Fiat Grande Punto (2010 year). Instruction turkish - part 2

 

  Index      Fiat     Fiat Grande Punto (2010 year) - instruction in turkish

 

Search            copyright infringement  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Content      ..      1      2      3      ..

 

 

Fiat Grande Punto (2010 year). Instruction turkish - part 2

 

 

001-033 Punto Nuova TR_R.qxd
03.02.2006
11:03 Page 21
Hýz limitinin ayarlanmasý (SPEEd)
- menü ekranýna geri dönmek için MENU
- istenilen ses seviyesini seçmek için +
ESC butonuna kýsaca basýnýz veya ayarlarý
veya - butonlarýna basýnýz (ses þiddeti 8
Bu fonksiyon ile, otomobil için bir sürat
kaydetmeden standart ekrana dönmek için
seviyede ayarlanabilir).
limiti (km/saat veya mph) belirlemek ve bu
uzunca ayný butona basýnýz.
limit aþýldýðýnda sürücüyü hemen uyarmak
- menü ekranýna geri dönmek için MENU
mümkündür
(“Uyarý lambalarý ve
ESC butonuna kýsaca basýnýz veya ayarlarý
Zaman ayarý (Hour)
mesajlarý” bölümüne bakýnýz).
kaydetmeden standart ekrana dönmek için
Bu fonksiyon saat ayarýnýn yapýlmasýný
uzunca ayný butona basýnýz.
Hýz limitini ayarlamak için aþaðýdaki iþlem-
saðlar.
leri yapýnýz:
Mesafe biriminin ayarlanmasý
Saati ayarlamak için aþaðýdaki iþlemleri
- kýsaca MENU ESC basýnýz, ekranda
(Unit)
yapýnýz:
(SPEEd-HIZ) kelimesi ve önceden ayarlan-
mýþ birim (km/h) veya (mph) görünecek-
- kýsaca MENU ESC butonuna basýnýz,
Bu fonksiyon ile birimin ayarlanmasý
tir;
“saatler” simgesi ekranda yanýp sönecek-
mümkündür.
tir;
Ýstenen birimi ayarlamak için aþaðýdaki
- hýz limitinin devreye alýnmasýný (ON)
- ayar için + veya - butonuna basýnýz;
iþlemleri yapýnýz:
veya devreden çýkarýlmasýný (OFF) seçmek
için + veya - butonlarýna basýnýz; - fonksi-
- kýsaca MENU ESC butonuna basýnýz,
- kýsaca MENU ESC butonuna basýnýz,
yon devreye alýndýðýnda (On), gerekli hýz
“dakikalar” simgesi ekranda yanýp
ekranda (Unit-Birim) kelimesi ile önceden
limitini belirlemek için + veya - buton-
sönecektir;
ayarlanmýþ birim (km) veya (mil) göste-
larýna basýnýz ve ardýndan onaylamak üzere
- ayar için + veya - butonuna basýnýz;
rilir;
MENU ESC butonuna basýnýz;
- menü ekranýna geri dönmek için MENU
- istenilen mesafe birimini ayarlamak için
ESC butonuna kýsaca basýnýz veya ayarlarý
+ veya - butonuna basýnýz.
kaydetmeden standart ekrana dönmek için
Not Mümkün olan ayar aralýðý seçilen
- menü ekranýna geri dönmek için MENU
uzunca ayný butona basýnýz.
birime baðlý olarak 30 ila 200 km/h veya
ESC butonuna kýsaca basýnýz veya ayarlarý
20 ila 125 mph arasýndadýr (daha sonra
kaydetmeden standart ekrana dönmek için
açýklanan “Mesafe biriminin (Unit) ayarlan-
Sesli arýza/uyarý cihazýnýn ses
uzunca ayný butona basýnýz.
masý” bölümüne bakýnýz).
+
/
-
þiddetinin ayarlanmasý (bUZZ)
butonlarýna her bastýðýnýzda deðer
5
Bu fonksiyon ile bir arýza/uyarý durumun-
birim artar/azalýr. + / - butonlarýna sürek-
da devreye alýnan sesli uyarýnýn ses þidde-
li bastýðýnýzda otomatik olarak hýzlý arttýr-
tini ayarlamak mümkündür.
ma veya azaltmaya geçilir. Ýstenilen deðere
yaklaþtýðýnýzda, düðmeyi serbest býrakýnýz
Ses þiddetini ayarlamak için aþaðýdaki
ve ayar iþlemini tek tek basarak tamam-
iþlemleri yapýnýz:
layýnýz.
- kýsaca MENU ESC butonuna basýnýz,
ekranda (bUZZ) simgesi gösterilecektir;
21
001-033 Punto Nuova TR_R.qxd
03.02.2006
11:03 Page 22
Ön yolcu hava yastýðý
ve yan hava yastýðýnýn
(bazý tiplerde) devreye
alýnmasý/devre dýþý býrakýlmasý
(Bag P)
MENU ESC butonuna basýnýz;
Bu fonksiyon, ön yolcu hava yastýðýnýn
+
+
devreye alýnmasý/devreden çýkarýlmasý için
