Fiat Grande Punto (2010 year). Instruction turkish - part 5

 

  Index      Fiat     Fiat Grande Punto (2010 year) - instruction in turkish

 

Search            copyright infringement  

 

 

 

 

 

 

 

 

Content      ..     3      4      5      6     ..

 

 

Fiat Grande Punto (2010 year). Instruction turkish - part 5

 

 

034-088 Punto Nuova TR_R.qxd
03.02.2006
14:12 Page 72
F0M0082m
F0M0083m
F0M0084m
þekil 69
þekil 71
þekil 72
KART TUTUCU - CD TUTUCU
ÇAKMAK (þekil 72)
(bazý tiplerde) (þekil 71)
Orta konsolda el freninin önünde bulun-
Orta konsolda kart veya CD’ler için
maktadýr.
muhafaza bulunmaktadýr.
Kontak anahtarý MAR konumundayken
çakmaðý devreye almak için A butonuna
basýnýz.
Yaklaþýk 15 saniye sonra buton yeniden ilk
konumuna dönecektir ve kullanýma hazýr
F0M0118m
olacaktýr.
þekil 70
DÝKKAT Çakmaðýn kapanmýþ olduðunu
BARDAK TUTUCU - ÝÇECEK
her zaman kontrol ediniz.
KUTUSU TUTUCU
(bazý tiplerde) (þekil 69-70)
UYARI
Orta konsolda bardaklar, kaplar ve içecek
Çakmak aþýrý derecede ýsýnýr.
kutularý için (ikisi el frenin önünde biri
Dikkatle kullanýnýz ve çocuk-
arkada olmak üzere) boþluklar bulunmak-
lar tarafýndan kullanýlmadýðýndan
tadýr.
emin olunuz: yangýn ve/veya yanýk
tehlikesi.
72
72 Nero
603.45.489 Fiat Punto Nuova GB
034-088 Punto Nuova TR_R.qxd
03.02.2006
14:12 Page 73
F0M0085m
F0M0086m
F0M0117m
þekil 73
þekil 75
þekil 76
GÜNEÞLÝKLER (þekil 75)
Güneþlikler dikiz aynasýnýn yanlarýnda
bulunmaktadýr. Bunlar aþaðýya veya
yukarýya ve yanlara döndürülebilir.
Güneþliklerin arkasýna bir makyaj aynasý
konulabilir.
Bazý tiplerde aynayý kullanmak için A ka-
paðýný açýnýz.
F0M0116m
F0M0249m
þekil 74
þekil 77
HARÝTA CEBÝ (bazý tiplerde)
KÜLLÜK (þekil 73)
Bazý tiplerde koltuk sýrtlýðýnýn arkasýnda
Elektrik prizi
bir harita cebi bulunmaktadýr (þekil 76).
(bazý tiplerde)
Küllük, orta konsol üzerindeki bardak/içe-
cek kutusu yuvalarýna takýlabilen çýkartýla-
Bagajýn içinde, rafýn plastik desteðinin sol
bilir bir plastik muhafazadýr.
tarafýnda bulunmaktadýr (þekil 77).
DÝKKAT Küllüðü atýk kaðýt sepeti olarak
Kullanmak için A kapaðýný açýnýz.
kullanmayýnýz: sigara izmaritleriyle temas
ederek alev alabilir.
73
73 Nero
603.45.489 Fiat Punto Nuova GB
034-088 Punto Nuova TR_R.qxd
03.02.2006
14:12 Page 74
AÇILABÝLÝR TAVAN
B
(SKY-DOME) (bazý
tiplerde)
Açýlabilir tavan iki adet camdan (biri sabit,
A
diðeri hareketli) ve bir adet güneþlikten
oluþmaktadýr. Güneþlikler “tamamen açýk”
ve “tamamen kapalý” konumlarýnda kul-
lanýlabilirler (sabit ara konumlar bulunma-
F0M0087m
F0M0172m
maktadýr). Güneþlikleri açmak için: A kol-
þekil 78
þekil 79
unu (þekil 79) tutup serbest býrakýnýz ve
ardýndan oklarla gösterildiði gibi “tamamen
Kapatmak için
UYARI
açýk” konumlarýna getiriniz. Güneþlikleri
Tamamen açýk konumda, ön pencere
Otomobilden ayrýlýrken, Sun-
kapatmak için bu prosedürün tersini uygu-
camýný “spoiler” konumuna getirmek için
roof’un yanlýþlýkla açýlmasýný
