Fiat Stilo (2006 year). Instruction turkish - part 10

 

  Index      Fiat     Fiat Stilo (2006 year) - instruction in turkish

 

Search            copyright infringement  

 

 

 

 

 

 

 

 

Content      ..     8      9      10      11     ..

 

 

Fiat Stilo (2006 year). Instruction turkish - part 10

 

 

118-144
TÜRKÇE N‹HAL:118-144
TÜRKÇE N‹HAL
11.08.2008
09:11
Sayfa 126
Ar›za sinyalleri
Sistemdeki muhtemel ar zalar “Ayarlanabilir çok fonksiyonlu ekranda” ilgi-
li mesajlar ile belirtilir.
Uygunsuzluk sinyalleri, (A) kumandas OFF (kapal ) konumda iken dahi gö-
F0C3175g
rüntüde kal r.
Ar zan n tipi ne olursa olsun Cruise Control Radar devre d ş kal r.
Sadece lensin üzerinin kirlenmesi (veya tampon bölgesi taraf ndan kapan-
mas ) nedeniyle radar sensörünün (ön tamponun arkas nda) “görmez” du-
ruma gelmesi ile mesafe kontrolü devreden ç kar fakat cruise control dev-
rede kal r.
F0C3231g
Bu durumda, lens koruyucusu nemli bir bez ile temizlenmelidir.
DİKKAT Çarpmalar tespit sensörüne zarar verebilir.
F0C3227g
D‹KKAT
Sistem ani ve acil fren yap›lmas›n› sağlamaz.
Teçhizat›n hatal› veya ar›zas› durumunda, (A) kumandas›n› OFF pozisyonuna ge-
D‹KKAT
tiriniz ve koruyucu sigortan›n kontrolü için yetkili bir Tofaş servisi ile temasa geçi-
niz.
126
126 Fiat Stilo Berlina / Station Wagon GB
118-144
TÜRKÇE N‹HAL:118-144
TÜRKÇE N‹HAL
11.08.2008
09:11
Sayfa 127
TAVAN LAMBASI
ÖN TAVAN LAMBASI
Harita lambalar›
Sürücü taraf harita lambas n aç p/kapatmak için (A) butonuna, veya yolcu
taraf harita lambas n aç p/kapatmak için (C) butonuna bas n z.
Kontak anahtar STOP pozisyonunda veya yerinden ç kart lm ş iken, akü
F0C0374m
şarj n korumak için lamba 15 dakika aç k kal r ve daha sonra otomatik ola-
rak kapan r.
Orta lamba
Lamba bir kap aç ld ğ nda otomatik olarak yanar ve kap kapand ktan yak-
laş k 10 saniye sonra söner.
Eğer kap aç k b rak lm ş ise, tavan lambas 3 dakika sonra söner.
Lamba (B) butonu ile aç l r/kapan r.
Lamban n yanmas /sönmesi kademeli olarak gerçekleşir.
(B) butonuna bas larak lamba aç ld ktan sonra eğer kontak anahtar STOP
pozisyonunda veya yerinden ç kart lm ş ise, akü şarj n korumak için lamba
15 dakika aç k kal r ve daha sonra otomatik olarak kapan r.
127
127 Fiat Stilo Berlina / Station Wagon GB
118-144
TÜRKÇE N‹HAL:118-144
TÜRKÇE N‹HAL
11.08.2008
09:11
Sayfa 128
ARKA TAVAN LAMBASI
Skywindow mevcut olmayan tipler
Sol arka lambay aç p/kapatmak için (A) butonuna bas n z veya sağ arka
lambay aç p/kapatmak için (B) butonuna bas n z.
Ön tavan lambas aç k iken, arka tavan lambas da aç l r.
F0C0055m
Skywindow mevcut tipler
Tavan lambas n aç p/kapatmak için arka kap lar n üzerine monte edilmiş
olan (A) lambas na bas n z.
Tavan lambalar aşağ daki durumlarda yanar:
❐ Bir kap kilidi aç ld ğ zam an ve eğer hiç bir kap aç lm az ise yaklaş k 10
saniye yanar;
❐ Kontak anahtar yerinden ç kart l nca, yaklaş k 10 saniye yanar ve son-
