Fiat Grande Punto (2010 year). Instruction turkish - part 4

 

  Index      Fiat     Fiat Grande Punto (2010 year) - instruction in turkish

 

Search            copyright infringement  

 

 

 

 

 

 

 

 

Content      ..     2      3      4      5     ..

 

 

Fiat Grande Punto (2010 year). Instruction turkish - part 4

 

 

034-088 Punto Nuova TR_R.qxd
03.02.2006
14:12 Page 55
Klima kompresörü açma/kapama
durumdan dolayý birkaç saniyeliðine ekran-
DÝKKAT Hýzlý buðu giderme/buz çözme
düðmesi (B)
da yanýp söner ve ardýndan AUTO sem-
fonksiyonu, motor soðutucu sýcaklýðýnýn
bolü silinir.
uygun sýcaklýða eriþmesi için yaklaþýk 3
- düðmesine basýldýðýnda, klima
dakikalýðýna devrede kalýr.
kompresörü devreye alýnýr. Bu durum
Klima kontrol kompresörü devre dýþýyken
düðmenin üzerinde yer alan ledin
fan hýzý manuel olarak sýfýra ayarlanabilir.
Azami buðu giderme/buz çözme fonksi-
yanmasýyla gösterilir. Led sönükken
yonu devredeyken butonun ledi ve arka
Kompresör devrede ve motor çalýþý-
butona basýldýðýnda kompresör devreye
cam ýsýtma butonun ledi yanar.
yorken, fan hýzý ekranda birinci seviyeden
alýnýr ve butondaki led kýrmýzý yanar.
daha düþük seviyeye getirilemez.
FULL AUTO simgesi ekrandan silinir.
Klima kompresörü kapalýyken, sistem
camýn buðulanmasýný engellemek için
Azami buðu giderme/buz çözme fonksi-
Ön cam hýzlý buðu alma/defrost
hava devirdaimini devreden çýkarýr.
yonu devredeyken manuel olarak
butonu F
çalýþtýrýlabilecek tek iþlem fan hýzýnýn
Bu durumda, sistem istenilen sýcaklýk
manuel olarak ayarlanmasý ve arka cam
deðerini sabit tutmada yeterli olsa da
Bu butona basýnýz: klima kontrol sistemi,
ýsýtmasýnýn kapatýlmasý iþlemidir. Azami
FULL simgesi ekrandan silinir. Eðer
ön cam ve yan camý hýzlý buz/buðu giderme
buðu giderme/buz çözme fonksiyonu
sistem istenilen sýcaklýk deðerini sabit
için gerekli olan tüm fonksiyonlarý
butonuna veya kompresör kapatma buto-
tutamýyorsa, sýcaklýk deðeri yanýp söner ve
otomatik olarak devreye sokacaktýr:
nuna veya AUTO butonuna basýldýðýn-
ekrandan AUTO simgesi silinir.
hava þartlarý elveriþli olduðunda klima
da, sistem azami buðu giderme/buz çözme
DÝKKAT Klima kontrol kompresörü
kontrol kompresörünü devreye alýr
fonksiyonunu devre dýþý býrakýr ve bu
devre dýþýyken dýþ sýcaklýk deðerinden
fonksiyonun devreye alýnmasýndan önce-
hava sirkülasyonu kapalý;
daha düþük derecede havanýn yolcu
ki iþletim koþullarýný yeniden etkinleþtirir.
bölmesine verilmesi mümkün deðildir,
her iki bölgede de azami hava sýcaklýðý
ayrýca belirli bazý çevre þartlarýnda havanýn
HI
nemi giderilemediðinden camlarýn buðu-
yolcu bölmesine gelen havanýn camlarý
lanmasý daha hýzlý olabilmektedir.
buðulamasýný engellemek üzere hava
Klima kompresörünün devre dýþý
akýþýný sýnýrlandýrmak için motor soðut-
býrakýlmýþ olduðu motor durdurulduðun-
ma sývýsý sýcaklýðýna uygun fan hýzýný
da da hafýzada kayýtlý kalýr.
devreye alýr;
Klima kontrol kompresörünün devreye
ön cam ve ön yan cam açýklýklarýna
almak üzere otomatik kontrolün etkin-
hava akýþýný yönlendirir;
leþtirilmesi için yeniden - butonuna veya
ýsýtmalý arka camý devreye alýr.
AUTO butonuna basýnýz.
Klima kontrol kompresörü devredeyken
