Fiat Stilo (2006 year). Instruction turkish - part 9

 

  Index      Fiat     Fiat Stilo (2006 year) - instruction in turkish

 

Search            copyright infringement  

 

 

 

 

 

 

 

 

Content      ..     7      8      9      10     ..

 

 

Fiat Stilo (2006 year). Instruction turkish - part 9

 

 

098-117
TÜRKÇE N‹HAL:098-117
TÜRKÇE N‹HAL
11.08.2008
08:47
Sayfa 112
Devreye al›nmas›
A sembolü
üzerine çevrilmesi ile devreye al n r. Bu şekilde, park lambalar ve k sa far-
lar, d ş ayd nlatma fonksiyonu gibi otomatik olarak birlikte devreye al n r.
Iş k sensörü devreye al n nca, sadece selektör kullan labilir.
F0C0153m
CAM YIKAMA
ÖN CAM YIKAMA/S‹LME
Bu fonksiyon sadece kontak anahtar MAR pozisyonunda iken çal ş r.
Kumanda kolunun, beş farkl konumu mevcuttur:
(A): ön cam sileceği çal şm yor.
(B): fas lal çal şma.
F0C0048m
112
112 Fiat Stilo Berlina / Station Wagon GB
098-117
TÜRKÇE N‹HAL:098-117
TÜRKÇE N‹HAL
11.08.2008
08:47
Sayfa 113
Kumanda kolu, (B) konumunda iken, (F) çentikli kumanda düğmesinin çev-
rilmesi ile, aşağ da belirtilen beş farkl fas lal çal şma h z elde edilebilir:
,
= çok yavaş fas lal
= yavaş fas lal çal şma
■■
= orta h zda fas lal çal şma
■■■
= h zl fas lal çal şma.
(C): sürekli yavaş çal şma.
(D): sürekli h zl çal şma.
(E): geçici h zl çal şma fonksiyonu (geçici konum).
(E) konumundaki çal şma, kol bu konumda tutulduğu süre boyunca devam
eder. Kumanda kolunu serbest b rakt ğ n zda, kol (A) konumuna döner ve
ön cam sileceği otomatik olarak durur.
DİKKAT Ön cam sileceği çal ş r durumda iken, geri vitese geçilir ise, oto-
matik olarak arka cam sileceği çal şmaya başlar.
F0C0048m
Ön cam sileceğini kesinlikle cam üzerinde biriken kar ve buzu temizlemek amac› ile kullanmay›n›z.
Bu şekilde, silecek aş›r› derecede zorlan›r ve motor koruma sisteminin devreye girmesine neden ola-
rak silme işleminin bir kaç saniye durmas›na neden olur. Eğer işlem yeniden yap›lamaz ise yetkili bir
Tofaş servisi ile temasa geçiniz.
113
113 Fiat Stilo Berlina / Station Wagon GB
098-117
TÜRKÇE N‹HAL:098-117
TÜRKÇE N‹HAL
11.08.2008
08:47
Sayfa 114
“Ak›ll› y›kama” fonksiyonu
Kumanda kolunun direksiyon simidine doğru çekilmesi (geçici konum), ön
cam y kay c y çal şt r r.
Kumanda kolu bu konumda tutulurken, sadece tek bir hareket ile ön cam
y kama ve silmeyi ayn anda çal şt rmak mümkün olur. Eğer kumanda kolu
yar m saniyeden daha uzun bir süre için direksiyon simidine doğru çekilir
ise, silme işlemi otomatik olarak gerçekleşir.
Kumanda kolu serbest b rak ld ktan sonra, ön cam sileceği birkaç silme ha-
F0C0049m
reketi yapt ktan sonra durur; birkaç saniye sonra gerçekleşen ilave bir “sil-
me hareketi” ile silme işlemi tamamlan r.
YAĞMUR SENSÖRÜ (baz› tiplerde)
