Fiat Stilo (2006 year). Instruction turkish - part 24

 

  Index      Fiat     Fiat Stilo (2006 year) - instruction in turkish

 

Search            copyright infringement  

 

 

 

 

 

 

 

 

Content      ..     22      23      24      25     ..

 

 

Fiat Stilo (2006 year). Instruction turkish - part 24

 

 

278-325 TÜRKÇE N‹HAL:278-325 TÜRKÇE N‹HAL
11.08.2008
12:38
Sayfa 322
AKÜNÜN BOŞALMASI
❐ şarj aletini aç n z;
❐ şarj işlemini tamamlad ğ n z zaman, akü bağlant lar n
sökmeden önce şarj cihaz n kapat n z;
DİKKAT Akünün şarj edilmesi ile ilgili aç klamalar
sadece bilgi için verilmiştir. Bu işlem yetkili bir Tofaş
❐ akünün negatif kutup başlar n tekrar bağlay n z;
servisi taraf ndan yap lmal d r.
DİKKAT Mevcut ise, otomobilin elektronik alarm n
Aküyü çok düşük bir amper değerinde ve yaklaş k 24
uzaktan kumanda ile devreden ç kart n z (“Ön panel ve
saatlik bir süre içerisinde, yavaşça doldurman z tavsiye
kumandalar” bölümündeki “Elektronik alarm” konusuna
edilir. Akünün çok uzun süre şarj edilmesi, zarar gör-
bak n z).
mesine neden olabilir.
Aküyü şarj etmek için aşağ daki işlemleri yap n z:
❐ akünün negatif (-) kutup başlar n n bağlant lar n
sökünüz;
❐ kutuplar doğru olarak şarj kablolar n aküye bağ-
lay n z;
Akü suyu zehirli ve aş›nd›r›c›d›r. Deri veya gözler ile temas ettirmeyiniz. Aküyü dol-
D‹KKAT durma işlemi, iyi havaland›rmal› ve alevlerden veya muhtemel k›v›lc›m kaynaklar›n-
dan uzak bir yerde yap›lmal›d›r; patlama ve yang›n tehlikesi.
Donmuş bir aküyü şarj etmeye çal›şmay›n›z. Önce normal haline dönmesini bek-
D‹KKAT leyiniz, aksi taktirde patlama tehlikesi vard›r. Eğer akü donmuş ise, içindeki
elemanlarda kopukluklar olmad›ğ›ndan ve gövdesinin çatlamad›ğ›ndan emin olmak
için uzman bir kişi taraf›ndan kontrol edilmelidir.
322
322 Fiat Stilo Berlina / Station Wagon GB
278-325 TÜRKÇE N‹HAL:278-325 TÜRKÇE N‹HAL
11.08.2008
12:39
Sayfa 323
OTOMOBİLİN KALDIRILMASI
Otomobilin kald r lmas gerektiğinde, garaj krikosunun ve liftin bulunduğu
yetkili bir Tofaş servisine gidiniz.
Otomobil sadece kriko veya lift ile şekilde gösterilen noktalardan yerleş-
tirilerek kald r lmal d r.
F0C0247m
OTOMOBİLİN ÇEKİLMESİ
Çeki kancas , otomobilin bagaj hal s alt ndaki tak m kutusu içinde bulun-
maktad r.
ÇEK‹ KANCASININ TAKILMASI
Aşağ daki işlemleri uygulay n z:
F0C0384m
❐ tutucular ndan kapağ ç kart n z;
❐ çeki kancas n (B) tak m kutusundan ç kart n z;
❐ otomobilin ön veya arka taraf ndaki yuvalara çeki kancas n sabitleyiniz.
