Fiat Stilo (2006 year). Instruction turkish - part 23

 

  Index      Fiat     Fiat Stilo (2006 year) - instruction in turkish

 

Search            copyright infringement  

 

 

 

 

 

 

 

 

Content      ..     21      22      23      24     ..

 

 

Fiat Stilo (2006 year). Instruction turkish - part 23

 

 

278-325 TÜRKÇE N‹HAL:278-325 TÜRKÇE N‹HAL
11.08.2008
12:38
Sayfa 308
❐ elektrik bağlant lar n ç kart n z.
❐ sabitleyici 2 adet (A) vidas n gevşetiniz ve 2 adet (B) ampul tutucusunu
saat ibresi dönme yönünün tersi yönüne çeviriniz, ampulleri ç kart n z ve
yenisi ile değiştiriniz. (C) ampulünü değiştirmek için, yan bağlant lardan
serbest b rak n z ve yeni ampulün yerine oturduğundan emin olunuz.
F0C0398m
F0C0202m
ARKA TAVAN LAMBASI
Skywindow mevcut olmayan tipler
Ampulün değiştirilmesi için aşağ dakileri uygulay n z:
❐ (A) lamba ünitesini okun gösterdiği noktadan çekerek ç kart n z;
❐ (B) ampulünü yan bağlant lar ndan serbest b rak n z ve yeni ampulün
kontaklar aras na doğru olarak oturduğundan emin olarak değiştiriniz.
F0C0204m
308
308 Fiat Stilo Berlina / Station Wagon GB
278-325 TÜRKÇE N‹HAL:278-325 TÜRKÇE N‹HAL
11.08.2008
12:38
Sayfa 309
Skywindow mevcut tipler
Skywindow mevcut otomobillerde iki adet arka tavan lambas mevcuttur.
Ampulün değiştirilmesi için aşağ dakileri uygulay n z:
❐ (A) lamba ünitesini okun gösterdiği noktadan tornavida kullanarak
ç kart n z.
❐ (B) ampulünü yan bağlant lar ndan serbest b rak n z ve yeni ampulün
kontaklar aras na doğru olarak oturduğundan emin olarak değiştiriniz.
F0C0227m
F0C0229m
MAKYAJ AYNASI AYDINLATMA LAMBASI
Ampulün değiştirilmesi için aşağ dakileri uygulay n z:
❐ aynan n (A) kapağ n aç n z.
❐ (B) şeffaf kapağ n şekilde ok ile gösterilen noktalardan çekerek ç kar-
t n z;
F0C0423m
309
309 Fiat Stilo Berlina / Station Wagon GB
278-325 TÜRKÇE N‹HAL:278-325 TÜRKÇE N‹HAL
11.08.2008
12:38
Sayfa 310
❐ (C) ampulünü yan bağlant lar ndan serbest b rak n z ve yeni ampulün
kontaklar aras na doğru olarak oturduğundan emin olarak değiştiriniz.
F0C0424m
TORP‹DO GÖZÜ AYDINLATMA LAMBASI
Ampulün değiştirilmesi için aşağ dakileri uygulay n z:
❐ torpido gözünü aç n z, (A) lamba ünitesini ç kart n z;
❐ (B) ampulünü yan bağlant lar ndan serbest b rak n z ve yeni ampulün
kontaklar aras na doğru olarak oturduğundan emin olarak değiştiriniz.
F0C0205m
BAGAJ LAMBASI
Ampulün değiştirilmesi için aşağ dakileri uygulay n z:
❐ bagaj aç n z;
❐ (A) lamba ünitesini ok ile gösterilen noktalardan çekerek ç kart n z;
F0C0221m
310
310 Fiat Stilo Berlina / Station Wagon GB
278-325 TÜRKÇE N‹HAL:278-325 TÜRKÇE N‹HAL