-
-
kullanýlýr.
Aþaðýdaki iþlemleri yapýnýz:
MENU ESC butonuna basýnýz ve +
veya - butonlarýna basarak (BAG P
OFF) mesajý (devre dýþý býrakmak için)
MENU ESC
veya (BAG P On) mesajý (devreye
butonuna basýnýz;
almak için) ekrana geldikten sonra
yeniden MENU ESC butonuna
+
+
basýnýz;
-
onay talebi mesajý ekrana gelecektir;
YES (EVET) (devreye alýnmayý/devre-
den çýkarýlmayý onaylamak) veya NO
(HAYIR)(çýkýþ yapmak) seçeneklerini
seçmek için
+ veya - butonlarýna
MENU ESC
basýnýz;
butonuna basýnýz;
menü ekranýna geri dönmek için
MENU ESC butonuna kýsaca basýnýz
veya ayarlarý kaydetmeden standart
ekrana dönmek için uzunca ayný butona
basýnýz
22
001-033 Punto Nuova TR_R.qxd
03.02.2006
11:03 Page 23
Çok fonksiyonlu EKRAN
(bazý tiplerde)
Otomobil, yapýlan ayarlara baðlý olarak
sürüþ esnasýnda yararlý bilgiler sunacak
olan çok fonksiyonlu ekran ile donatýlabilir.
“STANDART” EKRAN BÝLGÝLERÝ
(þekil 20)
þekil 20
F0M0121m
þekil 21
F0M0122m
Standart ekran aþaðýdakileri gösterir:
A Tarih.
KONTROL DÜÐMELERÝ (þekil 21)
Not + ve - butonlarý aþaðýdaki durumlar-
B Kilometre sayacý (gidilen km veya mil).
da farklý fonksiyonlarý devreye alýr:
+ Ekranýn ve seçeneklerin yukarý
C Saat (kontak anahtarý çýkarýldýðýnda ve
hareket etmesini veya ekranda
Yolcu bölmesinin iç mekanýnda
ön kapýlar kapalýyken dahil her zaman
gösterilen deðerin artýrýlmasýný saðlar.
aydýnlatmayý ayarlamak için
gösterilir).
- standart ekran devredeyken yolcu
D Dýþ sýcaklýk.
MENU Menüyü ekrana getirmek
bölmesinin iç mekanýndaki parlaklýk
ESC ve/veya bir sonraki ekrana
E Far yükseklik ayarý (sadece kýsa farlar
ayarýnýn yapýlmasý.
geçmek veya gerekli menü op-
açýkken).
siyonunu onaylamak için kýsaca
Ayar menüsü
Not Anahtar çýkarýldýðýnda (ön kapýlardan
basýnýz.
bir tanesi açýldýðýnda) ekran devreye
- Menü opsiyonlarýnda yukarý ve aþaðý
girer ve birkaç saniyeliðine gidilen km veya
Bu butona uzun süreli basmak,
gezinmek için;
mil mesafesi gösterilir.
standart ekrana geri dönülme-
– ayarlama sýrasýnda deðerleri arttýrmak ve
sine yol açar.
azaltmak için.
- Gösterilen menüde gezinmek ve ilgili
opsiyonlarda aþaðý gitmek veya ekrana
gelen deðerleri azaltmak için kullanýlýr.
23
001-033 Punto Nuova TR_R.qxd
03.02.2006
11:03 Page 24
AYAR MENÜSÜ (þekil 22)
Alt menü ile ana menüden bir opsiyonun
“Tarih Ayarý” (Set Date) ve
seçilmesi:
“Zaman Ayarý” (Set time):
Menü, çevrimler halinde ard arda sýralan-
mýþ ve aþaðýdaki paragraflarda verilen fark-
- ilk alt menü opsiyonunu ekrana getirmek
- ayarlanacak ilk deðeri seçmek için (örn.
lý operasyonlar ve ayarlamalarýn (setup) +
için kýsaca MENU ESC butonuna basýnýz;
saat/dakika veya yýl/ay/gün) MENU ESC
ve - butonlarý vasýtasýyla seçilebilmesini
butonuna kýsaca basýnýz;
- tüm alt menü opsiyonlarýnda gezinmek
mümkün kýlan bir dizi fonksiyonu içerir.
için + veya - (tek basýþlarla) butonuna
- yeni ayarý seçmek için kýsa süreliðine +
Bazý opsiyonlar için (Saat ve Birim opsi-
basýnýz;
veya - butonlarýna basýnýz (tek defalar
yonlarý) bir alt menü bulunmaktadýr.
- gösterilen alt menü opsiyonunun
basýnýz);
Setup menüsü MENU ESC butonuna
seçilmesi ve ilgili ayar menüsünün açýlmasý
- yeni ayarýn kaydedilmesi ve daha sonraki
kýsa bir süre basarak devreye alýnabilir.
için kýsaca MENU ESC butonuna basýnýz;
setup menüsü opsiyonuna geri dönmek için
Setup menüsü opsiyonlarýnda gezinebilmek
MENU ESC butonuna kýsaca basýnýz, eðer
- bu alt menü için yeni ayarlarý seçmek için
için + veya - butonlarýna kýsa süreliðine
zaten bu sonuncuysa, daha önce seçtiðiniz
+ veya - (tek basýþlarla) butonuna basýnýz;
