Fiat Stilo (2006 year). Instruction turkish - part 11

 

  Index      Fiat     Fiat Stilo (2006 year) - instruction in turkish

 

Search            copyright infringement  

 

 

 

 

 

 

 

 

Content      ..     9      10      11      12     ..

 

 

Fiat Stilo (2006 year). Instruction turkish - part 11

 

 

118-144
TÜRKÇE N‹HAL:118-144
TÜRKÇE N‹HAL
11.08.2008
09:11
Sayfa 140
GÜNEŞ S‹PERL‹Ğ‹ AÇMA/KAPATMA
Güneş siperliğini açmak için (C) butonuna bas n z.
Güneş siperliğinin aç lmas aşağ daki şekillerde durdurulabilir:
❐ (C) butonuna tekrar bas larak
❐ Aşağ daki aç lma pozisyonlar ndan birisi istendiğinde:
- cam levhalar tamamen kapal iken (otomobilin içindeki Skywindow
boyutuna eşit);
F0C0222m
- cam levhalar k smi olarak aç k: ikinci levhaya hizal ;
- cam levhalar tamamiyle aç k: ikinci levhaya hizal ve dört aç k levhay
örtüyor.
Güneş siperliğini kapatmak için (B) butonuna bas n z.
Güneş siperliği aç lmas cam levhan n aç lma pozisyonuna bağl d r: eğer
levhalar aç k ise, güneş siperliği tamamiyle kapat lamaz.
Güneş siperliğinin kapat lmas aşağ daki şekillerde durdurulabilir:
❐ (B) butonuna tekrar basarak
❐ Aşağ daki aç lma pozisyonlar nan birisi istendiğinde:
- cam levhalar tamamen kapal iken (otomobilin içindeki Skywindow
boyutuna eşit);
- cam levhalar k smi olarak aç k: ikinci levhaya hizal ;
- cam levhalar tamamiyle aç k: güneş siperliği kapat lamaz.
DİKKAT Yukar daki işlemlerden birisi yap ld ktan sonra kontak anahtar
STOP pozisyonuna çevrilirse, seçilen işlem tamamlanacakt r.
140
140 Fiat Stilo Berlina / Station Wagon GB
118-144
TÜRKÇE N‹HAL:118-144
TÜRKÇE N‹HAL
11.08.2008
09:11
Sayfa 141
AC‹L DURUMDA ÇALIŞTIRMA
Elektrikli kontrol kumandas n n çal şmamas halinde Skywindow aşağ daki
şekilde manuel olarak çal şabilir:
❐ plastik ön tavan kapağ n (A) kenar ndan okla gösterilen noktadan bas-
t rarak aç n z;
F0C0253m
❐ uygun acil durum (B) anahtar n (tavan lambas n n içinde bulunan) yuva-
s na (C) yerleştiriniz;
❐ cam levhalar açm ak ve kapatm ak için anahtar çeviriniz (dönm e yönü-
ne).
F0C0400m
F0C0399m
141
141 Fiat Stilo Berlina / Station Wagon GB
118-144
TÜRKÇE N‹HAL:118-144
TÜRKÇE N‹HAL
11.08.2008
09:11
Sayfa 142
SKYWINDOW AÇMA/KAPATMA
Uzaktan kumandas›z anahtar ile
Açma: anahtar kilit içinde saat ibresi dönme yönüne çevirerek.
Kapatma: anahtar kilit içinde saat ibresi dönme yönünün tersi yönünde çe-
virerek.
F0C0340m
Uzaktan kumandal› veya CID’li anahtar ile
Açma: Ë,butonuna 2 saniyeden daha uzun süre bas larak.
Kapatma: Á butonuna 2 saniyeden daha uzun süre bas larak.
/
butonlar na bas l nca, global kilit (dead lock) devreden ç kar.
Ë,
Á
Aç lma s ras nda, kanatlar ve güneş siperliği ayn anda aç l r.