F0C0387m
323
323 Fiat Stilo Berlina / Station Wagon GB
278-325 TÜRKÇE N‹HAL:278-325 TÜRKÇE N‹HAL
11.08.2008
12:39
Sayfa 324
SELESPEED T‹PLER‹
Eğer vitesi boşa almak mümkün değil ise, otomobili
çekmeyiniz. Yetkili bir Tofaş servisi ile temasa geçiniz.
Selespeed vites kutusu mevcut olan tiplerde, vitesin
boşta (N) olduğundan emin olunuz (otomobili iterek
hareket ettiğini kontrol ederek) ve manuel vites kutusu
mevcut otomobili için yap lan işlemlerin ayn s n uy-
gulay n z.
Otomobili çekmeye başlamadan önce, kontak anahtar›n› önce MAR ve sonra
D‹KKAT STOP pozisyonuna çeviriniz. Kontak anahtar›n› yerinden ç›kartmay›n›z. Eğer anah-
tar ç›kart›l›r ise, direksiyon otomatik olarak kilitlenir ve tekerleklerin dönmesi en-
gellenir. Elektronik anahtar (CID) mevcut tiplerde, çekme işleminden önce, direk-
siyon simidi kilidini START/STOP butonuna basarak devreden ç›kart›n›z.
Otomobil çekiliyor iken, servo fren sisteminden ve hidrolik direksiyon sisteminden
D‹KKAT yararlanamad›ğ›n›z için, fren pedal› ve direksiyon için daha fazla kuvvet gerektiğini
unutmay›n›z. Otomobilin çekilmesi için, esnek kablolar/halatlar kullanmay›n›z.
Çekme işlemi yap›l›rken, bağlant› eleman›n›n, temasta bulunduğu parçalara zarar
vermediğinden emin olunuz. Otomobil çekilirken, çeki kancas› ve otomobilin çekil-
mesi ile ilgili özel trafik kurallar›na uyulmas› gerekir.
Otomobil çekilirken motoru çal›şt›rmay›n›z.
D‹KKAT
324
324 Fiat Stilo Berlina / Station Wagon GB
278-325 TÜRKÇE N‹HAL:278-325 TÜRKÇE N‹HAL
11.08.2008
12:39
Sayfa 325
YANGIN SÖNDÜRÜCÜ (baz› tiplerde)
Bagaj n sağ taraf nda yer al r ve konumu 3 veya 5 kap l tip otomobillere
göre değişir.
Yang n söndürücüde doğru konumu göstermek için referans (5 kap l tip-
ler için 5p veya 3 kap l tipler için 3p) noktas mevcuttur.
Yang n söndürücüyü kullanmak için (A) kancas n serbest b rak n z ve (B)
F0C0331m
tutucusunu aç n z
F0C0343m
F0C0344m
325
325 Fiat Stilo Berlina / Station Wagon GB
326-355 TÜRKÇE N‹HAL:326-355 TÜRKÇE N‹HAL
11.08.2008
13:07
Sayfa 326
OTOMOB‹L‹N BAKIMI
PERİYODİK BAKIM
327
PERİYODİK BAKIM PROGRAMI
328
YILLIK BAKIM PROGRAMI
330
İLAVE KONTROLLER
330
SEVİYE KONTROLLERİ
333
HAVA FİLTRESİ / POLEN FİLTRESİ
342
DİZEL YAKIT FİLTRESİ
342
AKÜ
342
TEKERLEKLER VE LASTİKLER
347
HORTUMLAR
349
ÖN CAM/ARKA CAM SİLECEKLERİ
349
FAR YIKAYICILAR
352
KAROSER
352
OTOMOBİLİN İÇİ
354
326
326 Fiat Stilo Berlina / Station Wagon GB
326-355 TÜRKÇE N‹HAL:326-355 TÜRKÇE N‹HAL
11.08.2008
13:07