dýþ hava sýcaklýðý ayarlanmýþ olan deðerin
üzerindeyse, sistem istenilen durumu
saðlayamayacaktýr, sýcaklýk deðeri bu
55
55 Nero
603.45.489 Fiat Punto Nuova GB
034-088 Punto Nuova TR_R.qxd
03.02.2006
14:12 Page 56
Isýtmalý arka cam ve kapý aynasý
klima kompresörü devre dýþýdýr;
EK ISITICI
buðu giderme/buz çözme butonu
(bazý tiplerde)
fan kapalýdýr.
(bazý tiplerde) G
Bu cihaz, aþýrý derecede soðuk olduðun-
Isýtmalý arka cam ayrýca sistem kapalýyken
Isýtmalý arka cam buðu giderme/buz çözme
da yolcu bölmesinin ýsýtýlmasýný hýzlandýr-
de devreye alýnýp devreden çýkartýlabilir.
fonksiyonunu devreye almak için bu
mak için kullanýlýr.
butona basýnýz.
DÝKKAT Sistem, kapatýlmasýndan önce
Ek ýsýtýcý, istenilen konfor koþullarýna
ayarlanmýþ olan sýcaklýklarý kaydedip
Bu fonksiyon devredeyken butonun ledi
eriþilince otomatik olarak devre dýþý kalýr.
herhangi bir butona basýldýðýnda bunlarý
yanar.
saðlamaya devam edecektir (ýsýtmalý arka
cam hariç); eðer kapalýyken ilgili butona
Otomatik iki bölgeli klima kontrol
Bu fonksiyon zaman ayarlýdýr ve 20 daki-
basýlýrsa devreye alýnýr; eðer zaten açýksa,
sistemi
ka sonra otomatik olarak veya ayný butona
yeniden bastýðýnýzda veya motor durdu-
devrede kalmaya devam eder.
Ek ýsýtýcý, kontak anahtarý ON konumuna
rulduðunda devreden çýkarýlýr. Motor
getirildiðinde kendiliðinden devreye
Sistemi otomatik moda almak için AUTO
yeniden çalýþtýrýldýðýnda otomatik olarak
alýnacaktýr.
butonuna basýnýz.
yeniden baþlatýlmaz.
DÝKKAT Arka camda ýsýtma rezistansýnýn
Manuel Isýtýcý ve klima kontrol
üzerine yapýþkan etiketler yapýþtýrmayýnýz,
sistemi
düzgün çalýþmasýný engelleyebilir.
A düðmesi kýrmýzý bölgeye çevrildiðinde
ve fan (B düðmesi) en azýndan ilk hýza
Klima kontrol sisteminin
getirildiðinde ek ýsýtýcý otomatik olarak
kapatýlmasý (OFF) E
devreye girer.
Sistemi devre dýþý býrakmak için E buto-
DÝKKAT Isýtýcý sadece dýþ sýcaklýk ile
nuna basýnýz. Devre dýþý býrakýldýðýnda,
motor soðutma sývýsý sýcaklýðý düþük
sistem koþullarý aþaðýdaki gibidir:
olduðunda çalýþýr.
sýcaklýk ayar ekraný kapalýdýr;
DÝKKAT Akü voltajý yetersizse ýsýtýcý
devreye girmeyecektir.
iç hava sirkülasyonu açýktýr;
56
56 Nero
603.45.489 Fiat Punto Nuova GB
034-088 Punto Nuova TR_R.qxd
03.02.2006
14:12 Page 57
DIÞ LAMBALAR
SELEKTÖR
Ayar halkasýnýn konumuna baðlý olmaksýzýn
Sol kumanda kolu (þekil 42) dýþ lambalarý
farlar, kolun direksiyon simidine doðru
kumanda eder.
çekilmesi ile
(sabit olmayan pozisyon)
selektör yaparlar. Gösterge panelindeki
Harici lambalar sadece kontak anahtarý
1 uyarý lambasý yanar.
MAR pozisyonunda iken devreye
alýnabilir.
Gösterge paneli ve paneldeki farklý
kumandalar, dýþ lambalarla birlikte
F0M0060m
þekil 42
yanarlar.
KISA FARLAR
LAMBALARIN DEVRE DIÞI
BIRAKILMASI
Çentikli düðmeyi 2 konumuna çeviriniz.
Çentikli düðmeyi O konumuna çeviriniz.
Gösterge panelindeki
3
uyarý lambasý da
ayný anda yanacaktýr.
SÝNYAL LAMBALARI
UZUN FARLAR
Çentikli düðmeyi 6 konumuna çeviriniz.
Ayar halkasý 2, konumundayken kolu
Gösterge panelindeki
3
uyarý lambasý da
direksiyon simidine doðru çekiniz (2. sabit
ayný anda yanacaktýr.
olmayan pozisyon).
Gösterge tablosu üzerindeki 2 uyarý
lambasý yanar.