Kapanma s ras nda, ilk olarak güneş siperliği kapan r, daha sonra levhalar
kapan r.
F0C0408m
F0C0330m
142
142 Fiat Stilo Berlina / Station Wagon GB
118-144
TÜRKÇE N‹HAL:118-144
TÜRKÇE N‹HAL
11.08.2008
09:11
Sayfa 143
SIKIŞMAYI ÖNLEME GÜVENL‹K S‹STEM‹
Güneş siperliğinin ön k sm ndaki çerçeveye monte edilmiş olan güvenlik
sistemi tüm kapatma işlemi süresince devrededir ve herhangi bir nesne
(örneğin parmak, el gibi) alg lad ğ zaman işlemi durdurur. Bu güvenlik sis-
temi k sa bir bölüm geri dönüşü sağlar.
Ayr ca, s k şmay önleyen güvenlik sistemi, ikinci cam kanad n ön çerçeve-
sinde ve birinci cam kanad n arka kenar nda aktiftir; ikinci kanatla ilgili ola-
rak, güneş siperinin tüm kapanma süresince aktiftir ve herhangi bir nesne
(örneğin parmak, el gibi) alg lad ğ zaman işlemi durdurur. Bu güvenlik sis-
F0C0222m
temi k sa bir bölüm geri dönüşü sağlar.
Birinci kanatla ilgili olarak, tüm dönüş süresince etkilidir ve geri dönüşü
sağlar.
S k şm ay önlem e güvenlik sistem i devreye al nd ktan sonra, aşağ daki 2 iş-
lemle s f rlama yap l r:
❐ (A) düğm esine yukar doğru bast rarak (bir önceki duruş hareketini s -
f rlar);
❐ (A) düğm esinin diğer bir pozisyona çevrilm esi.
S›k›şmay› önleme güvenlik sisteminin durdurulmas›
Skywindow raylar aras ndaki buz veya diğer nesnelerin bulunmas işlemi
tekrar devreye al r. Bu tür nesnelerin olmad ğ n kontrol ediniz.
Bu durumda, s k şmay önleyici güvenlik sistemi, (A) düğmesinin 0 pozis-
yonuna yukar bast rarak ve Skywindow kapan ncaya kadar çevrilmesi ile
(sistemin çal şmas ndan 5 saniye kadar) durdurulabilir:
DİKKAT Bu işlem s ras nda s k şmay önleme güvenlik sistemi durdurulur.
143
143 Fiat Stilo Berlina / Station Wagon GB
118-144
TÜRKÇE N‹HAL:118-144
TÜRKÇE N‹HAL
11.08.2008
09:11
Sayfa 144
KAPILAR
MERKEZ‹ K‹L‹T S‹STEM‹
D›şar›dan
Kap lar kapal iken, anahtar ön kap lardan birisinin kilidi içinde çeviriniz.
F0C0142m
‹çeriden
Otomobilin içinden, sürücü kap s üzerinde bulunan (A) kap kilitleme/aç-
ma butonuna bas n z (kap lar kapal iken).
Buton üzerinde çal ş rken sadece ilgili kap n n kilitlenmesi sağlan r. Kap la-
r n merkezi kilit sistem i çal şm az ise, manuel olarak açm ak/kapatm ak müm-
kündür.
DİKKAT Arka kap lar çocuk emniyet kilidi devrede iken içeriden aç lamaz.
ÇOCUK EMN‹YET K‹L‹D‹ (5 kap›l› tipler)
Arka kap lar n içeriden aç lmalar n önlemek içindir.
Emniyet kilitleri sadece kap lar aç k iken devreye al nabilir:
❐ 1 konum u - emniyet kilidi devrede (kap kilitli)
❐ 2 konum u - emniyet kilidi devre d ş (kap içeriden aç labilir)
Emniyet kilidi, merkezi kilitleme sistemi ile aç lm ş olsa dahi devreye al n r.
DİKKAT Otomobilde çocuk taş rken, bu kilitleri daima kullan n z.
DİKKAT Emniyet kilidini devreye ald ktan sonra, kap iç açma kolunu çe-