basýnýz.
ana menü opsiyonuna geri döneceksiniz.
- yeni ayarlarý kaydetmek ve önceden
Seçilen opsiyonun özelliklerine baðlý olarak
seçilen alt menü opsiyonuna geri dönmek
MENU ESC butonuna uzunca basýlmasý
iþlem modlarý her defasýnda deðiþecektir.
için kýsaca MENU ESC butonuna basýnýz.
aþaðýdakilere neden olur:
Alt menü olmaksýzýn ana menüden bir
- ana menüdeyseniz ayar menüsünden
opsiyonun seçilmesi:
çýkar;
- seçtiðiniz menü opsiyonunu ayarlamak
- menünün herhangi baþka bir noktasýn-
için kýsaca MENU ESC butonuna basýnýz;
daysanýz ana menüden çýkar (örn.: alt
- yeni ayarý seçmek için kýsa süreliðine +
menü opsiyon ayar seviyesinde, alt menü
veya - butonlarýna basýnýz (tek defalar
seviyesinde veya ana menü opsiyonu ayar
basýnýz);
seviyesinde);
- yeni ayarýn kaydedilmesi ve daha önce
- o ana kadar kaydedilen ayarlarý saklar (ve
seçilen menü opsiyonuna geri dönmek için
MENU ESC butonuna basýlarak onaylanýr).
MENU ESC butonuna kýsaca basýnýz.
Ayar menüsünün ekrana gelmesi sürelidir;
süre aþýmýndan dolayý menüden çýkýlýrsa,
kullanýcý tarafýndan o ana kadar yapýlmýþ
olan ayarlar kaydedilir (ve MENU ESC
butonuna basýlarak onaylanýr).
24
001-033 Punto Nuova TR_R.qxd
03.02.2006
11:03 Page 25
Örnek:
Örnek:
Standart ekrandan navigasyona eriþmek için kýsaca MENU
ESC butonuna basýnýz. Menü içinde gezmek için
Ýngilizce
Day (Gün)
Ýtalyanca
Almanca
+ veya - düðmelerini kullanýnýz.
Not Güvenlik gerekçelerinden dolayý, otomobil hareket
Polonyaca
Portekizce
Year (Yýl) Month (Ay)
halindeyken, sadece azaltýlmýþ menüye ulaþmak mümkündür
(“Hýz limiti” ayarý için). Otomobil hareketsiz durumdayken
Hollandaca
Ýspanyolca
Fransýzca
tüm menüye eriþilebilir.
+
MENU ESC
+
+
butona kýsaca
-
basýnýz
MENU ESC
-
-
HIZ LÝMÝTÝ
butona kýsaca
+
YAÐMUR SENSÖRÜ
basýnýz
MENÜDEN ÇIKIÞ
TRIP B DATA
+
-
-
ZAMAN AYARI
+
YOLCU HAVA YASTIÐI
-
-
+
SERVÝS
TARÝH AYARI
+
-
-
+
BELT BUZZER (*)
BKZ. RADYO
F0M1000g
-
-
+
BUTON SES YÜKS.
AUTOCLOSE
+
-
-
BÝRÝMLER
BÝR. SES YÜKS.
DÝL
-
-
+
+
þekil 22
+
+
(*) Bu fonksiyon sadece SBR sisteminin devre dýþý býrakýlmasýndan sonra ekrana getirilebilir (Fiat Servisinde).
25
001-033 Punto Nuova TR_R.qxd
03.02.2006
11:03 Page 26
Hýz limiti (Speed Beep)
- Menü ekranýna geri dönmek için kýsaca
– Menü ekranýna geri dönmek için kýsaca
veya standart ekrana dönmek için uzunca
veya ayarlarý kaydetmeden standart ekrana
Bu fonksiyon ile, otomobil için bir sürat
MENU ESC butonuna basýnýz.
dönmek için uzunca MENU ESC buto-
limiti (km/saat veya mph) belirlemek ve bu
nuna basýnýz.
limit aþýldýðýnda sürücüyü hemen uyarmak
Ayarlamayý iptal etmek için, aþaðýdakileri
mümkündür
(“Uyarý lambalarý ve
uygulayýnýz:
Trip B On/Off (Trip B Bilgisi)
mesajlarý” bölümüne bakýnýz).
- MENU ESC butonuna kýsaca basýnýz:
ekranda (On) yazýsý görünecektir.
Bu opsiyon vasýtasýyla Trip B (kýsmi yol)
Hýz limitini ayarlamak için, aþaðýdaki iþlem-
fonksiyonunu devreye almak (On) veya
leri yapýnýz:
- butonuna basýnýz:ekranda (Off) yazýsý
devreden çýkarmak (Off) mümkündür.
görünecektir;
- kýsaca MENU ESC basýnýz, ekranda
Daha fazla bilgi için
“Yol bilgisayarý”
(Speed Beep) yazýsý görünecektir;
- Menü ekranýna geri dönmek için kýsaca
bölümüne bakýnýz.
veya standart ekrana dönmek için uzun-
- + veya - butonlarýna basýnýz
ca MENU ESC butonuna basýnýz.
Devreye alýnmasý/devreden çýkarýlmasý için
- Eðer fonksiyon aktifse (On) istenen hýzý
aþaðýdaki iþlemleri yapýnýz:
seçmek için + veya - kullanýnýz ve daha
Yaðmur sensörü hassaslýk ayarý
- kýsaca MENU ESC butonuna basýnýz:
sonra MENU ESC butonuna basýnýz.
(Rain Sensor) (bazý tiplerde)
