Fiat Stilo (2006 year). Instruction turkish - part 8

 

  Index      Fiat     Fiat Stilo (2006 year) - instruction in turkish

 

Search            copyright infringement  

 

 

 

 

 

 

 

 

Content      ..     6      7      8      9     ..

 

 

Fiat Stilo (2006 year). Instruction turkish - part 8

 

 

098-117
TÜRKÇE N‹HAL:098-117
TÜRKÇE N‹HAL
11.08.2008
08:47
Sayfa 98
Ç‹FT BÖLGEL‹ OTOMAT‹K KL‹MA S‹STEM‹
(baz› tiplerde)
KUMANDALAR
(A):
Sistemin otomatik modunu seçme buto-
nu (AUTO) ve sürücü taraf hava s cakl -
ğ ayar düğmesi
(B):
Hava dağ t m şekli seçim butonlar
(C):
Klima sistemi bilgilerini görüntüleyen ek-
ran
(D):
Fan h z ayar butonlar
(E):
Yolcu taraf için ayarlanan s cakl k değe-
rini, sürücü taraf için ayarlanan s cakl k
değeri ile eşitleyen (MONO) butonu ve
yolcu taraf hava s cakl ğ ayar butonu
F0C0381m
(F):
İki bölgeli klima açma/kapatma butonu
GENEL B‹LG‹LER
(G):
Arka cam rezistans fonksiyonu açma/ka-
Otomobil, sürücü taraf ile yolcu taraf ndaki hava s cakl klar n n ayr
patma butonu
ayr ayarlanmas n sağlayan bir elektronik kontrol ünitesi taraf ndan
kumanda edilen iki bölgeli bir klima sistemi ile donat lm şt r.
(H):
MAX-DEF fonksiyon butonu (ön cam
h zl defrost/buğu alm a fonksiyonu)
Bu sistemde, hava kirliliği tespit sensörlerinin d ş havada kirlilik tes-
pitinde (örneğin şehir içi kullan mlarda, s k ş k trafikte ve tünellerde)
(I):
Yolcu kabini hava s cakl k sensörü
iç hava dolaş m n otomatik olarak devreye alan AQS fonksiyonu
(Hava Kalite Sistemi) mevcuttur.
(L):
İç hava dolaş m açma/kapatma ve AQS (
Hava Kalite Sistemi) fonksiyon butonu.
(M): Klima kompresörü açma/kapatma buto-
nu
98
98 Fiat Stilo Berlina / Station Wagon GB
098-117
TÜRKÇE N‹HAL:098-117
TÜRKÇE N‹HAL
11.08.2008
08:47
Sayfa 99
KL‹MA KONTROL S‹STEM‹N‹N DEVREYE
OTOMAT‹K FONKS‹YONUN (AUTO)
ALINMASI
KULLANILIŞI
Sistem farkl şekillerde devreye al nabilir fakat istenilen
AUTO butonuna bas l nca, sistem otomatik olarak aşa-
s cakl k derecelerinin ekranda ayarlanmas ve sonra
ğ daki şekilde ayarlan r:
AUTO butonuna bas lmas tavsiye edilir.
❐ yolcu kabinine hava girişi;
Klima sistemi, s cakl k fark
(sürücü taraf ile yolcu tara-
f aras ndaki)
7°C’yi geçmeyecek şekilde, otomobilin
❐ yolcu kabinindeki hava dolaş m ;
her iki taraf için istenilen farkl s cakl k seviyelerinin
ayarlanmas n mümkün k lar.
bu şekilde daha önceki manuel ayarlar devreden ç kar.
Klima kompresörü, sadece motor çal ş r durumda ve
Klima kontrol sistemi otomatik olarak çal ş rken, ekran-
d ş hava s cakl ğ 4°C’nin üzerinde iken çal ş r.
da FULL AUTO mesaj görüntülenir.
Aşağ daki kumandalar n manuel olarak kullan lmas ile,
sistem taraf ndan otomatik olarak yap lan ayarlar n de-
ğiştirilmesi mümkündür;
❐ fan h z ayar düğm esi;
❐ hava dağ t m şekli seçim butonlar ;
❐ iç hava dolaş m açm a/kapatm a ve AQS (Hava Kalite