Sayfa 327
Periyodik Bak m belirlenen bak m zamanlar nda tüm
PER‹YOD‹K BAKIM
yetkili Tofaş servisleri taraf ndan yap l r.
Otomobilinizin uzun y llar mükemmel durumda kalabil-
Eğer yap lmas gereken işlemlere ilave olarak, parça
mesi için, bak m program n n doğru olarak yap lmas
değişimi veya tamiratlar gerekiyor ise, bu işlemler
şartt r.
sadece müşterinin onay al narak yap l r.
Bu nedenle Üretici firma her 20.000 kilometrede bir
DİKKAT Küçük s z nt lar gibi ufak problemlerde, bir
yap lan kontrol ve bak m işlemi programlam şt r.
sonraki periyodik bak m için kilometrenin dolmas bek-
Bununla birlikte, periyodik bak m gereken tüm bak m
lenmeden derhal yetkili bir Tofaş servisi ile temasa
karş lamaz: ilk 20.000 km’den önce ve daha sonraki
geçiniz.
bak m aral klar aras nda, otomobilin lastik hava kont-
Eğer otomobil s k s k römork çekmek için kullan l yor-
rolleri, s v seviyeleri kontrolü ve gerekiyorsa tamam-
sa, periyodik bak m aral klar ndan daha s k bak m yap-
lanmas gibi rutin bak m işlemlerinin yap lmas gerektiği
t r lm al d r.
unutulmamal d r.
DİKKAT Periyodik bak m işlemleri, Üretici firma
taraf ndan belirlenmiştir. Bunlar yapt rmaman z garan-
tinin geçersiz olmas na neden olabilir.
DÝKKAT 1.3 ve 1.9 dizel motorlarda motor yağ ve mo-
tor yağ filtresi değişimi her 10.000 km’de bir yap lmas ge-
rekmektedir.
Bakanlýkça belirlenen 10 yýllýk kullaným ömrü boyunca, satýþ
sonrasý servis hizmetleri ve yedek parça temininin ima-
latçý/ithalatçý firma tarafýndan saðlanmasý zorunludur.
327
327 Fiat Stilo Berlina / Station Wagon GB
326-355 TÜRKÇE N‹HAL:326-355 TÜRKÇE N‹HAL
11.08.2008
13:07
Sayfa 328
PERİYODİK BAKIM TABLOSU
Kilometre
20.000
40.000
60.000
80.000
100.000
120.000
140.000
160.000
180.000
AŞAĞIDAKİ DURUMLARIN GÖZLE KONTROLU
GÖVDE VE GÖVDE ALT KAPLAMASI (PVC), BORULAR (EGSOZ-YAKIT-FRENLER) VE KAUÇUK PARÇALARIN(KÖRÜKLER-HORTUMLAR-
X
X
X
X
X
X
X
X
X
BURÇLAR GİBİ),
GENEL
TÜM MOTOR
YAN SÜRGÜLÜ KAPISI OLAN MODELLERDE KAPI ALT KIZAKLARININ TEMİZLİĞİNİN KONTROLÜ(Veya her yıl)
X
X
X
X
X
X
X
X
X
KONTROLLER
TİPLERİ
EXAMINER İLE ELEKTRONİK SİSTEMLERİN KONTROLU (Motor, ABS, Body Computer, Can Ağı vb.)
X
X
X
X
X
X
X
X
X
SIVI SEVİYELERİNİN TAMAMLANMASI
(MOTOR SOĞUTMA, ÖN CAM YIKAMA, AKÜ VS) AKÜ, SOĞUTMA SIVISI VE CAM YIKAMA SIVISI YOĞUNLUKLARININ ÖLÇÜLMESİ,
X
X
X
X
X
X
X
X
X
GEREKİRSE UYGUN YOĞUNLUK DEĞERİNİN SAĞLANMASI.
YARDIMCI SİSTEM KAYIŞLARININ DURUMLARININ VE GERGİNLİKLERİNİN KONTROLU VE GEREKİSE AYARI
k Kayış
X
X
