Fiat Grande Punto (2010 year). Instruction turkish - part 3

 

  Index      Fiat     Fiat Grande Punto (2010 year) - instruction in turkish

 

Search            copyright infringement  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Content      ..     1      2      3      4      ..

 

 

Fiat Grande Punto (2010 year). Instruction turkish - part 3

 

 

034-088 Punto Nuova TR_R.qxd
03.02.2006
14:12 Page 38
DÝREKSÝYON
DÝKÝZ AYNALARI
Sürücü, direksiyon simidinin derinlik ve
yükseklik ayarýný isteðine göre deðiþtire-
bilir.
ÝÇ DÝKÝZ AYNALARI (þekil 31)
Aþaðýdaki iþlemleri yapýnýz:
Aracýnýzda þiddetli bir çarpýþma duru-
munda serbest kalmasýný saðlayan bir em-
A kolunu (þekil 30) (1) pozisyonuna
niyet tertibatý mevcuttur.
getiriniz;
F0M0027m
direksiyon simidini ayarlayýnýz;
þekil 30
direksiyonu yerine sabitlemek için kolu
(A) (2) pozisyonuna getiriniz.
UYARI
Direksiyon simidi üzerinde-
ki her türlü ayarlama oto-
mobil hareketsiz ve motor çalýþmý-
yorken gerçekleþtirilmelidir.
UYARI
Direksiyon sistemini veya
direksiyon mili modifikas-
yonlarýný kapsayan herhangi bir satýþ
sonrasý iþlemi gerçekleþtirmek kesin-
likle yasaktýr (örn.: hýrsýzlýða karþý
koruma sistemlerinin kurulumu) bu
durumda otomobilin performansý ve
emniyeti düþebilir, garantinin geçer-
siz kýlýnmasýna sebep olabilir ve onay
þartlarýný gerçekleþtirmesine engel
olabilir.
38
38 Nero
603.45.489 Fiat Punto Nuova GB
034-088 Punto Nuova TR_R.qxd
03.02.2006
14:12 Page 39
C butonu üzerinde yer alan dört yön-
den birine basarak, daha önce seçmiþ
olduðunuz aynayý hareket ettiriniz;
Katlama
Gerektiðinde
(örneðin dar yerlerden
geçiþte ayna sorun olduðu zaman) aynayý
1 (þekil 33) konumundan 2 konumuna
getirerek katlayabilirsiniz.
F0M0028m
F0M0030m
þekil 31
þekil 32
Otomobil hareket halinde
Ayna, A kolu kullanýlarak, normal ve
iken, ayna daima 1 (þekil 33)
indirekt yansýma konumu olmak üzere iki
pozisyonunda olmalýdýr.
farklý konuma hareket ettirilebilir.
Buz/buðu çözme
(bazý tiplerde)
Elektrik kumandalý aynalar arka cam rezis-
tansý ile devreye giren ýsýtma bobinleri ile
F0M0250m
donatýlmýþlardýr, bu yüzden düðmesine
þekil 33
basmak aynalarýn buz/buðusunu çözer.
KAPI AYNALARI
DÝKKAT Bu fonksiyon zaman ayarlýdýr ve
birkaç dakika sonra otomatik olarak
Ayarlama (þekil 32)
kapatýlýr.
Ayar iþlemi sadece kontak anahtarý MAR
pozisyonunda iken gerçekleþir.
UYARI
Aþaðýdaki iþlemleri yapýnýz:
Sürücü tarafýndaki ayna
kavisli olduðundan dolayý,
Ayarlamak istediðiniz aynayý (sað veya
mesafelerin algýlanmasý hafifçe
sol) seçmek için, B düðmesini kullanýnýz;
deðiþebilir.
39
39 Nero
603.45.489 Fiat Punto Nuova GB
034-088 Punto Nuova TR_R.qxd
03.02.2006
14:12 Page 40
ISITMA VE HAVALANDIRMA
F0M0032m
þekil 34
1. Sabit üst hava yöneticisi
- 2. Döndürülebilir orta hava yönelticileri - 3. Sabit yan hava yönelticileri
- 4. Ayarlanabilir yan hava
yönelticileri - 5. Ön koltuklar için alt hava yönelticileri - 6. Arka koltuklar için alt hava yönelticileri.
40
40 Nero
603.45.489 Fiat Punto Nuova GB
034-088 Punto Nuova TR_R.qxd
03.02.2006
14:12 Page 41
F0M0033m
þekil 35
F0M0035m
þekil 37
F0M0034m
þekil 36
KUMANDALAR (þekil 37)
Faný devreye alma/devreden
