Fiat Stilo (2006 year). Instruction turkish - part 22

 

  Index      Fiat     Fiat Stilo (2006 year) - instruction in turkish

 

Search            copyright infringement  

 

 

 

 

 

 

 

 

Content      ..     20      21      22      23     ..

 

 

Fiat Stilo (2006 year). Instruction turkish - part 22

 

 

278-325 TÜRKÇE N‹HAL:278-325 TÜRKÇE N‹HAL
11.08.2008
12:38
Sayfa 294
AMPUL DEĞİŞİMİ
❐ yanan ampuller, ayn tip ve güçte ampuller ile değiş-
tirilmelidir;
❐ ampul değişiminden sonra, far yüksekliğini daima
GENEL B‹LG‹LER
kontrol ediniz.
❐ lambalardan biri çal şm yor ise, ampulü değiştirme-
den önce ilgili sigortay kontrol ediniz. Sigortalar n yer-
leri için “Bir sigortan n atmas ” bölümüne bak n z;
❐ bir ampulü değiştirm eden önce, bağlant yerinin ok-
sitlenip oksitlenmediğini kontrol ediniz;
Halojen ampulleri sadece metal k›s›mlar›ndan tutunuz. Eğer cam k›sm›na dokunursan›z, ampulün
yayd›ğ› ›ş›k miktar› azal›r ve ampulün kullan›m ömrü de k›salabilir. Kazara ampule dokunman›z ha-
linde, alkol ile nemlendirilmiş bir bez ile silip, kurumaya b›rak›n›z.
Elektrik sistemi üzerinde, sistemin özelliklerini dikkate almadan yanl›ş bir şekilde
D‹KKAT yap›lacak değişiklikler ve tamiratlar, yang›n tehlikesi ile birlikte ar›zalara sebep ola-
bilirler.
Halojen ampuller yüksek bas›nçl› gaz içerirler ve k›r›lmalar› halinde etrafa cam par-
D‹KKAT çac›klar› s›çrayabilir.
D‹KKAT
Gaz desarjl› (Xenon) farlar›n ampul değişimi yetkili bir Tofaş servisinde yap›lmal›-
d›r.
294
294 Fiat Stilo Berlina / Station Wagon GB
278-325 TÜRKÇE N‹HAL:278-325 TÜRKÇE N‹HAL
11.08.2008
12:38
Sayfa 295
DİKKAT Far iç yüzeyi hafifçe buğulanabilir: bu düşük hava s cakl ğ ve ha-
vadaki nem oran ndan kaynaklanmaktad r ve normaldir. Buğulanma farlar
yanar yanmaz ortadan kalkacakt r. Far içindeki damlan n nedeni su s zd r-
mazl ğ ndand r: yetkili bir Tofaş servisi ile temasa geçiniz.
AMPUL T‹PLER‹
Otomobil üzerinde farkl tiplerde ampuller mevcuttur:
(A)
Tamamen cam ampuller: bast r nca yerlerine oturur.
Ç kartmak için sadece çekiniz.
(B)
Pim kilitli ampuller: ampulü tutucusundan ç kartmak için,
bast rarak saat ibrelerinin dönme yönüne ters yönde çeviriniz.
(C) Tüp ampuller: bağlant yerlerinden kurtararak ç kart n z.
(D-E) Halojen ampuller: ç kartmak için, tutucu yaydan kurtar n z.
(F)
Gaz deşarjl› ampuller (Xenon)
F0C0391m
295
295 Fiat Stilo Berlina / Station Wagon GB
278-325 TÜRKÇE N‹HAL:278-325 TÜRKÇE N‹HAL
11.08.2008
12:38
Sayfa 296
Ampul
Şekil
Tip
Gücü
Uzun farlar
E
H1
55W
Uzun ömürlü k sa farlar
D
H7
55W
K sa farlar
D
H7
55W
Gaz desarjl farlar (baz tiplerde)
F
D2R
35W
Ön park lambalar (her far için 2 adet) uzun ömürlü
A
W5W
5W
Sis lambalar
(baz tiplerde)
E
H1
55W
Ön sinyal lambalar