X
X
X
X
Gergisiyle Takılan Kayışlar Hariç)
YARDIMCI SİSTEM KAYIŞLARININ DEĞİŞİMİ ( Alternatör, Klima Kompresörü, Hidrolik Direksiyon Pompası vb.)
X
X
X
YARDIMCI SİSTEM KAYIŞLARINA AİT RULMANLARIN DEĞİŞİMİ (Alternatör, Klima Kompresörü, Hidrolik Direksiyon Pompası vb.)
X
TÜM MOTOR
TRİGER KAYIŞININ / ZİNCİRİNİN DURUMUNUN KONTROLU
X
X
X
X
X
X
X
X
X
TİPLERİ
MOTOR VE YAKIT SİSTEMLERİ KARBON TEMİZLİĞİ (Emme Manifoldu Temizliği Dahil) (**)
X
X
X
X
MOTOR YAĞI DEĞİŞİMİ (1.3 ve 1.9 Dizel Motorlarda Her 10.000 Km' de Bir) (***)
X
X
X
X
X
X
X
X
X
MOTOR YAĞ FİLTRESİ DEĞİŞİMİ (1.3 ve 1.9 Dizel Motorlarda Her 10.000 Km' de Bir) (***)
X
X
X
X
X
X
X
X
X
HAVA FİLTRESİ DEĞİŞİMİ (***)
X
X
X
X
X
X
X
X
X
MOTOR
ATEŞLEME BUJİLERİNİN DEĞİŞİMİ
X
X
X
X
X
X
X
X
X
BENZİNLİ
YAKIT DEPO BUHARLAŞMA GERİ DÖNÜŞ HATTININ KONTROLÜ
X
X
MOTORLAR
TRİGER KAYIŞI VE RULMANLARININ DEĞİŞİMİ (*) (Hareketli ve Sabit Rulmanlar)
X
EGSOZ EMİSYON KONTROLU (Gaz Analiz Cihazı ile)
X
X
X
X
YAKIT FiLTRESİ DEĞİŞİMİ
X
X
X
X
X
X
X
X
X
ZİNCİRLİ TRİGER MOTORLARDA ZİNCİR SETİNİN DEĞİŞİMİ (*) (Zincir, Gergi, Dişliler, Sabitleme Civataları ve Paletler)
X
DİZEL
DİZEL PARTİKÜL FİLTRESİ KONTROLÜ GEREKİYORSA TEMİZLENMESİ (**)
X
X
X
X
X
MOTORLAR
KAYIŞLI TRİGER MOTORLARDA TRİGER KAYIŞI VE RULMANLARIN DEĞİŞİMİ (*) (Hareketli ve Sabit Rulmanlar)
X
DUMAN KONTROLU (Opasimetre Cihazı İle)
X
X
X
X
X
X
X
X
X
KAVRAMA PEDALININ HAREKET MESAFESİNİN KONTROLÜ VE AYARI (Hidrolik Kumandalı Tiplar Hariç)
X
X
X
X
X
X
X
X
X
TÜM MOTOR
DEBRİYAJ SİSTEMİ VERİMLİLİK KONTROLÜNÜN YAPILMASI, GEREKİRSE BASKI VE/VEYA BALATASININ DEĞİŞİMİ (**)(***)
KAVRAMA
TİPLERİ
X
X
X
X
X
X
X
X
X
VİTES KUTUSU ( TÜM VİTES KUTUSU TİPLERİ İÇİN ) YAĞ SEVİYE KONTROLÜ
X
X
X
X
X
X
X
X
X
MANUEL VİTES KUTUSU YAĞI DEĞİŞİMİ (veya Her 3 Yılda Bir) (MTA VİTES KUTULU ARAÇLAR DAHİL)
X
OTOMATİK VE SPEEDGEAR TİPİ VİTES KUTULARININ YAĞ DEĞİŞİMİ (veya Her 2 Yılda Bir)
X
X
X
X
ROBOT MEKANİZMASI SİSTEM YAĞI SEVİYE KONTROLÜ
X
X
X
X
X
X
X
X
X
TÜM MOTOR
VİTES KUTUSU
ROBOT MEKANİZMASI SİSTEM YAĞI DEĞİŞİMİ
X
X
TİPLERİ
DİFERANSİYEL
ROBOTİZE (Selespeed&MTA) VİTES KUTULU ARAÇLARDA DEBRİYAJ AKTÜATÖRÜ HİDROLİK KUMANDA SİSTEM YAĞ SEVİYESİNİN
X
X
X
X
X
X
X
KONTROLÜ (veya Her 2 Yılda Bir) (1.4 Benzin Motorlu Araçlar Hariç)
ROBOTİZE (Selespeed&MTA) VİTES KUTULU ARAÇLARDA DEBRİYAJ AKTÜATÖRÜ HİDROLİK KUMANDA SİSTEM YAĞININ DEĞİŞİMİ
X
X
(veya Her 2 Yılda Bir) (1.4 Benzin Motorlu Araçlar Hariç)
328
328 Fiat Stilo Berlina / Station Wagon ITA