AYARLANABÝLÝR VE DÖNER
çýkarma düðmesi B
YAN VE ORTA HAVA
Hava sýcaklýðý ayar düðmesi A
p 0 = fan kapalý
YÖNELTÝCÝLERÝ
(sýcak ile soðuk havayý karýþtýrýr)
(þekil 35-36)
1-2-3 = fan hýzý
Kýrmýzý bölge = sýcak hava
A Yan camlar için sabit hava yönelticileri.
4 - = azami fan hýzý
Mavi bölge = soðuk hava
B Yan ayarlanabilir hava yönelticileri.
C Orta ayarlanabilir hava yönelticileri.
A hava yönelticileri sabittir.
B ve C hava yönelticilerini kullanmak için,
ilgili
kumandayý istenildiði þekilde
döndürüp çalýþtýrýnýz.
41
41 Nero
603.45.489 Fiat Punto Nuova GB
034-088 Punto Nuova TR_R.qxd
03.02.2006
14:12 Page 42
Hava daðýtýmý düðmesi (C)
HAVALANDIRMA
HIZLI ISITMA
µ
havanýn orta ve yan yönelticilere taþýn-
Yolcu bölmesini düzgün aralýklarla hava-
Yolcu bölmesinin hýzlý bir þekilde ýsýtýlmasý
masý;
landýrmak için aþaðýdaki iþlemleri yapýnýz:
için aþaðýdaki iþlemleri yapýnýz:
ß
ß
ara sýcaklýk koþullarýnda ayaklarýn ýsýtýl-
A düðmesini mavi bölgeye çeviriniz;
A düðmesini kýrmýzý bölgeye çeviriniz;
masý ve soðutucu havanýn ön panel
D düðmesine basarak hava sirkülas-
D düðmesine basarak hava sirkülas-
yönelticilerine taþýnmasý;
yonunu kapatýnýz (butonun ledi söner);
yonunu açýnýz (butonun ledi yanar);
sert dýþ hava koþullarýnda ýsýtma: ayak-
lara mümkün olan en fazla havanýn
C düðmesini konumuna getiriniz;
C düðmesini konumuna getiriniz;
taþýnmasý; ayaklarý ýsýtýrken ®
B düðmesini istenen hýza göre
B düðmesini 4 - konumuna getiriniz
ayarlayýnýz.
(azami fan hýzý).
-
ayný zamanda ön camýn buðusunun
Ardýndan istenilen konfor koþullarýný
giderilmesi ve ayaklarýn ýsýtýlmasý;
YOLCU BÖLMESÝNÝN
devam ettirmek için kumandalarý kullanýnýz
- ön camýn hýzlý bir þekilde buðu gide-
ISITILMASI
ve hava sirkülasyonunu devreye almak ve
rimi.
buðulanmayý önlemek için D butonuna
Aþaðýdaki iþlemleri yapýnýz:
basýnýz (butonun ledi söner).
Hava iç sirkülasyonu açma/kapama
A düðmesini kýrmýzý bölgeye çeviriniz;
DÝKKAT Motor soðukken, sistem sývýsýnýn
butonu (D)
C düðmesini istenen konuma
iþletim sýcaklýðýna eriþmesi için birkaç
ayarlayýnýz;
dakika beklemelisiniz.
Hava iç sirkülasyonunu açmak için
B düðmesini istenen hýza göre
butona basýnýz (led yanar).
ayarlayýnýz.
Hava iç sirkülasyonunu kapatmak için
yeniden butona basýnýz (led söner).
42
42 Nero
603.45.489 Fiat Punto Nuova GB
034-088 Punto Nuova TR_R.qxd
03.02.2006
14:12 Page 43
ÖN CAM HIZLI BUÐU GÝDERME/
Camlarýn buðu giderimi
BUZ ÇÖZME FONKSÝYONU (ÖN
Dýþarýda belirgin þekilde nem ve/veya
CAM VE YAN CAMLAR)
yaðmur varsa ve/veya yolcu bölmesinin içi
Aþaðýdaki iþlemleri yapýnýz:
ile dýþý arasýnda sýcaklýk farký büyükse buðu
oluþumunu engellemek için aþaðýdaki iþlem-
A düðmesini kýrmýzý bölgeye çeviriniz;
leri yapýnýz:
D düðmesine basarak hava iç sirkülas-
A düðmesini kýrmýzý bölgeye çeviriniz;
yonunu kapatýnýz (butonun ledi söner);
D düðmesine basarak hava iç sirkülas-
C düðmesini
konumuna getiriniz;
yonunu kapatýnýz (butonun ledi söner);
F0M0036m
þekil 38
B düðmesini 4 - konumuna getiriniz
Camlarýn buðu yapmamasý için C
(azami fan hýzý).
düðmesini - veya ® konumuna
ISITMALI ARKA CAM VE KAPI
çeviriniz;
AYNASI BUÐU GÝDERME
Buðu giderme/buz çözme iþleminin ardýn-
dan istenilen konforu saðlamak için
