Fiat Grande Punto (2010 year). Instruction turkish - part 6

 

  Index      Fiat     Fiat Grande Punto (2010 year) - instruction in turkish

 

Search            copyright infringement  

 

 

 

 

 

 

 

 

Content      ..     4      5      6      7     ..

 

 

Fiat Grande Punto (2010 year). Instruction turkish - part 6

 

 

089-108 Punto Nuova TR_R.qxd
03.02.2006
11:07 Page 89
FARLAR
Far eðiminin ayarlanmasý
(þekil 110)
Kumanda tablosundaki
ve buton-
FARLARIN
larýna basýnýz.
AYARLANMASI
Ayarlama iþlemi sýrasýnda ekranda
Far huzmesinin düzgün ayarý sizin ve ayný
konumlarýn görsel göstergesi görüntülenir.
zamanda diðer sürücülerin güvenlik ve
konforu için hayati öneme sahiptir.
Konum 0 - ön koltuklarda bir veya iki kiþi.
Farlar açýk durumda seyir halindeyken sizin
Konum 1 - beþ yolcu.
ve diðer sürücülerin en iyi görüþ þartlarý-
F0M0103m
þekil 110
na sahip olmasýný saðlamak için farlarýn
Konum 2 - beþ yolcu + bagaj tamamen
doðru ayarlanmasý gerekir. Farlarý düzgün
yüklü;
FAR YÜKSEKLÝK AYARI
bir þekilde ayarlatmak için yetkili Fiat
Servisi ile temasa geçiniz.
Anahtar MAR konumunda ve kýsa farlar
Konum 3 - sürücü + bagajda yüklenmiþ
maksimum yük.
yanýkken devrededir. Araç yüklü iken
geriye doðru yatar. Bu, far huzmesinin
DÝKKAT Taþýnan yükün her deðiþikliðinde
yükselmesi demektir. Bu durumda, doðru
far yüksekliðini kontrol ediniz.
konuma geçilmesi önemlidir.
ÖN SÝS FARI AYARI
(bazý tiplerde)
Farlarý düzgün bir þekilde ayarlatmak için
yetkili Fiat Servisi ile temasa geçiniz.
89
089-108 Punto Nuova TR_R.qxd
03.02.2006
11:07 Page 90
DIÞ ÜLKEDE FAR YÜKSEKLÝK
AYARI (þekil 111-112)
Kýsa farlar otomobilin satýþa sunulduðu
ülkenin kanunlarýna göre ayarlanmaktadýr.
Trafiðin ters þeritten aktýðý ülkelerde,
karþýdan gelen aracýn gözleri kamaþtýr-
masýný engellemek için, farlarýn kapsama
alanýnýn aþaðýda gösterildiði þekilde ayarlan-
masý gerekir:
Uygun yapýþkan bant Fiat Aksesuar
Serisinde mevcuttur ve Fiat Servislerinde
bulunur.
F0M0105m
þekil 111
F0M0106m
þekil 112
90
089-108 Punto Nuova TR_R.qxd
03.02.2006
11:07 Page 91
ABS SÝSTEMÝ
ABS SÝSTEMÝNÝN DEVREYE
ARIZA UYARILARI
GÝRMESÝ
ABS arýzasý
Araçta fren yapýldýðý zaman tekerleklerin
Sürücü ABS sisteminin devreye girdiðini an-
Ayarlanabilir çok fonksiyonlu ekrandaki
kilitlenmesini önleyen ve yolu daha iyi
layabilir çünkü fren pedalI hafifçe titrer ve
mesaj ile birlikte > uyarý lambasýnýn yan-
kavrayarak acil durumlarda ve zorlu
sistem gürültülü hale gelir: bu yol yüzey tip-
masý, ABS fren sisteminde bir arýza
koþullar altýnda fren yapýldýðý zaman daha
ine uymak için otomobilin hýzýnýn deðiþtir-
olduðunu belirtir
(bazý tiplerde),
iyi direksiyon hakimiyeti saðlayan ABS fren
ilmesi gerektiði anlamýna gelir.
(“Uyarýlar ve mesajlar” bölümüne
sistemi vardýr.
bakýnýz).
UYARI
ABS fren sistemine, fren iþlemini ön ve ar-
Bu durumda frenleme sistemi ABS
ka tekerlere daðýtan EBD elektronik bir
ABS sistemi devreye girerse,
sisteminin yardýmý olmaksýzýn hala
frenleme sistemi entegre edilmiþtir.
bu yol yüzeyi ile lastik
etkindir. Sistemi kontrol ettirmek için,
arasýndaki tutuþun sýnýra ulaþtýðýnýn
otomobilinizi en yakýn yetkili Fiat servi-
iþaretidir: yol tutuþunu iyileþtirmek
sine kadar çok dikkatli bir þekilde kul-