326-355 TÜRKÇE N‹HAL:326-355 TÜRKÇE N‹HAL
11.08.2008
13:07
Sayfa 329
Kilometre
20.000
40.000
60.000
80.000
100.000
120.000
140.000
160.000
180.000
FREN HİDROLİK SIVISI DEĞİŞİMİ (veya Her 2 Yılda Bir)
X
X
X
FREN HİDROLİĞİNİN SEVİYE KONTROLU VE GEREKİRSE TAMAMLANMASI
X
X
X
X
X
X
FREN HİDROLİK YAĞININ KAYNAMA NOKTASININ KONTROLÜ
X
X
X
X
X
X
X
X
X
TÜM MOTOR ÖN FREN DİSKİ VE BALATALARI AŞINMA KONTROLÜ, GEREKİRSE DEĞİŞİMİ (**)(***)
X
X
X
X
X
X
X
X
X
FREN SİSTEMİ
TİPLERİ
ÖN DİSK FREN BALATA AŞINMA UYARI LAMBASI ÇALIŞMA KONTROLÜ
X
X
X
X
X
X
X
X
X
ARKA FREN DİSK VE BALATA AŞINMA KONTROLÜ, GEREKİRSE DEĞİŞİMİ (MEVCUT OLAN TİPLERDE) (**)(***)
X
X
X
X
X
X
X
X
X
ARKA KAMPANALI FREN BALATASI DURUM VE AŞINMA KONTROLÜ, GEREKİRSE DEĞİŞİMİ (**)(***)
X
X
X
X
X
X
X
X
X
EL FRENİ KURSUNUN KONTROLÜ VE AYARI, VAR İSE EL FREN BALATASI AŞINMA KONTROLÜ, GEREKİRSE DEĞİŞİMİ (**)
X
X
X
X
X
X
X
X
X
LASTİKLERİN AŞINMA VE DURUMLARININ KONTROLÜ, GEREKİRSE BASINÇ AYARI (Stepne Dahil)(***)
X
X
X
X
X
X
X
X
X
DİREKSİYON
TÜM MOTOR
ÖN DÜZEN AYARI(***)
X
X
X
X
X
X
X
X
X
SİSTEMİ
TİPLERİ
BALANS AYARI (**)
X
X
X
X
X
X
X
X
X
HİDROLİK DİREKSİYON SİSTEMİ YAĞININ DEĞİŞİMİ (veya Her 2 Yılda Bir)
X
X
TÜM MOTOR
ÖN VE ARKA SÜSPANSİYON ELEMANLARININ BOŞLUK KONTROLÜ, GEREKİRSE İLGİLİ ELAMANLARIN DEĞİŞİMİ (**) (Rotbaşı Rotl,
SÜSPANSİYON
X
X
X
X
X
X
X
X
X
TİPLERİ
Salıncak Burcu, Amortsör )
ALTERNATÖR ŞARJ VOLTAJININ KONTROLÜ(***)
X
X
X
X
X
X
X
X
X
ALTERNATÖR KABLOLARININ BAĞLANTI KONTROLÜ
X
X
X
X
X
X
X
X
X
ŞARJ VE MARŞ
TÜM MOTOR
AKÜ VOLTAJININ VE AKÜ GÖZLERİ YOĞUNLUK KONTROLÜ(***)
X
X
X
X
X
X
X
X
X
SİSTEMİ
TİPLERİ
KONTROLU
AKÜ KUTUP BAŞLARI VE BAĞLANTILARININ KONTROLÜ, YÜZEYLERİN TEMİZLENMESİ
X
X
X
X
X
X
X
X
X
TÜM MOTOR
KLİMA SİSTEMİ ÇALIŞMA PERFORMANSI KONTROLÜ
X
X
X
X
X
X
X
X
X
KLİMA
TİPLERİ
POLEN FİLTRESİNİN DEĞİŞİMİ (veya Her Yıl)(***)
X
X
X
X
X
X
X
X
X
AYDINLATMA SİSTEMİ KONTROLÜ, FARLAR, SİNYAL LAMBALARI, DÖRTLÜ FLAŞÖRLER, BAGAJ, YOLCU KABİNİ, TORPİDO GÖZÜ
X
X
X
X
X
X
X
X
X
ELEKTRİKLİ
TÜM MOTOR
AYDINLATMASI, UYARI LAMBALARI vb.
CİHAZLAR
TİPLERİ
ÖN CAM YIKAMA / SİLME SİSTEMİ KONTROLÜ, FISKİYELERİN AYARI
X
X
X
X
X
X
X
X
X
ÖN CAM VE ARKA CAM SİLECEKLERİ POZİSYON VE AŞINMA KONTROLÜ, GEREKİRSE DEĞİŞİMİ (**)
X
X
X
X
X
X
X
X
X
BOYA
TÜM TİPLER BOYA YÜZEY KONTROLÜ YAPILMASI VE SONUÇLARIN GARANTİ BELGESİNİN İLGİLİ BÖLÜMÜNE KAYDEDİLMESİ
X
X
X
X
X
X
X
X
X
(*)
Veya kilometre dolmaz ise her 5 yılda bir, zor şartlar altında kullanımda her 3 yılda bir.
(**)