kerek kap n n aç lmad ğ n kontrol ediniz.
F0C0061m
144
144 Fiat Stilo Berlina / Station Wagon GB
145-171 TÜRKÇE N‹HAL:145-171 TÜRKÇE N‹HAL
11.08.2008
09:38
Sayfa 145
ELEKTRİK KUMANDALI CAMLAR
Otomobil s k şmay önleyici güvenlik sistemi mevcut olan elektrikli camlar
ile donat lm şt r. Sistemin kontrol ünitesi, güvenlik sistemi ile kapanmakta
olan bir camda herhangi bir nesnenin olduğunu alg lar ve cam n hareketi-
ni durdurur ve hemen geri döndürür.
DİKKAT S k şma önleme fonksiyonu sadece 1 dakika içinde 5 kez devre-
ye girdiği durumda, sistem otomatik olarak “iyileşme” moduna girer (ken-
di kendini koruma). Bu durum, cam n kademeli olarak kapanmas ile belir-
tilir.
F0C0189m
Bu sebeple, aşağ daki şekilde sistemin normal haline dönmesi sağlanmal -
d r:
❐ cam aç n z;
veya
❐ kontak anahtar n STOP ve sonra MAR pozisyonuna çeviriniz.
Normal çal şma şekli tekrar kaydedilir ve eğer bir ar za yoksa cam otoma-
tik olarak normal pozisyonuna döner. Ar za durumunda “Uyar lar ve me-
sajlar” bölümüne bak n z.
DİKKAT Kontak anahtar STOP pozisyonunda veya yerinden ç kart lm ş
iken, elektrikli camlar yaklaş k 2 dakika aktif olarak kal r ve bir kap aç ld -
ğ zaman hemen devreden çkar.
Sistem, camdan d›şar› sarkan yolcularla ilgili ç›kacak olan 2000/4/CE standard›na
D‹KKAT uyumludur. Ayn› zamanda, otomobilin d›ş›ndan içeri istenmeyen girişlere karş› ko-
ruma sağlamak için üst d›ş contada s›k›şma önleyici güvenlik fonksiyonu bulunma-
maktad›r.
145
145 Fiat Stilo Berlina / Station Wagon GB
145-171 TÜRKÇE N‹HAL:145-171 TÜRKÇE N‹HAL
11.08.2008
09:38
Sayfa 146
KUMANDALAR
Sürücü taraf›
Sürücü kap s n n paneli üzerinde kontak anahtar MAR pozisyonunda iken
çal şan, butonlar bulunmaktad r:
(A): ön sol cam açma/kapatma; otomatik/sürekli cam açma/kapatma;
(B): ön sağ cam açma/kapatma; otomatik/sürekli cam açma/kapatma;
(C): arka elektrikli cam açma/kapatma kontrol kumandalar ;
F0C0063m
(D) - arka sol cam açma/kapatma; sadece cam aç lma s ras nda “sürekli
otomatik” çal şma;
(E) - arka sağ cam açma/kapatma; sadece cam aç lma s ras nda “sürekli oto-
matik” çal şma.
(A) veya (B) butonuna k sa bir şekilde bas lmas ile cam kademeli hareket
eder; sürekli bas lmas ile cam açma/kapatma “otomatik ve sürekli” olarak
gerçekleşir. (A) veya (B) butonlar na tekrar bas lmas ile cam istenilen po-
zisyonda durur.
Elektrik kumandal› camlar›n uygun bir şekilde kullan›lmamas› tehlikeli olabilir.
D‹KKAT
Elektrik kumandal› camlar› kullanmadan önce ve kullan›rken, yolcular›n direkt ola-
rak veya şahsi eşyalar› vas›tas› ile hareket halindeki camdan zarar görmeyecekle-
rinden emin olunuz. Otomobilinizden indiğinizde, elektrik kumandal› camlar›n ka-