11.08.2008
12:38
Sayfa 311
❐ (B) koruyucu kapağ n aç n z ve bast r nca oturan ampulü değiştiriniz;
❐ lamba ünitesi üzerindeki (B) koruyucu kapağ n kapat n z;
❐ (A) lamba ünitesini önce bir taraf ndan daha sonra da diğer taraf ndan
yerleştirerek yerine tak n z.
F0C0097m
KAPI ‹Ç‹ LAMBALARI
Ampulün değiştirilmesi için aşağ dakileri uygulay n z:
❐ kap y aç n z ve ok ile gösterilen noktadan bas rarak (A) şeffaf kapağ
ç kart n z;
❐ (B) koruyucusunu ç kart n z ve bast r nca oturan ampulü tak n z;
❐ şeffaf kapak (A) üzerindeki (B) koruyucusunu kapat n z.
F0C0206m
311
311 Fiat Stilo Berlina / Station Wagon GB
278-325 TÜRKÇE N‹HAL:278-325 TÜRKÇE N‹HAL
11.08.2008
12:38
Sayfa 312
B‹R S‹GORTANIN ATMASI
GENEL B‹LG‹LER
Sigorta elektrik sistemi için koruyucu bir cihazd r: genellikle sistemdeki
ar za veya yanl ş çal şma nedeniyle aktif hale gelir (örneğin elektriği keser).
Eğer elektrikli cihazlardan herhangi birisi çal şm yor ise, sigortas n kontrol
ediniz. İletkenin (A) kopmam ş olmas gerekir; eğer kopmam şsa, sigortay
ayn amper değerinde (ayn renkte) bir diğeri ile değiştiriniz.
(B): sağlam sigorta
F0C0220m
(C): atm ş sigorta
Değiştirilecek sigortay›, kontrol kutusunun içinde yer alan D pensesini kullanarak yerinden al›n›z.
Sigortay› kesinlikle metal veya farkl› bir kablolu bir diğeri ile değiştirmeyiniz. ‹let-
D‹KKAT
ken daima ayn› renkte olmal›d›r.
Sigortay›, kesinlikle daha yüksek amper değerinde sigorta ile değiştirmeyiniz, YAN-
D‹KKAT
GIN TEHL‹KES‹. D‹KKAT Eğer genel sigorta (MEGA, M‹D‹ veya MAXI S‹GORTA)
atarsa, onarmay›n›z ve yetkili Tofaş servisi ile temasa geçiniz. Bir sigortay› değiş-
tirmeden önce, kontak anahtar›n›n yerinden ç›kart›lm›ş olduğunu ve tüm elektrik-
li cihazlar›n devre d›ş› olduğunu kontrol ediniz.
D‹KKAT
Eğer sigorta tekrar atarsa, yetkili bir Tofaş servisi ile temasa geçiniz.
312
312 Fiat Stilo Berlina / Station Wagon GB
278-325 TÜRKÇE N‹HAL:278-325 TÜRKÇE N‹HAL
11.08.2008
12:38
Sayfa 313
S‹GORTALARIN YERLER‹
Fiat Stilo’nin sigortalar dört kontrol kutusunda grupland r lm ş ve ön panel
üzerine, akünün pozitif terminali üzerine, akünün yan na ve bagaja yerleş-
tirilmiştir.
Baz tipler, akü taş y c s n n içinde tek bir sigorta kutusu ile donat lm şt r.
Ön panel üzerindeki sigorta kutusu
Ön panel üzerindeki kontrol kutusuna ulaşabilmek torpido gözünü (A)
F0C0193m
aç n z ve (B) tespit eleman na bast r n z.
F0C0266m
313
313 Fiat Stilo Berlina / Station Wagon GB
278-325 TÜRKÇE N‹HAL:278-325 TÜRKÇE N‹HAL
11.08.2008
12:38
Sayfa 314
Akü yan›ndaki sigorta kutusu
Akünün yan ndaki, pozitif terminali üzerindeki ve akü taş y c s içindeki tek sigorta kutusuna ulaşabilmek koruyucu
