Fiat Linea (2015 year). Instruction turkish - part 14

 

  Index      Fiat     Fiat Linea (2015 year) - instruction in turkish

 

Search            copyright infringement  

 

 

 

 

 

 

 

 

Content      ..     12      13      14      15     ..

 

 

Fiat Linea (2015 year). Instruction turkish - part 14

 

 

225-244_LINEA_1ed_IT
23.09.2014
09:58
Sayfa 225
TEKNİK ÖZELLİKLER
OTOMOBİLİN
TANITIMI
I
Motor kodu
OTOMOBÝL TANITIM PLAKALARI
L
Şasi versiyon kodu
Tanýtým kodlarýný not almanýz önerilir. Plakalarda basýlý
GÜVENLİK
olarak verilen tanýmlama bilgileri ve yerleri aþaðýdaki
SİSTEMLERİ
M Yedek parça kodu
gibidir.
N Duman indeksi için bölüm (sadece dizel tiplerde)
Otomobil tanýtým plakasý (VIN)
OTOMOBİLİN
KULLANILIŞI
Þasi kod numarasý
Boya tanýtým plakasý
UYARI
LAMBALARI VE
Motor numarasý
MESAJLAR
TANITIM PLAKASI (şekil 187)
ACİL
DURUMDA
Yedek lastik bölme rafýnýn sað tarafýndadýr ve aþaðýdaki bil-
YAPILACAKLAR
gileri içerir:
B Tip onay numarasý
OTOMOBİLİN
C Araç tip kodu
BAKIMI
D Þasi numarasý
E Azami yüklü aðýrlýk
TEKNİK
F Römorkla birlikte tam yüklü maksimum araç aðýrlýðý
ÖZELLİKLER
G Azami ön aks yükü
H Azami arka aks yükü
İNDEKS
F0R0592m
şekil 187
225
225-244_LINEA_1ed_IT
23.09.2014
09:58
Sayfa 226
BOYA TANITIM PLAKASI (şekil 188)
ÞASÝ NUMARASI (şekil 189)
OTOMOBİLİN
Motor kaputunun iç tarafýndadýr ve aþaðýdakileri içerir:
TANITIMI
Ön yolcu koltuğu önünde, taban sac nda yer al r ve
A Boya üreticisi
aşağ daki bilgileri içerir;
B Renk ismi
Otomobil modeli (ZFA 323000)
GÜVENLİK
C Fiat renk kodu
SİSTEMLERİ
Şasi numarasý
D Yeniden boyama ve rötuþ kodu
MOTOR NUMARASI
OTOMOBİLİN
KULLANILIŞI
Motor iþareti silindir bloðu üzerine basýlmýþtýr, model ve
numarasýný içerir.
UYARI
LAMBALARI VE
MESAJLAR
ACİL
DURUMDA
YAPILACAKLAR
OTOMOBİLİN
BAKIMI
TEKNİK
ÖZELLİKLER
İNDEKS
F0R0593m
F0R0594m
şekil 188
şekil 189
226
225-244_LINEA_1ed_IT
23.09.2014
09:58
Sayfa 227
MOTOR KODLARI - ŞASİ VERSİYONLARI
OTOMOBİLİN
TANITIMI
Tipler
Motor kodu
Şasi versiyonlar
1.4
350A1000
323AXA1A 00B
GÜVENLİK
SİSTEMLERİ
1.3 Multijet 95CV
199B1000
323AXH1A 07
OTOMOBİLİN
KULLANILIŞI
UYARI
LAMBALARI VE
MESAJLAR
ACİL
DURUMDA
YAPILACAKLAR
OTOMOBİLİN
BAKIMI
TEKNİK
ÖZELLİKLER
İNDEKS
227
225-244_LINEA_1ed_IT
23.09.2014
09:58
Sayfa 228
MOTOR
OTOMOBİLİN
