Fiat Stilo (2006 year). Instruction turkish - part 15

 

  Index      Fiat     Fiat Stilo (2006 year) - instruction in turkish

 

Search            copyright infringement  

 

 

 

 

 

 

 

 

Content      ..     13      14      15      16     ..

 

 

Fiat Stilo (2006 year). Instruction turkish - part 15

 

 

193-219
türkçe nihal:193-219
türkçe nihal
11.08.2008
10:33
Sayfa 196
EMN‹YET KEMERLER‹N‹N YÜKSEKL‹K AYARI
Emniyet kemeri dört değişik yükseklik kademesinden birine ayarlanabilir.
Ayarlamak için (A) butonuna basarak, (B) halkas n istenilen yüksekliğe al-
çalt n z veya yükseltiniz.
Emniyet kemerinin yüksekliğini daima kullan c ya uygun olarak ayarlay n z.
Bu şekilde çarp şma durumunda oluşabilecek yaralanma riskini en aza in-
dirgeyebilirsiniz.
Kemer, omuz kenar ile boyun aras ndaki mesafenin yaklaş k olarak orta-
F0C0096m
s ndan geçtiğinde uygun olarak ayarlanm ş dem ektir.
D‹KKAT Emniyet kemeri yükseklik ayar› otomobil duruyor iken yap›lmal›d›r.
Ayarlamay› yapt›ktan sonra, daima halkan›n yükseklik kademelerinden birine otur-
duğundan emin olunuz. Bu nedenle buton serbest b›rak›ld›ktan sonra son bir defa
D‹KKAT
daha iterek kilitleme tertibat›n›n sabit yükseklik kademelerinden birine denk gelmiş
olduğundan emin olunuz.
196
196 Fiat Stilo Berlina / Station Wagon GB
193-219
türkçe nihal:193-219
türkçe nihal
11.08.2008
10:33
Sayfa 197
Ön koltuk gerdiricileri sadece ön emniyet kemerleri ta-
ÖN GERDİRİCİLER
kl olduğu sürece devrededir.
Gerdirici devreye girdiğinde hafif bir duman görülür. Bu
Fiat Stilo, ön ve arka (baz tiplerde) koltuklardaki emni-
duman zararl değildir ve herhangi bir yang n n başlang -
yet kemerlerinin daha etkili koruma sağlamas için ön
cn işaret etmez.
gerdirici sistem ile donat lm şt r. Bu sistem, bir sensör
yard m ile şiddetli bir çarp şma olduğunu alg lar ve ke-
Gerdirici sistem herhangi bir bak m veya yağlama ge-
merin birkaç santim daha gerilip k salmas n sağlar. Bu
rektirmez. Sistemin orijinal durumunda yap lacak her
şekilde; kemer kullan c y arkada tutmaya başlamadan
türlü değişiklik etkinliğini geçersiz k lar. Doğal afetler
önce, gerdirici kemerin vücudu boşluksuz bir şekilde
(sel,deniz f rt nalar gibi) sonucu sistem slan r ve ça-
sarmas n sağlar.
murlan r ise değiştirilmesi zorunludur.
Emniyet kemeri kilitlendiğinde, gerdiricinin devreye gir-
diği anlaş l r ve emniyet kemeri el ile bile çekilemez.
DİKKAT Gerdiricinin maksimum koruma sağlamas
için emniyet kemeri göğüs ve kalçalar saracak şekil-
de bağlanmal d r.
Ön gerdirici sadece bir kez kullan›labilir. Gerdiricinin, devreye girdiği çarp›şmalar-
D‹KKAT dan sonra yetkili Tofaş servisinde değiştirilmesi gereklidir. Gerdirici, etiket üzerinde
