Fiat Stilo (2006 year). Instruction turkish - part 12

 

  Index      Fiat     Fiat Stilo (2006 year) - instruction in turkish

 

Search            copyright infringement  

 

 

 

 

 

 

 

 

Content      ..     10      11      12      13     ..

 

 

Fiat Stilo (2006 year). Instruction turkish - part 12

 

 

145-171 TÜRKÇE N‹HAL:145-171 TÜRKÇE N‹HAL
11.08.2008
09:40
Sayfa 154
❐ (B) pimlerini (C) yuvalar ndan serbest b rak n z ve ç kart n z.
F0C0377m
Sabit arka koltuk bulunan tiplerde, ikinci raf
(A) önce ön taraf ndan (C)
ve sonra arka taraf ndan (D) olmak üzere her iki taraf ndan kald rarak pim-
lerini yuvalar ndan (B) serbest b rakarak ç kart n z. Yerine tekrar yerleştir-
mek için yukar daki işlemi tersinden uygulay n z.
F0C0173m
F0C0390m
154
154 Fiat Stilo Berlina / Station Wagon GB
145-171 TÜRKÇE N‹HAL:145-171 TÜRKÇE N‹HAL
11.08.2008
09:40
Sayfa 155
Arka kayar koltuk mevcut olan tiplerde, önce bir taraf ndan ve sonra di-
ğer taraf ndan olmak üzere alt k sm ndan yukar iterek bagaj örtüsünün
desteğini (A) ç kart n z.
F0C0407m
155
155 Fiat Stilo Berlina / Station Wagon GB
145-171 TÜRKÇE N‹HAL:145-171 TÜRKÇE N‹HAL
11.08.2008
09:40
Sayfa 156
Koltuk tutucu kolunu (A) kald r n z, koltuk minderinin alt na yerleştiriniz
(sağ ve soldaki) ve tek bir alan elde etmek için ileri doğru yat r n z.
Koltuk pozisyonunu ayarlamak için (A) kolunu kullan n z.
Bagaj içindeki boşluğu ayarlamak için (B) kolunu kullan n z.
F0C0338m
156
156 Fiat Stilo Berlina / Station Wagon GB
145-171 TÜRKÇE N‹HAL:145-171 TÜRKÇE N‹HAL
11.08.2008
09:41
Sayfa 157
BAGAJ ÖRTÜSÜ (Stationwagon tipleri)
Bagaj örtüsü (C) katlanabilir ve ç kart labilir.
Katlamak için, iki pimi (B) yuvalar ndan ç kart n z.
DİKKAT Bagaj örtüsü katlan rken (C) tutucular ndan tutarak yard mc olu-
nuz.
½ekilde gösterildiği gibi ayarlayarak bagaj n yar s n n kapanmas sağlanabi-
lir.
F0C0351m
F0C0352m
F0C0353m
157
157 Fiat Stilo Berlina / Station Wagon GB
145-171 TÜRKÇE N‹HAL:145-171 TÜRKÇE N‹HAL
11.08.2008
09:41
Sayfa 158
Bagaj örtüsünün ç›kart›lmas›
Ç kartmak için yukar ya katlay n z ve iki adet (A) kancalar n bagaj n iç ta-
raf na doğru itiniz (ok ile gösterilen yöne).
Daha sonra bagaj örtüsünü kald r n z ve ç kart n z.
Bagaj örtüsünü yerine takmak için, uçlar yuvalar na yerleştiriniz ve tutucu-
lar n sabitlendiğinden emin olunuz. Daha sonra, tutucular ndan çekerek
bagaj örtüsünü uzat n z; daha evvel aç kland ğ şekilde iki adet (B) pimini
tak n z.
F0C0354m
DİKKAT Ciddi bir şekilde tehlikeli olabileceği için, bagaj örtüsünün üzeri-
ne ağ r eşyalar yerleştirmeyiniz.
F0C0352m
Sert frenlemede veya kaza durumunda, ileri f›rlayarak yolcular› yaralayabileceği
D‹KKAT için bagaj örtüsünün üzerine eşyalar yerleştirmeyiniz.
158
158 Fiat Stilo Berlina / Station Wagon GB
145-171 TÜRKÇE N‹HAL:145-171 TÜRKÇE N‹HAL
11.08.2008
