Fiat Grande Punto (2010 year). Instruction turkish - part 1

 

  Index      Fiat     Fiat Grande Punto (2010 year) - instruction in turkish

 

Search            copyright infringement  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Content      ..       1      2      ..

 

 

Fiat Grande Punto (2010 year). Instruction turkish - part 1

 

 

001-033 Punto Nuova TR_R.qxd
03.02.2006
11:02 Page 5
ÖN PANEL
Donanýmlar ve uyarý lambalarýnýn varlýðý ve bunlarýn yerleri otomobilin tipine baðlý olarak deðiþebilir.
F0M0004m
þekil 1
1. Ayarlanabilir ve döndürülebilir yan hava yönelticileri 2. Sabit yan hava yönelticileri - 3. Sol kumanda kolu: dýþ lambalar 4. Gösterge
tablosu ve uyarý lambalarý - 5. Sað kumanda kolu: ön cam, arka cam sileceði ve yol bilgisayarý kontrolleri 6. Ön panel kumandalarý -
7. Ayarlanabilir ve döndürülebilir orta hava yönelticileri - 8. Sabit üst hava yönelticisi
- 9. Ön yolcu hava yastýðý - 10. Torpido gözü -
11. Ses sistemi (bazý tiplerde)
-
12. Isýtma, havalandýrma ve klima kumandalarý 13. Kontak anahtarý - 14. Sürücü hava yastýðý -
15. Direksiyon yükseklik ayar kolu
-
16. Kumanda paneli: ön sis lambalarý/arka sis lambalarý/far yükseklik ayarý/
dijital gösterge/çok fonksiyonlu ekran.
5
001-033 Punto Nuova TR_R.qxd
03.02.2006
11:02 Page 6
SEMBOLLER
FIAT ÞÝFRE SÝSTEMÝ
Fiat Grande Punto’nuzun bazý parçalarýnýn
Otomobilinizde, hýrsýzlýða karþý ekstra ko-
üzerine ve yanýna, renkli özel etiketler
ruma saðlayan elektronik bir motor bloke
konulmuþtur. Bu etiketler üzerinde size,
etme sistemi mevcuttur. Bu sistem kon-
belirli bir parça ile ilgili olarak alýnmasý
tak anahtarý yerinden çýkarýldýðýnda
gereken önlemleri hatýrlatan semboller yer
otomatik olarak devreye girer.
alýr.
Kontak anahtarlarýnýn her birinin tuta-
maðýnda, motor çalýþtýrýlýrken, kontak
F0M0005m
ünitesi içinde yer alan özel bir anten
þekil 2
tarafýndan gönderilen radyo frekansýnda-
ki sinyalleri module eden elektronik bir
Bu sembollerin bir listesi, motor kaputu-
tertibat mevcuttur. Modülasyonlu bu
nun altýnda görülebilir(þekil 2).
sinyal, kontrol ünitesinin, anahtarý taný-
masýný saðlayan “þifre”dir ve motorun
çalýþtýrýlabilmesi, ancak anahtarýn tanýnmasý
halinde mümkün olur.
6
001-033 Punto Nuova TR_R.qxd
03.02.2006
11:02 Page 7
ÇALIÞMA ÞEKLÝ
Bu durumda kontak anahtarýnýn önce
Otomobil hareket halinde iken Y
STOP, sonra da MAR pozisyonuna
Kontak anahtarý MAR pozisyonuna çevri-
uyarý lambasýnýn yanmasý
çevrilmesi gerekir. Eðer blokaj devam
lerek, otomobil her çalýþtýrýldýðýnda, Fiat
ederse, otomobil ile birlikte verilen diðer
Ekrandaki Y uyarý lambasýnýn yan-
ÞÝFRE kontrol ünitesi, blokajýn kaldýrýlmasý
anahtarlar denenmelidir. Otomobil hala
masý, sistemin kendi kendini test ettiðini
için, motor kontrol ünitesine bir tanýtým