Sistemi) butonu;
❐ klim a kompresörü açm a butonu.
Düşük d›ş hava s›cakl›ğ›nda camlar daha çabuk buğulanabileceğinden dolay›, iç
D‹KKAT
hava dolaş›m› fonksiyonunun kullan›lmas› tavsiye edilmez.
99
99
Fiat Stilo Berlina / Station Wagon GB
098-117
TÜRKÇE N‹HAL:098-117
TÜRKÇE N‹HAL
11.08.2008
08:47
Sayfa 100
FAN HIZI AYARLARI
❐ maksim um s cakl ğ na ayar yapar;
Fan h z ayar için p butonuna bas n z.
❐ uygun hava ak m miktar n devreye al r.
Bir çubuk ekran üzerinde, seçilebilen 12 farkl h z kade-
mesi çubuklar n yanmas ile ekranda görüntüye gelir;
ARKA CAM REZ‹STANSI VE KAPI AYNALARI
❐ maksim um fan h z = bütün çubuklar görüntüye ge-
BUĞU ALMA/DEFROST BUTONU
lir,
( butonuna bas ld ğ nda, arka cam rezistans ve kap
❐ minim um fan h z = bir adet çubuk görüntüye gelir.
aynalar n n buğu alma/defrost fonksiyonunu devreye
al n r, buton üzerindeki led yanar.
Klima kompresörünün, butonuna bas larak devre d -
ş b rak lm as halinde; fan durdurulabilir (bütün çubuklar
Bu fonksiyon zamanlamal olarak çal ş r.
görüntüden kaybolur).
DİKKAT
T
butonuna bas larak d şar dan yolcu kabi-
Fan h z na otomatik olarak kumanda etmek için, AUTO
nine hava giriş fonksiyonu çal şt r labilir.
butonuna bas n z.
‹Ç HAVA DOLAŞIMI AÇMA/KAPATMA VE
ÖN CAM HIZLI BUĞU ALMA/DEFROST
AQS (Hava Kalite Sistemi) FONKS‹YONU
BUTONU
BUTONU
(MAX-DEF fonksiyonu)
T
butonuna bas n z.
- butonuna bas ld ğ nda, klim a sistem i, ön cam n ve
ön yan camlar n n buğu alma/defrost işlemlerini h zlan-
İç hava dolaş m fonksiyonuna, üç farkl çal şma mant ğ -
d rm ak için gereken bütün fonksiyonlar otom atik ve
na göre kumanda edilir;
zamanlamal olarak devreye al r, yani;
❐ otom atik kum anda, ekranda AQS mesaj ile belirtilir
❐ eğer d ş hava s cakl ğ 4°C’nin üzerinde ise, klima
(T
butonu üzerindeki led söner);
kompresörünü devreye al r;
❐ zorunlu devreden ç karma (d şar dan hava girişi ile
❐ iç hava dolaş m fonksiyonu, eğer devrede ise, dev-
birlikte iç hava dolaş m fonksiyonu daima devre d ş )
re d ş b rak r (T
butonu üzerindeki led söner);
(T
butonu üzerindeki led söner);
❐ arka cam rezistans n (- butonu üzerindeki led ya-
❐ zorunlu devreye alm a (d şar dan hava girişi ile birlik-
nar) ve kap aynalar n n bobinlerini devreye al r;
te iç hava dolaş m fonksiyonu daima devrede) (T
butonu üzerindeki led yanar).
100
100 Fiat Stilo Berlina / Station Wagon GB
098-117
TÜRKÇE N‹HAL:098-117
TÜRKÇE N‹HAL
11.08.2008
08:47
Sayfa 101
OFF butonuna basarak, iki bölgeli otomatik klima siste-
AQS (Hava Kalite Sistemi) fonksiyonunun dev-
mi iç hava dolaş m n otomatik olarak devreye al r
reden ç›kart›lmas›
(T
butonu üzerindeki led yanar). Bu durumda, d şa-
Otomatik çal şma modunda iken (ekranda AQS mesaj
r dan hava girişi (veya tersi)
T
butonuna bas larak
görüntülenir), kirlilik önleme sensörü havan n kirli oldu-
