Fiat Stilo (2006 year). Instruction turkish - part 21

 

  Index      Fiat     Fiat Stilo (2006 year) - instruction in turkish

 

Search            copyright infringement  

 

 

 

 

 

 

 

 

Content      ..     19      20      21      22     ..

 

 

Fiat Stilo (2006 year). Instruction turkish - part 21

 

 

278-325 TÜRKÇE N‹HAL:278-325 TÜRKÇE N‹HAL
11.08.2008
12:38
Sayfa 280
OTOMOB‹L‹N TAKV‹YE ‹LE ÇALIŞTIRILMASI
Eğer akünüz boşalm ş ise, motoru çal şt rmak için başka bir akü kullan n z.
Bu akünün, boşalan akü ile ayn veya biraz daha yüksek amper değerinde
olmas gereklidir (“Teknik Özellikler” bölümüne bak n z).
Aşağ daki işlemleri yap n z:
❐ her iki akünün pozitif (+) kutuplar n takviye kablosu ile birbirine bağ-
lay n z.
❐ ikinci bir takviye kablosu ile, yard mc akünün negatif (-) kutup baş n ,
F0C0194m
aküsü boşalm ş otomobilin motoru veya vites kutusu üzerindeki E şasile-
me noktas na bağlay n z.
❐ motoru çal şt r n z.
❐ motor çal şt ğ nda, takviye kablolar n yukar daki s ran n tersine göre ç -
kart n z.
Eğer motor birkaç denemeden sonra çal şmaz ise, kontak anahtar n çevir-
meye devam etmeyip, otomobilinizi yetkili bir Tofaş servisine gösteriniz.
DİKKAT Her iki akünün negatif kutup başlar n direkt olarak birbirine bağ-
lamay n z. Bu işlem esnas nda ortaya ç kabilecek k v lc mlar, aküden s zabi-
lecek patlay c gazlar ateşleyebilir. Eğer yard mc akü diğer bir araçta ise,
bu araç ile aküsü boşalm ş araç aras ndaki metal parçalara dokunmaktan
kaç n n z.
Otomobilinizi çal›şt›rmak için kesinlikle h›zl› akü şarj cihaz› kullanmay›n›z. Aksi takdirde, elektronik
sistemlere zarar verebilirsiniz.
Bu işlem deneyimli bir kişi taraf›ndan yap›lmal›d›r. Eğer bu işlem doğru olarak ya-
D‹KKAT
p›lmaz ise, çok şiddetli elektrik boşalmas›na neden olabilir. Ayr›ca, akü içinde yer
alan s›v› zehirli ve aş›nd›r›c›d›r; cildiniz ve gözleriniz ile temas etmemesine dikkat
ediniz. Ateş ve yanan sigara ile akünün yan›na yaklaşmay›n›z ve k›v›lc›ma sebep
olmay›n›z.
280
280 Fiat Stilo Berlina / Station Wagon GB
278-325 TÜRKÇE N‹HAL:278-325 TÜRKÇE N‹HAL
11.08.2008
12:38
Sayfa 281
OTOMOB‹L‹N ‹TEREK VB. ŞEK‹LLERDE ÇA-
LASTİK PATLAMASI
LIŞTIRILMASI
Otomobili kesinlikle, iterek, çekerek ve yokuş aşağ b -
GENEL B‹LG‹LER
rakarak çal şt rmay n z. Bu metod, katalitik egzoz boru-
suna yak t dolmas na ve tamir edilemeyecek biçimde za-
Krikonun ve küçük yedek lastiğin kullan m ile ilgili ola-
rar görmesine sebep olabilir.
rak, bu ve bundan sonraki sayfalarda verilen talimatlara
uyunuz.
Motor çal şmad ğ sürece, servo fren sisteminin ve hid-
rolik direksiyon sisteminin çal şmayacağ n unutmay n z.
DİKKAT Eğer otomobilde “Lastik tamir kiti” mevcut
Bu sebeple, fren pedal ve direksiyon için oldukça fazla