için yavaþlamalýsýnýz.
lanýnýz.
UYARI
ABS fonksiyonu lastik-yol
arasýndaki tutuþtan en iyi
þekilde yararlanýlmasýný saðlar, fakat
bunu iyileþtiremez; bu yüzden kaygan
yol yüzeylerinde seyahat ederken
gereksiz tehlikelerden kaçýnýp her
türlü dikkati göstermelisiniz.
91
089-108 Punto Nuova TR_R.qxd
03.02.2006
11:07 Page 92
EBD arýzasý
FREN YARDIMI
ESP SÝSTEMÝ
Ayarlanabilir çok fonksiyonlu ekrandaki
(acil durum frenleme yardýmcýsý
mesaj ile birlikte > ve x uyarý lam-
(Elektronik Denge
ESP ile bir bütündür)
balarý ayný anda yanarsa, EBD sisteminde
Programý)
(bazý tiplerde)
bir arýza var demektir
(bazý tiplerde),
(“Uyarýlar ve mesajlar” bölümüne
(bazý tiplerde)
bakýnýz).
Devre dýþý býrakýlamayan bu sistem acil
durum frenini algýlayarak
(fren pedalý
ESP sistemi lastiðin tutuþ kaybý halinde
Bu durumda sert fren yapmak, arka
iþletim hýzýndan) fren devresine gelen
araç dengesini kontrol eden elektronik
tekerleklerin çok erken kilitlenmesine ve
basýncý belirgin þekilde arttýrýr.
bir sistemdir.
aracýn savrulmasýna neden olabilir.
Fren Yardýmý, ESP sistemi ile donatýlmýþ
Sistemi kontrol ettirmek için, otomo-
Bundan dolayý ESP sistemi deðiþen yol
tiplerde ESP sisteminin bir arýzasý duru-
bilinizi en yakýn Fiat servisine kadar çok
yüzeylerinin tutuþ þartlarýnda özellikle
munda devre dýþý býrakýlýr, gösterge
dikkatli bir þekilde kullanýnýz.
kullanýþlýdýr.
tablosundaki á uyarý ýþýðý ile bildirilir
(bazý tiplerde ekranda ilgili mesaj da gös-
ESP, ASR sistemine ve Hill Holder, (bazý
terilir).
tiplerde) fonksiyonuna ek olarak, ayrýca
MSR sistemi (motorun frenleme torkunu
ayarlar) ve HBA sistemi
(acil durum
frenleme iþlemi sýrasýnda frenleme
kuvvetini geliþtirir) bulunmaktadýr.
UYARI
UYARI
Eðer x uyarý lambasý
ABS devreye girdiði ve fren
ABS SÝSTEMÝNÝN DEVREYE
yanarsa
(çok fonksiyonlu
pedalýnda titreþim hisset-
GÝRMESÝ
ekranda mesajla birlikte)
(bazý
tiðiniz zaman ayaðýnýzý pedaldan
Sürücüye aracýn kritik denge ve yol tutuþ
tiplerde), otomobili durdurunuz ve
çekmeyiniz ve basmaya devam
þartlarýnda bulunduðu bildirilir ve
en yakýn yetkili Fiat servisi ile
ediniz, böylece mevcut yol þartlarý-
gösterge tablosundaki á uyarý lambasý
temasa geçiniz. Hidrolik sisteminde-
na göre mümkün olan en kýsa
yanar.
ki yað kaçaklarý hem klasik fren sis-
mesafede durursunuz.
temlerinde hem de ABS’li sistem-
lerde fren verimini düþürür.
92
089-108 Punto Nuova TR_R.qxd
03.02.2006
11:07 Page 93
ESP SÝSTEMÝNÝN DEVREYE
YOKUÞTA KAYMAYI ÖNLEYÝCÝ
ARIZA UYARILARI
ALINMASI
SÝSTEM
(HILL
HOLDER)
Sistem arýzasý durumunda dijital ekranda
ESP sistemi motor çalýþtýrýldýðýnda
kontrol tablosundaki
uyarý lambasý
(bazý tiplerde)
otomatik olarak devreye sokulur.
ve çok fonksiyonlu ekranda á uyarý lam-
Kayma önleyici sistem ESP sisteminin bir
basý (bazý tiplerde) ("Uyarý lambalarý ve
parçasý olup yokuþ baþlangýcýnda devreye
mesajlar” bölümüne bakýnýz).
ARIZA UYARILARI
girer.
Arýza durumunda ESP sistemi otomatik
Aþaðýdaki durumlarda otomatik olarak
DÝKKAT Yokuþta kayma önleyici sistem
olarak devreden çýkar ve gösterge tablo-
devreye girer:
park freni deðildir, otomobilinizi kesin-
su üzerindeki, á lambasý ayarlanabilir
❒ yokuþ yukarý: eðimi %5'den daha fazla
likle el freni çekili deðilken, motor stop
çok fonksiyonlu ekranda mesaj