(On) veya (Off) ekranda yanýp söner
Not Mümkün olan ayar aralýðý daha önce
(önceki ayarlara baðlý olarak);
Bu fonksiyon, yaðmur sensörü hassaslýk
ayarlanan üniteye baðlý olmak üzere 30 ila
ayarýný
4 seviyede ayarlanabilmesini
- ayar için + veya - butonuna basýnýz;
200 km/h veya 20 ila 125 mph arasýndadýr
mümkün kýlar.
(bkz sonra açýklanan ”Birimler” paragrafý). +
- Menü ekranýna geri dönmek için kýsaca
/ - butonlara her basýldýðýnda deðer 5 birim
Ýstenilen hassaslýk seviyesini ayarlamak için
veya ayarlarý kaydetmeden standart ekrana
artar veya azalýr. + / - butonlarýna sürekli
aþaðýdaki iþlemleri yapýnýz:
dönmek için uzunca MENU ESC buto-
bastýðýnýzda otomatik olarak hýzlý artýrma
nuna basýnýz.
- kýsaca MENU ESC basýnýz, önceden
veya azaltmaya geçilir. Ýstenilen deðere
ayarlanan hassasiyet “seviyesi” ekranda
yaklaþtýðýnýzda, düðmeyi serbest býrakýnýz ve
yanýp sönecektir;
ayar iþlemini tek tek basarak tamamlayýnýz.
- ayarlamak için + veya - butonlarýna
basýnýz;
26
001-033 Punto Nuova TR_R.qxd
03.02.2006
11:03 Page 27
Saat ayarý (Set Time)
- “Mode” (Mod) seçtiðinizde kýsaca MENU
Tarihin ayarlanmasý (Set Date)
ESC butonuna basýnýz, “24h” veya “12h”
Bu fonksiyon iki alt menü ile saatin
Bu fonksiyon tarihin güncellenmesini
modu ekranda yanýp sönecektir;
ayarlanmasýný mümkün kýlar: “Zaman” ve
saðlar (gün - ay - yýl).
“Mod”;
- “24h” veya “12h” seçimini yapmak için
Tarihi ayarlamak için aþaðýdaki iþlemleri
+ veya - butonuna basýnýz.
Aþaðýdaki iþlemleri yapýnýz:
yapýnýz:
- kýsaca MENU ESC butonuna basýnýz,
Ayarlama iþleminden sonra, menü ekraný-
- MENU ESC butonuna kýsaca basýnýz:
ekranda iki alt menü görünecektir:
na geri dönmek için MENU ESC buto-
ekranda “day” (gün) yazýsý görünecektir.
“Time” (Zaman) ve “Mode” (Mod);
nuna kýsaca basýnýz veya ayarlarý
kaydetmeden standart ekrana dönmek için
- ayarlamak için + veya - butonlarýna
- iki alt menüde gezinmek için + veya -
uzunca ayný butona basýnýz. Standart
basýnýz;
butonuna basýnýz;
ekrana dönmek için uzunca MENU ESC
- MENU ESC butonuna kýsaca basýnýz:
- istenen opsiyonu seçin ve ardýndan kýsaca
butonuna basýnýz.
ekranda “month” (ay) yazýsý görünecektir.
MENU ESC butonuna basýnýz;
-
“Time”
(Zaman) seçtiðinizde, kýsaca
- ayarlamak için + veya - butonlarýna
MENU ESC butonuna basýnýz, “saatler”
basýnýz;
ekranýnýzda yanýp sönecektir;
- MENU ESC butonuna kýsaca basýnýz:
- ayar için + veya - butonuna basýnýz;
ekranda “year” (yýl) yazýsý görünecektir.
- kýsaca MENU ESC butonuna basýnýz,
- ayarlamak için + veya - butonlarýna
“dakikalar” simgesi ekranda yanýp
basýnýz;
sönecektir;
Not + veya - butonuna her basýldýðýnda
- ayarlamak için + veya - butonlarýna
deðer bir birim artar veya azalýr. Butona
basýnýz;
sürekli basýldýðýnda; otomatik hýzlý arttýr-
ma veya azaltma saðlanýr. Ýstenilen deðere
yaklaþtýðýnýzda, düðmeyi serbest býrakýnýz
ve ayar iþlemini tek tek basarak tamam-
layýnýz.
- Menü ekranýna geri dönmek için kýsaca
veya standart ekrana dönmek için
uzunca MENU ESC butonuna basýnýz.
27
001-033 Punto Nuova TR_R.qxd
03.02.2006
11:03 Page 28
Audio Bilgi Tekrarý (See Radio)
Otomatik merkezi kapý kilitleme
Birimlerin ayarlanmasý (Units)
(Autoclose)
Bu fonksiyon ses sistemi bilgilerinin ekran-
Bu fonksiyon ile üç alt menüde gösterim
da görüntüye gelmesini saðlar.
Devredeyken (ON), bu fonksiyon oto-
birimleri ayarlanabilir: “Distances” (Mesafe),
- Radyo: seçilmiþ radyo istasyonu frekan-
mobilin hýzý 20 km/h deðerini aþtýðýnda
“Consumption” (Yakýt tüketimi) ve “Tem-
sý veya RDS mesajý, otomatik gezinme
otomatik olarak kapýlarý kilitler.
