Fiat Stilo (2006 year). Instruction turkish - part 19

 

  Index      Fiat     Fiat Stilo (2006 year) - instruction in turkish

 

Search            copyright infringement  

 

 

 

 

 

 

 

 

Content      ..     17      18      19      20     ..

 

 

Fiat Stilo (2006 year). Instruction turkish - part 19

 

 

245-277 TÜRKÇE N‹HAL:245-277 TÜRKÇE N‹HAL
11.08.2008
11:42
Sayfa 252
Uyar›
Çok fonksiyonlu ekrandaki
Ayarlanabilir çok fonksiyonlu
lambas›
mesaj
(baz› tiplerde) ekrandaki mesaj
MOTOR YAĞ BASINCI ÇOK
DÜŞÜK (k›rm›z›)
v
Kontak anahtar MAR pozisyonuna çevrildi-
ğinde gösterge tablosundaki uyar lambas
(mevcut ise) yanar, fakat motor çal ş r çal ş-
maz sönmesi gerekir.
Bütün tiplerde, eğer otomobil hareket halinde iken
v
uyar› lambas› yanar ise (ekrandaki mesaj
ile birlikte), motoru derhal durdurunuz ve yetkili bir Tofaş servisi ile temasa geçiniz.
252
252 Fiat Stilo Berlina / Station Wagon GB
245-277 TÜRKÇE N‹HAL:245-277 TÜRKÇE N‹HAL
11.08.2008
11:42
Sayfa 253
Ayarlanabilir çok fonksiyonlu
Çok fonksiyonlu ekrandaki
Uyar›
(baz› tiplerde) ekrandaki mesaj
mesaj
lambas›
SELESPEED OTOMAT‹K V‹TES
KUTUSU ARIZASI (k›rm›z›)
Selespeed vites kutusunda bir ar za oldu-
ğunda ekranda görüntülenir.
“Ç‹FT ETK‹L‹ (DUAL DRIVE)”
ELEKTR‹KL‹ H‹DROL‹K
D‹REKS‹YON (k›rm›z›)
g
Kontak anahtar MAR pozisyonuna çevrildi-
ğinde gösterge tablosundaki uyar lambas
(mevcut ise) yanar, fakat bir kaç saniye son-
ra sönmesi gerekir.
Eğer uyar lambas sürekli yanarsa (ekranda-
ki mesaj ile birlikte), hidrolik direksiyon
takviyesinden yararlanamazs n z ve direksi-
yonu çevirmek için daha fazla kuvvet kullan-
man z gerekecektir; bununla birlikte direk-
siyonu kullanmak mümkün olacakt r. Yetki-
li bir Tofaş servisi ile temasa geçmeniz tav-
siye edilir.
Selespeed vites kutusu ar›zas› durumunda mümkün olan en k›sa sürede yetkili bir
D‹KKAT
Tofaş servisi ile temasa geçiniz.
253
253 Fiat Stilo Berlina / Station Wagon GB
245-277 TÜRKÇE N‹HAL:245-277 TÜRKÇE N‹HAL
11.08.2008
11:42
Sayfa 254
Uyar›
Çok fonksiyonlu ekrandaki
Ayarlanabilir çok fonksiyonlu
lambas›
mesaj
(baz› tiplerde) ekrandaki mesaj
MOTOR SOĞUTMA SUYU SICAK-
LIĞI ÇOK YÜKSEK (k›rm›z›)
ç
Kontak anahtar MAR pozisyonuna çevril-
diğinde, gösterge tablosu üzerindeki uyar
lambas yanar, fakat bir kaç saniye saniye
sonra sönmesi gerekir.
Uyar lambas (ekrandaki mesaj ile birlik-
te), motor aş r s nd ğ nda yanar. Eğer
uyar lambas otomobil hareket halinde
iken yanarsa:
normal sürüş durumund a; otom o-
bili durdurup, motoru stop ediniz ve so-
ğutma suyunun MIN referans n n alt nda
olmad ğ n kontrol ediniz. Eğer seviye
MIN referans n n alt nda ise, motorun so-
ğumas için bir kaç dakika bekleyiniz, so-
ğutma suyu kab n yavaşca ve dikkatlice
aç n z, MIN ve MAX referanslar aras na