09:41
Sayfa 159
KOLTUĞUN NORMAL KONUMUNA GET‹R‹LMES‹
Emniyet kemerlerini, dönük olmad ğ ndan emin olarak yan tarafa al n z.
Sabit arka koltuk mevcut tiplerde
Koltuk arkal ğ n kald r n z ve tutucular n yerine oturma sesini duyuncaya
kadar arkaya doğru itiniz. Tutucular n (A) yan taraf ndaki k rm z bantlar n
(B) art k görünmediğini kontrol ediniz.
“K rm z bant” (B) uygun olmayan koltuk sabitlenmesini belirtir; bu durum-
F0C0378m
da emniyet kemeri ç kart lamaz (kayar arka koltuk mevcut tipler hariç).
Emniyet kemerini kald rarak, koltuk minderini yerine yerleştiriniz.
Emniyet kemeri kilitlerini kullan lmak üzere yuvalar ndan ç kart n z.
Ani fren yap lmas durumunda öne f rlamas n ve yolculara zarar vermesi-
ni önlemek için koltuk arkal ğ n n her iki taraf ndan tutucular ile sabitlen-
diğinden (“k rm z bant” (B) görünmez) emin olunuz.
Arka kayar koltuk mevcut tiplerde (baz› tiplerde)
Her iki taraftaki (A) kolunu kald r n z ve koltuk arkal ğ n dik pozisyona ge-
tiriniz.
Emniyet kemerleri kilitlerini yuvalar ndan ç kartarak kullan ma haz r duru-
ma getiriniz.
F0C0336m
159
159 Fiat Stilo Berlina / Station Wagon GB
145-171 TÜRKÇE N‹HAL:145-171 TÜRKÇE N‹HAL
11.08.2008
09:41
Sayfa 160
YÜKÜN BAĞLANMASI
Bagajda, yükün güvenli bir şekilde bağlanmas n sağlamak için iplerin tak -
labileceği dört adet halka bulunmaktad r.
DİKKAT Bir kancaya 100 kg’dan daha ağ r yük bağlamay n z.
F0C0034m
D‹KKATGüvenli bir şekilde bağlanmam›ş ağ›r yükler, bir kaza olmas› halinde yolcular› cid-
di bir şekilde yaralayabilir.
Eğer bagajda yak›t taş›mak istiyorsan›z yerel kanunlara göre belirlenen bidonlarda
D‹KKAT ve güvenli bir şekilde bağlanm›ş olarak taş›y›n›z. Bu şekilde bile herhangi bir kaza-
da yang›n ve patlama riski artacakt›r.
160
160 Fiat Stilo Berlina / Station Wagon GB
145-171 TÜRKÇE N‹HAL:145-171 TÜRKÇE N‹HAL
11.08.2008
09:41
Sayfa 161
KARGO KUTUSU (baz› tiplerde)
Arka kayar koltuk mevcut otomobillerde, bagajda bulunan eşyalar taş ma-
ya yarayan, özel bölümlere ayr lm ş ve yükün dengeli olarak taş nmas n
sağlayan bir kutudur.
F0C0241m
KAYAK TAŞIMA BÖLÜMÜ (baz› tiplerde)
Bu bölüm uzun yüklerin (örneğin kayak) taş nmas için kullan l r.
Giriş için:
❐ arka kol dayanağ n indiriniz (A).
❐ (B) tutucusuna bast r n z ve kapağ indiriniz.
Kapağ kapatmak için (C) dilini çekiniz.
DİKKAT Yüklerin, bir kaza olmas ve ani fren durumunda yolculara doğ-
F0C0073m
ru f rlamas na engel olmak için güvenli bir şekilde bağland ğ ndan daima
emin olunuz.
F0C0379m
161
161 Fiat Stilo Berlina / Station Wagon GB
145-171 TÜRKÇE N‹HAL:145-171 TÜRKÇE N‹HAL
11.08.2008
09:41
Sayfa 162
MOTOR KAPUTU
AÇMAK ‹Ç‹N
Aşağ daki işlemleri yap n z:
❐ (A) kolunu ok yönünde çekiniz;
❐ (B) kolunu çekiniz ve kaputu aç n z.
DİKKAT Motor kaputunun aç lmas , gazl amortisörler ile kolaylaşt r lm ş-
F0C0029m