perature” (Sýcaklýk).
aktivasyonu veya AutoStore;
Bilgi akýþýný devreye almak / devreden
Ýstenen birimi ayarlamak için aþaðýdaki iþlem-
- audio CD, MP3 Cd: seçilmiþ parça
çýkarmak için (ON/OFF) aþaðýdaki iþlem-
leri yapýnýz:
numarasý;
leri yapýnýz:
- alt menü opsiyonlarýný ekrana getirmek için
- CD Deðiþtiricisi: CD numarasý ve parça
- MENU ESC butonuna kýsaca basýnýz:
kýsaca MENU ESC butonuna basýnýz;
numarasý;
ekranda ON veya OFF (önceden yapýlmýþ
- üç alt menüde gezinmek için + veya -
ayarlara göre) ekranda yanýp sönecektir;
Bilgi akýþýný devreye almak / devreden
butonuna basýnýz;
çýkarmak için (ON/OFF) aþaðýdaki iþlem-
- ayarlamak için + veya - butonlarýna
- istenen alt menüyü seçiniz ve ardýndan
leri yapýnýz:
basýnýz;- Menü ekranýna geri dönmek için
kýsaca MENU ESC butonuna basýnýz;
- MENU ESC butonuna kýsaca basýnýz:
kýsaca veya standart ekrana dönmek için
ekranda ON veya OFF yazacaktýr (önce-
uzunca MENU ESC butonuna basýnýz.
- “Distance”i (Mesafe) seçerseniz: kýsaca
den yapýlan ayarlara göre);
MENU ESC butonuna basýnýz, ekranda
“km” veya “mil” görünecektir (önceden
- ayarlamak için + veya - butonlarýna
yapýlan ayarlara göre);
basýnýz;
- ayarlamak için + veya - butonlarýna
- Menü ekranýna geri dönmek için kýsaca
basýnýz;
veya standart ekrana dönmek için uzun-
ca MENU ESC butonuna basýnýz.
- “Consumption”ý (Yakýt Tüketimi) seçerseniz:
kýsaca MENU ESC butonuna basýnýz,
ekranda “km/I”, “I/100km” veya “mpg”
görünecektir
(önceden yapýlan ayarlara
göre);
28
001-033 Punto Nuova TR_R.qxd
03.02.2006
11:03 Page 29
Mesafe birimi ayarý “km” ise, yakýt tüke-
Dil seçimi (language)
Sesli arýza/uyarý cihazýnýn ses þidde-
timi birimi ekranýnda km/I veya I/100km
tini ayarlamak (Buzzer Volume)
Ekrana gelen mesajlar aþaðýdaki dillerde
yazýsý görünecektir.
görüntülenebilir:
Ýtalyanca, Ýngilizce,
Herhangi bir arýza/uyarý belirtisine eþlik
Mesafe birimi ayarý “mil” ise, yakýt tüketi-
Almanca, Portekizce, Ýspanyolca, Fransýz-
eden ikaz sesi 8 seviyeli olarak ayarla-
mi birimi ekranýnda
“mpg” yazýsý
ca, Flamanca ve Lehçe.
nabilir.
görünecektir.
Ýstenen dili ayarlamak için aþaðýdaki iþlem-
Ses þiddetini ayarlamak için aþaðýdaki
- ayarlamak için + veya - butonlarýna
leri yapýnýz:
iþlemleri yapýnýz:
basýnýz;
- MENU ESC butonuna kýsaca basýnýz:
- MENU ESC butonuna kýsaca basýnýz:
- “Temperature”ý (Sýcaklýk) seçerseniz: kýsaca
önceden ayarlanmýþ “language” (dil) ekran-
önceden ayarlanan
“seviye” ekranda
MENU ESC butonuna basýnýz, ekranda
da görünecektir;
görünecektir;
“°C” veya “°F” görünecektir (önceden
- ayarlamak için + veya - butonlarýna
- ayarlamak için + veya - butonlarýna
yapýlan ayarlara göre);
basýnýz;- Menü ekranýna geri dönmek için
basýnýz;
- ayarlamak için + veya - butonlarýna
kýsaca veya ayarlarý kaydetmeden standart
- Menü ekranýna geri dönmek için kýsaca
basýnýz;
ekrana dönmek için uzunca MENU ESC
veya ayarlarý kaydetmeden standart ekrana
butonuna basýnýz.
dönmek için uzunca MENU ESC buto-
- Menü ekranýna geri dönmek için kýsaca
nuna basýnýz.
veya ayarlarý kaydetmeden standart ekrana
dönmek için uzunca MENU ESC buto-
nuna basýnýz.
Ayarlama iþleminden sonra, menü ekraný-
na geri dönmek için MENU ESC buto-
nuna kýsaca basýnýz veya ayarlarý
kaydetmeden standart ekrana dönmek için
ayný butona uzunca basýnýz. Standart
ekrana dönmek için uzunca MENU ESC
butonuna basýnýz.
29
001-033 Punto Nuova TR_R.qxd
03.02.2006
11:03 Page 30
Düðme ses yüksekliðinin ayarý
Emniyet Kemeri Hatýrlatýcýsýnýn
Not Periyodik Bakým Programý’na göre
(Button Vol.)
devreye alýnmasý (Seat Belt