mümkün olabilir (led söner).
ğunu tespit eder ise; örneğin şehir içinde, s k ş k trafik-
OFF butonu bas l iken (buton üzerindeki led yanar),
te, tünellerde), iç hava dolaş m fonksiyonu otomatik
AQS (Hava Kalite Sistemi) fonksiyonu devreye al na-
olarak devreye al n r.
maz.
DİKKAT Otomatik işlemde (ekranda AQS mesaj ), iç
DİKKAT İç hava dolaş m fonksiyonu, istenilen “ s tma”
hava dolaş m n n çal şmas ndan 15 dakika sonra, klima
veya “soğutma” koşullar na daha çabuk ulaş lmas n sağ-
sistemi (iç havan n kirlilik derecesine göre) d şar dan ha-
lar. Bununla birlikte, özellikle klima sistemi devre d ş
va girişi fonksiyonunu içerideki havan n değişmesi için 1
iken, camlar n içeriden buğulanma ihtimalini art racağ n-
dakika süre ile devreye al r.
dan dolay , bu fonksiyonun yağmurlu/soğuk günlerde
kullan lmas tavsiye edilmez. S k ş k trafikte veya tünel-
lerde, yolcu kabini içine d şar dan kirli havan n girmesi-
ni önlemek için, iç hava dolaş m fonksiyonunun kullan l-
SICAKLIK AYARLARININ EŞ‹TLENMES‹N‹
mas tavsiye edilir. Bununla birlikte, özellikle otomobi-
SAĞLAYAN MONO BUTONU
lin kalabal k olmas halinde, camlar n içeriden buğulan-
mas n önlemek için, bu fonksiyonu uzun süreli olarak
kullanmaktan kaç nmak gerekir.
MONO butonuna bas ld ğ nda, yolcu taraf ndaki s cak-
l k, otom atik olarak sürücü taraf ndaki s cakl ğa eşitle-
nir.
İki bölgedeki hava s cakl ğ n n ayn s cakl k derecesinde
azalt lmas /art r lmas için AUTO veya MONO düğme-
sini çeviriniz.
MONO butonuna tekrar basarak fonksiyonu devreden
ç kart n z.
101
101 Fiat Stilo Berlina / Station Wagon GB
098-117
TÜRKÇE N‹HAL:098-117
TÜRKÇE N‹HAL
11.08.2008
08:47
Sayfa 102
KL‹MA KOMPRESÖRÜ AÇMA/KAPATMA
HAVA DAĞITIM ŞEKL‹ SEÇ‹M BUTONLARI
BUTONU
Bir veya daha fazla butona Q/E/Z bas larak, yolcu ka-
bini içinde mümkün olan 7 farkl hava dağ t m şeklinin
manuel olarak seçilmesi mümkündür:
butonuna bas ld ğ nda, klima kompresörü devreye
al n r.
Q Hava ak m n n, buğu alma veya defrost işlemi için
ön cama ve yan ön yan camlara gönderilmesi.
Kompresör devrede
buton üzerindeki led aç k;
Z Hava ak m n n, yolcu kabininin ön ve arka alt k s m
❐ ekranda sembolü görüntülenir.
lar na gönderilmesi. S cakl ğ n doğal olarak yukar
doğru yay lma eğiliminden dolay , bu dağ t m şekli,
yolcu kabininin en k sa sürede s t lmas n sağlar.
Kompresör devre d›ş›
❐ buton üzerindeki led kapal ;
E Ön paneldeki orta ve yan hava ç k şlar na hava gön-
❐ ekranda sembolü görüntülenm ez;
derilmesi (yolcular n vücuduna)
❐ iç hava dolaş m devreden ç kar;
❐ AQS fonksiyonu devreden ç kar.
Q
Hava ak m n n ön cam ve ön yan camlara hava gön-
Z
Klima kompresörü devre d ş iken, yolcu kabini içine d ş
deren hava yönelticilerine (defrost/buğu alma) ve
hava s cakl ğ ndan daha düşük bir s cakl kta hava gönde-
arac n alt taraf na gönderilmesi. Bu tür bir hava da-