1.4
1.3 Multijet
TANITIMI
GENEL BİLGİLER
95CV
Motor kodu
350A1000
199B1000
GÜVENLİK
Benzinli
Dizel
SİSTEMLERİ
Çevrim
4, tek s ra
4, tek s ra
Silindir adedi ve silindirlerin yerleşimi
72 x 84
69,6 x 82
OTOMOBİLİN
Piston çap ve kursu
mm
KULLANILIŞI
1368
1248
Motor hacmi
cm3
11,1 ± 0,2
16,8 ± 0,4
UYARI
Skştrma oran
LAMBALARI VE
57
70
Maks. güç (EEC)
kW
MESAJLAR
77
95
CV
6000
4000
Devir/dakika
rpm
ACİL
DURUMDA
115
200
Maks. tork (EEC)
Nm
YAPILACAKLAR
11,7
20,3
kgm
3000
1500
Devir/dakika
rpm
OTOMOBİLİN
NGK
Bujiler
-
BAKIMI
ZKR7A-10
Kurşunsuz benzin
Dizel yak t
Yak t
95 Oktan (RON)
(EN590 Standard )
TEKNİK
(EN 228
ÖZELLİKLER
Standard )
İNDEKS
228
225-244_LINEA_1ed_IT
23.09.2014
09:58
Sayfa 229
YAKIT BESLEME
OTOMOBİLİN
TANITIMI
1.4
1.3 Multijet
Yak t
Çok noktal elektronik
Multijet “Common
GÜVENLİK
besleme
enjeksiyon
Rail” enjeksiyon
SİSTEMLERİ
OTOMOBİLİN
KULLANILIŞI
UYARI
Yakýt sisteminde yapýlacak deðiþikliklerin veya onarýmlarýn doðru olarak veya teknik özellikle-
UYARI
rin dikkate alýnarak yapýlmamasý, yangýn riski ile birlikte arýzalara sebep olabilir.
LAMBALARI VE
MESAJLAR
ACİL
DURUMDA
YAPILACAKLAR
OTOMOBİLİN
BAKIMI
TEKNİK
ÖZELLİKLER
İNDEKS
229
225-244_LINEA_1ed_IT
23.09.2014
09:58
Sayfa 230
AKTARMA ORGANLARI
OTOMOBİLİN
TANITIMI
1.4 - 1.3 Multijet
Vites kutusu
Ýleri vitesler için senkromeçli
beþ ileri ve bir geri vites
GÜVENLİK
SİSTEMLERİ
Debriyaj
Boşluk ayarl otomatik pedal
Çekiş
Ön
OTOMOBİLİN
KULLANILIŞI
UYARI
LAMBALARI VE
FRENLER
MESAJLAR
1.4 - 1.3 Multijet
ACİL
Servis frenleri:
Disk
DURUMDA
- ön
YAPILACAKLAR
- arka
Kampana veya disk (1.6 Multijet tipleri)
OTOMOBİLİN
El freni
El freni ile kontrol edilir, arka frenlerde çalýþýr
BAKIMI
DÝKKAT Yoldaki su, buz ve tuz fren balatalarý üzerinde birikebilir, bundan dolayý ilk frenleme esnasýnda performans düþüklüðüne
neden olabilirler.
TEKNİK
ÖZELLİKLER
İNDEKS
230
225-244_LINEA_1ed_IT
23.09.2014
09:58
Sayfa 231
SÜSPANSÝYONLAR
OTOMOBİLİN
1.4 - 1.3 Multijet
TANITIMI
Ön
Mc Pherson baðýmsýz tekerlekler
Tork çubuðu ile baðlantýlý tekerlekler
GÜVENLİK
Arka
SİSTEMLERİ
OTOMOBİLİN
KULLANILIŞI
DÝREKSÝYON SÝSTEMÝ
1.4 - 1.3 Multijet
UYARI
Tip
LAMBALARI VE
Kramayer kumanda ve hidrolik destekli
MESAJLAR
Dönüş çap (kald r mdan kald r ma)
m
10,5 (❏) / 11 (Δ)
ACİL
(❏) 15” lastikler ile
DURUMDA
