Fiat Stilo (2006 year). Instruction turkish - part 20

 

  Index      Fiat     Fiat Stilo (2006 year) - instruction in turkish

 

Search            copyright infringement  

 

 

 

 

 

 

 

 

Content      ..     18      19      20      21     ..

 

 

Fiat Stilo (2006 year). Instruction turkish - part 20

 

 

245-277 TÜRKÇE N‹HAL:245-277 TÜRKÇE N‹HAL
11.08.2008
11:49
Sayfa 266
Uyar›
Çok fonksiyonlu ekrandaki
Ayarlanabilir çok fonksiyonlu
lambas›
mesaj
(baz› tiplerde) ekrandaki mesaj
ALARM ARIZASI (baz› tiplerde)
Gösterge tablosu üzerindeki uyar lamba-
Y
s n n (mevcut ise) yanm as (ekrandaki me-
saj ile birlikte) elektronik alarm sisteminde
ar za olduğunu belirtir. Ar za durumunda
mümkün olan en k sa sürede yetkili bir
Tofaş servisi ile temasa geçiniz.
HIRSIZLIK TEŞEBBÜSÜ
Gösterge tablosu üzerindeki uyar lamba-
Y
s n n (mevcut ise) yanm as (ekrandaki me-
saj ile birlikte) h rs zl k teşebbüsünün tes-
pit edildiğini belirtir. Bu durumda mümkün
olan en k sa sürede yetkili bir Tofaş ser-
visi ile temasa geçiniz.
ELEKTRON‹K ANAHTARIN (CID)
TANINMAMASI (Otomobil sahibini
Y
tan›t›c› cihaz mevcut tiplerde)
Gösterge tablosu üzerindeki uyar lamba-
s n n (mevcut ise) yanm as (ekrandaki me-
saj ile birlikte) otomobili çal şt r yorsunuz
fakat CID (elektronik anahtar) otomobilin
içinde olmad ğ n belirtir.
266
266 Fiat Stilo Berlina / Station Wagon GB
245-277 TÜRKÇE N‹HAL:245-277 TÜRKÇE N‹HAL
11.08.2008
11:49
Sayfa 267
Ayarlanabilir çok fonksiyonlu
Çok fonksiyonlu ekrandaki
Uyar›
(baz› tiplerde) ekrandaki mesaj
mesaj
lambas›
D‹REKS‹YON K‹L‹D‹/KAPI K‹L‹D‹
(Otomobil sahibi tan›t›c› cihaz mev-
cut tiplerde)
Bu mesaj motoru kapat nca görüntülenir.
ELEKTRON‹K ANAHTAR (CID)
OTOMOB‹L‹N ‹Ç‹NDE DEĞ‹L
(Otomobil sahibi tan›t›c› cihaz mev-
Y
cut tiplerde)
Gösterge tablosu üzerindeki uyar lamba-
s n n (mevcut ise) yanm as (ekrandaki me-
saj ile birlikte) motor çal ş yorken kap aç -
l nca elektronik anahtar n (CID) tan nm a-
dğn belirtir.
Bu durumda motoru durdurmay n z ve
otomobili tekrar çal şt rmak için elektro-
nik anahtar (CID) yan n za al n z.
267
267 Fiat Stilo Berlina / Station Wagon GB
245-277 TÜRKÇE N‹HAL:245-277 TÜRKÇE N‹HAL
11.08.2008
11:49
Sayfa 268
Uyar›
Çok fonksiyonlu ekrandaki
Ayarlanabilir çok fonksiyonlu
lambas›
mesaj
(baz› tiplerde) ekrandaki mesaj
OTOMOB‹L‹ KORUMA S‹STEM‹
ARIZASI - D‹REKS‹YON K‹L‹D‹
Y
(Otomobil sahibi tan›t›c› cihaz mev-
cut tiplerde)
Gösterge tablosu üzerindeki uyar lamba-
s n n (mevcut ise) yanm as (ekrandaki me-
saj ile birlikte) elektrikli direksiyon siste-