kapağ ç kart n z.
F0C0151m
314
314 Fiat Stilo Berlina / Station Wagon GB
278-325 TÜRKÇE N‹HAL:278-325 TÜRKÇE N‹HAL
11.08.2008
12:38
Sayfa 315
Akü pozitif terminali üzerindeki sigorta kutusu
Akü pozitif terminali üzerindeki kontrol kutusuna ulaşabilmek için (A)
tutucular na bast n z ve (B) koruyucu kapağ ç kart n z.
F0C0146m
F0C0152m
315
315 Fiat Stilo Berlina / Station Wagon GB
278-325 TÜRKÇE N‹HAL:278-325 TÜRKÇE N‹HAL
11.08.2008
12:38
Sayfa 316
Bagaj içindeki sigorta kutusu
Bagajdaki sigorta kutusuna ulaşabilmek için, bagaj n sol taraf ndaki
(A)
kapağ n aç n z ve (B) plastik bölümü ç kart n z.
F0C0254m
F0C0255m
Stationwagon tipleri
Bagajdaki sigorta kutusuna ulaşabilmek için, aşağ daki işlemleri uygulay n z:
❐ (A) düğm esini çeviriniz ve (B) kapağ n aç n z;
F0C0360m
316
316 Fiat Stilo Berlina / Station Wagon GB
278-325 TÜRKÇE N‹HAL:278-325 TÜRKÇE N‹HAL
11.08.2008
12:38
Sayfa 317
❐ sigorta kutusuna ulaşm ak için, C tutamağ n tutunuz ve ikinci (D) kapağ
aç n z.
F0C0362m
F0C0150m
317
317 Fiat Stilo Berlina / Station Wagon GB
278-325 TÜRKÇE N‹HAL:278-325 TÜRKÇE N‹HAL
11.08.2008
12:38
Sayfa 318
S‹GORTALARIN L‹STES‹
LAMBALAR
S‹GORTA
AMPER DEĞER‹
Dörtlü flaşör
F53
10
Sağ k sa far
F12
15
Sol k sa far
F13
15
Sağ uzun far
F14
10
Sol uzun far
F15
10
Sis lambalar
F30
15
Fren lambas /üçüncü stop lambas
F37
10
Üçüncü stop lambas (Radar Cruise Control mevcut tipler)
F68
7.5
Geri vites lambas
F31
7.5
Ön/arka tavan lambas
F39
10
+30 sinyal lambalar
F53
10
Far sigorta kutusu (gaz deşarjl farl tipler)
F37
10
KORUNAN DEVRELER
S‹GORTA
AMPER DEĞER‹
Selespeed transmisyon pompas (2.420V tipleri)
F05 (MAXI-FUSE)
30
Kontak
F03 (MAXI-FUSE)
20
Far yükseklik ayar
F13
15
Klima kompresörü
F19
7.5
Kirlilik sensörü (otomatik klima mevcut tipler)
F31
7.5
Far y kama rölesi bobini
F31
15
Ön kap elektronik kontrol üniteleri için +30
F32
15
Lastik bas nc kontrol ünitesi (anahtar kumanda pozitif)
F51
7.5
318
318 Fiat Stilo Berlina / Station Wagon GB
278-325 TÜRKÇE N‹HAL:278-325 TÜRKÇE N‹HAL
11.08.2008
12:38
Sayfa 319
KORUNAN DEVRELER
S‹GORTA
AMPER DEĞER‹
Ses sistemi
F39
10
Connect/Navigasyon
F39
10
Arka cam y kama/silme
F52
15
Sol arka elektrik kumandal cam
F33
20
Sağ arka elektrik kumandal cam
F34
20
Arka cam razistans
F40
30
Ön cam y kama/silme
F43
30
Çakmak
F44
20
Bagajdaki elektrik soketi
F44
20
Is tmal f skiyeler
F41
7.5
Cruise Control/Radar Cruise Control
F35
7.5
Elektrikli hidrolik direksiyon kontrol ünitesi
F02 (MAXI-FUSE)
70
Hava yast ğ kontrol ünitesi
F50
7.5
Motor bölümü kontrol ünitesi
F70 (MEGA-FUSE)
150