çalýþmýyor ise yetkili bir Fiat servisi ile
gösterir
(örneðin voltaj düþüklüðü;
þifresi gönderir.
temasa geçiniz.
sebebi ile).
Bu þifre ancak elektronik vericiyi içeren
DÝKKAT Anahtarlarýn her birinin kendine
Eðer Y uyarý lambasý yanmaya devam
kontak anahtarýndan gönderilen þifrenin
ait bir þifresi vardýr. Yeni anahtarlarýn (en
ederse yetkili bir Fiat servisi ile temasa
sistem tarafýndan tanýnmasý halinde gön-
fazla sekiz adet) kaydedilmesi için; sahip
geçiniz.
derilir.
olduðunuz bütün anahtarlarý alarak, yet-
Kontak anahtarý STOP pozisyonuna her
kili Fiat servisine gidiniz.
Anahtarýn içindeki elektro-
çevrildiðinde, Fiat ÞÝFRE sistemi, motor
nik parçalar sert darbelere
elektronik kontrol ünitesinin fonksiyon-
maruz kalýrsa zarar görebilir.
larýný devre dýþý býrakýr.
Eðer þifre tanýnmazsa gösterge panelin-
deki Y uyarý lambasý yanar (bazý tiplerde
ekranda ilgili mesaj ile birlikte) (“Uyarý ýþýk-
larý ve mesajlarý” bölümüne bakýnýz).
7
001-033 Punto Nuova TR_R.qxd
03.02.2006
11:02 Page 8
ANAHTARLAR
ÞÝFRE KARTI (þekil 3)
Otomobil ile birlikte iki adet anahtar ve
aþaðýdakileri içeren ÞÝFRE kartý verilir:
A elektronik kod;
B Ýlave anahtar istenmesi durumunda
Fiat Servisine verilecek mekanik
F0M0006m
F0M0007m
þekil 3
þekil 4
anahtar kodu.
Elektronik kodun (A-þekil 3) yanýnýzda
UZAKTAN KUMANDALI
Otomobil el deðiþtirdiðinde,
olduðundan emin olunuz.
ANAHTAR (þekil 4)
bütün anahtarlarýn ve ÞÝFRE
DÝKKAT Anahtar tutamaklarýnda yer alan
kartýnýn yeni sahibine ve-
Anahtarýn metal ucu A aþaðýdakileri
elektronik tertibatlarýn mükemmel bir þe-
rilmesi gerekir.
çalýþtýrýr:
kilde çalýþmalarýnýn saðlanmasý için, direkt
kontak anahtarý;
olarak güneþ ýþýnlarýna maruz býrakýlma-
malarý gerekir.
kapýlarý kilitleme/açma
Otomobille verilen anahtarlarýn bir adeti
dýþ yakýt depo kapaðý kilitleme/açma
uzaktan kumandalýdýr.
(bazý tiplerde).
Metal ucu anahtar tutamaðýnýn dýþýna çýkar-
mak için B tuþuna basýnýz.
Metal ucu anahtar tutamaðýna geri takmak
için:
B düðmesini basýlý tutunuz; A metal
ucunu hareket ettiriniz.
B butonunu býrakýp ardýndan metal
ucu (A) kilitlenme sesini duyana kadar
çeviriniz.
8
001-033 Punto Nuova TR_R.qxd
03.02.2006
11:02 Page 9
Kapýlarýn, bagaj kapaðýnýn ve kapýlarýn
UYARI
merkezi olarak açýlmasý için butonu kul-
B butonuna, sadece anahtar
lanýlýr.
vücudunuzdan, özellikle
gözlerinizden ve zarar görebilecek
Kapýlarýn ve bagaj kapaðýnýn merkezi
diðer objelerden (örn. giysiler) uzak-
olarak kilitlenmesi için ; butonu kullanýlýr.
tayken basýlmalýdýr. Düðmeye yan-
Bagaj kapaðýnýn açýlmasý için
R
butonu
lýþlýkla basabilecek kimselerin, özel-
kullanýlýr.
likle çocuklarýn, anahtara ulaþama-
yacaklarýndan emin olunuz.
Kapý kilitleri açýlýrken yolcu bölümü lam-
balarý daha öncedan ayarlanan bir zaman-
F0M0013m
þekil 6
lama süresince yanar.