ise, bir sonraki k s mdaki aç klamalara bak n z.
güç uygulaman z gerekir.
Trafik kurallar›na uygun şekilde, duran otomobile dikkat çekiniz; dörtlü flaşörü ya-
D‹KKAT
karak, üçgen reflektör kullanarak vb. diğer sürücüleri uyar›n›z.
Otomobilde bulunan yolcular, özellikle otomobilin yüklü olmas› durumunda d›şar›
ç›kmal› ve lastik değiştirilene kadar güvenli bir yerde beklemelidir. Eğer yol eğimli
veya bozuk yüzeyli ise, otomobilin hareket etmesini önlemek için, lastiklerin alt›na
takoz veya uygun olan başka bir nesne yerleştiriniz.
Küçük yedek lastik (baz› tiplerde) otomobile özeldir. Bu lastiği kesinlikle başka
D‹KKAT
araçlar üzerinde kullanmay›n›z. Diğer modellere ait yedek lastikleri de, kesinlikle
kendi otomobiliniz üzerinde kullanmay›n›z. Küçük yedek lastik sadece acil durum-
larda kullan›lmal›d›r. Sadece patlak lastiğin tamir edileceği servise gitmek için kul-
lan›lmal› ve otomobilin h›z› 80 km/saati geçmemelidir. Küçük yedek lastik üzerin-
de kullan›m ile ilgili dikkate al›nmas› gereken aç›klamalar›n bulunduğu turuncu
renkli bir etiket bulunmaktad›r. Etiket kesinlikle ç›kart›lmamal› ve üzeri kapat›lma-
mal›d›r.
Yedek lastik jant›na kesinlikle standart lastik takmay›n›z. Etiket üzerindeki dört ay-
r› dildeki aç›klamalar şunlard›r: dikkat! Sadece k›sa süreli kullan›m için! Max h›z 80
km/saat! En k›sa zamanda standart lastik ile değiştiriniz. Bu aç›klamalar›n üzeri-
ni kapatmay›n›z.
281
281 Fiat Stilo Berlina / Station Wagon GB
278-325 TÜRKÇE N‹HAL:278-325 TÜRKÇE N‹HAL
11.08.2008
12:38
Sayfa 282
Otomobil üzerinde yedek lastik var iken, otomobilinizin sürüş performans› değişe-
D‹KKAT bilir. H›zlanmaktan veya ani frenlemelerden, direksiyonu aniden k›rmaktan ya da
virajlar› yüksek h›zda almaktan kaç›nman›z gerekir. Küçük tip yedek lastiğin kulla-
n›m ömrü yaklaş›k olarak 3000 km’dir. Yedek lastik kullan›m ömrünün sonuna gel-
diğinde, ayn› tipte yeni bir lastik ile değiştirilmelidir. Yedek lastik jant›na kesinlikle
standart lastik takmay›n›z. Patlak lastiği mümkün olan en k›sa sürede tamir ettiri-
niz ve yerine tak›n›z. Ayn› anda iki veya daha fazla yedek lastik kullanmay›n›z. Bi-
jonlar› takmadan önce yağlamay›n›z. Aksi taktirde bijonlar gevşeyebilir.
Kriko, sadece bulunduğu veya ayn› model otomobilin lastiklerini değiştirmek için
D‹KKATkullan›lmal›d›r. Krikoyu kesinlikle başka amaçlar için veya başka modeldeki araçla-
r› kald›rmak için kullanmay›n›z. Kriko, otomobilin alt›nda tamirat yap›l›rken kesin-
likle kullan›lmamal›d›r. Eğer kriko doğru olarak yerleştirilmez ise, kald›r›lan otomo-
bil düşebilir. Krikoyu, üzerinde yer alan etikette belirtilenden daha ağ›r yükleri kal-
d›rmak için kullanmay›n›z. Küçük tip yedek lastik üzerine kar zincirlerini takmay›-