Yağmur sensörü (A), sadece belirli baz tiplere monte edilen, ön cam sile-
ceği ile kombine, elektronik bir tertibat olup; fas lal çal şma esnas nda,
yağmurun şiddetine bağl olarak, silme say s n otomatik olarak ayarlar.
Yağmur sensöründe, cam kuru iken sileceğin hareketsiz olduğu konumdan
(silme hareketi yok), şiddetli yağmurda sürekli yavaş çal şma konumuna ka-
F0C0053m
dar tedrici olarak değişen bir ayar aral ğ mevcuttur.
Devreye al›nmas›
Sağ kumanda kolunu aşağ hareket ettiriniz.
Yağmur sensörünün devreye al nmas , sileceğin bir “silme” hareketi ile bil-
dirilir.
DİKKAT Sensörün bulunduğu bölgeyi temiz tutunuz.
114
114 Fiat Stilo Berlina / Station Wagon GB
098-117
TÜRKÇE N‹HAL:098-117
TÜRKÇE N‹HAL
11.08.2008
08:47
Sayfa 115
Çentikli kumanda kolunun (F) çevrilmesi ile, yağmur sensörünün hassasi-
yetinin art r lmas mümkündür. Böylece, sileceğin hareketsiz olduğu ko-
numdan, sürekli yavaş çal şma konumuna doğru daha çabuk bir geçiş sağ-
lan r.
Yağmur sensörünün devreye al nmas , sileceğin bir “silme” hareketi ile bil-
dirilir.
Ön cam y kaman n, yağmur sensörü devrede iken çal şt r lmas (kumanda
kolu B konumunda) halinde; normal y kama fonksiyonu, yağmur sensörü
normal otomatik çal şma fonksiyonuna döndükten sonra gerçekleşir.
Devreden ç›kart›lmas›
Kontak anahtar n STOP pozisyonuna çeviriniz.
Daha sonra motor çal şt r ld ğ nda (MAR pozisyonu), kumanda kolu (B)
konumunda kalsa bile tekrar devreye girmez. Bu durumda, yağmur sensö-
rünü devreye almak için, kumanda kolunu (A) veya (C) konumuna hare-
ket ettirdikten sonra, (B) konumuna geri getiriniz.
Yağmur sensörü bu şekilde tekrar devreye al nd ktan sonra; ön cam kuru
bile olsa, silecek en az bir silme hareketi yaparak, sensörün devreye girdi-
F0C0048m
ğini bildirir.
Yağmur sensörü, aşağ da belirtilen ve değişik hassasiyet gerektiren durum-
lar n mevcudiyetini tetkik eder ve bu durumlara otomatik olarak adapte
olur;
❐ kontrol yüzeyi üzerinde yer alan pislikler (tuz, kirler, vb.)
❐ aş nm ş silecek süpürgelerinin sebep olduğu su izleri,
❐ gece ve gündüz aras ndaki fark.
½ekil yağmur sensörünün farkl hassasiyet seviyelerini göstermektedir.
115
115 Fiat Stilo Berlina / Station Wagon GB
098-117
TÜRKÇE N‹HAL:098-117
TÜRKÇE N‹HAL
11.08.2008
08:47
Sayfa 116
sağ kumanda kolu devre-
de (B)
sağ kumanda kolu devre-
de (B)
sağ kumanda kolu devre-
de (B)
A = yağmur sensörü düşük has-
sasiyet seviyesi
B = yağmur sensörü 2’inci hassa-
siyet seviyesi
C = yağmur sensörü 3’üncü has-
sasiyet seviyesi
D = yağmur sensörü yüksek has-
sasiyet seviyesi
F0C0258m
Otomatik y›kama istasyonunda otomobil y›kan›rken yağmur sensörünü devreye almay›n›z.
Ön camda buz oluştuğunda, sistemin devreden ç›kart›lm›ş olduğundan emin olunuz.