Periyodik bakım işçilik ücretine dahil olmayan ek ücrete tabi işlemler veya kontroller sonrası değiştirilmesi öngörülebilecek parçalara ait ek ücrete tabi işçilikler.
(***) Zor şartlar altında kullanımda periyodik bakım tablosunda belirtilen sürelerden daha kısa sürelerde yapılması tavsiye edilir.
Bu periyodik bakım tablosu model yılı 2004 ve sonrası araçları kapsamaktadır.(Sedici Model hariç)
329
329 Fiat Stilo Berlina / Station Wagon ITA
326-355 TÜRKÇE N‹HAL:326-355 TÜRKÇE N‹HAL
11.08.2008
13:07
Sayfa 330
Kilometre
20.000
40.000
60.000
80.000
100.000
120.000
140.000
160.000
180.000
GAZ KAÇAK KONTROLÜ
1- DOLUM BORUSU, DOLUM AĞZI
2- MULTİVALF
X
X
X
X
X
X
X
X
X
3- ELEKTROVALF
4- BASINÇ DÜŞÜRÜCÜ REGÜLATÖR
5- TÜM BORU VE HORTUMLAR.
GÖRSEL KONTROLLER: LPG SİSTEMİNİ OLUŞTURAN TÜM PARÇALARDA AŞINMA, SÜRTÜNME, BAĞLANTI
X
X
X
X
X
X
X
X
X
KONTROLLERİ
MEKANİK SUBAP İTİCİLİ TİPLERDE SUBAP AYARININ KONTROLÜ VE GEREKİYORSA YAPILMASI (1.4 8V Fire
LPG SİSTEMLİ ARAÇLARA
X
X
X
X
X
X
X
X
X
motor tplerinde)
AİT İLAVE BAKIMLAR
(EK ÜCRETE TABİ
LPG enjektör temizliği
X
X
X
İŞLEMLER)
SIVI FAZ LPG FİLTRESİNİN DEĞİŞİMİ (ELEKTROVALF)
X
X
X
X
X
X
X
X
X
GAZ FAZI FİLTRESİNİN DEĞİŞİMİ(REGÜLATÖR-YAKIT DAĞITICI ARASI)
X
X
X
X
X
GAZ KONUMUNDA YANMA VERİMLİLİĞİ / ENJEKTÖR KONTROLÜ GEREKİRSE DEĞİŞİMİ
X
DEPO BAĞLANTILARININ TORK KONTROLÜ
X
X
X
X
X
LPG İLE ÇALIŞMADA EGSOZ EMİSYONUN KONTROLÜ ( GAZ ANALİZ CİHAZI İLE )
X
X
X
X
X
X
X
X
X
BENZİN ELEKTRONİK KONTROL ÜNİTESİ OTOMATİK BİLGİ PARAMETRELERİ SIFIRLAMA
X
X
X
X
X
X
X
X
X
LPG ÜNİTESİ PARAMETRE GÜNCELLEME (GAZ AYARI)
X
X
X
X
X
X
X
X
X
330
330 Fiat Stilo Berlina / Station Wagon GB
326-355 TÜRKÇE N‹HAL:326-355 TÜRKÇE N‹HAL
11.08.2008
13:07
Sayfa 331
Lastiklerin durumu/aş nma kontrolü ve gerekirse ba-
YILLIK BAKIM
s nçlar n n ayar (yedek lastik dahil)
Bir y l içerisinde 20.000 Km'ye ulaş lmamas durumunda
Ön ve arka süspansiyon elemanlar n n boşluk kontro-
aşağ daki işlemler ve kontroller yap lmal d r.
lü, gerekirse ilgili elemanlar n değişimi (**) (Rotbaş ,
Motor yağ n n değişimi;
Rotil, Sal ncak Burcu, Amortisör)
Motor yağ filtresinin değişimi;
Ayd nlatma sistemlerinin kontrolü (farlar, sinyaller,
dörtlü flaşör, bagaj lambas , yolcu kabini ayd nlatma lam-
Hava filtresinin değişimi;
bas , uyar lambalar )
Polen filtresinin değişimi (Klimal modeller için)
Gözle yap lacak kontroller; motor, vites kutusu, trans-
Ateşleme bujilerinin değişimi (Benzin motorlu tipler)
misyon, borular (egzoz, yak t, fren borular ), kauçuk
parçalar