Kumanda kolu tekrar direksiyon simidine
doðru çekildiðinde, uzun farlar söner (kýsa
farlar yanar).
57
57 Nero
603.45.489 Fiat Punto Nuova GB
034-088 Punto Nuova TR_R.qxd
03.02.2006
14:12 Page 58
SÝNYALLER (þekil 43)
Kumanda kolu direksiyon simidine doðru
her çekildiðinde, gösterge tablosu
Kolu sabit konuma itiniz:
üzerinde yer alan
3
uyarý lambasý ekran-
Yukarý konum (1): saða sinyal verilir;
da bir mesaj ile birlikte görüntülenir
(“Uyarý Lambalarý ve Mesajlar” kýsmýna
Aþaðý konum (2): sola sinyal verilir.
bakýnýz). Kol ilk çalýþtýrýldýðýnda uyarý lam-
basý yanar ve otomatik fonksiyon devre-
Gösterge tablosu üzerindeki uyarý lam-
den çýkýncaya kadar yanýk kalýr. Kolun her
balarýndan biri Î veya ¥ ayný anda yanar.
hareketi, lambalarýn açýk kalma süresini
Direksiyon simidi düz konuma geti-
uzatýr.
rildiðinde sinyal lambalarý otomatik olarak
F0M0061m
þekil 43
söner.
Devre dýþý býrakýlmasý
Þerit deðiþtirmek üzere olduðunuzu
“FOLLOW ME HOME”
Kolu direksiyon simidine doðru çekilmiþ
göstermek için sinyal lambalarýnýn kýsa süre
FONKSÝYONU
olarak 2 saniyeden uzun bir süre tutunuz.
yanýp sönmesini istiyorsanýz, kolu yerine
Bu fonksiyon, otomobilin ön tarafýnýn
tam oturtmadan yukarýya veya aþaðýya
ayarlanan bir süre boyunca aydýnlatýlmasýný
doðru hareket ettiriniz (yaylý konum).
saðlar.
Býrakýldýðýnda kumanda kolu eski konu-
muna dönecektir.
Devreye alýnmasý
Kontak anahtarý STOP pozisyonunda
veya yerinden çýkartýlmýþ iken kumanda
kolunun, motor durdurulduktan sonra 2
dakika içinde, direksiyon simidine doðru
çekilmesi ile devreye alýnýr.
Kolun her bir hareketi ile lambalarýn
yanma süreleri 30 saniyeden 210 saniyeye
kadar uzatýlmaktadýr, daha sonra lambalar
otomatik olarak sönmektedir.
58
58 Nero
603.45.489 Fiat Punto Nuova GB
034-088 Punto Nuova TR_R.qxd
03.02.2006
14:12 Page 59
CAM YIKAMA
DÝKKAT Silecek kollarýný "Otomobilin
bakýmý" bölümünde açýklandýðý gibi
deðiþtiriniz.
Sað kumanda kolu (þekil 44) ön cam sile-
ceðini/yýkayýcýsýný ve ýsýtmalý arka cam sile-
ceðini/yýkayýcýsýný kontrol eder.
Ön cam sileceðini kesinlikle
cam üzerinde biriken kar ve
ÖN CAM YIKAMA/
buzu temizlemek amacý ile
SÝLME
kullanmayýnýz. Bu þartlarda
Bu fonksiyon sadece kontak anahtarý
silecek aþýrý þekilde zorlanýr ve motor
F0M0062m
MAR konumunda iken çalýþýr.
þekil 44
koruma sisteminin devreye girmesine ve
silme iþleminin birkaç saniye süresince
Bu kumanda kolu dört ayrý konuma ge-
Halka somun (
) konumundayken silme
durmasýna neden olur. Eðer iþlem
tirilebilir:
hýzý (sileceklerin hýzý yani) otomatik olarak
yeniden yapýlamaz ise yetkili bir Fiat
O ön cam sileceði kapalý;
otomobilin hýzýna göre ayarlanýr.
servisi ile temasa geçiniz.
? fasýlalý çalýþma;
Z sürekli yavaþ;
¥ sürekli hýzlý
A (sabit olmayan pozisyon) konumundaki
çalýþma, kol bu konumda tutulduðu süre
boyunca devam eder. Kumanda kolunu
serbest býraktýðýnýzda, kol orjinal konu-
muna döner ve ön cam sileceði otomatik
olarak durur.
59
59 Nero
603.45.489 Fiat Punto Nuova GB
034-088 Punto Nuova TR_R.qxd
03.02.2006
14:12 Page 60
“Akýllý yýkama” fonksiyonu
YAÐMUR SENSÖRÜ
Devre dýþý býrakýlmasý
(bazý tiplerde)
Kol direksiyon simidine doðru çekilmesi
Kumanda kolunu þekil
44’teki