layýnýz. Açýlabilir tavan sadece kontak
yarým saniyeliðine A butonuna (þekil 78)
ve otomobil içinde bulunanlara zarar
anahtarý MAR konumunda iken çalýþýr.
basýnýz; açýlabilir tavaný herhangi bir ara
vermesini önlemek için, anahtar oto-
Ýlgili kontrol panelinde bulunan ön tavan
konumda durdurmak için yeniden A
mobil üzerinde býrakýlmamalýdýr. Sun-
lambasý yakýnýndaki kontroller
(A-B
butonuna (þekil 78) basýnýz ve açýlabilir
roof’u açýp-kapatýrken yolcularýn
þekil 78) açýlabilir tavanýn açýlmasý/kapan-
tavaný tamamen kapatmak için butonu
direkt olarak Sunroof’dan veya þahsi
masý için kullanýlýrlar.
basýlý tutunuz.
eþyalarýnýn açma-kapatma mekaniz-
masýna sýkýþmasý sonucu zarar
Açmak için
görmeyeceklerinden emin olunuz.
B butonuna (þekil 78) basýlý tutunuz, ön
Otomobilinize çapraz port-
pencere camý “spoiler” konumuna gele-
bagajlar takýlmýþsa açýlabilir
cektir; yeniden B butonuna (þekil 78)
tavaný yalnýzca
“spoiler”
yarým saniye kadar basarak açýlabilir tavaný
konumunda kullanýnýz.
tamamen açýk konuma hareket etmesini
saðlayýnýz; açýlabilir tavaný herhangi bir ara
konumda durdurmak için butona basýnýz.
Sunroof’u üzerinde kar ve buz
varken açmayýnýz; aksi
takdirde zarar verebilirsiniz.
74
74 Nero
603.45.489 Fiat Punto Nuova GB
034-088 Punto Nuova TR_R.qxd
03.02.2006
14:12 Page 75
SIKIÞMAYI ÖNLEYÝCÝ
Otomobilden ayrýlýrken, Sunroof’un
GÜVENLÝK SÝSTEMÝ
kazara açýlmasýný ve otomobil içinde bulu-
nanlara zarar vermesini önlemek için,
Ön perde kenarýnda bulunan sýkýþmayý
anahtar otomobil üzerinde býrakýlma-
önleyici güvenlik sistemi panelin yatay ve
malýdýr. Açýlabilir tavanýn yanlýþ kullanýlmasý
düþey kapanmasý sýrasýnda etkindir ve
tehlikeli olabilir. Açýlýr tavaný kullanýrken
herhangi bir engel tespit ettiðinde açýlabilir
veya kullanmadan önce herhangi bir
tavanýn bir miktar geri gitmesini saðlar.
yolcunun kendisinin veya eþyasýnýn hareket
eden tavan mekanizmasýnda sýkýþmamasý-
YENÝDEN DEVREYE ALMA
na dikkat ediniz.
PROSEDÜRÜ
F0M0088m
þekil 80
Akü baðlantýsý kesildikten ve koruma
ACÝL DURUMDA ÇALIÞTIRMA
sigortasý yandýktan sonra, açýlabilir tavan,
devreye alýnabilir.
Düðmenin çalýþmamasý halinde tavan camý
aþaðýdaki þekilde manuel olarak hareket
Aþaðýdaki iþlemleri yapýnýz:
ettirilebilir:
Kapalý konumda (A-þekil 79) butonuna
iki güneþliðin arasýnda bulunan koruyu-
basýnýz;
cu kapaðý çýkartýnýz;
açýlabilir tavaný aþamalý olarak tamamen
bagajdaki alet çantasýnda bulunan ayar
kapatmak için butonu basýlý tutunuz;
vidasý anahtarýný alýnýz (standart olarak
açýlabilir tavaný tamamen kapattýktan
temin edilmiþtir);
sonra, motorunun durmasýný bekleyiniz.
anahtarý A (þekil 80) noktasýna sokup
çeviriniz:
- açýlýr tavaný açmak için saat yönünde
- açýlýr tavaný kapamak için saat yönü
tersine
75
75 Nero
603.45.489 Fiat Punto Nuova GB
034-088 Punto Nuova TR_R.qxd
03.02.2006
14:12 Page 76
KAPILAR
Merkezi kapý kilitleme/açma
sistemi
Dýþarýdan kilitleme