(bazý
olan bir yolda hareketsiz halde bulu-
edilmeden ve 1. vitese alýnmadan terket-
tiplerde) (“Uyarý lambalarý ve mesajlar”
nan otomobilde motor çalýþýyor, deb-
meyiniz.
bölümüne bakýnýz) ve buton üzerinde
riyaj ve fren pedallarý basýlý, vites
bulunan ASR OFF ledi yanar. Bu
kutusu boþta veya geri vites hariç
durumda mümkün olan en kýsa sürede
herhangi bir vitesteyken;
yetkili bir Fiat servisine gidiniz.
❒ yokuþ aþaðý: eðimi %5'den daha fazla
olan bir yolda hareketsiz halde bulu-
nan otomobilde motor çalýþýyor, deb-
UYARI
riyaj ve fren pedallarý basýlý, vites ku-
ESP sisteminin düzgün
tusu boþta veya geri vites takýlýyken;
çalýþmasý için lastikler tüm
UYARI
Çekiþ esnasýnda ESP sistemi çalýþtýrma
tekerleklerde kesinlikle ayný marka
ESP sisteminin güvenlik
için uygun tork oluþana kadar veya her
ve tipte, mükemmel durumda ve en
performansý, sürücünün
durumda 2 saniye tekerleklerdeki fren
önemlisi belirtilen tipte, markada ve
anlamsýz ve gereksiz riskler almasý-
kuvvetini fren pedalýndan kolayca gaz
boyutta olmalýdýr.
pedalýna geçilmesi için koruyacaktýr.
na sebep olmamalýdýr. Sürüþ tarzý
Bu zaman içerisinde çalýþtýrma iþlemi
daima yol yüzeyine, görüþ mesafe-
gerçekleþmezse, sistem otomatik olarak
sine ve trafik koþullarýna uygun
fren kuvvetini giderek azaltarak sistemi
olmalýdýr. Yol güvenliði her zaman
devreden çýkaracaktýr.
sürücünün sorumluluðundadýr.
Serbest býrakýldýðýnda, frenin devreden
çýkarýldýðýna ve otomobilin hareket ede-
ceðine dair bir ses iþitilecektir.
93
089-108 Punto Nuova TR_R.qxd
03.02.2006
11:07 Page 94
ASR SÝSTEMÝ
UYARI
(Anti Patinaj Sistemi)
ESP ve ASR sistemlerinin
(bazý tiplerde)
düzgün çalýþmasý için lastik-
ASR fonksiyonu aracýn çekiþini kontrol
ler tüm tekerleklerde kesinlikle ayný
altýnda tutar ve dinamik tekerleklerden
marka ve tipte, mükemmel durum-
biri veya ikisi kaydýðýnda otomatik olarak
da ve en önemlisi belirtilen tipte,
müdahalede bulunur.
markada ve boyutta olmalýdýr.
Kayma koþullarý altýnda, iki farklý kuman-
da sistemi devreye girer:
❒ eðer fazla güç aktarýmý sebebi ile her
F0M0109m
iki dinamik tekerlekte de kayma söz
þekil 113
MSR sistemi
konusu ise, ASR sistemi müdahalede
(motor frenlemesi tork kontrolü)
bulunur ve motor tarafýndan aktarýlan
ASR sisteminin devreye alýnmasý
(bazý tiplerde)
gücü azaltýr;
/devreden çýkartýlmasý (þekil 113)
Bu sistem, ASR sisteminin entegre bir
❒ eðer kayma sadece bir çekiþ tekerleði-
ASR fonksiyonu,
motor
her
parçasýdýr ve ani vites deðiþtirmelerde
ni içeriyorsa, ASR sistemi kayan te-
çalýþtýrýldýðýnda otomatik olarak devreye
motora gerekli tork kuvvetini vermek ve
kerleði frenleyerek otomatik olarak
girer.
dolayýsýyla özellikle zayýf tutuþ þartlarýnda
devreye girer.
ASR fonksiyonu, sürüþ esnasýnda devre
stabilite kayýplarýna yol açan çekiþ teker-
ASR sistemi, özellikle aþaðýdaki durum-
dýþý býrakýlýr ve orta konsoldaki A buto-
leklerinin aþýrý yüklenmesini önlemek
larda faydalýdýr:
nuna basýlarak tekrar devreye alýnabilir
üzere devreye girer.
❒ iç taraftaki tekerleðin, dinamik yükte
(þekil 113).
ki deðiþimin etkisi ile veya aþýrý hýzlan
ASR devre dýþý býrakýldýðýnda buton
ma sebebi ile kaymasý;
üzerindeki led yanar ve bazý tiplerde çok
❒ yol tutuþ koþullarýna göre tekerleklere