B
PY21W
21W
Yan sinyal lambalar
A
WY5W
5W
Arka sinyal lambalar
B
P21W
21W
Arka park lambalar (3 kap l tipler)
B
W5W
5W
Fren lambalar (5 kap l ve Stationwagon tipleri)
B
P21/5W
21W/5W
Arka park lambalar (Stationwagon tipleri) (yan sabit lamba ünitesi)
B
P21W
21W
Arka park lambalar (Stationwagon tipleri) (arka lamba ünitesi)
B
R5W
5W
Fren lambalar (3 kap l tipleri)
B
P21W
21W
Üçüncü stop lambas (ilave stop lambas )
A
W2.3W
2,3W
Geri vites lambas
B
P21W
21W
Arka sis lambalar
B
P21W
21W
Plaka lambas (Saloon tipleri)
A
W5W
5W
Plaka lambas (Stationwagon tipleri)
C
C5W
5W
Kap içi lambalar
C
C5W
5W
Ön tavan lambas
C
C5W
5W
Arka tavan lambas
C
C10W
10W
Torpido gözü lambas
A
W5W
5W
Bagaj lambas
C
C5W
5W
Makyaj aynas ayd nlatma lambas
C
C5W
5W
296
296 Fiat Stilo Berlina / Station Wagon GB
278-325 TÜRKÇE N‹HAL:278-325 TÜRKÇE N‹HAL
11.08.2008
12:38
Sayfa 297
DIŞ LAMBALARDAN BİRİNİN YANMAMASI
Ampul tipleri ve güçleri için bir önceki “Ampul değişimi” paragraf na bak -
n z.
ÖN AYDINLATMA ÜN‹TELER‹
Ön ayd nlatma üniteleri: park lambalar , k sa farlar, uzun farlar ve sis lam-
balar ndan oluşur.
Ünitenin içindeki ampuller aşağ daki gibi yerleştirilmiştir:
F0C0435m
(A): sinyal lambalar
/ sis lambalar
(baz tiplerde) / k sa farlar.
(B): park lambalar
/ uzun farlar.
Park lambalar , sinyal lambalar , k sa farlar ve sis lambalar n n ampullerini
değiştirmek için (C) kapağ n , (D) tutucular ndan serbest b rakarak ç kar-
t n z.
Uzun far ampulünü değiştirmek için, (E) kapağ n , (D) teçhizat üzerinde
çal şarak ç kart n z.
F0C0436m
Ampulü değiştirdikten sonra, kapağ› yerine sabitlendiğinden emin olarak yerleştiriniz.
297
297 Fiat Stilo Berlina / Station Wagon GB
278-325 TÜRKÇE N‹HAL:278-325 TÜRKÇE N‹HAL
11.08.2008
12:38
Sayfa 298
KISA FARLAR
Halojen ampuller
Ampulün değiştirilmesi için aşağ dakileri uygulay n z:
❐ tutucular serbest b rakarak koruyucu kapağ ç kart n z;
❐ (A) ampul tutucu klipsini serbest b rak n z;
❐ elektrik bağlant lar n (B) ç kart n z;
❐ (C) ampulünü ç kart n z ve yenisini tak n z;
F0C0178m
❐ metal parça üzerindeki t rnaklar n far ünitesi üzerindeki özel oyuklara
oturduğundan emin olarak yeni ampulü tak n z. (A) tutucu klipsini yerine
tak n z ve (B) elektrik bağlant s n tak n z.
❐ koruyucu kapağ yerine tak n z.
Gaz desarjl› (Xenon) ampuller (baz› tiplerde)
Ampulün değiştirilmesi için aşağ dakileri uygulay n z:
F0C0322m
❐ tutucular (B) ve vidalar (C) serbest b rakarak koruyucu kapağ ç kar-
t n z;
❐ gaz deşarjl ampul (D) bağlant s n saat ibresi dönm e yönünün tersi yö-
nünde çeyrek tur çeviriniz;
F0C0323m
298
298 Fiat Stilo Berlina / Station Wagon GB
278-325 TÜRKÇE N‹HAL:278-325 TÜRKÇE N‹HAL
11.08.2008
12:38
Sayfa 299
❐ (A) ampul tutucu klipsini ok yönünde serbest b rak n z;
