Fiat Stilo (2006 year). Instruction turkish - part 17

 

  Index      Fiat     Fiat Stilo (2006 year) - instruction in turkish

 

Search            copyright infringement  

 

 

 

 

 

 

 

 

Content      ..     15      16      17      18     ..

 

 

Fiat Stilo (2006 year). Instruction turkish - part 17

 

 

220-244
TÜRKÇE N‹HAL:220-244
TÜRKÇE N‹HAL
11.08.2008
11:02
Sayfa 224
EL FREN‹
PARK ETME
El freni iki ön koltuğun aras nda yer al r.
❐ motoru durdurunuz ve el frenini çekiniz
❐ otomobilin yokuş yukar durmas halinde birinci vi-
El freni kolunu otomobil hareket etmeyinceye kadar
tese, yokuş aşağ durmas halinde geri vitese tak n z. Te-
yukar doğru çekiniz.
kerlekleri çeviriniz.
Otomobil düz bir zeminde iken dört veya beş klik, yo-
kuşda iken dokuz veya on klik genellikle yeterlidir.
Otomobil yokuşta duruyor ise tekerleklerin alt na bir
destek koyunuz. Motor çal ş yor iken, akünün boşalma-
DİKKAT Eğer kilitlenmiyor ise el frenini ayarlatmak için
mas için kontak anahtar n MAR pozisyonunda b rak-
yetkili bir Tofaş servisi ile temasa geçiniz.
may n z. Otomobilinizden inerken kontak anahtar n da-
ima yan n za al n z.
Ön kol dayanağ mevcut otomobillerde, kol dayanağ n ,
el freninin yukar çekilme işlemini engellememesi için
yukar kald r n z.
El freni çekilmiş ve kontak anahtar MAR pozisyonunda
iken, gösterge tablosundaki x uyar lambas yanar.
Çocuklar› otomobilin içinde asla yanl›z b›rakmay›n›z. Kontak anahtar›n› daima ya-
D‹KKAT n›n›za al›n›z. ELEKTRON‹K ANAHTAR (CID) mevcut tiplerde elektronik anahtar›
yan›n›za al›n›z.
224
224 Fiat Stilo Berlina / Station Wagon GB
220-244
TÜRKÇE N‹HAL:220-244
TÜRKÇE N‹HAL
11.08.2008
11:02
Sayfa 225
El frenini indirmek için:
❐ el frenini hafifçe kald r n z ve (A) butonuna bas n z.
❐ (A) butonu bas l tutarak, kolu indiriniz. Gösterge tablosu üzerindeki
x uyar lambas söner.
Otomobilin kazara kaymas n önlemek için, el frenini çekerken, fren peda-
ln basl tutunuz.
F0C0059m
MANUEL VİTES KULLANIMI
Vites değiştirmek için, kavrama pedal na tamamiyle bas n z ve vites kolunu
istenilen pozisyonlardan birisine getiriniz (şekilde vites topuzu üzerinde de
verilmiştir).
6. Vitese takmak için, (sadece 1,2 16V tiplerde), yanl şl kla 4. Vitese geç-
mesini önlemek için, vites kolunu sağ tarafa doğru bast r n z. 6. vitesden 5.
vitese geçmek için de ayn şekilde vites kolu sağa doğru bast r lmal d r.
DİKKAT Otomobilin geri vitese tak lmas için, otomobil tamamen durmuş
olmal d r. Motor çal ş r durumda iken, geri vitese takmadan önce; kavra-
F0C0060m
ma pedal na sonuna kadar basarak en az 2 saniye bekleyiniz.
Boş konumdan geri vitese (R) takmak için, vites topuzunun alt ndaki (A)
veya (B) halkas n kald r n z ve vites kolunu sağa ve arkaya al n z (sadece
1,2 16V ve 1,6 16V tiplerinde).
F0C0302m
225
225 Fiat Stilo Berlina / Station Wagon GB
220-244
TÜRKÇE N‹HAL:220-244
TÜRKÇE N‹HAL
11.08.2008
11:02
Sayfa 226
1.8 16V ve JTD tiplerinde, sadece (C) kolunu sağa ve arkaya al n z.