rilmesi mümkün değildir. Bu durumda,
uyar ledi ya-
ğtm şekli, camlarn buğulanmasn önlerken, yolcu
n p söner.
kabininin de yeterince s t lmas n sağlar.
Klima kompresörünün devre d ş b rak lm ş olduğu,
motor durdurulduğunda da bellekte kay tl kal r. Klima
kompresörüne otomatik olarak kumanda etmek için,
veya AUTO butonuna tekrar bas n z; bu durumda
diğer manuel ayarlar iptal edilir.
102
102 Fiat Stilo Berlina / Station Wagon GB
098-117
TÜRKÇE N‹HAL:098-117
TÜRKÇE N‹HAL
11.08.2008
08:47
Sayfa 103
KL‹MA KONTROL S‹STEM‹N‹N DEVRE DIŞI
E Hava ak m n n, yolcu kabininin alt taraf nda yer alan
Z hava yönelticileri (daha s cak hava) ile ön panelin or-
BIRAKILMASI
tas ndaki ve yan taraflar ndaki hava ç k şlar na ve ar-
OFF butonuna bas n z.
ka hava ç k ş na (daha soğuk hava) gönderilmesi.
Aşağ daki bilgiler görüntülenecektir:
❐ OFF mesaj ;
Q Hava ak m n n, ön panelin ortas ndaki ve yan taraf-
E lar ndaki hava ç k şlar na, arka hava ç k şlar n a ve
❐ d ş hava s caklğ ;
ön cam yan camlar buğu giderme/defrost hava ç k şlar
❐ iç hava dolaş m fonksiyonu aç k (T
butonu üze-
na gönderilmesi. Bu şekildeki hava dağ t m , camla
rn
rindeki led yanar)
buğular n n giderilmesini sağlarken ayn zamanda yol-
cu kabininde etkili havaland rma sağlar.
DİKKAT Klima sisteminin çal şmas için, en az ndan bu-
tonlardan Q/E/Z birisi devreye al nmal d r. Bu şekil-
de, tüm hava ak m butonlar Q/E/Z sistem taraf ndan
devreden ç kart lmaz.
DİKKAT Sistemi tekrar çal şt rmak için, OFF butonuna
bas n z; bu işlem daha evvel kaydedilen tüm ayarlar s -
f rlar.
Bir manuel ayardan sonra, otomatik hava dağ t m ku-
mandalar n kaydetmek için şekil AUTO butonuna bas -
n z.
103
103 Fiat Stilo Berlina / Station Wagon GB
098-117
TÜRKÇE N‹HAL:098-117
TÜRKÇE N‹HAL
11.08.2008
08:47
Sayfa 104
DİKKAT Is t c , düşük soğutma suyu seviyesi durumun-
‹LAVE ISITICI (baz› tiplerde)
da fazla s nma nedeniyle motorun hararet yapmas n
önlemek için s cakl k limitleyicisi ile donat lm şt r. Bu tür
bir problemde yetkili bir Tofaş servisi ile temasa geçi-
‹lave ›s›t›c› = kontak anahtar MAR pozisyonunda iken
niz.
çal şan ilave s t c ;
DİKKAT İlave s t c sadece d ş hava s cakl ğ 12°C’nin
Park edilmiş otomobil ilave ›s›t›c›s› = özel bir
alt nda, motor soğutma suyu s cakl ğ n n 72°C alt nda
uzaktan kumanda ile kumanda edilen ilave s t c
ve akü voltaj 10,25V üzerinde iken çal ş r.
İlave s t c tamamiyle motordan bağ ms zd r ve aşağ da-
DİKKAT Park edilmiş otomobil ilave s t c s sadece
ki fonksiyonlar yerine getirir:
motor soğutma suyu
77°C alt nda ve akü voltaj
❐ motor kapal iken yolcu kabininin s t lmas ;
10,25V’un üzerinde iken çal ş r.
❐ camlar n defrostu;
Yolcu kabininin çok yüksek s cakl ğa ulaşmamas için,
ilave s t c y
20°C’deki s cakl klarda kullanmaktan kaç -
❐ motor soğutma suyunu s tarak çal şt r ld ğ zaman
n n z.
motorun s nmas n sağlamak;