bakým yapýlmasý gereken kilometreden
Reminder) sesli uyarýcýsý
(veya milden) 2,000 km (veya 1,240 mil)
Bu fonksiyon ile MENU ESC, + ve -
önce kontak anahtarý MAR konumun-
(Belt Buzzer)
butonlarý devreye alýndýðýna dair verilen
dayken, otomatik olarak uyarý görüntüye
sesin þiddeti 8 seviyeye kadar ayarlanabilir.
Bu fonksiyon yalnýzca sistem bir yetkili
gelir ve bu uyarý 200 km’de (veya 124 mil)
Ses þiddetini ayarlamak için aþaðýdaki
Fiat
Servisi
tarafýndan
devreden
bir tekrarlanýr. 200 km’nin altýnda servis
iþlemleri yapýnýz:
çýkarýldýðýnda ekrana gelecektir (“Güven-
bilgileri daha sýk görüntüye gelir. Servis
lik Sistemleri” bölümünde “S.B.R. sistemi”
bilgileri önceden belirlenmiþ birim ayarýna
- MENU ESC butonuna kýsaca basýnýz:
ile ilgili paragrafa bakýnýz.
göre km veya mil olarak belirtilir. Periyo-
önceden ayarlanan
“seviye” ekranda
dik bir bakým aralýðý yaklaþmaktayken kon-
görünecektir;
Periyodik Bakým (Service)
tak anahtarýný MAR pozisyonuna çevir-
menizle birlikte araç bakýmýna kadar
- ayarlamak için + veya - butonlarýna
Bu fonksiyon ile uygun araç bakýmýna
gidilebilecek km/mil mesafesini belirten
basýnýz;
baðlantýlý
bilgilerin
görüntülenmesi
“Servis” (Bakým) mesajý ekrana gelecektir.
- Menü ekranýna geri dönmek için kýsaca
mümkündür.
“Scheduled Servicing” (Periyodik bakým)
veya ayarlarý kaydetmeden standart ekrana
mesajý servis aralýðýna göre km/mil cinsin-
Aþaðýdaki iþlemleri yapýnýz:
dönmek için uzunca MENU ESC buto-
den ekranda görülür. Periyodik bakým
nuna basýnýz.
- MENU ESC butonuna kýsaca basýnýz:
programý ile belirlenmiþ her türlü bakým
daha önceki ayarlara baðlý olarak km veya
iþleminin gerçekleþtirilmesi ve göstergenin
mil biriminde servis görüntüye gelecektir
sýfýrlanmasý için yetkili Fiat Servisine baþvu-
(bkz “Units” paragrafý);
runuz.
- Menü ekranýna geri dönmek için kýsaca
Yukarýda belirtilen periyodik bakým uyarýsý
veya ayarlarý kaydetmeden standart ekrana
ülkelere/tiplere göre her modelde bulun-
dönmek için uzunca MENU ESC buto-
mamaktadýr.
nuna basýnýz.
30
001-033 Punto Nuova TR_R.qxd
03.02.2006
11:03 Page 31
Ön yolcu hava yastýðý
ve yan hava yastýðýnýn
(bazý tiplerde) devreye
alýnmasý/devre dýþý býrakýlmasý
MENU ESC butonuna basýnýz;
(Passenger Bag)
+
+
Bu fonksiyon, ön yolcu hava yastýðýnýn
-
-
devreye alýnmasý/devreden çýkarýlmasý için
kullanýlýr.
Aþaðýdaki iþlemleri yapýnýz:
MENU ESC butonuna basýnýz ve +
veya - butonlarýna basarak (Bag pass:
MENU ESC butonuna basýnýz;
Off) mesajý (devre dýþý býrakmak için)
veya (Bag pass: On) mesajý (devreye
+
+
almak için) ekrana geldikten sonra
-
yeniden
MENÜ ESC butonuna
basýnýz;
onay talebi mesajý ekrana gelecektir;
YES (EVET) (devreye alýnmayý/devre-
den çýkarýlmayý onaylamak) veya NO
MENU ESC butonuna basýnýz;
(HAYIR) (çýkýþ yapmak) seçeneklerini
seçmek için
+ veya - butonlarýna
basýnýz;
onay mesajýný ekrana getirip menü
ekranýna geri dönmek için MENU
ESC butonuna kýsaca basýnýz veya
ayarlarý kaydetmeden standart ekrana
dönmek için uzunca ayný butona basýnýz.
31
001-033 Punto Nuova TR_R.qxd
03.02.2006
11:03 Page 32
Exit Menu (Çýkýþ Menüsü)
YOL BÝLGÝSAYARI
“Trip B” fonksiyonu aþaðýdaki bilgileri
gösterir:
Bu fonksiyon, fonksiyonlarýn art arda
Genel özellikler
sýralandýðý ilk menü ekranýndaki çevrimi
- Katedilen mesafe B (Trip Distance B)
kapatan son fonksiyondur.
“Trip computer” (Yol Bilgisayarý) ibaresi
- Ortalama yakýt tüketimi B (Average Con-
aracýn kullaným durumuna göre bilgi verir
Standart ekrana ayarlarý kaydetmeden geri
sumption B)
(kontaj anahtarý MAR pozisyonundayken).
