153
şekil 154
186
165-200_LINEA_1ed_IT
22.09.2014
16:47
Sayfa 187
ÝÇ LAMBALARDAN BÝRÝNÝN
Koruma kapaðýný açýnýz (B-şekil 156).
OTOMOBİLİN
YANMASI
Yan tutuculardan çýkartarak ampulleri (C) deðiþtiriniz;
TANITIMI
yeni ampullerin tutucularýna doðru þekilde oturduðun-
Ampul tipi ve güç oraný için, “Ampulün deðiþtirilmesi” bö-
dan emin olunuz.
lümüne bakýnýz.
B (şekil 156) kapaðýný yeniden kapatýnýz. A (şekil 155)
GÜVENLİK
lambasýnýn yuvasýna düzgün þekilde kilitlenmesini
ÖN TAVAN LAMBASI (şekil 155-156)
SİSTEMLERİ
saðlayýnýz.
Ampülü deðiþtirmek için aþaðýdaki iþlemleri yapýnýz:
Oklarýn gösterdiði noktalarý kullanarak lambayý çýkarýnýz
OTOMOBİLİN
(A-şekil 155).
KULLANILIŞI
UYARI
LAMBALARI VE
MESAJLAR
ACİL
DURUMDA
YAPILACAKLAR
OTOMOBİLİN
BAKIMI
TEKNİK
ÖZELLİKLER
İNDEKS
F0R0555m
F0R0556m
şekil 155
şekil 156
187
165-200_LINEA_1ed_IT
22.09.2014
16:47
Sayfa 188
ARKA TAVAN LAMBASI (şekil 157-158)
Yan tutuculardan çýkartarak ampulleri (F-şekil 158)
OTOMOBİLİN
(öngörülen baz pazarlarda/versiyonlarda)
deðiþtiriniz; yeni ampullerin tutucularýna doðru þekil-
TANITIMI
de oturduðundan emin olunuz.
Ampülü deðiþtirmek için aþaðýdaki iþlemleri yapýnýz:
E (şekil 158) kapaðýný yeniden kapatýnýz. D (şekil 157)
Oklarýn gösterdiði noktalarý kullanarak lambayý çýkarýnýz
lambasýnýn yuvasýna düzgün þekilde kilitlenmesini
(D-şekil 157).
GÜVENLİK
saðlayýnýz.
SİSTEMLERİ
Koruma kapaðýný açýnýz (E-şekil 158).
OTOMOBİLİN
KULLANILIŞI
UYARI
LAMBALARI VE
MESAJLAR
ACİL
DURUMDA
YAPILACAKLAR
OTOMOBİLİN
BAKIMI
TEKNİK
ÖZELLİKLER
İNDEKS
F0R0557m
F0R0558m
şekil 157
şekil 158
188
165-200_LINEA_1ed_IT
22.09.2014
16:47
Sayfa 189
MAKYAJ AYNASI LAMBASI (şekil 159)
BAGAJ LAMBASI (şekil 160)
OTOMOBİLİN
Ampulü deðiþtirmek için, aþaðýdaki iþlemleri yapýnýz:
Ampulü deðiþtirmek için, aþaðýdaki iþlemleri yapýnýz:
TANITIMI
Koruma muhafazas n (A) aç n z.
Bagajý açýnýz.
Ampulü (B) oklarla gösterilen noktada indirip çýkarýnýz.
Ampulü (A) oklarla gösterilen noktada indirip çýkarýnýz.
GÜVENLİK
Koruyucu muhafazayý açýnýz (C) ve klipsle takýlan am-
Koruyucu muhafazayý açýnýz (B) ve klipsle takýlan
SİSTEMLERİ
pulü deðiþtiriniz.
ampulü deðiþtiriniz.
Lensin üstündeki koruyucu kapaðý (C) ve klipsle takýlan
Lensin üstündeki koruyucu kapaðý (B) ve klipsle takýlan
ampulü deðiþtiriniz.
ampulü deðiþtiriniz.
OTOMOBİLİN
KULLANILIŞI
Doðru konumda önce bir ucu ardýndan diðer ucu yu-
Doðru konumda önce bir ucu ardýndan diðer ucu yu-
vasýna kliklenene kadar B kapağ n takýnýz.
vasýna kliklenene kadar A kapağ n takýnýz.
UYARI
LAMBALARI VE
MESAJLAR
ACİL
DURUMDA
YAPILACAKLAR
OTOMOBİLİN
BAKIMI
TEKNİK
ÖZELLİKLER
İNDEKS
F0R0559m
F0R0560m
şekil 159
şekil 160
189
165-200_LINEA_1ed_IT
22.09.2014
16:47
Sayfa 190
KAPI ÝÇÝ EÞÝK LAMBASI (şekil 161-162)
Klipsle takýlan ampulü deðiþtiriniz (C-şekil 162).
OTOMOBİLİN
(öngörülen bazý pazarlarda/versiyonlarda)
İki sýkma pimini takarak ampul koruyucu muhafazasýný
TANITIMI
Ampulü deðiþtirmek için, aþaðýdaki iþlemleri yapýnýz:
yeniden takýnýz.
Bir tornavida ile A (þekil 161) mandalýný bastýrarak lam-
İlk önce (D-þekil 160) ucunu takarak ve ardýndan diðer
bayý çýkarýnýz.
ucu kilitlenme sesini duyana kadar bastýrarak tavan lam-
GÜVENLİK
basýný yuvasýna yerleþtiriniz.
SİSTEMLERİ
İki sýkma pimindeki ampul koruyucu muhafazasýnýn yan-
larýný (B-þekil 162) bastýrarak çeviriniz.
OTOMOBİLİN
KULLANILIŞI
UYARI
LAMBALARI VE
MESAJLAR
ACİL
DURUMDA
YAPILACAKLAR
OTOMOBİLİN
BAKIMI
TEKNİK
ÖZELLİKLER
İNDEKS
F0R0561m
F0R0562m
şekil 161
şekil 162
190

 

 

 

 

 

 

 

Content      ..     9      10      11      12     ..