Kapýlar kapalý haldeyken, uzaktan kuman-
danýn (þekil 81) ; butonuna basýnýz veya
metal ucu (þekil 82 (anahtarýn içinde)
F0M0220m
F0M0075m
þekil 81
þekil 83
sürücü kapýsýnýn kilidine takýp çeviriniz.
Kapýnýn kilitlenmesi butondaki ledin sön-
yönünün tersine þekilde
(þekil
82)
mesiyle bildirilir (A-þekil 83). Merkezi
gösterildiði gibi döndürünüz.
kapý kilidi sadece bütün kapýlar uygun bir
þekilde kapatýldýðýnda devreye girecektir.
Kapýnýn içerden
Uzaktan kumandanýn üzerindeki (þekil 81)
kilitlenmesi/açýlmasý
A (þekil 83) butonuna basýlarak bir veya
daha fazla kapýnýn açýlmasý sinyal lam-
Bütün kapýlarý kilitlemek/kilit açmak için A
balarýnýn ve butonun ledinin hýzlý bir
(þekil
83) butonuna basýnýz. Butonun
þekilde yaklaþýk
3 saniye yanmasýyla
üzerinde otomobilin durumunu (kapýlar
bildirilir.
kilitli veya kapýlar açýk) gösteren yuvarlak
F0M0126m
bir led bulunmaktadýr. Kapýlar ka-
Kapýlardan biri veya bir kaçý açýksa sadece
þekil 82
pandýðýnda led yanar: bu durumda butona
sürücü kapýsý ledi (A-þekil 83) 3 saniye
tekrar bastýðýnýzda kapýlarýn kilidi açýlacak
kadar hýzlý bir þekilde yanýp sönecektir.
Uzaktan kumandanýn üstündeki (þekil
ve led sönecektir. Kapýlarýn kilidi açýldýðýn-
Kapýlar kapalý fakat bagaj kapaðý açýkken
81) ; butonuna kýsaca iki kere basýlýrsa
da led söner; butona basmak bütün
kapýlarýn kilitlenme iþlemi devreye alý-
sabit kilit fonksiyonu devreye alýnýr (bkz
kapýlarý kilitleyecektir. Merkezi kapý kili-
nacaktýr: sinyal lambalarý
(yalnýzca
;
“Dead Lock fonksiyonu” paragrafý).
di sadece bütün kapýlar uygun bir þekilde
(þekil
81) butonuna basýlarak yapýlan
kapatýldýðýnda devreye girecektir.
kilitleme iþlemi için) ve butonun üzerinde-
Kapýnýn dýþardan açýlmasý
ki led (A-þekil 83) yaklaþýk 3 saniyeliðine
butonuna kýsaca basýnýz (þekil 81)
yanýp söner.
uzaktan kapý kilidi açma iþlemini, zaman
Bu fonksiyon devredeyken orta konsolda
ayarlý tavan lambalarýný yanmasýný, sinyal
bulunan (A-þekil 83) butonuna basýlarak
lambalarýnýn iki kere yanýp sönmesini
diðer
kapýlarýn
kilidinin
açýlmasý
gerçekleþtirmek için, metal ucu sürücü
mümkündür.
tarafýndaki kapýnýn kilidine takýp saat
76
76 Nero
603.45.489 Fiat Punto Nuova GB
034-088 Punto Nuova TR_R.qxd
03.02.2006
14:12 Page 77
Kapýlarý:
DEAD LOCK FONKSÝYONU
Cihazýn devreye alýnmasý
(bazý tiplerde)
uzaktan kumanda;
Dead lock fonksiyonu uzaktan kumanda
Bu güvenlik cihazý aþaðýdakilerin çalýþmasýný
butonuna ; iki kere kýsaca basýldýðýnda her
kapýnýn döner soketi;
engeller:
kapýda otomatik olarak devreye alýnýr,
kullanarak kilitledikten sonra ön panelde
(þekil 81).
kapý iç açma kollarý;
bulunan (A-þekil 83) butonuna basarak
Fonksiyonun devreye alýnmasý sinyal lam-
bunlarý açmak mümkün olmayacaktýr.
kilitleme/kilit açma butonu (A-þekil 83);
balarýnýn 3 defa yanýp sönmesiyle ve ön
DÝKKAT Merkezi kapý kilitleme sistemi dev-
Bu yüzden herhangi bir hýrsýzlýk giriþimine
paneldeki butonun ledinin (A-þekil 83)