F0C0310m
Uygun şekilde vites değiştirmek için kavrama pedal›na tam olarak basman›z gere-
kir. Bu sebeple, pedallar›n alt›nda herhangi bir şey bulunmamal›d›r. Paspaslar›n ta-
D‹KKAT
banda düz pozisyonda durduğu ve pedallar›n hareketini engellemediği kontrol edil-
melidir.
Eliniz vites topuzu üzerinde iken seyahat etmeyiniz. Bu, vites kutusu içindeki elemanlara zarar ve-
rebilir.
226
226 Fiat Stilo Berlina / Station Wagon GB
220-244
TÜRKÇE N‹HAL:220-244
TÜRKÇE N‹HAL
11.08.2008
11:02
Sayfa 227
“SELESPEED” OTOMATİK VİTES KUTUSU
(bazı tiplerde)
Otomobil “Selespeed” olarak adland r lan elektronik kumandal mekanik
bir vites kutusu ile donat labilir. Bu sistem, kavrama ve vites seçimine oto-
matik olarak kumanda eden elektronik kumandal bir elektro hidrolik üni-
te ilave edilmiş konvansiyonel bir mekanik vites kutusundan oluşur.
Kavrama pedal kald r lm şt r ve otomobil sadece gaz pedal kullan larak
kalk ş yap labilir.
F0C0010m
Selespeed vites kutusunu kullanmak için, bu bölüm tamam yla okunmal d r.
ÇALIŞMA ŞEKL‹
Vites kutusu iki ayr çal şma moduna sahiptir.
❐ birincisi yar otom atik (MAN UEL) dir ve bu moda sürücü vitesi, doğ-
rudan değiştirilebilir;
❐ ikincisi (AUT O) olarak adland r lan otom atiktir ve bu modda sistem, ne
zaman vites değiştirileceğine otomatik olarak karar verir.
F0C3240i
Manuel çal›şma (MANUAL)
MANUEL çal şma modunda, ekranda seçilen vitesin yan nda M harfi görün-
tülenir.
Vites değiştirme aşağ dakiler ile yap labilir:
❐ orta konsoldaki vites kum anda kolu (A);
❐ sadece otomobil h z 3 km/saati aşt ğ zaman kullan labilen direksiyon
simidi üzerindeki butonlar.
F0C0105m
227
227 Fiat Stilo Berlina / Station Wagon GB
220-244
TÜRKÇE N‹HAL:220-244
TÜRKÇE N‹HAL
11.08.2008
11:02
Sayfa 228
Vites değiştirirken gaz pedal n serbest b rak n z.
Vitesin boşa (N) tak lmas , otomobilin h z 40 km/saati geçene kadar kabul
edilir. Geri vitese (R) tak lmas sadece otomobil hareketsizken kabul edi-
lir.
AUTO modunda iken, AUTO butonuna (A) tekrar bas l p bir önceki mo-
da son vererek geçilir.
Vites küçültürken motorun yeni dişli oran için gerekli devre getirilmesi
için haz rland r lmas otomatik olarak gerçekleşir.
F0C0111m
Gaz pedal na bas l ve motor devri yüksek iken vites değiştirme daha h zl
hale gelir.
“Manuel” olarak sürüşü kolaylaşt ran baz otomatik/güvenlik cihazlar mev-
cuttur:
❐ yavaşlarken, muhtemel kalk ş h z için tekrar haz r olmak nedeniyle
otomatik olarak kavrama aç l r ve dişli oran azal r; eğer bu gerçekleşmez
ise otomobil durdurulurken otomatik olarak birinci (1) vites seçilecektir;
❐ motoru maksimum h z n üzerine ç kararak veya izin verilen minimum
h z n alt na düşürerek vites değişikliği kabul edilm ez;
❐ motor izin verilen maksimum h za ulaş r ve h zlanma devam ederse
F0C0010m
(ASR veya ESP sistemlerini devreden ç karmadan), sistem otomatik olarak
daha yüksek bir vitese geçer. Maksimum h zda ASR veya ESP sistemlerinin