dönmek için kýsaca MENU ESC buto-
Bu fonksiyon otomobilin iki ayrý ve baðým-
- Ortalama hýz B (Average speed B)
nuna basýnýz.
sýz “Trip A” ve “Trip B” fonksiyonundan
oluþmaktadýr; .
- Seyahat süresi B (driving time).
Ýlk menü opsiyonuna (Hýz Limiti Uyarýsý)
geri dönmek için - butonuna basýnýz.
Not "Trip B" fonksiyonu devre dýþý
Her iki fonksiyonda sýfýrlanabilirdir
býrakýlabilir (bkz bölüm "Trip B On/Off").
(sýfýrlama - yeni yolculuk baþlangýcý).
"Yakýt almadan gidilebilecek mesafe
“Trip A” fonksiyonu aþaðýdakileri gösterir:
(Range)" ile "Ani tüketim (Instant con-
sumption) fonksiyonu sýfýrlanamaz.
- Yakýt almadan gidilebilecek mesafe
(Range)
Ekrana gelen deðerler
- Katedilen mesafe (Trip distance)
Yakýt almadan gidilebilecek mesafe (Range)
- Ortalama yakýt tüketimi (Average con-
sumption)
Bu deðer, otomobilin yakýt almadan gide-
bileceði km (veya mil) sayýsýný, sürüþ þart-
- Anlýk yakýt tüketimi (Instant consump-
larýnýn deðiþmediði varsayýmý altýnda
tion)
belirtir. Ekran aþaðýdakilerden sonra
“----“ gösterir:
- Ortalama hýz (Average speed)
-
50 km’den (veya 30 mil) daha küçük
– Seyahat süresi (driving time).
deðerler;
- otomobil uzun bir süre için motor çalýþýr
halde park edilmiþse.
Katedilen mesafe (Trip distance)
Bu deðer, yeni bir yolculuk baþlangýcýndan
itibaren katedilen mesafeyi gösterir.
32
001-033 Punto Nuova TR_R.qxd
03.02.2006
11:03 Page 33
Ortalama yakýt tüketimi (Average Consump-
DÝKKAT “Trip A” fonksiyonuyla ilgili
tion)
ekranlar görüntülenirken yapýlan sýfýrlama
iþlemi, yalnýzca bu fonksiyonun bilgilerini
Bu deðer, yeni yolculuk baþlangýcýndan
sýfýrlar.
itibaren ortalama yakýt tüketimini gösterir.
DÝKKAT “Trip B” fonksiyonuyla ilgili
Anlýk yakýt tüketimi (Instant consumption)
ekranlar görüntülenirken yapýlan sýfýrlama
Bu deðer, anlýk yakýt tüketimini gösterir
iþlemi ise, yalnýzca bu fonksiyonun bilgi-
(her saniye güncellenir). Otomobil motor
lerini sýfýrlar.
çalýþýyorken araç park edilmiþse,
ekranda “- — -” simgesi görünür.
F0M0124m
Yola çýkýþ prosedürü (sýfýrlama)
þekil 23
Ortalama hýz (Average speed)
Kontak anahtarý MAR konumundayken
TRIP butonu (þekil 23)
fonksiyonu sýfýrlamak için TRIP butonunu
Bu deðer, yeni yolculuk baþlangýcýndan
Sað kumanda kolunda bulunan TRIP bu-
2 saniyeden daha fazla basýlý tutunuz.
itibaren ortalama hýzý toplam zamanýn bir
fonksiyonu olarak gösterir.
tonu, (kontak anahtarý MAR konumun-
dayken) aþaðýdaki açýklanan fonksiyonlarý
Exit Trip (Yol Bilgilerinden Çýkýþ)
Seyahat süresi (Travel time)
girmek için kullanýlýr.
Trip fonksiyonundan çýkmak için: MENU
Bu deðer, yeni yolculuk baþlangýcýndan
- farklý deðerlerin görüntüye gelmesi için
ESC butonunu 2 saniyeden fazla basýlý
itibaren geçen zamaný gösterir
(sürüþ
kýsaca basma
tutunuz.
zamaný).
- yeni bir yolculuða baþlamak için kýsaca
basma.
DÝKKAT Herhangi bir veri eksik olduðun-
da, Yol Bilgisayarý
“-
-
-
-” simgesini
gösterir. Normal çalýþma koþullarý sýfýr-
Yeni yolculuk
landýðýnda, deðiþik birimlerin hesaplan-
Sýfýrlama:
masýna düzenli olarak yeniden baþlanacak-
- TRIP butonuna basýlarak sürücü tarafýn-
týr. Arýzadan önce gösterilen deðerler sýfýr-
dan “manuel” olarak yapýlabilir;
lanmayacaktýr.
- “Trip Distance” deðeri 9999.9 km(veya
mil) deðerine ulaþtýðýnda veya “Travel time”
deðeri 99.59 (99 saat ve 59 dakika) deðe-
rine ulaþtýðýnda otomatik olarak sýfýrla-
nabilir.
Akü baðlantýsýný kestikten/yeniden
baðladýktan sonra sýfýrlanabilir.
33
034-088 Punto Nuova TR_R.qxd
03.02.2006
14:12 Page 34
ÖN KOLTUKLAR
Koltuk arkalýðý eðiminin ayarý
(þekil 24)
C kumandasýný çeviriniz.