Ön panel led göstergeleri
Kapýlarý kilitlerken, (A-þekil 6) butonun-
daki led yaklaþýk 3 saniye için yanar ve
sonra yanýp sönmeye baþlar (caydýrma
fonksiyonu).
Kapýlar kilitlendikten sonra, bir veya
daha çok kapý veya bagaj kapaðý düzgün
kapatýlmazsa, led ve sinyal lambalarý hýzlý
þekilde yanýp sönmeye baþlar.
9
001-033 Punto Nuova TR_R.qxd
03.02.2006
11:02 Page 10
Uzaktan kumandayý içeren ilave
Kullanýlmýþ piller çevre için
anahtarlarýn istenmesi
zararlýdýr. Mevcut kanunlarla
Alýcý, uzaktan kumandayý içeren en çok 8
belirlenen þekilde özel kaplar
anahtarý tanýyabilir. Otomobilin kullaným
içinde imha edilmelidir.
ömrü boyunca, herhangi bir sebeple
uzaktan kumanda içeren anahtara ihtiyaç
duyduðunuzda; ÞÝFRE kartýný, kimliðinizi ve
ruhsatýnýzý alarak, yetkili Fiat servisine
müracaat ediniz.
F0M0010m
þekil 7
Uzaktan kumanda kontrollü
anahtarýn pillerinin deðiþtirilmesi
(þekil 7)
Pil deðiþimi:
A butonuna basýnýz ve metal ucu (B)
açýnýz;
C vidasýný tornavida kullanarak yö-
nüne döndürünüz;
pil muhafazasýný
(D) çýkarýnýz ve
kutuplarý doðru gelecek biçimde pili
deðiþtiriniz (E);
anahtarýn içindeki pil muhafazasýný (D)
yeniden yerleþtirip C vidasýný
;
yönüne döndürerek kilitleyiniz.
10
001-033 Punto Nuova TR_R.qxd
03.02.2006
11:02 Page 11
UZAKTAN KUMANDA MEVCUT
ALARM
OLMAYAN ANAHTAR (þekil 8)
Otomobilin alarm sistemi Fiat aksesuar
Anahtarýn metal ucu (A) aþaðýdakileri
serisinde mevcuttur.
kumanda eder:
kontak anahtarý;
kapýlarý kilitleme/açma
dýþ yakýt depo kapaðý kilitleme/açma
(bazý tiplerde).
F0M0012m
þekil 8
11
001-033 Punto Nuova TR_R.qxd
03.02.2006
11:02 Page 12
Anahtarlarla devreye alýnabilecek ana fonksiyonlar (uzaktan kumandalý veya uzaktan kumanda olmadan) aþaðýda verilmektedir:
Tipi
Kapý kilidini
Kapýnýn dýþar-
Dead lock
Bagajýn
Camlarýn
Camlarýn
(Global kapama)
açma
dan kilitlenmesi
açýlmasý
açýlmasý
kapatýlmasý
fonks. devreye
alýnmasý (bazý tipl.)
(bazý tiplerde)
(bazý tiplerde)
Anahtarý saat
Anahtarý
yönünün tersine
saat yönüne
Uzaktan kumanda mevcut
-
-
-
-
çeviriniz (sürücü
çeviriniz (sürücü
olmayan anahtar
tarafý)
tarafý)
Anahtarý saat
Anahtarý
saat yönüne
yönünün tersine
çeviriniz (sürücü
-
-
-
-
çeviriniz (sürücü
tarafý)
tarafý)
Uzaktan kumanda içeren
butonuna
; butonuna kýsa
R
düðmesine
; butonuna
anahtar
; düðmesine çift
butonuna
bir süre basýnýz
basarak
(2 saniyeden fazla)
(2 saniyeden fazla)
kýsa bir süre
basarak
basýnýz
basýnýz.
basýnýz.
1 kez yanýp sönme
3 kez yanýp sönme
2 kez yanýp sönme
2 kez yanýp sönme
1 kez yanýp sönme
2 kez yanýp sönme
Sinyal lambalarý yanýp söner
Açma durumunda
Çift yanýp sönme,
Caydýrýcý led yanýp
Caydýrýcý led yanýp
(yalnýzca
3 saniye süresince
caydýrýcý led de
söner
Kapama
söner
uzaktan kumanda içeren
Kapama
sabit yanar,
yanýp söner
anahtarla)
caydýrýcý led de
yanýp söner