ra otomatik olarak kapan r;
❐ Yak t kesm e düğm esi devreye al n nca, yaklaş k 15 dakika yanar ve son-
F0C0297m
ra otomatik olarak söner.
Kap kilitlenmesi lambalar n hemen sönmesine neden olur.
KAPI ‹Ç‹ AYDINLATMA LAMBALARI (baz› tiplerde)
Kap lar üzerindeki ilgili lambalar (A), ilgili kap aç ld ğ nda, kontak anahta-
r n n pozisyonundan bağ ms z olarak aç lr.
Kap aç k iken, lamba yaklaş k 3 dakika yanar ve sonra otomatik olarak sö-
ner.
F0C0132m
128
128 Fiat Stilo Berlina / Station Wagon GB
118-144
TÜRKÇE N‹HAL:118-144
TÜRKÇE N‹HAL
11.08.2008
09:11
Sayfa 129
KUMANDALAR
DÖRTLÜ FLAŞÖR
(A) butonuna bas ld ğ nda, flaşör kontak anahtar n n pozisyonundan bağ m-
s z olarak çal ş r.
Dörtlü flaşör devrede iken buton üzerindeki lamba yanar, gösterge tablo-
su üzerindeki Î ve ¥ uyar lambalar yan p söner.
F0C0081m
Bu fonksiyon (A) butonuna tekrar bas ld ğ nda devreden ç kar.
S‹S LAMBALARI (baz› tiplerde)
(A) butonu ile bu lambalar devreye al n r, park lambalar n n da devreye
al nmas gerekir.
PARK LAMBALARI
Kontak anahtar STOP pozisyonunda iken (B) butonuna yaklaş k 1 saniye
bas l nca aç l r.
Park lambalar n kapatmak için, butona tekrar bas n z.
F0C0137m
ARKA S‹S LAMBALARI
(C) butonu ile, k sa farlar veya ön sis lambalar yan yor iken çal ş rlar.
Arka sis lambalar n kapatmak için, butona tekrar bas n z.
Dörtlü flaşörün kullan›m şekli bulunduğunuz ülkenin trafik kurallar›nda belirtil-
D‹KKAT
miştir. Bu kurallara uyulmas› gerekir.
129
129 Fiat Stilo Berlina / Station Wagon GB
118-144
TÜRKÇE N‹HAL:118-144
TÜRKÇE N‹HAL
11.08.2008
09:11
Sayfa 130
YAKIT KESME DÜĞMES‹
Yolcu kap s yak n nda, alt tarafta bulunan ve kaza durumunda yak t n ke-
silmesini sağlayan otomatik güvenlik düğmesidir:
❐ yak t keser ve motoru kapat r;
❐ kap kilitlerini otom atik olarak açar;
❐ iç ayd nlatm a lambalar n yakar (yaklaş k 15 dakika)
Yak t kesme düğmesi devrede iken, è uyar lambas (mevcut ise) ekran-
F0C0062m
daki mesaj ile birlikte yanar (“Uyar lambalar ve mesajlar” bölümüne bak -
n z).
Motor bölümü içinde, otomobilin alt nda veya depo yak n nda yak t s z n-
ts olup olmadğn dikkatle kontrol ediniz.
Hiçbir şekilde yak t s z nt s göremezseniz, otomobil tekrar çal şt r labilir.
Yak t n sisteme gelmesi ve lambalar için (A) butonuna bas n z.
Bir kazadan sonra, akü şarj n korumak için kontak anahtar n STOP pozis-
yonuna çevirmeyi unutmay n z.
D‹KKAT Eğer herhangi bir kaza sonras›nda benzin kokusu duyar ve yak›t sisteminde s›z›nt›
görürseniz, yang›n tehlikesinden kaç›nmak için düğmeye basmay›n›z.
130
130 Fiat Stilo Berlina / Station Wagon GB
118-144
TÜRKÇE N‹HAL:118-144
TÜRKÇE N‹HAL
11.08.2008
09:11
Sayfa 131
‹Ç DONANIMLAR
ÖN KOL DAYANAĞI (baz› tiplerde)
Kol dayanağ yukar ve aşağ ayarlanabilir.
Ayarlamak için, kol dayanağ n hafifçe yukar kald r n z ve (B) tutamağ n
çekiniz.
Kol dayanağ nda günlük kullan m bölümü de mevcuttur. Kapağ kald rmak