İlave s t c , çal şt r ld ktan sonra motordaki hararet ne-
❐ Motorun çal şt r lmas s ras nda en iyi motor ve yol-
deniyle veya işlem an nda ateşleme sağlanamad ğ za-
cu kabini s cakl ğ n sağlamak için, motor soğutma
man devreden ç kabilir. Bu durumda işlemi durdurunuz
suyu s cakl k derecesinin korunmas n ve daha ön-
ve s t c y tekrar devreye al n z; s t c hala çal şt r lamaz
ceden ayarlanan bir süre dolaş m n sağlar.
ise yetkili bir Tofaş servisi ile temasa geçiniz.
104
104 Fiat Stilo Berlina / Station Wagon GB
098-117
TÜRKÇE N‹HAL:098-117
TÜRKÇE N‹HAL
11.08.2008
08:47
Sayfa 105
ISITICI ATEŞLEME/DEVREDEN ÇIKARTMA
Is t c y devreye almak için, vericiyi (C) anteni yukar bakar şekilde elinizde
tutunuz ve (A) butonunu yaklaş k 2 saniye bas l konumda tutunuz.
Is t c y devreden ç kartmak için, vericiyi (C) anteni yukar bakar şekilde eli-
nizde tutunuz ve (D) butonuna bas n z.
Ateşleme sinyali, uzaktan kumanda taraf ndan yaklaş k 600 m’lik mesafeden
aç k alanda gönderilebilir (herhangi bir engel durumunda bu mesafe azal r).
Uzaktan kumanda 2 metrenin alt ndaki mesafede çal şmaz.
F0C0316m
ÇALIŞMA KONTROLÜ VE SÜRES‹
İlave s t c n n çal şma süresi, üretim an nda s t c kapat ld ktan sonra 30 da-
kikaya ayarlanm şt r. Çal şma süresini kontrol etmek için, ayn anda (A) ve
(D) butonlar na 1 saniye içinde 3 kez bas n z.
Daha sonra (B) ledi yan p sönmeye başlar: her yan p sönme 10 dakikal k
çal şma süresine eşittir (örneğin 4 kez yan p sönme 40 dakikal k çal şma
süresidir).
DİKKAT (A) ve (D) butonlar na üçüncü kez bast ktan sonraki ilk yan p
sönmeden başlayarak yan p sönme adedini say n z.
105
105 Fiat Stilo Berlina / Station Wagon GB
098-117
TÜRKÇE N‹HAL:098-117
TÜRKÇE N‹HAL
11.08.2008
08:47
Sayfa 106
ÇALIŞMA SÜRES‹N‹N AYARLANMASI
Is t c n n çal şma süresini 60 dakikaya kadar ayarlamak mümkündür. Ayar-
lama işlemi için, (D) butonuna bas n z. (D) butonuna her bas l şta 10 daki-
kal k çal şma süresi kaydedilir.
Yeni çal şma süresinin kaydedilmesi için:
❐ (A) butonuna bas n z;
veya
F0C0316m
❐ 10 saniye hiç bir butona basm ay n z.
Orijinal çal şma süresini (30 dakika) s f rlamak için, (B) ledi yan ncaya ka-
dar yaklaş k 10 saniye uzaktan kumanda üzerindeki (A) ve (D) butonlar na
ayn anda bas n z.
106
106 Fiat Stilo Berlina / Station Wagon GB
098-117
TÜRKÇE N‹HAL:098-117
TÜRKÇE N‹HAL
11.08.2008
08:47
Sayfa 107
UZAKTAN KUMANDA P‹LLER‹N‹N DEĞ‹ŞT‹R‹LMES‹
Pilin durumunu kontrol etmek için, (A) veya (D) butonuna bas n z.
(B) ledi aşağ daki şekillerde yan p sönecektir:
❐ pil iyi durumda ise, led k saca bir şekilde yan p söner;
❐ pil zay flam ş ise, led yaklaş k üç saniye yanar;
❐ pil tam am iyle bitm iş ise, led yaklaş k beş yaniye yanar.
Pilleri değiştirmek için, pil bölümünün (F) kapağ n
(bast r nca oturan tip)
F0C0316m
ok istikametinde itiniz, (E) pillerini ç kart n z ayn tiple piller ile değiştiriniz.