YAPILACAKLAR
(Δ) 16” ve 17” lastikler ile.
OTOMOBİLİN
BAKIMI
TEKNİK
ÖZELLİKLER
İNDEKS
231
225-244_LINEA_1ed_IT
23.09.2014
09:58
Sayfa 232
TEKERLEK AYARLARI
TEKERLEKLER
OTOMOBİLİN
Ön tekerlek toe-in aç s :
+ 1 ± 1 mm
TANITIMI
JANTLAR VE LASTÝKLER
Arka tekerlek toe-in aç s :
+ 1,7 ± 2 mm
Preslenmiþ sac veya alaþým jantlar. Radyal iç lastiği olma-
Bu deðerler otomobilin normal çalýþma durumu içindir.
yan tipteki lastikler. Onaylanan lastikler kayýt kitapçýðýnda
GÜVENLİK
belirtilmiþtir.
SİSTEMLERİ
LASTÝK ÝLE ÝLGÝLÝ BÝLGÝLERÝN DOÐRU
DİKKAT Bu “Kullan c El Kitab ” ile “Araç tescil belge-
OKUNMASI (şekil 190)
si”nde verilen bilgiler aras nda bir farkl l k olmas duru-
munda, yaln zca ikinci bahsedilen geçerlidir.
Örnek: 185/65 R 15 88T
OTOMOBİLİN
KULLANILIŞI
185 = Nominal geniþlik
Hareket halinde aracýn güvenliðini saðlamak için tüm jant-
lara tan mlanm ş olan ayný marka ve tipte lastik takýlmalýdýr.
(S, mm cinsinden iki kenar arasýndaki mesafe).
65
= Yükseklik/geniþlik oraný yüzdesi (H/ S).
UYARI
DÝKKAT İç lastiği olmayan tipteki lastiklerde kesinlikle iç
LAMBALARI VE
lastik kullanmayýnýz.
R
= Radyal lastik.
MESAJLAR
15
= Ýnç cinsinden jant çapý (Ø).
YEDEK LASTÝK
88
= Yük (kapasite) oraný.
ACİL
Pres çelik jant.
DURUMDA
T
= Maksimum hýz oraný.
İç lastiği olmayan tipteki lastik
YAPILACAKLAR
TEKERLEK AYARLARI
OTOMOBİLİN
Ön tekerlek toe-in aç s :
0,3 ± 1 mm
BAKIMI
Arka tekerlek toe-in aç s :
1,7 ± 0,5 mm
Bu deðerler otomobilin normal çalýþma durumu içindir.
TEKNİK
ÖZELLİKLER
İNDEKS
F0R0595m
şekil 190
232
225-244_LINEA_1ed_IT
23.09.2014
09:58
Sayfa 233
Lastiðin maksimum hýz endeksi
JANT ÜZERÝNDEKÝ BÝLGÝLERÝN DOÐRU
OKUNMASI (şekil 191)
OTOMOBİLİN
Q = 160 km/s’e kadar.
TANITIMI
Örnek: 6J x 15 ET44
R = 170 km/s’e kadar.
6 = Jant geniþliði inç olarak (1).
S = 180 km/s’e kadar.
J = Lastik topuðunun oturduðu jantýn yan çýkýntýsýnýn pro-
GÜVENLİK
T = 190 km/s’e kadar.
fili (2).
SİSTEMLERİ
U = 200 km/s’e kadar.
15 = İnç cinsinden jantýn nominal çapý (takýlacak jantýn ça-
p na karþýlýk gelir) 3 = Ø.
H = 210 km/s’e kadar.
ET44 = Tekerlek kamber açýsý (disk/jant destek düzlemi
V = 240 km/s’e kadar.
OTOMOBİLİN
ile tekerlek jant merkezi arasýndaki mesafe).
KULLANILIŞI
JANT KORUMALI LASTİK (şekil 191)
Kýþ lastikleri için maksimum hýz endeksi