(sabit olmayan pozisyon), ön cam
Yaðmur sensörü, iç dikiz aynasýnýn arkasý-
iþaretine doðru hareket ettiriniz ve
yýkayýcýsýný çalýþtýrýr.
na monte edilen, ön cam sileceði ile
kontak anahtarýný STOP konumuna çe-
kombine, elektronik bir tertibat olup;
viriniz.
Eðer kumanda kolu yarým saniyeden
fasýlalý çalýþma esnasýnda, yaðmurun
daha uzun bir süre için direksiyon simidine
Daha sonra motor çalýþtýrýldýðýnda (MAR
þiddetine baðlý olarak, silme sayýsýný
doðru çekilir ise, silme iþlemi otomatik
pozisyonu), kumanda kolu
(þekil 44)
otomatik olarak ayarlar.
olarak gerçekleþir.
konumunda kalsa bile tekrar devreye
DÝKKAT Sensörün bulunduðu bölgeyi
girmez. Yaðmur sensörünü devreye almak
Kumanda kolu serbest býrakýldýktan
temiz tutunuz.
için kumanda kolunu
konumundan
sonra, ön cam sileceði üç silme hareketi
baþka bir konuma hareket ettirdikten son-
yaparak durur.
ra konumuna geri getiriniz.
Devreye alýnmasý
Ýlave bir silme hareketi 6 saniye sonra
Yaðmur sensörü bu þekilde tekrar dev-
Sað kumanda kolunu þekil
44’teki
silme iþlemini tamamlar.
reye alýndýktan sonra; ön cam kuru olsa
(
) iþaretine doðru hareket ettiriniz.
bile, silecek en az bir silme hareketi
Yaðmur sensörünün devreye girmesi sile-
yaparak, sensörün devreye girdiðini
ceðin bir “silme” hareketi ile bildirilir.
bildirir.
F ayar halkasýný döndürmek suretiyle
Yaðmur sensörü farklý bir hassasiyet
yaðmur sensörünün hassasiyetini arttýrmak
gerektiren aþaðýdaki þartlarý tanýyabilir:
mümkündür.
kontrol yüzeyi üzerinde yer alan
Yaðmur sensörü hassasiyetinin artmasý
pislikler (tuz, kirler, vb.);
sileceðin bir “silme” hareketi ile bildirilir.
gece ile gündüz arasýndaki fark.
Ön cam yýkamanýn, yaðmur sensörü
devrede iken çalýþtýrýlmasý halinde; normal
DÝKKAT Su darbeleri sileceklerin istem
yýkama fonksiyonu, yaðmur sensörü
dýþý hareket etmesine neden olabilir.
normal otomatik çalýþma fonksiyonuna
döndükten sonra gerçekleþir.
60
60 Nero
603.45.489 Fiat Punto Nuova GB
034-088 Punto Nuova TR_R.qxd
03.02.2006
14:12 Page 61
Kolun ön panele doðru itilmesi (sabit ol-
mayan konum) arka cam yýkayýcýyý dev-
reye sokacaktýr.
Kolun yarým saniyeden daha uzun süre
itilmesi arka cam sileceðini de çalýþtýra-
caktýr.
Kolun býrakýlmasý akýllý yýkama fonksi-
yonunun ön cam sileceði için açýklandýðý
þekilde devreye sokacaktýr.
F0M0218m
F0M0063m
þekil 45
þekil 46
ARKA CAM YIKAMA/SÝLME
FAR YIKAYICILARI
(þekil 45)
(bazý tiplerde) (þekil 46)
Sistem, sadece kontak anahtarý MAR
Far yýkayýcýlarý görünebilir konumdadýr ve
konumunda iken çalýþýr.
Arka cam sileceðini kesinlikle
her bir dýþ lamba için ayrý olarak bir en-
cam üzerinde biriken kar ve
jektör ile donatýlmýþlardýr. Dýþ farlar yaný-
Ýþlem, kumanda kolu býrakýldýðýnda durur.
buzu temizlemek amacý ile
yorken ön cam yýkayýcýsý devreye alýndýðýn-
Ayar halkasýný O konumundan ' konu-
kullanmayýnýz. Bu þartlarda
da otomatik olarak devreye girerler.
muna almak arka cam sileceðini aþaðýdaki
silecek aþýrý þekilde zorlanýr ve motor
DÝKKAT Düzenli aralýklarla doðru çalýþýp
iþlemleri yaptýrýr:
koruma sisteminin devreye girmesine ve
çalýþmadýklarýný ve fýskiyelerin temizliðini
silme iþleminin birkaç saniye süresince
kontrol ediniz.