redeyken ön kapýlardan bir tanesinin iö tu-
karþý kapýlarýn açýlmasýný yolcu bölmesinin
yanýp sönmesiyle bildirilir.
tamaðýný çekmek, kapýlarýn açýlmasýna neden
içinden önler (örn.: camlarýn kýrýlmasý).
Kapýlardan herhangi bir tanesinin düzgün
olur. Arka kapýlardan herhangi bir tanesinin
Dead Lock fonksiyonu istenmeyen gir-
kapatýlmamýþ olmasý durumunda, dead lock
iç tutamaðýný çekmek sadece ilgili kapýnýn
iþlere karþý en iyi koruma saðlar. Bu yüz-
fonksiyonu devreye alýnmaz, bu yüzden
açýlmasýna neden olur.
den otomobil her park edildiðinde ve
hýrsýzlýk giriþiminde bulunan kiþinin açýk kapýyý
Güç eksikliðinde (sigortanýn yanmasý, akü
içinde yolcu olmadan býrakýldýðýnda etkin-
kapatmasý durumunda otomobilden dýþarý
baðlantýsýnýn kesilmesi, vb.) yine de kapýlarý
leþtirilmelidir.
çýkmasýný engeller.
manuel olarak kilitlemek mümkündür.
Cihazýn devreden çýkarýlmasý
20 km/s hýz deðerini aþtýktan sonra, ayar
UYARI
menüsü fonksiyonu seçilmiþse kapýlar
Dead Lock fonksiyonu dev-
Fonksiyon otomatik olarak her kapý için
otomatik olarak kilitlenir (bu bölümdeki
reye alýndýðýnda, kapýlar
aþaðýdaki durumlarda devreden çýkar:
“çok fonksiyonlu ekran” paragrafýna bakýnýz).
hiçbir þekilde yolcu bölmesinden
uzaktan kumanda kullanmaksýzýn
açýlamaz. Bu nedenle, otomobilin
anahtarýn sürücü kapýsýný açmada
içinde kimsenin kalmadýðýndan emin
kullanýlmasý;
olunuz. Eðer uzaktan kumandaya
sahip anahtarýn pili yetersizse, dead
uzaktan kumanda kullanýlarak kapýlarýn
lock fonksiyonu devreden yalnýzca
açýlmasý;
anahtarýn metal ucu her iki ön
kontak anahtarýný MAR konumuna
kapýnýn döner yuvasýna takýlmasý ile
getirmek.
çýkarýlabilir: Bu durumda dead lock
yalnýzca arka kapýlarda etkin olarak
kalacaktýr.
77
77 Nero
603.45.489 Fiat Punto Nuova GB
034-088 Punto Nuova TR_R.qxd
03.02.2006
14:12 Page 78
A-þekil 84 cihazý kapýlar merkezi kilitleme
UYARI
sistemi tarafýndan açýlmýþ dahi olsalar
Her iki kapýdaki çocuk
devrede kalýr.
emniyet kilidini devreye
aldýktan sonra, kapý iç açma kollarýný
çekerek, kapýlarýn açýlmadýðýný
UYARI
kontrol ediniz.
Otomobilde çocuk taþýrken,
bu kilitleri daima kullanýnýz.
UYARI
F0M0128m
þekil 84
Arka kapý acil durum
kilitleme cihazý ile çocuk
ÇOCUK EMNÝYET KÝLÝDÝ
emniyet kilidini ayný anda devreye
(5 kapýlý tipler)
almayýnýz.
(þekil 84)
Arka kapýlar içerden açýlmalarýný önleye-
cek bir emniyet kilidi ile donatýlmýþtýr.
Emniyet kilitleri, sadece kapýlar açýk iken
devreye alýnabilir:
konumu 1 - emniyet kilidi devrede
(kapýlar kilitli);
konumu 2 - emniyet kilidi devre dýþý
(kapý içerden açýlabilir).
78
78 Nero
603.45.489 Fiat Punto Nuova GB
034-088 Punto Nuova TR_R.qxd
03.02.2006
14:12 Page 79
ELEKTRÝK KUMANDALI
CAMLAR/CAMIN
HAREKET
MEKANÝZMASI
ELEKTRÝK KUMANDALI
CAMLAR
F0M0129m
F0M0089m
þekil 85
Elektrik kumandalý camlar, kontak anahtarý
þekil 86
MAR konumunda iken ön panel üzerinde
ARKA KAPILARIN ACÝL DURUM
bulunan iki (þekil 87) veya (bazý tiplerde)