t r. Bu amortisörlere dokunm ay n z ve kaput aç l rken yard mc olunuz.
DİKKAT Motor kaputunu açmadan önce, ön cam sileceklerinin kald r lma-
m ş olduğunu kontrol ediniz.
KAPATMAK ‹Ç‹N
Kaputu motor bölümünden yaklaş k 20 cm mesafe kalana kadar indiriniz
ve serbest b rak n z. Daha sonra iyice kapand ğ ndan, sadece kilidin ucun-
dan tutmuş olmad ğ ndan emin olunuz. Kaputun iyice kapanmamas halin-
de kapanmas için aşağ ya doğru üzerinden bast rmay n z, tekrar açarak yu-
kar da aç klanan işlemi tekrarlay n z.
F0C0383m
Eğer motor kaputu doğru olarak kapanmam ş ise, ´ uyar lambas (mev-
cut ise) ekrandaki mesaj ile birlikte yanar (“Uyar lambalar ve mesajlar” pa-
ragraf na bak n z).
DİKKAT Yolculuk esnas nda aç lmamas için, motor kaputunun uygun şe-
kilde kapand ğ ndan emin olunuz.
D‹KKAT
Motor kaputunu sadece otomobil duruyor iken aç›n›z.
162
162 Fiat Stilo Berlina / Station Wagon GB
145-171 TÜRKÇE N‹HAL:145-171 TÜRKÇE N‹HAL
11.08.2008
09:41
Sayfa 163
PORTBAGAJ/KAYAK TAŞIYICISI
Portbagaj, şekilde gösterilen (A) noktalar ndan otomobile sabitlenmelidir.
Tornavida kullanarak, C yuvalar na ulaşmak için B contalar n ç kart n z.
Özellikle Fiat Stilo için dizayn edilmiş olan portbagaj/kayak taş y c Fiat Ak-
sesuar serisinden temin edilebilir.
Birkaç km gittikten sonra, c vatalar n tam olarak s k lm ş durumda olup ol-
mad ğ n kontrol ediniz.
DİKKAT Portbagaj , kesinlikle izin verilenden daha fazla yüklemeyiniz, ye-
F0C0169m
rel kanunlara uyunuz (“Teknik özellikler” bölümüne bak n z).
Stationwagon tipleri
Otomobil, çeşitli nesnelerin (örneğin, kayak, sörf) taş nabilmesi için baz
ilave aksesuarlar n monte edilebilmesi için iki adet uzunlamas na bar ile do-
nat lm şt r (baz tiplerde).
DİKKAT Uzunlamas na barlar üzerine çapraz barlar n monte edimesi
Skywindow’un aç lmas n engelleyecektir.
DİKKAT Portbagaj , kesinlikle izin verilenden daha fazla yüklemeyiniz, ye-
rel kanunlara uyunuz (“Teknik özellikler” bölümüne bak n z).
F0C0349m
D‹KKATPortbagajda herhangi bir yük taş›rken, yüke çarpmamas› için bagaj kap›s›n› dikkat-
le aç›n›z.
163
163 Fiat Stilo Berlina / Station Wagon GB
145-171 TÜRKÇE N‹HAL:145-171 TÜRKÇE N‹HAL
11.08.2008
09:41
Sayfa 164
FARLAR
FARLARIN AYARLANMASI
Farlar n doğru olarak ayarlanmas sürücü ve yolu kullanan diğer kişiler için
de konfor ve güvenlik aç s ndan çok önemlidir. Bu özel kanunla da belir-
lenmiştir. Farlar n z aç k iken seyahat ettiğinizde, kendiniz ve diğer sürücü-
ler için en iyi görüş mesafesi elde etmek için farlar n uygun bir şekilde ayar-
lanmas gerekmektedir. Farlar n z yetkili bir Tofaş servisinde kontrol et-
tirip, gerekiyor ise ayarlar n yapt r n z.
DİKKAT Gaz deşarjl ampulleri (baz tiplerde) döndürürken, dikey hare-
F0C0136m
ketlerin olmas normaldir ve bunun sonucunda farda da ayn hareket ola-
cakt r. Doğru far ayar süresi yaklaş k 2 saniyedir.