DÝKKAT Cam açma iþlemleri bir kapý açma kumandasýnýn vasýtasýyla yapýlan iþlemlerdir. Cam kapatma iþlemleri ise bir kapý kil-
itleme kumandasýnýn vasýtasýyla yapýlýr.
12
001-033 Punto Nuova TR_R.qxd
03.02.2006
11:02 Page 13
KONTAK ANAHTARI
DÝREKSÝYON KÝLÝDÝ
Anahtar, þekil 9’da görüldüðü gibi 3 fark-
Devreye alma
lý pozisyona çevrilebilir:
Anahtar STOP pozisyonunda iken
STOP: motor çalýþmýyor, anahtar
çýkartýnýz ve kilitlenene kadar direksiyonu
çýkartýlabilir, direksiyon kilitli. Bazý
çeviriniz.
elektrikli sistemler
(ör: ses sistemi,
elektrikli camlar...) çalýþabilir.
Devreden çýkarma
MAR: Bütün elektrikli sistemler kul-
Kontak anahtarýný MAR pozisyonuna
F0M0015m
þekil 9
lanýlabilir.
çevirirken direksiyonu da hafifçe saða
sola çeviriniz.
AVV: motorun çalýþtýrýlmasý
(sabit
UYARI
olmayan konum).
Otomobilden indiðinizde,
Kontak, motorun çalýþmamasý durumun-
UYARI
otomobilde bulunan birinin
da çalýþtýrma iþleminin tekrarýndan önce
Otomobiliniz hareket ha-
yanlýþlýkla kumandalarý çalýþtýrmasýný
kontak anahtarýnýn STOP pozisyonuna
linde iken, kontak anahtarýný
önlemek için, kontak anahtarýný
dönmesini saðlayan bir güvenlik tertibatý
kesinlikle çýkartmayýnýz. Aksi taktirde,
daima yanýnýza alýnýz. El frenini çek-
ile donatýlmýþtýr.
direksiyonu ilk çeviriþinizde direksi-
meyi ve otomobil yukarýya meyilli bir
yon kilitlenecektir.
Otomobil
yerde park edilmiþse aracý birinci
çekilirken de bu durum geçerlidir.
vitese geçirmeyi unutmayýnýz. Aþaðý
doðru duruyorsa geri vitese takýnýz.
UYARI
Çocuklarý otomobilde kesinlikle tek
Eðer kontak herhangi bir
baþýna býrakmayýnýz.
þekilde kurcalanmýþ ise
UYARI
(örneðin birisi otomobilinizi çalmak
Direksiyon sistemini veya
için uðraþmýþ olabilir), otomobilinizi
direksiyon milini modifikas-
yetkili Fiat servisinde kontrol ettiriniz.
yonlarýný kapsayan herhangi bir satýþ
sonrasý iþlemi gerçekleþtirmek kesin-
likle yasaktýr (örn.: hýrsýzlýða karþý
koruma sistemlerinin kurulumu) bu
durumda otomobilin performansý ve
emniyeti düþebilir, garantinin geçer-
siz olmasýna sebep olabilir
13
001-033 Punto Nuova TR_R.qxd
03.02.2006
11:02 Page 14
Dijital ekrana sahip tiplerde
A Kilometre saati (hýz göstergesi)
B Yakýt seviye göstergesi ve rezerv uyarý
lambasý
C Motor su sýcaklýk göstergesi ve mak-
simum sýcaklýk uyarý lambasý
D Devir saati
E Dijital ekran
F0M0018m
þekil 10
Çok fonksiyonlu ekrana sahip
tiplerde
A Kilometre saati (hýz göstergesi)
B Yakýt seviye göstergesi ve rezerv uyarý
lambasý
C Motor su sýcaklýk göstergesi ve
maksimum sýcaklýk uyarý lambasý
D Devir saati
E Çok fonksiyonlu dijital ekran
F0M0017m
þekil 11
14
001-033 Punto Nuova TR_R.qxd
03.02.2006
11:02 Page 15
Sporting tipleri (çok fonksiyonlu
dijital ekrana sahip tiplerde)
A Kilometre saati (hýz göstergesi)
B Yakýt seviye göstergesi ve rezerv uyarý