zara çal›şt›r›lmas›n› ve otomobilde kalanlar için tehlike oluşturmas›n› önlemek için,
anahtarlar›n›z› daima yan›n›za al›n›z.
146
146 Fiat Stilo Berlina / Station Wagon GB
145-171 TÜRKÇE N‹HAL:145-171 TÜRKÇE N‹HAL
11.08.2008
09:38
Sayfa 147
BAGAJ
Bagaj (kilidi aç k iken) sadece bagaj kap s n n alt k sm ndaki (Sedan tipleri)
veya arka k sm ndaki (Stationwagon tipleri) açma kolu ile d şar dan aç la-
bilir.
Eğer kap lar kilitli değil ise, bagaj her zaman aç labilir.
My Car gösterge tablosu ekran kullan larak (“Çok fonksiyonlu ekran” ko-
nusuna bak n z) “Independent boot-bağ ms z bagaj” seçeneği devreye al na-
bilir.
Bagaj açmak için, anahtar
(uzaktan kumandal veya uzaktan kumandas z
anahtar) veya elektronik anahtar (CID) kullan n z.
Bagaj kapağ tam olarak kapanmam ş ise, ´ uyar lambas ekrandaki mesaj
ile birlikte yanar (“Uyar lambalar ve mesajlar” bölümüne bak n z).
DİKKAT Otomobil hareket halinde iken bagaj açma mekanizmas n kullan-
may n z.
F0C0402m
F0C0365m
147
147 Fiat Stilo Berlina / Station Wagon GB
145-171 TÜRKÇE N‹HAL:145-171 TÜRKÇE N‹HAL
11.08.2008
09:38
Sayfa 148
BAGAJIN DIŞARIDAN AÇILMASI
Anahtar ile
Bagaj d şar dan açmak için, anahtar n metal bölümü ile kilidi (mevcut ise)
aç n z.
Bagaj n aç lmas , gazl amortisörler ile kolaylaşt r lm şt r.
Bagaj aç l nca, bagaj içindeki ayd nlatma lambas yanar. Bagaj kapat l nca, ay-
d nlatm a lambas otom atik olarak söner.
F0C0385m
Ayd nlatma lambas , kontak anahtar n STOP pozisyonuna çevirdikten son-
ra yaklaş k 15 dakika yanar. Bu süre içinde, bir kap veya bagaj aç l nca ay-
d nlatm a lambas yaklaş k bir 15 dakika süre daha yanar.
Uzaktan kumanda/elektronik anahtar (CID) ile
Bagaj, elektronik alarm devrede olsa bile, uzaktan kumanda üzerindeki
R
butonuna bas larak aç labilir.
Bagaj n aç lmas sinyal lambalar n n ikili yan p sönmesi ile; kapanmas sade-
ce alarm devrede ise tekli yan p sönme ile belirlenir.
Eğer elektronik alarm sistemi devrede ise, bagaj aç l rken alarm sistemi
F0C0408m
aşağ daki fonksiyonlar devre d ş b rak r;
❐ volüm etrik güvenlik sistem ini,
❐ otom obilin eğim sensörünü
❐ bagaj kontrol sensörünü.
Bagaj tekrar kapat ld ğ nda, kontrol fonksiyonlar yeniden devreye al n r.
148
148 Fiat Stilo Berlina / Station Wagon GB
145-171 TÜRKÇE N‹HAL:145-171 TÜRKÇE N‹HAL
11.08.2008
09:39
Sayfa 149
ISITMALI ARKA CAMIN AÇILMASI (Baz› stationwagon tipleri)
(A) butonuna bas l nca: bagaj bölümüne girmek için s tmal arka cam n aç l-
mas sağlan r.
F0C0366m
F0C0414m
BAGAJIN KAPATILMASI
Kapatmak için, bagaj kapağ n aşağ ya doğru indirerek klik sesini duyunca-
ya kadar bast r n z.
Bagajda 12V’luk bir elektrik soketi mevcuttur (baz tiplerde).
F0C0345m
149
149 Fiat Stilo Berlina / Station Wagon GB