devreye ala nmas , vites değişimi kabul edilmez.
❐ bir vitesin seçilmesi esnas nda tutukluk oluşursa sistem ilk olarak ge-
rekli vitesi tekrar takmaya çal ş r ve başaramad ğ taktirde otomobilin boş-
228
228 Fiat Stilo Berlina / Station Wagon GB
220-244
TÜRKÇE N‹HAL:220-244
TÜRKÇE N‹HAL
11.08.2008
11:02
Sayfa 229
ta (N) kalmas n önlemek için bir sonraki yüksek vitese takar.
DİKKAT Yeni bir vites değişikliği yapmadan önce bir önceki vites değişik-
liğinin sona ermesini beklemeniz tavsiye edilir; birbiri ard na gelen h zl vi-
tes değişikliklerinden çifte talebi önleyecektir.
Otomatik çal›şma (AUTO)
Bu çal şma modu, vites kolunun taban üzerindeki butona (A) bas lmak su-
retiyle seçilebilir.
F0C0010m
AUTO çal şma modunda, seçilen vitese ile birlikte ekranda A harfi görün-
tülenir.
Gaz pedal n h zl b rakt ğ n zda, sistem yeterli seviyede motor freni sağla-
mak için daha yüksek bir vitese geçmez.
Ekranda A (AUTO) veya M (MANUAL) modu ile birlikte seçilen vites di-
yagram şunlard r:
N = boşta;
1 = birinci vites;
F0C3241i
2 = ikinci vites;
3 = üçüncü vites;
4 = dördüncü vites;
5 = beşinci vites;
R = geri vites
229
229 Fiat Stilo Berlina / Station Wagon GB
220-244
TÜRKÇE N‹HAL:220-244
TÜRKÇE N‹HAL
11.08.2008
11:02
Sayfa 230
S‹STEM‹N DEVREYE ALINMASI
OTOMOB‹L‹N ‹LK HAREKET‹
Kontak anahtar MAR konumuna çevrildikten yaklaş k
Motor çal ş yor ve otomobil hareketsiz iken, kalk ş için
bir saniye sonra, ayarlanabilir çok fonksiyonlu ekran se-
seçilebilecek vitesler sadece birinci (1), ikinci (2) ve/ve-
çilen vitesi gösterir (N, 1, 2, 3, 4, 5, R); bu andan son-
ya geri (R) viteslerdir.
ra Selespeed vites değiştirme komutlar n kabul eder.
Direksiyon simidi butonlar ile vites seçimi sadece fren
DİKKAT 10 saniye sonra ekran segmentleri seçilen vi-
pedal na bas l iken orta konsol üzerindeki vites kuman-
tesi göstermez ise, kontak anahtar n STOP konumuna
da kolunu kullanmak mümkündür.
getiriniz ve ekran n kaybolmas n bekleyiniz, daha sonra
Fren pedal serbest b rak larak ve gaz pedal na yavaş ve
sistem çal şt rma prosedürünü tekrarlay n z. Eğer ar za
sürekli bas larak otomobil hareket eder.
devam ederse, yetkili bir Tofaş servisi ile temasa geçi-
niz.
ASR sisteminin devre d ş b rak lmas (ASR OFF butonu
bas l ) ile hareket daha iyi olacakt r.
DİKKAT Sürücü kap s aç ld ğ nda, Selespeed motoru
çal şt r lmaya haz rlamak için sistemin hidrolik bölümü-
DİKKAT Geri vites (R), sadece otomobil hareketsiz
nü çal şt r r. Bu fonksiyon (elektrik pompas n n çal şt r l-
iken, aşağ daki diğer oranlar n her birinden sonra direk
mas yla alg lan r), kap n n aç l p/kapat lmas ndan 10 sani-
olarak seçilebilir; boşta (N), birinci viteste (1), ikinci vi-
ye sonra devreden ç kar. Bu kontak anahtar n n kullan l-
teste (2).
mas ile devreye alma sistemi taraf ndan takip edilmez.
Otomobil duruyor iken yap›lan vites değişikliğinden sonra, otomobilin hareket et-
D‹KKAT mesini sağlamak için gaz pedal›na basmadan önce, ekranda gösterilen seçili vitesin