n›z. Eğer öndeki lastiklerden biri (dinamik tekerlek) patlar ve yolunuza devam et-
meniz için kar zinciri takman›z gerekir ise; arka tekerleklerden birini sökerek ön te-
kerleğin yerine tak›p, yedek lastiği de arka tekerleğe tak›n›z. Bu şekilde dinamik te-
kerleklerdeki lastiklerin her ikisinde de standart lastik olacağ›ndan dolay›, kar zin-
cirlerini kullanman›z mümkün olur.
Jant kapağ›n›, tekerlek hareket halinde iken d›şar› f›rlamas›n› önlemek için doğru
D‹KKAT olarak sabitleyiniz. Şişirme supab›n› kesinlikle kurcalamay›n›z. Jant ve lastik aras›-
na tak›mlardan herhangi birisini kesinlikle yerleştirmeyiniz. Lastiklerin ve yedek las-
tiğin bas›nçlar›n› düzenli olarak kontrol ediniz. Lastik bas›nçlar› “Teknik özellikler”
bölümünde verilmiştir.
282
282 Fiat Stilo Berlina / Station Wagon GB
278-325 TÜRKÇE N‹HAL:278-325 TÜRKÇE N‹HAL
11.08.2008
12:38
Sayfa 283
Aşağ dakiler unutulmamal d r:
❐ krikonun ağ rl ğ 1.76 kg’d r;
❐ kriko ayar gerektirm ez;
❐ kriko tam ir edilem ez. Eğer ar zalan r ise, yenisi ile değiştirilm esi gerek-
lidir;
❐ kriko üzerine sadece kendi kald rm a kolu tak labilir.
Lastik değişimi için aşağ daki işlemleri yap n z:
F0C0084m
❐ otom obili; kendiniz ve yolu kullanan diğer kişiler için tehlike yaratm a-
dan, lastiği güvenli bir şekilde değiştirebileceğiniz, zemini sağlam olan düz
bir yere park ediniz;
❐ motoru kapat n z ve el frenini çekiniz;
❐ birinci vitese veya geri vitese tak n z;
❐ (A) tutucusunu kullanarak (B) kapağ n (Sedan tipleri) ç kart n z.
veya
❐ ilgili kem er (D) ile bagaj bölüm ü hal s n (C) kald r n z ve hal y bagaj n
F0C0368m
üst kenar na tak n z (Stationwagon tipleri);
F0C0369m
283
283 Fiat Stilo Berlina / Station Wagon GB
278-325 TÜRKÇE N‹HAL:278-325 TÜRKÇE N‹HAL
11.08.2008
12:38
Sayfa 284
❐ s k şt r c halkay gevşetiniz (E);
❐ tak mlar n bulunduğu bölüm ü (F) ç kart n z ve değiştirilecek tekerleğin
yan na yerleştiriniz;
❐ yedek lastiği ç kart n z (G);
❐ tekerlek jant kapağ n
(H) ç kart n z (saç jantl tiplerde) veya alaş m
jantl tiplerde jant göbek kapağ n ç kart n z.
❐ bijonlar verilen anahtar (L) yaklaş k bir kez döndürerek gevşetiniz;
F0C0392m
F0C0393m
284
284 Fiat Stilo Berlina / Station Wagon GB
278-325 TÜRKÇE N‹HAL:278-325 TÜRKÇE N‹HAL
11.08.2008
12:38
Sayfa 285
❐ kriko kolunu (M) çevirerek krikonun üzerindeki oluğun (N) otom obi-
lin alt k sm ndaki (P) noktas na
(ön tekerlek merkezinden yaklaş k 72 cm
veya arka tekerlek merkezinden yaklaş k 75 cm. uzakl kta) oturmas n sağ-
lay n z;
❐ yak ndaki kişileri, otom obilin kald r ld ğ konusunda uyar n z. Otom obil-
den uzakta olmal lar ve dokunmamal d rlar;
❐ kriko kolu (R) ile çal şarak tekerlek yerden yaklaş k birkaç cm yüksele-
ne kadar otomobili kald r n z;