KÝLÝTLEME CÝHAZI
beþ (þekil 86) adet buton vasýtasý ile
çalýþýr:
(5 kapýlý tiplerde) (þekil 85)
Arka kapýlar elektrik akýmý eksikliðine karþý
A ön sol camý açýp kapatmak için;
kapýlarýn kilitlenmesine yarayan acil durum
B ön sað camý açýp kapatmak için;
kilitleme cihazý ile donatýlmýþlardýr.
C arka sol camý açýp kapatmak için (bazý
Bu durumda, aþaðýdaki iþlemleri yapýnýz:
tiplerde);
kontak anahtarýný döner yuvaya B
D arka sað camý açýp kapatmak için (bazý
takýnýz;
F0M0136m
tiplerde);
þekil 87
cihazý
2 konumundan 1 konumuna
E arka kapý kumandalarýnýn çalýþmasýný
Otomatik sürekli iþletim
çevirip kapatýnýz.
önlemek için (bazý tiplerde).
(bazý tiplerde)
Cihaz etkinken arka kapýlarýn açýlmasý için
2 ön elektrik kumandalý cama sahip tipler
kapý iç açma kollarýný kullanýnýz.
sürücü tarafýnda otomatik cam açma/ka-
pama cihazýyla donatýlmýþtýr.
UYARI
Arka kapý acil durum kilit
4 elektrik kumandalý cama (ön ve arka)
cihazý ile çocuk emniyet kili-
sahip tipler tüm kapýlarda otomatik cam
dini ayný anda devreye almayýnýz.
açma/kapama cihazýyla donatýlmýþtýr.
79
79 Nero
603.45.489 Fiat Punto Nuova GB
034-088 Punto Nuova TR_R.qxd
03.02.2006
14:12 Page 80
Kumanda butonlarýný yarým saniyeden
Bu durumda sistemi tekrar devreye almak
UYARI
fazla basýlý tutmak otomatik sürekli iþle-
için gerekli düzeltme prosedürü aþaðýda-
Sistem, yolcu bölmesinin
timi devreye alýr. Cam hareketi tamamen
ki gibidir:
dýþýna sarkan yolcularýn
açýldýðýnda veya yeniden butona basýldýðýn-
camlarý açýnýz;
güvenliði konusundaki 2000/4/EC
da duracaktýr.
standardýna uygundur.
veya
4 elektrik kumandalý cama (ön ve arka)
sahip tipler camýn kapanma yönünde her-
kontak anahtarýný STOP konumuna
hangi bir engelin varlýðýný tespit eden sýkýþ-
getirin ve tekrar MAR konumuna
mayý önleyici
güvenlik
cihazýyla
çeviriniz.
donatýlmýþtýr. Herhangi bir engel tespit
DIKKAT Bazý tiplerde, uzaktan kuman-
Herhangi bir arýza tespit edilemiyorsa, cam
edilirse, güvenlik sistemi camýn kapan-
danýn butonuna 2 saniyeden daha uzun
otomatik olarak normal çalýþmasýna
masýný durduracak ve konumuna baðlý
bir süre basýlmasý camlarýn açýlmasýna
döner.
olarak camýn geri hareket etmesini de
neden olurken uzaktan kumandanýn ; bu-
saðlayacaktýr.
DÝKKAT Kontak anahtarý STOP konu-
tonuna 2 saniyeden daha uzun bir süre
munda veya çýkarýlmýþ vaziyetteyken,
basýlmasý bunlarý kapatacaktýr.
DÝKKAT Sýkýþma önleme fonksiyonunun
elektrik kumandalý camlar yaklaþýk
2
1 dakika içinde 5 defa çalýþtýrýlmasý veya
dakikalýðýna devrede kalacaktýr ve herhangi
arýza durumunda sistem koruma (recov-
bir kapýnýn açýlmasý durumunda devreden
ery) moduna otomatik olarak girecektir
çýkacaktýr.
(kendini-koruma). Bu durum, camlarýn
kapanma iþlemini ani hareketlerle gerçek-
leþtirdiðini bildirmektedir.
80
80 Nero
603.45.489 Fiat Punto Nuova GB
034-088 Punto Nuova TR_R.qxd
03.02.2006
14:12 Page 81
UYARI
Elektrik kumandalý camlarýn
hatalý kullanýmý tehlikelidir.