kadar su seviyesini tamamlay n z. Ayr ca,
s z nt olup olm ad ğ n gözle kontrol edi-
niz. Motoru tekrar çal şt rd ğ n zda uyar
lambas tekrar yanar ise, yetkili bir Tofaş
servisi ile temasa geçiniz.
bir sonraki sayfada devam ediyor
254
254 Fiat Stilo Berlina / Station Wagon GB
245-277 TÜRKÇE N‹HAL:245-277 TÜRKÇE N‹HAL
11.08.2008
11:42
Sayfa 255
Ayarlanabilir çok fonksiyonlu
Çok fonksiyonlu ekrandaki
Uyar›
(baz› tiplerde) ekrandaki mesaj
mesaj
lambas›
bir önceki sayfan n devam
ç
ağ›r şartlarda kullan›mda (örneğin,
yokuş yukar römork çekiyor veya otomo-
bil tam yüklü iken): yavaşlay n z, eğer uyar
lambas sürekli yanarsa, otomobili durduru-
nuz.
Motoru çal ş r durumda 2 veya 3 dakika b -
rak n z ve motor soğutma suyunun sirkülas-
yonunu h zland rmak için, hafifçe gaza bas -
n z ve motoru stop ediniz.
Daha önce aç kland ğ şekilde su seviyesini
tamamlay n z.
DİKKAT Otomobili ağ r şartlarda kullan m
durumunda, motoru durdurmadan önce
motor çal ş r durumda iken bir kaç dakika
hafifçe gaza bas n z.
255
255 Fiat Stilo Berlina / Station Wagon GB
245-277 TÜRKÇE N‹HAL:245-277 TÜRKÇE N‹HAL
11.08.2008
11:43
Sayfa 256
Uyar›
Çok fonksiyonlu ekrandaki
Ayarlanabilir çok fonksiyonlu
lambas›
mesaj
(baz› tiplerde) ekrandaki mesaj
KAPILAR TAM KAPANMAMIŞ (k›r-
m›z›)
´
Kap lardan biri veya birkaç tam olarak ka-
panmad ğ nda, gösterge tablosundaki uyar
lambas
(mevcut ise) yanar (ekrandaki me-
saj ile birlikte).
Çok fonksiyonlu ekranda
¯/ sembolü,
sağ/sol kap n n tam kapanmam ş olduğunu
belirtir.
2
I0:20am
256
256 Fiat Stilo Berlina / Station Wagon GB
245-277 TÜRKÇE N‹HAL:245-277 TÜRKÇE N‹HAL
11.08.2008
11:44
Sayfa 257
Ayarlanabilir çok fonksiyonlu
Çok fonksiyonlu ekrandaki
Uyar›
(baz› tiplerde) ekrandaki mesaj
mesaj
lambas›
SÜRAT L‹M‹T‹ GEÇ‹LD‹ (sar›)
Otomobil önceden ayarlanan sürat limitini
geçtiğinde uyar lambas (mevcut ise) yanar
è
(ekrandaki mesaj ile birlikte) (“Ön panel ve
kumandalar” bölümündeki “Çok fonksiyon-
lu ekran” ve “Ayarlanabilir çok fonksiyonlu
ekran” k sm na bak n z).
YAKIT REZERV‹ (sar›)
Yak t deposunda yaklaş k 9 litre yak t kald -
ç
ğ nda gösterge tablosu üzerindeki uyar
lambas yanar (ekrandaki mesaj ile birlikte).
257
257 Fiat Stilo Berlina / Station Wagon GB
245-277 TÜRKÇE N‹HAL:245-277 TÜRKÇE N‹HAL
11.08.2008
11:44
Sayfa 258
Uyar›
Çok fonksiyonlu ekrandaki
Ayarlanabilir çok fonksiyonlu
lambas›
mesaj
(baz› tiplerde) ekrandaki mesaj
ENJEKS‹YON S‹STEM‹ ARIZASI
(JTD tipleri) (k›rm›z›)
U
Normal koşullar alt nda, kontak anahtar
MAR pozisyonuna çevrildiğinde, uyar
lambas yanar, fakat bir kaç saniye sonra
sönmesi gerekir.
Eğer uyar lambas yanmaya devam eder
veya seyahat esnas nda ekrandaki şekilde-
ki mesaj n ve sembolün de görüntüye gel-
mesi ile birlikte yanar ise; enjeksiyon sis-