belirtilen imalat tarihinden itibaren 10 y›l süre ile işlerliğini korur. Bu sürenin sonu-
na yaklaş›ld›ğ›nda değiştirilmesi gerekir.
Ön gerdirici etraf›ndaki bölgede oluşan patlama, titreşim veya ›s›tma (6 saate kadar 100°C‘nin üze-
rinde ) gibi işlemler sistemin hasar görmesine veya devreye girmesine sebep olabilir. Kötü yol yü-
zeylerinden veya kazara kald›r›mlara ç›k›lmas›ndan dolay› oluşan titreşim ve sars›nt›lar sistemi etki-
lemez. Bununla birlikte eğer herhangi bir şekilde yard›ma ihtiyac›n›z olursa, yetkili bir Tofaş servisi-
ne müracaat ediniz.
197
197 Fiat Stilo Berlina / Station Wagon GB
193-219
türkçe nihal:193-219
türkçe nihal
11.08.2008
10:34
Sayfa 198
DARBE SINIRLAYICISI (baz› tiplerde)
Bu, ön ve arka emniyet kemerlerinin bir darbe sonras nda omuzlara ve
göğse yapt ğ normal bask lar azaltmaya yarayan bir tertibatt r. Böylece
hava yast ğ ile önlenemeyen mikro travmalara karş koruma da art r lm ş
olmaktad r.
EMN‹YET KEMERLER‹N‹N KULLANIMI ‹LE ‹LG‹L‹ GENEL
B‹LG‹LER
F0C0015m
Sürücü emniyet kemerlerinin kullan m ile ilgili yerel trafik kurallar na uy-
mak ve bunu otomobilin içersindeki diğer yolculara bildirmekle yükümlü-
dür.
Hamile bayanlar da emniyet kemeri takmak zorundad rlar. Kemer takma-
malar halinde kendileri ve doğacak çocuklar için kaza durumunda yara-
lanma riski daha fazlad r. Hamile bayanlar, emniyet kemerinin alt k sm n
kar n bölgesinin alt ndan geçecek şekilde ayarlamal d rlar.
DİKKAT Kemer dönük olmamal d r. Kemerin üst bölümü omuz ve göğüs
üzerinden çapraz geçmelidir. Alt k s m kullan c n n öne doğru kaymas n
önlemek için kar n üzerinden değil kalça üzerinden bağlanmal d r. Keme-
rin yolcunun vücudunu sarmas n önlemek için klipsler, tutucu parçalar vs.
F0C0013m
kullanmay n z.
Maksimum güvenlik için, koltuk arkal›ğ› dik pozisyonda ayarlanm›ş olarak arkan›-
D‹KKAT
za yaslan›n›z ve kemerin göğüs ve kalçalar›n›z›n üzerinden geçerek bağland›ğ›n-
dan emin olunuz. Ön ve arka emniyet kemerlerinin daima bağl› olduğundan emin
olunuz. Kemerlerinizi bağlamadan yola ç›kt›ğ›n›zda, çarp›şma durumunda ciddi
bir şekilde yaralanma ve ölüm riskini artt›r›rs›n›z.
198
198 Fiat Stilo Berlina / Station Wagon GB
193-219
türkçe nihal:193-219
türkçe nihal
11.08.2008
10:34
Sayfa 199
DİKKAT Kesinlikle emniyet kemeri çocuğun üzerinden geçecek şekilde
kucağ n za çocuk alarak seyahat etmeyiniz. Vücuda herhangi bir nesne bağ-
lamay n z.
F0C0014m
Emniyet kemeri ve gerdirici elemanlar› kesinlikle sökülmemeli veya kurcalanmama-
D‹KKAT l›d›r. Her türlü işlemin, tecrübeli ve yetkili personel taraf›ndan yap›lmas› gerekir.
Herhangi bir müdahale gerektiğinde, yetkili bir Tofaş servisi ile temasa geçiniz.
Eğer kemer ani ve sert bir şekilde çal›şma zorunda kalm›ş ise örneğin bir kaza son-