Kullanýmdan önce ve kullanýmý
sýrasýnda herhangi bir yolcunun
hareket eden cam vasýtasýyla kiþisel
bir eþyanýn mekanizmaya sýkýþmasý
veya doðrudan kendisinin zarar
görmesi tehlikesi ile karþý karþýya
F0M0251m
kalmadýðýndan emin olunuz. Otomo-
F0M0091m
þekil 88
þekil 90
bilin dýþýna çýkacaðýnýz zaman
elektrik kumandalý camlarýn kazara
ARKA CAM HAREKET
çalýþtýrýlmasýný engellemek ve otomo-
bil içerisindeki yolculara bir tehlike
MEKANÝZMALARI
oluþturmamasý için mutlaka kontak
(5 kapýlý tiplerde)
anahtarýný çýkarýnýz.
(bazý tiplerde) (þekil 90)
Cam güvenlik sisteminin devreye
Camý açmak veya kapamak için ilgili cam
alýnmasý
hareket mekanizmasýný kullanýnýz.
Güvenlik sistemi, akü baðlantýsý kesildik-
ten veya ilgili koruma sigortasý yandýktan
F0M0252m
sonra yeniden devreye alýnmalýdýr.
þekil 89
Devreye alma prosedürü:
Ön ve arka yolcu kapýsý camlarý
devreye almak için camý manuel olarak
(bazý tiplerde)
tamamen kapatýnýz;
Ön yolcu kapýsýnýn kol dayanaðý ve arka
camýn durmasýndan sonra, en az 1
kapýnýn kol dayanaklarýnda bulunan A
saniye müddetle kapatma kumandasý-
(þekil 88) butonlarý ilgili camýn kuman-
na basmaya devam ediniz.
dasýnda kullanýlýr.
Arka kapý butonlarýnýn çalýþmasýný önlemek
için A (þekil 89) butonuna basýnýz (bazý
tiplerde).
81
81 Nero
603.45.489 Fiat Punto Nuova GB
034-088 Punto Nuova TR_R.qxd
03.02.2006
14:12 Page 82
BAGAJ
Bagajý kullanýrken bazý ilave
parçalarýn (spoiler gibi) takýl-
masý, gazlý amortisörlerin
doðru olarak çalýþmalarýný
engelleyebilir ve bagajýn kullanýmý
açýsýndan sakýncalý olabilir.
F0M0092m
F0M0094m
þekil 91
þekil 93
BAGAJ KAPAÐININ
KAPATILMASI
UYARI
Kilitlenme sesini duyana kadar bagaj
Bagajý kullanýrken izin veri-
kapaðýný kilide doðru indirip bastýrýnýz
len maksimum yük kapa-
(þekil 93).
sitesini kesinlikle geçmeyiniz (“Teknik
Özellikler” bölümüne bakýnýz). Ayrý-
ca, ani fren yapmanýz halinde öne
doðru gelerek yolcularý incitmesini
önlemek için yüklerin uygun bir
F0M0093m
þekil 92
þekilde yerleþtirildiðinden emin
olunuz.
BAGAJ KAPAÐININ AÇILMASI
Bagaj kapaðý yolcu bölmesinde bulunan
UYARI
butona (A-þekil 92) basýlarak açýlabilir.
Bir kaza veya sert frenleme
Bagaj kapaðýný dýþardan açmak için uzak-
sýrasýnda ön tarafa fýrla-
tan kumandanýn
R
butonuna basýnýz
yarak yolcularýn yaralanmasýný önle-
(þekil 91).
mek için, arka þapkalýk üzerinde
Kapaðýn açýlmasý sinyal lambalarýnýn iki kez
herhangi bir eþya bulundurmayýnýz.
yanýp sönmesi ile bildirilir.
82
82 Nero
603.45.489 Fiat Punto Nuova GB
034-088 Punto Nuova TR_R.qxd
03.02.2006
14:12 Page 83
F0M0095m
F0M0096m
F0M0097m
þekil 94
þekil 95
þekil 96
BAGAJ KAPAÐININ ACÝL
BAGAJ BÖLÜMÜNÜN
DURUMDA AÇILMASI (þekil 94)
GENÝÞLETÝLMESÝ
Akü baðlantýsý kesilmiþse veya bir arýza
Kýsmi geniþleme
varsa yolcu bölümünden aþaðýda göste-
rildiði gibi açýlabilir:
(bazý tiplerde)
(1/3 veya 2/3) (þekil 97)
arka koltuklarý geriye yatýrýnýz (bkz bu
bölümde
“Bagajýn Geniþletilmesi”