UYARI
UYARI
QM + S = 160 km/s’e kadar.
Çelik jantlara (yaylar ile) sabitlenmiş olan
LAMBALARI VE
TM + S = 190 km/s’e kadar.
entegre jant kapaklar na sahip araçlara
MESAJLAR
HM + S = 210 km/s’e kadar.
ve sat ş sonras nda jant korumal (Rim Protector)
lastiklerin kullan ld ğ araçlara jant kapaklar
ACİL
Yük endeksi (kapasite)
TAKMAYINIZ. Uygun olmayan lastiklerin ve jant
DURUMDA
kapaklar n n kullan lmas lastik bas nc n n aniden
YAPILACAKLAR
azalmas na sebep olabilir.
70 = 335 kg
81 = 462 kg
71 = 345 kg
82 = 475 kg
OTOMOBİLİN
72 = 355 kg
83 = 487 kg
BAKIMI
73 = 365 kg
84 = 500 kg
74 = 375 kg
85 = 515 kg
TEKNİK
75 = 387 kg
86 = 530 kg
ÖZELLİKLER
76 = 400 kg
87 = 545 kg
77 = 412 kg
88 = 560 kg
78 = 425 kg
89 = 580 kg
79 = 437 kg
90 = 600 kg
İNDEKS
80 = 450 kg
91 = 615 kg
F0R0596m
şekil 191
233
225-244_LINEA_1ed_IT
23.09.2014
09:58
Sayfa 234
Tip
Jantlar
Lastikler
Yedek lastik
(öngörülen baz pazarlarda/versiyonlarda)
OTOMOBİLİN
Jantlar
Lastik
TANITIMI
6J X 15” - ET 44
185/65 R15 88T
6J X 15” - ET 44
185/65 R15 88T
1.4
6J X 15” - ET 44
195/60 R15 88H (❏)
6J X 15” - ET 44
195/60 R15 88H
GÜVENLİK
1.3 Multijet
SİSTEMLERİ
6J X 16” - ET 41
195/55 R16 87H (❍)
6J X 15” - ET 44
185/65 R15 88T (**)
6,5J X 17” - ET 41
205/45 R17 88V (*) (▲)
6J X 15” - ET 44
185/65 R15 88T (**)
OTOMOBİLİN
(❏) Alaþým jant
KULLANILIŞI
(❍) Öngörülen baz pazarlarda/versiyonlarda mevcut olan alaþýmlý jant
(*) Zincir takýlamayan lastik
UYARI
(▲) Öngörülen baz pazarlarda/versiyonlarda
LAMBALARI VE
MESAJLAR
(**) Yedek lastiði kullanýrken otomobilin hýzý 80 km/saat’i geçmemelidir
ACİL
DURUMDA
YAPILACAKLAR
OTOMOBİLİN
BAKIMI
TEKNİK
ÖZELLİKLER
İNDEKS
234
225-244_LINEA_1ed_IT
23.09.2014
09:58
Sayfa 235
SOÐUK LASTÝK ÞÝÞÝRME BASINCI (bar)
OTOMOBİLİN
Lastik
Ortalama yük
Tam yük
TANITIMI
Ön
Arka
Ön
Arka
185/65 R15 88T
2,3
2,1
2,3
2,3
GÜVENLİK
SİSTEMLERİ
195/60 R15 88H
2,3
2,1
2,3
2,3
195/55 R16 87H
2,3
2,1
2,4
2,4
OTOMOBİLİN
205/45 R17 88V
2,4
2,2
2,5
2,4
KULLANILIŞI
Lastik sýcak iken yapýlan ölçümlerde verilen deðere + 0,3 bar eklenmelidir. Lastik soðuk iken basýncý tekrar kontrol ediniz.
UYARI
K ş lastikleri þiþirme basýncý standart lastikler için belirtilen deðerlerden + 0,2 bar fazla olmalýdýr.
LAMBALARI VE
MESAJLAR
ACİL
DURUMDA
YAPILACAKLAR
OTOMOBİLİN
BAKIMI