BUZ ÇÖZME FONKSÝYONU
B düðmesini 2inci hýza getiriniz.
kontrolleri kullanýnýz.
(bazý tiplerde) (þekil 38)
Bu fonksiyonu devreye almak için A
butonuna basýnýz; bu fonksiyon
devredeyken butonun ledi yanar.
Bu fonksiyon zaman ayarlýdýr ve
20
dakika sonra otomatik olarak devreden
çýkarýlýr. Bu fonksiyonu kapatmak için
yeniden A düðmesine basýnýz.
DÝKKAT Arka camda ýsýtma rezis-
tanslarýnýn üzerine yapýþkan etiketler
yapýþtýrmayýnýz, düzgün çalýþmasýný en-
gelleyebilir.
43
43 Nero
603.45.489 Fiat Punto Nuova GB
034-088 Punto Nuova TR_R.qxd
03.02.2006
14:12 Page 44
HAVA ÝÇ SÝRKÜLASYONU
DÝKKAT Ýç mekandaki hava sirkülasyon
MANUEL KLÝMA
sistemi istenilen “ýsýtma” veya “soðutma”
Bu fonksiyonu devreye almak için
,
T
KONTROL SÝSTEMÝ
þartlarýna daha hýzlý ulaþýlmasýný saðlar.
butonuna basýnýz ve butonun üstündeki led
(bazý tiplerde)
yanar.
Camlarda buðu oluþumunu belirgin
þekilde
arttýracaðýndan
dolayý,
Bu fonksiyon özellikle dýþ hava kirliyse
yaðmurlu/soðuk günlerde iç hava sirkülas-
yararlýdýr
(trafik
týkanýklýklarýnda,
KUMANDALAR (þekil 39)
yonu fonksiyonunu kullanmayýnýz.
tünellerde vb.). Fakat özellikle otomobilin
içerisinde sayýca fazla yolcu olduðu
Hava sýcaklýðý düðmesi A
durumlarda uzun süre kullanýlmamasý
(sýcak ile soðuk havayý karýþtýrýr)
tavsiye edilir.
Kýrmýzý bölge = sýcak hava
Mavi bölge = soðuk hava
Faný devreye alma/devreden
çýkarma düðmesi B
p 0 = fan kapalý
1-2-3 = fan hýzý
4 - = azami fan hýzý
44
44 Nero
603.45.489 Fiat Punto Nuova GB
034-088 Punto Nuova TR_R.qxd
03.02.2006
14:12 Page 45
Ýç hava sirkülasyonu açma/kapama
butonu (D)
Ýç hava sirkülasyonunu açmak için butona
basýnýz (led yanar).
Ýç hava sirkülasyonunu kapatmak için
yeniden butona basýnýz (led söner).
Klima kontrol sistemi
açma/kapama butonu (E)
Klima kontrol sistemini açmak için butona
basýnýz (butonun ledi yanar).
Klima kontrol sistemini kapatmak için
yeniden butona basýnýz (led söner).
F0M0037m
þekil 39
Hava daðýtýmý düðmesi (C)
-
ayaklarýn ýsýtýlmasý ve ayný zamanda ön
camýn buðusunun giderilmesi;
havanýn orta ve yan yönelticilere taþýn-
masý;
- ön camýn hýzlý bir þekilde buðu
giderimi.
ara sýcaklýk koþullarýnda ayaklarýn ýsýtýl-
masý ve soðutucu havanýn ön panel
yönelticilerine taþýnmasý;
sert dýþ hava koþullarýnda ýsýtma: ayak-
lara mümkün olan en fazla havanýn
taþýnmasý; ayaklarý ýsýtýrken
45
45 Nero
603.45.489 Fiat Punto Nuova GB
034-088 Punto Nuova TR_R.qxd
03.02.2006
14:12 Page 46
HAVALANDIRMA
KLÝMA KONTROLÜ (soðutma)
Soðutma ayarlarý
Yolcu bölmesini düzgün aralýklarla hava-
Yolcu bölmesinin hýzlý þekilde soðutulmasý
sýcaklýðý arttýrmak için A düðmesini
landýrmak için aþaðýdaki iþlemleri yapýnýz:
için aþaðýdaki iþlemleri yapýnýz:
saða çeviriniz;
A düðmesini mavi bölgeye çeviriniz;
A düðmesini mavi bölgeye çeviriniz;
D düðmesine basarak iç hava sirkülas-
yonunu kapatýnýz (butonun ledi söner);
D düðmesine basarak iç hava sirkülas-
D düðmesine basarak iç hava sirkülas-
yonunu kapatýnýz (butonun ledi söner);
yonunu açýnýz (butonun ledi yanar);
fan hýzýný azaltmak için B düðmesini
çeviriniz.
C düðmesini konumuna getiriniz;
C düðmesini konumuna getiriniz;
B düðmesini istenen hýza göre