BAKIM
Sistemi yetkili bir Tofaş servisinde periyodik olarak
(k ş aylar başlang -
c nda) kontrol ettiriniz. Bu şekilde, ilave s t c n n güvenli ve ekonom ik bir
şekilde çal şmas garanti edilir ve uzun çal şma süresi sağlan r.
Bak m ve onar m için yetkili bir Tofaş servisi ile temasa geçiniz ve orijinal
F0C0317m
yedek parça kullan n z.
107
107 Fiat Stilo Berlina / Station Wagon GB
098-117
TÜRKÇE N‹HAL:098-117
TÜRKÇE N‹HAL
11.08.2008
08:47
Sayfa 108
ÖNEML‹ NOTLAR
❐ Motor kapat ld ğ nda, s t c aküden elektrik çekme-
ye devam eder ve bu nedenle doğru akü şarj için
❐ Is t c n n yak t dolumu için bu bölümdeki “Yak t de-
uygun motor işlemi uygulay n z.
posunun doldurulmas ” k sm na bak n z.
❐ Motor soğutma suyu seviyesi kontrolü için, bu bö-
❐ Patlama ve yang n tehlikesi nedeniyle yak t dolumu
lümdeki “S v seviyelerinin kontrolü” k sm ndaki
s ras nda veya benzin istasyonlar yak n nda iken s -
“Otomobilin bak m ” paragraf na bak n z. Is t c dev-
t c y devreden ç kart n z.
relerindeki s v minimum
%20 antifriz
(PARAF
❐ Otomobili kağ t, kuru çimen ve yapraklar gibi yan -
LU11) içermelidir.
c maddeler üzerinde park etm eyiniz: yang n tehli-
❐ Normal çal şma koşullar nda s t c n n egzoz borusu
kesi!
yak n nda duman ve koku hissedilebilir: bu normal-
❐ Manuel klima sistemi mevcut tiplerde (bu bölümde-
dir.
ki “Manuel klima sistemi” k sm na bak n z), park
❐ Is t c motorun yakt ğ şekilde, fakat daha az bir se-
edilmiş otomobil ilave s t c s kullan l rken MAX s -
viyede yak t yakar. Bu nedenle, zehirlenmeleri ve
ya ayarlay n z ve hava dağ t m düğmesini - sem-
boğulmalar önlemek için, s t c y hava ç k ş olma-
bolü üzerine çeviriniz.
yan kapal mekanlarda, garajlarda veya atölyelerde
❐ Park edilmiş otomobil ilave s t c s n devreye alma-
k sa bir süre için dahi asla çal şt rmay n z.
dan önce, daima elektronik alarm hacimsel koru-
may devreden ç kart n z (bu bölümdeki “Elektronik
alarm” k sm na bak n z).
❐ Is t c yak n ndaki hava s cakl ğ 120°C’yi geçmeme-
lidir (örneğin serviste f r nda boyama işlemi s ras n-
da). Yüksek s cakl klar elektronik ünite elemanlar -
na zarar verebilir.
108
108 Fiat Stilo Berlina / Station Wagon GB
098-117
TÜRKÇE N‹HAL:098-117
TÜRKÇE N‹HAL
11.08.2008
08:47
Sayfa 109
DIŞ LAMBALAR
Sol kumanda kolu, d ş lambalara ve sinyal lambalar na kumanda eder.
D ş lambalar sadece kontak anahtar MAR pozisyonunda iken devreye al -
nabilir.
LAMBALARIN SÖNDÜRÜLMES‹
F0C0042m
Çentikli düğmeyi O sembolüne çeviriniz.
PARK LAMBALARI
Çentikli düğmeyi, 6 konumuna çevirdiğinizde, park lambalar yanar.
Gösterge tablosu üzerinde yer alan
3
uyar lambas da ayn anda yanar.
F0C0043m
KISA FARLAR
Çentikli düğmeyi, 2 konumuna çevirdiğinizde, k sa farlar yanar.
Gösterge tablosu üzerinde yer alan 2 uyar lambas da ayn anda yanar.
F0C0044m
109