istenilen vites olup olmad›ğ›n› kontrol ediniz.
230
230 Fiat Stilo Berlina / Station Wagon GB
220-244
TÜRKÇE N‹HAL:220-244
TÜRKÇE N‹HAL
11.08.2008
11:02
Sayfa 231
DİKKAT Geri vitesten (R) - birinci vites (1) veya boş
❐ geri vites tak l iken birinci vitese geçirm ek istediği-
(N) - birinci vites (1) takarken tutukluk meydana gelir-
nizde ya da tam tersi bir durumda vitesi otomobil ta-
se sistem otomatik olarak ikinci vitese (2) takar. Bu, ça-
mamen duruyor iken ve fren pedal na bas l iken tak n z.
l şm an n bir parças olduğu için bir ar za olarak görül-
Kesinlikle tavsiye edilmemesine rağmen, yokuş aşağ gi-
meyecektir. Ayn nedenden dolay , geri viteste tutukluk
derken beklenmeyen bir durum oluştuğunda vites boş-
olmas durumunda vitesin seçilmesi için kavramaya k s-
ta (N) iken gidiliyor ve bir vitese takmak gerekli oldu-
mi olarak kapanma komutu verir; bu durumda geri vi-
ğunda sistem, otomobilin h z na bağl olarak vites kutu-
tesin (R) seçilmesi daha az rahat bir şekilde gerçekleşe-
su torkunu tekerleklere aktaracak en iyi vitesi seçer.
cektir.
Yokuş aşağ , vites seçilmiş ve gaz pedal b rak lm ş hal-
de (otomobil hareket halinde ise) iken, daha önceden
belirlenmiş bir h z aş ld ğ nda sistem, yeterli motor
frenlemesini sağlamak için otomatik olarak kavramay
ÖNEML‹
kenetler.
❐ otom obil duruyor iken ve bir vites tak l iken, hare-
ket edinceye kadar fren pedal n kesinlikle bas l tutu-
nuz;
❐ motor çal ş yor iken uzun süreli duraklamalarda vi-
tesi boşta bekletmeniz tavsiye edilir;
❐ otomobil bir yokuşta park edildiğinde, otomobili
durmuş halde tutmak için kalk ş manevras n kullanmak
yerine fren pedal na bas n z ve sadece hareket etmek is-
tediğinizde gaz pedal na bas n z;
❐ ikinci vitesi (2) sadece, düşük h zl manevralarda da-
ha iyi kalk ş kontrolü elde etmek gerektiğinde kullan -
n z;
231
231 Fiat Stilo Berlina / Station Wagon GB
220-244
TÜRKÇE N‹HAL:220-244
TÜRKÇE N‹HAL
11.08.2008
11:02
Sayfa 232
V‹TES DEĞ‹ŞT‹RME
Vites kolu ile
Vites değiştirme, sadece bir “sabit merkez konumu”na sahip hareketli bir
kol (A) üzerinden gerçekleşir. Bu kol kullan larak, değiştirilen dişli oran n-
da art ş/ veya azalma ve/veya boş (N) veya geri vitesin (R) seçilmesi müm-
kündür.
F0C0105m
Vites değişikliği için aşağ dakileri uygulay n z:
❐ vitesi yükseltmek (+) için kolu ileri doğru itiniz. Eğer vites boşta (N)
veya geri viteste (R) tak l ise, kolun ileri doğru hareketi birinci vitese (1)
tak lmas na neden olur;
❐ vites küçültm ek için (-), vites kolunu geriye doğru itiniz.
DİKKAT Vites kolunu kullanmadan önce ekrandan seçilen vitesi (N, 1, 2,
3, 4, 5, R) daima kontrol ediniz.
Motor duruyor ve otomobil hareketsiz iken tüm vitesleri seçmek müm-
F0C0184m
kündür.
Otomobil hareketsiz ve fren pedal na bas l iken, vites değiştirme taleple-
ri sadece orta konsol üzerindeki vites kolu ile gerçekleştirdikleri taktirde
kabul edilir.
Otomobil özellikle duraklam ş iken herhangi bir vitesten (N, 1, 2, 3, 4, 5)