klima kontrol sistemini açmak için E
ayarlayýnýz.
butonuna basýnýz; E butonu üstündeki
led yanar;
B düðmesini 4 - konumuna getiriniz
(azami fan hýzý).
46
46 Nero
603.45.489 Fiat Punto Nuova GB
034-088 Punto Nuova TR_R.qxd
03.02.2006
14:12 Page 47
YOLCU BÖLMESÝNÝN
HIZLI ISITMA
ÖN CAM HIZLI BUÐU GÝDERME/
ISITILMASI
BUZ ÇÖZME FONKSÝYONU
Yolcu bölmesinin hýzlý bir þekilde ýsýtýlmasý
(ÖN CAM VE YAN CAMLAR)
Aþaðýdaki iþlemleri yapýnýz:
için aþaðýdaki iþlemleri yapýnýz:
Aþaðýdaki iþlemleri yapýnýz:
A düðmesini kýrmýzý bölgeye çeviriniz;
A düðmesini kýrmýzý bölgeye çeviriniz;
A düðmesini kýrmýzý bölgeye çeviriniz;
Cdüðmesini istenilen simgeye çeviriniz;
D düðmesine basarak iç hava sirkülas-
yonunu açýnýz (butonun ledi yanar);
B düðmesini 4 - konumuna geti-
B düðmesini istenen hýza göre
riniz (azami fan hýzý);
ayarlayýnýz;
C düðmesini konumuna getiriniz;
C düðmesini - konumuna getiriniz;
B düðmesini 4 - konumuna getiriniz
(azami fan hýzý).
D düðmesine basarak iç hava sirkülas-
yonunu kapatýnýz (butonun ledi söner)
Ardýndan istenilen konfor þartlarýný
sürdürmek için kontrolleri kullanýnýz ve D
butonuna basarak iç hava sirkülasyonunu
kapatýnýz (butonun ledi söner).
DÝKKAT Motor soðukken, sistem sývýsýnýn
çalýþma sýcaklýðýna eriþmesi için birkaç
dakika beklemelisiniz.
47
47 Nero
603.45.489 Fiat Punto Nuova GB
034-088 Punto Nuova TR_R.qxd
03.02.2006
14:12 Page 48
Buðu giderme/buz çözme iþleminin ardýn-
Camlarýn buðu giderimi
dan istenilen konforu saðlamak için
Dýþarýda belirgin þekilde nem ve/veya
kontrolleri kullanýnýz.
yaðmur varsa ve/veya yolcu bölmesinin içi
DÝKKAT Klima kontrol sistemi havanýn
ile dýþý arasýnda sýcaklýk farký büyükse buðu
nemini giderdiði için buðu giderme iþle-
oluþumunu engellemek için aþaðýdaki iþlem-
mini hýzlandýrmak için çok kullanýþlýdýr.
leri yapýnýz:
Kontrolleri buðu giderme fonksiyonu için
A düðmesini kýrmýzý bölgeye çeviriniz;
ayarlayýp E butonuna basarak klima
kontrol sistemini devreye alýnýz; düðmede-
D düðmesine basarak iç hava sirkülas-
ki led yanar.
yonunu kapatýnýz (butonun ledi söner);
F0M0038m
þekil 40
Camlarýn buðu yapmamasý için C
düðmesini - veya ® konumuna
ISITMALI DÝKÝZ VE KAPI
çeviriniz;
AYNASI BUÐU GÝDERME
BUZ ÇÖZME FONKSÝYONU
B düðmesini 2. hýza getiriniz.
(bazý tiplerde) (þekil 40)
DÝKKAT Klima kontrol sistemi havanýn
Bu fonksiyonu devreye almak için A
nemini giderdiði için buðu giderme iþle-
butonuna basýnýz; bu fonksiyon
mini hýzlandýrmak için çok kullanýþlýdýr.
devredeyken butonun ledi yanar.
Bu fonksiyon zaman ayarlýdýr ve 20 daki-
ka sonra otomatik olarak devreden
çýkarýlýr. Bu fonksiyonu kapatmak için
yeniden A düðmesine basýnýz.
DÝKKAT Arka camda ýsýtma rezis-
tanslarýnýn üzerine yapýþkan etiketler
yapýþtýrmayýnýz, düzgün çalýþmasýný en-
gelleyebilir.
48
48 Nero
603.45.489 Fiat Punto Nuova GB
034-088 Punto Nuova TR_R.qxd
03.02.2006
14:12 Page 49
ÝÇ HAVA SÝRKÜLASYONU
DÝKKAT Ýç mekandaki iç hava sirkülasyon SÝSTEMÝN BAKIMI
sistemi istenilen “ýsýtma” veya “soðutma”
Bu fonksiyonu devreye almak için,
T
Kýþ mevsimi boyunca, klima kontrol
þartlarýna daha hýzlý ulaþýlmasýný saðlar.
butonuna basýnýz ve butonun üstündeki led
sistemi ayda bir kere en azýndan
10
yanar.