lambasý
C Motor su sýcaklýk göstergesi ve
maksimum sýcaklýk uyarý lambasý
D Devir saati
E Çok fonksiyonlu dijital ekran
F0M0130m
þekil 12
15
001-033 Punto Nuova TR_R.qxd
03.02.2006
11:03 Page 16
GÖSTERGELER
Göstergenin arka plan rengi ile tipi oto-
mobilin modeline göre deðiþiklik göstere-
bilir.
F0M0021m
F0M0022m
þekil 13
þekil 14
KÝLOMETRE SAATÝ (HIZ
MOTOR DEVÝR SAATÝ (þekil 14)
GÖSTERGESÝ) (þekil 13)
Motor devir saati motorun devrini
Otomobilin hýzýný gösterir.
gösterir.
Motor yüksek devirde çalýþýyorken,
elektronik enjeksiyon kontrol sistemi yakýt
akýþýný kesecek ve sonuç olarak motor
gücü düþecektir.
Motor rölantideyken, motor devir saati
duruma göre yavaþ veya ani bir hýz artýþý
gösterebilir.
Bu normal bir iþlemdir; örneðin; klima
kompresörü veya fan devrede iken. Özel-
likle yavaþ bir hýz deðiþimi aküyü korur.
16
001-033 Punto Nuova TR_R.qxd
03.02.2006
11:03 Page 17
B uyarý lambasýnýn yanmasý (bazý tiplerde
çok fonksiyonlu ekranda mesajla birlikte)
sýcaklýðýn çok yükseldiðini gösterir. Bu gibi
bir durumda motoru durdurunuz ve
yetkili bir Fiat Servisiyle temasa geçiniz.
Ýbre kýrmýzý bölge üzerinde ise
F0M0023m
F0M0024m
þekil 15
þekil 16
motoru durdurunuz ve
yetkili Fiat Servisiyle temasa
YAKIT GÖSTERGESÝ (þekil 15)
MOTOR SU SICAKLIK
geçiniz.
GÖSTERGESÝ (þekil 16)
Ýbre, yakýt deposunda kalan yakýt miktarýný
gösterir.
Bu gösterge, motor soðutma suyunun
sýcaklýðýný gösterir ve sýcaklýk 50°C’nin
E depo boþ.
üzerine çýktýktan sonra çalýþmaya baþlar.
F depo dolu.
Normal þartlarda, ibre çalýþma þartlarýna
Rezerv uyarý lambasý
(A) yandýðýnda
baðlý olarak skalanýn orta deðerlerini
depoda yaklaþýk
7 litre yakýt kalmýþ
göstermelidir.
demektir.
C düþük motor su sýcaklýk seviyesi
Otomobili yakýt deposunda çok az yakýt var
H yüksek motor su sýcaklýk seviyesi
iken kullanmayýnýz: katalitik konvertöre
zarar verebilirsiniz.
DÝKKAT Eðer ibre (A) uyarý lambasýnýn
devamlý yanýp sönmesi ile birlikte (E)
üzerinde ise, bir arýza mevcut demektir.
Bu durumda yetkili bir Fiat servisi ile
temasa geçiniz.
17
001-033 Punto Nuova TR_R.qxd
03.02.2006
11:03 Page 18
DÝJÝTAL EKRAN
STANDART EKRAN (þekil 17)
Standart ekran aþaðýdakileri gösterir:
A Far ayar pozisyonu (sadece kýsa farlar
devrede iken).
B Saat (B) (kontak anahtarý çýkarýlmýþ
iken ve ön kapýlar kapalý olsa da sürek-
F0M0119m
F0M0122m
þekil 17
þekil 18
li görüntülenir).
C Kilometre sayacý (katedilen km veya
KUMANDA BUTONLARI
Not + ve - butonlarý aþaðýdaki durumlar-
mil)
(þekil 18)
da farklý fonksiyonlarý devreye alýr:
Not Anahtar çýkarýldýðýnda (ön kapýlardan
+ Gösterilen menüde gezinmek ve ilgili
Yolcu bölmesinin iç mekanýnda
bir tanesi açýldýðýnda) ekran devreye
opsiyonlarda yukarý gitmek veya
aydýnlatmayý ayarlamak için
girer ve birkaç saniyeliðine gidilen km veya
