Fiat Stilo (2006 year). Instruction turkish - part 14

 

  Index      Fiat     Fiat Stilo (2006 year) - instruction in turkish

 

Search            copyright infringement  

 

 

 

 

 

 

 

 

Content      ..     12      13      14      15     ..

 

 

Fiat Stilo (2006 year). Instruction turkish - part 14

 

 

172-192 TÜRKÇE N‹HAL:172-192 TÜRKÇE N‹HAL
11.08.2008
10:02
Sayfa 182
OTOMAT‹K KAPATMA FONKS‹YONU
Bu fonksiyon, elektronik anahtar (CID) otomobilin içinden ç kart l rken
kap lar n otomatik olarak kilitlenmesini sağlar.
Bu fonksiyon aşağ daki durumlarda devreye al nmaz:
❐ bir veya birden fazla kap n n veya bagaj kap s n n aç k olduğu durumda;
❐ otom obilde bir elektronik anahtar (CID) bulunduğunda;
F0C0330m
❐ tan m a sistem inde bir ar za olduğunda;
❐ elektronik anahtar
(CID) pili zay f olduğunda.
❐ elektronik anahtar ile motorun son çal şt r lm as n n “acil durum” pozis-
yonunda gerçekleştirilmesi (bu k s mdaki “Otomobilin içine girme acil du-
rumda çal şt rma” paragraf na bak n z).
Bu fonksiyon sadece kap lar otomatik olarak kilitler fakat direksiyon kili-
dini, elektronik alarm
(baz tiplerde) ve dead lock’u devreye almaz.
DİKKAT fonksiyon devrede iken, otomobilden ç kmadan önce elektronik
anahtar n (CID) yan n zda bulunduğundan emin olunuz.
F0C0405m
DİKKAT Elektromanyetik dalgalar otomatik kapatma fonksiyonunu engel-
ler; bu durumda kap lar , kap kolunun (A) k sm na basarak veya elektro-
nik anahtar (CID) üzerindeki
butonuna basarak kilitleyiniz.
Á
DİKKAT Yak t dolumu için, elektronik anahtar (CID) üzerindeki Ë,buto-
nuna bas n z.
182
182 Fiat Stilo Berlina / Station Wagon GB
172-192 TÜRKÇE N‹HAL:172-192 TÜRKÇE N‹HAL
11.08.2008
10:02
Sayfa 183
BAGAJ KAPISI K‹L‹TLEME/AÇMA (açma/kapatma)
Sistem, diğer kap lar kilitli olsa dahi bagaj kap s n n aç lmas n sağlar.
Bagaj kilidinin aç›lmas› (açma)
Otomobilin diğer kap lar kilitli iken bagaj açmak için aşağ daki işlemleri
uygulay n z:
❐ elektronik anahtar n (CID) yan n zda olduğundan emin olunuz;
❐ bagaj kap s tutam ağ n n alt ndaki butona kilit aç l ncaya kadar bas n z;
Sistem elektronik anahtar (CID) tan r, eletronik alarm (baz tiplerde) k s-
men (bagaj çevresel koruma, hacimsel ve eğim sensörleri) devreden ç kar-
t r ve bagaj n tutam akdan aç lm as için kilidi açar. Kap lar kilitli kal r.
Bagaj›n kilitlenmesi (kapatma)
Bagaj açt kdan sonra kilitlemek için aşağ daki işlemleri uygulay n z:
❐ elektronik anahtar n (CID) yan n zda olduğundan emin olunuz;
❐ bagaj kapat n z.
F0C0402m
Sistem otomobilin d ş ndaki elektronik anahtar
(CID) tan r ve otomatik
olarak elektronik alarm n (baz tiplerde) devreden ç kard ğ tüm fonksiyon-
lar n devreye alarak bagaj kilitler.
F0C0365m
183
183 Fiat Stilo Berlina / Station Wagon GB
172-192 TÜRKÇE N‹HAL:172-192 TÜRKÇE N‹HAL
11.08.2008
10:02
Sayfa 184
Elektronik alarm n denetim durumu aktif hale gelince, sinyal lambalar oto-
mobilin tamamiyle korunduğunu belirtmek için yan p söner.
DİKKAT Bagaj kilitlenirken elektronik anahtar (CID) bagaj n içinde (veya
otomobilin içinde) kal rsa, sinyal lambalar yan p sönmez. Bu durumda ba-
gaj tekrar aç n z ve elektronik anahtar (CID) d şar ç kart n z. Sistem oto-