Camlarda buðu oluþumunu belirgin dakikalýðýna çalýþtýrýlmalýdýr. Yaz mevsi-
þekilde arttýracaðýndan dolayý, yað-
minden önce, sistemi yetkili bir Fiat
Bu fonksiyon özellikle dýþ hava kirliyse
murlu/soðuk günlerde iç hava sirkülas-
Servisinde kontrol ettiriniz.
yararlýdýr
(trafik
týkanýklýklarýnda,
yon fonksiyonunu kullanmayýnýz.
tünellerde vb.). Fakat özellikle otomobilin
içerisinde sayýca fazla yolcu olduðu
durumlarda uzun süre kullanýlmamasý
Sistem, herhangi bir sýzýntý
tavsiye edilir.
durumunda çevreyi kirlet-
meyecek olan R134a soðut-
ma sývýsý içermektedir. Sistem
elemanlarýyla uyumlu olmadýðýndan
ötürü, hiçbir þekilde R12 sývýsý kullanýl-
mamalýdýr.
49
49 Nero
603.45.489 Fiat Punto Nuova GB
034-088 Punto Nuova TR_R.qxd
03.02.2006
14:12 Page 50
OTOMATÝK
fan hýzý (hava akýþýnda sürekli deðiþim);
Aþaðýdaki parametreler manuel olarak
ayarlanabilir veya deðiþtirilebilir:
ÝKÝ BÖLGELÝ
k ompresörün devreye alýnmasý (havayý
soðutmak/nemini gidermek için);
sürücü/ön yolcu tarafýndaki hava sýcak-
KLÝMA KONTROL SÝSTEMÝ
lýklarý;
hava sirkülasyonu.
(bazý tiplerde)
fan hýzý (sürekli deðiþim);
Yukarýdaki fonksiyonlar, istenilen fonksi-
yonun (fonksiyonlarýn) seçilmesiyle ve
yedi seviyede hava daðýtýmý (sürücü/ön
AÇIKLAMA
ayarlanan parametrelerin deðiþtirilmesi ile
yolcu tarafý);
manuel olarak deðiþtirilebilir. Bu yolla,
Otomobil, baðýmsýz olarak iki yolcu
klima kontrol kompresörü açma/
otomatik kontrol devre dýþý kalýr, sistem
bölgesindeki hava sýcaklýðýný istenen
kapama;
sadece güvenlik gerekçelerinden dolayý
konforu saðlamak üzere ayarlayan iki böl-
otomatik kontrolü sürdürecektir. Manuel
tek bölgeli/iki bölgeli daðýtým önceliði;
geli klima kontrol sistemiyle donatýlmýþtýr.
seçimler otomatik olanlara baskýndýr ve
Sýcaklýk kontrolü “eþit sýcaklýk” mantýðýna
hýzlý buðu giderme/buz çözme;
güvenlik nedenlerinden dolayý sistemin
dayanmaktadýr, ör. sistem sürekli olarak
devreye girmesi hariç, kullanýcý otomatik
yolcu bölümü içindeki konforu sabit
iç hava sirkülasyonu.
kontrole devam edilmesine karar verme-
tutmak ve ilgili sensör tarafýndan tespit
sine kadar
(AUTO butonuna basana
ýsýtmalý arka cam;
edilen gün ýþýðý da dahil olmak üzere dýþarý-
kadar) kayýtlý kalýr. Manuel olarak deðiþti-
daki iklim koþullarý deðiþikliklerini
sistemin devre dýþý býrakýlmasý.
rilmeyen fonksiyonlar otomatik kalýr.
dengelemek için çalýþýr.
Yolcu bölmesine alýnan havanýn miktarý,
Klima sistemi, aþaðýda belirtilen para-
elektronik olarak fan tarafýndan kontrol
metrelere ve fonksiyonlara otomatik
edildiðinden dolayý otomobilin hýzýna baðlý
olarak kumanda eder ve gereken ayarlarý
deðildir. Yolcu bölmesine alýnan havanýn
yapar:
sýcaklýðý her zaman sürücü ile ön yolcu
tarafýndaki ekranda ayarlanan sýcaklýða
sürücü / yolcu hava yönelticilerinin
göre otomatik olarak kontrol edilir
hava sýcaklýklarý;
(kompresörün devrede olmadýðý veya
sürücü / yolcu hava yönelticilerindeki
sistemin kapalý olduðu bazý durumlar
hava daðýtýmý;
haricinde).
50
50 Nero
603.45.489 Fiat Punto Nuova GB
034-088 Punto Nuova TR_R.qxd
03.02.2006
14:12 Page 51
M sürücü tarafýnda hava daðýtýmý butonu;
N AUTO (otomatik iþletim) fonksiyonu
açma butonu ve sürücü tarafýndaki sýcak-