geri vitese takmak için kolu sağa ve geriye itmek gereklidir. Otomobil ha-
reket halinde ise, bu istek kabul edilmez; otomobilin durmas n bekleyerek
geri vitese geçirmeyi tekrar deneyiniz.
F0C0186m
232
232 Fiat Stilo Berlina / Station Wagon GB
220-244
TÜRKÇE N‹HAL:220-244
TÜRKÇE N‹HAL
11.08.2008
11:02
Sayfa 233
DİKKAT Bir vites değişikliğinden hemen sonra vites kolunun b rak lmas
gereklidir. Uzun süreli bir hareket (10 saniyenin üzerinde), sesli uyar ya ve
otomatik olarak AUTO moduna geçilmesine neden olur; vites kolu b ra-
k ld ğ nda her şey sona erer.
DİKKAT Otomobili eğimli bir yolda, bir vites tak l iken park etmek iste-
diğiniz zaman seçilen yeni vitesin ekranda görünmesini beklemek ve kav-
raman n tamamen kenetlenmesini sağlamak aç s ndan fren pedal n b rak-
madan önce bir iki saniye beklemek gereklidir.
F0C0111m
Direksiyon simidi üzerindeki kumandalar ile
Ayr ca, direksiyon simidinin kollar üzerinde de iki buton vard r ve bu bu-
tonlarla, sadece otomobil hareket halinde iken (3 km/saatin üzerinde bir
h zda) vites büyültm ek ya da küçültm ek mümkündür.
Otomatik (AUTO) modunda çal ş rken, vites değişikliğine gerek duyuldu-
ğunda, sistem bu hareketi sürücüden gelen doğrudan bir kumanda isteği
olarak alg lar ve çal şma modunu değiştirmeden devreye al r.
Otomobil duruyor iken ve fren pedal na bas l iken vitesi boş (N) konumu-
na getirmek için vites kolunu sağa itmek gereklidir.
F0C0185m
233
233 Fiat Stilo Berlina / Station Wagon GB
220-244
TÜRKÇE N‹HAL:220-244
TÜRKÇE N‹HAL
11.08.2008
11:02
Sayfa 234
MOTORUN ÇALIŞTIRILMASI
MOTORUN DURDURULMASI VE S‹STEM‹N
DEVRE DIŞI BIRAKILMASI
Motor, fren pedal na tamamiyle bas l , vites tak l ya da
boşta (N) iken çal şt r labilir.
Kontak anahtar n n STOP pozisyonuna çevrilmesi mo-
toru durdurur ancak, otomobilin tamamen durmas n
Çal şt rma işleminden sonra vites otomatik olarak boş
bekleyen Selespeed sistemi devrede kalacakt r.
konuma geçer, ekran (N) harfini gösterir ve sistem bir
önceki çal şma modunu (MANUEL veya OTOMATİK)
Anahtar STOP pozisyonuna çevrilmesinden yaklaş k 2-
seçer.
4 saniye sonra hidrolik bölüm devre d ş kal r ve hemen
ard ndan ekran da kaybolur; Selespeed sisteminin etkin-
DİKKAT Motorun çal şmas için, vitese tak l iken fren
liği sadece bu noktada devre d ş kal r.
pedal na tamamiyle bas n z.
Motoru durdurmadan önce seçilen vites tak l kal r.
Motor, vites boşta iken (N) durursa, sesli uyar c birin-
ci (1) veya geri vitesin (R) tak l olmas suretiyle otomo-
bilin emniyet alt na al nmas bak m ndan sürücüyü uya-
r r.
Bu durumda, kontak anahtar n MAR pozisyonuna çevi-
riniz, fren pedal na basarak birinci (1) ya da geri (R) vi-
tese tak n z.
Vitese tak›l› iken motor çal›şmaz ise, sürücü, vitesin otomatik olarak boş konumu-
D‹KKAT na geçmesi nedeniyle sesle ve ekran vas›tas›yla, muhtemel tehlikeli bir duruma kar-
ş› uyar›l›r.
D‹KKAT Otomobilden ayr›l›rken vitesi kesinlikle boşta (N) b›rakmay›n›z.
234