D‹KKAT ras›nda, kemerde gözle görülemeyen fakat direnç özelliğini kaybetmiş olma duru-
mu söz konusu olabileceği için, bağlant›lar›, bağlant› tespit vidalar› ve gerdiricisi
ile birlikte komple değiştirilmesi gerekir.
199
199 Fiat Stilo Berlina / Station Wagon GB
193-219
türkçe nihal:193-219
türkçe nihal
11.08.2008
10:34
Sayfa 200
EMN‹YET KEMERLER‹N‹N DA‹MA ‹Y‹ DU-
ÇOCUKLARIN GÜVENLİ BİR
RUMDA TUTULMASI ‹Ç‹N YAPILMASI GERE-
KENLER
ŞEKİLDE TAŞINMASI
Bir çarp şma durumunda en üst seviyede koruma sağ-
Aşağ dakileri uygulay n z:
lanmas için, bütün yolcular n oturmalar ve uygun özel-
❐ kemer daima gergin, dönmemiş ve hiçbir zorlukla
likte koruyucu sistemler kullanmalar gerekir.
karş laşmadan serbest şekilde kayabilecek pozisyonda
Bu durum özellikle çocuklar için daha da önemlidir.
kullan lmal d r;
❐ emniyet kem erlerini, ciddi bir kazadan sonra üzerle-
Çocuklar n kas ve kemik yap lar tam olarak gelişmemiş
rinde herhangi bir hasar görünmese bile değiştiriniz.
olduğundan dolay , çocuklar n başlar ; vücut ağ rl klar
Gerdirici devreye girmiş ise değiştiriniz;
ile k yasland ğ nda, yetişkinlerinkinden daha büyük ve
ağ rd r. Bu sebeple, çocuklar için, yetişkinlerin kullan-
❐ emniyet kem erlerini sabunlu su ile y kay p, durulaya-
malar gereken sistemlerden farkl özelliklere sahip ko-
rak, gölgede kurutunuz. Örgüye zarar verebilecek tür-
ruyucu sistemler gerekmektedir.
den; kuvvetli deterjanlar, çamaş r suyu, renklendirici ve-
En iyi çocuk koruyucu sistemleri üzerinde yap lan araş-
ya diğer kimyasal maddeleri kullanmay n z.
t rm alar n sonuçlar , ECE-R44 Avrupa Standartlar nda
❐ toplay c makaralar n kesinlikle slatmay n z. Sadece
yer almaktad r. Bu standart, aşağ da belirtilen dört fark-
kuru kalmalar halinde düzgün olarak çal şmalar garan-
l grupta toplanan çocuk koruyucu sistemlerinin kulla-
ti edilir.
n lm as n zorunlu k lar:
❐ emniyet kem erlerini herhangi aş nm a veya üzerlerin-
Grup 0
ağ rl k 0-10 kg
de kesik tespit edildiği zaman değiştiriniz.
Grup 1
ağ rl k 9-18 kg
Grup 2
ağ rl k 15-25 kg
Grup 3
ağ rl k 22-36 kg
Görüldüğü gibi, gruplar k smen ortak ağ rl klar kapsar-
lar; bu sebeple, piyasada birden fazla ağ rl k grubunu
kapsayan sistemlerin bulunmas mümkündür.
200
200 Fiat Stilo Berlina / Station Wagon GB
193-219
türkçe nihal:193-219
türkçe nihal
11.08.2008
10:34
Sayfa 201
C‹DD‹ TEHL‹KE (aşağ›daki aç›klamay›
36 kg'dan daha ağ r ve 1,5 m'den daha uzun boylu olan
okuyunuz)
çocuklar; koruyucu sistemlerin kullan m aç s ndan ye-
tişkin olarak kabul edilirler ve normal emniyet kemer-
lerini kullanabilirler.
Tüm koruyucu sistemlerde onay bilgileri bulunmal ve
Her bir ağ rl k grubundaki çocuklar n, Fiat Aksesuar Se-
sisteme rijit olarak bağlanm ş, sökülemeyen bir etiket
risinde bulunan çocuk koruyucu sistemlerini kullanma-