Bagaj kýsmi olarak (1/3 veya 2/3) veya
kýsmý);
arka koltuklar sökülerek tamamen
geniþletilebilir.
bagajýn içindeki B koluna basýnýz.
F0M0137m
þekil 97
Aþaðýdaki iþlemleri yapýnýz:
arka baþlýk tutucularýný çýkarýnýz;
sýrtlýðýn sýrasýyla sol veya sað tarafýnýn
kilidini açmak için A veya B (þekil 96)
emniyet kemerinin dönmediðinden
tutamaklarýný kullanýnýz ve ardýndan
emin olunuz;
sýrtlýðý minderin üstüne getiriniz.
oklarla gösterildiði gibi minderleri
yaslayýnýz (þekil 95);
83
83 Nero
603.45.489 Fiat Punto Nuova GB
034-088 Punto Nuova TR_R.qxd
03.02.2006
14:12 Page 84
Sað tarafa doðru bagaj geniþletme iþlemi
Aþaðýdaki iþlemleri yapýnýz:
ek olarak arka koltuðun sol tarafýnda iki
arka koltuk baþlýklarýný tamamen in-
yolcu taþýnmasýný mümkün kýlar.
diriniz;
Sol tarafa doðru bagaj geniþletme iþlemi ek
emniyet kemerinin dönmediðinden
olarak arka koltuðun sað tarafýnda bir yol-
emin olunuz;
cu taþýnmasýný mümkün kýlar.
oklarla gösterildiði gibi minderleri
yaslayýnýz (þekil 95);
sýrtlýðý serbest býrakmak için A ve B
F0M0098m
þekil 98
tutamaklarýný kaldýrýnýz (þekil 98) ve
bunlarý yastýða yöneltiniz.
Bütün geniþletme (þekil 98)
DÝKKAT Arka koltuðun yatýrýlmasýnýn
Azami þekilde bagaj geniþletmeyi saðlamak
ardýndan, arka eþya rafýný çýkarmak gerek-
için arka koltuðu tümüyle geriye yatýrýn.
mektedir (þekil 100).
84
84 Nero
603.45.489 Fiat Punto Nuova GB
034-088 Punto Nuova TR_R.qxd
03.02.2006
14:12 Page 85
F0M0221m
F0M0099m
F0M0222m
þekil 99
þekil 100
þekil 102
Arka koltuðu orijinal konumuna geri
ARKA RAFIN ÇIKARILMASI
getirmek için (þekil 99)
Bagajýn geniþletilmesi için arka rafý çýkarmak
Koltuðun sýrtlýðýný kaldýrýnýz ve her iki
ancak
üst
uçlarýný
pimlerden
tutucunun kilitlenme sesini duyuncaya
çýkarmakla serbest býrakarak mümkündür
kadar bastýrýnýz.
(A-þekil 101), arka rafý serbest býrakarak
yuvasýnda döndürünüz ve ardýndan yan yu-
Emniyet kemerinin kopçalarýný yukarý
valardan her iki pimi de serbest býrakýnýz
doðru yerleþtirin ve minderi normal
(þekil 102).
kullaným konumuna ayarlayýnýz.
Çýkarýldýktan sonra, arka parsel rafý ön
DÝKKAT Koltuk sýrtlýðý düzgün olarak
F0M0101m
koltuk sýrtlýklarý ile arka koltuðun katlan-
þekil 101
emniyete alýndýðýnda, kollarýn üzerindeki
mýþ minderi arasýna konulabilir
(þekil
“kýrmýzý bant” görünmeyecektir. “Kýrmýzý
100).
Ani frenlemelerde ileri doðru hareket
bant” koltuk sýrtlýðý düzgün olarak
ederek yolcularýn yaralanmasýný önlemek
emniyete alýnmadýðýný belirtir. Baþlýklarýn
için sýrtlýðýn her iki taraftan da uygun þe-
uygun þekilde yerleþmiþ olduðundan emin
kilde
emniyete
alýnmýþ
olup
olunuz.
olmadýðýný kontrol ediniz (kýrmýzý bantlar
görünmemelidir).
85
85 Nero
603.45.489 Fiat Punto Nuova GB
034-088 Punto Nuova TR_R.qxd
03.02.2006
14:13 Page 86
KARGO KUTUSU (bazý tiplerde)
MOTOR KAPUTU
Kargo kutusu, bkz (þekil 104), bagajda
bulunur, eþya koymaya uygundur ve
MOTOR KAPUTUNUN
düzgün bir yükleme yüzeyi saðlar.