FARLARIN EĞ‹M‹N‹N AYAR TERT‹BATI
Bu tertibat kontak anahtar MAR pozisyonunda ve farlar aç k iken devre-
ye al n r.
Otomobilde yük taş n rken, otomobilin arkaya doğru eğilmesi sebebi ile,
farlardan gelen ş k hüzmesinin yüksekliği artar. Bu durumda, farlar, oto-
mobilin yük durumuna göre doğru olarak ayarlanmal d r.
Farlar›n eğiminin ayarlanmas›
Far eğiminin ayar , direksiyon simidinin yan taraf nda yer alan (A) ayar düğ-
mesi ile, çeşitli ağ rl klara göre ayarlanabilir; eğer otomobilde gaz desarjl
farlar (xenon) mevcut ise far eğimii ayar elektronik olarak yap l r ve bu
nedenle (A) düğmesi mevcut değildir.
(A) butonu üzerindeki Ok butonuna N bas larak far bir pozisyon yüksel-
tilir;
Buton üzerindeki ok butonuna O bas larak far bir pozisyon indirilir.
Gösterge tablosundaki (B) ekran , ayarlama esnas ndaki pozisyonlar gös-
terir.
164
164 Fiat Stilo Berlina / Station Wagon GB
145-171 TÜRKÇE N‹HAL:145-171 TÜRKÇE N‹HAL
11.08.2008
09:41
Sayfa 165
Otomobilin yüküne göre doğru ayar için
ABS
0 konumu: ön koltukta bir veya iki kişi.
Otomobilde ABS (anti-blokaj fren sistemi) fren sistemi
bulunmaktad r. Bu sistem; frenleme esnas nda tekerlek-
1 konumu: 5 kişi.
lerin kilitlenmesini önler, yol tutuşunun en iyi dereceye
2 konumu: 5 kişi + bagaj dolu.
ulaşmas n sağlar ve zor yol koşullar nda yap lan acil
frenlemelerde otomobilin en iyi şekilde kontrol edile-
3 konumu: Sürücü ve bagajda maksimum izin verilen
bilmesini sağlar.
yük.
ABS fren sistemine, fren işlemini ön ve arka tekerlekle-
DİKKAT Taş n lan yükün her değişiminde farlar n eğimi
re dağ tan elektronik bir frenleme sistemi (EBD) enteg-
tekrar ayarlanmal d r.
re edilmiştir.
ÖN S‹S FARLARININ AYARI
Ön sis farlar n n ayar için yetkili bir Tofaş servisi ile te-
masa geçiniz.
D‹KKATABS fren sisteminin devreye girmesi, lastik ile yol aras›ndaki yol tutuşunun mini-
mum seviyeye indiğini gösterir. Bu durumda, mevcut yol tutuşuna uygun şekilde h›-
z›n›z› azaltman›z gerekir.
ABS fren sistemi, lastik ile yol aras›ndaki mevcut yol tutuşundan maksimum dere-
D‹KKATcede yararlanman›z› sağlar, fakat yol tutuş seviyesini art›rmaz. Bu sebeple, otomo-
bilinizi kaygan yollarda kullan›rken çok dikkatli olunuz ve gereksiz riskler almay›-
n›z.
165
165 Fiat Stilo Berlina / Station Wagon GB
145-171 TÜRKÇE N‹HAL:145-171 TÜRKÇE N‹HAL
11.08.2008
09:41
Sayfa 166
ABS S‹STEM‹N‹N DEVREYE G‹RMES‹
Bu durumda, fren sistemi çal şmaya devam eder, fakat
anti-blokaj fren sistemi devrede değildir. Otomobilinizi
ABS fren sistemi devreye girdiğinde ve tekerleklerde
derhal en yak n yetkili bir Tofaş servisine kadar, sert
tepkiler hissettiğinizde; ayağ n z fren pedal ndan çek-
frenlemelerden kaç narak sürünüz.
meyip, frene basmaya devam ediniz. Bu şekilde, mevcut
yol tutuş şartlar alt nda mümkün olan en k sa mesafe-
de durman z mümkün olacakt r.
EBD ar›zas›