F0C0070m
içim (A) butonuna bas n z.
DİKKAT Kol dayanağ tamamiyle kald r lm ş iken, kapağ n aç l p içindeki
nesnelerin düşmesine neden olmamak için (A) butonuna kazara bas lma-
mas na dikkat ediniz.
ARKA KOL DAYANAĞI (baz› tiplerde)
(A) kol dayanağ n kullanmak için, şekilde gösterildiği gibi indiriniz.
Kol dayanağ nda (B) bardak ve/veya kutu taş y c s . Bunlar kullanmak için
(C) tutucusunu ok yönünde çekiniz.
F0C0073m
Kol dayanağ n n içinde günlük kullan m bölümü mevcuttur.
F0C0339m
131
131 Fiat Stilo Berlina / Station Wagon GB
118-144
TÜRKÇE N‹HAL:118-144
TÜRKÇE N‹HAL
11.08.2008
09:11
Sayfa 132
TORP‹DO GÖZÜ
Yolcu taraf›ndaki üst torpido gözü
Torpido gözünü (A) ok ile gösterilen yönde aç n z.
Torpido gözü, klima sistemine bağl (B) hava yönelticisi kullan larak s t la-
bilir/soğutulabilir.
Hava yönelticini açmak için, (B) kolunu ok yönünde hareket ettiriniz.
F0C0058m
İki bölgeli klima sistemi bulunan otomobillerde, torpido gözünün s cakl k
derecesi yolcu taraf ndan ayarlanabilir.
Yolcu taraf›ndaki alt torpido gözü
Baz tiplerde torpido gözünde kilit mevcuttur.
Torpido gözünü açmak için, anahtar ile kilidi aç n z (gerekiyor ise) ve ko-
lu (A) ok yönünde kullan n z.
Kapak aç ld ğ zaman torpido gözü ayd nlatmas kontak anahtar yanar. Ay-
d nlatm a lambas , kontak anahtar n STOP pozisyonuna çevirdikten sonra
F0C0376m
yaklaş k 15 dakika yanar.
Bu süre içinde, eğer bir kap veya bagaj aç l nca, lamba yaklaş k bir 15 da-
kika daha yan k kal r.
F0C0056m
132
132 Fiat Stilo Berlina / Station Wagon GB
118-144
TÜRKÇE N‹HAL:118-144
TÜRKÇE N‹HAL
11.08.2008
09:11
Sayfa 133
Torpido gözü kapağ n n iç k sm nda, kalem yerleştirmek için yuva (B) mev-
cuttur.
F0C0375m
Koltuklar alt›ndaki günlük kullan›m bölümleri (baz› tiplerde)
Sürücü ve yolcu koltuğu alt nda (mevcut ise) günlük kullan m bölümleri
mevcuttur. Bu bölümlere, 1,5 kg’dan daha ağ r nesneler yerleştirmeyiniz.
F0C0032m
Torpido gözü kapağ› aç›k iken seyahat etmeyiniz; bir kaza an›nda yolcunun yara-
D‹KKAT
lanmas›na neden olabilir.
133
133 Fiat Stilo Berlina / Station Wagon GB
118-144
TÜRKÇE N‹HAL:118-144
TÜRKÇE N‹HAL
11.08.2008
09:11
Sayfa 134
ÇAKMAK
Orta konsol üzerinde, el freni yan na monte edilmiştir.
Çakmağ kullanmak için, kontak anahtar MAR konumunda iken, (A) düğ-
mesine bas n z.
Birkaç saniye sonra düğme normal konumuna otomatik olarak geri döne-
cektir ve çakmak kullan lmaya haz r olacakt r.
DİKKAT Çakmağ n kapal olduğunu daima kontrol ediniz.
F0C0102m
DİKKAT Çakmak çok s n r. Tutarken dikkatli olunuz. Yang n ç kmas ve
yanma ihtimaline karş çocuklar taraf ndan kullan lmas na izin vermeyiniz.
KÜL TABLASI
Ön kül tablas›
Kül tablas n kullanmak için (A) kapağ na bast r n z.
Kül tablas d şar ç kart labilir.
Arka kül tablas› (baz› tiplerde)
F0C0068m
Arka kül tablas arka yolcular için, orta konsol üzerinde gizli bir kül tabla-
s mevcuttur.