teminde, performans n düşmesine, kulla-
n mn zorlaşm as na ve yüksek yak t tüke-
timine sebep olabilecek bir ar za mevcut
demektir.
Bu koşullar alt nda, motora fazla yüklenil-
meden veya yüksek süratlere ç k lmadan
yola devam edilmesi mümkündür. Her
durumda, mümkün olan en k sa sürede
yetkili bir Tofaş servisi ile temasa geçi-
niz.
258
258 Fiat Stilo Berlina / Station Wagon GB
245-277 TÜRKÇE N‹HAL:245-277 TÜRKÇE N‹HAL
11.08.2008
11:44
Sayfa 259
Ayarlanabilir çok fonksiyonlu
Çok fonksiyonlu ekrandaki
Uyar›
(baz› tiplerde) ekrandaki mesaj
mesaj
lambas›
EOBD MOTOR KUMANDA S‹STE-
M‹ ARIZASI (baz› benzin motorlu
tiplerde) (sar›)
U
Normal koşullar alt nda, kontak anahtar
MAR pozisyonuna çevrildiğinde, uyar
lambas yanar, fakat motor çal ş r çal şmaz
sönmesi gerekir. Uyar lambas n n motor
çal şmadan önce yanmas , lamban n nor-
mal olarak çal şt ğ n gösterir.
Eğer uyar lambas sönmez veya seyahat
esnas nda yanar ise (ekranda mesaj ile bir-
likte); aşağ daki durumlar söz konusudur:
sürekli yanma - yak t besleme/ateş-
leme sisteminde; egzozdaki emisyonlar n
artmas na, performans n düşmesine, kulla-
n mn zorlaşm as na ve yüksek yak t tüke-
timine sebep olabilecek bir ar za mevcut
demektir.
Bu koşullar alt nda, motora fazla yüklenil-
meden veya yüksek süratlere ç k lmadan,
yola devam etmek mümkündür. Uyar
lambas yan k durumda iken, otomobilin
uzun süre kullan lmas , hasara sebep olabi-
lir. Mümkün olan en k sa sürede yetkili bir
Tofaş servisi ile temasa geçiniz.
Eğer ar za giderilir ise, uyar lambas sö-
ner, fakat ar za sistem belleğinde kay tl
kal r.
bir sonraki sayfada devam ediyor
259
259 Fiat Stilo Berlina / Station Wagon GB
245-277 TÜRKÇE N‹HAL:245-277 TÜRKÇE N‹HAL
11.08.2008
11:49
Sayfa 260
Uyar›
Çok fonksiyonlu ekrandaki
Ayarlanabilir çok fonksiyonlu
lambas›
mesaj
(baz› tiplerde) ekrandaki mesaj
yan›p sönme - katalitik konvertörün
hasar görmüş olabileceğini belirtir
(“Ön
U
panel ve kumandalar” bölümündeki
“EOBD sistemi” konusuna bak n z).
Eğer uyar lambas yan p söner ise, motor
devrini düşürmek için, uyar lambas n n ya-
n p sönm esi sona erene kadar gaz pedal -
n serbest brakmak gerekir; yolunuza,
uyar lambas n n yan p sönmesine sebep
olmayacak şekilde normal h zda devam
ediniz ve mümkün olan en k sa sürede
yetkili bir Tofaş servisi ile temasa geçiniz.
Eğer kontak anahtar› MAR pozisyonuna çevrildiğinde; U uyar› lambas› yanmaz ise veya sürekli ola-
rak yanar ise, ya da seyahat esnas›nda yan›p söner ise, mümkün olan en k›sa sürede yetkili bir To-
faş servisi ile temasa geçiniz.
260
260 Fiat Stilo Berlina / Station Wagon GB
245-277 TÜRKÇE N‹HAL:245-277 TÜRKÇE N‹HAL
11.08.2008
11:49
Sayfa 261
Ayarlanabilir çok fonksiyonlu
Çok fonksiyonlu ekrandaki
Uyar›
(baz› tiplerde) ekrandaki mesaj