lýðý ayarlama butonu.
KLÝMA KONTROL SÝSTEMÝNÝN
KULLANILMASI
Sistem deðiþik yollardan çalýþtýrýlabilir, fakat
AUTO butonlarýndan bir tanesine basýlýp
ardýndan ekranda istenen sýcaklýk dere-
celerinin ayarlanmasý tavsiye edilir.
Azami fark 7 °C olmasý þartýyla istenilen
sýcaklýklarý
kiþiye
özel ayarlamak
mümkündür (sürücü ve yolcu için).
Bu yolla, sistem istenen konfor sýcaklýk-
larýna mümkün olduðunca hýzlý bir þekilde
ulaþmak için tamamen otomatik olarak
çalýþmaya baþlayacaktýr. Sistem hava
sýcaklýðýný, miktarýný ve daðýtýmýný ayarla-
F0M0039m
þekil 41
yacaktýr ve iç hava sirkülasyon fonksiyonu
ile klima kompresörünün devreye alýn-
KUMANDALAR (þekil 41)
E
klima
kontrolü devre dýþý býrakma
masýný kontrol edecektir.
butonu;
A MONO fonksiyonunu devreye almak
için buton
(ayarlanan sýcaklýklarýn
F
MAX-DEF fonksiyonunu devreye alma
uyumlu hale getirilmesi) sürücü/yolcu;
butonu (ön cam hýzlý buðu giderme/buz
çözme fonksiyonu);
B klima kontrol kompresörünün
devreye alýnmasý/devreden çýkarýlmasý
G arka cam ýsýtmasý açma/kapama butonu;
butonu;
H AUTO (otomatik iþletim) fonksiyonu
C iç hava sirkülasyonu açma/kapama
açma butonu ve yolcu tarafýndaki sýcak-
butonu;
lýðý ayarlama butonu;
D klima kontrol sistemi verilerini
I
yolcu tarafýna hava daðýtýmý butonu;
gösteren ekran;
L
fan hýzý arttýrma/azaltma;
51
51 Nero
603.45.489 Fiat Punto Nuova GB
034-088 Punto Nuova TR_R.qxd
03.02.2006
14:12 Page 52
Tam otomatik iþletim sýrasýnda yalnýzca
(FULL AUTO) iþletimi sýrasýnda hava
Düðmeleri tamamen saat yönünde veya
aþaðýdaki manuel ayarlar gereklidir:
daðýtýmý
ve/veya
akýþý
ve/veya
saat yönü tersine döndürmek sýrayla HI
kompresörün devreye alýnmasý ve/veya
(azami ýsýtma) veya LO (azami soðutma)
MONO, yolcu tarafýndakiyle sürücü
hava sirkülasyonu deðiþimi yapýldýðýnda
fonksiyonunu devreye alacaktýr.
tarafýnda ayarlanan hava sýcaklýðý ile
ekrandaki FULL kelimesi silinecektir.
daðýtýmýný uyumlu hale getirir;
Bu iki fonksiyonu devre dýþý býrakmak için,
Böylece sistem manuel olarak deðiþti-
sadece sýcaklýk düðmesini çevirip istenen
T
hava sirkülasyonu, her zaman
rilenler hariç tüm fonksiyonlarý otomatik
sýcaklýða getiriniz.
devrede veya devre dýþý býrakmak için;
olarak kontrol etmeye devam edecektir.
Fan hýzý, yolcu bölmesinin her alaný için
- ön camýn, yan camlarýn, arka camýn
Ön hava daðýtýmý butonlarý I-M
aynýdýr.
ve kapý aynalarýnýn buðu giderme/buz
Bu butonlara basmak yolcu bölmesine
çözme iþlemini hýzlandýrmak için;
Hava sýcaklýðý ayar
yedi seviyede hava daðýtýmý arasýndan
( ýsýtmalý arka cam ile kapý aynalarýnýn
düðmeleri H - N
seçim yapýlmasýný mümkün kýlar (sað veya
buðu giderme/buz çözme iþlemi için.
sol tarafta):
Düðmelerin veya saat ibrelerinin dönme
Tam otomatik iþletim sýrasýnda istediðiniz
yönünde veya ters yönde çevrilmesi ile, ön
N Buðu giderme veya buz çözme için
zaman ilgili buton veya düðmeleri kulla-
sol taraf (N düðmesi) veya ön sað taraf (H
ön cam ve ön yan cam yönelticile-
narak ayarlanan sýcaklýklarý, hava daðýtýmýný
düðmesi) için istenilen hava sýcaklýklarý
rine hava akýþý.
ve fan hýzýný deðiþtirebilirsiniz: sistem
sýrasýyla artýrýlýr veya azaltýlýr. Sistem yolcu
otomatik olarak yeni gereksinimlere