Ön cam›n temizlenmesi gerektiğinde, sistemin devreden ç›kart›lm›ş olduğundan
D‹KKAT
emin olunuz.
116
116 Fiat Stilo Berlina / Station Wagon GB
098-117
TÜRKÇE N‹HAL:098-117
TÜRKÇE N‹HAL
11.08.2008
08:47
Sayfa 117
ARKA CAM S‹LME/YIKAMA
Bu tertibat sadece kontak anahtar MAR pozisyonunda iken çal ş r.
Kumanda kolu ön panele doğru itildiğinde (geçici konum), arka cam y ka-
ma devreye girer ve arka cam sileceği sürekli olarak çal ş r.
Kol serbest b rak ld ğ nda, çal şma sona erer.
Çentikli düğmenin (A), O konumundan ' konumuna çevrilmesi, arka cam
sileceğinin fas lal olarak çal şmas n sağlar.
F0C0047m
FAR YIKAMA (baz› tiplerde)
Fiat Stilo’nun far y kay c lar
“görünmeyen” tiptir; yani otomobilin tampo-
nunun içine yerleştirilmişlerdir ve k sa/uzun farlar yanarken, ön cam y ka-
ma devreye al nd ğ nda çal ş r.
F0C0270m
Arka cam sileceğini kesinlikle cam üzerinde biriken kar ve buzu temizlemek amac› ile kullanmay›n›z.
Bu şekilde, silecek aş›r› derecede zorlan›r ve motor koruma sisteminin devreye girmesine neden ola-
rak sonucunda silme işleminin bir kaç saniye durmas›na neden olur. Eğer işlem yeniden yap›lamaz
ise yetkili bir Tofaş servisi ile temasa geçiniz.
117
117 Fiat Stilo Berlina / Station Wagon GB
118-144
TÜRKÇE N‹HAL:118-144
TÜRKÇE N‹HAL
11.08.2008
09:11
Sayfa 118
CRUISE CONTROL (baz› tiplerde)
GENEL B‹LG‹LER
Elektronik kumandal Cruise control (HIZ SABİTLEYİCİ); 30 km/saat h z n
üzerinde otomobilin, gaz pedal na bas lmadan, uzun ve düz yollarda (örne-
ğin otobanda) gereken h zda kullan lmas n sağlar. Bu sistemin şehir d ş n-
da, s k ş k trafik olmayan bölgelerde kullan lmas tavsiye edilir. Bu sistemi
şehir içinde kullanmay n z.
F0C0127m
DEVREYE ALINMASI
(A) çentikli halkay ON pozisyonuna çeviriniz.
Otomobilin h z na göre, cruise control sadece 4. veya 5. viteste devreye
al nabilir. Sistem devrede iken yokuş aşağ kullan lmas nda, otomobilin h z
kaydedilen h zdan daha fazla olabilir.
Sistem devrede iken,gösterge tablosu üzerindeki Ü uyar lambas (mevcut
ise), ekrandaki ilgili mesaj ile yanar. (“Uyar lambalar ve mesajlar” bölümü-
ne bak n z).
HIZIN KAYDED‹LMES‹
Aşağ daki işlemleri uygulay n z:
❐ çentikli (A) kum andas n ON pozisyonuna getiriniz ve otom obilin nor-
mal olarak gereken h za ulaşmas n sağlay n z.
❐ Halka şeklindeki (B) kum andas n , en az üç saniye süre için (+) pozis-
yonuna getiriniz, daha sonra da serbest b rak n z. Otomobilin h z kayde-
dilir ve dolay s yla da gaz pedal serbest b rak labilir.
Gereken durumlarda (örneğin sollama yap l rken), sadece gaz pedal na ba-
s larak h zlan labilir. Daha sonra, gaz pedal serbest b rak ld ğ nda, otomo-
bil daha önce kaydedilmiş olan h z değerinde yoluna devam eder.
118
118 Fiat Stilo Berlina / Station Wagon GB