❐ bijonlar tam am iyle sökünüz ve tekerleği ç kart n z;
F0C0394m
❐ yedek lastik ile tem as edecek yüzeylerin tem iz olduğundan ve üzerle-
F0C0395m
285
285 Fiat Stilo Berlina / Station Wagon GB
278-325 TÜRKÇE N‹HAL:278-325 TÜRKÇE N‹HAL
11.08.2008
12:38
Sayfa 286
rinde bijonlar n daha sonra gevşemesine sebep olabilecek pislikler bulun-
mad ğ ndan emin olunuz;
❐ yedek tekerleği yuvalar n (S), pimlere (T) denk gelecek şekilde tak n z;
❐ anahtar ile beş bijonu s k n z;
❐ kriko kolu (R) ile çal şarak otom obili indiriniz ve krikoyu ç kart n z;
❐ bijonlar şekilde gösterildiği s ra ile s k n z.
F0C0396m
STANDART LAST‹Ğ‹N TAKILMASI
Bir önceki sayfadaki aç klamalardaki gibi, otomobili kald r n z ve yedek las-
tiği ç kart n z.
Saç jantl› tipler için
Aşağ daki işlemleri uygulay n z:
❐ lastik ile tem as edecek yüzeylerin tem iz olduğundan ve üzerlerinde bi-
jonlar n daha sonra gevşemesine sebep olabilecek pislikler bulunmad ğ n-
dan emin olunuz;
F0C0397m
❐ standart lastiği yuvalar n (S), pimlere (T) denk geleceği şekilde tak n z;
❐ anahtar ile beş bijonu s k n z;
❐ otom obili indiriniz ve krikoyu ç kart n z;
286
286 Fiat Stilo Berlina / Station Wagon GB
278-325 TÜRKÇE N‹HAL:278-325 TÜRKÇE N‹HAL
11.08.2008
12:38
Sayfa 287
❐ bijonlar yedek lastik aç klam alar nda gösterildiği s ra ile s k n z;
❐ jant kapağ n tekerleğin yak n na getiriniz ki şişirm e supab kapak üze-
rindeki yuvaya yerleşsin;
❐ kapağ n ucuna şişirm e supab n n yak n ndan ve çevresine bast rarak ka-
pağ sabitleyiniz;
DİKKAT Jant kapağ n n uygun şekilde tak lmamas , otomobil hareket ha-
linde iken kapağ n düşmesine neden olur.
F0C0216m
Alaş›m jantl› tipler için
❐ bijon deliğindeki pim i (A) s k şt r n z.
❐ tekerleği pim (B) üzerine yerleştiriniz ve anahtar ile dört bijonu s k n z.
❐ pim i (A) ç kart n z ve son bijonu da s k n z;
❐ otom obili indiriniz ve krikoyu ç kart n z;
❐ bijonlar yedek lastik aç klamalar nda gösterildiği s ra ile s k n z (şekile
bak n z);
F0C0217m
287
287 Fiat Stilo Berlina / Station Wagon GB
278-325 TÜRKÇE N‹HAL:278-325 TÜRKÇE N‹HAL
11.08.2008
12:38
Sayfa 288
Lastik tak›ld›kdan sonra
❐ yedek lastiği, bagajda yer alan yuvas na yerleştiriniz.
❐ krikoyu çantas na (F) yerleştiriniz ve bagaja s k ca doğru olarak yerleş-
tiriniz.
❐ kullan lm ş tak mlar taş y c s na yerleştiriniz;
❐ tak m taş y c s n yedek lastik üzerine yerleştiriniz ve tutucu halka (E) ile
sabitleyiniz.
F0C0392m
288
288 Fiat Stilo Berlina / Station Wagon GB
278-325 TÜRKÇE N‹HAL:278-325 TÜRKÇE N‹HAL
11.08.2008
12:38
Sayfa 289
LASTİK TAMİR KİTİ
(baz› tiplerde)
Baz otomobiller, standart tak mlar n yerine h zl bir şekilde lastiğin tamir
edilmesini sağlayan “Lastik tamir kiti” ile donat lm şt r.