234 Fiat Stilo Berlina / Station Wagon GB
220-244
TÜRKÇE N‹HAL:220-244
TÜRKÇE N‹HAL
11.08.2008
11:02
Sayfa 235
DİKKAT Eğer AUTO modunda iken motor durduru-
ARIZA S‹NYAL‹
lursa bu sistem taraf ndan kaydedilir. Motorun bir son-
Selespeed vites kutusu ar zalar , ekranda ilgili mesaj ile
raki çal şt r lmas nda bu mod aktif olacakt r.
birlikte
t
uyar lambas n n yanmas ile gösterilir
DİKKAT Otomobil hareket halindeyken motor durdu-
(“Uyar lambalar veya mesajlar” bölümüne bak n z).
rulursa, motorun bir sonraki çal şt r lmas nda Y uya-
Sistemin ar zas durumunda;
r lambas yanacakt r. Bu durumda, otom obil duruyor
iken motoru kapat p tekrar çal şt rarak Y uyar lam-
❐ sürücü 4 saniye boyunca aral klarla sesle uyar l r;
bas n n söndüğünü kontrol ediniz. Eğer uyar lambas
❐ vites kolunda bir ar za olmas durumunda sistem,
sönmez ise, yetkili bir Tofaş servisi ile temasa geçiniz.
otomobilin ar zan n giderilmesi için en yak n yetkili bir
Tofaş servisine ulaşmas n sağlamak amac yla otomatik
olarak AUTO modunu devreye al r.
Ar za durumunda sistem, sadece belirli viteslerin kulla-
n lm as na izin verir: birinci (1), ikinci (2) ve geri (R) vi-
tesler.
Otomobil hareket halinde iken anahtar› kesinlikle ç›kartmay›n›z, çünkü otomobil
D‹KKAT
duruncaya kadar Selespeed’in uygun bir şekilde çal›şmayacak olmas›n›n yan› s›ra,
direksiyon simidi ilk turda otomatik olarak kilitlenir.
Selespeed sistemini devre d›ş› b›rakmak için motoru kesinlikle fren pedal›na bas›l›
D‹KKAT
iken durdurmak gereklidir: Fren pedal›n› SADECE gösterge panelindeki ekran kay-
bolduktan sonra b›rak›n›z.
Vites kutusunun (parçalar›n›n) ar›zas› durumunda sistemin kontrol edilmesi için en
D‹KKAT
k›sa zamanda yetkili bir Tofaş servisi ile temasa geçiniz.
235
235 Fiat Stilo Berlina / Station Wagon GB
220-244
TÜRKÇE N‹HAL:220-244
TÜRKÇE N‹HAL
11.08.2008
11:02
Sayfa 236
SESL‹ UYARICI
OTOMOB‹L‹N DURDURULMASI
Sesli uyar c aşağ daki durumlarda devreye al n r:
Otomobili durdurmak için, sadece gaz pedal n serbest
b rak n z ve gerekirse fren pedal na bas n z.
❐ geri vites (R) seçildiğinde;
Tak l olan vites ve devreye al nm ş sürüş modundan
❐ otom obil, vites boşta (N) iken park edildiğinde; bu
(MANUEL veya AUTO ) bağ ms z bir şekilde, sistem
kontak anahtar n STOP pozisyonuna çevirerek görüle-
otomatik olarak kavramay ay r r ve vitesi küçültür.
bilir;
Otomobili tamamen durdurmadan hareket etmek ister-
❐ kalk ş esnas nda kavram a s nm as meydana geldiğin-
seniz, bu durumda tekrar h zlanmak için en uygun dişli
de (bu durumda, tereddüt etmeden zorlayarak çal şt r-
oran seçilecektir.
mak veya eğer otomobil bir yokuşta ise, gaz pedal n
serbest b rak p ve fren pedal n kullanarak otomobili
Otomobili durdurduğunuzda sistem otomatik olarak
durdurmak gereklidir).;
birinci vitesi (1) seçer.
Aşağ daki durumlarda, güvenlik sebebiyle, otomobil ha-
reketsiz, motor çal ş r ve (1), (2) veya (R) vitesleri tak -
OTOMOB‹L‹N PARK ED‹LMES‹