bölmesinin iki bölgesini kontrol ettiðinden
Sýcak mevsimlerde göðüs ve baþ hiza-
kendisini uygun hale getirecektir.
dolayý, azami fark 7 °C olmasý þartýyla iste-
sýný havalandýrmak için orta ve yan ön
nilen sýcaklýklarý (sürücü ve yolcu) kiþiye özel
panel yönelticilerine hava akýþý
ayarlamak mümkündür. Sýcaklýk ayarý ilgili
düðmelerin yakýnýndaki ekranlarda göste-
tYolcu bölmesinin ön ve arka aþaðý
rilir. A düðmesine basýldýðýnda yolcu tarafýn-
kýsýmlarýna doðru hava akýþý. Sýcak
daki sýcaklýk otomatik olarak sürücü tarafýn-
havanýn doðal olarak yukarý hareket
dakiyle uyumlu hale getirilir
(MONO)
edeceðinden dolayý bu tip daðýtým
bundan dolayý sürücü tarafýndaki N düðme-
yolcu bölmesinin ýsýtma iþlemini en
sine basarak her iki bölge için de ayný sýcaklýk
kýsa zamanda gerçekleþtirir ve hýzla
ayarýný yapabilirsiniz. Hava sýcaklýklarý ile
yayýlan bir sýcaklýk hissi verir.
daðýtýmýnýn ayrý ayrý iþletilmesi H düðme-
sine veya led yandýðýnda yeniden A
(MONO) düðmesine basýlarak gerçek-
leþtirilebilir.
52
52 Nero
603.45.489 Fiat Punto Nuova GB
034-088 Punto Nuova TR_R.qxd
03.02.2006
14:12 Page 53
Hava akýmýnýn yolcu kabininin hava
El ile bu tip bir hava daðýtýmý seçildiðinde
Fan hýzý ekranda ýþýklý çubuklar ile
O
yönelticileri (daha sýcak hava) ile ön
seçilen butonun ilgili ledi yanar. Kombine
gösterilir:
panelin ortasýndaki ve yan taraflarýn-
(birleþik) fonksiyonda herhangi bir butona
azami fan hýzý = tüm çubuklar ýþýklý;
daki hava çýkýþlarýna (daha soðuk hava)
basmak ilgili fonksiyonu etkin hale getirir,
gönde-rilmesi. Bu hava daðýtým þekli,
önceden devrede olan bir fonksiyonla
asgari fan hýzý = tek bir çubuk ýþýklý.
özellikle ilkbaharda ve sonbaharda,
ilgili olan bir butona basmak ise bu fonksi-
Fan, sadece B butonuna basýlarak klima
güneþli
havalarda
kullanýþlýdýr.
yonu kapatarak ilgili butonun ledini
kontrol kompresörü devre dýþý
söndürür. Manuel bir iþlemin ardýndan
býrakýlmýþsa devreden çýkarýlabilir.
otomatik hava daðýtýmýný yeniden etkin
N Hava akýmýnýn ön cam ve ön yan
hale getirmek için AUTO butonuna
DÝKKAT Manuel iþletimden sonra
O
camlara hava gönderen buz
basýnýz.
otomatik fan hýz kontrolünü yeniden etkin
çözme/buðu giderme havalandýr-
kýlmak için AUTO butonuna basýnýz.
malarýna ve aracýn alt tarafýna gönder-
Sürücü, ön cama hava daðýtýmý fonksi-
ilmesi. Bu tür bir hava daðýtým þekli,
yonunu seçtiðinde yolcu tarafýndaki hava
camlarýn buðulanmasýný önlerken, yol-
da ön cama daðýtýlacaktýr. Yolcu yine de
AUTO butonlarý
cu kabininin de yeterince ýsýtýlmasýný
istenilen hava daðýtýmýný ilgili butona
(otomatik çalýþtýrma) H-N
saðlar.
basarak seçebilir.
AUTO butonuna basýlmasýyla, sistem
N Hava akýmýnýn ön cam buðu gi-
önceden yapýlan tüm manuel ayarlarý iptal
Fan hýzý ayar butonlarý L
derme/buz çözme açýklýklarý ile orta ve
ederek kabin içine giren havanýn miktarlarýný
yan ön panel açýklýklarý arasýnda hava
ve daðýtýmýný otomatik olarak ayarlar. Bu
Fan hýzýný ve dolayýsýyla istenilen sýcaklýk
akýþýnýn ayrýlmasý. Bu tip hava daðýtýmý
durum ön sistem ekranýndaki FULL
ayarýný sabit tutarak yolcu bölmesine
güneþli günlerde yeterli derecede
AUTO mesajýyla belirtilir. En az bir