fonksiyonlu ekranda ilgili mesaj görün-
çok fazla güç aktarýlmasý;
tülenir.
❒ kaygan, karlý veya donmuþ yüzeylerde
Eðer ASR sürüþ esnasýnda devre dýþý
hýzlanma;
býrakýlýr ise motor yeniden çalýþtýrýldýðýn-
❒ ýslak yüzeylerde yol tutuþunun azal
da otomatik olarak devreye girer.
masý (su yastýðý oluþmasý).
Karlý yollarda kar zincirleri ile seyahat
ederken ASR sisteminin devre dýþý
býrakýlmasý uygun olur: Bu koþullarda,
otomobilin kalkýþý esnasýnda dinamik
tekerleklerin kaymasý, çekiþin daha iyi
olmasýný saðlar.
94
089-108 Punto Nuova TR_R.qxd
03.02.2006
11:07 Page 95
EOBD SÝSTEMÝ
DÝKKAT Arýza giderildikten sonra
UYARI
sistemin komple kontrol edilmesi için
Sistemin, aktif güvenlik
EOBD sistemi (Avrupa otomobil üze-
yetkili Fiat servisleri test cihazlarý ile
açýsýndan saðladýðý perfor-
rinde test sistemi), emisyon sistemi ile
gerekli kontrolleri yapar.
mans, sürücünün lüzumsuz riskler
ilgili elemanlarýn sürekli test edilmesini
almasýný gerektirmez. Sürüþ tarzý;
saðlar.
daima yol yüzeyine, görüþ mesafe-
Bu koþullar artýk zirve noktasýnda
sine ve trafik koþullarýna uygun
olmasa bile gösterge tablosundaki U
olmalýdýr. Yol güvenliði ile ilgili
uyarý lambasýný yakarak çok fonksiyonlu
sorumluluk daima sürücüye aittir.
göstergedeki mesajla birlikte sürücüyü
uyarýr
(“Uyarý lambalarý ve mesajlar”
Eðer kontak anahtarý MAR
bölümüne bakýnýz).
konumuna çevrildiðinde U
Burada amaç þudur:
uyarý lambasý yanmaz veya
❒ sistemin verimini kontrol altýnda tut-
sürüþ esnasýnda sabit olarak
ASR sisteminin doðru çalýþmasý için,
mak;
yanar veya yanýp söner ise
(bazý
bütün lastiklerin mükemmel durumda,
❒ emisyonlarýn verilen limitlerin dýþýna
tiplerde çok fonksiyonlu ekrandaki
ayný marka ve tipte olmalarý gerekir;
çýkmasýna neden olan arýzalarý bildir-
mesajla birlikte), derhal Fiat servisi ile
hepsinden de önemlisi lastikler belirtilen
mek;
temasa geçiniz. U uyarý lambasýnýn
tip, marka ve boyutta olmalýdýr.
❒ aþýnmýþ parçalarýn deðiþtirilmesini
çalýþmasý özel ekipmanlar ile kontrol
önermek.
edilebilir. Her zaman seyahat ediyor
ARIZA UYARILARI
Sistemin ayrýca, elektronik kontrol
olduðunuz ülkedeki trafik kurallarýný
Arýza durumunda ESP sistemi otomatik
ünitesinin hafýzasýnda bulunan arýza
gözetiniz.
olarak devreden çýkar ve gösterge tablo-
kodlarýnýn diyagnostik bir konnektör ile
su üzerindeki á lambasý çok fonksiyon-
baðlantýsý olan uygun bir gösterge
lu ekranda mesaj (bazý tiplerde) (“Uyarý
üzerinde motorun çalýþmasý ile ilgili
lambalarý ve mesajlar” bölümüne
spesifik parametreler doðrultusunda
bakýnýz). Bu durumda en kýsa zamanda
okunmasýný saðlamaktýr. Bu kontrol
bir Fiat servisi ile temasa geçiniz.
trafik polisi tarafýndan da yapýlabilir.
95
089-108 Punto Nuova TR_R.qxd
03.02.2006
11:07 Page 96
"ÇÝFT ETKÝLÝ" ELEKTRÝK
CITY fonksiyonu
ile, direksiyon daha
hafif ve otomobilin park edilmesi
DESTEKLÝ DÝREKSÝYON
esnasýnda daha az
kuvvet gerektirir. Bu
sistem þehir içinde kullanýmda faydalýdýr.
SÝSTEMÝ (DUAL DRIVE)
Ýlave olarak,
Sporting tiplerde, bu
"Çift etkili" olarak adlandýrýlan yeni
fonksiyon gaz pedalýnýn konumuna göre
elektrikli direksiyon otomobile monte
ayarlanmaktadýr.
edilmiþtir ve sürüþ þartlarýna göre
sürücünün gereksinmelerine göre
ayarlanabilir, bu sistem sadece kontak
F0M0111m
þekil 114