mobil kullan c s n tan mayacağ için alarm sistemi (baz tiplerde) araya gi-
rerek h rs zl k teşebbüsü gibi sinyal verir. Bu durumda, elektronik anahta-
r
(CID) almak için
butonuna bas larak alarm n (baz tiplerde) devreden
Á
ç kart lmas gerekir.
F0C0294m
DİKKAT Otomobil 10 km/saat h z n üzerine ç kt ğ nda, bagaj açma kolu
çal şmaz.
OTOMOB‹L‹N BAGAJ TARAFINDAN K‹L‹TLENMES‹
Elektronik anahtar (CID) kullan c n n yan nda otomobilden ç kt kdan ve ba-
gaj açt ktan sonra otomobil (B) butonuna (Sedan tipleri) veya (C) butonu-
na (Stationwagon tipleri) basarak kap lar ve bagaj kilitlenir ve alarm siste-
mi (baz tiplerde) devreye al n r.
F0C0409m
184
184 Fiat Stilo Berlina / Station Wagon GB
172-192 TÜRKÇE N‹HAL:172-192 TÜRKÇE N‹HAL
11.08.2008
10:02
Sayfa 185
MOTORUN ÇALIŞTIRILMASI
Motoru çal şt rmak için aşağ daki işlemler uygulanmal d r:
❐ elektronik anahtar n (CID) otom obilin içinde olduğundan emin olunuz;
❐ kavram a pedal na bas n z ve bas l tutunuz (Selespeed vites kutusu mev-
cut tiplerde fren pedal na bas n z ve bas l tutunuz);
❐ direksiyon sim idi yan ndaki (A) butonuna (START/STOP) bas n z ve ba-
s l tutunuz ve motor çalş r çalşm az butonu serbest b rak n z.
(A) butonuna bas ld ktan sonra ekranda “Elektron c key not n car / Elekt-
F0C0296m
ronik anahtar otomobilde değil” veya otomobilin tipine göre “Key no lon-
ger n car / Anahtar art k otomobilde değil” mesajlar görüntülenirse,
elektronik anahtar n (CID) otomobilin içinde olduğundan emin olunuz.
DİKKAT Elektronik anahtar n (CID) ön panel üzerinde veya arka cam ya-
k n nda muhafaza edilm em esi gerekir.
GÖSTERGE TABLOSU AYDINLATMASININ AÇILMASI
Aşağ daki işlemleri uygulay n z:
❐ elektronik anahtar n (CID) yan n zda olduğundan emin olunuz;
❐ Kavram a pedal na (manuel vites kutulu tiplerde) veya fren pedal na (Se-
lespeed vites kutusu mevcut tiplerde) basmadan direksiyon simidi yan nda-
ki (A) butonuna (START/STOP) bas n z.
Otomobilden ç karken, eğer gösterge tablosu istenmeyerek aç k b rak l r-
sa, elektrikli ve elektronik cihazlar, akünün boşalmas n önlemek için 20
dakika sonra sönecektir.
185
185 Fiat Stilo Berlina / Station Wagon GB
172-192 TÜRKÇE N‹HAL:172-192 TÜRKÇE N‹HAL
11.08.2008
10:02
Sayfa 186
GÖSTERGE TABLOSU AYDINLATMASININ KAPATILMASI
Gösterge tablosunu kapatmak için (A) butonuna (START/STOP) bas n z.
DİKKAT Motor çal ş yor veya gösterge tablosu aç k iken, bir kap veya ba-
gaj kapat l rsa, sistemi otomobilin içinde elektronik anahtar n (CID) bulun-
duğunu kontrol eder. Elektronik anahtar (CID) tan mlanmaz ise, ekranda
“Elektron c key not n car / Elektronik anahtar otomobilde değil” veya oto-
mobilin tipine göre “Key no longer in car / Anahtar art k otomobilde de-
ğil” mesajlar görüntülenir.
F0C0296m
(A) butonuna (START/STOP) tekrar bas l ncaya kadar motor çal ş r du-
rumda ve gösterge tablosu aç k kalacakt r ve sadece elektronik anahtar n
(CID) otomobilin içinde tan mland ğ durumda otomobil çal şt r labilecek-
tir.
DİKKAT Eğer elektronik anahtar (CID) bagaj n içinde değil ise, motor ça-
l şt r lam az.
MOTORUN DURDURULMASI
Motoru durdurmak için aşağ daki işlemleri uygulay n z:
Otomobil duruyor iken motoru kapatmak için,