üzerinde kontrol edildiğini gösteren işaret bulunmal d r.
lar n tavsiye ediyoruz. Bu sistemler özel olarak dizayn
edilmiş ve Fiat marka otomobillerde kullan lmak üzere
test edilmiştir.
C‹DD‹ TEHL‹KE: Çarp›şman›n şiddeti ne olursa olsun, şişen hava yast›ğ› ölümle bi-
D‹KKAT le sonuçlanabilecek yaralanmalara sebep olabileceği için yolcu hava yast›ğ› bulu-
nan otomobillerde, çocuk koruyucu sistemlerini kesinlikle ön yolcu koltuğuna mon-
te etmeyiniz. Bir kaza olmas› durumunda; en güvenli yer arka koltuk olduğundan
dolay›, çocuklar› arka koltukta taş›man›z› tavsiye ediyoruz. Çarp›şman›n şiddeti ne
olursa olsun, şişen hava yast›ğ› ölümle bile sonuçlanabilecek yaralanmalara sebep
olabilir. Yolcu hava yast›ğ› devre d›ş› b›rak›ld›ktan sonra, çocuklar›n ön koltuğa
oturtulmalar› mümkün olabilir. Bu durumda, hava yast›ğ›n›n devre d›ş› b›rak›ld›ğ›n-
dan emin olmak için, F uyar› lambas›n›n kontrol edilmesi gereklidir (“Yolcu hava
yast›ğ› k›sm›ndaki” “Ön hava yast›ğ›” paragraf›na bak›n›z). Çocuk emniyet koltuğu-
nun ön panel ile temas›n› önlemek için ön yolcu koltuğu geriye doğru tamamen çe-
kilmelidir.
201
201 Fiat Stilo Berlina / Station Wagon GB
193-219
türkçe nihal:193-219
türkçe nihal
11.08.2008
10:34
Sayfa 202
GRUP 0 ve 0+
13 kg ağ rl ğa kadar olan bebekler; bebeğin baş n destekleyen ve arka ta-
rafa bakar şekilde monte edilen özel tipte koruyucu koltuklara oturtulma-
l d r.
Koruyucu koltuk, otomobilin koltuğuna emniyet kemeri ile bağlan r. Ço-
cuğun da koruyucu koltuğun kemerleri ile bağlanm ş olmas gerekir.
F0C0429m
GRUP 1
9 kg ve 18 kg aras ağ rl kta olan çocuklar, ön taraf nda yast klar bulunan
çocuk koruyucu koltuklar na, öne bakar şekilde oturtulmal d r. Otomobi-
lin emniyet kemeri; hem çocuk koltuğunu, hem de çocuğu bağlar.
F0C0430m
Şekiller sadece örnek olarak verilmiştir. Kulland›ğ›n›z koltuğu, verilen talimatlara
D‹KKAT uygun olarak monte ediniz.
Grup 0 ve 1 için, arka tarafta yer alan bir bağlant› vas›tas› ile otomobilin emniyet
D‹KKAT
kemerleri kullan›larak bağlanan çocuk koruyucu koltuklar› vard›r. Çocuk da, kol-
tuğa özel kemerler vas›tas› ile bağlan›r. Çocuk koltuklar›; bir yast›k kullan›larak
yanl›ş şekilde monte edilmeleri halinde, boyutlar›ndan dolay› tehlikeli olabilirler.
Daima, kullanmakta olduğunuz çocuk emniyet koltuklar›n›n özel montaj talimat-
lar›na uyunuz.
202
202 Fiat Stilo Berlina / Station Wagon GB
193-219
türkçe nihal:193-219
türkçe nihal
11.08.2008
10:34
Sayfa 203
GRUP 2
15 kg ve 25 kg aras ağ rl kta olan çocuklar, direkt olarak otomobilin em-
niyet kemeri ile bağlanabilirler. Çocuk koltuğunun kullan m amac ; otomo-
bilin emniyet kemerinin çapraz k sm n n çocuğun göğsü üzerinden (kesin-
likle boğaz üzerinden değil) geçmesi ve yatay k sm n n da çocuğun kalça-