alýnan hava miktarýný arttýrmak veya azalt-
havalandýrma saðlar.
otomatik fonksiyonun manuel olarak
mak için p butonuna basýnýz.
çalýþtýrýlmasý
(hava sirkülasyonu, hava
N Hava akýmýnýn otomobilin tüm hava
daðýtýmý, fan hýzý veya klima kontrol
açýklýklarý arasýnda daðýtýlmasý.
kompresörü kapama) ekrandaki FULL
O
AUTO mesajlarýnýn kaybolmasýna yol aça-
caktýr. Bu otomatik kontrolün tamamlan-
FULL AUTO iþletimi esnasýnda, sistem
madýðý anlamýna gelir (her zaman otomatik
mevcut hava þartlarýna göre otomatik
olan sýcaklýk kontrolü dýþýnda).
olarak en uygun hava daðýtýmýný seçecek-
tir. FULL AUTO daðýtýmýnda ledler
kapalýdýr.
53
53 Nero
603.45.489 Fiat Punto Nuova GB
034-088 Punto Nuova TR_R.qxd
03.02.2006
14:12 Page 54
DÝKKAT Sistem (manuel bir iþlemin ardýn-
Hava sirkülasyonu açma/kapama
Dýþ hava sýcaklýðý düþükse hava sirkülas-
dan), yolcu bölmesinde ayarlanmýþ olan
butonu C
yonu camlarýn buðulanmasýný önlemek için
sýcaklýðý koruyamayacaðý zaman bu durumu
zorla kapatýlýr (dýþ hava açýklýðý).
Hava sirkülasyonu, aþaðýda açýklanan çalýþ-
belirtmek için ayarlanmýþ olan sýcaklýk
ma mantýklarýna uygun olarak iþler:
Otomatik iþletimde iç hava sirkülasyonu
deðeri ekranda yanýp sönmeye baþlar, bir
dýþ hava þartlarýna göre sistem tarafýndan
dakika sonra AUTO mesajý silinir.
AUTO butonlarýndan herhangi birine
otomatik olarak kontrol edilecektir.
basýlarak otomatik olarak devreye alýnýr
Ýstediðiniz zaman, bir veya birkaç manuel
ve otomobil profili yakýnýndaki ekranda
Manuel sirkülasyon ayarlandýðýnda, ekran-
iþlemden sonra, otomatik sistem
AUTO simgesi gösterilir.
daki FULL ile AUTO kelimeleri
kontrolünü yeniden etkin hale getirmek
silinecektir.
için AUTO butonuna basýnýz.
zorlamalý olarak devreye almak (her
zaman hava sirkülasyonu devredeyken),
MONO butonu
C butonu ledinin sönmesiyle ve ekran-
(ayarlanmýþ sýcaklýklarý ve hava
daki
T
simgesiyle bildirilir;
daðýtýmýný uyumlu hale getirmek
zorlamalý olarak devreden çýkarmak (dýþ
UYARI
için) (A)
hava açýklýðý ile hava daðýtýmý her zaman
Camlarýn buðulanma olasý-
devre dýþýyken), buton ledinin
lýðýný arttýracaðýndan dolayý
MONO düðmesine basýldýðýnda yolcu
sönmesiyle ve ekranda
U
simge-
yaðmurlu/soðuk günlerde hava
tarafýndaki sýcaklýk otomatik olarak sürücü
siyle bildirilir. Zorlamalý sirkülasyon C
sirkülasyonu fonksiyonunun kullanýl-
tarafýndakiyle uyumlu hale getirilir, bundan
butonuyla açýlýp kapatýlabilir.
masý tavsiye edilmez.
dolayý sürücü tarafýndaki düðmeye basarak
her iki bölge için de ayný sýcaklýk ayarýný
DÝKKAT Ýç hava sirkülasyon sistemi iste-
yapabilirsiniz. Bu fonksiyon sadece sürücü
nilen ýsýtma veya soðutmayý daha hýzlý bir
otomobilin içindeyken bütün yolcu
þekilde temin eder.
bölmesindeki sýcaklýk ayarý iþlemlerini
basitleþtirir. Hava sýcaklýklarý ile daðý-
Yine de özellikle klima kontrol sistemi
týmýnýn ayrý ayrý iþletilmesi H düðmesine
devre dýþýyken camlarýn buðulanma
veya led yandýðýnda yeniden MONO
olasýlýðýný
arttýracaðýndan
dolayý
düðmesine basýlarak gerçekleþtirilebilir.
yaðmurlu/soðuk günlerde kullanýlmamasý
tavsiye edilir.
54
54 Nero
603.45.489 Fiat Punto Nuova GB

 

 

 

 

 

 

 

Content      ..     1      2      3      4      ..