(A) butonuna
F0C0330m
(START/STOP) k saca bas n z: motor durur ve sürücüyü sadece kap n n d -
ş ndaki tutam ağa veya elektronik anahtar üzerindeki
butonuna bast ra-
Á
rak kilidin devreden ç kacağ uyar s için ekranda direksiyon simidi kilitli ol-
duğu mesajlar n (“Uyar lambalar ve mesajlar” bölümüne bak n z) görün-
tülenir.
DİKKAT Acil durumlarda veya güvenlik nedeniyle, otomobil hareket ha-
linde iken motor durdurulabilir. (A) butonuna (START/STOP) bas n z ve
bir kaç saniye bas l tutunuz. Bu durumda, kap n n d ş ndaki tutmağa veya
elektronik anahtar üzerindeki
butonuna bas larak otomobil durdurula-
Á
bilir, direksiyon kilidi devreye al nmaz.
186
186 Fiat Stilo Berlina / Station Wagon GB
172-192 TÜRKÇE N‹HAL:172-192 TÜRKÇE N‹HAL
11.08.2008
10:02
Sayfa 187
D‹REKS‹YON K‹L‹D‹
Direksiyonun kilitlenmesi, sistem aşağ daki durumlar tespit ettikten 5 sa-
niye sonra gerçekleşir:
❐ motorun durdurulm as ;
❐ otom obil hareketsiz iken gösterge tablosunun kapat lm as ;
❐ kap kolunun (A) k sm na veya bagaj kilit (B) (Sedan tipleri) veya (C)
(Stationwagon tipleri) butonuna bas larak kap kilitlenmesi;
❐ kavram a pedal n n tam am en serbest b rak lm as (Selespeed vites kutu-
F0C0405m
su mevcut tiplerde fren pedal n n tamamen serbest b rak lmas ).
Direksiyon kilidini devreden ç kartmak için START/STOP butonuna tekrar
bas n z.
DİKKAT Kap lar n, otomatik olarak kilitlenmesi durumunda (Autoclose
fonksiyonu) veya elektronik anahtar n metal bölümü veya elektronik anah-
tar üzerindeki Á butonuna bas larak kilitlenmesi durumunda direksiyon ki-
lidi devreye girmez.
DİKKAT Gösterge tablosu kapat lmak ve/veya motor çal şt r lmak istenin-
ce, eğer ekranda “Immobiliser failure / ½ifre sistemi ar zas ” veya, otomo-
bilin tipine göre “Car security failure / Otomobil güvenlik ar zas ” görünür
F0C0294m
ise, direksiyon simidi ile kilidinin devreden ç kart lmas işlemi tekrarlanma-
l d r. Mesaj görüntüde kalsa dahi direksiyon kilit fonksiyonu çalş r.
DİKKAT Direksiyon kilidi, sadece kap lar n, kap kollar ndan birine veya
bagaj açma kolunun yan ndaki butona bas larak devreye al n r.
F0C0409m
187
187 Fiat Stilo Berlina / Station Wagon GB
172-192 TÜRKÇE N‹HAL:172-192 TÜRKÇE N‹HAL
11.08.2008
10:02
Sayfa 188
OTOMOB‹L‹N ‹Ç‹NE G‹RME VE AC‹L DURUMLARDA
ÇALIŞTIRMA
Eğer sistem elektronik anahtar
(CID) tan maz ise (örneğin elektronik
anahtar pili zay f iken), elektronik anahtar (CID) üzerindeki metal bölümü
kullanarak otomobile girmek mümkündür.
Motor, elektronik anahtar n metal bölümünün el freninin hemen alt ndaki
“acil durum” yuvas na yerleştirilerek çal şt r labilir. Bu konum, sistemin yol-
cu kabini içindeki elektronik anahtar tan yacağ tek konumdur.
F0C0412m
Motoru “acil durum” işlemine göre çal şt rabilmek için aşağ dakileri uygu-
lay n z:
❐ elektronik anahtar (CID) “acil durum” yuvas na yerleştiriniz;
❐ kavram a pedal na bas n z (veya otom atik vites kutusu mevcut tiplerde
frene bas lmas )
❐ (A) butonuna (START/STOP) bas n z ve butonu bas l tutunuz ve mo-
tor çal ş r çal şmaz serbest b rak n z.
Bu durumda gösterge tablosu ayd nlatmasn n yanmas n n gecikmesi nor-
maldir, bir ar za değildir.
F0C0413m