AÇILMASI
DÝKKAT Kargo kutusuna yük koymak için
Aþaðýdaki iþlemleri yapýnýz:
uzun çubuðu orta konumda tutunuz. Ýzin
verilen azami yük 50 kg’dýr.
kolu (þekil 105) ok yönüne çeviriniz;
A kolunu þekilde gösterildiði gibi
F0M0175m
çekiniz (þekil 106);
þekil 104
motor kaputunu kaldýrýnýz ve ayný
zamanda D çubuðunu (þekil 107)
tutacaðýndan çýkartýnýz, ardýndan
çubuðun ucunu (C-þekil 108 ) motor
kaputundaki yuvasýna (E) takýnýz.
86
86 Nero
603.45.489 Fiat Punto Nuova GB
034-088 Punto Nuova TR_R.qxd
03.02.2006
14:13 Page 87
F0M0135m
F0M0132m
F0M0134m
þekil 105
þekil 106
þekil 107
DÝKKAT Motor kaputunu açmadan önce,
MOTOR KAPUTUNUN
ön cam sileceklerinin
kaldýrýlmamýþ
KAPATILMASI
olduðunu kontrol ediniz.
Aþaðýdaki iþlemleri yapýnýz:
tek elinizle motor kaputunu yukarda
tutunuz ve diðer elinizle de C
(þekil
108) çubuðunu yuvadan (E)
çýkartýp yeniden tutucusuna D (þekil
107) geri yerleþtiriniz;
F0M0133m
þekil 108
Motor kaputunu motor bölmesinden
yaklaþýk 20 cm yukarýya kadar alçaltýnýz
ve ardýndan býrakýnýz, tamamen
kapandýðýndan ve yalnýzca emniyet
tutacaklarýndan tutulmadýðýndan emin
olunuz. Eðer motor kaputu düzgün
kapanmýyorsa aþaðýya doðru bastýr-
mayýp yeniden yukarý kaldýrýnýz ve
prosedürü tekrarlayýnýz.
DÝKKAT Motor kaputu seyahat esnasýn-
da yeniden açýlmamasý için uygun þekilde
kapatýlmalýdýr.
87
87 Nero
603.45.489 Fiat Punto Nuova GB
034-088 Punto Nuova TR_R.qxd
03.02.2006
14:13 Page 88
UYARI
PORT BAGAJ/KAYAK
Güvenlik
nedenlerinden
TAÞIYICISI
dolayý, motor kaputunun
seyahat esnasýnda yeniden açýlma-
masý için uygun þekilde kapatýl-
3 kapýlý tiplerde
malýdýr. Bu yüzden, her zaman
Ön baðlantýlar A noktalarýnda bulunmak-
düzgün þekilde kapatýlýp kapatýl-
tadýr (þekil 109).
madýðýný ve tutucunun devrede olup
olmadýðýný kontrol ediniz. Seyahat
Arka baðlantýlar ise üst kapý açýklýklarýn-
esnasýnda tutucunun düzgün þekilde
daki
belirtilen
B
(O)
F0M0102m
þekil 109
devreye alýnmadýðýný tespit ederseniz,
noktalarýndadýr.
otomobili hemen durdurunuz ve
DÝKKAT Kitte bulunan montaj talimat-
motor kaputunu kapatýnýz.
5 kapýlý tiplerde
larýný mutlaka takip ediniz. Montaj
UYARI
kalifiye personel tarafýndan yapýlmalýdýr
Ön baðlantýlar A noktalarýnda bulunmak-
Destek çubuðu doðru þekilde
tadýr (þekil 109). Arka baðlantýlar ise üst
konumlandýrýlmamýþsa
kapý açýklýklarýndaki belirtilen B nokta-
kaput þiddetli bir þekilde kapanabilir.
larýndadýr.
UYARI
Otomobili sürerken yükü eþit
daðýtýnýz, yan rüzgarlardan
UYARI
UYARI
dolayý hassasiyetin fazlalaþacaðýný
Bakým iþlemleri
araç
Birkaç kilometre sonra,
unutmayýnýz.
tutma vidalarýnýn sýký olup
hareketsiz haldeyken yapýl-
olmadýðýný kontrol ediniz.
malýdýr.
Hiçbir þekilde izin verilen
azami yük sýnýrýný aþmayýnýz
(bkz. bölüm”Teknik bilgiler”).
Azami toplam boyutla ilgili
mevcut yasal düzenlemeleri
gözetiniz.
88
88 Nero
603.45.489 Fiat Punto Nuova GB

 

 

 

 

 

 

 

Content      ..     3      4      5      6     ..