118-144
TÜRKÇE N‹HAL:118-144
TÜRKÇE N‹HAL
11.08.2008
09:11
Sayfa 119
KAYDED‹LEN HIZ DEĞER‹N‹N SIFIRLANMASI
Eğer sistem; fren veya kavrama pedal na bas larak devre d ş b rak l r ise,
kaydedilen h z değeri, aşağ da aç klanan şekilde ayarlanabilir:
❐ kaydedilen h z değerine yaklaşana kadar yavaşça h zlan n z;
❐ h z değerinin kaydedildiği anda seçilm iş olan vitese tak n z (4. veya 5.
vites),
❐ RES butonuna (C) bas n z.
F0C0127m
KAYDED‹LEN HIZ DEĞER‹N‹N ARTIRILMASI
Kaydedilen h z değeri aşağ da aç klanan şekillerde art r labilir:
❐ gaz pedal na bas larak ve daha sonra ulaş lan yeni h z değerini kaydede-
rek;
veya
❐ (B) kum andas n k sa bir süre ile (+) pozisyonuna çevirerek.
Kumandan n her kademesinde h z değeri yaklaş k 1 km/saat artar, kuman-
da sürekli olarak çevrildiğinde ise, h z değeri sürekli olarak artar.
KAYDED‹LEN HIZ DEĞER‹N‹N AZALTILMASI
Kaydedilen h z değeri, iki şekilde azalt labilir;
❐ Tertibat devre d ş b rak larak ve daha sonra yeni h z değerini kayde-
derek
❐ (B) kum andas n , otom atik olarak kaydedilecek olan yeni h z değerine
ulaşana kadar (-) pozisyonunda tutarak.
119
119 Fiat Stilo Berlina / Station Wagon GB
118-144
TÜRKÇE N‹HAL:118-144
TÜRKÇE N‹HAL
11.08.2008
09:11
Sayfa 120
Kumandan n her kademesinde h z değeri yaklaş k 1 km/saat azal r, kuman-
da sürekli olarak çevrildiğinde ise, h z değeri sürekli olarak azal r.
F0C0127m
Cruise control devrede iken, vites kolunu boşa almay›n›z ve Selespeed kumanda
D‹KKAT
kolunu N pozisyonuna getirmeyiniz.
Eğer tertibat ar›zal› veya çal›şmaz durumda ise, A kumandas›n› OFF pozisyonuna
getiriniz ve koruyucu sigortan›n sağlam olduğunu kontrol ettikten sonra, yetkili
D‹KKAT
bir Tofaş servisi ile temasa geçiniz.
120
120 Fiat Stilo Berlina / Station Wagon GB
118-144
TÜRKÇE N‹HAL:118-144
TÜRKÇE N‹HAL
11.08.2008
09:11
Sayfa 121
RADAR CRUISE CONTROL (baz› tiplerde)
Elektronik kumandal Cruise control (HIZ SABİTLEYİCİ); 30 km/saat ve
160 km/saat h zlar aras nda otomobilin, gaz pedal na bas lmadan, uzun ve
düz yollarda (örneğin otobanda) gereken h zda kullan lmas n sağlar.
Bu nedenle bu tertibat şehir d ş nda, s k ş k trafik olmayan bölgelerde kul-
lan lmas tavsiye edilir. Bu tertibat şehir içinde kullanmay n z.
Radar cruise control ayr ca h z azaltarak veya hafif frenlemeler ile otomo-
F0C0240m
bilin önünde giden arac n uzakl ğ n kontrol ederek sürüş güvenliğini art -
r r.
Radar Cruise Control bir çarp şma önleyici sistem değildir; üzerinde gidi-
len şerit üzerindeki nesneleri ve sinyalleri tespit edemez ve otomobili dur-
duramaz.
Muhtemel acil durum freni sesli ve ekrandaki mesaj ile uyar lan (“Ayarla-
nabilir çok fonksiyonlu ekran”da “APPLY BRAKES-FRENE BASINIZ” me-