❐ (F) halka som unu saat ibresi dönm e yönünün tersi yönünde çeviriniz ve
ç kart n z;
❐ gaz deşarjl ampulü (G) ç kart n z;
❐ özel oyuklara oturduğundan emin olarak yeni ampulü tak n z;
❐ (A) koruyucu kapağ n yerine tak n z.
DİKKAT Gaz desarjl far mevcut ise, sis lambalar mevcut değildir.
F0C0324m
UZUN FARLAR
Ampulün değiştirilmesi için aşağ dakileri uygulay n z:
❐ tutucular serbest b rakarak koruyucu kapağ ç kart n z;
❐ (A) ampul tutucu klipsini serbest b rak n z;
❐ (B) elektrik bağlant s n ç kart n z;
❐ (C) ampulünü ç kart n z ve yenisini tak n z;
F0C0325m
❐ metal parça üzerindeki t rnaklar n far ünitesi üzerindeki özel oyuklara
oturduğundan emin olarak yeni ampulü tak n z. (B) elektrik bağlant s n ta-
k n z ve (A) tutucu klipsi yerine tak n z;
❐ koruyucu kapağ yerine yerleştiriniz.
F0C0179m
299
299 Fiat Stilo Berlina / Station Wagon GB
278-325 TÜRKÇE N‹HAL:278-325 TÜRKÇE N‹HAL
11.08.2008
12:38
Sayfa 300
S‹NYAL LAMBALARI
Ön
Ampulün değiştirilmesi için aşağ dakileri uygulay n z:
❐ tutucular serbest b rakarak koruyucu kapağ ç kart n z;
❐ (A) ampul tutucusunu saat ibresi dönm e yönünün tersi yönünde çevi-
riniz ve ç kart n z;
❐ (B) ampulünü hafifçe iterek ve saat ibresi dönm e yönünün tersi yönün-
F0C0177m
de çevirerek ç kart n z;
❐ yeni ampulü tak n z ve ampul tutucusunu saat ibresi dönme yönünde
çevirerek yerine doğru olarak tak n z.
❐ koruyucu kapağ tak n z.
Yan
Ampulün değiştirilmesi için aşağ dakileri uygulay n z:
❐ (A) şeffaf kapağ n s k şt rmak için eliniz ile otomobilin gidiş yönüne
F0C0212m
doğru itiniz;
❐ üniteyi d şar ç kart n z;
❐ (B) ampul tutucusunu saat ibresi dönm e yönünün tersi yönüne çeviri-
niz, bast r nca oturan (C) ampulünü ç kart n z ve yenisi ile değiştiriniz.;
❐ B ampul tutucusunu şeffaf kapağ na yerleştiriniz, üniteyi yerine oturdu-
ğundan emin olarak yerleştiriniz.
300
300 Fiat Stilo Berlina / Station Wagon GB
278-325 TÜRKÇE N‹HAL:278-325 TÜRKÇE N‹HAL
11.08.2008
12:38
Sayfa 301
S‹S LAMBALARI (baz› tiplerde)
Ampulü değiştirmek için aşağ dakiler uygulanmal d r:
❐ koruyucu kapağ tutucu klipsinden serbest b rakarak ç kart n z;
❐ (A) ampul tutucusunu serbest b rak n z;
❐ (B) elektrik bağlant s n ç kart n z;
❐ (C) ampulünü ç kart n z ve yenisini yerleştiriniz;
F0C0176m
❐ metal parça üzerindeki t rnaklar n far ünitesi üzerindeki özel oyuklara
oturduğundan emin olarak yeni ampulü tak n z. (B) elektrik bağlant s n ta-
k n z ve (A) tutucu klipsi yerine tak n z;
❐ koruyucu kapağ yerine tak n z.
ÖN PARK LAMBALARI
Ampulün değiştirilmesi için aşağ dakileri uygulay n z:
❐ (A) ve (C) koruyucu kapağ n , (B) ve (D) tutucu klipsinden serbest b -
rakarak ç kart n z;
F0C0175m