minde motor çal ş yor veya çal şm yor
iken bir ar za olduğunu belirtir.
Bu durumda ar zan n giderilmesi için
mümkün olan en k sa sürede yetkili bir
Tofaş servisine gidiniz.
268
268 Fiat Stilo Berlina / Station Wagon GB
245-277 TÜRKÇE N‹HAL:245-277 TÜRKÇE N‹HAL
11.08.2008
11:50
Sayfa 269
Ayarlanabilir çok fonksiyonlu
Çok fonksiyonlu ekrandaki
Uyar›
(baz› tiplerde) ekrandaki mesaj
mesaj
lambas›
DIŞ AYDINLATMA LAMBASI
(O)
ARIZASI (sar›)
W
Kontak anahtar MAR pozisyonuna çevril-
diğinde, gösterge tablosundaki uyar lam-
(*)
bas (mevcut ise) yanar, fakat bir kaç sani-
ye sonra sönmesi gerekir.
Aşağ daki lambalardan birinin ar zas duru-
(*) Or rear
munda bu mesaj ekranda da görüntüle-
nir:park lambalar ,fren lambas ve ilgili si-
gorta, arka sis lambas , sinyal lambalar , pla-
(O) Or RH
ka lambas .
Bu lambalarla ilgili ar zalar; bir veya daha
fazla ampulün yanmamas , koruyucu sigor-
tan n atmas veya elektrik bağlant s n n
(O)
kopmas olabilir.
Çok fonksiyonlu ekrandaki ¯/ sembolü
sağ/sol lamba ar zas n belirtir.
(O) Or LH
269
269 Fiat Stilo Berlina / Station Wagon GB
245-277 TÜRKÇE N‹HAL:245-277 TÜRKÇE N‹HAL
11.08.2008
11:50
Sayfa 270
Çok fonksiyonlu ekrandaki
Ayarlanabilir çok fonksiyonlu
Çok fonksiyonlu ekrandaki
Ayarlanabilir çok fonksiyonlu
mesaj
(baz› tiplerde) ekrandaki mesaj
mesaj
(baz› tiplerde) ekrandaki mesaj
(*)
(*) veya arka
(O) veya RH
(O)
(O) veya LH
270
270 Fiat Stilo Berlina / Station Wagon GB
245-277 TÜRKÇE N‹HAL:245-277 TÜRKÇE N‹HAL
11.08.2008
11:50
Sayfa 271
Ayarlanabilir çok fonksiyonlu
Çok fonksiyonlu ekrandaki
Uyar›
(baz› tiplerde) ekrandaki mesaj
mesaj
lambas›
ARKA S‹S LAMBALARI (sar›)
Arka sis lambalar aç ld ğ nda gösterge
4
tablosu üzerindeki uyar lambas yanar.
ÖN S‹S LAMBALARI (yeşil)
Ön sis lambalar aç ld ğ nda gösterge tab-
5
losu üzerindeki uyar lambas yanar.
SOL S‹NYAL UYARI LAMBASI
(FASILALI) (yeşil)
R
Sinyal lambalar kumanda kolu aşağ doğru
hareket ettirildiğinde, gösterge tablosu
üzerindeki uyar lambas yan p sönmeye
başlar; dörtlü flaşör butonuna bas ld ğ nda
ise, sağ sinyal uyar lambas ile birlikte ya-
n p söner.
SAĞ S‹NYAL UYARI LAMBASI
(FASILALI) (yeşil)
E
Sinyal lambalar kumanda kolu yukar doğ-
ru hareket ettirildiğinde, gösterge tablosu
üzerindeki uyar lambas yan p sönmeye
başlar; dörtlü flaşör butonuna bas ld ğ nda
ise, sol sinyal uyar lambas ile birlikte ya-
n p söner.
271
271 Fiat Stilo Berlina / Station Wagon GB
245-277 TÜRKÇE N‹HAL:245-277 TÜRKÇE N‹HAL
11.08.2008
11:49
Sayfa 260
272
260 Fiat Stilo Berlina / Station Wagon GB