ekrana gelen deðerleri arttýrmak için
- standart ekran devredeyken yolcu
mil mesafesi gösterilir.
kullanýlýr.
bölmesinin iç mekanýndaki parlaklýk
ayarýnýn yapýlmasý.
MENU Menüyü ekrana getirmek
ESC ve/veya bir sonraki ekrana
Ayar menüsü
geçmek veya gerekli menü
- Menü opsiyonlarýnda yukarý ve aþaðý
opsiyonunu onaylamak için
gezinmek için;
kýsaca basýnýz.
- ayarlama sýrasýnda deðerleri arttýrmak ve
Bu butona uzun süreli basmak,
azaltmak için.
standart ekrana geri dönülme-
sine yol açar.
- Gösterilen menüde gezinmek ve ilgili
opsiyonlarda aþaðý gitmek veya ekrana
gelen deðerleri azaltmak için kullanýlýr.
18
001-033 Punto Nuova TR_R.qxd
03.02.2006
11:03 Page 19
AYAR MENÜSÜ (þekil 19)
Bir menü opsiyonunun seçilmesi
Aþaðýdakileri yapmak için uzunca MENU
ESC butonuna basýnýz
Ayar menüsü “dairesel þekilde” düzen-
- ayarlanacak menü opsiyonunu seçmek
lenmiþ ve + ile - butonlarýyla aþaðýdaki
- menü içerisindeyseniz ayar menüsünden
için kýsaca MENU ESC butonuna basýnýz;
paragraflarda anlatýlan farklý iþlemlere ve
çýkmak için;
ayarlara eriþilebilen bir seri fonksiyondan
- yeni ayarlarý seçmek için (tek tek) + ve
- bir opsiyonu ayarlýyorsanýz gösterilen
oluþmaktadýr.
- butonlarýna basýnýz;
ekrandan çýkmak için;
Ayar menüsü kýsaca MENU ESC buto-
- yeni ayarlarýn kaydetmek ve önceden
- o ana kadar yapýlan ayarlarý saklamak için
nuna basýlarak devreye alýnabilir.
seçilen menü opsiyonuna geri dönmek için
(ve MENU ESC butonuna basýlarak onay-
kýsaca MENU ESC butonuna basýnýz.
+ ve - butonlarýna tek tek basýlarak ayar
lanýr).
menüsü opsiyonlarýnda gezinilebilir.
“Saat Ayarý”
(Set Clock) fonksiyonunun
Ayar menüsünün ekrana gelmesi sürelidir;
seçilmesi
Kullaným modlarý, seçilen opsiyonun özel-
süre aþýmýndan dolayý menüden çýkýlýrsa,
liklerine baðlý olarak birbirlerinden ayrýlýr-
- deðiþtirilecek ilk deðeri (saatleri) seçmek
kullanýcý tarafýndan o ana kadar yapýlmýþ
lar.
için kýsaca MENU ESC butonuna basýnýz;
olan ayarlar kaydedilir (ve MENU ESC
butonuna basýlarak onaylanýr).
- yeni ayarlarý seçmek için (tek tek) + ve
- butonlarýna basýnýz;
- yeni ayarlarýn kaydetmek ve bir sonraki
ayar menüsü opsiyonuna (dakikalar) geri
dönmek için kýsaca MENU ESC buto-
nuna basýnýz;
- ayný prosedürü kullanarak deðerleri
ayarladýktan sonra önceden seçilen menü
opsiyonuna geri döneceksiniz.
19
001-033 Punto Nuova TR_R.qxd
03.02.2006
11:03 Page 20
Standart ekrandan gezinmeye baþlamak için kýsaca MENU
ESC butonuna basýnýz. Menüde gezinmek için + ve -
butonlarýný kullanýnýz.
Not Güvenlik nedenlerinden dolayý, otomobil çalýþýyorken,
sadece sýnýrlandýrýlmýþ menüye eriþmek mümkündür (“HIZ”
fonksiyonunu ayarlamak için). Otomobil hareketsiz
haldeyken menünün tamamýna eriþilebilir.
+
-
+
-
-
+
-
+
-
F0M1007g
+
þekil 19
20

 

 

 

 

 

 

 

Content      ..       1      2     ..