UYARI
Koltuk ayarlarýný yalnýz oto-
mobil hareketsiz konum-
UYARI
dayken yapýnýz.
Maksimum güvenlik için,
koltuk arkalýðý dik pozisyon-
da ayarlanmýþ olarak arkanýza
Koltuðun ileri-geri hareket
F0M0055m
yaslanýnýz; kemerin göðüs ve
þekil 24
ettirilmesi (þekil 24)
kalçalarýnýzýn üzerinden geçerek bað-
landýðýndan emin olunuz.
Yükseklik ayarý
A kolunu kaldýrýp, koltuðu ileri veya geri
(bazý tiplerde) (þekil 24)
itiniz. Sürüþ pozisyonunda iken, kollarýnýz
hafifçe bükülmüþ ve elleriniz direksiyon
Ýstediðiniz yüksekliðe ulaþana kadar B
simidi üzerinde bulunmalýdýr.
kumanda kolunu aþaðý-yukarý hareket
ettiriniz.
DÝKKAT Ayar iþlemi yapýlýrken koltukta
birinin oturuyor olmasý gerekir.
UYARI
Ayar kolunu býraktýktan son-
ra, koltuðu ileri-geri hareket
ettirmeye çalýþarak, kýzaklar üze-
rindeki kilitlerine oturduðundan emin
olunuz. Koltuðun yerine oturma-
masý, kýzaklar üzerinde hareket etme-
sine ve otomobilin kontrolünü kay-
betmenize sebep olabilir.
34
34 Nero
603.45.489 Fiat Punto Nuova GB
034-088 Punto Nuova TR_R.qxd
03.02.2006
14:12 Page 35
UYARI
Koltuðu ileri geri hareket
ettirerek raylarýna düzgün
olarak kilitlenip kilitlenmediðini
kontrol ediniz.
F0M0057m
F0M0231m
þekil 25
þekil 26
Koltuðun yatýrýlmasý
Elektrikli bel desteðinin
(3 kapýlý tipler) (þekil 25)
ayarlanmasý (bazý tiplerde)
(þekil 26)
Arka koltuklara geçmek için A tutamaðýný
çekiniz, koltuk arkalýðý katlanýr ve koltuk
Elektrikli bel desteðinin ayarlanmasý için E
öne doðru kaymaya hazýr hale gelir.
kumandalarýný kullanýnýz.
Koltuk arkalýðýný normal pozisyona
getirdiðinizde koltuk da orjinal pozis-
yonuna döner (hafýzalý mekanizma).
35
35 Nero
603.45.489 Fiat Punto Nuova GB
034-088 Punto Nuova TR_R.qxd
03.02.2006
14:12 Page 36
ARKA KOLTUKLAR
BAÞLIKLAR
Arka koltuklarý öne yatýrmak için bu
ÖN (þekil 28)
bölümdeki
“bagajýn
geniþletilmesi”
konusuna bakýnýz.
Bazý tiplerde baþlýklar yükseklik olarak
ayarlanabilir ve otomatik olarak istenilen
konumda kilitlenebilmektedirler.
Baþlýklarý ayarlamak için aþaðýdaki iþlemleri
yapýnýz:
F0M0058m
þekil 27
kaldýrmak için: kilitlenme sesini duyana
kadar baþlýðý kaldýrýnýz.
Koltuk ýsýtmasý (bazý tiplerde)
(þekil 27)
Kontak anahtarý MAR konumundayken,
koltuk ýsýtma fonksiyonunu açmak/kapat-
mak için F butonuna basýnýz. Butonun
üstündeki led, fonksiyon devreye alýndýðýn-
da yanacaktýr.
36
36 Nero
603.45.489 Fiat Punto Nuova GB
034-088 Punto Nuova TR_R.qxd
03.02.2006
14:12 Page 37
Arka baþlýklarý kaldýrýp çýkarmak için: iki
yanda bulunan A ve B butonlarýna ayný
anda basýnýz ve baþlýklarý çýkarýnýz.
DÝKKAT Arka koltukta seyahat eden
yolcular baþlýklarý her zaman kullaným kon-
umunda tutmalýdýrlar.
F0M0025m
F0M0026m
þekil 28
þekil 29
indirmek için: A butonuna basýn ve
ARKA (bazý tiplerde) (þekil 29)
baþlýðý indiriniz.
Baþlýðý kullanmak için, kilitlenme sesini (kul-
Ön baþlýklarý kaldýrýp çýkarmak için: iki
laným konumu) duyana kadar kaldýrýnýz.
yanda bulunan A ve B butonlarýna ayný
Orijinal konumuna geri getirmek için (kul-
anda basýnýz ve baþlýklarý çýkarýnýz.
laným dýþý konum), A butonuna basýn ve
baþlýðý sýrtlýðýn içine doðru indiriniz.
UYARI
Unutmayýnýz; baþlýklar boy-
nunuzun deðil baþýnýzýn arka
kýsmýný destekleyecek þekilde ayarlan-
malýdýr. Baþlýklar sadece bu konum-
da iseler, arkadan çarpýlma halinde
etkili bir koruma saðlayabilirler.
Baþlýðýn koruyucu fonksiyonunu optimize
etmek için koltuk sýrtlýðýný ayarlayýnýz ve
baþýnýzý baþlýða mümkün olduðunca yakýn
tutunuz.
37
37 Nero
603.45.489 Fiat Punto Nuova GB

 

 

 

 

 

 

 

Content      ..      1      2      3      ..