anahtarý MAR konumunda ve motor
çalýþýyor iken devreye alýnýr.
DEVREYE ALMA / DEVREDEN
ÇIKARMA (CITY fonksiyonu)
CITY fonksiyonunu devreye almak
/devreden çýkartmak için kumanda paneli
üzerindeki butona basýnýz.
Devreye
alýnmasý
aþaðýdakilerin
yanmasýyla bildirilir:
❒ gösterge tablosunda CITY sembolü
(çok fonksiyonlu ekrana sahip tiplerde);
❒ basýldýktan sonra butonda CITY sem-
bolü (þekil 114).
96
089-108 Punto Nuova TR_R.qxd
03.02.2006
11:07 Page 97
ARIZA UYARILARI
DÝKKAT Direksiyon park manevralarýn-
UYARI
dan sonra sertleþebilir. Bu normaldir ve
Herhangi bir bakým iþle-
Herhangi bir arýza, çok fonksiyonlu
motorun aþýrý ýsýnmasýný önleyen bir
minden önce, özellikle
ekrandaki mesaj ile birlikte göstergedeki
sistemden kaynaklanýr. Herhangi bir
tekerlekler yerden yükseltilmiþ ise,
g uyarý lambasýnýn yanmasý ile belirtilir
bakým gerektirmez. Elektrik destekli
daima
motoru
durdurunuz,
("Uyarý lambalarý ve mesajlar" bölümüne
direksiyon otomobilin bir sonraki
anahtarý yerinden çýkartýnýz ve
bakýnýz).
kullanýlýþýnda normal çalýþmasýna geri
direksiyon kilidini devreye alýnýz.
döner.
Bunun mümkün olmadýðý durumlar-
Sistemin arýzasý durumunda, otomobil
da
(örneðin kontak anahtarýnýn
mekanik direksiyon sistemi ile kullanýla-
MAR konumunda bulunmasý veya
bilir.
motorun çalýþmasý zorunluluðunda),
UYARI
bakým iþleminden önce elektrik
DÝKKAT Bazý durumlarda, elektrik
Direksiyon sistemini ilgilen-
destekli direksiyonun koruyucu ana
destekli direksiyon dýþýndaki baðýmsýz
diren herhangi bir satýþ son-
sigortasýný yerinden çýkartýnýz.
faktörler g uyarý lambasýnýn yanmasýna
rasý iþlemi veya direksiyon kolon
neden olurlar.
modifikasyonu yapmak kesinlikle
yasaktýr (örn.: hýrsýzlýða karþý koru-
Otomobilinizi derhal durdurmanýzý,
ma cihazý), bunlar performansý ve
motoru yaklaþýk 20 saniye stop etmenizi
emniyeti olumsuz yönde etkiler,
ve sonra tekrar çalýþtýrmanýzý tavsiye
garantinin geçersiz kalmasýna
ederiz. Çok fonksiyonlu ekrandaki mesaj
neden olur ve ayrýca otomobilin
ile birlikte g uyarý lambasý yanar (bazý
ülkenin yasalarýna göre uygunsuz
tiplerde), ise yetkili Fiat servisi ile temasa
olmasýna sebebiyet verirler.
geçiniz.
97
089-108 Punto Nuova TR_R.qxd
03.02.2006
11:07 Page 98
LASTÝK BASINCI GÖZETLEME
T.P.M.S. SÝSTEMÝ HAKKINDA
UYARI
SÝSTEMÝ - T.P.M.S. (bazý tiplerde)
ÖNEMLÝ NOTLAR
Lastik basýncý kontrolü,
Arýza gösterimleri kaydedilmemektedir
lastikler soðukken gerçek-
ve bu yüzden motor durdurulup yeniden
Otomobiliniz T.P.M.S
(Tyre Pressure
leþtirilmelidir. Herhangi bir neden-
çalýþtýrýldýðýnda ekranda gösterilmez.
Monitoring System
- Lastik Basýncý
den dolayý lastik basýncýný lastikler
Eðer hata giderilemiyorsa otomobil
Gözetleme Sistemi) ile donatýlmýþ ola-
sýcakken kontrol edilmesi gerek-
hareket ettikten birkaç saniye sonra
bilir. Sistem, her bir tekerlekte bulunan
tiðinde, basýnç belirtilen deðerden
kontrol ünitesi gösterge tablosuna uyarý
ve kontrol ünitesine basýnç bilgileri yol-
daha yüksek olmasýna raðmen
gönderecektir.
layan radyo frekansý sensörlerinden
basýncý azaltmayýnýz ve lastikler
DÝKKAT Güçlü radyo frekans düzensiz-
oluþur (jant üzerinde lastiðin içinde).
soðuduðunda kontrol iþlemini
likleri T.P.M.S. sisteminin düzgün þekilde
tekrarlayýnýz.