TEKNİK
ÖZELLİKLER
İNDEKS
235
225-244_LINEA_1ed_IT
23.09.2014
09:58
Sayfa 236
BOYUTLAR
OTOMOBİLİN
Boyutlar mm cinsinden ifade edilmiþtir ve
TANITIMI
standart lastiklerle donatýlmýþ olan araç-
lar için geçerlidir (şekil 192).
GÜVENLİK
Yükseklik değerleri yüksüz otomobil için
SİSTEMLERİ
geçerlidir.
BAGAJ HACMİ
OTOMOBİLİN
KULLANILIŞI
Boþ bagaj hacmi
(VDA standartlarý)
500 dm3
Arka koltuk katlanmýþ vaziyetteyken
UYARI
bagaj hacmi
870 dm3
LAMBALARI VE
MESAJLAR
ACİL
DURUMDA
YAPILACAKLAR
şekil 192
F0R0597m
OTOMOBİLİN
Tipler
A
B
C
D
E
F
G
H
BAKIMI
1.4 - 1.3 Multijet
TEKNİK
4596
955
2603
1038
1494/1487 (*)
1467/1471 (
)
1946
1482,5/1483,5 (
)
ÖZELLİKLER
DÝKKAT Güzergah ölçümleri jant/lastik boyutuna göre deðiþebilir
İNDEKS
(*) Ön düzen ayar yap larak alçalt lm ş (Öngörülen baz pazarlarda/versiyonlarda)
(
) Tam yük
236
225-244_LINEA_1ed_IT
23.09.2014
09:58
Sayfa 237
PERFORMANS
OTOMOBİLİN
Otomobilin ilk kullanýmýndan sonra km/saat cinsinden kabul edilen en üst hýz.
TANITIMI
1.4
1.3 Multijet
GÜVENLİK
SİSTEMLERİ
165
170
OTOMOBİLİN
KULLANILIŞI
UYARI
LAMBALARI VE
MESAJLAR
ACİL
DURUMDA
YAPILACAKLAR
OTOMOBİLİN
BAKIMI
TEKNİK
ÖZELLİKLER
İNDEKS
237
225-244_LINEA_1ed_IT
23.09.2014
09:58
Sayfa 238
AÐIRLIKLAR
OTOMOBİLİN
TANITIMI
Aðýrlýklar (kg)
1.4
1.3 Multijet
Boþ aðýrlýk (yakýt deposu %90 dolu, tüm s v lar ve opsiyonel
1160
1185
GÜVENLİK
ekipmanlar olmaks z n):
SİSTEMLERİ
500
500
Sürücü dahil otomobilin taþýyabileceði yük (*):
Ýzin verilen azami yük (**)
1000
1000
OTOMOBİLİN
- ön aks:
900
900
KULLANILIŞI
- arka aks:
1660
1685
- toplam:
UYARI
Römork çekme yükü:
1200
1200
LAMBALARI VE
- frenli römork:
500
500
- frensiz römork:
MESAJLAR
75
75
Tavandaki maksimum yük:
ACİL
DURUMDA
Çekme baðlantýsýna maksimum yük
60
60
YAPILACAKLAR
(frenli römork):
(*)
Özel donaným (açýlýr tavan, çekme baðlantýsý vs) takýlmýþsa yüksüz otomobil aðýrlýðý artarak belirtilen taþýnabilir yük miktarý
OTOMOBİLİN
azalýr.
BAKIMI
(**) Yük deðerleri aþýlmamalýdýr. Bagajdaki ve/veya tavandaki yükleri ayarlamak ve dolayýsýyla bu sýnýrlara uyum sürücünün so-
rumluluðundadýr.
TEKNİK
ÖZELLİKLER
İNDEKS
238
225-244_LINEA_1ed_IT
23.09.2014
09:58
Sayfa 239
KAPASÝTELER
1.4
1.3
Yak tlar ve
OTOMOBİLİN
Multijet
orijinal ürünler
TANITIMI
Yakýt deposu:
litre
45
45
(●)