ön cam sileceði kapalýysa fasýlalý çalýþma;
durmasýna neden olur. Yeniden çalýþ-
maya baþlamaz ise Fiat Servisiyle
ön cam sileceðiyle beraber senkronize
temasa geçiniz.
çalýþma (fakat yarým atým frekansýyla);
geri vites takýlý ve ön cam sileceði
açýkken sürekli çalýþma.
Ön cam sileceði açýkken ve geri vites
takýlýyken, arka cam sileceði sürekli çalýþýr.
61
61 Nero
603.45.489 Fiat Punto Nuova GB
034-088 Punto Nuova TR_R.qxd
03.02.2006
14:12 Page 62
CRUISE CONTROL
Devreye alýnmasý
(Hýz sabitleyici)
Kolu
(A-þekil
47) ON konumuna
çeviriniz.
(bazý tiplerde)
Hýz sabitleyici 1. viteste veya geri viteste
devreye alýnamaz. Sadece 4. ve daha büyük
30 km/saat hýzýn üzerinde otomobilin, gaz
viteslerde devreye alýnmasý tavsiye edilir.
pedalýna basmadan, uzun ve düz yollarda
(örneðin otobanda) gereken hýzda
Sistem devrede iken yokuþ aþaðý otomo-
kullanýlmasýný saðlar. Bu sistem þehir dýþýn-
bil kullanýlmasý durumunda, otomobilin hýzý
da, sýkýþýk trafik olmayan bölgelerde
kaydedilen hýzdan daha fazla olabilir.
F0M0064m
kullanýlmasý tavsiye edilir. Þehir içinde
þekil 47
kullanmayýnýz.
Sistem devrede iken, gösterge tablosu
üzerindeki Ü uyarý lambasý, ilgili mesaj ile
Hýzýn kaydedilmesi
yanar (bazý tiplerde).
Aþaðýdaki iþlemleri yapýnýz:
A (þekil 47) kumandasýný ON konu-
muna getiriniz ve gaz pedalýna basarak
otomobilin normal olarak gereken hýza
ulaþmasýný saðlayýnýz;
kolu en az üç saniye süresince (+)
konumuna getirin ve sonra býrakýnýz.
Otomobilin hýzý kaydedilir, dolayýsýy-
la da gaz pedalý serbest býrakýlabilir.
Gereken durumlarda (örneðin sollama
yapýlýrken), sadece gaz pedalýna basýlarak
hýzlanýlabilir. gaz pedalý býrakýldýðý zaman
otomobil daha önce kaydedilmiþ olan hýz
deðerinde yoluna devam eder.
62
62 Nero
603.45.489 Fiat Punto Nuova GB
034-088 Punto Nuova TR_R.qxd
03.02.2006
14:12 Page 63
Kaydedilen hýz deðerinin
Kaydedilen hýz deðerinin
gaz pedalýna basýlmasý; bu durumda
sýfýrlanmasý
azaltýlmasý
sistem gerçekten devre dýþý býrakýl-
mamýþ olur fakat hýzlanma talebine sis-
Eðer tertibat; fren veya kavrama pedalýna
Hafýzaya alýnan hýz iki þekilde artýrýlabilir:
tem üzerinde öncelik verilir. otomo-
basýlarak devre dýþý býrakýlýr ise, kaydedilen
tertibat devre dýþý býrakýlarak ve daha
bilin hýzý ayarlanan limitin altýndaysa (bu
hýz deðeri, aþaðýda açýklanan þekilde
sonra yeni hýz deðerini kaydederek;
durumlarda son kaydedilen hýz hafýzada
ayarlanabilir:
kalacaktýr, devam etmek için RES
veya
(B-þekil 47) butonuna basýnýz);
kaydedilen hýz deðerine yaklaþana kadar
yavaþça hýzlanýnýz;
kolu, otomatik olarak hafýzaya alýnacak
Aþaðýdaki hallerden birinde de cihaz
yeni hýza ulaþýncaya kadar, aþaðýya (-)
otomatik olarak devreden çýkmaktadýr:
hýz deðerinin kaydedildiði anda seçilmiþ
doðru hareket ettirmek.
olan vitese takýnýz,
ABS veya ESP sistemlerinin devreye
Kolun her kademesinde hýz deðeri yaklaþýk
alýnmasýnda;
RES (B-þekil 47) butonuna basýnýz.
1 km/saat azalýr, kumanda sürekli olarak
çevrildiðinde ise, hýz deðeri sürekli olarak
otomobilin hýzý ayarlanmýþ limitin altýn-
azalýr.
dayken;
Kaydedilen hýz deðerinin
artýrýlmasý
sistem hatasý.
Hafýzaya alýnan hýz iki þekilde artýrýlabilir:
Devreden çýkartýlmasý
UYARI