çalýþmasýný engelleyebilir. Bu durum
ekranda ilgili mesaj ile gösterilir. Bu
bildirim radyo frekansý düzensizlikleri
sona erdiðinde yok olacaktýr.
UYARI
T.P.M.S. sistemi sürücünün
UYARI
lastik basýncýný izlemesine
Lastikleri kontrol ederken
yardým eder, lastiklerin ve yedek
veya þiþirirken
azami
lastiðin uygun þekilde þiþirilmesin-
dikkati gösteriniz. Aþýrý lastik ba-
den sürücü sorumludur
(bkz
sýncý
yol
tutuþunu azaltýr,
UYARI
“Otomobilin Bakýmý” bölümünde
süspansiyonu ve tekerlek gerilimini
“Tekerlekler” kýsmý).
T.P.M.S. ani basýnç düþüþ-
arttýrýr ve lastiklerin aþýrý þekilde
lerini
bildirememektedir
aþýnmasýna neden olur.
(örn.: lastik patlamasý) Bu durum-
da, otomobili dikkatle frenleyin ve
ani direksiyon manevralarýndan
kaçýnýnýz.
98
089-108 Punto Nuova TR_R.qxd
03.02.2006
11:07 Page 99
UYARI
UYARI
UYARI
Standart lastiklerin kýþ
Lastik basýncý dýþ sýcaklýða
Otomobil T.P.M.S sistemi
lastikleriyle ve tersi þekilde
baðlý olarak deðiþir. Bu
ile
donatýlmýþsa lastik
deðiþtirilmesi T.P.M.S. sisteminin
nedenlerden dolayý T.P.M.S sistemi
ve/veya jant deðiþikliði ve takýlma
ayarlanmasýný gerektirir ve sadece
geçici olarak düþük lastik basýncý
iþlemleri özel tedbirlerin alýnmasýný
yetkili Fiat Servisi tarafýndan
iþareti gösterir. Bu durumda soðuk
gerektirir.
gerçekleþtirilebilir.
lastiklerin basýncýný kontrol ediniz
ve gerektiðinde uygun þiþirme
deðerlerini uygulayýnýz.
UYARI
T.P.M.S. sistemi özel
UYARI
UYARI
donaným gerektirmektedir.
Sistem ile hangi aksesuarlarýn
Otomobil T.P.M.S. sistemi
Güçlü radyo frekans düzen-
uyumlu olup olmadýðýný yetkili Fiat
ile donatýlmýþsa, herhangi
sizlikleri T.P.M.S. sistemi-
Servisine danýþýnýz (tekerlekler, te-
bir lastiði deðiþtirirken ayný zaman-
nin düzgün çalýþmasýný engelleye-
kerlek baþlýklarý vb.). Baþka
da valfýn kauçuk supabýný da
bilir. Bu durum ekranda ilgili mesaj
aksesuarlarýn kullanýlmasý sistemin
deðiþtiriniz. Yetkili Fiat Servisiyle
ile gösterilir (bazý tiplerde).
arýza yapmasýna sebep olabilir.
temasa geçiniz.
Bu bildirim radyo frekansý düzensiz-
likleri sona erdiðinde yok olacaktýr.
99
089-108 Punto Nuova TR_R.qxd
03.02.2006
11:07 Page 100
Sistemin düzgün çalýþmasý için tekerlekler/lastikler deðiþtirildiðinde aþaðýdaki tabloyu kontrol ediniz:
Çalýþma þekli
Sensör varlýðý
Arýza uyarýlarý
Yetkili Fiat
servis iþlemi
-
-
EVET
Küçük boyutlu yedek
HAYIR
EVET
lastikle tekerlek deðiþimi
Kar lastiklerinde
HAYIR
EVET
tekerlek deðiþimi
Kar lastiklerinde
EVET
HAYIR
tekerlek deðiþimi
Diðerleriyle farklý boyutlarda
EVET
HAYIR
lastik deðiþimi (*)
Tekerlekleri birbirleriyle yer
deðiþtirmek için(ön/arka) (**)
EVET
HAYIR
(*) Kullanýcý El Kitabýnda verilenden farklý bir alternatif oluþturmasý için verilmiþtir ve Fiat aksesuar serisinde bulunmaktadýr.
(**) Çaprazlamasýna yer deðiþikliði olmadan (lastikler ayný tarafta kalýr).
100
089-108 Punto Nuova TR_R.qxd
03.02.2006
11:07 Page 101
PARK SENSÖRLERÝ
Algýlama mesafeleri
(bazý tiplerde)
Park sensörleri otomobilin arka kýsmýn-
Merkezi
150 cm
da bulunur
(þekil
115), otomobilin
Köþeli
60 cm
arkasýnda bulunan engelleri algýlar ve
Eðer birkaç engel tespit edilirse, kontrol
sürücüyü uyarýr (akustik sinyal ile).
ünitesi en yakýn olanýný gösterir.
DEVREYE ALINMASI
ARIZA UYARILARI
Otomobil geri vitese takýldýðýnda