saj ) sürücü taraf ndan gerçekleştirilir.
Sistem taraf ndan otomatik olarak gerçekleştirilen maksimum h z azalt lma-
s otom obilin fren sistem inin gerçek kapasitesi kadard r.
Sürücünün fren ve gaz pedal üzerinde her müdahalesi cruise control sis-
temi üzerinde etkili olmas nedeniyle, sürücü her zaman ve her durumda
yol güvenliğinden sorumludur.
Eğer sistem devreye al nd ğ nda otomobilin h z 30 km/saatin alt na düşer-
se, bir akuistik sistem h z kontrol etmesi için sürücüyü uyar r.
121
121 Fiat Stilo Berlina / Station Wagon GB
118-144
TÜRKÇE N‹HAL:118-144
TÜRKÇE N‹HAL
11.08.2008
09:11
Sayfa 122
DEVREYE ALINMASI
(A) çentikli kumandas n OFF pozisyonundan farkl bir pozisyona çeviriniz.
Tertibat n devreye al nmas , ilgili mesaj ile birlikte ayarlanabilir çok fonksi-
yonlu ekrandaki
sembolü ile bildirilir.
à
à sembolü, sistem devreden ç kart l ncaya kadar görüntüde kal r.
F0C0240m
HIZIN KAYDED‹LMES‹
Aşağ daki işlemleri uygulay n z:
❐ (A) kumandas n OFF pozisyonundan farkl bir pozisyona getiriniz ve
F0C3242g
otomobilin normal olarak gereken h za ulaşmas n sağlay n z.
❐ halka şeklindeki B kum andas n , en az üç saniye süre için (+) pozisyo-
nuna getiriniz, daha sonra da serbest b rak n z. Otomobilin h z kaydedilir
ve “Ayarlanabilir çok fonksiyonlu ekran”da görüntülenir.
❐ gaz pedal n serbest b rak n z.
Gereken durumlarda (örneğin sollama yap l rken), sadece gaz pedal na ba-
s larak h zlan labilir. Daha sonra, gaz pedal serbest b rak ld ğ nda, otomo-
bil daha önce kaydedilmiş olan h z değerinde yoluna devam eder.
Otomobil, aşağ da belirtilen durumlardan herhangi biri oluşana kadar, kay-
dedilen sabit h zda yoluna devam eder;
❐ fren pedal na bas lm as ;
❐ bulunulan şeritte yavaş giden bir arac n bulunm as .
122
122 Fiat Stilo Berlina / Station Wagon GB
118-144
TÜRKÇE N‹HAL:118-144
TÜRKÇE N‹HAL
11.08.2008
09:11
Sayfa 123
KAYDED‹LEN HIZ DEĞER‹N‹N AYARLANMASI
Eğer tertibat; fren veya kavrama pedal na bas larak devre d ş b rak l r ise,
kaydedilen h z değeri, C (RES) butonuna bas larak ayarlan r.
KAYDED‹LEN HIZ DEĞER‹N‹N ARTIRILMASI
Kaydedilen h z değeri aşağ da aç klanan şekillerde art r labilir:
❐ Gaz pedal na bas larak ve daha sonra ulaş lan yeni h z değerini kayde-
derek;
F0C0240m
veya
❐ (B) çentikli kum andas n geçici bir süre ile (+) pozisyonuna çevirerek.
Kumandan n her kademesinde h z değeri yaklaş k 10 km/saat artar, ku-
manda sürekli olarak çevrildiğinde ise, h z değeri sürekli olarak artar.
(B) kumandas serbest b rak ld ğ nda, ulaş lan yeni h z değeri otomatik ola-
rak belleğe kaydedilir. Yeni h z değeri, “Ayarlanabilir çok fonksiyonlu ek-
ran”da görüntülenir.
KAYDED‹LEN HIZ DEĞER‹N‹N AZALTILMASI
Kaydedilen h z değeri, iki şekilde azalt labilir;