lar n
(karn n değil) sarmas için, çocuğun doğru konumda bulunmas n
sağlamakt r.
F0C0431m
GRUP 3
22 kg ve 36 kg aras ağ rl kta olan çocuklar için, çocuğun s rt n n koltuk ar-
kal ğ ndan uzaklaşt r lmas n sağlamak üzere bir destek kullan lmas n ge-
rektirmez.
Şekil arka koltukta uygun çocuk konumunu göstermektedir.
1,50 m'den daha uzun boylu çocuklar, yetişkinler gibi emniyet kemeri ta-
kabilirler.
F0C0432m
Şekiller sadece örnek olarak verilmiştir. Kulland›ğ›n›z koltuğu, verilen talimatlara
D‹KKAT uygun olarak monte ediniz.
203
203 Fiat Stilo Berlina / Station Wagon GB
193-219
türkçe nihal:193-219
türkçe nihal
11.08.2008
10:34
Sayfa 204
YOLCU TARAFI KOLTUKLARI ‹LE ÇOCUK KOLTUĞU KULLANIMININ UYGUNLUK TABLOSU
Fiat Stilo çocuk koltuklar n n otomobilin değişik yerlerine montaj ile ilgili 2000/3/CE Avrupa direktiflerine aşağ daki
tabloda gösterildiği şekilde uymaktad r:
3/5 kap›l› tipler, ikili arka koltuklar
KOLTUKLAR
Grup
Ağ›rl›k ölçüsü
Ön yolcu
Arka yolcu
Orta yolcu
Grup 0, 0+
13 kg’a kadar
U
U
U
Grup 1
9-18 kg aras
U
U
U
Grup 2
15-25 kg aras
U
U
U
Grup 3
22-36 kg aras
U
U
U
5 kap›l› tipler, ikili arka koltuklar
KOLTUKLAR
Grup
Ağ›rl›k ölçüsü
LH
RH
Orta yolcu
Ön yolcu
Arka yolcu
Arka yolcu
Grup 0, 0+
13 kg’a kadar
U
U
L
L
Grup 1
9-18 kg aras
U
U
L
L
Grup 2
15-25 kg aras
U
U - B
L - B
L
Grup 3
22-36 kg aras
U
U - B
L - B
L
‹çindekiler
U = gösterilen “grup” lar için Avrupa ECE-R44 düzenlemelerine göre “Üniversal” kategoriye giren koruyucu sistemlerin uygunluğu.
B = belirlenen ağ rl k gruplar nda otomobilde mevcut çocuk koruyucu sistemleri (otomobil ile gelen çocuk koltuğu-opsiyonel)
L = Fiat Aksesuar serisinde mevcut belirlenen gruplar için çocuk koruyucu sistemleri
204
204 Fiat Stilo Berlina / Station Wagon GB
193-219
türkçe nihal:193-219
türkçe nihal
11.08.2008
10:34
Sayfa 205
Otomobilde çocuk taş n rken uyulmas gereken kurallar
❐ emniyet kem erini çekerek, iyi bir şekilde bağland ğ -
aşağ da özetlenmiştir:
n daima kontrol ediniz.
❐ bir kaza olm as durum unda; otom obil içindeki en gü-
❐ Bütün çocuk koruyucu sistemleri sadece tek bir ço-
venli yer arka koltuk olduğundan dolay , çocuk koruyu-
cuk içindir.
cu sistemleri arka koltuğa monte edilmelidir.
❐ emniyet kemerinin çocuğun boğaz üzerinden geç-
❐ eğer yolcu hava yast ğ devre d ş b rak l r ise, hava
mediğini daima kontrol ediniz.
yast ğ n n devre d ş b rak ld ğ ndan emin olmak için,
gösterge tablosu üzerinde yer alan F uyar lambas n
❐ seyahat esnas nda, çocuklar n yanl ş bir şekilde otur-
kontrol ediniz.
malar na ve kemerleri ç kartmalar na izin vermeyiniz.
❐ çocuk koruyucu koltuğunun montaj ile ilgili, imalat-
❐ kucağ n zda kesinlikle çocuk veya bebek taş m ay n z.
ç firma tarafndan verilmesi gereken talimatlara uyunuz.