Ön panel kontrol ünitesi
F71 (MIDI-FUSE)
70
Römork kontrol ünitesi
F36
20
Bagaj kilitleme/açma
F38
10
Far y kay c s
F09
20
Is t c /Klima kontrol ünitesi
F39
10
Ana servisler (elektronik enjeksiyon)
F17
10
İkinci servisler (elektronik enjeksiyon)
F11
15
İkinci servisler
F49
7.5
319
319 Fiat Stilo Berlina / Station Wagon GB
278-325 TÜRKÇE N‹HAL:278-325 TÜRKÇE N‹HAL
11.08.2008
12:38
Sayfa 320
KORUNAN DEVRELER
S‹GORTA
AMPER DEĞER‹
Hacimsel sensörler/Alarm sireni
F39
10
ESP sistem sensörü
F42
7.5
Direksiyon aç sensörü
F42
7.5
EOBD sistem teşhis soketi
F39
10
Cep telefonu bağlant s
F39
10
Sürücü kap s kontrol ünitesi besleme (elektrikli cam)
F47
20
Yolcu kap s kontrol ünitesi beslemesi (elektrikli cam)
F48
20
Skywindow kumanda ayd nlatmas
F49
7.5
Elektrik kontrol ünitesi için fren pedal üzerindeki düğmeden gelen sinyal
F35
7.5
Gösterge tablosu (anahtar-kumanda pozitif)
F37
10
Gösterge tablosu (+30)
F53
10
Lastik bas nç kontrol ünitesi
F39
10
ABS / ASR / ESP kontrol ünitesi
F42
7.5
ABS / ASR / ESP kontrol ünitesi
F01 (MAXI-FUSE)
60
Hava yast ğ kontrol ünitesi
F50
7.5
Elektronik enjeksiyon kontrol ünitesi +30 aktif pozitif terminaline bağl
(anahtar kumanda yok)
F18
7.5
Ön panel kontrol ünitesi
F72 (MIDI-FUSE)
60
Römork kontrol ünitesi
F36
20
Klima kontrol fan
F08 (MAXI-FUSE)
30
Radyatör fan (düşük h z-1.216V ve 1.616V tipleri)
F06 (MAXI-FUSE)
30
Radyatör fan (yüksek h z-klimal 1.216V ve 1.616V tipleri)
F07 (MAXI-FUSE)
50
Fan ve radyatör (1.816V ve JTD tipleri)
F06 (MAXI-FUSE)
50
Radyatör fan
F06 (MAXI-FUSE)
60
320
320 Fiat Stilo Berlina / Station Wagon GB
278-325 TÜRKÇE N‹HAL:278-325 TÜRKÇE N‹HAL
11.08.2008
12:38
Sayfa 321
KORUNAN DEVRELER
S‹GORTA
AMPER DEĞER‹
Korna
F10
15
Yak t pompas (1.616V tipleri hariç)
F21
15
Elektronik enjeksiyon ana servisler (1.216V, 1.816V ve 2.420V tipleri)
F22
15
Elektronik enjeksiyon sistemi/Selespeed
F16
7.5
Skywindow
F45
20
Skywindow
F46
20
Hava s t c (JTD tipleri
F73 (MIDI-FUSE)
50
Is tma bujisi s tmas
(JTD tipleri)
F04 (MAXI-FUSE)
50
Is tmal yak t filtresi (JTD tipleri)
F20
30
Elektronik enjeksiyon ana servisler (JTD tipleri)
F22
20
+30 Selespeed
F23
15
Elektrikli hidrolik direksiyon (anahtar-kumanda pozitif)
F24
10
Radyo d ş hoparlör
F54
25
Sürücü koltuğu elektrikli ayar teçhizat
F56
30
Ön yolcu koltuğu elektrikli ayar teçhizat
F60
30
Sürücü koltuğu s tmas
F57
10
Ön yolcu koltuğu s tmas
F67
10
Elektrikli anahtar kontrol ünitesi
F63
10
Yedek
F62
-
Yedek
F64
-
Yedek
F55
-
Yedek
F58
-
Yedek
F69
-
321
321 Fiat Stilo Berlina / Station Wagon GB

 

 

 

 

 

 

 

Content      ..     21      22      23      24     ..