❐ Tertibat devre d ş b rak larak ve daha sonra yeni h z değerini kayde-
derek;
veya
❐ (B) kum andas n , otom atik olarak kaydedilecek olan yeni h z değerine
ulaşana kadar (-) pozisyonunda tutarak.
123
123 Fiat Stilo Berlina / Station Wagon GB
118-144
TÜRKÇE N‹HAL:118-144
TÜRKÇE N‹HAL
11.08.2008
09:11
Sayfa 124
(B) kumandas serbest b rak ld ğ nda, ulaş lan yeni h z değeri otomatik ola-
rak belleğe kaydedilir. Yeni h z değeri, “Ayarlanabilir çok fonksiyonlu ek-
ran”da görüntülenir.
Virajlara gelindiğinde, otomobilin h z n n azalt lmas gerekir.
DEVREDEN ÇIKARTILMASI
(A) çentikli kumandas n OFF veya kontak anahtar n STOP pozisyonuna
çeviriniz.
F0C0240m
Teçhizat ayr ca aşağ daki durumlarda devreden ç kar:
❐ fren pedal na bas l nca (sürücü taraf ndan manuel olarak kumandas ge-
rekir)
❐ kavram a pedal na bas l nca;
❐ el freni çekilince;
❐ ABS, ASR, ESP (mevcut ise) sistemlerinin devreye al nm as nda;
❐ otom obilin h z n n 30 km/saatin alt na düştüğünde;
❐ (A) çentikli kum andas n n OFF pozisyonuna çevrildiğinde;
❐ kontak anahtar n n STOP pozisyonuna çevrildiğinde.
Virajlara yaklaş ld ğ nda, sistemin devreden ç kart lmas gerekir (fren peda-
l na bas larak).
124
124 Fiat Stilo Berlina / Station Wagon GB
118-144
TÜRKÇE N‹HAL:118-144
TÜRKÇE N‹HAL
11.08.2008
09:11
Sayfa 125
B‹R ARACIN TESP‹T‹
Aktif fakat devreden ç›kart›lm›ş sistem ile
(A) çentikli halkas n n
veya
veya
sembollerine çevrilmesi ile, sa-
dece sistemin en az ndan bir kez devreye al nd ğ nda sistem önde giden
araç olup olmad ğ n tespit eder (B halkas n n (+) konumuna çevrilerek).
Bu şekilde, önde giden bir arac n olduğu sistem devreden ç kart lm ş olsa
dahi, sistem devreye al n ncaya kadar (A halkas OFF pozisyonuna çevrile-
F0C0240m
ne kadar) tespit edilecektir.
Devreye al›nm›ş sistem ile
Sistem devreye al n nca, otomobilin önünde giden bir arac
(150 metre
içinde) tespit etmek mümkün olur ve sürücü “Ayarlanabilir çok fonksiyon-
F0C3172g
lu ekran”daki
sembolü ve ilgili mesaj ile uyar l r.
Ekrandaki sembol, h z kontrolü ve önde giden araç tespit işlemi ile mesa-
fe kontrolünün devrede olduğunu fakat ayarlanan mesafe veya otomobilin
h z n n hafzaya kaydedilm iş h zdan daha yüksek olm as nedeniyle bir araç
“alg lanmad ğ n ” belirtir.
Tersi durumda, eğer öndeki araç ayarlanan takip mesafesinde veya daha
yak n ise ve sistem tespit etmiş ise, ayarlanabilir çok fonksiyonlu ekran me-
safe kontrolünün devrede olduğunu belirtir.
Eğer sistem fren pedal na bas larak geçici olarak devreden ç kart lm ş ise,
mesafe sistemi ile ilgili muhtemelen ayarlanabilir çok fonksiyonlu ekranda
F0C3173g
görünen
sembolü silinecektir.
125
125 Fiat Stilo Berlina / Station Wagon GB

 

 

 

 

 

 

 

Content      ..     7      8      9      10     ..