Minimum 95 RON (oktanlý) kurþunsuz benzin
rezerv yakýt dahil:
litre
5 ÷ 7
5 ÷ 7
(EN 228 standardý)
GÜVENLİK
() Dizel yakýtý
SİSTEMLERİ
(EN 590 standardý)
Motor soðutma
% 50 su ve % 50
OTOMOBİLİN
sistemi:
litre
5,8
7,1
PARAFLUUP karýþýmý (❒)
KULLANILIŞI
Motor yað karteri:
litre
2,4
3,0
SELENIA K P.E.
Motor yað karteri ve filtresi:
litre
2,6
3,2
(benzin motorlu tipler)
UYARI
SELENIA WR P.E.
LAMBALARI VE
(dizel motorlu tipler)
MESAJLAR
Vites kutusu /
TUTELA CAR
Diferansiyel muhafazasý:
kg
1,5 ()
1,7 ()
TECHNYX ()
ACİL
TUTELA TRANSMISSION GEARFOR-
DURUMDA
CE
YAPILACAKLAR
Hidrolik direksiyon:
kg
0,9
0,9
TUTELA GI/A
Hidrolik fren devresi:
kg
0,4 / 0,5 (*)
0,4 / 0,5 (*)
TUTELA TOP 4
OTOMOBİLİN
BAKIMI
Ön cam y kay c
Su ve TUTELA
sývý haznesi:
litre
3
3
PROFESSIONAL SC35
kar ş m
TEKNİK
ÖZELLİKLER
(*) ABS’li tipler
(❒) Otomobil sert hava koşullar nda kullan l yor ise %60 PARAFLUUP ve %40 su kar ş m n tavsiye ediyoruz.
İNDEKS
239
225-244_LINEA_1ed_IT
23.09.2014
09:58
Sayfa 240
YAÐLAR VE SIVILAR
OTOMOBİLİN
TANITIMI
TAVSÝYE EDÝLEN ÜRÜNLER VE TEKNÝK ÖZELLÝKLERÝ
GÜVENLİK
Kullaným
Otomobilin en iyi şekilde kullanýmý için
Orjinal yaðlar
Deðiþim
SİSTEMLERİ
yað ve sývýlarýn teknik özellikleri
ve sývýlar
aral klar
Benzinli motorlar
FIAT 9.55535-S2 spesifikasyonlarýný
SELENIA K P.E.
Periyodik bakým
için yaðlar
karþýlayan sentetik bazlý çok dereceli
Sözleşmeli Teknik
planýna göre
OTOMOBİLİN
SAE 5W-40 ACEA C3 yaðý.
Referans No F603.C07
KULLANILIŞI
FIAT 9.55535-S1 spesifikasyonlarýný
SELENIA WR P.E.
Periyodik bakým
UYARI
Dizel motorlar
karþýlayan sentetik bazlý çok dereceli
Sözleşmeli Teknik
planýna göre
LAMBALARI VE
için yaðlar
SAE 5W-30 yağ
Referans No F510.D07
MESAJLAR
ACİL
DURUMDA
YAPILACAKLAR
Dizel motorlu tiplerde, acil bir durumda sadece maksimum ACEA C2 spesifikasyonlar na karş l k gelen baþka bir ürünle ilave ya-
pabilirsiniz. Bu durumda yüksek motor performans garanti edilemez. Daha sonra acil olarak yetkili bir Fiat servisine gidiniz.
ACEA A3 (benzin motorlu tipler için) ve ACEA C2’ten (dizel motorlu tipler için) daha düþük kaliteli ürünlerin kullanýmý motora
OTOMOBİLİN
hasar verebilir ve bu hasarlar garanti kapsamýna girmez.
BAKIMI
TEKNİK
ÖZELLİKLER
İNDEKS
240
225-244_LINEA_1ed_IT
23.09.2014
09:58
Sayfa 241
Kullan m
Otomobilin en iyi şekilde kullanýmý için