Sistemde bir arýza durumunda geri vitese
sensörler otomatik olarak devreye
takarken
gösterge
tablosundaki
girerler.
F0M0113m
uyarý lambasý
bazý tiplerde çok
þekil 115
fonksiyonlu ekranda ilgili mesaj ile birlik-
Sesli sinyal, otomobil ile engel arasýndaki
te yanar ("Uyarý lambalarý ve mesajlar"
AKUSTÝK SÝNYAL
mesafe azaldýðý zaman artar.
bölümüne bakýnýz).
Geri vitese takýldýðýnda fasýlalý bir sesli
sinyal otomatik olarak devreye girer.
Akustik sinyal:
❒ otomobil ve engel arasýndaki mesafe-
nin azalmasýnda, sinyal artar;
❒ otomobil ve engel arasýndaki mesafe
30 cm'den daha az kaldýðýnda süreklilik
kazanýr ve bu mesafe artýnca durur;
❒ mesafe deðiþmezse sabittir; eðer
durum yan sensörlerle ilgiliyse,
örneðin duvar boyunca manevra iþle-
mi durumunda uyarý sinyallerini önle-
mek için sesli uyarýcý yaklaþýk 3 saniye
sonra devreden çýkacaktýr.
101
089-108 Punto Nuova TR_R.qxd
03.02.2006
11:07 Page 102
GENEL UYARILAR
UYARI
RÖMORK ÝLE ÇALIÞMA ÞEKLÝ
❒ Otomobili park ederken, sensörlerin
Bununla beraber park
Park sensörleri, römork elektrik kablo-
üzerinde veya altýndaki engellere dikkat
manevralarý daima sürü-
sunun otomobildeki çeki kancasý soke-
ediniz.
cünün sorumluluðundadýr; sürücü
tine takýlmasý ile otomatik olarak devre-
❒ Otomobilin önünde veya arkasýnda
her zaman manevra sahasýndaki
den çýkar.
bulunan bazý nesneler algýlanamayabilir
insanlarýn
(özellikle çocuklarýn)
ve bu nedenle de otomobilin hasar
veya hayvanlarýn mevcudiyetini
Sensörler kablonun çýkartýlmasý ile
görmesine neden olabilir.
kontrol etmelidir. Bu sistem sadece
tekrar devreye alýnýr.
❒ Sensörler tarafýndan gönderilen belir-
sürücüye yardýmcý olur, ancak
tiler, sensörlerin üzerinde kir, kar, buz
sürücü çok düþük hýzlarda bile olsa
Yýkama istasyonlarýnda, sensörleri en az
veya ses ötesi sistemler
(örneðin
tehlikeli manevralar yaparken asla
10 cm mesafeden basýnçlý su veya buhar
kamyon havalý frenleri veya pnömatik
dikkatini kaybetmemelidir.
tutarak temizleyiniz.
çekiçler) tarafýndan deðiþtirilebilir.
Sistemin düzgün çalýþmasý
için, sensörler üzerindeki
çamur, kir, kar ve buz
temizlenmelidir. Sensörleri
temiz-lerken, onlara zarar vermem-
eye azami dikkat gösteriniz; buna yol
açacak kuru veya sert bezler kullan-
mayýnýz. Sensörler, gerektiðinde
temiz su ve araç deterjaný ile yýkan-
malýdýr.
102
089-108 Punto Nuova TR_R.qxd
03.02.2006
11:07 Page 103
SES SÝSTEMÝ (bazý tiplerde)
UYARI
Radyo-kasetçalar veya CD/MP3 çalar
Mevcut otomobil tesisatýna
(bazý tiplerde) mevcut ses sistemi için
baðlantý kurulmasý ve oto-
ilave el kitabýna bakýnýz.
mobilin emniyetini azaltabilecek
herhangi bir arýzayý önlemek için
SES SÝSTEMÝ BAÐLANTILARI
yetkili Fiat Servisiyle temasa
(bazý tiplerde)
geçiniz.
Sistemde aþaðýdaki parçalar bulunur:
❒ ses sistemi elektrik kablolarý
❒ ön ve arka hoparlör elektrik kablolarý
❒ anten güç kablolarý
F0M0114m
þekil 116
❒ ön kapýlarda 2 tweeter (her biri
30W);
Ses sistemi montajý
❒ Ön kapýlarda 2 orta woofer (çap 165
mm, her biri 40W);
Ses sistemi, eþya muhafazasýnda bulunan
❒ Arka kapýlarda 2 full-range hoparlör
iki tutucu mandala basýlarak çýkarýlmasýy-
(çap 130 mm, her biri 40W max);
la uzaklaþtýrýlabilen eþya muhafazasýnýn
❒ radyo anten kablosu.
tuttuðu yere uygun bir þekilde kurul-