mesaj
lambas›
ESP S‹STEM‹ (ELEKTRON‹K DEN-
GE PROGRAMI) (baz› tiplerde) (sa-
r›)
á
Kontak anahtar MAR pozisyonuna çevril-
diğinde, gösterge tablosu üzerindeki uyar
lambas yanar, fakat birkaç saniye sonra
sönmesi gerekir.
Eğer uyar lambas sönmez veya seyahat
esnas nda yanar ise (ekranda mesaj ile bir-
likte) yetkili bir Tofaş servisi ile temasa
geçiniz.
Seyahat esnas nda uyar lambas n n yan p
sönmesi ESP sisteminin devrede olduğunu
belirtir.
ISITMA BUJ‹LER‹ SICAKLIK S‹STE-
M‹ ARIZASI (sadece JTD tipleri) (sa-
r›)
m
Is tma bujileri s cakl k sisteminde ar za ol-
duğunda, kontak anahtar MAR pozisyo-
nuna çevrildiğinde, gösterge tablosundaki
uyar lambas yanar (ekrandaki mesaj ile
birlikte). Ar zan n giderilmesi için mümkün
olan en k sa zamanda yetkili bir Tofaş
servisi ile temasa geçiniz.
261
261 Fiat Stilo Berlina / Station Wagon GB
245-277 TÜRKÇE N‹HAL:245-277 TÜRKÇE N‹HAL
11.08.2008
11:49
Sayfa 262
Uyar›
Çok fonksiyonlu ekrandaki
Ayarlanabilir çok fonksiyonlu
lambas›
mesaj
(baz› tiplerde) ekrandaki mesaj
ISITMA BUJ‹LER‹ (sadece JTD tip-
lerinde) (sar›)
m
Kontak anahtar MAR pozisyonuna çevril-
diğinde, uyar lambas yanar ve s tma buji-
leri ayarlanan s cakl ğa eriştiğinde söner.
Uyar lambas söner sönmez motoru çal ş-
t r n z.
DİKKAT Ortam s cakl ğ n n yüksek olma-
s halinde, uyar lambas farkedilemeyecek
kadar k sa bir süre için yanabilir.
D‹ZEL F‹LTRES‹NDE SU VAR (sa-
dece JTD tipleri) (sar›)
c
Dizel filtresinde su mevcut ise, uyar lam-
bas yanar (ekrandaki mesaj ile birlikte).
Yak›t besleme devresinde su bulunmas›, bütün enjeksiyon sisteminin ciddi şekilde hasar görmesine ve
motorun düzensiz olarak çal›şmas›na sebep olabilir. Eğer ekranda mesaj görüntülenirse, sistemdeki
suyun boşalt›lmas› için mümkün olan en k›sa sürede yetkili bir Tofaş servisi ile temasa geçiniz.
262
262 Fiat Stilo Berlina / Station Wagon GB
245-277 TÜRKÇE N‹HAL:245-277 TÜRKÇE N‹HAL
11.08.2008
11:49
Sayfa 263
Ayarlanabilir çok fonksiyonlu
Çok fonksiyonlu ekrandaki
Uyar›
(baz› tiplerde) ekrandaki mesaj
mesaj
lambas›
ABS S‹STEM‹ ARIZASI (sar›)
Kontak anahtar MAR pozisyonuna çevril-
>
diğinde, uyar lambas yanar, fakat birkaç
saniye sonra sönmesi gerekir.
Sistemde ar za olduğunda, uyar lambas
yanar (ekrandaki mesaj ile birlikte). Bu du-
rumda, fren sisteminin performans değiş-
mez, fakat ABS sisteminden faydalan la-
maz. Özellikle yol tutuşunun zay f olduğu
durumlarda dikkatli olunmas tavsiye edi-
lir. Ayr ca mümkün olan en k sa sürede
yetkili bir Tofaş servisi ile temasa geçil-
mesi gerekir.
EBD elektronik frenleme dağ›t›c›s›
ar›zas›
x
Otomobilde elektronik bir frenleme
dağ t c s
(EBD) mevcuttur. Eğer motor
+
çal ş r durumda iken, gösterge tablosunda-
ki x ve > uyar lambalar ayn anda ya-
>