❐ (A) veya (D) kolunu kullanarak, (B) veya (E) ampul tutucusunu saat ib-
resi dönme yönüne veya tersi yönüne çeviriniz ve ç kart n z;
F0C0180m
301
301 Fiat Stilo Berlina / Station Wagon GB
278-325 TÜRKÇE N‹HAL:278-325 TÜRKÇE N‹HAL
11.08.2008
12:38
Sayfa 302
❐ (C) veya (F) ampulunü ç kart n z ve yenisi ile değiştiriniz;
❐ yerine oturuncaya kadar ampul tutucusunu yerine yerleştiriniz; lamba-
ya d şar dan bakarak ampulün doğru pozisyonda olduğunu kontrol ediniz.
❐ koruyucu kapağ yerine tak n z.
ARKA LAMBA ÜN‹TES‹ (Sedan tipleri)
Ampulün değiştirilmesi için aşağ dakileri uygulay n z:
F0C0388m
❐ bagaj aç n z;
❐ bagaj n içinden, (A) kapağ n aç n z, (B) bağlant s n ç kart n z, 3 adet (C)
somununu lastik bijonlar n
(tak mlar ile verilen) s k şt rmak için verilen
anahtar (baz tiplerde) ile gevşetiniz ve lamba ünitesini ç kart n z,
DİKKAT Bagaj n sol taraf nda hoparlör (subwoofer) monte edilmiş ise, ar-
ka lamba ünitesindeki ampul değişimi için yetkili bir Tofaş servisi ile
temasa geçiniz.
3 kap›l› tipler
F0C0208m
❐ ampul tutucu klipsine (A) d şar doğru bast r n z ve ç kart n z;
❐ ampulleri hafifçe iterek ve saat ibresi dönme yönünün tersi yönüne
çevirerek ç kart n z.
302
302 Fiat Stilo Berlina / Station Wagon GB
278-325 TÜRKÇE N‹HAL:278-325 TÜRKÇE N‹HAL
11.08.2008
12:38
Sayfa 303
Ünitenin içinde bulunan ampuller aşağ daki şekilde yerleştirilmiştir:
(B): park lambalar ;
(C): sinyal lambalar ;
(D): arka sis lambalar ;
(E): geri vites lambalar ;
(F): park lambalar .
F0C0181m
5 kap›l› tipler
Ampulün değiştirilmesi için aşağ dakileri uygulay n z:
❐ 4 adet (A) vidas n gevşetiniz ve ampul tutucusunu ç kart n z;
❐ ampulleri bast rarak ve saat ibresi dönm e yönüne çevirerek ç kart n z,
Ünitenin içinde bulunan ampuller aşağ daki şekilde yerleştirilmiştir:
(B): park lambalar ;
(C): sinyal lambalar ;
(D): park lambalar ;
F0C0182m
(E): geri vites lambalar .
GER‹ V‹TES LAMBALARI (5 kap›l› tipler)
Ampulün değiştirilmesi için aşağ dakileri uygulay n z:
❐ bagaj kapağ n aç n z ve şekilde gösterildiği gibi A kapağ n ç kart n z;
❐ ampul tutucusundan (B) ampulünü ç kartarak yenisini tak n z.
F0C0209m
303
303 Fiat Stilo Berlina / Station Wagon GB
278-325 TÜRKÇE N‹HAL:278-325 TÜRKÇE N‹HAL
11.08.2008
12:38
Sayfa 304
ARKA LAMBA ÜN‹TES‹ (Stationwagon tipleri)
Arka lamba ünitesi
Ampulün değiştirilmesi için aşağ dakileri uygulay n z:
❐ bagaj aç n z;
❐ (A) kapağ n aşağ ya doğru itiniz ve (B) elektrik bağlant s n ç kart n z;
❐ ampul tutucusunu yan k sm ndan (A) iç tarafa doğru bast r n z ve ç kar-
t n z;
F0C0425m
❐ ampulleri hafifçe bast rarak ve saat ibresi dönm e yönünün tersi yönüne
çevirerek ç kart n z;
Ünitenin içinde bulunan ampuller aşağ daki şekilde yerleştirilmiştir:
(B): park lambalar ;
(C): geri vites lambalar ;