Ne kadar güçlü olursa olsun, bir kaza esnas nda hiç kim-
Bu talimatlar , arac n belgeleri ve bu el kitab ile birlikte
se bir çocuğu tutamaz.
saklay n z. Montaj talimat olmayan çocuk koruyucu sis-
❐ herhangi bir kazadan sonra çocuk koltuğunu değiş-
temlerini kullanmay n z.
tiriniz.
Çocuklar›n kesinlikle ön yolcu koltuğuna oturmamalar› gerektiği için, ön yolcu kol-
D‹KKAT tuğuna çocuk koruyucu sistemi yerleştirmeyiniz.
205
205 Fiat Stilo Berlina / Station Wagon GB
193-219
türkçe nihal:193-219
türkçe nihal
11.08.2008
10:34
Sayfa 206
“ISOFIX” ÇOCUK GÜVENLİK SİSTEMİNİ
TAKMAK İÇİN ÖN AYAR
Fiat Stilo, Isofix çocuk güvenlik sistemini takmak için uygun bir ön ayar
oluşturmuştur. ‘’Isofix’’, çocuk güvenlik sistemi için yeni bir Avrupa Stan-
dard sistemidir. Isofix sistemi, geleneksel çocuk güvenlik sistemlerinin kul-
lan lmas n engellemeyen ek bir seçenektir. Isofix çocuk güvenlik sistemi üç
grubu kapsar: 0, 0+ ve 1.
Farkl tespit sisteminden dolay , Isofix çocuk koltuğu, sadece otomobilde
F0C0274m
bu amaç için bulunan uygun, arka koltuk arkal ğ ve koltuk minderi aras -
na yerleştirilmiş olan otomobilin tipine göre (A) ve (B) braketleri kullan -
larak tespit edilmelidir.
Hem geleneksel güvenlik sistemini hem de Isofix’i, örneğin geleneksel ola-
n sola ve Isofix koltuğunu sağa monte etmek mümkündür.
Ölçüleri farkl olduğundan, Isofix bağlant s sadece ikiyken, arka koltukla-
ra maksimum üç adet geleneksel çocuk koltuğu takmak mümkündür. Ön
yolcu koltuğuna sadece geleneksel çocuk koltuklar monte etmek müm-
kündür.
18 kg ağ rl ğa kadar çocuklar için Kiddy Isofix koltuk tak l otomobilde, ha-
reket yönüne bakacak şekilde yerleştirilmeli ve 13 kg ağ rl ğa kadar olan
F0C0273m
çocuk koltuğu geriye doğru bakacak şekilde yerleştirilmelidir (0,0 + ve 1
gruplar ). Aç k ve net bir şekilde Fiat Stilo için tasarlanm ş ve denenmiş
olduklar ndan, bu çocuk koltuklar n n seçilmesini önermekteyiz. Kiddy Iso-
fix koltuk, Avrupa Standard ECE-R44/03’e göre onaylanm şt r.
Çocuk güvenlik sistemini daima otomobil hareketsizken tak›n›z. Isofix çocuk güven-
D‹KKAT lik sistemi, “klik” geçme sesi duyulduğunda uygun şekilde tespit edilmiştir. Her du-
rumda, çocuk güvenlik sisteminin Üreticisi taraf›ndan sağlanmas› gereken montaj
talimatlar›na uyunuz.
206
206 Fiat Stilo Berlina / Station Wagon GB
193-219
türkçe nihal:193-219
türkçe nihal
11.08.2008
10:34
Sayfa 207
ISOFIX KOLTUK MONTAJI
0 ve 0+ gruplar› için koltuğun tak›lmas
0, 0+ ağ rl k grubu çocuklar için, çocuk koltuğu geriye doğru bakmaktad r
(13 kg’a kadar çocuklar) ve çocuk, çocuk koltuğu emniyet kemerleri tara-
f ndan tutulm aktad r (D).
Çocuk büyüyüp 1 ağ rl k grubunu geçtiğinde, çocuk koltuğu öne bakar du-
rumda (hareket yönünde) monte edilmelidir.