gaz pedalýna basýlýp daha sonra ulaþýlan
Sistem aþaðýdaki durumlarda devreden
Cruise control devredeyken,
yeni hýz deðerini kaydederek;
çýkar;
vites kolunu boþa almayýnýz.
veya
A düðmesi OFF konumuna
çevrildiðinde;
kolu (+) konumuna getirmek.
Motor durdurulduðunda;
Kumandanýn her kademesinde hýz deðeri
yaklaþýk 1 km/saat artar, kumanda sürek-
fren pedalýna basýldýðýnda;
UYARI
li olarak çevrildiðinde ise, hýz deðeri sürek-
kavrama pedalýna basýldýðýnda;
Eðer sistem arýzalý veya
li olarak artar.
çalýþmaz durumda ise, A
kumandasýný OFF konumuna getiriniz
ve yetkili bir Fiat servisi ile temasa
geçiniz.
63
63 Nero
603.45.489 Fiat Punto Nuova GB
034-088 Punto Nuova TR_R.qxd
03.02.2006
14:12 Page 64
TAVAN LAMBALARI
DÝKKAT Otomobilden ayrýlmadan önce,
her iki butonunda orta konumda olduðun-
dan emin olunuz. Bu durumda, kapýlar
HAREKETLÝ LENSLERE SAHÝP
kapandýðýnda her iki tavan lambasý da
ÖN TAVAN LAMBASI
sönecektir.
Lamba, saðdaki veya soldaki hareketli
Yine de, düðme istenmeden On (Açýk)
lenslere
basýlmasýyla
açýlýr/kapanýr
konumunda býrakýlmýþsa, lambalar
(þekil 48).
otomatik olarak motor durdurulduktan 15
dakika sonra söneceklerdir.
SPOT LAMBALARINA SAHÝP
F0M0067m
þekil 48
ÖN TAVAN LAMBASI
A-(þekil
49) düðmesi bu lambalarýn
açýlýp/kapatýlmasýný saðlar.
A-(þekil 49) orta konumda iken, kapýlar
kapanýrken/açýlýrken C ve D lambalarý
yanar.
A-(þekil 49) düðmesi sol tarafa basýlý iken,
kapýlar kapanýrken/açýlýrken C ve D
lambasý yanmaz.
A-(þekil 49) düðmesi sað tarafa basýlý iken,
F0M0065m
þekil 49
kapýlar kapanýrken/açýlýrken C ve D lambasý
yanmaz.
Lamba kapalý iken B (þekil 49) düðmesi
aþaðýdaki lambalarý devreye alýr:
Lambalar yavaþ yavaþ açýlýp/kapanma özel-
liðine sahiptir.
eðer sol tarafa basýlýrsa C lambasýný;
eðer sað tarafa basýlýrsa D lambasýný;
64
64 Nero
603.45.489 Fiat Punto Nuova GB
034-088 Punto Nuova TR_R.qxd
03.02.2006
14:12 Page 65
Tavan lambasý zamanlayýcýsý
Otomobilden çýkarken tavan lambasý
zamanlamasý
Bazý tiplerde, otomobilin içine girerken ve
dýþarý çýkarken kullanýlmak üzere iki
Tavan lambasý, kontak anahtarý yerinden
zamanlama stratejisi mevcuttur.
çýkartýldýðýnda aþaðýdaki durumlarda yanar:
Otomobilin içine girerken tavan lambasý
motor stop edildikten sonra iki dakika
zamanlamasý
içinde yaklaþýk 10 saniye;
Tavan lambasý aþaðýdaki durumlarda yanar:
yan kapýlardan birisi açýldýðýnda yaklaþýk
3 dakika;
ön kapý kilitleri açýldýðýnda yaklaþýk 10
F0M0067m
saniye;
kapýlardan birisi kapandýðýnda yaklaþýk
þekil 50
10 saniye;
yan kapýlardan birisi açýldýðýnda yaklaþýk
3 dakika;
Kapýlar
kilitlendiðinde
zamanlamaHAREKET EDEBÝLÝR LENSLERE
SAHÝP ARKA TAVAN LAMBASI
otomatik olarak devreden çýkar.
kapýlardan birisi kapandýðýnda yaklaþýk
(bazý tiplerde)
10 saniye;
Þekilde gösterildiði gibi hareketli lensleri
Kontak anahtarý MAR pozisyonuna
saða veya sola doðru bastýrdýðýnýzda
çevrildiðinde zamanlama devreden çýkar.
lamba yanacak/sönecektir (þekil 50).
65
65 Nero
603.45.489 Fiat Punto Nuova GB
034-088 Punto Nuova TR_R.qxd
03.02.2006
14:12 Page 66
F0M0068m
F0M0176m
F0M0173m
þekil 51
þekil 52
þekil 53
BAGAJ LAMBASI
KAPI EÞÝÐÝ LAMBALARI
MAKYAJ AYNASI LAMBALARI
(bazý tiplerde) (þekil 51)
(bazý tiplerde) (þekil 52)