245-277 TÜRKÇE N‹HAL:245-277 TÜRKÇE N‹HAL
11.08.2008
11:52
Sayfa 273
Ayarlanabilir çok fonksiyonlu
Çok fonksiyonlu ekrandaki
Uyar›
(baz› tiplerde) ekrandaki mesaj
mesaj
lambas›
YAKIT KESME DÜĞMES‹
Yak t kesme düğmesi devreye girdiğinde,
gösterge tablosu üzerindeki uyar lambas
è
(mevcut ise, ekrandaki mesaj ile birlikte)
yanar.
DÜŞÜK MOTOR YAĞI SEV‹YES‹
(sadece JTD tipleri)
Motor yağ seviyesi minimum seviyenin alt -
na düştüğünde, uyar lambas yanar (mev-
è
cut ise) (ekrandaki mesaj ile birlikte). Uy-
gun yağ seviyesini sağlay n z (“Otomobilin
bak m ” bölümündeki “Seviye kontrolleri”
k sm na bak n z).
UYARI LAMBASI ARIZASI
Gösterge tablosu üzerindeki uyar lambas
(mevcut ise) ekrandaki mesaj ile birlikte ya-
nar ise, uyar lambalar ndan birisi ar zal d r.
Ar zan n giderilmesi için mümkün olan en
è
k sa sürede yetkili bir Tofaş servisi ile te-
masa geçiniz.
273
273 Fiat Stilo Berlina / Station Wagon GB
245-277 TÜRKÇE N‹HAL:245-277 TÜRKÇE N‹HAL
11.08.2008
11:53
Sayfa 274
Uyar›
Çok fonksiyonlu ekrandaki
Ayarlanabilir çok fonksiyonlu
lambas›
mesaj
(baz› tiplerde) ekrandaki mesaj
UYARI LAMBASI ARIZASI
Gösterge tablosu üzerindeki uyar lamba-
s
(mevcut ise) ekrandaki mesaj ile birlik-
è
te yanar ise, uyar lambalar ndan birisi ar -
zal d r. Ar zan n giderilmesi için mümkün
olan en k sa sürede yetkili bir Tofaş ser-
visi ile temasa geçiniz.
274
274 Fiat Stilo Berlina / Station Wagon GB
245-277 TÜRKÇE N‹HAL:245-277 TÜRKÇE N‹HAL
11.08.2008
11:53
Sayfa 275
Ayarlanabilir çok fonksiyonlu
Çok fonksiyonlu ekrandaki
Uyar›
(baz› tiplerde) ekrandaki mesaj
mesaj
lambas›
SENSÖR ARIZASI
Gösterge tablosu üzerindeki uyar lamba-
s
(mevcut ise) ekrandaki mesaj ile birlik-
è
te yanar ise, sensörlerden birisi ar zal d r.
Ar zan n giderilmesi için mümkün olan en
k sa sürede yetkili bir Tofaş servisi ile te-
masa geçiniz.
bir sonraki sayfada devam ediyor
275
275 Fiat Stilo Berlina / Station Wagon GB
245-277 TÜRKÇE N‹HAL:245-277 TÜRKÇE N‹HAL
11.08.2008
11:54
Sayfa 276
Çok fonksiyonlu ekrandaki
Ayarlanabilir çok fonksiyonlu
Çok fonksiyonlu ekrandaki
Ayarlanabilir çok fonksiyonlu
mesaj
(baz› tiplerde) ekrandaki mesaj
mesaj
(baz› tiplerde) ekrandaki mesaj
276
276 Fiat Stilo Berlina / Station Wagon GB
245-277 TÜRKÇE N‹HAL:245-277 TÜRKÇE N‹HAL
11.08.2008
11:49
Sayfa 261
277
261 Fiat Stilo Berlina / Station Wagon GB
278-325 TÜRKÇE N‹HAL:278-325 TÜRKÇE N‹HAL
11.08.2008
12:37
Sayfa 278
AC‹L DURUMDA YAPILACAKLAR
OTOMOBİLİN ACİL DURUMLARDA
ÇALIŞTIRILMASI
279
LASTİK PATLAMASI
281