Orijinal
Uygulamalar
yað ve sývýlarýn teknik özellikleri
yaðlar ve sývýlar
OTOMOBİLİN
TANITIMI
API GL-4 PLUS spesifikasyonlar n karş layan
TUTELA CAR
Mekanik vites kutusu
SAE 75W-85 sentetik bazl yağ,
TECHNYX
ve diferansiyel (1.3
FIAT 9.55550-MX3 s n f
Sözleşme teknik
Multijet tipleri)
referans No F010.B05
GÜVENLİK
TUTELA GI/A
Hidrolik direksiyon
Otomatik transmisyon yağ .
SİSTEMLERİ
NL.GI. 1-2 uyumlu. FIAT 9.55550-AG1 s n f
Sözleşme teknik
Transmisyon için
referans No F002.B92
yaðlar ve
gresler
Yüksek s cakl klarda uygulanabilen molibden bisülfüt
TUTELA ALL STAR
OTOMOBİLİN
içeren yağ. NL.GI. 1-2 uyumlu
Sözleşme teknik
Tekerlek taraf ndaki
KULLANILIŞI
FIAT 9.55580 s n f
referans No F702.G07
h z mafsallar
Sabit h z mafsallar
Düşük sürtünme katsay l sabit h z mafsallar için
TUTELA STAR 700
UYARI
diferansiyel taraf
kullan lan özel yağ. NL.GI. s n f 0-1 uyumlu.
Sözleşme teknik
LAMBALARI VE
FIAT 9.55580 s n f
referans No F701.C07
MESAJLAR
Sentetik s v FMVSS no. 116 DOT 4, ISO 4925,
TUTELA TOP 4
Fren ve debriyaj
Fren hidroliði
SAE J-1704, CUNA NC 956-01.
Sözleşme teknik
hidrolik
FIAT 9.55597 s n f
referans No F001.A93
ACİL
kumandalar
DURUMDA
CUNA NC 956-16, ASTM D 3306 spesifikasyonlar n
PARAFLUUP
Radyatörler
Radyatör antifriz oran :
YAPILACAKLAR
karş layan O.A.T bazl organik formül ve monoetilen
Sözleşme teknik
için koruyucu
Kar ş m: %50 su
glikola dayal k rm z renkli antifriz etkili koruyucu
referans No F101.M01
sývý
%50 PARAFLUUP
FIAT 9.55523 s n f
TUTELA DIESEL ART
OTOMOBİLİN
Dizel yak tla kar ş m
Dizel motorlar için, koruyucu etkili dizel yak t katk s
Yak t
Sözleşme teknik
(10 litre için 25 cc)
BAKIMI
referans No F601.L06
CUNA NC 956-II spesifikasyonlar n karş layan
Ön/arka cam yýkayýcý/
Ön/arka cam
Alkol, su ve yüzey-aktif madde kar ş m
TUTELA PROFESSIONAL SC35
silecek sistemlerinde
yýkama
sulandýrýlarak veya
TEKNİK
FIAT 9.55522 s n f
Sözleşme teknik
sývýsý
sulandýrýlmadan
referans No F201.D02
ÖZELLİKLER
kullan lmal d r
DİKKAT Belirtilenlerden daha farklý özelliklere sahip sývýlarla dolum yapmayýnýz veya karýþtýrmayýnýz.
Otomobil sert hava koşullar nda kullan l yor ise %60-40 PARAFLUUP ve su kar ş m n tavsiye ediyoruz.
İNDEKS
241

 

 

 

 

 

 

 

Content      ..     12      13      14      15     ..