Lastik tamir kiti, bagaj n içine yerleştirilmiştir (A) ve aşağ dakileri içerir:
❐ supap gövdesini sökm ek için (B) tak m ;
❐ manom etre ve rakorlarla birlikte (C) kompresörü;
F0C0263m
❐ s zd rm azlk elem an n içeren ve bir dolum borusu ile tak l küçük bir
(D) silindiri ve üzerinde “MAX 80 km/h” yaz l etiket, lastik onar ld ktan
sonra sürücünün göreceği bir şekilde yerleştirilmelidir (gösterge paneline).
❐ (E) ‘’rakoru’’, dolum borusuna bağlanm al d r.
DİKKAT Yabanc maddelerin neden olduğu patlama durumunda, maksi-
mum 4 mm çapa kadar olan çatlak lastikleri onarmak mümkündür.
Şekil aşağ dakileri göstermektedir:
(A): onar labilecek bir lastik alan
(maksimum 4 mm’ye kadar olan delikler veya çatlaklar);
F0C0403m
(B): ONARILAMAZ alanlar .
DİKKAT Lastik yanaklar ndaki çatlaklar onarmak mümkün değildir ve las-
tik yanağ ndan itibaren 25 mm içinde dişteki çatlaklar n geçici olarak yap ş-
t r lm as garantili değildir.
DİKKAT Lastik, inik lastikle sürüşten dolay hasarlanm ş ise, lastik tamir ki-
tini kullanmay n z.
F0C0276m
289
289 Fiat Stilo Berlina / Station Wagon GB
278-325 TÜRKÇE N‹HAL:278-325 TÜRKÇE N‹HAL
11.08.2008
12:38
Sayfa 290
Bilmeniz gerekenler:
Lastiğin içindeki s v , su ile kolayca temizlenebilir.
Lastik tamir kitinde bulunan s zd rmaz k eleman , -30°C
S zd rm azl k elem an n n son kullan m tarihi yoktur.
+80°C aras ndaki s cakl klar için uygun olup, kal c ona-
r m için uygun değildir.
Jantta (hava kaçağ›n›n olduğu deformasyon) veya daha önce belirtilen s›n›r alanla-
D‹KKAT r›n›n d›ş›ndaki lastikteki hasarlarda, onar›m mümkün değildir. Lastiğe girmiş olan
yabanc› maddeleri (vidalar› veya çivileri) ç›karmay›n›z.
Uyar›! Küçük silindir propilen glikol içerir; bu madde zehirlidir: yutmay›n›z; gözler-
D‹KKAT le, cilt ve giysilerle temas›ndan kaç›n›n›z. Temas etmesi durumunda, bol miktarda
suyla y›kay›n›z. Herhangi bir alerjik reaksiyon meydana gelirse, bir doktor çağ›r›n›z.
Küçük silindiri, ›s› ve çocuklardan uzak uygun bir yerde saklay›n›z.
D‹KKAT
Kompresörü 20 dakikadan daha fazla çal›şt›rmay›n›z. Aş›r› ›s›nma tehlikesi.
290
290 Fiat Stilo Berlina / Station Wagon GB
278-325 TÜRKÇE N‹HAL:278-325 TÜRKÇE N‹HAL
11.08.2008
12:38
Sayfa 291
Ş‹Ş‹RME ‹ŞLEM‹
Aşağ daki işlemleri uygulay n z:
❐ supab n çal şm as için tekerleği (A) şişirm e supab ile şekilde gösterildi-
ği gibi yerleştiriniz, sonra el frenini çekiniz;
❐ dolum borusunu (B), mem esine ve sonra tüpe (C) sabitleyiniz;
❐ lastiğin supap tapas n ç kar n z, uygun tak m (D) kullanarak supab n
içindeki eleman ç kar n z; kumlu veya pis bir yere koymamaya dikkat edi-
niz.
F0C0281m
F0C0277m
F0C0282m
291
291 Fiat Stilo Berlina / Station Wagon GB
278-325 TÜRKÇE N‹HAL:278-325 TÜRKÇE N‹HAL
11.08.2008
12:38
Sayfa 292