malýdýr: burada ayný zamanda güç kablo-
larýný da bulacaksýnýz.
Eþya muhafaza bölümünü çýkarmak için,
resimde gösterilen bölümü elinizle
yukarý doðru bastýrýnýz.
103
089-108 Punto Nuova TR_R.qxd
03.02.2006
11:07 Page 104
SES HAFIZALI VE
RADYONAVIGATOR
Radyo navigatör kurulumu
Radyo navigatörü orta eþya muhafazasý
Bluetooth®
SÝSTEMÝ (bazý tiplerde)
tarafýndan tutulan boþluða uygun þekilde
TEKNOLOJÝSÝNE SAHÝP
kurulmalýdýr, burada önceden ayarlanmýþ
Sistemde aþaðýdaki parçalar bulunur:
AHÝZESÝZ TELEFON KÝTÝ
kablolar bulunur.
❒ radyo navigatör güç kablolarý
(bazý tiplerde)
❒ ön ve arka hoparlörlerin baðlantý
kablolarý
Bluetooth®®teknolojisine sahip ahizesiz
❒ anten güç kablosu
telefon kiti söz konusu olduðunda
(bazý
❒ ön kapýlarda 2 tiz hoparlörü (her biri
UYARI
30W azami güçte);
tiplerde), bu Kullanýcý el kitabýna iliþti-
Bu sistemin tesisatýna sahip
rilen eke bakýnýz.
❒ ön kapýlarda 2 orta frekanslý bas
olan otomobillerde baðlan-
hoparlörü (165 mm çapýnda, her biri
tý yapmak üzere otomobilin güven-
azami 40W gücünde);
liðini tehlikeye düþürecek herhangi
❒ arka kapýlarda ve arka saçak
bir olayý önlemek için yetkili Fiat
panellerde tam kapsamlý hoparlör
Servisine baþvurunuz.
(130 mm çapýnda, her biri azami
40W gücünde);
❒ radyo anteni;
❒ navigatör anteni (GPS sinyali);
❒ radyo anteni kablosu;
❒ navigatör anteni kablosu (GPS sinyali).
104
089-108 Punto Nuova TR_R.qxd
03.02.2006
11:07 Page 105
ARAÇ SAHÝBÝ TARAFINDAN
RADYO VERÝCÝLERÝ VE CEP
UYARI
SATIN ALINAN AKSESUARLAR
TELEFONLARI
Ýlave spoiler, saç jant ve
standart olmayan jant
Otomobili satýn aldýktan sonra sürekli
Otomobilin dýþ kýsmýna monte edilmiþ
kapaðý takarken dikkat ediniz: bun-
elektrik kaynaðýna ihtiyaç duyan elektrik-
ayrý bir anten kullanýlmadan, cep telefon-
lar
frenlerin havalandýrmasýný
li donanýmlar
(alarm, ahizesiz telefon,
larý ve diðer radyo vericileri otomobil
azaltabilir; bu nedenle ani ve ard
uydudan hýrsýzlýk önleme fonksiyonu, vs)
içinde kullanýlamaz.
arda yapýlan frenlemelerde ve
veya her zaman elektrik beslemesine
yokuþ aþaðý kullanýmlarda frenleme
fazla yük bindiren aksesuarlar takmak
DÝKKAT Yolcu bölmesinde benzer
etkisini
azaltabilir.
Frenlere
isterseniz Fiat Aksesuar Serisinin en
cihazlarýn kullanýlmasý (ayrý anten olmak-
basýldýðýnda engel olabilecek nes-
uygun cihazlarý önermenin yaný sýra elek-
sýzýn) rezonans etkisiyle yolcu bölmesin-
nelerin pedalýn altýnda bulun-
trik sisteminin gereken gücü kaldýrýp
deki etkisi artan radyo frekansýnda elek-
madýðýndan emin olunuz.
kaldýramayacaðýný veya daha güçlü bir
tromanyetik alanlar yaratýr, bu da oto-
aküyle donatýlýp donatýlmayacaðýný kon-
mobilde bulunan elektrikli sistemlerin
trol ederek toplam güç tüketimini
arýzalanmasýna yol açar. Bu durum, yol-
deðerlendirecek nitelikli personele sahip
cularýn güvenliði için potansiyel bir
yetkili Fiat Servisine danýþýnýz.
tehlike teþkil eder.
Bunun yanýnda, bu sistemlerin ses alma
ve gönderme fonksiyonlarý, otomobil
gövdesinin koruyucu yapýsýndan da
etkilenebilir.
AB standartlarýna uygun cep telefonlarý
konusunda ise
(GSM, GPRS, UMTS),
kesin þekilde cep telefonunun üreticisi
tarafýndan verilen talimatlara uyunuz.
105

 

 

 

 

 

 

 

Content      ..     4      5      6      7     ..