Seyahat esnas nda, elektronik anahtar (CID) “acil durum” yuvas ndan ç kar-
t lsa dahi motor çal ş r durumda kal r. Motoru tekrar çal şt rm ak için,
elektronik anahtar (CID) tekrar uygun yuvas na yerleştiriniz.
DİKKAT Bir yenisi ile değiştirilinceye kadar elektronik anahtar n (CID) pi-
lini ç kartmay n z.
DİKKAT Motoru “acil durum” işlemine göre çal şt rmadan önce, “acil du-
rum” yuvas na herhangi bir nesne yerleştirmeyiniz. Otomobili terkeder-
den, elektronik anahtar n daima yan n zda bulunduğundan emin olunuz.
F0C0296m
188
188 Fiat Stilo Berlina / Station Wagon GB
172-192 TÜRKÇE N‹HAL:172-192 TÜRKÇE N‹HAL
11.08.2008
10:02
Sayfa 189
D‹ZEL MOTORLU T‹PLER
YAKIT DEPOSUNUN
Eğer d ş hava s cakl ğ çok düşük ise, parafin formasyo-
DOLDURULMASI
nu nedeniyle dizel yak t n n yoğunluğu artar ve yak t
filtresinin t kanmas na sebep olur.
BENZ‹N MOTORLU T‹PLER
DIESEL MIX, kutu üzerinde belirtilen oranlarda yak t
ile, depoya önce antifriz ve sonra yak t doldurularak ka-
Sadece kurşunsuz benzin kullan n z.
r şt r lm al d r.
Deponun yanl ş tipte yak t ile doldurulmas n önlemek
DIESEL MIX antifriz ile dizel yak t , soğuktan dolay
için; yak t deposunun dolum ağz , kurşunlu benzin do-
meydana gelecek reaksiyonlar oluşmadan önce kar şt -
lum tabancas n n giremeyeceği kadar küçük yap lm şt r.
r lm al d r. Antifrizin daha sonra ilave edilm esinin hiç bir
Oktan say s (R.O.N.) en az 95 olan kurşunsuz benzin
yarar yoktur.
kullan n z.
DİKKAT Verimi düşmüş bir katalitik konvertör, çevre-
ye zararl gazlar n yay lmas na ve çevre kirliliğine sebep
olur.
DİKKAT Acil durumlarda ve çok az miktarlarda bile ol-
sa, yak t deposuna kesinlikle kurşunlu benzin koymay -
n z. Katalitik konvertörü onar lam ayacak biçimde tahrip
edersiniz.
Yak›t deposunu, standartlara uygun dizel yak›t› ile doldurunuz. Başka ürünlerin veya kar›ş›mlar›n
kullan›lmas›, motorun onar›lamayacak şekilde hasar görmesine ve ortaya ç›kan hasar›n garanti d›ş›
kalmas›na sebep olur. Eğer yak›t deposuna yanl›şl›kla başka bir yak›t doldurulursa, motoru çal›şt›r-
may›n›z ve yak›t deposunu boşalt›n›z. Eğer motor çok k›sa bir süre için bile çal›şt›r›l›rsa, yak›t depo-
sunun yan› s›ra yak›t sistemini de boşaltman›z gerekir.
189
189 Fiat Stilo Berlina / Station Wagon GB
172-192 TÜRKÇE N‹HAL:172-192 TÜRKÇE N‹HAL
11.08.2008
10:02
Sayfa 190
YAKIT DEPOSU KAPAĞI
Yak t deposu kapağ (A) yanl ş yere konulmas n engellemek için bir kor-
don (B) ile d ş depo kapağ na (C) bağl d r.
Yak t depo kapağ n (A) gevşetmek için, önce d ş depo kapağ n (C) aç n z.
Yak t deposu çok s k bir şekilde izole edilmiştir ve içinde hafif bir bas nç
oluşabilir.
Kapak ç kar ld ğ zaman d şar ç kan hava sesi normaldir.
Yak t doldurulurken, iç depo kapağ n şekilde görüldüğü gibi d ş depo ka-
F0C0199m
pağ n n iç taraf ndaki kancaya yerleştiriniz.
Eğer kap lar kilitli ise, yak t dolumu için kap kilitleme/açma butonuna (D)
bas n z.
Baz tiplerde, yak t depo kapağ (A) mekanik kilit ile donat lm şt r; bu ne-
denle yak t dolumu yap l rken kap kilitleme/açma butonuna (D) bas lmas
gerekmez.
Kap lar kilitlendiği zaman, yak t depo kapağ da kilitlenir.
F0C0439m
D‹KKATYang›n tehlikesi olduğundan dolay›, yak›t dolum ağz›na ateş veya sigara ile yaklaş-