LASTİK TAMİR KİTİ
289
AMPUL DEĞİŞİMİ
294
DIŞ LAMBALARDAN BİRİNİN YANMAMASI . . .297
İÇ LAMBALARDAN BİRİNİN YANMAMASI
307
BİR SİGORTANIN ATMASI
312
AKÜNÜN BOŞALMASI
322
OTOMOBİLİN KALDIRILMASI
323
OTOMOBİLİN ÇEKİLMESİ
323
YANGIN SÖNDÜRÜCÜ
325
278
278 Fiat Stilo Berlina / Station Wagon GB
278-325 TÜRKÇE N‹HAL:278-325 TÜRKÇE N‹HAL
11.08.2008
12:37
Sayfa 279
OTOMOBİLİN ACİL DURUMLARDA
U uyar lambas tekrar yan p sönmeye başlar. Lam-
ba ŞİFRE kart n n üzerindeki ikinci rakama karş gelen
ÇALIŞTIRILMASI
say da yan p söndüğünde, gaz pedal na sonuna kadar ba-
s n z ve pedal bas l tutunuz.
Eğer Fiat ŞİFRE sistemi kontak anahtar ile motor bloke
❐ ŞİFR E kart n n üzerinde yer alan diğer rakamlar için
uya-
de ayn işlemleri yap n z.
etme sistemini devre d ş b rakamaz ise, Y ve U
r lambalar yanacak ve motor çalşm ayacakt r.
❐ son rakam girildiğinde, gaz pedal n bas l tutunuz.
Motorun çal şt r labilmesi için acil durum prosedürü uy-
U uyar lambas 4 saniye süre ile yanar ve sonra söner.
gulanabilir.
Gaz pedal n serbest b rak n z.
Bu işlemi denemeden önce, tüm prosedürü dikkatle
U uyar lambas , işlemin doğru olarak tamamland -
okuyunuz. Eğer bu işlemlerde herhangi bir hata yapar-
ğ n belirtm ek için, yaklaş k 4 saniye süre ile h zl bir şe-
san z, kontak anahtar n STOP pozisyonuna çevirip, tüm
kilde yan p söner.
işlemleri 1. ad mdan itibaren yap n z.
❐ kontak anahtar n , MAR pozisyonundan AVV pozis-
❐ ŞİFR E kart üzerinde verilen elektronik şifrenin 5 ra-
yonuna çevirerek motoru çal şt r n z.
kam n okuyunuz.
Eğer U
uyar lambas sürekli yanarsa, kontak anahtar -
❐ kontak anahtar n MAR pozisyonuna çeviriniz.
n STOP pozisyonuna çeviriniz ve prosedürü 1. ad m-
dan itibaren tekrarlay n z.
❐ gaz pedal na sonuna kadar bas p, bu şekilde tutunuz.
U uyar lambas yaklaş k 8 saniye kadar yanar ve son-
DİKKAT Otomobilinizi acil durumda çal şt rma prose-
ra söner.
dürüne göre çal şt rd ktan sonra, derhal yetkili bir To-
faş servisi ile temasa geçmeniz gerekir. Aksi takdirde,
❐ gaz pedal n serbest b rak n z ve U uyar lambas n n
anlat lan prosedürü motoru her çal şt rmak istediğiniz-
yan p sönme adedini saymaya haz r olunuz.
de uygulaman z gerekir.
❐ ŞİFR E kart n n üzerindeki şifrenin ilk rakam na karş
gelen yan p sönme adedini say n z, sonra gaz pedal na
bas n z ve U uyar lambas 4 saniye süre için yan p, tek-
rar sönene kadar pedal bas l tutunuz. Gaz pedal n ser-
best b rak n z.
279
279 Fiat Stilo Berlina / Station Wagon GB

 

 

 

 

 

 

 

Content      ..     18      19      20      21     ..