nar ise (baz tiplerde değiştirilebilir konfi-
gürasyonlu çok fonksiyonlu ekranda şekil-
deki mesaj ve sembol görüntüye gelir),
EBD sisteminde bir ar za var demektir. Bu
durumda; sert frenlemeler, arka tekerlek-
lerin vaktinden önce kilitlenmesine ve kay-
maya sebep olabilir. Sistemi kontrol ettir-
mek için, otomobilinizi en yak n yetkili bir
Tofaş servisine kadar çok dikkatli bir şe-
kilde sürünüz.
263
263 Fiat Stilo Berlina / Station Wagon GB
245-277 TÜRKÇE N‹HAL:245-277 TÜRKÇE N‹HAL
11.08.2008
11:49
Sayfa 264
Uyar›
Çok fonksiyonlu ekrandaki
Ayarlanabilir çok fonksiyonlu
lambas›
mesaj
(baz› tiplerde) ekrandaki mesaj
ASR - TEKERLEKLER‹N KAYMASI-
NI ÖNLEYEN S‹STEM (sar›) (baz›
V
tiplerde)
Kontak anahtar MAR pozisyonuna çevril-
diğinde, gösterge tablosundaki uyar lam-
bas yanar, fakat bir kaç saniye sonra sön-
mesi gerekir. Sistem devre d ş b rak ld -
ğ nda; uyar lambas , ASR OFF (ASR dev-
re d ş ) butonu üzerindeki led ile birlikte
yanar. Sistem müdahalede bulunduğunda;
uyar lambas , sürücüye sistemin yol tutuş
koşullar na adapte olduğunu belirtmek
için yan p söner.
Uyar lambas n n yanmas
(ekrandaki me-
saj ile birlikte), ASR sisteminde bir ar za
olduğunu belirtir. Bu durumda, mümkün
olan en k sa sürede yetkili bir Tofaş ser-
visi ile temasa geçiniz.
ASR fonksiyonu devreye al nd ğ nda/dev-
reden ç kart ld ğ nda ekranda görünen
mesajlar için “Ön panel ve kumandalar”
bölümündeki
“ASR sistemi” paragraf na
bak n z.
264
264 Fiat Stilo Berlina / Station Wagon GB
245-277 TÜRKÇE N‹HAL:245-277 TÜRKÇE N‹HAL
11.08.2008
11:49
Sayfa 265
Ayarlanabilir çok fonksiyonlu
Çok fonksiyonlu ekrandaki
Uyar›
(baz› tiplerde) ekrandaki mesaj
mesaj
lambas›
FIAT Ş‹FRE S‹STEM‹ ARIZASI(sar›)
Kontak anahtar MAR pozisyonuna çevril-
Y
diğinde, gösterge tablosundaki uyar lam-
bas
(mevcut ise) yanar ve sadece bir kez
yan p söndükten sonra sönmesi gerekir.
Eğer kontak anahtar MAR pozisyonunda
iken, uyar lambas yanmaya devam eder
ise, “Fiat ŞİFRE sistemi”nde bir ar za olma-
s muhtemeldir (“Ön panel ve kumandalar”
bölümündeki “Fiat şifre sistemi” konusuna
bak n z).
DİKKAT U ve Y uyar lambalar n n ay-
n anda yanm as , Fiat ŞİFR E sistem inde bir
ar za olduğunu belirtir.
Eğer motor çal ş r durumda iken, ekranda-
ki mesaj görüntüye gelir ise, derhal yetkili
bir Tofaş servisi ile temasa geçiniz.
Eğer motor çal ş r durumda iken; Y uya-
r lambas yanar ise (ekrandaki mesaj ile
birlikte), otomobil motor bloke etme sis-
temi taraf ndan korunmuyor demektir (bu
bölümde yer alan “Fiat ŞİFRE sistemi konu-
suna bak n z). Mevcut bütün kontak anah-
tarlar n belleğe kaydettirmek için, yetkili
bir Tofaş servisi ile temasa geçiniz.
265
265 Fiat Stilo Berlina / Station Wagon GB

 

 

 

 

 

 

 

Content      ..     17      18      19      20     ..