Kül tablas n kullanmak için (A) kapağ n ok yönünde çekiniz.
DİKKAT Kül tablas na kağ t koymay n z. Sigara izmaritleri ile temas ede-
rek alev alabilir.
F0C0079m
134
134 Fiat Stilo Berlina / Station Wagon GB
118-144
TÜRKÇE N‹HAL:118-144
TÜRKÇE N‹HAL
11.08.2008
09:11
Sayfa 135
MASANIN YATIRILMASI (baz› tiplerde)
Yolcu taraf koltuk arkal ğ n n arkas nda, yat r larak ayarlanan bir masa (A)
(mevcut ise) bulunmaktad r.
Yatay şekle getirmek için ok yönünde çekiniz.
ÖNEMLİ 3 kg’dan daha ağ r nesneleri masan n üzerine yerleştirmeyiniz.
Aş r yüklenmeye maruz kald ğ nda masa güvenlik nedeniyle yerinden ç -
kart labilir.
F0C0076m
Yerine tekrar yerleştirmek (yerinden ç›kartt›ktan sonra)
Aşağ daki işlemleri yap n z:
❐ masay (B), (A) sabit pim i sol taraftaki raya geçecek şekilde tak n z;
❐ masay (B), alt kenar (C) hareketli pim e dokununcaya kadar indiriniz;
❐ masay (B) kullan m konum una getirm ek için ok yönünde hafifçe bast -
r n z. (C) pim i sağ taraftaki ray içindedir.
F0C0311m
Masa yatay şekilde aç›k iken seyahat etmeyiniz; bir kaza an›nda yolcunun yaralan-
D‹KKAT mas›na neden olabilir.
135
135 Fiat Stilo Berlina / Station Wagon GB
118-144
TÜRKÇE N‹HAL:118-144
TÜRKÇE N‹HAL
11.08.2008
09:11
Sayfa 136
BARDAK TAŞIYICISI (baz› tiplerde)
Orta konsolda iki adet bardak, fincan ve kutu taş y c s mevcuttur (A).
F0C0094m
GÜNLÜK KULLANIM BÖLÜMÜ
Orta konsol üzerinde ön kol dayanağ alt ndad r (baz tiplerde).
GÜNEŞ S‹PERL‹KLER‹
Güneş siperlikleri iç dikiz aynas n n iki taraf na yerleştirilmiştir. Aşağ , yu-
kar veya kendi etraf nda yanlara doğru çevrilebilirler.
Baz tiplerde, her iki güneş siperliklerinin arkas nda, ayd nlatma lambal
F0C0071m
makyaj aynalar bulunmaktad r. Ayd nlatma lambalar aynan n az ş kta kul-
lan lmas n sağlar.
Kullanmak için (A) kapağ n aç n z.
Kontak anahtar STOP pozisyonunda iken makyaj aynas lambas yaklaş k
15 saniye yanar (baz tiplerde).
Bu süre içinde, kap lardan birisi veya bagaj aç l rsa, ayd nlatma lambas yak-
laş k 15 dakika tekrar yanar.
Yolcu taraf güneş siperliği arkas nda, yolcu taraf hava yast ğ mevcut ise
çocuk koruyucu koltuğu kullan m ile aç klamalar vard r (daha fazla bilgi
için, “Yolcu taraf hava yast ğ ” ile ilgili paragrafa bak n z).
F0C0124m
136
136 Fiat Stilo Berlina / Station Wagon GB
118-144
TÜRKÇE N‹HAL:118-144
TÜRKÇE N‹HAL
11.08.2008
09:11
Sayfa 137
SKYWINDOW (Cam Levhal› Aç›l›r Tavan)
(baz› tiplerde)
Bu 5 cam levhadan oluşan tavan açma sistemidir. Skywindow elektrik ku-
mandal , güneş ş nlar n n etkisini azaltan kayar bir güneş siperliği ile dona-
t lm şt r.
SKYWINDOW’UN AÇILMASI
F0C0222m
Kontak anahtar MAR pozisyonunda iken, (A) düğmesini saat ibresi dön-
me yönünde çeviriniz ve 7 aç lma pozisyonundan birisini seçiniz.
Skywindow’u, üzerinde kar ve buz varken açmay›n›z. Aksi taktirde, tavan cam›na zarar verebilirsi-
niz.
Otomobilden ayr›l›rken, Skywindow’un kazara aç›lmas›n› ve otomobil içinde bulu-