109 Fiat Stilo Berlina / Station Wagon GB
098-117
TÜRKÇE N‹HAL:098-117
TÜRKÇE N‹HAL
11.08.2008
08:47
Sayfa 110
UZUN FARLAR
Çentikli düğmeyi 2 konumuna çevirip, ön panele doğru ittiğinizde (sabit
konum).
Gösterge tablosu üzerindeki 2 uyar lambas yanar.
Kumanda kolu tekrar direksiyon simidine doğru çekildiğinde, uzun farlar
söner ve k sa farlar yanar.
F0C0239m
SELEKTÖR
Kumanda kolu direksiyon simidine doğru çekildiğinde (geçici konum), çen-
tikli düğmenin konumundan bağ ms z olarak, selektör yap l r.
Ayn anda, gösterge tablosu üzerinde yer alan 2 uyar lambas da yanar.
S‹NYALLER
Kumanda kolunu aşağ daki sabit konumlara hareket ettiriniz:
❐ yukar , konum 1 - sağa sinyal verilir.
F0C0045m
❐ aşağ , konum 2 - sola sinyal verilir.
Gösterge tablosu üzerindeki uyar lambalar ndan biri Î veya ¥ ayn anda
yanar.
Direksiyon simidi düz konumuna döndükten sonra, sinyal lambalar n n ça-
l şm as sona erer.
Şerit değiştirmek üzere olduğunuzu göstermek için, k sa süreyle sinyal ver-
mek istediğinizde, sinyal kolunu hafifçe aşağ veya yukar
(geçici konum)
hareket ettiriniz. Kumanda kolunu b rakt ğ n zda, kol otomatik olarak ilk
konumuna döner.
F0C0046m
110
110 Fiat Stilo Berlina / Station Wagon GB
098-117
TÜRKÇE N‹HAL:098-117
TÜRKÇE N‹HAL
11.08.2008
08:47
Sayfa 111
“FOLLOW ME HOME” FONKS‹YONU
Bu fonksiyon, otomobilin ön taraf n n, ayarlanan bir süre boyunca ayd nla-
t lm as n sağlar.
Devreye al›nmas›
Bu fonksiyonu devreye almak için, kontak anahtar STOP pozisyonunda
veya yerinden ç kart lm ş durumda, kumanda kolunun, motor durdurul-
duktan sonraki 2 dakika içinde, direksiyon simidine doğru çekilmesi ile
devreye al n r.
F0C0045m
Kumanda kolu, direksiyon simidine doğru her çekildiğinde, k sa farlar n ve
park lambalar n n yan k kalma süresi, maksimum 2,5 dakikaya ulaş lana ka-
dar, 30 saniye uzat l r. Ayarlanan süre sona erdiğinde, lambalar otomatik
olarak söner.
Kumanda kolu direksiyon simidine doğru her çekildiğinde, gösterge tablo-
su üzerinde yer alan
3
uyar lambas ekrandaki mesaj ile birlikte yanar
(“Uyar lambalar ve mesajlar” bölümüne bak n z).
Devre d›ş› b›rak›lmas›
Bu fonksiyon, kumanda kolunun, direksiyon simidine doğru çekilmiş halde
2 saniyeden daha uzun bir süre tutulmas ile, devre d ş b rak labilir.
OTOMAT‹K FAR SENSÖRÜ (Gün ›ş›ğ› sensörü) (baz› tiplerde)
Iş k hassasiyetine göre otomobilin d ş ayd nlatma seviyesindeki değişiklik-
leri tespit eder: yüksek hassasiyette d ş ayd nlatmalar n devreye al nmas -
n n kontrolü için gerekli ş k miktar daha azd r.
Gün ş ğ sensör hassasiyeti ekran üzerindeki “Set-up- My Car Ayar” me-
nüsü taraf ndan ayarlanabilir (bu bölümdeki “Çok fonksiyonlu ekran” veya
“Ayarlanabilir çok fonksiyonlu ekran” k sm na bak n z”).
111
111 Fiat Stilo Berlina / Station Wagon GB

 

 

 

 

 

 

 

Content      ..     6      7      8      9     ..