(bazý tiplerde) (þekil 53)
Bagaj lambasýna sahip tiplerde bagaj kapaðý
Bu lambalar (A) kapýlarda bulunmaktadýr
Bazý tiplerde, yolcu tarafýndaki güneþlik-
açýldýðýnda otomatik olarak yanar ve
ve ilgili kapý açýldýðýnda kontak anahtarýnýn
lerin arkasýnda bir makyaj aynasý lambasý
kapatýldýðýnda da söner.
konumuna bakmaksýzýn yanarlar.
bulunur. Iþýðý yakmak/söndürmek için A
butonuna basýnýz (þekil 53).
66
66 Nero
603.45.489 Fiat Punto Nuova GB
034-088 Punto Nuova TR_R.qxd
03.02.2006
14:12 Page 67
KUMANDALAR
DÖRTLÜ ÝKAZ FLAÞÖR (þekil 54)
A butonuna basýldýðýnda; flaþör, kontak
anahtarýnýn konumundan baðýmsýz olarak
çalýþýr.
Dörtlü flaþör devrede iken buton
üzerindeki lamba yanýp söner, gösterge
F0M0069m
F0M0070m
tablosu üzerindeki Î ve ¥ uyarý lambalarý
þekil 54
þekil 55
yanar.
Dörtlü flaþörlerin kullanýlmasý, bulun-
ÖN SÝS LAMBALARI
Flaþörü kapatmak için düðmeye tekrar
duðunuz ülkenin Yol Trafik Kanunu ile
(bazý tiplerde) (þekil 55)
basýnýz.
düzenlenmiþtir. Bu kurallarý gözetiniz.
Bu lambalarý devreye almak için, park lam-
balarý da devredeyken
5 butonuna
basýnýz.
Gösterge panelindeki 5 uyarý lambasý
yanar.
Lambalarý kapamak için düðmeye tekrar
basýnýz.
Dörtlü flaþörlerin kullanýlmasý, bulun-
duðunuz ülkenin Yol Trafik Kanunu ile
düzenlenmiþtir. Bu kurallarý gözetiniz.
67
67 Nero
603.45.489 Fiat Punto Nuova GB
034-088 Punto Nuova TR_R.qxd
03.02.2006
14:12 Page 68
F0M0071m
F0M0073m
F0M0036m
þekil 56
þekil 57
þekil 58
ARKA SÝS LAMBASI (þekil 56)
“ÇÝFT ETKÝLÝ” ELEKTRÝK
ISITMALI ARKA CAM (þekil 58)
DESTEKLÝ DÝREKSÝYON SÝSTEMÝ
4 butonuna basýnýz, bu lambalarýn yanmasý
Bu fonksiyonu devreye almak için A
için kýsa farlarýn yanýyor olmasý veya (bazý
(þekil 57)
butonuna basýnýz. Bu fonksiyon yaklaþýk
tiplerde) ön sis lambalarýn devrede olmasý
CITY” fonksiyonunu devreye almak için
20 dakika sonra otomatik olarak devre dýþý
gerekmektedir.
A butonuna basýnýz (bu bölümdeki “Çift
kalacaktýr.
Gösterge panelindeki 4 uyarý lambasý
etkili elektrik destekli direksiyon”
yanar.
paragrafýna bakýnýz).
“ Bu fonksiyon
devredeyken gösterge panelinde CITY
Lambalarý söndürmek için yeniden butona
basýnýz veya kýsa farlarý ve/veya ön sis lam-
uyarý ýþýðý yanar. Fonksiyonu devre dýþý
balarýný (bazý tiplerde) söndürün.
býrakmak için yeniden ayný butona basýnýz.
Arka sis lambalarýnýn kullanýmý bulun-
duðunuz ülkedeki Trafik Yasalarý tarafýndan
kontrol edilmektedir. Bu kurallarý gözetiniz.
PARK LAMBALARI
Bu lambalar yalnýzca kontak anahtarý
STOP konumunda veya çýkarýlmýþken,
sol kumanda kolundaki ayar halkasýný önce
Ove ardýndan 6 veya 2 konumuna
hareket ettirdiðinizde devreye alýnýr.
Gösterge tablosu üzerindeki
3
uyarý
lambasý yanar.
68
68 Nero
603.45.489 Fiat Punto Nuova GB
034-088 Punto Nuova TR_R.qxd
03.02.2006
14:12 Page 69
YAKIT KESME
Çarpýþma esnasýnda kapý
kilitlerinin açýlmasý
ANAHTARI
Yakýt kesme anahtarýný tetikleyen bir
Otomobil, bir çarpýþma anýnda yakýtý
çarpýþmanýn ardýndan otomobile giri-
kesen ve bunun sonucunda motoru devre
lebilmesini kolaylaþtýrmak için kapýlar
dýþý býrakan bir emniyet anahtarý ile
otomatik olarak açýlýr ve ayný zamanda yol-
donatýlmýþtýr.
cu bölgesi lambalarý devreye girer. Ancak
kapý iç kollarý sayesinde yolcu bölmesinin