(D): arka sis lambalar .
F0C0426m
F0C0417m
304
304 Fiat Stilo Berlina / Station Wagon GB
278-325 TÜRKÇE N‹HAL:278-325 TÜRKÇE N‹HAL
11.08.2008
12:38
Sayfa 305
Yan sabit lamba ünitesi
Ampulün değiştirilmesi için aşağ dakileri uygulay n z:
❐ bagaj aç n z;
❐ (B) kapağ n açm ak için (A) tutamağ n çeviriniz;
❐ arka lamba ünitesine girm ek için, (C) dilini tutunuz ve kapağ aç n z;
❐ (D) elektrik bağlant s n ç kart n z;
❐ ampul tutucusunu yan k sm ndan (A) iç tarafa doğru bast r n z ve ç kar-
F0C0360m
t n z;
❐ ampulleri hafifçe bast rarak ve saat ibresi dönm e yönünün tersi yönüne
çevirerek ç kart n z;
Ünitenin içinde bulunan ampuller aşağ daki şekilde yerleştirilmiştir:
(B): park/fren lambalar ;
(C): sinyal lambalar .
ÜÇÜNCÜ STOP LAMBASI (‹LAVE STOP LAMBASI)
F0C0361m
DİKKAT Üçüncü stop lambas (İlave stop lambas ) değiştirmek için yetkili
bir Tofaş servisi ile temasa geçiniz.
F0C0419m
305
305 Fiat Stilo Berlina / Station Wagon GB
278-325 TÜRKÇE N‹HAL:278-325 TÜRKÇE N‹HAL
11.08.2008
12:38
Sayfa 306
PLAKA LAMBALARI
Sedan tipleri
Ampulün değiştirilmesi için aşağ dakileri uygulay n z:
❐ şekilde ok ile gösterilen noktalardan çal şarak ve kapağ sabitleyen 2
adet (A) vidas n gevşetiniz;
❐ yan bağlant lardan ç kartarak (B) ampulünü değiştiriniz ve yensinin ye-
F0C0411m
rine iyi oturduğundan emin olunuz.
❐ kapağ yerine tak n z.
Stationwagon tipleri
Ampulün değiştirilmesi için aşağ dakileri uygulay n z:
❐ otomobil ile verilen tornaviday kullanarak şekilde gösterildiği gibi şef-
faf (A) kapağ n ç kart n z;
❐ yan bağlant lardan ç kartarak (B) ampulünü değiştiriniz ve yensinin ye-
rine iyi oturduğundan emin olunuz;
F0C0367m
❐ şeffaf kapağ yerine tak n z.
306
306 Fiat Stilo Berlina / Station Wagon GB
278-325 TÜRKÇE N‹HAL:278-325 TÜRKÇE N‹HAL
11.08.2008
12:38
Sayfa 307
‹Ç LAMBALARDAN B‹R‹N‹N YANMAMASI
Ampul tipleri ve güçleri için bir önceki “Ampul değişimi” bölümüne bak n z.
ÖN TAVAN LAMBASI
Skywindow mevcut olmayan tipler
Ampulün değiştirilmesi için aşağ dakileri uygulay n z:
❐ (A) tutucu mandallar na bast r n z ve (B) d ş koruyucu kapağ n d şar
F0C0201m
al n z;
❐ sabitleyici 2 adet (A) vidas n gevşetiniz ve 2 adet (B) ampul tutucusunu
saat ibresi dönme yönünün tersi yönüne çeviriniz;
❐ ampulleri ç kart n z ve yenisi ile değiştiriniz. (C) ampulünü değiştirm ek
için, yan bağlant lardan serbest b rak n z ve yeni ampulün yerine otur-
duğundan emin olunuz.
F0C0202m
Skywindow mevcut olan tipler
Ampulün değiştirilmesi için aşağ dakileri uygulay n z:
❐ oklarla gösterildiği gibi, plastik bölüme bast r rarak ön tavan lambas n
ç kart n z;
F0C0253m
307
307 Fiat Stilo Berlina / Station Wagon GB

 

 

 

 

 

 

 

Content      ..     20      21      22      23     ..