D‹KKAT nanlara zarar vermesini önlemek için, anahtar otomobil üzerinde b›rak›lmamal›d›r.
Skywindow’u aç›p-kapat›rken yolcular›n direkt olarak Skywindow’dan veya şahsi
eşyalar›n›n açma-kapatma mekanizmas›na s›k›şmas› sonucu zarar görmeyecekle-
rinden emin olunuz.
137
137 Fiat Stilo Berlina / Station Wagon GB
118-144
TÜRKÇE N‹HAL:118-144
TÜRKÇE N‹HAL
11.08.2008
09:11
Sayfa 138
Cam levhalar›n aç›lmas› (düğme saat ibresi dönme yönüne
çevrilir)
Skywindow tamamen aç k (güneş siperliği ve levhalar), (A) kontrol düğme-
si “0” üzerinde iken cam levhalar aç lmas , güneş siperliği aç lmas n aşağ -
daki şekillerde etkiler:
❐ Düğmenin birinci konumu: birinci levhalar n (A) pozisyonuna kadar
olan dönme hareketi; güneş siperliği ikinci levhaya kadar kayar.
❐ Düğm enin ikinci konum u: birinci levhan n tam aç lm as ve diğer levha-
F0C0236m
lar n geriye doğru hareketi; ayn zamanda güneş siperliği de kayar.
❐ Düğm enin üçüncü konum u: cam levhalar n (2., 3. ve 4. levhalar) geriye
doğru hareketi; ayn zamanda güneş siperliği de kayar.
❐ Düğm enin dördüncü konum u: cam levhalar n (2. ve 3. levhalar) geriye
doğru hareketi; ayn zamanda güneş siperliği de kayar.
❐ Düğm enin beşinci konum u: 2. cam levhan n, geriye doğru hareketi; ay-
n zamanda güneş siperliği de kayar.
Skywindow tamamiyle aç l r.
Cam levhalar kapal› ve güneş siperliği aç›k iken:
F0C0233m
❐ Düğmenin birinci konumu: birinci levhalar n ve güneş siperliğinin (A)
pozisyonuna kadar olan dönme hareketi.
❐ Düğm enin ikinci konum u: birinci levhan n tam aç lm as ve diğer levha-
lar n geriye doğru hareketi.
❐ Düğmenin üçüncü konumu: cam levhalar n (2., ve 3. levhalar) geriye
doğru hareketi.
❐ Düğm enin dördüncü konum u: cam levhalar n (2. ve 3. levhalar) geriye
doğru hareketi.
❐ Düğm enin beşinci konum u: 2. cam levhan n geriye doğru hareketi.
138
138 Fiat Stilo Berlina / Station Wagon GB
118-144
TÜRKÇE N‹HAL:118-144
TÜRKÇE N‹HAL
11.08.2008
09:11
Sayfa 139
Skywindow tamamiyle aç l r.
Skywindow’u tek işlemle tamamiyle açmak için düğmenin son konumuna
(5. konum) çevrilmesi gerekir.
SKYWINDOW’UN KAPATILMASI
Cam levhalar›n kapat›lmas› (düğme saat ibresi dönme yönünün
tersi yönüne çevrilir)
F0C0235m
Cam levhalar ve güneş siperliği aç k iken (düğme (A) 5. konumda), levha-
lar n kapat lmas güneş siperliğini etkilemez.
❐ Düğm enin birinci konum u: ikinci levhan n ileri hareketi.
❐ Düğm enin ikinci konum u: ikinci levhan n ileri hareketi.
❐ Düğm enin üçüncü konum u: ikinci levhan n ileri hareketi.
❐ Düğmenin dördüncü konumu: ikinci levhan n ileri hareketi ve birinci
kanad n spoiler pozisyonuna dönmesi.
❐ Düğm enin beşinci konum u: levhalar n tam am iyle kapanm as .
Skywindow’u tek işlemle tamamiyle kapatmak için düğmenin “0” konumu-
na çevrilmesi gerekir.
139
139 Fiat Stilo Berlina / Station Wagon GB

 

 

 

 

 

 

 

Content      ..     8      9      10      11     ..