may›n›z. Zararl› buharlar› solumamak için dolum ağz›n›n yak›n›na doğru eğilmeyi-
niz.
190
190 Fiat Stilo Berlina / Station Wagon GB
172-192 TÜRKÇE N‹HAL:172-192 TÜRKÇE N‹HAL
11.08.2008
10:02
Sayfa 191
AC‹L KAPAK AÇMA
Sedan tipleri
Aşağ daki işlemleri uygulay n z:
❐ (A) düğm esini çeviriniz ve bagaj n sağ taraf ndaki (B) kapağ n aç n z;
❐ iç taraftaki (C) kablosunu çekiniz.
F0C0088m
F0C0300m
Stationwagon tipleri
Aşağ daki işlemleri uygulay n z:
❐ (A) düğm esini çeviriniz ve bagaj n sağ taraf ndaki (B) kapağ n aç n z;
F0C0358m
191
191 Fiat Stilo Berlina / Station Wagon GB
172-192 TÜRKÇE N‹HAL:172-192 TÜRKÇE N‹HAL
11.08.2008
10:02
Sayfa 192
❐ (C) tutucusu üzerinde çal şarak ikinci kapağ (D) aç n z;
❐ iç taraftaki (E) kablosunu çekiniz.
F0C0359m
ÇEVRENİN KORUNMASI
Benzinli motorlarda zararl gaz ç k ş n azaltan sistemler:
❐ üç yollu katalitik konvertör (katalitik egzoz borusu);
❐ lamda sensörü;
❐ yak t buhar geri kazan m sistem i.
Ayr ca, test için dahi olsa bir veya daha fazla buji yerinden ç kart lm ş iken
motoru çal şt rmay n z.
Dizel motorlarda zararl gaz ç k ş n azaltan sistemler:
❐ oksitleyici katalitik konvertör;
❐ egzoz gazlar dolaş m (E.G.R.) sistem i.
Çal›şma esnas›nda, katalitik konvertör yüksek s›cakl›ğa ulaş›r. Bu nedenle, otomo-
D‹KKAT bili yan›c› maddeler üzerine park etmeyiniz (çimen, kuru yapraklar, çam yaprakla-
r›).
192
192 Fiat Stilo Berlina / Station Wagon GB
193-219
türkçe nihal:193-219
türkçe nihal
11.08.2008
10:32
Sayfa 193
GÜVENL‹K S‹STEMLER‹
EMNİYET KEMERLERİ
194
ÖN GERDİRİCİLER
197
ÇOCUKLARIN GÜVENLİ BİR ŞEKİLDE
TAŞINMASI
200
“ISOFIX” ÇOCUK KORUYUCU SİSTEMİ
206
ÖN HAVA YASTIKLARI
210
YAN HAVA YASTIKLARI (Yan hava yast ğ -Cam hava
yast ğ )
215
193
193 Fiat Stilo Berlina / Station Wagon GB
193-219
türkçe nihal:193-219
türkçe nihal
11.08.2008
10:32
Sayfa 194
EMNİYET KEMERLERİ
EMN‹YET KEMERLER‹N‹N KULLANILIŞI
Emniyet kemeri, dik olarak koltuk arkal ğ na tamam yla dayanarak tak lma-
l d r.
Emniyet kemerlerini bağlamak için, (A) dilini alarak “klik” sesini duyana ka-
dar (B) kilidinin içine sokunuz.
F0C0075m
Kemeri takarken eğer kemer s k ş rsa, k sa bir bölümünün geriye sar lma-
s na izin verip, yavaşça yeniden d şar doğru çekiniz.
Kemeri serbest b rakmak için (C) düğmesine bas n z. Kemerin geriye sar -
l rken dönm esini önlem ek için, kem eri elinizle yönlendiriniz.
Kemer toplay c dan çözülüp, yolcunun vücudunu otomatik olarak, ona tam
bir hareket özgürlüğü sağlayacak şekilde sarar.
Dik yokuşlarda kemer kilitlenebilir. Bu normaldir. Toplay c mekanizma;
kemer h zla çekildiğinde, ani fren yap ld ğ nda, çarp şma durumunda veya
yüksek h zda viraj dönerken kilitlenir.
Arka koltuklardaki üç noktal emniyet kemerleri ile ve yan ve orta koltuk-
F0C0267m
lar toplay c makaralar ile donat lm şt r.
Arka emniyet kemerleri şekildeki gibi tak lmal d r.
D‹KKAT
Otomobil hareket halindeyken (C) düğmesine kesinlikle basmay›n›z.
194
194 Fiat Stilo Berlina / Station Wagon GB
193-219
türkçe nihal:193-219
türkçe nihal
11.08.2008
10:32
Sayfa 193
195
193 Fiat Stilo Berlina / Station Wagon GB

 

 

 

 

 

 

 

Content      ..     12      13      14      15     ..