145-171 TÜRKÇE N‹HAL:145-171 TÜRKÇE N‹HAL
11.08.2008
09:39
Sayfa 150
DİKKAT “Independent boot-Bağ ms z bagaj kapağ ” se-
Bagajda taş nan yüklerin kay ş veya kordon ile mevcut
çeneği devrede ise, bagaj otomatik olarak kapanacağ n-
kancalar kullanarak sağlam bir şekilde bağland ğ ndan
dan, kontak anahtar n n bagaj kapatmadan önce yan -
emin olunuz.
n zda olduğundan emin olunuz.
Bagaj kapağ› üzerine veya arka şapkal›ğa ilave parçalar›n (hoparlör, spoiler gibi) tak›lmas›, gazl›
amortisörlerin doğru olarak çal›şmalar›n› engelleyebilir ve bagaj›n kullan›m güvenliği aç›s›ndan sa-
k›ncal› olabilir.
Bagaj› kullan›rken izin verilen maksimum yük kapasitesini geçmeyiniz (“Teknik
D‹KKAT
özellikler” bölümüne bak›n›z). Ayr›ca, ani fren yapman›z halinde öne doğru gele-
rek yolcular› incitmesini önlemek için, bagajda taş›nan yüklerin sağlam bir şekilde
bağland›ğ›ndan emin olunuz.
Bir kaza veya sert frenleme s›ras›nda ön tarafa f›rlayarak yolcular›n yaralanmas›-
D‹KKAT
n› önlemek için, arka şapkal›k üzerinde herhangi bir nesne bulundurmay›n›z.
150
150 Fiat Stilo Berlina / Station Wagon GB
145-171 TÜRKÇE N‹HAL:145-171 TÜRKÇE N‹HAL
11.08.2008
09:39
Sayfa 151
BAGAJ BÖLÜMÜNÜN UZATILMASI
Bagaj, arka koltuk ayr larak k smi olarak (1/3 veya 2/3) veya tamamen uza-
t labilir.
Stationwagon tiplerinde, “Bagaj örtüsü” paragraf nda aç kland ğ şekilde ba-
gaj örtüsü ç kart larak maksimum yükleme alan elde edilebilir.
F0C0356m
Bagaj›n k›smen uzat›lmas› (1/3 veya 2/3)
Bagaj n sağ taraf n n uzat lmas , arka koltuğun sol taraf nda iki kişinin otur-
mas n mümkün k lar.
Bagaj n sol taraf n n uzat lmas , arka koltuğun sağ taraf nda sadece bir kişi-
nin oturmas n mümkün k lar.
Sabit arka koltuk bulunan tiplerde
F0C0357m
Aşağ daki işlemleri uygulay n z:
❐ koltuk başl klar n tam am iyle indiriniz;
❐ emniyet kem erlerini döndürm eden yan tarafa al n z;
❐ istediğiniz koltuk minderinin ortas ndaki tutam ağ çekerek minderi öne
yat r n z;
F0C0371m
151
151 Fiat Stilo Berlina / Station Wagon GB
145-171 TÜRKÇE N‹HAL:145-171 TÜRKÇE N‹HAL
11.08.2008
09:39
Sayfa 152
❐ koltuk tutucu kolunu (A) kald r n z ve koltuğu öne yat r n z. Yat rm a iş-
lemi (B) “k rm z band” ile gösterilir.
F0C0378m
Arka kayar koltuk mevcut tiplerde (baz tiplerde)
Aşağ daki işlemleri uygulay n z:
❐ koltuk başl klar n tam am iyle indiriniz.
❐ Emniyet kem erlerini döndürm eden yan tarafa al n z.
❐ (B) kolu ile koltuğu istenilen pozisyona ayarlay n z (örneğin maksim um
bagaj alan için tamamiyle öne doğru)
❐ (A) kolunu kald r n z ve koltuğu katlay n z.
F0C0338m
152
152 Fiat Stilo Berlina / Station Wagon GB
153
13 Fiat Stilo Berlina / Station Wagon GB

 

 

 

 

 

 

 

Content      ..     9      10      11      12     ..