❐ dolum borusunu (B) lastik supab na yerleştiriniz, boru aşağ doğru yön-
lendirilmiş olarak tüpü (C) tutunuz, sonra tüm s zd rmazl k eleman lastiğe
girecek şekilde s k n z;
❐ supap iç elem an n , tak m (D) ile sabitleyiniz;
❐ tavsiye edilen bas nca ulaşm ak mümkün olm azsa, s zd rm azl k maddesi
lastiğin içinde dağ t lacak şekilde otomobili ileri geri on metre kadar hare-
ket ettiriniz, sonra şişirme işlemini tekrarlay n z;
❐ hava kompresör borusunu (F) supap valfine yerleştirm ek ve sabitlem ek
F0C0284m
için uygun kolu (E) kullan n z;
❐ motoru çal şt r n z, (G) fişini araç içindeki 12V’luk elektrik soketine ta-
k n z ve lastiği doğru bas nç değerine uygun olarak şişiriniz. Daha doğru
değer okumak için, (H) bas nç göstergesi üzerindeki lastik bas nç değeri-
ni, kompresör kapal olarak kontrol etmeniz önerilir.
❐ bu işlem e rağm en, tavsiye edilen bas nç elde edilem ezse, otom obili ha-
reket ettirmeyiniz ve bir Tofaş yetkili servisine başvurunuz.
F0C0285m
F0C0283m
292
292 Fiat Stilo Berlina / Station Wagon GB
278-325 TÜRKÇE N‹HAL:278-325 TÜRKÇE N‹HAL
11.08.2008
12:38
Sayfa 293
❐ uygun lastik bas nc na ulaş l nca, s zd rm azl k maddesinin lastiğin içinde
dağ lmas için otomobili hemen hareket ettiriniz,yaklaş k 10 dakika sonra,
durunuz ve lastik bas nc n bir kez daha kontrol ediniz; el frenini çekmeyi
unutmay n z.
❐ lastiklerin durumlar n kontrol etm ek için, otom obilinizi en yak n yetki-
li bir Tofaş servisine kadar dikkatle kullan n z, sonra onar lmal veya de-
ğiştirilmelidir. Lastiğin, lastik tamir kiti ile onar ld ğ n kesinlikle bildirmek
gerekir.
DİKKAT Lastik tamir kiti ile onar lm ş lastikler, sadece geçici olarak kulla-
F0C0269m
n lm al d r.
Etiketi, lastiğin çabuk onar›m kiti ile işleme tabii tutulduğunu bildirmek üzere, sü-
D‹KKAT rücü taraf›ndan aç›kça görülebilecek şekilde yerleştiriniz. Özellikle virajda dikkatli
sürünüz. 80 km/saati aşmay›n›z. Ani h›zlanmadan veya frenlemeden kaç›n›n›z.
Bas›nç 1,3 bar değerinin alt›nda ise, otomobili daha fazla kullanmay›n›z; Lastik çok
D‹KKAT fazla hasarlanm›ş olduğundan, lastik tamir kiti uygun şekilde tutmay› garanti ede-
mez. Yetkili bir lastik servisine başvurunuz. Buna karş›l›k, en az 1,3 bar tespit edi-
lirse, doğru bas›nca getiriniz (motor çal›ş›r durumda ve el freni çekili olarak) ve
otomobili çok dikkatli olarak kullanmaya başlay›n›z.
Doğru bas›nca getirme s›ras›nda, en az 1,8 bar değerine ulaşmak mümkün değilse,
lastik çok fazla hasarlanm›ş olduğundan daha fazla sürmeye devam etmeyiniz ve
D‹KKAT
çabuk onar›m kiti uygun durumda tutmay› garanti edemez. Yetkili bir lastik servi-
sine başvurunuz.
293
293 Fiat Stilo Berlina / Station Wagon GB

 

 

 

 

 

 

 

Content      ..     19      20      21      22     ..