Dolayýsýyla bu cihaz yakýt borusu arýzalarýn-
içerisinden kapýlarý açmak her zaman
dan dolayý meydana gelen yakýt sýzýntýlarýný
F0M0013m
mümkündür.
þekil 59
önler.
Eðer bir çarpýþma sonrasýnda herhangi bir
KAPI KÝLÝDÝ (þekil 59)
DÝKKAT Herhangi bir kazadan sonra,
yakýt sýzýntýsý yoksa ve otomobil çalýþtýrýla-
akünün bitmesini önlemek için kontak
biliyorsa yakýt kesme anahtarýný devreye
Ayný anda kapýlarýn hepsini kilitlemek için
anahtarýný çýkarmayý unutmayýnýz.
alýp, aþaðýda verilen talimatlarý uygulayýnýz.
kontak anahtarýnýn konumuna bakmaksýzýn
orta konsol kumanda panelinde bulunan
Yakýt kesme anahtarýnýn devreye alýnmasý
A butonuna basýnýz.
dijital ekran üzerindeki “FPS on” sim-
gesinin yanmasýyla bildirilir.
Çok fonksiyonlu ekran üstünde “Yakýt
UYARI
kesme anahtarý devrede, Kullanma
Eðer merkezi kapý kilitleme
Kýlavuzuna bakýnýz (Fuel cut-off switch on,
fonksiyonu içeriden etkin
see Handbook)” mesajý görüntüye gelir.
hale getirilmiþse ve bir çarpýþmanýn
ardýndan yakýt kesme anahtarý
UYARI
otomatik kapý kilitlemesini açamý-
yorsa, otomobilin içerisine girmek
Eðer herhangi bir kaza son-
mümkün olmayacaktýr. Her halükar-
rasýnda benzin kokusu duyar
da, dýþarýdan kapýyý açmak çarpýþ-
veya yakýt sisteminde sýzýntý görür-
madan sonra kapýnýn durumuna
seniz, yangýn tehlikesinden kaçýnmak
baðlýdýr. Eðer çok kötü bir þekilde
için düðmeye basmayýnýz.
zarar görmüþse, bunu açmak imkan-
sýz olacaktýr. Bu durumda, diðer
kapýlarý açmayý deneyiniz.
69
69 Nero
603.45.489 Fiat Punto Nuova GB
034-088 Punto Nuova TR_R.qxd
03.02.2006
14:12 Page 70
ÝÇ DONANIMLAR
TORPÝDO GÖZÜ
(þekil 61-62)
Torpido gözünü açmak için (A-þekil 61)
tutamaðýný kullanýnýz.
Torpido gözü içerisinde, belgelerinizi
saklamak için yer bulunmaktadýr
F0M0174m
F0M0104m
þekil 60
(A-þekil 62).
þekil
61
Yakýt kesme anahtarýnýn
EÞYA MUHAFAZALARI
sýfýrlanmasý
Eþya muhafazasý (A-þekil 63), ön panelde,
direksiyon simidinin sol tarafýnda bulunur.
UYARI
Yakýt kesme anahtarýný sýfýr-
lamadan önce, otomobili
yakýt sýzýntýlarýna karþý dikkatlice kon-
trol ediniz.
F0M0077m
þekil 62
Yakýt kesme anahtarýný sýfýrlamak için A
(þekil 60) butonuna basýnýz .
F0M0078m
þekil 63
70
70 Nero
603.45.489 Fiat Punto Nuova GB
034-088 Punto Nuova TR_R.qxd
03.02.2006
14:12 Page 71
F0M0079m
F0M0081m
F0M0245m
þekil 64
þekil 66
þekil 68
EÞYA MUHAFAZASINA SAHÝP
ÖN KOL DESTEÐÝ
(bazý tiplerde)
Bazý tiplerde ön koltuklar arasýnda kol
desteði ile donatýlmýþtýr (A-þekil 67)
Kullanmak için, þekil 67’de gösterildiði gibi
aþaðýya çekiniz.
B boþluðunu kullanmak üzere kol
F0M0080m
F0M0225m
desteðinin üstünü kaldýrmak için A
þekil 65
þekil 67
(þekil
68) butonuna basýnýz. Normal
kullaným konumuna göre kol desteðini
Eþya muhafazasý (B-þekil 64) ön panelin
KAPI CEPLERÝ (þekil 66)
yatýrmak için C kolunu kullanýnýz.
ortasýnda bulunmaktadýr.
Belge / harita cepleri kapý panellerinde
B eþya muhafazasý ses sistemini kurmak
bulunmaktadýr.
için gerektiðinde çýkartýlabilir.
ORTA KONSOL EÞYA
MUHAFAZASI
Bu bölme (A-þekil 65) orta konsolda el
freninin önünde bulunmaktadýr.
71
71 Nero
603.45.489 Fiat Punto Nuova GB

 

 

 

 

 

 

 

Content      ..     2      3      4      5     ..