Svlarn kontrolü ve gerekiyor ise tamamlanmas (Mo-
tor soğutma s v s , fren hidrolik yağ , cam y kama s v -
Examiner ile elektronik sistemlerin kontrolü (Motor,
s , akü vb)
ABS, Araç bilgisayar , Can Ağ vb.)
Akü şarj durumunun kontrolü
Triger ve yard mc sistem kay şlar n n kontrolü
Ön fren balatalar n n ve ön fren disklerinin aş nma ve
çal şma kontrolü, gerekirse değişimi (**)
Ön/arka cam silecekleri aş nma ve pozisyon kontrolü,
gerekirse değişimi (**)
Klima verimlilik ve gaz kaçak kontrolü
Ön cam silecekleri çal şma kontrolü, f skiyelerin ayar
331
331 Fiat Stilo Berlina / Station Wagon GB
326-355 TÜRKÇE N‹HAL:326-355 TÜRKÇE N‹HAL
11.08.2008
13:07
Sayfa 332
OTOMOBÝLÝN ZOR ÞARTLARDA
KULLANILMASI
Otomobilin kullanýldýðý koþullar özellikle aþaðýda belirtilen
zor þartlardan biriyse:
Tozlu ve kirli hava / yol koşullar ,
Dş hava scaklğnn 0° altnda iken ksa aralklar ile tek-
rarlanan kullan mlar (7-8 Km'den az),
Sk sk rolantide çalştrma, düşük hzda uzun mesafe-
ler katetme, şehir içi trafikte; uzun süreli bekleme, dur
kalk yapma veya düşük h zda seyretme.
Römork veya karavan çekilmesi
332
332 Fiat Stilo Berlina / Station Wagon GB
326-355 TÜRKÇE N‹HAL:326-355 TÜRKÇE N‹HAL
11.08.2008
13:07
Sayfa 333
SEV‹YE
KONTROLLER‹
DİKKAT Seviye tamamlarken,
farkl tipteki s v lar birbirleri ile
kar şt rmay n z, bunlar birbirleri
ile uyumlu olmayabilirler ve oto-
mobilin zarar görmesine sebep
olabilirler.
F0C0117m
1.216V motor
1 Motor yağ - 2 Akü 3 Fren hid-
rolik s v s
-
4 Ön cam/arka
cam/far y kama s v s
-
5 Motor
soğutma suyu
F0C0166m
1.616V motor
333
333 Fiat Stilo Berlina / Station Wagon GB
326-355 TÜRKÇE N‹HAL:326-355 TÜRKÇE N‹HAL
11.08.2008
13:07
Sayfa 334
1 Motor yağ - 2 Akü 3 Fren hid-
rolik s v s
-
4 Ön cam/arka
cam/far y kama s v s
-
5 Motor
soğutma suyu
F0C0118m
1.816V motor
1 Motor yağ
-
2 Akü - 3 Fren
hidrolik s v s
-
4 Ön cam/arka
cam/far y kama s v s
-
5 Motor
soğutma suyu - 6 Selespeed vites
kutusu yağ
F0C0120m
2.420V motor
334
334 Fiat Stilo Berlina / Station Wagon GB
326-355 TÜRKÇE N‹HAL:326-355 TÜRKÇE N‹HAL
11.08.2008
13:07
Sayfa 335
1 Motor yağ
- 2 Akü - 3 Fren
hidrolik s v s
- 4 Ön cam/arka
cam/far y kama s v s
-
5 Motor
soğutma suyu
F0C0119m
JTD motorlar
Motor bölmesinde çal›ş›rken sigara içmeyiniz; bu bölümde bulunabilecek alev
D‹KKAT
alabilir gazlar ve buharlar yang›na sebep olabilir.
335
335 Fiat Stilo Berlina / Station Wagon GB

 

 

 

 

 

 

 

Content      ..     22      23      24      25     ..