ABS fren sisteminin devreye girmesi, lastik ile yol ara-
> ve x uyar lambalar ayn anda (ekrandaki mesaj ile
s ndaki yol tutuşunun minim um seviyeye indiğini göste-
birlikte) yanarsa, EBD sisteminde bir ar za var demek-
rir. Bu durumda, mevcut yol tutuşuna uygun şekilde h -
tir (“Uyar lar ve mesajlar” bölümüne bak n z).
z n z azaltm an z gerekir.
Bu durumda; sert frenlemeler, arka tekerleklerin vak-
tinden önce kilitlenmesine ve kaymaya sebep olabilir.
ARIZA UYARILARI
Sistemi kontrol ettirmek için, otomobilinizi en yak n
yetkili bir Tofaş servisine kadar çok dikkatli bir şekilde
ABS ar›zas›
sürünüz.
> uyar lambas n n yanm as (ekrandaki mesaj ile birlik-
te), ABS fren sisteminde bir ar za olduğunu belirtir
(“Uyar lar ve mesajlar” bölümüne bak n z).
ABS fren sistemi devreye girdiğinde ve tekerleklerde tepkiler hissettiğinizde; ayağ›-
D‹KKAT n›z› fren pedal›ndan çekmeyip, frene basmaya devam ediniz. Bu şekilde, mevcut yol
tutuş şartlar› alt›nda mümkün olan en k›sa mesafede durman›z mümkün olacakt›r.
x uyar› lamb as› yan arsa (ekrand aki mesaj ile birlikte), derh al otomob ilin izi durd u-
D‹KKAT runuz ve en yak›n yetkili Tofaş servisi ile temasa geçiniz. Hidrolik devredeki kay›p-
lar; hem klasik fren sisteminin, hem de ABS fren sisteminin çal›şmas›n› tehlikeye
atabilir.
166
166 Fiat Stilo Berlina / Station Wagon GB
145-171 TÜRKÇE N‹HAL:145-171 TÜRKÇE N‹HAL
11.08.2008
09:41
Sayfa 167
FREN TAKV‹YES‹
ESP SİSTEMİ (Elektronik Denge
Otomobil acil durum frenini tan yan (fren pedal n n ça-
Programı) (bazı tiplerde)
l şm a h z n dikkate alarak) ve fren devresindeki bas nc
önemli ölçüde art ran bir sistem ile donat lm şt r (kade-
meli frenlemede ayn pedal yükü durumunda).
ESP sistemi, yol tutuşunda azalma olmas durumunda
otomobilin dengesini kontrol eden elektronik bir sis-
Bu sistem, ESP sistemi mevcut tiplerde, fonksiyonun
temdir.
ESP kontrol ünitesi taraf ndan elektronik olarak devre-
ye al nmas nedeniyle, sistem ESP sistemi ar zas ile bir-
Bu nedenle, ESP sistemi yol yüzeyindeki yol tutuş koşul-
likte devreden ç kar (ekrandaki mesaj ile birlikte á
lar değiştiğinde oldukça faydal d r.
uyar lambas yanar).
ESP S‹STEM‹N‹N DEVREYE G‹RMES‹
ESP sisteminin müdahalesi, sürücüye otomobilin kritik
denge ve yol tutuş şartlar nda bulunduğunu bildirmek
için á uyar lambas n n yan p sönmesi ile bildirilir.
ESP S‹STEM‹N‹N ÇALIŞMA ŞEKL‹
ESP sistemi, otomobil çal şt r ld ğ nda otomatik olarak
devreye girer ve devreden ç kart lamaz.
Sistemin güvenlik performans›, sürücünün anlams›z ve gereksiz riskler almas›na se-
D‹KKAT
bep olmamal›d›r. Sürüş tarz› her durumda yol yüzeyi, görüş ve trafik şartlar›na gö-
re adapte edilmelidir. Yol güvenliği her zaman sürücünün sorumluluğundad›r.
167
167 Fiat Stilo Berlina / Station Wagon GB

 

 

 

 

 

 

 

Content      ..     10      11      12      13     ..