l iken, sistem sesli uyar y devreye al r ve vitesi otom a-
Otomobili güvenli bir şekilde park etmek için birinci (1)
tik olarak boş konuma (N) ayarlar:
veya geri (R) vitese tak l b rakmak ve eğimli bir yolda
❐ vitese tak l iken ve fren pedal na tam am iyle bas lm a-
iken de el frenini çekmek kesinlikle zorunludur.
dan motorun çal şt r lmaya çal ş lmas nda;
Otomobil yokuş yukar duruyor ve bir vitese tak l iken
❐ en az 3 dakika boyunca gaz pedal ve/veya fren pe-
motor durdurulur ise, kavraman n tamamen kapanma-
dal nda hiç bir hareket olmad ğ nda;
sn sağlamak için, fren pedaln brakmadan önce ekra-
n n kapanm as n beklem ek kesinlikle zorunludur.
❐ fren pedal na 10 dakikadan fazla bas ld ğ nda;
Vites boşa tak l iken (N) ve bir park vitesi seçmek isti-
❐ sürücü taraf ndaki kap aç l p gaz ve fren pedallar na
yorsan z sistemi devreye alman z ve ayağ n z fren peda-
en az 2 saniye bas lmad ğ nda;
l nda iken birinci (1) veya geri (R) vitese takm an z ge-
❐ vites kutusu ar zas tespit edildiğinde.
rekmektedir.
OTOMOB‹L‹N ÇEK‹LMES‹
“Acil durumda yap lacaklar” bölümündeki “Otomobilin
çekilmesi” k sm ndaki aç klamalara bak n z.
236
236 Fiat Stilo Berlina / Station Wagon GB
220-244
TÜRKÇE N‹HAL:220-244
TÜRKÇE N‹HAL
11.08.2008
11:02
Sayfa 237
Portbagaj/kayak taş›y›c›
YAKIT TÜKETİMİNİN VE
Eğer kullanmayacaksan z, portbagaj ve kayak taş y c s -
EMİSYONLARIN AZALTILMASI
n sökünüz. Bu aksesuarlar otomobilin aerodinamik
Otomobilinizin kullan m masraflar n ve atmosfere kar -
özelliğini bozar ve yak t tüketimini art r r. Özellikle bü-
şan zehirli emisyonlar azaltman z sağlayacak baz tavsi-
yük boyutlu yükleri taş rken, römork kullan lmas daha
yeler verilmiştir.
uygundur.
Elektrikli cihazlar
GENEL TAVS‹YELER
Elektrikli, cihazlar sadece gerekli olduğunda kullan n z.
Arka cam rezistans , sis lambalar , ön cam silecekleri,
Otomobilin bak›m›
s tm a sistem i fan çok fazla enerji çektiğinden dolay ya-
“Periyodik bak m program nda” belirtilen kontrol ve
k t tüketim i de artar (şehir içinde %25 civar nda).
ayar işlemlerinin yap lmas gereklidir.
Klima
Lastikler
Klima sistemi; yak t tüketiminin artmas na
(ortalama
Lastik bas nçlar n n en az ndan ayda bir kez kontrol edil-
olarak %20 civar nda) sebep olarak, motoru da büyük
mesi gereklidir. Eğer lastik bas nçlar çok düşük ise, las-
ölçüde etkiler. Otomobilin d ş ndaki hava s cakl ğ uy-
tiğin dönme hareketine karş direnci daha fazla olaca-
gun ise, havaland rma sistemini kullan n z.
ğ ndan dolay yak t tüketim i artar.
Aerodinamik aksesuarlar
Fazla yük
Otomobil üzerinde kullan lmas uygun olmayan aerodi-
Bagajda aş r yük ile seyahat etmeyiniz. Otomobilin ağ r-
namik aksesuarlar, otomobilin aerodinamik özelliğinin
(özellikle şehir içinde) ve aksesuarlar , yak t tüketi-
bozulmas na ve yak t tüketiminin artmas na sebep olur.
mi ve denge üzerinde oldukça etkilidir.
237
237 Fiat Stilo Berlina / Station Wagon GB

 

 

 

 

 

 

 

Content      ..     15      16      17      18     ..