Uygun takma işlemi için aşağ dakileri uygulay n z:
❐ ay rma kolunun (B), hareketsiz konumda (içe doğru) olup olmad ğ n
kontrol ediniz
❐ (A) ön ayar braketini bulunuz, sonra çocuk koltuğunu bağlama teçhi-
zatlar n
(C), braketlerle ayarlanm ş olarak yerleştiriniz
❐ kilitlenm e sesi duyuluncaya kadar çocuk güvenlik sistem ini itiniz.
❐ uygun bir şekilde kilitlenm iş olduğunu koltuğu hareket ettirerek kont-
rol ediniz: mevcut güvenlik mekanizmas sadece bir kilitlenme ile doğru ol-
F0C0268m
mayan kilitlenmeyi engeller.
207
207 Fiat Stilo Berlina / Station Wagon GB
193-219
türkçe nihal:193-219
türkçe nihal
11.08.2008
10:34
Sayfa 208
Grup1
1 ağ rl k grubu için koltuğun tak lmas
Uygun takma işlemi için aşağ dakileri uygulay n z:
Çocuk büyüyüp 1 ağ rl k grubunu geçtiğinde, çocuk koltuğu öne bakar du-
rumda (hareket yönünde) monte edilmelidir.
Uygun takma işlemi için aşağ daki gibi hareke ediniz
❐ ay rma kolunun (B), hareketsiz konumda (içe doğru) olup olmad ğ n
kontrol ediniz;
❐ (A) ön ayar braketini bulunuz, sonra çocuk koltuğunu bağlama teçhi-
zatlar n
(C), braketlerle ayarlanm ş olarak yerleştiriniz;
❐ kilitlenm e sesi duyuluncaya kadar çocuk güvenlik sistem ini itiniz;
❐ hareket yönüne doğru bakan koltuk için, kem erin kancas n tabandaki
halkaya tak n z
(D): sağ taraftaki halka
(E): sol taraftaki halka
F0C0139m
❐ uygun bir şekilde kilitlenm iş olduğunu koltuğu hareket ettirerek kont-
rol ediniz: mevcut güvenlik mekanizmas sadece bir kilitlenme ile doğru ol-
mayan kilitlenmeyi engeller.
Bu şekilde, koltuk ayr ca otomobilin emniyet kemeri ile ve üst kemer ile
sabitlenebilir. Otomobilin emniyet kemerleri ile koltuğu sabitlemek için,
koltuk ile birlikte verilen aç klamalara bak n z.
F0C0428m
208
208 Fiat Stilo Berlina / Station Wagon GB
193-219
türkçe nihal:193-219
türkçe nihal
11.08.2008
10:34
Sayfa 209
OTOMOB‹L ‹LE B‹RL‹KTE VER‹LEN ÇOCUK KOLTUK
S‹STEM‹ (baz› tiplerde)
Baz tiplerde, 1.50 m’den daha k sa yolcular ve 22 kg üzerindeki çocuklar
için etkili emniyet kemeri kullan m için koltuk minderi kald rma tertibat
mevcuttur.
Koltuğun, koltuk minderi kald rma teçhizat ile kullan lmas için aşağ daki
işlemleri uygulay n z:
❐ koltuk minderinin ortas ndaki, (A) koluna bast r n z;
F0C0271m
❐ koltuk minderini (B) d şar al n z ve koltuk arkal ğ na doğru kilitlem e se-
sini duyuncaya kadar itiniz.
Koltuk minderini normal pozisyona getirmek için aşağ daki işlemleri yap -
n z:
❐ koltuk minderini (B) serbest b rakm ak için, ortas ndaki, (A) koluna bas-
t r n z;
❐ kilitlem e sesini duyuncaya kadar öne minderi (B) itiniz ve yuvas na yer-
leştiriniz.
F0C0272m
209
209 Fiat Stilo Berlina / Station Wagon GB

 

 

 

 

 

 

 

Content      ..     13      14      15      16     ..